Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 31-08-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 10538

Α Π Ο Φ Α Σ Η 300/2011 Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας Έχοντας υ,όψη: 1. Την υ,΄ αριθµ. 86/28-2-2011 α,όφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας µε θέµα «Περί ,ροσλήψεως ε,οχιακού ,ροσω,ικού αντα,οδοτικών υ,ηρεσιών». 2. Την υ,' αριθµ. 22995/13-5-2011 έγγραφο του Γ. Γ. του Υ,ουργείου Εσωτερικών, Α,οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 3. Την υ,' αριθµ. 22727/12-5-2011 Εγκριτική Α,όφαση της Τετραµελούς Ε,ιτρο,ής της ,αρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και ,ροσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-122006), ό,ως ισχύει. 4. Την µε αριθµό ΣΟΧ 1/2011 ανακοίνωση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. 5. Τον ,ίνακα κατάταξης-ε,ιλογής ενός (1) εργάτη ύδρευσης (ΥΕ) και ενός (1) χειριστή µηχανηµάτων έργων (∆Ε), των αντα,οδοτικών υ,ηρεσιών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, ό,ως έχουν τρο,ο,οιηθεί και ισχύουν. Αοφασίζουµε Προσλαµβάνουµε τον Φιλίτση Ελευθέριο του Ιωάννη ως ανειδίκευτο εργάτη στην υηρεσία ύδρευσης του ∆ήµου µας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οκτώ (8) µηνών, α,ό 01-09-2011 έως 30-04-2012 . Ο ανωτέρω είναι υ,εύθυνος για τη ορθή και ,ιστή εφαρµογή του κανονισµού ύδρευσης του ∆ήµου µας, και ο,οιαδή,οτε άλλη εργασία σχετική µε την ύδρευσης του ανατίθεται. Α,ολύεται αυτοδικαίως την 30η Α,ριλίου 2012.

Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 300/2011  

Πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μήνες του Φιλίτση Ελευθέριου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 300/2011  

Πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μήνες του Φιλίτση Ελευθέριου