Page 1

Ιωάννης Μαρνέρης Δήμαρχος Δ. Νότιας Κυνουρίας

IOANNIS MARNERIS Mayor of Notia Kynouria Municipality

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 03η Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ -----------------------------------------------------------------------Ταχ. ∆/νση: 223 00 – Λεωνίδιο. Πληροφορίες: Ι. Μαρνέρης. Τηλέφωνο: 2757360203 Fax: 2757360214. E-mail: leonidio@otenet.gr. -----------------------------------------------------------------------Αριθµ. Πρωτ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο2/2010 Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας αφού έλαβε υπόψη, α) τα άρθρα 61 «Υποχρεώσεις ∆ηµάρχου - Αντιδηµάρχων και Μελών Επιτροπών», 62 «Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής» του Ν.3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει, β) την 01/01/03-01-2010 «Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου σε αυτούς» απόφαση του ∆ηµάρχου Νότιας Κυνουρίας,

Αποφασίζει:

Την έναρξη λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής στον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας. ως ακολούθως: Α. 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή στον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας αποτελείται από τον ∆ήµαρχο και τους Αντιδηµάρχους που ορίζονται κάθε φορά από τον ∆ήµαρχο. Για την περίοδο 2011-2014 (Ιούνιος) αποτελείται από τον ∆ήµαρχο Γιάννη Η. Μαρνέρη και από τους Αντιδηµάρχους ∆ηµήτριο Π. Αθανασόπουλο - Εµµανουήλ ∆. ∆ολιανίτη - Χρήστο Γ. Ξερακιά και Ιωάννη Θ. Τριανταφύλλου. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του ∆ήµου και παρακολουθεί την εφαρµογή της δηµοτικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς καθώς και την εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδίου, του µεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράµµατος δράσης. 2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο ∆ήµαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέµα που την αφορούν ειδικά καθώς και οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων του ∆ήµου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

1


3.Υπάλληλος του ∆ήµου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Β. Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 2. Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράµµατος, το οποίο και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 3. Καταρτίζει και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. 4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την Οικονοµική Επιτροπή. 5. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού. 6. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισµού µέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. 7. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων και µεριµνά για την έκδοση, ενηµέρωση και διακίνηση του Οδηγού του ∆ηµότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του ∆ήµου, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 8. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισµού διαβούλευσης. 9. Εισηγείται τα σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 10. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του ∆ήµου και ενηµερώνει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σηµειώνεται ότι: Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής οφείλουν να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµοτικού και δηµοσίου συµφέροντος. Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συµφέροντα των πολιτών και να µεριµνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ∆ήµο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συµφέροντος. Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση µε θέµατα του ∆ήµου. Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε µέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέµηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του ∆ήµου.

2


Γ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Αρκαδίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 002/2011  

Eναρξη λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας