Page 1

ΑΔΑ: 4Α87ΩΚΝ-5ΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 18/5-9-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 5η του µηνός Σεπτεµβρίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10560/1-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ηλίας Μάνος – Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Απόντες Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Ηλία Ν. Πουλέτσο, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγούµενος στα µέλη αυτής ανέφερε την επείγουσα ανάγκη συζήτησης και λήψης απόφασης, προ ηµερησίας διάταξης, του κατωτέρω ενός (1) θέµατος : Περί της διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, µετά από την πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε τίτλο ¨Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)¨ συνολικού ποσού 4.000,00€. Στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους για τη συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως στο προ ηµερήσιας διάταξης, θέµα.


ΑΔΑ: 4Α87ΩΚΝ-5ΟΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 148 / 2011 Θέµα 20ο: Περί της έγκρισης διάθεσης πίστωσης & κάλυψης της σχετικής δαπάνης µε τίτλο «∆ιευθέτηση εναποτιθέµενων απορριµµάτων ενεργού σκουπιδότοπου» του Κ.Α.Ε. 20-6262.002 ποσού 23.997,30€ για το σκοπό που προορίζεται, της συντάξεως και εγκρίσεως της τεχνικής περιγραφής αυτού. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Η Οικονοµική επιτροπή πρέπει να προβεί στη λήψη της απόφασης για να εγκρίνει την αριθµ.25/2011 περιγραφή των εργασιών που συντάχθηκε σύµφωνα µε το Ν. 3536/2007 άρθρο 22 και η οποία επισυνάπτεται. Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Με την από 19/8/2011 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας, προτείνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 23.997,30€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20-6262.002 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας µε τίτλο «∆ιευθέτηση εναποτιθέµενων απορριµµάτων ενεργού σκουπιδότοπου». Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας, µετά από σχετικό έλεγχο, συνυπέγραψε την προαναφερθείσα πρόταση βεβαιώνοντας ότι η ανωτέρω δαπάνη (23.997,30€) µετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού είναι εντός του διαθεσίµου ποσού πίστωσης, οικ. Έτους 2011, και του Κ.Α.Ε 20-6262.002 Η προαναφερθείσα δαπάνη καταχωρήθηκε µε α/α Α/492 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Θέτω υπόψη την από 18/8/2011 περιγραφή των εργασιών, τις διατάξεις του Ν. 3463/06, & του Ν. 3536/2007, τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2011, και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, την πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, και παρακαλώ να εγκρίνουµε την τεχνική περιγραφή της εργασίας, και να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης της πίστωσης και έγκρισης της δαπάνης. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει

οµόφωνα

1. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή των εργασιών «∆ιευθέτηση εναποτιθέµενων απορριµµάτων ενεργού σκουπιδότοπου» προϋπολογισµού 23.997,30€ µε το Φ.Π.Α. του Κ.Α.Ε. 20-6262.002. 2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση της δαπάνης και διαθέτει (ψηφίζει) την αναφερόµενη πίστωση ποσού 23.997,30€ µε τίτλο «∆ιευθέτηση εναποτιθέµενων απορριµµάτων ενεργού σκουπιδότοπου» του ΚΑΕ 20-6262.002 σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους 2011.


ΑΔΑ: 4Α87ΩΚΝ-5ΟΧ

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (148 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 148/2011  

Περί της έγκρισης διάθεσης πίστωσης & κάλυψης της σχετικής δαπάνης με τίτλο «Διευθέτηση εναποτιθέμενων απορριμμάτων ενεργού σκουπιδότοπου» τ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you