Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΚΝ-ΞΙ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ: ( 10230 ) Ταχ. ∆/νση: 22300 - Λεωνίδιο Τηλέφωνο: 2757360209 FAX: 2757023224

(23η ) Αυγούστου 2011

ΕΡΓΟ: «Κιγκλιδώµατα Κοινόχρηστων Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Τυρού ∆Ε Τυρού»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Απόφαση Ανάθεσης:

111/2011 Ο.Ε

Πηγή Χρηµατοδότησης

ΣΑΤΑ 2011

Αριθµός Περιγραφής ∆.Ε

05/2011

Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Περιγραφής

6.700,00 €

Εγκεκριµένη Πίστωση Ποσοστό % έκπτωσης

6.700,00 € 0%

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.442,75 €

ΦΠΑ 23%

1.251,83 €

Στρογγυλοποίηση ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

5,42 € 6.700,00 €


ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΚΝ-ΞΙ7

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σήµερα, 23η _____ του µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.45, οι πιο κάτω υπογράφοντες (1) Ιωάννης Μαρνέρης του Ηλία, Ηλία ενεργώντας µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου και σύµφωνα µε την παρ.1 του Αρθρ 267 του Π∆ 410/ 1995 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) (2) Γεώργιος Θ. Ξερακιάς, Εµπειροτέχνης Ε.∆.Ε, έδρα Πούλιθρα η ατοµική επιχείρηση του οποίου είναι γραµµένη στα Νοµαρχιακά Μητρώα του Νοµού Αρκαδίας, µε αριθµό 340 για έργα Οδοποιίας και Οικοδοµικά. έχοντας υπόψη, τα στοιχεία του παραπάνω έργου, καθώς και τη νοµοθεσία που τεκµηρίωσε την έκδοσή τους συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την πιο πάνω ιδιότητά του και ενεργώντας για λογαριασµό του ∆ήµου, Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο την εκτέλεση του έργου

«Κιγκλιδώµατα Κιγκλιδώµατα Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Τυρού ∆Ε Τυρού» σύµφωνα µε τις τιµές και τους όρους της Περιγραφής του έργου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος και µε έκπτωση 0%, δηλαδή ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.442,75 €

ΦΠΑ 23%

1.251,83 €

Στρογγυλοποίηση ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

5,42 € 6.700,00 €


ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΚΝ-ΞΙ7

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε το Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και τα εκτελεστικά αυτού Π.∆ 609/1985 «Κατασκευή ∆ηµοσίων έργων» και Π.∆ 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α και άλλες σχετικές διατάξεις», Τα τεύχη της µελέτης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π, τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιµές προσφοράς του αναδόχου. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από πιστώσεις

ΣΑΤΑ 2011

∆εν καταβάλλεται Γ.Ε και Ο. Ε. Επί πλέον δε των τιµών του τιµολογίου θα καταβληθεί Φ.Π.Α, ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Η πληρωµή των οφειλοµένων στον ανάδοχο ποσών, γίνεται µετά την περαίωση των εργασιών, και µέσα σε ένα µήνα από την ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆ 609/1985, παρ. 2. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, της προθεσµίας αυτής αρχοµένης από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.∆ 171/1987. Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσµίας, ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 36 του Π.∆ 609/1985 της παρ.4 του άρθρου 5 και των παρ,. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/1984. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο µέτρο και την έκταση που αυτό είναι δυνατό, λαµβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόµενα από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις προστατευτικά µέσα, για τους εργαζόµενους και διερχόµενους, άνευ ουδεµίας επιπλέον αποζηµίωσης. Μετά τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστηµα δεκαπέντε (15) µηνών εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 54 του Π.∆ 609/1985. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, Ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύµβασης, και παραλαµβάνει ένα πλήρες αντίτυπο της περιγραφής


ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΚΝ-ΞΙ7

και καταθέτει την υπ’ αριθµ. Επιστολή τ

Εγγυητική Ποσού

για

την

καλή εκτέλεση του έργου Η σύµβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο παραµένει στο φάκελο του έργου µε δύο αντίτυπα ακόµη, και ένα δίδεται στον ανάδοχο

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΗΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΤΥΡΟΥ  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΤΥΡΟΥ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you