Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΝ-4Ο4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 14/30-6-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7809/24-62011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι(16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3.Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 4.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5.Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κυρίος Μιχαήλ 2. Φακλής Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΝ-4Ο4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 174/2011 Θέµα 1o: Περί απευθείας ανάθεσης την προµήθειας καυσίµων, ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να γίνει άµεσα η ανάθεση για την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Σύµφωνα µε την 163/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε ο καθορισµός του τρόπου διενέργειας της προµήθειας υγρών καυσίµων, για το µέρος της οποίας δεν κατατέθηκε προσφορά κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε οµόφωνα τα εξής : 1)Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µετά από διαπραγµάτευση για τα κατωτέρω είδη των καυσίµων για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά κατά την δηµοπρασία της 12ης Μαϊου 2011 και τα οποία αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ανά δηµοτική ενότητα ως εξής: Α/Α 1. 2.

Α/Α 1. 2. 3.

Α/Α 1.

ΕΙ∆ΟΣ Πετρέλαιο Κίνησης Πετρέλαιο θέρµανσης ΕΙ∆ΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λίτρα 25.000

Λίτρα

2.000

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λίτρα 5.000

ΠΡΟΥΠΟΛ. ∆ΑΠΑΝΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 37.875,00€

1.770,00€ ΠΡΟΥΠΟΛ. ∆ΑΠΑΝΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 7.575,00€

Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη αµόλυβδη Λίτρα 1.000 1.724,00€ 95 οκτανίων Πετρέλαιο Λίτρα 3.000 2.655,00€ θέρµανσης ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ. ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ Πρόσθετα πετρελαίου Λίτρα 1000 2.000€ AdBlue

2) Στο διαγωνισµό καλούνται να υποβάλλουν προσφορές όλοι οι ιδιοκτήτες των νόµιµων λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίµων του ∆ήµου µας, ήτοι: α) Πρατήριο υγρών καυσίµων Νικολάου Τρούµπα (Λεωνίδιο) β) Πρατήριο υγρών καυσίµων Βασιλείου Τροχάνη (Λεωνίδιο) γ) Πρατήριο υγρών καυσίµων ∆ήµητρας Σαρρή (Λεωνίδιο) δ) Πρατήριο υγρών καυσίµων Αφοι Μπουζιάνη (Τυρός) ε) Πρατήριο υγρών καυσίµων Νικολάου Ψαρολόγου (Τυρός). H ενηµέρωση όλων των προαναφερόµενων θα γίνει µε την επίδοση ενηµερωτικού εγγράφου από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου µας (κ. Ηλία Πουλέτσο) ο οποίος θα προβεί στην σύνταξη του αποδεικτικού επιδόσεως.


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΝ-4Ο4 3) Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν µέχρι και την 29η Ιουνίου 2011 στο ∆ηµαρχείο Ν.Κυνουρίας (αρµόδιος Ηλίας Πουλέτσος). Η προσφορά µπορεί να περιλαµβάνει είτε το σύνολο, είτε µέρος αυτού (ανά δηµοτική ενότητα ή και ανά είδος). Η ανάθεση θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη τιµή δηλαδή τη µεγαλύτερη έκπτωση επί της µέσης τιµή που προκύπτει από τη ∆/νση Εµπορίου εφόσον φυσικά το είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών. 3) Η προµήθεια πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 36/2011 εγκεκριµένης απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου µας.. Στις διαπραγµατεύσεις έλαβε µέρος µόνο το Πρατήριο υγρών καυσίµων Βασιλείου Τροχάνη (Λεωνίδιο) του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε από την αρµόδια επιτροπή και σύµφωνα µε την 5029/30-6-2011 γνωµοδότηση της προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον Πρατήριο υγρών καυσίµων Βασιλείου Παν. Τροχάνη (Λεωνίδιο) για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωµοδότηση. Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 1) Τα άρθρα 3 παρ.3 και 23 παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ 2) Το άρθρο 2 παρ 13 του Ν.2286/95 3) Την 5029/30-6-2011 γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 4) Την 163/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 5) Τις προσφορές που υποβλήθηκαν 6) Την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας στον προµηθευτή, Βασιλείο Παν. Τροχάνη (Λεωνίδιο) επειδή µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης ήταν ο µοναδικός που προσήλθε και κατέθεσε τη κατωτέρω προσφορά: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Πετρέλαιο κίνησης 2% 2.

Πετρέλαιο θέρµανσης

1%

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Πετρέλαιο κίνησης 2% 2.

Βενζίνη Αµόλυβδη(95 οκτ)

2%

3.

Πετρέλαιο θέρµανσης

1%

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Πρόσθετο Πετρελαίου AdBlue 5%


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΝ-4Ο4 2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας, κ. Μαρνέρη Ιωάννη για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 174/2011  

Περί απευθείας ανάθεσης την προμήθειας καυσίμων, Δήμου Νότιας Κυνουρίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 174/2011  

Περί απευθείας ανάθεσης την προμήθειας καυσίμων, Δήμου Νότιας Κυνουρίας