Page 1

ΑΔΑ: 45Ο0ΩΚΝ-ΞΛΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 26/17-10-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12316/12-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δώδεκα (12) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Μάρκος Νικόλαος 5.Μωριάτης Χρήστος 9.Κυρίος Μιχαήλ 2.Τσιγκάρης Μιχαήλ 6.Κουβούσης Παναγιώτης 10.Γολεγός Παναγιώτης 3.Γεροντακης Ευάγγελος 7.Τσεµπελή Αικατερίνη 4.Λάτσης ∆ηµήτριος 8.Χελιώτης Θεόδωρος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1


ΑΔΑ: 45Ο0ΩΚΝ-ΞΛΖ Αριθµός Απόφασης 319/2011 Θέµα 11ο: Σχετικά µε την σύναψη µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου µας και του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Έχοντας υπόψη την κοινή βούληση και σταθερή απόφαση συνεργασίας των ∆ήµων µας σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και βιώσιµης ανάπτυξης της Κυνουρίας, τη βούλησή µας να συνεργαστούµε σε θέµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων, το εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α και την απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη για συνολική λύση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων Βιολογικού Καθαρισµού Άστρους και Λεωνιδίου µε ορίζοντα διετίας, την µε αρ. πρωτ. 169058 /Π111 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αποφασίζουµε 1. Τη συνεργασία µας στα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος που εξυπηρετούν τον στρατηγικό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Κυνουρία. 2. Τη συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών καθαριότητας των δύο ∆ήµων. 3. Τη συνεργασία µας σε θέµατα σχεδιασµού και λειτουργίας συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων των ∆ήµων και συγκεκριµένα: 3.1: Στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας θα χωροθετηθεί δεµατοποιητής για τα µη κοµποστοποιήσηµα και µη ανακυκλώσιµα απορρίµµατα του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. Η µονάδα του δεµατοποιητή θα εξυπηρετεί και την δεµατοποίηση των υπολειµµάτων του δήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο δήµος Νότιας Κυνουρίας αναλαµβάνει την µεταφορά των υπολειµµάτων στο χώρο του δεµατοποιητή, καθώς και την άµεση µεταφορά των αντίστοιχων δεµάτων σε δικό του χώρο απόθεσης. 3.2: Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας θα λειτουργήσει µικρή µονάδα Κοµποστοποίησης οργανικών αποβλήτων, µέσω της οποίας θα γίνεται διαχείριση των οργανικών υπολειµµάτων των δύο ∆ήµων. 3.3: Με την ολοκλήρωση των Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων η «ιλύς» των βιολογικών καθαρισµών θα αξιοποιηθεί προς κοµποστοποίηση. 3.4: Οι δύο ∆ήµοι για τη χρηµατοδότηση των παραπάνω δράσεων θα υποβάλουν προτάσεις στην αρ. πρωτ. 169058 /Π111 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Για τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας µας συµφωνούµε τα παρακάτω: 1. Οµάδα Επαφής Με σκοπό την άµεση επαφή, την αντιµετώπιση τρεχόντων ζητηµάτων συνεργασίας και τον συντονισµό, ορίζονται: α. από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας ο ∆ήµαρχος κ. Εµµανουήλ Σκαντζός. β. από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Μαρνέρης. 2. Συντονιστική Επιτροπή Με σκοπό τη λήψη αποφάσεων πάνω σε κρίσιµα ζητήµατα συνεργασίας µας ορίζονται: 2


ΑΔΑ: 45Ο0ΩΚΝ-ΞΛΖ α. από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας: 1. 2. 3. β. από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας 1. 2. 3. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα αναλαµβάνει την υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής, µε υπεύθυνους τους: 1. Μαρίνη Μπερέτσο, ∆/νων Σύµβουλο της Εταιρείας 2. Βρέττα Παναγιώτη Χηµικό Μηχανικό 2. Χαράλαµπο Λυσίκατο, Πολιτικό Μηχανικό Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και είδε τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει

κατα πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σε σύναψη µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου µας και του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 2. Το µνηµόνιο συνεργασίας αναλύεται ως εξής: Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήµερα, ……/10/2011, ηµέρα ………………, οι παρακάτω: - ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας, που εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο κ. Εµµανουήλ Σκαντζό και - ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, που εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο κ. Ιωάννη Μαρνέρη, έχοντας υπόψη - την κοινή βούληση και σταθερή απόφαση συνεργασίας των ∆ήµων µας σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και βιώσιµης ανάπτυξης της Κυνουρίας, - τη βούλησή µας να συνεργαστούµε σε θέµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων, - το εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α και την απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη για συνολική λύση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, - την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων Βιολογικού Καθαρισµού Άστρους και Λεωνιδίου µε ορίζοντα διετίας, - την µε αρ. πρωτ. 169058 /Π111 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αποφασίζουµε 4. Τη συνεργασία µας στα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος που εξυπηρετούν τον στρατηγικό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Κυνουρία. 5. Τη συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών καθαριότητας των δύο ∆ήµων. 6. Τη συνεργασία µας σε θέµατα σχεδιασµού και λειτουργίας συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων των ∆ήµων και συγκεκριµένα: 3.1: Στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας θα χωροθετηθεί δεµατοποιητής για τα µη κοµποστοποιήσηµα και µη ανακυκλώσιµα απορρίµµατα του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. Η µονάδα του δεµατοποιητή , θα εξυπηρετεί και την δεµατοποίηση των υπολειµµάτων του δήµου Νότιας Κυνουρίας. 3


ΑΔΑ: 45Ο0ΩΚΝ-ΞΛΖ Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας αναλαµβάνει την µεταφορά των υπολειµµάτων στο χώρο του δεµατοποιητή, καθώς και την άµεση µεταφορά των αντίστοιχων δεµάτων σε δικό του χώρο απόθεσης. 3.2: Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας θα λειτουργήσει µικρή µονάδα Κοµποστοποίησης οργανικών αποβλήτων, µέσω της οποίας θα γίνεται διαχείριση των οργανικών υπολειµµάτων των δύο ∆ήµων. 3.3: Με την ολοκλήρωση των Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων η «ιλύς» των βιολογικών καθαρισµών θα αξιοποιηθεί προς κοµποστοποίηση. 3.4: Οι δύο ∆ήµοι για τη χρηµατοδότηση των παραπάνω δράσεων θα υποβάλουν προτάσεις στην αρ. πρωτ. 169058 /Π111 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Για τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας µας συµφωνούµε τα παρακάτω: 3. Οµάδα Επαφής Με σκοπό την άµεση επαφή, την αντιµετώπιση τρεχόντων ζητηµάτων συνεργασίας και τον συντονισµό, ορίζονται: α. από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας ο ∆ήµαρχος κ. Εµµανουήλ Σκαντζός. β. από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Μαρνέρης. 4. Συντονιστική Επιτροπή Με σκοπό τη λήψη αποφάσεων πάνω σε κρίσιµα ζητήµατα συνεργασίας µας ορίζονται: α. από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας: 1. 2. 3. β. από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας 1. Μαρνέρης Ιωάννης ∆ήµαρχος 2. Ξερακιάς Χρήστος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 3. Σαλάκος Βασίλειος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα αναλαµβάνει την υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής, µε υπεύθυνους τους: 1. Μαρίνη Μπερέτσο, ∆/νων Σύµβουλο της Εταιρείας 2. Βρέττα Παναγιώτη Χηµικό Μηχανικό 2. Χαράλαµπο Λυσίκατο, Πολιτικό Μηχανικό Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου Ιωάννη Ρουσάλη ο οποίος ανέφερε τα εξής : Η διαχείριση απορριµµάτων δεν είναι τεχνικό αλλά είναι κυρίως πολιτικό πρόβληµα και βρίσκεται σήµερα σε όλη τη χώρα σε τραγικά αδιέξοδα. Οι ευθύνες είναι των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Ο τζίρος των σκουπιδιών είναι τεράστιος: Συλλογή, ανακύκλωση, µέθοδοι επεξεργασίας, µπαλοποιητές, εργοστάσια πυρόλυσης-λιπασµατοποίησης. Λέµε ΟΧΙ: Στην καύση των απορριµµάτων Στις ανεξέλεγκτες χωµατερές Σε κάθε µορφή ιδιωτικοποίησης µέρους ή του συνόλου της καθαριότητας. Η διαχείριση των απορριµµάτων να ασκείται µόνο από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ και των συνδέσµων τους. Προτείνουµε: Το πρόβληµα των απορριµµάτων µπορεί ολοκληρωµένα να αντιµετωπιστεί από ένα Ενιαίο Κρατικό Φορέα. Μερικά µέτρα ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων είναι: • Χώρος υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων-ΧΥΤΥ 4


ΑΔΑ: 45Ο0ΩΚΝ-ΞΛΖ • • • • • •

∆ιαλογή στην πηγή Εργοστάσιο µηχανικής επεξεργασίας των απορριµµάτων Εργοστάσιο διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών. Μονάδα λιπασµατοποίησης-ΜΟ.Λ.Α. Σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων Αναβάθµιση των υπηρεσιών καθαριότητας, κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων µε µόνιµο προσωπικό.

Για τον ανωτέρω

σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 319/2011  

Σχετικά με την σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών...