Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΝ-ΟΙΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 20-7-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 9002

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ΘΕΜΑ: «Α)ευθείας ανάθεση για την )αροχή υ)ηρεσιών α)ό διαδικτυακή βάση )ληροφοριών και εφαρµογών ΟΤΑ και νοµικών τους )ροσώ)ων µε τίτλο «∆ήµοςΝΕΤ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 215 / 2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ)όψη: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) Τις διατάξεις της )αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υ)' αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) α)όφαση Υ). Οικονοµικών Τις διατάξεις του άρθρου 1 )αρ.5 Π∆ 28/80 και της υ)’ αριθµ. 29113/00, ΦΕΚ-1111 Β’ α)όφασης του Υ)ουργού ΥΠΕΣ∆∆Α σύµφωνα µε τις ο)οίες δεν συντάσσονται µελέτες γενικά για υ)ηρεσίες αξίας µέχρι 2.934,70 ευρώ Την ανάγκη του ∆ήµου για την )αροχή των ανωτέρω υ)ηρεσιών Τις εξασφαλισµένες )ιστώσεις του )ροϋ)ολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου στο ΚΑ 00-6451 Την έγκριση ανάληψης υ)οχρέωσης και τη διάθεση )ίστωσης α)ό την Οικονοµική Ε)ιτρο)ή (αριθ. α)οφ. 98/2011.) Την )ροσφορά της εταιρίας ∆ήµοςΝΕΤ Ε.Π.Ε. )ου αφορά ειδική διαδικτυακή εφαρµογή (λογισµικό), µε θέµατα )ου αφορούν τους ΟΤΑ. Η εφαρµογή )εριλαµβάνει )ρακτικές και εύχρηστες θεµατικές ενότητες, οι κυριότερες α)ό τις ο)οίες είναι ∆ΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ, ΕΣΟ∆Α ΟΤΑ, Προσλήψεις )ροσω)ικού ΟΤΑ, Άδειες Προσω)ικού, Προµήθειες (ΕΚΠΟΤΑ), Υ)ηρεσίες (Π∆ 28/80), Μελέτες (Ν. 3316/05), Έργα, Άδειες Καταστηµάτων ΥΕ και λοι)ές άδειες, Νέος ∆ΚΚ (Ν. 3463/06), Κώδ. Υ)αλ/λων ΟΤΑ N.3584/07, Αλλοδα)οί (ν.3386/05), ΝΠ∆∆, ∆ιάφορα θέµατα ΟΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ, Προγράµµατα Χρηµατοδοτήσεων, νοµοθεσία- νοµολογία, κ.α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.

2.

Τη σύναψη σύµβασης µε α)ευθείας ανάθεση για την α)όκτηση κωδικού )ρόσβασης του ∆ήµου στην ηλεκτρονική Βάση )ληροφοριών «∆ήµοςΝΕΤ», )οσού 1845 ευρώ, µε την εταιρία ∆ήµοςΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. µε το διακριτικό τίτλο ∆ήµοςΝΕΤ, )ου εδρεύει στην οδό ∆. Υψηλάντη 58, Θέρµη Θεσσαλονίκης, ΑΜΦ: 099905999, ∆.Ο.Υ.: Ζ΄ Θεσσαλονίκης. Η σύµβαση είναι διάρκειας ενός έτους και αρχίζει α)ό την ηµεροµηνία υ)ογραφή της. Η εφαρµογή )εριλαµβάνει )ρακτικές και εύχρηστες θεµατικές ενότητες, οι κυριότερες α)ό τις ο)οίες είναι ∆ΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ, ΕΣΟ∆Α ΟΤΑ, Προσλήψεις )ροσω)ικού ΟΤΑ, Άδειες Προσω)ικού, Προµήθειες (ΕΚΠΟΤΑ), Υ)ηρεσίες (Π∆ 28/80), Μελέτες (Ν. 3316/05), Έργα, Άδειες Καταστηµάτων ΥΕ και λοι)ές άδειες,


ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΝ-ΟΙΠ

3.

4.

Νέος ∆ΚΚ (Ν. 3463/06), Κώδ. Υ)αλ/λων ΟΤΑ N.3584/07, Αλλοδα)οί (ν.3386/05), ΝΠ∆∆, ∆ιάφορα θέµατα ΟΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ, Προγράµµατα Χρηµατοδοτήσεων, νοµοθεσία- νοµολογία, κα. Οι υ)ηρεσίες )αρέχονται µέσω της χρησιµο)οίησης διαδικτυακής εφαρµογής (λογισµικού), η ο)οία )αρέχεται µέσω του ίντερνετ. Η αµοιβή καταβάλλεται µε την )αράδοση του κωδικού )ρόσβασης )ου «ξεκλειδώνει» την εφαρµογή, α)ό την εταιρία στο ∆ήµο και αφορά ακριβώς την α)όκτηση του κωδικού αυτού. Η )αροχή της υ)ηρεσίας συνίσταται ουσιαστικά στη δυνατότητα χρησιµο)οίησης της εφαρµογής (λογισµικού), και ισχύει για ένα έτος. Με την )αράδοση των κωδικών αρµόδια ε)ιτρο)ή καλείται να δια)ιστώσει εάν οι κωδικοί λειτουργούν κανονικά και εξασφαλίζουν την )ρόσβαση σε όλες τις Θεµατικές Ενότητες της εφαρµογής.

Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης

Απόφαση Δημάρχου 215/2011  

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων με τίτλο «ΔήμοςΝΕT

Απόφαση Δημάρχου 215/2011  

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων με τίτλο «ΔήμοςΝΕT