Page 1

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΝ-Η2Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 19/31-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9265/26-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 3. Τσουκάτος Σπυρίδων 4. Τσεµπελή Αικατερίνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1


ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΝ-Η2Κ Αριθµός Απόφασης 200/2011 Θέµα 6ο: Περί της αποδοχής της παραχωρούµενης - µεταβιβαζόµενης και παραδιδόµενης στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ.Πελετών) και σε κοινή χρήση, µίας (01) οικοπεδικής λωρίδας /(Τ.Κ. Πελετών, περιοχή Όχθος), επιφάνειας (1,34) τ.µ, από τον κ. Κατσουράνη ∆ηµήτριο του Κυριάκου. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. ∆ολιανίτη Εµµανουήλ ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Ο κ Κατσουράνης ∆ηµήτριος του Κυριάκου ιδιοκτήτης κατά δήλωσής του ενός (01) οικοπέδου εµβαδού (630,87) τ.µ, χωροθετούµενου εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Πελετών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας , δια της από 23-5-2011 αιτήσεώς του, που κατέθεσε στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, γνωρίζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆/τος της 24-04/03-05-1985 (ΦΕΚ 181 ∆΄) όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες του άρθρου 1 του Π.∆/τος της 25-04/16-05-1989 (ΦΕΚ 293 ∆΄), παραχωρεί - µεταβιβάζει και παραδίδει στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ Πελετών ) και σε κοινή χρήση, µία (01) λωρίδα του οικοπέδου του [Τ.Κ Πελετών, περιοχή Όχθος], επιφάνειας (1,34) τ.µ, όπως η λωρίδα αυτή και η ιδιοκτησία του δωρητή απεικονίζονται µε λεπτοµέρεια στο τοπογραφικό διάγραµµα (Αριθµός Σχεδίου Το1, Κλίµακα 1:100) του κ. Άγγελου Γεωργίτση / Μηχανικός δοµικών έργων, ζητώντας την αποδοχή της εν ζωή ισχυρής και αµετάκλητης δωρεάς τους αυτής και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης. Στις παραγράφους (1) και (2) του άρθρου 6 «Γραµµή ∆όµησης» του Π.∆/τος της 24-04/0305-1985 (ΦΕΚ 181 ∆΄) «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι (2000) κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους» όπως ισχύει συνέχισε, αναγράφονται και τα ακόλουθα: #1. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδοµήσιµο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Ο παραπάνω χώρος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον (4) µέτρα και να εφάπτεται καθ’ όλο το µήκος της µιας πλευράς των ορίων του οικοπέδου. Όπου το πλάτος αυτό υπολείπεται των (4) µέτρων, για να είναι το οικόπεδο οικοδοµήσιµο, πρέπει µε συµβολαιογραφική πράξη, της οποίας αντίγραφο κοινοποιείται µε απόδειξη στον οικείο Ο.Τ.Α, να τεθεί σε κοινή χρήση λωρίδα οικοπέδου τόση ώστε από το πρόσωπο του εναποµένοντος οικοπέδου µέχρι τον άξονα του κοινόχρηστου χώρου να επιτυγχάνεται πλάτος τουλάχιστον (2) µέτρων. Της παραπάνω ρύθµισης εξαιρούνται τα τµήµατα του οικοπέδου που καταλαµβάνονται από οικοδοµές. Σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς τα οικόπεδα που βρίσκονται µέσα στο συνεκτικό τµήµα του οικισµού και εφόσον υπάρχει διαµορφωµένος παραδοσιακός ιστός είναι οικοδοµήσιµα όταν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο οποιουδήποτε πλάτους. 2. α. Υφιστάµενο οικόπεδο κατά την ισχύ του παρόντος που δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, για να είναι οικοδοµήσιµο πρέπει να τεθεί από τον ιδιοκτήτη σε κοινή χρήση, µε συµβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται µε απόδειξη στον οικείο Ο.Τ.Α, λωρίδα οικοπέδου πλάτους τουλάχιστον (4) µέτρων, που να εφάπτεται καθ’ όλο το µήκος της µιας πλευράς των ορίων του οικοπέδου, για τη δηµιουργία κοινοχρήστου χώρου. Ο χώρος αυτός που τίθεται σε κοινή χρήση πρέπει να συνδέει τα οικόπεδα µε το υφιστάµενο σε κοινή χρήση δίκτυο κυκλοφορίας του οικισµού. Για την εξασφάλιση της σύνδεσης αυτής είναι δυνατόν να γίνεται παραχώρηση σε κοινή χρήση έκτασης που ανήκει σε γειτονικές ιδιοκτησίες είτε απ’ ευθείας από τους κυρίους αυτών είτε κατόπιν µεταβίβασης στον ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη του οικοπέδου που στερείται τη σύνδεση.

2


ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΝ-Η2Κ β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης (α) ισχύουν και για οικόπεδα που δηµιουργούνται από κατάτµηση, µε την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτών επί του κοινοχρήστου χώρου ή του χώρου που έχει τεθεί σε κοινή χρήση να είναι (12) µέτρα τουλάχιστον. γ. Προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της παραχώρησης της λωρίδας του οικοπέδου σε κοινή χρήση στις περιπτώσεις (α) και (β), όταν το συνολικό µήκος υπερβαίνει τα 50 µέτρα, είναι η έγκριση από την αρµόδια για τη χορήγηση της οικοδοµικής άδειας αρχή, η οποία κρίνει αν η θέση αυτής της έκτασης εξασφαλίζει τη δυνατότητα µελλοντικής ενσωµάτωσής της στο δίκτυο κυκλοφορίας του οικισµού. Για την έγκριση, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τοπογραφικό διάγραµµα σε κατάλληλη κλίµακα, ώστε να φαίνεται η σύνδεση µε τον υφιστάµενο κοινόχρηστο χώρο καθώς και το γειτονικό δίκτυο κυκλοφορίας του οικισµού. Η αρµόδια αρχή, πριν από την έγκριση δύναται να ζητήσει τη γνώµη του Χωροταξίας – Οικισµού και Περιβάλλοντος του οικείου νοµού#. Στις παραγράφους (1 & 2) του άρθρου 183 «Καταγραφή ακίνητης περιουσίας» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει, αναγράφονται τα παρακάτω: #1. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να καταρτίζουν και να τηρούν κτηµατολόγιο των ακινήτων τους. 2. Στο κτηµατολόγιο καταχωρίζεται: α. Η περιγραφή και το είδος του ακινήτου. β. Η τοποθεσία. γ. Η έκταση και τα όρια του ακινήτου καθώς και το σχετικό τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραµµα. δ. Η χρονολογία αποκτήσεώς του και οι τίτλοι ιδιοκτησίας. ε. ΄Αλλα δικαιώµατα που τυχόν υπάρχουν και οι σχετικοί τίτλοι. στ. Η κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου#. ΄Εχοντας υπόψη τα παραπάνω συµπλήρωσε, εισηγούµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη σχετικής µε το θέµα απόφασής του. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω αίτηση και την εισήγηση του ∆ηµάρχου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆/τος της 24-04/03-05-1985 (ΦΕΚ 181 ∆΄) «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας, µέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους» σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 1 του Π.∆/τος της 25-04/16-05-1989 (ΦΕΚ 293 ∆΄) «Τροποποίηση του από 2404/1985 Π.∆/τος ..............» και αυτές των άρθρων [75 «Αρµοδιότητες - ΄Ασκηση Αρµοδιοτήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων», 93 «Αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου», 86 «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου», 183 «Καταγραφή ακίνητης περιουσίας»] του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει και επειδή έκρινε ότι η ήδη ειρηµένη δωρεά είναι επωφελής για το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, έκαµε διαλογική συζήτηση και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ 1). Α π ο δ έ χ ε τ α ι την παραχωρούµενη - µεταβιβαζόµενη και παραδιδόµενη µε προσφορά δωρεάς εν ζωή ισχυρή και αµετάκλητη στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Πελετών, περιοχή Όχθος), από τον κ. . Κατσουράνη ∆ηµήτριο του Κυριάκου (κάτοικο Πελετών), µία (01) οικοπεδική λωρίδα [Τ.Κ. Πελετών, περιοχή Όχθος], επιφάνειας (1.34) τ.µ, όπως η λωρίδα αυτή και η ιδιοκτησία του δωρητή απεικονίζονται µε λεπτοµέρεια στο τοπογραφικό διάγραµµα (Αριθµός Σχεδίου Το1, Κλίµακα 1:100) του κ. . Άγγελου Γεωργίτση / Μηχανικός δοµικών έργων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής.

3


ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΝ-Η2Κ 2). Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί τον ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας κ. Ιωάννη Ηλ. Μαρνέρη για την υπογραφή της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης, υπό την αίρεση ότι θα έχει ήδη πραγµατοποιηθεί υπό των παραπάνω ενδιαφερόµενων και κατά τις σχετικές διαστάσεις η επί του εδάφους παραχώρηση της συγκεκριµένης οικοπεδικής λωρίδας. 3). Ο ρ ί ζ ε ι την καταχώριση της λωρίδας αυτής στο κτηµατολόγιο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και την π α ρ α δ ί δ ε ι στην κοινή χρήση. Την απόφαση αυτή στηρίζει µε την ψήφο της Τσεµπελή Αικατερίνη. Για τον ανωτέρω

και η Πρόεδρος του Τ.K Πελετών, κα

σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 200/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 200/2011  

Περί της αποδοχής της παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ.Πελετών) και σε κοινή χρήση, μίας (0...