Page 1

ΠΑΑ 2007-2013

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ελληνικό ∆ηµόσιο: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

LEADER

Λεωνίδιο 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 450 / 61

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ Λεωνίδιο Αρκαδίας, T.K. 223 00 Τηλ.: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Email : leader@parnonas.gr

Για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος Προσέγγισης LEADER της ΟΤ∆ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΑΞΟΝΑΣ 4 του Προγράµµατος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ)

Αντικείµενο της πρόσκλησης Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρµογή προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, µε τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/207-2009 της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η εφαρµογή τοπικού προγράµµατος, Φορέας Υλοποίησης (Οµάδα Τοπικής ∆ράσης) του οποίου είναι η Εταιρεία µας µε την επωνυµία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (εφεξής αποκαλούµενη Ο.Τ.∆.). Για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος υπεγράφη η από 7-06-2010 Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών και της Ο.Τ.∆. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόµενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στo πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», µε καταληκτική ηµεροµηνία την 24.09.2012, στα υποµέτρα και δράσεις του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης LEADER που ακολουθούν: Προκηρυσσόµενες ∆ράσεις

Προκηρυσσό µενα ποσά ∆.∆.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Κωδικός

∆ράση

L 313-1

Ίδρυση και εκσυγχρονισµός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης)

90.000,00

100%

L 313-2

Σήµανση αξιοθέατων και µνηµείων

60.000,00

100%

L 313-4

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών

50.400,00

70%

300.000,00

100%

L 321-1

Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας (µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις)

∆ικαιούχοι ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα

ΟΤΑ α’ βαθµού

Περιοχή Παρέµβασης Σύνολο περιοχής παρέµβασης


L 321-2

L 321-3

L 322-1

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ.

50.000,00

100%

Ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών

129.300,00

75%

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

120.000,00

100%

L 322-2

Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

70.000,00

100%

L 322-3

Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων

60.000,00

60%

L 323-1

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήµανση µονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα µικρής κλίµακας για την προστασία του εδάφους, διαµόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

90.000,00

100%

L 323-2β

∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση πολιτισµικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιµα και επιδεικτικά (όπως µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)

80.250,00

75%

L 323-4

ΣΥΝΟΛΟ

Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά

150.000,00

1.249.950,00

100%

ΟΤΑ α' βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα ΟΤΑ α’ βαθµού ΟΤΑ α’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι νόµιµοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά και νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δηµόσιου χαρακτήρα

Σύνολο περιοχής παρέµβασης


Τα προκηρυσσόµενα ποσά δηµόσιας δαπάνης ανά δράση είναι ενδεικτικά. Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία. Από το σύνολο της δηµόσιας δαπάνης των υποµέτρων και δράσεων της πρόσκλησης, το 80% αποτελεί την Κοινοτική Συµµετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ενώ το 20% την Εθνική Συµµετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας περίληψης της πρόσκλησης αποτελούν τα παραρτήµατα αυτής στα οποία περιλαµβάνονται: 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΕνηµερωτικό υλικό σχετικά µε το περιεχόµενο, την περιοχή εφαρµογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόµενων δράσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφήΥπόδειγµα

του

ενδιαφερόµενους

φακέλου

υποψηφιότητας

(υποψήφιους

δικαιούχους),

που

πρέπει

να

συµπληρωθεί

σε

έντυπη

και

ηλεκτρονική

από

τους

µορφή.

Στο

υπόδειγµα αναφέρονται µεταξύ άλλων τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν 

Κριτήρια επιλεξιµότητας (ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφήΚριτήρια επιλογής (βαθµολογούµενα κριτήρια), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφήΠίνακας τιµών µονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (για ιδιωτικά έργα)Οι προδιαγραφές της µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης του οικισµού (για το υποµέτρο L322)Η µε αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010) και η µε αρ. 1577/2010 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή (CD)Το εγκεκριµένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης LEADER της ΟΤ∆, σε ηλεκτρονική µορφή (CD)

Η παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήµατα αυτής διατίθενται σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική µορφή, χωρίς αµοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.∆., στο Λεωνίδιο Αρκαδίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Επίσης θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.∆.: www.parnonas.gr. Περιοχή εφαρµογής Η περιοχή εφαρµογής των µέτρων, κατηγοριών πράξεων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση περιγράφεται αναλυτικά στο ενηµερωτικό δελτίο του Παραρτήµατος της παρούσας. Χρόνος και τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων είναι η ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα 14:00.


Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.∆.: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, µε την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράµµατος της Ο.Τ.∆. ΠΑΡΝΩΝΑ». Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.∆. στην έδρα της Εταιρείας στο Λεωνίδιο στα τηλέφωνα 27570-22807, ή επί τόπου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Υπεύθυνοι: Μαρία Μπούζιου, Μαρίνος Μπερέτσος και Άννα Κοδέλλα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ LEADER

ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

2-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER - Δημόσια  

Ποσοστό Ενίσχυσης ικαιούχοι Περιοχή Παρέµβασης Προκηρυσσό µενα ποσά .. Ελληνικό ηµόσιο: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων LEADER...