Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΚΝ-Ν3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 14/30-6-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7809/24-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι(16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1.Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 2.Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3.Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3.Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 4.Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 4.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 5.Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5.Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 6.Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7.∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8.∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9.Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10.Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11.Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12.Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13.Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 14.Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15.Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 16.Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κυρίος Μιχαήλ 2. Φακλής Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1


ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΚΝ-Ν3Η Αριθµός Απόφασης 181/2011 Θέµα 9ο: Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Βελτίωση δρόµων περιοχής Κρυονερίου». Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Με την υπ` αριθµ. 207/2010 (11878/31-8-2010 Έγκριση Περιφέρειας) απόφαση της η ∆ηµαρχιακής Επιτροπή ∆ήµου Τυρού είχε προβεί στην ανάθεση της εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 207/2010 συνταχθείσα τεχνική µελέτη της ΤΥ∆Κ Ν. Αρκαδίας η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το υπ `αριθµ 2357/372/23-07-2010 έγγραφο της . Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆ήµου Τρίπολης µας απέστειλε µε το υπ αριθµ πρωτ. 30315/156-2011 έγγραφό της, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Βελτίωση δρόµων περιοχής Κρυονερίου» που εκτελέστηκε µε ανάδοχο ΑΦΟΙ Χ. Λυτρίβη ΟΕ (Ε∆Ε) ο οποίος ανέρχεται µαζί µε το Φ.Π.Α στο ποσό των 12.633,37 € . Ο συγκεκριµένος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε), που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής, συντάχθηκε από τον επιβλέποντα το οικείο έργο τεχνικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της οικείας ∆ιευθύνουσας Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, αναγράφονται επί λέξει τα ακόλουθα: Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συνετάγει για να τακτοποιήσει αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών, σε σχέση µε τις ποσότητες της µελέτης, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και αρτιότητα του έργου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και είδε τις σχετικές διατάξεις Αποφασίζει

οµόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε) για το έργο «Βελτίωση δρόµων περιοχής Κρυονερίου» - [µελέτη (207/2010) ΤΥ∆Κ Αρκαδίας, προϋπολογισµός µελέτης (12.633,90) €, εγκεκριµένη πίστωση έτους 2010 (12.100,00) € (ΣΑΤΑ), σύµβαση (12.633,90) € (µε φ.π.α), προτεινόµενη δαπάνη 1ου Α.Π.Ε (12.633,37) € (µε φ.π.α), ανάδοχος ΑΦΟΙ Χ. Λυτρίβη ΟΕ ], όπως ακριβώς ο πίνακας αυτός νόµιµα και αρµόδια, συντάχθηκε - υπογράφηκε - θεωρήθηκε και διαβιβάσθηκε στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας δια του 30315/15-6-2010 εγγράφου της οικείας ∆ιευθύνουσας - Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆ήµου Τρίπολης).

Για τον ανωτέρω

σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 181/2011  

Περί της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) για το έργο «Βελτίωση δρόμων περιοχής Κρυονερίου».

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you