Page 1

ΑΔΑ: Β49ΣΩΚΝ-Ν2Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 10/15-05-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η του µηνός Μαΐου 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6032/11-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες 1.Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, δέκα (10) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, από τα οποία τα οκτώ θέµατα αφορούν τον τρόπο εκτέλεσης µικρών έργων και είχαν καθυστερήσει λόγω των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των δέκα (10) θεµάτων.


ΑΔΑ: Β49ΣΩΚΝ-Ν2Ι

Αριθµός απόφασης 66/2012 Θέµα 10ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 2.086,79€ µε τίτλο “Κατασκευή οστεοφυλακείου στα Πούλιθρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)” του ΚΑΕ 45-7331.001. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Όπως γνωρίζετε, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση - άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995), (παρ 2 άρθρο 2 Π∆ 113/2010). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις και προκειµένου να θεωρείται, κατά τον ασκούµενο δηµοσιονοµικό έλεγχο, ως κανονική η πραγµατοποιούµενη δαπάνη, θα πρέπει η έκδοση της απόφασης ανάληψης να προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγµατοποίησή της, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 9 του π.δ/τος. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα ενταλµατοποιείται από την αρµόδια, για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των δαπανών, υπηρεσία. Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Η Οικονοµική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα µέρος τους, µε µία απόφαση που µπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ανάλογα µε το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη. Με την από 08/05/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας, προτείνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 2.086,79€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 45-7331.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, µε τίτλο “Κατασκευή οστεοφυλακείου στα Πούλιθρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)”, βάσει και της εγκριθείσας εντολής πληρωµής της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας για πληρωµή του εργολάβου στον οποίο ανατέθηκε το έργο. Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας, µετά από σχετικό έλεγχο, συνυπέγραψε την προαναφερθείσα πρόταση βεβαιώνοντας ότι η ανωτέρω δαπάνη (2.086,79€) αφορά τον Κ.Α.Ε. 45-7331.001. Η προαναφερθείσα δαπάνη καταχωρήθηκε µε α/α Α/196 ποσού 2.086,79€ στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, που ψηφίστηκε µε την 61/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, και που εγκρίθηκε µε την 4296/1786/26-03-2012 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, τη σχετική νοµοθεσία και τις ερµηνευτικές εγκυκλίους και παρακαλώ να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης για ανάληψη υποχρέωσης, λαµβάνοντας υπόψη: την µε α/α Α/196 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου, είδε το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/2010, και την πρόταση της Οικονοµικής υπηρεσίας.


ΑΔΑ: Β49ΣΩΚΝ-Ν2Ι

Αποφασίζει οµόφωνα Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση της δαπάνης ποσού 2.086,79€, και διαθέτει (ψηφίζει) τη πίστωση σε βάρος του Κ.Α.Ε. 45-7331.001 µε τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακείου στα Πούλιθρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, οικονοµικού έτους 2012. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (66/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/2012  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/2012  

Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 2.086,79€ με τίτλο “Κατασκευή οστεοφυλακείου στα Πούλιθρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)” του ΚΑΕ 4...