Page 1

ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-5Γ4

΢ΤΜΒΑ΢Η

ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 11270

΢ην Λεσλίδην ζήκεξα ζηηο 16/9/2011, εκέξα Παξαζθεπή, νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο ηελ ζύκβαζε απηή αθελόο κελ 1. Ο θνο Μαξλέξεο Ισάλλεο , Γήκαξρνο Νόηηαο Κπλνπξίαο κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ απηή θαη σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ, ζην εμήο απνθαινύκελνο γηα ιόγνπο ζπληνκίαο ‘Ο ΓΗΜΟ΢’ αθεηέξνπ δε 2. Ο θνο Κνπηξνπκπήο Δπζύκηνο, Οξθσηόο Διεγθηήο γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο ‘ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ΢ Δ.Π.Δ.’ πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, Παηεζίσλ 75 πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα απνθαιείηαη ‘ΔΛΔΓΚΣΗ΢’ ζπκθώλεζαλ θαη ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: Ο Γήκνο Νόηηαο Κπλνπξίαο, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππ’αξηζ. Νν 130/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αλαζέηεη ηνλ έιεγρν ηεο Πηζηνπνίεζεο ηεο απνγξαθήο ησλ παξαθάησ ζπλελνύκελσλ Γήκσλ: Γήκνο Λεσληδίνπ Γήκνο Σπξνύ Κνηλόηεηα Κνζκά ΢ύκθσλα κε ηελ απόθαζε 74445/29.12.2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (άξζξν 4) θαη ζε ζπζρέηηζε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3852/2010 Φ.Δ.Κ 87 Α. 3. ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΔ΢ ΠΙ΢ΣΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΑΠΟΓΡΑΦΗ΢ 3.1 Έλεγχος ζηοιχείων πρώηης θάζης

΢ηελ πξώηε θάζε ζα ειεγρζνύλ θαη ζα επηβεβαησζνύλ γηα θάζε Γήκν ηα παξαθάησ : Σα πθηζηάκελα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζηηο ηξάπεδεο ζηηο 31.12.2010 Οη κε απνδνζείζεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ (όπνπ πθίζηαλην). Οη εθδνζείζεο επηηαγέο από ηνλ Γήκν θαη κε εκθαληζζείζεο ζηελ Σξάπεδα έσο 31.12.2010


ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-5Γ4

Οη κε απνδνζέληεο θόξνη θαη ηέιε Οη κε απνδνζείζεο θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εθδνζέλησλ γξακκαηίσλ είζπξαμεο (εληόο ηεο ρξήζεσο) Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εμνθιεζέλησλ Υ.Δ.Π (εληόο ηεο ρξήζεσο). Σα ζηνηρεία ησλ Υ.Δ.Π. πνπ παξέκεηλαλ αλεμόθιεηα έσο 31.12.2010 θαη ζηελ ζπλέρεηα αθπξώζεθαλ (γηα επαλέθδνζε ζηελ λέα ρξήζε) Τπνρξεώζεηο πξνο πιεξσκή π.ρ. ΟΣΔ, ΓΔΗ, Νεξό, Κνηλόρξεζηα (δεδνπιεπκέλεο ππνρξεώζεηο) Αθξηβήο νξηνζέηεζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ εζόδσλ, κε ηελ ηαμηλόκεζε απηώλ ζε: Σαθηηθά Έθηαθηα αλεηδίθεπηα Έθηαθηα εηδηθεπκέλα ΢πγθεληξσηηθή εηθόλα Δζόδσλ – Δμόδσλ ζηηο 31.12.2010 Πξσηόθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο ηακείνπ

3.2 Έλεγχος ζηοιχείων δεύηερης θάζης

Η δεύηεξε θάζε ζπκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία : Σηο βεβαησκέλεο θαη θαηαρσξεκέλεο ζηα επίζεκα βηβιία ηνπ Γήκνπ,. απαηηήζεηο Σηο ππνρξεώζεηο γηα πιεξσκή κηζζνδνζίαο (κε πιεξσζείζεο έσο 31.12.2010) Σηο ππνρξεώζεηο από ήδε ππνγξαθείζεο ζπκβάζεηο (πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ή επξίζθνληαη ζην ζηάδην έλαξμεο). Σηο κε εμνθιεκέλεο θαη εθθαζαξηζκέλεο ππνρξεώζεηο πξνο ηξίηνπο (πξνκεζεπηέο, πηζησηέο)


ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-5Γ4

΢πλνπηηθή

θαηάζηαζε

ρξεκαηηθώλ

θαηαιόγσλ

(κε

εηζέηη

θαηαρσξεζέλησλ) 3.3 Έλεγχος ζηοιχείων ηρίηης θάζης Η Σξίηε θάζε ζπκπεξηιακβάλεη πξνο έιεγρν ηα παξαθάησ ζηνηρεία : Σα ρξεόγξαθα (έγηλε απνηίκεζε όπνπ θξίζεθε αλαγθαίν) Καηάζηαζε Γαλείσλ (Τπνρξεώζεηο πξνο ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ) (Δηνηκαζία θαθέινπ κε ηηο αληίζηνηρεο Γαλεηαθέο ΢πκβάζεηο)

3.4 Έλεγχος ζηοιχείων ηέηαρηης θάζης Η πηζηνπνίεζε ηεο ηέηαξηεο θάζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία : Απνηίκεζε ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ Καηάζηαζε κε επηζθαιείο απαηηήζεηο Καηάζηαζε Δζόδσλ εηζπξαθηέσλ θαη κε θαηαρσξεζέλησλ ζηα βηβιία ζηηο

31.12.2010

(βαζηζκέλα

ζηνπο

ζπληαρζέληεο

βεβαησηηθνύο

θαηαιόγνπο) Απνγξαθή παγίσλ ζηνηρείσλ 4. Θεσξείηαη απνδεθηό όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θέξεη ηελ επζύλε ηεο έγθξηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απνγξαθήο ηεο 31.12.2010 θαηά ηξόπν πνπ λα απεηθνλίδεηαη αθξηβνδίθαηα ε πεξηνπζηαθή ελόο εθάζηνπ από ηνπο ζπλελνύκελνπο Γήκνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη είλαη επζύλε θαη ππνρξέσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε επηινγή θαη πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ κεζόδσλ θαζώο ε ζύλλνκε ηήξεζε δηαδηθαζηώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Νν 74445/29.12.2010. 5. Λνηπέο ππεξεζίεο Ο ειεγθηήο ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ, νη νπνίεο αθνύ ζπδεηεζνύλ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν μερσξηζηήο ζύκβαζεο.


ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-5Γ4

6. Πξντόλ ειέγρνπ Ο ειεγθηήο ππνρξενύηαη λα εηνηκάζεη θαη παξαδώζεη ηελ πξνβιεπόκελε Έθζεζε Πηζηνπνίεζεο ηεο Απνγξαθήο ησλ ζπλελνύκελσλ Γήκσλ. 7. Υώξνο δηελέξγεηαο ειέγρνπ Η δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο, ππό ηελ επνπηεία ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή θνπ Κνπηξνπκπή Δπζύκηνπ. Οη εκπιεθόκελεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο Πηζηνπνίεζεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, Δπηηξνπέο Απνγξαθώλ έρνπλ ππνρξέσζε λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ ειεγθηή όζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη λα ηνπ παξέρνληαη όια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία θξίλνληαη ρξήζηκα γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ηεο Πηζηνπνίεζεο. 8. Ακνηβή ειέγρνπ Η ακνηβή ηνπ ειεγθηή ζα αλέιζεη ζην ύςνο ηνπ πνζνύ € 9.000 πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 23% (2.070,00€), ζύλνιν 11.070,00 €.

ΟΙ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ Γηα ηνλ Γήκν Νόηηαο Κπλνπξίαο

Μαξλέξεο Ισάλλεο

Γηα ηελ ΑΞΩΝ Οξθσηνί Διεγθηέο

Κνπηξνπκπήο Δπζύκηνο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο Α.Μ. ΢.Ο.Δ.Λ. 11071

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ