Page 1

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Υ7Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 12/06-6-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7248/1-62012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε(15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 3. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 3. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 4. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 5. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 6. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 10. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 11. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 12. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 13. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 14. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κουβούσης Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Μιχαήλ Λάτσης ∆ηµήτριος Φακλής Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος τήρηση των πρακτικών.

για την

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Υ7Ψ Αριθµός Απόφασης 143/2012 Θέµα 10ο: Περί αποδοχής του επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο 313 Α Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Mε την υπ` αριθµ. 299/2010 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λεωνιδίου είχε προβεί στην «Υποβολή πρότασης έργου στην κατηγορία παρέµβασης Α «Για την ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών» του Μέτρου 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20072013 (Π.Α.Α. 2007-2013)». Mε την υπ` αριθµ. 127/2010 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τυρού είχε προβεί στην Υποβολή πρότασης έργου στην κατηγορία παρέµβασης Α «Για την ενίσχυση της προβολής των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών» του Μέτρου 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 (Π.Α.Α 2007 – 2013)». Με την υπ` αριθµ. 28/2012(2624/986/1-3-2012 έγκριση Περιφέρειας) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας είχαµε προβεί στην επικαιροποίηση τις προτάσεις των πρώην ∆ήµου Λεωνιδίου και Τυρού, του Μέτρου 313Α «Παρεµβάσεις ∆ηµόσιου χαρακτήρα» του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 βάση του 658/20-1-2012 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρµογής του ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα στο ποσό των 100.000€. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων –ειδική υπηρεσία εφαρµογής ΠΑΑ ανταγωνιστικότητα µε το υπ` αριθµ. 6383/7-5-2012 έγγραφό του αναφέρει τα εξής: Θέµα: Κατ' αρχήν έγκριση επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο 313Α Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013, µε τα παρακάτω στοιχεία: Κωδικός έργου: 25313Α023 Τίτλος επενδυτικού σχεδίου: Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Φορέας: ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας Σχετικό: Αίτηση υποψήφιου στο Φορέα Εφαρµογής (ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) µε αρ. πρωτ.: 2047/16-02-2012

Μετά την αξιολόγηση του επενδυτικού σας σχεδίου µε τα ως άνω στοιχεία, σας ενηµερώνουµε για την κατ' αρχήν έγκριση αυτού συµφωνά µε τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών. Το οριστικό χρηµατοδοτικό σχήµα της προτεινόµενης επένδυσης διαµορφώνεται ως ακολούθως: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ Ανάλυση Προϋπολογισµού

Εγκεκριµένος

Αιτούµενος € Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Β. ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

%

%

30.000,00

30.00%

13.800,00

30.00%

70.000,00

70. 00%

32.200,00

70.00%

100,00%

46.000,00

100,00%

100.000,00


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Υ7Ψ

Α. Η οριστική έγκριση του έργου θα γίνει µε Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσετε εις διπλούν στο Φορέα Εφαρµογής (ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) τα εξής: Α.1. Άµεσα και πάντως το αργότερο ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ από την παραλαβή της παρούσης, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α.1.1. ∆ήλωση αποδοχής της ένταξης σας στο Μέτρο σύµφωνα µε το υπόδειγµα, καθώς και τους πίνακες Ι και II του παρόντος εγγράφου (υπόδειγµα και πίνακες επισυνάπτονται) µε βάση τα αποτελέσµατα της γνωµοδοτικής επιτροπής (επισυνάπτεται ο πίνακας τυχόν περικοπών δαπανών) Α.1.2. Τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά (σε πρωτότυπο και αντίγραφο) όπως αυτά θα σας γνωστοποιούνται παρακάτω. Συγκεκριµένα: Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της διάθεσης της ιδίας συµµετοχής για την υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου, Π Υ.∆. του Νόµιµου Εκπροσώπου του δικαιούχου όπου δηλώνονται: α) ο ΑΦΜ και η ∆ΟΥ του δικαιούχου β) τα όσα αναφέρονται στο υπόδειγµα του σηµείου 3.13 της παραγράφου 3. «Υποβολή αναγκαίων δικαιολογητικών» του κεφαλαίου 4.3 του Οδηγού Υλοποίησης Πράξεων Ενίσχυσης του Μέτρου 313. Π Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας /∆ιαβατηρίου του Νόµιµου Εκπροσώπου του δικαιούχου. Π Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα του δικαιούχου. Π Τεκµηρίωση της διαφοροποίησης από τα παραδοτέα των Επενδύσεων «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχής ∆ήµου Τυρού» και «Ενέργειες προβολής του ∆ήµου Λεωνιδίου, µε τη δηµιουργία λευκώµατος, πληροφοριακού εντύπου και 00-ΚΟΜ» της ∆ράσης 7.9.3. Είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει συνολικά τους δυο (2) µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής του παρόντος εγγράφου. Η παράταση χορηγείται µόνο κατόπιν σχετικού τεκµηριωµένου αιτήµατος του υποψηφίου, το οποίο υποβάλλεται µαζί µε την δήλωση αποδοχής στον Φορέα Εφαρµογής (ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) και εξετάζεται από αυτόν. Η µη προσκόµιση των ανωτέρω εγγράφων εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση της παρούσας απόφασης. Β. Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλέξιµων εργασιών θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης - φακέλου υποψηφιότητας από τον υποψήφιο δικαιούχο, ήτοι η 16-02-2012 Από την ηµεροµηνία αυτή µπορείτε να ξεκινήσετε την υλοποίηση του έργου µε δική σας ευθύνη. ∆απάνες εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα της ηµεροµηνίας αυτής δε θεωρούνται επιλέξιµες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Θα πρέπει µε απόφασή µας να δεχτούµε την ένταξη της εν λόγω πράξης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης θα πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού προκειµένου να προβλέψουµε την σχετική πίστωση η οποία αποτελεί και ιδία συµµετοχή στο πρόγραµµα. Η οικονοµική υπηρεσία µε το από 1-6-2012 έγγραφό της εισηγείται την αναµόρφωση του προϋπολογισµού από τον Κ.Α. 00-6434.002 µε τίτλο Προβολή τουριστικού προϊόντος ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Υ7Ψ

Αποφασίζει

οµόφωνα

1. Αποδέχεται την ένταξη της πράξης έγκριση επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο 313Α Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013 2. Κωδικός έργου: 25313Α023 Τίτλος επενδυτικού σχεδίου: Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Φορέας: ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας

3. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων 4. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2012 µεταφέροντας από τον Κ.Α. 00-6434.002 µε τίτλο «Προβολή τουριστικού προϊόντος ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας» ποσό 13.800 € στο αποθεµατικό. Από το αποθεµατικό µεταφέρει πίστωση 13.800 € στον Κ.Α.00-6434.005 µε τίτλο «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (συµµετοχή ∆ήµου 30%). Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως Ο Πρόεδρος Τ.Υ

κατωτέρω:

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 143/2012  

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Υ7Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 100.000,00 70.000,00 Φορέας: ∆ή...

Advertisement