Page 1

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΚΝ-ΒΕΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 21/31-10-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Οκτωβρίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12756/25-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (3) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των τριών (3) θεµάτων.


ΑΔΑ: 45ΒΜΩΚΝ-ΒΕΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199/ 2011 ο

Θέµα 3 Προ ηµερησίας διάταξης Περί της ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια υλικών άρδευσης» του K.A.E. 25-6695.001 της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της έγκρισης διάθεσής της (ψήφιση) για το σκοπό που προορίζεται, της συντάξεως και εγκρίσεως της τεχνικής περιγραφής αυτού. Για το ανωτέρω θέµα της προ ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Στο γενικό πρόγραµµα των λοιπών προµηθειών περιλαµβάνεται και αυτή µε τίτλο «Προµήθεια υλικών άρδευσης» προϋπολογισµού 15.000,00€ του Κ.Α.Ε. 256695.001 γραµµένη στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού. Η προµήθεια αυτή διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/14-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σε συνδυασµό µε αυτές της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 22 «Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3536 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-02-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης» όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 2286 (ΦΕΚ 19 Α΄/01-02-1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει σε συνδυασµό µε την 11389 (ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) «Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 26625 (ΦΕΚ 404 Β΄/31-05-1993) όµοια & την 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-07-2002) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997» Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Η προµήθεια αυτή διενεργείται από τον ∆ήµαρχο κατά την παρ. 2 του άρθρου 23 «∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση – πρόχειρος διαγωνισµός» της 11389 (ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) «Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α» Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 26625 (ΦΕΚ 404 Β΄/31-051993) όµοια σε συνδυασµό µε την 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-07-2002) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997» Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 22 «Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3536 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-02-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης» όπως ισχύει. Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Με την από 27/10/2011 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας, προτείνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 15.000,00€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 25-6695.001 βάσει της υπ΄ αρ. 313/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αναµόρφωσης του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας µε τίτλο «Προµήθεια υλικών άρδευσης». Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας, µετά από σχετικό έλεγχο, συνυπέγραψε την προαναφερθείσα πρόταση βεβαιώνοντας ότι η ανωτέρω δαπάνη (15.000,00€) είναι εντός του διαθεσίµου ποσού πίστωσης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού µας, οικ. Έτους 2011, και του Κ.Α.Ε 25-6695.001 Η προαναφερθείσα δαπάνη καταχωρήθηκε µε α/α Α/637 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας


ΑΔΑ: 45ΒΜΩΚΝ-ΒΕΧ

Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. 2. 3. 4. 5.

το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 τις διατάξεις του άρθ. 23, παρ. 2 του Ε.Κ.Π. – Ο.Τ.Α. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας την από 21/10/2011 περιγραφή της προµήθειας την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Ορίζει ότι η προµήθεια θα γίνει µε απ΄ ευθείας ανάθεση από τον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α, αφού προηγηθεί αξιολόγηση προσφορών και γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση της δαπάνης και διαθέτει (ψηφίζει) την αναφερόµενη πίστωση ποσού 15.000,00€ µε τίτλο «Προµήθεια υλικών άρδευσης» του ΚΑΕ 25-6695.001, σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους 2011. 3. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (199 /2011), υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα Μέλη T. Y. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 199/2011  

Περί της ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών άρδευσης» του K.A.E. 25-6695.001 της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 1...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you