Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-ΖΗΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 31/30-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15282/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2.Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, 3. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ Μέλος ∆.Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 3. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 5. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 10. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 11. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 12. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 13. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 16. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 2. Κυρίος Μιχαήλ 3. Μωριάτης Χρήστος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-ΖΗΧ

Αριθµός Απόφασης 462/2011 Θέµα 24ο: Επί αποφάσεως Τοπικού Συµβουλίου Τυρού σχετικά µε την ονοµασία δηµοτικής οδού στη Κάτω Γειτονιά. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχος ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρµοδιότητα των ΟΤΑ είναι µεταξύ άλλων και η ονοµασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθµηση κτισµάτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3463/06 "Ονοµασία και µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών" "Η ονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συµβουλίου ή παρέδρου και σύµφωνη γνώµη επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν: α. Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης του νοµού, ως πρόεδρος. β. ∆ύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή της και γ. ∆ύο καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. H Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Περιφέρειας του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. Η µετονοµασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται µε την ίδια διαδικασία." Επίσης σύµφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοµατοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη φωτιστικών σωµάτων. Το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας Τυρού, µε την αριθ. 38/2011 απόφασή του προτείνει την ονοµασία της οδού της τοπικής κοινότητας Τυρού που βρίσκεται στον οικισµό Κάτω Γειτονιά σε οδό Παναγιώτη ∆. Παπαδιά ως ένδειξη τιµής και ευγνωµοσύνης για τη θυσία του στον Ελληνοιταλικό πόλεµο. Ο υπάρχον δρόµος αρχίζει από την οικία πλησίον Νικήτα ∆. Γκουβούση και καταλήγει µπροστά από την οικία Κωνσταντίνου Κριµήτσου Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του • το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14 • το άρθρο 8 του ν. 3463/06 • το άρθρο 213 του ν. 3463/06 • την εισήγηση του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας Τυρού περί ονοµασίας οδών, πλατειών • τη σύµφωνη γνώµη της επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/06 Έπειτα από διαλογική συζήτηση

2


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-ΖΗΧ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την ονοµασία της οδού της τοπικής κοινότητας Τυρού, που βρίσκεται στον οικισµό Κάτω Γειτονιά σε οδό Παναγιώτη ∆. Παπαδιά ως ένδειξη τιµής και ευγνωµοσύνης για τη θυσία του στον Ελληνοιταλικό πόλεµο. Ο υπάρχον δρόµος αρχίζει από την οικία πλησίον Νικήτα ∆. Γκουβούση και καταλήγει µπροστά από την οικία Κωνσταντίνου Κριµήτσου Την απόφαση αυτή στηρίζει µε την ψήφο του και ο Πρόεδρος της Τ.K Τυρού, κ. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ. Για τον ανωτέρω

σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 462/2011  

Επί αποφάσεως Τοπικού Συμβουλίου Τυρού σχετικά με την ονομασία δημοτικής οδού στη Κάτω Γειτονιά.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you