Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΝ-9ΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 14/18-7-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18η του µηνός Ιουλίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ‘ αριθµ. πρωτ. 8741/12-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Ηλίας Γεωργίτσης -Μέλος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος –Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Μάνος –Μέλος Βασίλειος Σαλάκος –Μέλος

Απόντες Αλέξανδρος Κατσίκας -Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Ηλία Ν. Πουλέτσο, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγούµενος στα µέλη αυτής ανέφερε την επείγουσα ανάγκη συζήτησης και λήψης απόφασης, προ ηµερησίας διάταξης, του κατωτέρου θέµατος : Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών µετά από τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας συν.(2) συνολικού ποσού 62.325,18€ που αναλύονται ως εξής: α/α 1

2

Κ.Α.Ε. 70-6162.005

00-6443.001

Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισµού εξόδων Συµµετοχή σε προγραµµατική σύµβαση µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων» 6ο φεστιβάλ Τσακωνιάς ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό 27.325,18€

35.000,00€ 62.325,18€

Στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους για τη συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως προ ηµερήσιας διάταξης, του προαναφερόµενου θέµατος.


ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΝ-9ΔΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99 / 2011 Θέµα 2ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών µετά από τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας συν.(2) συνολικού ποσού 62.325,18€ Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Όπως γνωρίζετε, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση - άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995). (παρ 2 άρθρο 2 Π∆ 113/2010). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις και προκειµένου να θεωρείται, κατά τον ασκούµενο δηµοσιονοµικό έλεγχο, ως κανονική η πραγµατοποιούµενη δαπάνη, θα πρέπει η έκδοση της απόφασης ανάληψης να προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγµατοποίησή της, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 9 του π.δ/τος. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα ενταλµατοποιείται από την αρµόδια, για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των δαπανών, υπηρεσία. Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισµού δεν έχει την έννοια ότι µετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν µπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της ∆ηµαρχιακής (πλέον Οικονοµικής) επιτροπής. Και τούτο γιατί µε την ψήφιση του προϋπολογισµού, δεν αποφασίζετε η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραµµα µέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου, θα γίνει ο συντονισµός της οικονοµικής δραστηριότητας των δηµοτικών υπηρεσιών και θα παρεµποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή µιας δαπάνης στον προϋπολογισµό δεν δηµιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δηµοτικό ταµείο. Η Οικονοµική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα µέρος τους, µε µία απόφαση που µπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ανάλογα µε το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη. Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, που ψηφίστηκε µε την 141/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, και που εγκρίθηκε µε την 8217/2934/20-6-2011 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου και παρακαλώ για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας να προβούµε στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν ως εξής: α/α Κ.Α.Ε. Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισµού εξόδων Ποσό 1 70-6162.005 Συµµετοχή σε προγραµµατική σύµβαση µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη 27.325,18€ Εταιρεία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης:


ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΝ-9ΔΩ

2

00-6443.001

«Αποχέτευση Λεωνιδίου επεξεργασίας λυµάτων» 6ο φεστιβάλ Τσακωνιάς

και

εγκατάσταση 35.000,00€ 62.325,18€

ΣΥΝΟΛΟ

Θέτω υπόψη σας τη σχετική νοµοθεσία, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, και παρακαλώ να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης των πιστώσεων και εγκρίσεων των δαπανών. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει οµόφωνα Ε γ κ ρ ί ν ε ι τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση των δαπανών και διαθέτει (ψηφίζει) τις κατωτέρω πιστώσεις σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους 2011, ως ακολούθως: Κ.Α.Ε. 70-6162.005

00-6443.001

Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισµού εξόδων Συµµετοχή σε προγραµµατική σύµβαση µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων» 6ο φεστιβάλ Τσακωνιάς

Ποσό 27.325,18€

35.000,00€

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό ( 99 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα Μέλη T. Y. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 099/2011  

Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών μετά από τις προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας συν.(2) συνολικού ποσού 62.325,18€

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you