Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΚΝ-Ι9Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 4/13-2-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1434/9-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 15. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 16. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κουβούσης Παναγιώτης 5. Φακλής Γεώργιος 2. Μάρκος Νικόλαος 6. Κουτσουµπός Παναγιώτης 3. Κυρίος Μιχαήλ 4. Μωριάτης Χρήστος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1


ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΚΝ-Ι9Ζ

Αριθµός Απόφασης 42/2012 Θέµα 15ο: «Συµµετοχή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στο έργο «Πράσινη οικονοµία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση» που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη “∆ίκτυο για την Απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο” στο πλαίσιο της ∆ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», της κατηγορίας παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013».

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: «Η Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων σε Ανοιχτή πρόσκλησή της (Κωδικός Πρόσκλησης 4) καλεί Αναπτυξιακές Συµπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), ως ∆υνητικούς ∆ικαιούχους Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013». Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, προκειµένου να υποβληθεί πρόταση χρηµατοδότησης, θα πρέπει να συσταθεί µία Αναπτυξιακή Σύµπραξη, µε τη µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ. Λαµβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-01-2012 Ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων (Κωδικός Πρόσκλησης 4), ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Τη συµµετοχή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ίκτυο για την Απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο» µε συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ. 2. Τη Συµµετοχή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στο έργο «Πράσινη οικονοµία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση» που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ίκτυο για την Απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο», στο πλαίσιο της ∆ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», της κατηγορίας παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου. 3. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας , Μαρνέρη Ιωάννη (Νόµιµο εκπρόσωπο) για την υπογραφή του καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, που θα συσταθεί, µε τη µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, για την υλοποίηση του έργου. 2


ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΚΝ-Ι9Ζ 3. Ορίζουν τακτικό µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης τον ∆ήµαρχο κ. Μαρνέρη Ιωάννη και αναπληρωµατικό µέλος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Μπεκύρο Φίλιππα. 4. Αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης. 5. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 6. ∆εσµεύεται να αποφασίσει για την έγκριση του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών, µετά τη συγκρότηση σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Σύµπραξης. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχτηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Τ.Υ.

Τα Μέλη Τ.Υ. Ακριβές αντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 042/2012  

«Συμμετοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο έργο «Πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση» που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you