Page 1

ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΚΝ-ΦΜΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 13/11-6-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7473/6-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3.Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 10. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 11. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 12. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 13. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 14. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 15. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 16. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΚΝ-ΦΜΔ

Αριθµός Απόφασης 159/2012 Θέµα 1ο: Περί της εκλογής αντιπροσώπων στο ∆.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου» Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να προβούµε άµεσα στην εκλογή αντιπροσώπων Φο∆ΣΑ , ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα, έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1810/8-6-2012 - τεύχος Β', που αφορά τη δηµοσίευση της απόφασης του Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου για τη σύσταση Περιφερειακού Φο∆ΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα σχετικά έγγραφα της Π.Ε.∆. Πελοποννήσου θα πρέπει να να προβούµε στην άµεση εκλογή αντιπροσώπων στο ∆.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου» Σχετική µε τα ανωτέρω είναι και η αριθ. πρωτ. οικ. 6040/3/2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Ανανέωση ∆ιοικητικών Συµβουλίων των ΦΟ∆ΣΑ». Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα εξής : «1. Ο Σύνδεσµος διοικείται από το διοικητικό συµβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρο του. 2. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε ∆ήµου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια τους, ανάλογα µε τον πληθυσµό τους, µε βάση τον πληθυσµό του µικρότερου ∆ήµου ή της µικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται µε έναν αντιπρόσωπο 3. Αν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου, σύµφωνα µε τον υπολογισµό της προηγούµενης παραγράφου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε (25), κάθε δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου ως εξής : ii. από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους.............. 6. Για όλη τη διάρκεια της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου µέλη τους ή τον δήµαρχο. Στην περίπτωση που ένα δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς εκλέγεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ............................ ». Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε ως υποψήφιο στο ∆.Σ. του ΦΟ∆ΣΑ τον ίδιο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να προβούν στην εκλογή του ενός εκπροσώπου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΦΟ∆ΣΑ Ν. Αρκαδίας. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ρουσάλης Ιωάννης δεν δέχεται να συµµετέχει στην ψηφοφορία γιατί είναι ενάντια στη δηµιουργία ΦοΣ∆Α.


ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΚΝ-ΦΜΔ

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής: Εγγεγραµµένοι Παρόντες Ψήφισαν

21 18 17

Έλαβαν : Μαρνέρης Ιωάννης ψήφους 17 Ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας εκλέγεται ως εκπρόσωπος στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΦΟ∆ΣΑ Αρκαδίας ο ∆ήµαρχος κ. Μαρνέρης Ιωάννης . Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 159/2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 2.∆ολιανίτη...

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 159/2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 2.∆ολιανίτη...

Advertisement