Page 1

ΑΔΑ: 4577ΩΚΝ-5Ο8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 21/31-10-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Οκτωβρίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12756/25-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (3) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των τριών (3) θεµάτων.


ΑΔΑ: 4577ΩΚΝ-5Ο8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 214/ 2011 Θέµα 15ο: Περί της ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «Πινακίδες προσδιορισµού ∆ήµου-∆ηµαρχείου ενηµέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας» του K.A.E. 70-7135.002 της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 14.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της έγκρισης διάθεσής της (ψήφιση) για το σκοπό που προορίζεται, της συντάξεως και εγκρίσεως της τεχνικής περιγραφής αυτού. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Στο γενικό πρόγραµµα των προµηθειών παγίων και στη στήλη του ¨Λοιπού εξοπλισµού¨ περιλαµβάνεται και αυτή µε τίτλο «Πινακίδες προσδιορισµού ∆ήµου∆ηµαρχείου ενηµέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας» προϋπολογισµού 14.000,00€ του Κ.Α.Ε. 70-7135.002 γραµµένη στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού. Η προµήθεια αυτή διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/14-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σε συνδυασµό µε αυτές της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 22 «Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3536 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-02-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης» όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 2286 (ΦΕΚ 19 Α΄/01-02-1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει σε συνδυασµό µε την 11389 (ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) «Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 26625 (ΦΕΚ 404 Β΄/31-05-1993) όµοια & την 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-07-2002) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997» Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Η προµήθεια αυτή διενεργείται από τον ∆ήµαρχο κατά την παρ. 2 του άρθρου 23 «∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση – πρόχειρος διαγωνισµός» της 11389 (ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) «Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α» Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 26625 (ΦΕΚ 404 Β΄/31-051993) όµοια σε συνδυασµό µε την 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-07-2002) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997» Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 22 «Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3536 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-02-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης» όπως ισχύει. Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Η έγκριση της ανάληψης υποχρέωσης, και η ψήφιση της πίστωσης, για τη συγκεκριµένη δαπάνη έχει παρθεί µε την αρ. 98/2011 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής. Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 2. την παρ. 2 του άρθρου 23 του «Ε.Κ.Π. – Ο.Τ.Α.» 3. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας


ΑΔΑ: 4577ΩΚΝ-5Ο8

4. την από 1/11/2011 περιγραφή της προµήθειας από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Ορίζει ότι η προµήθεια θα γίνει µε απ΄ ευθείας ανάθεση από τον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α, αφού προηγηθεί αξιολόγηση προσφορών και γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 2. Να ληφθεί υπόψη η περιγραφή της προµήθειας των διαφόρων πινακίδων του ∆ήµου. 3. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (214 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 214/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 214/2011  

Περί της ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Πινακίδες προσδιορισμού Δήμου-Δημαρχείου ενημέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας» του K.A....

Advertisement