Page 1

ΑΔΑ: Β49ΣΩΚΝ-ΡΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 10/15-05-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η του µηνός Μαΐου 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6032/11-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες 1.Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, δέκα (10) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, από τα οποία τα οκτώ θέµατα αφορούν τον τρόπο εκτέλεσης µικρών έργων και είχαν καθυστερήσει λόγω των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των δέκα (10) θεµάτων.


ΑΔΑ: Β49ΣΩΚΝ-ΡΕΙ

Αριθµός απόφασης 53/2012 Θέµα 7ο προ ηµερήσιας διάταξης: Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Βελτίωση Αγροτικού ∆ρόµου προς Σερνιάλι ΤΚ Σαπουνακαιϊκων» του ΚΑΕ 30-7333.028, ποσού 5.000,00€, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Για το ανωτέρω θέµα της προ ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Με την αριθµ. 46/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας έτους 2012, και στο οποίο έχει ενταχθεί ως νέο έργο η εκτέλεση του µικρού έργου «Βελτίωση Αγροτικού ∆ρόµου προς Σερνιάλι ΤΚ Σαπουνακαιϊκων» προϋπολογισµού 5.000,00€ του Κ.Α.Ε 307333.028 και προτείνεται να ανατεθεί το έργο µε απευθείας ανάθεση σε εξειδικευµένη εργοληπτική επιχείρηση για την εκτέλεση του. Η Οικονοµική επιτροπή πρέπει να προβεί στη λήψη της απόφασης για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου σύµφωνα µε την αριθµ. 1/2012 περιγραφή του έργου που συντάχθηκε σύµφωνα µε το Π.∆. 229/99 από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και η οποία επισυνάπτεται. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής(πλέον Οικονοµικής επιτροπής). Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή (πλέον Οικονοµική επιτροπή) ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή(πλέον Οικονοµική επιτροπή) θεωρούνται νόµιµες". Τέλος, σύµφωνα µε το Ν.4071/2012 ορίζονται τα εξής: στο άρθρο 28 του ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 4053/2012 (φεκ 44 Α΄/7-3-2012) προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής: «(γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή µικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήµους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π∆ 171/1987 (Α' 84) και η προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισµένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν 4053/2012". Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εµπειρία σε ανάλογα έργα είναι η εργοληπτική επιχείρηση του Παναγιώτη Μ. Σωτηρόπουλου που εδρεύει στο Τυρό,


ΑΔΑ: Β49ΣΩΚΝ-ΡΕΙ

ΑΦΜ: 024747544, ∆ΟΥ Λεωνιδίου, είναι εγγεγραµµένη στο Νοµαρχιακό Μητρώο του Νοµού Αρκαδίας, µε αριθµό µητρώου (252), για ανάληψη έργων ή εργασιών οδοποιΐας (πλην ασφαλιστικών), υδραυλικών (προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των 53.000,00€). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο προτεινόµενος εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστος και η αµοιβή του βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την ανάθεση του έργου. Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, και η οποία έγκριση έχει παρθεί µε την 39/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 5. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012 6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου 7. αρ. 1/2012 περιγραφή του έργου από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Αναθέτει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Αγροτικού ∆ρόµου προς Σερνιάλι ΤΚ Σαπουνακαιϊκων», έναντι του ποσού των 5.000,00€ όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, στην εργοληπτική επιχείρηση του Παναγιώτη Μ. Σωτηρόπουλου που εδρεύει στο Τυρό, ΑΦΜ: 024747544, ∆ΟΥ Λεωνιδίου, είναι εγγεγραµµένη στο Νοµαρχιακό Μητρώο του Νοµού Αρκαδίας, µε αριθµό µητρώου (252). 2. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. β. Ορίζει προθεσµία περαίωσης των εργασιών ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του έργου. δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 3. Η έγκριση και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε µε την

αριθµ. 39/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό ( 53/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 53/2012  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 53/2012  

Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του μικρού έργου «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου προς Σερνιάλι ΤΚ Σαπουνακαιϊκων» του ΚΑΕ 30-7333.028, ποσού...