Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. Κώδικας: 22300 - Λεωνίδιο Πληροφορίες: Κανάκης ∆ηµήτριος Τηλέφωνο: 2757360203, Fax: 2757360214

Αριθµ. πρωτ. 15282

Προς Τ___ κ. ____________________________ του _______________ ∆ηµοτικ___ Σύµβουλο ∆ηµοτική Ενότητα ___________ (Τ. Κοινότητα _______________ ) & Τ___ κ. __________________________________ του _______________ Πρόεδρο Τ.Σ _________________________ Τοπική Κοινότητα _________________________ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ∆.Σ [΄Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)] Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συµµετέχετε στην (31/2011) συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα (αίθουσα βιβλιοθήκης) στο Λεωνίδιο την (30η) ∆εκεµβρίου (2011), ηµέρα Παρασκευή και ώρα (18.00΄), µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο: Έγκριση της Α΄ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2014 του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και δηµοσιοποίηση για διαβούλευση. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 2ο: Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του Παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Βασκίνας στον Φορέα ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού για την οργάνωση και λειτουργία Βοτανικού Σταθµού στο Λεωνίδιο. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 3ο: Υποβολή πρότασης σε σχετική Πρόσκληση του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης ΜΟ∆ Α.Ε. στο Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» µε τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ». (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 4ο: Περί της υποβολής πρότασης σε σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και έγκριση υπογραφής της απαιτούµενης Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 5ο: Περί της δωρεά µελετών έργων οδοποιίας από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας µε σκοπό την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 6ο: Περί ορισµό κοινωνικού λειτουργού ως µέλος της επιτροπής του άρθρου 53 του Ν4021/2011 για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος).


Θέµα 7ο: Περί αποδοχής και κατανοµής του ποσού των 92.599,00 € από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 8ο:Περί χορηγήσεως άδειας εκµετάλλευσης νέου περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων του ∆ήµου µας. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 9ο: Περί της αποδοχής της παραχωρούµενης - µεταβιβαζόµενης και παραδιδόµενης στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (Τ.Κ.Πηγαδίου) και σε κοινή χρήση, τριών (03) οικοπεδικών λωρίδων /(Τ.Κ. Πηγαδίου), επιφάνειας (16,51) τ.µ, από τον κ. Κατωπόδης ∆ιονύσιο. (Εισηγητής: ∆ολιανίτης Εµµανουήλ / Αντιδήµαρχος). Θέµα 10ο: Περί της άµεσης στελέχωσης Κτηνιατρικού Γραφείου Άστρους. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 11ο: Περί των ειδικών συνεργατών ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 12ο: Περί της ενηµέρωσης σχετικά µε το τέλος ύδρευσης για περιπτώσεις που χρησιµοποιείται το νερό ύδρευσης σε υδροπονικές καλλιέργειες. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 13ο: Περί της ανάκλησης απόφασης ∆ιοικητή ΙΚΑ Υ20/138/21/12/2011 Αναστολή λειτουργίας παραρτήµατος ΙΚΑ ΕΤΕΜ Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 14ο: Περί της αµοιβής δικηγόρων σχετικά µε την υπόθεση άσκησης αιτήσεων ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας της αποφάσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 15ο: Περί εγκρίσεως κατ΄ το άρθρο 281 παρ 3 Ν3463/06 του πίνακα εντολών για χειρισµό δικαστικών υποθέσεων και οι αντίστοιχες προτάσεις αµοιβής στον ορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Μάλλιο. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 16ο: Περί της επιβολής του τέλους 0,5%, επί των ακαθαρίστων εσόδων, και στις παρακάτω κατηγορίες καταστηµάτων & επιχειρήσεων: Τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης, ενθυµίων και δώρων, ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων και ιστιοσανίδων, ειδών χρησιµοποιούµενων στην παραλία, ειδών που χρησιµοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόµενους, ειδών ¨σπορ¨, ¨σκι¨, και ¨ορειβασίας¨, σχολών εκµάθησης θαλάσσιων σπορ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 17ο: Περί της κατάρτισης προγράµµατος τουριστικής προβολής της περιοχής για το έτος 2012.(Εισηγητής: Γεωργίτσης Ηλίας / Αντιδήµαρχος). Θέµα 18ο: Περί της εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.∆. Πηγαδίου ∆ήµου Λεωνιδίου». (Εισηγητής: ∆ολιανίτης Εµµανουήλ / Αντιδήµαρχος). Θέµα 19ο: Επί αιτήσεως Αλιευτικών Συλλόγων Λεωνιδίου –Τυρού. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 20ο: Περί ψηφίσµατος γονέων µαθητών Νότιας Κυνουρίας (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 21ο: Επί αιτήσεως HappyAnt.tv σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση ύψους 3.000 € +ΦΠΑ για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικά µε τη τσακώνικη διάλεκτο. (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 22ο: Επί αιτήσεως Μάνου Ηλία του Ευαγγέλου σχετικά µε τη διαµονή του στο ∆ηµοτικό Σχολείο Βασκίνας (Εισηγητής: Ξερακίας Χρήστος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 23ο: Επί αιτήσεως Παναγιώτη Χιώτη σχετικά µε την µετατόπιση αγροτικού δρόµου στη περιοχή Χαλάσµατα του Τ∆ Πουλίθρων. (Εισηγητής: Ξερακίας Χρήστος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 24ο: Επί εγγράφων Πολιτιστικού Σωµατείου Γιώργος Σαραντάρης. .(Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος)


Θέµα 25ο: Επί αποφάσεως Τοπικού Συµβουλίου Τυρού σχετικά µε την ονοµασία δηµοτικής οδού στη Κάτω Γειτονιά. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης / Αντιδήµαρχος). Θέµα 26ο: Περί της εξετάσεως, αιτήσεων για τη διαγραφή τελών. (Εισηγητής: Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος / Αντιδήµαρχος). Θέµα 27ο: Επί αιτήσεως εβδοµαδιαίας εφηµερίδας Πρωινός Μοριάς για ετήσια συνδροµή του ∆ήµου µας . (Εισηγητής: Ιωάννης Μαρνέρης / ∆ήµαρχος). Θέµα 28ο: Επί αιτήσεων µε την αγορά οικογενειακών τάφων (5 µονοί, 2 διπλοί) στο κοιµητήριο Η Αγία Αναστασία της Τοπικής Κοινότητας Τυρού. (Εισηγητής: Τριανταφύλλου Ιωάννης / Αντιδήµαρχος). Θέµα 29ο: Επί αιτήσεως Τσολοµίτη Κων/νου σχετικά µε τη χορήγηση βεβαίωσης για δηµοτικό δρόµο. (Εισηγητής: ∆ολιανίτης Εµµανουήλ / Αντιδήµαρχος). (23η ∆εκεµβρίου 2011) Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης.

DS31  

Τ___ κ. ____________________________ του _______________ ∆ηµοτικ___ Σύµβουλο ∆ηµοτική Ενότητα ___________ (Τ. Κοινότητα _______________ ) ΠΡ...

Advertisement