Page 1

ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΚΝ-949 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 7/6-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4504/2-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Γολεγό Παναγιώτης 2. Κυρίος Μιχαήλ 7. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ. 3. Τσιγκάρης Μιχαήλ 8. Κουβούσης Παναγιώτης 4. Γεροντάκης Ευάγγελος 5. Ψαρολόγος Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΚΝ-949 Αριθµός Απόφασης 78/2012 Θέµα 17ο: Περί της αποδοχής της παραχωρούµενης - µεταβιβαζόµενης και παραδιδόµενης στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ.Σαπουνακαιίκων) και σε κοινή χρήση, µίας (01) οικοπεδικής λωρίδας /(Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων, περιοχή Σαραντάρη), επιφάνειας (23,48) τ.µ, από τον κ. Μαστοράκη Ανδρέα του Ιωάννη και Μαστοράκη Κοσµά του Ιωάννη για τη διαπλάτυνση ∆ηµοτικής οδού. Στο σηµείο αυτό επανήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεωργίτσης Ηλίας. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. ∆ολιανίτη Εµµανουήλ ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Ο κ Μαστοράκης Ανδρέας του Ιωάννη και Μαστοράκης Κοσµάς του Ιωάννη ιδιοκτήτες κατά δήλωσής τους ενός (01) οικοπέδου εµβαδού (1,350,20) τ.µ, χωροθετούµενου εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Σαπουνακαιίκων, του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας , δια της από 14-3-20112 αιτήσεώς του, που κατέθεσε στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, γνωρίζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆/τος της 24-04/03-05-1985 (ΦΕΚ 181 ∆΄) όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες του άρθρου 1 του Π.∆/τος της 25-04/16-05-1989 (ΦΕΚ 293 ∆΄), παραχωρεί - µεταβιβάζει και παραδίδει στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ Σαπουνακαιίκων,) και σε κοινή χρήση, µία (01) λωρίδα του οικοπέδου του [Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων, περιοχή Σαραντάρη], επιφάνειας (23,65) τ.µ, όπως η λωρίδα αυτή και η ιδιοκτησία των δωρητών απεικονίζονται µε λεπτοµέρεια στο τοπογραφικό διάγραµµα (Αριθµός Σχεδίου Το1, Κλίµακα 1:100) του κ. Μένη Χρήστου / Τοπογράφου Μηχανικού, ζητώντας την αποδοχή της εν ζωή ισχυρής και αµετάκλητης δωρεάς τους αυτής και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης. Στις παραγράφους (1) και (2) του άρθρου 6 «Γραµµή ∆όµησης» του Π.∆/τος της 24-04/03-051985 (ΦΕΚ 181 ∆΄) «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι (2000) κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους» όπως ισχύει συνέχισε, αναγράφονται και τα ακόλουθα: #1. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδοµήσιµο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Ο παραπάνω χώρος πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον (4) µέτρα και να εφάπτεται καθ’ όλο το µήκος της µιας πλευράς των ορίων του οικοπέδου. Όπου το πλάτος αυτό υπολείπεται των (4) µέτρων, για να είναι το οικόπεδο οικοδοµήσιµο, πρέπει µε συµβολαιογραφική πράξη, της οποίας αντίγραφο κοινοποιείται µε απόδειξη στον οικείο Ο.Τ.Α, να τεθεί σε κοινή χρήση λωρίδα οικοπέδου τόση ώστε από το πρόσωπο του εναποµένοντος οικοπέδου µέχρι τον άξονα του κοινόχρηστου χώρου να επιτυγχάνεται πλάτος τουλάχιστον (2) µέτρων. Της παραπάνω ρύθµισης εξαιρούνται τα τµήµατα του οικοπέδου που καταλαµβάνονται από οικοδοµές. Σε χαρακτηρισµένους παραδοσιακούς οικισµούς τα οικόπεδα που βρίσκονται µέσα στο συνεκτικό τµήµα του οικισµού και εφόσον υπάρχει διαµορφωµένος παραδοσιακός ιστός είναι οικοδοµήσιµα όταν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο οποιουδήποτε πλάτους. 2. α. Υφιστάµενο οικόπεδο κατά την ισχύ του παρόντος που δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, για να είναι οικοδοµήσιµο πρέπει να τεθεί από τον ιδιοκτήτη σε κοινή χρήση, µε συµβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται µε απόδειξη στον οικείο Ο.Τ.Α, λωρίδα οικοπέδου πλάτους τουλάχιστον (4) µέτρων, που να εφάπτεται καθ’ όλο το µήκος της µιας πλευράς των ορίων του οικοπέδου, για τη δηµιουργία κοινοχρήστου χώρου. Ο χώρος αυτός που τίθεται σε κοινή χρήση πρέπει να συνδέει τα οικόπεδα µε το υφιστάµενο σε κοινή χρήση δίκτυο κυκλοφορίας του οικισµού. Για την εξασφάλιση της σύνδεσης αυτής είναι δυνατόν να γίνεται παραχώρηση σε κοινή χρήση έκτασης που ανήκει σε γειτονικές ιδιοκτησίες είτε απ’ ευθείας από τους κυρίους αυτών είτε κατόπιν µεταβίβασης στον ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη του οικοπέδου που στερείται τη σύνδεση. β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης (α) ισχύουν και για οικόπεδα που δηµιουργούνται από κατάτµηση, µε την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτών επί του κοινοχρήστου χώρου ή του χώρου που έχει τεθεί σε κοινή χρήση να είναι (12) µέτρα τουλάχιστον.


ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΚΝ-949 γ. Προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της παραχώρησης της λωρίδας του οικοπέδου σε κοινή χρήση στις περιπτώσεις (α) και (β), όταν το συνολικό µήκος υπερβαίνει τα 50 µέτρα, είναι η έγκριση από την αρµόδια για τη χορήγηση της οικοδοµικής άδειας αρχή, η οποία κρίνει αν η θέση αυτής της έκτασης εξασφαλίζει τη δυνατότητα µελλοντικής ενσωµάτωσής της στο δίκτυο κυκλοφορίας του οικισµού. Για την έγκριση, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τοπογραφικό διάγραµµα σε κατάλληλη κλίµακα, ώστε να φαίνεται η σύνδεση µε τον υφιστάµενο κοινόχρηστο χώρο καθώς και το γειτονικό δίκτυο κυκλοφορίας του οικισµού. Η αρµόδια αρχή, πριν από την έγκριση δύναται να ζητήσει τη γνώµη του Χωροταξίας – Οικισµού και Περιβάλλοντος του οικείου νοµού#. Στις παραγράφους (1 & 2) του άρθρου 183 «Καταγραφή ακίνητης περιουσίας» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει, αναγράφονται τα παρακάτω: #1. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να καταρτίζουν και να τηρούν κτηµατολόγιο των ακινήτων τους. 2. Στο κτηµατολόγιο καταχωρίζεται: α. Η περιγραφή και το είδος του ακινήτου. β. Η τοποθεσία. γ. Η έκταση και τα όρια του ακινήτου καθώς και το σχετικό τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραµµα. δ. Η χρονολογία αποκτήσεώς του και οι τίτλοι ιδιοκτησίας. ε. ΄Αλλα δικαιώµατα που τυχόν υπάρχουν και οι σχετικοί τίτλοι. στ. Η κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου#. ΄Εχοντας υπόψη τα παραπάνω συµπλήρωσε, εισηγούµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη σχετικής µε το θέµα απόφασής του. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω αίτηση και την εισήγηση του ∆ηµάρχου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆/τος της 24-04/03-05-1985 (ΦΕΚ 181 ∆΄) «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας, µέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησής τους» σε συνδυασµό µε τις όµοιες του άρθρου 1 του Π.∆/τος της 25-04/16-05-1989 (ΦΕΚ 293 ∆΄) «Τροποποίηση του από 24-04/1985 Π.∆/τος ..............» και αυτές των άρθρων [75 «Αρµοδιότητες - ΄Ασκηση Αρµοδιοτήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων», 93 «Αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου», 86 «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου», 183 «Καταγραφή ακίνητης περιουσίας»] του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει και επειδή έκρινε ότι η ήδη ειρηµένη δωρεά είναι επωφελής για το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, έκαµε διαλογική συζήτηση και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ 1). Α π ο δ έ χ ε τ α ι την παραχωρούµενη - µεταβιβαζόµενη και παραδιδόµενη µε προσφορά δωρεάς εν ζωή ισχυρή και αµετάκλητη στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων, περιοχή Σαραντάρη), από τους κ. Μαστοράκης Ανδρέας του Ιωάννη και Μαστοράκης Κοσµά του Ιωάννη (κάτοικοι Σαπουνακαιίκων), µία (01) οικοπεδική λωρίδα [Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων, περιοχή Σαραντάρη], επιφάνειας (23,65) τ.µ, όπως η λωρίδα αυτή και η ιδιοκτησία των δωρητών απεικονίζονται µε λεπτοµέρεια στο τοπογραφικό διάγραµµα (Αριθµός Σχεδίου Το1, Κλίµακα 1:100) του κ . Μένη Χρήστου / Τοπογράφου Μηχανικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής, για τη διαπλάτυνση ∆ηµοτικής οδού 2). Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί τον ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας κ. Ιωάννη Ηλ. Μαρνέρη για την υπογραφή της σχετικής συµβολαιογραφικής πράξης, υπό την αίρεση ότι θα έχει ήδη πραγµατοποιηθεί υπό των παραπάνω ενδιαφερόµενων και κατά τις σχετικές διαστάσεις η επί του εδάφους παραχώρηση της συγκεκριµένης οικοπεδικής λωρίδας.


ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΚΝ-949 3). Ο ρ ί ζ ε ι την καταχώριση της λωρίδας αυτής στο κτηµατολόγιο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και την π α ρ α δ ί δ ε ι στην κοινή χρήση. Για τον ανωτέρω

σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 78/2012  

Περί της αποδοχής της παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ.Σαπουνακαιίκων) και σε κοινή χρήση,...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 78/2012  

Περί της αποδοχής της παραχωρούμενης - μεταβιβαζόμενης και παραδιδόμενης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ.Σαπουνακαιίκων) και σε κοινή χρήση,...

Advertisement