Page 1

ΠΑΑ 2007-2013

Ελληνικό Δημόσιο

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

LEADER

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΜΕΤΡΟ 41

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ/ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 70% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη και το 30% από ιδία συμμετοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Αριθμός ΣΑΕ082/8 κωδ. 2010ΣΕ08280000), στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 20072013, με κωδ. Έργου (ΟΠΣΑΑ) 179649. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δ/νση: Τηλ: Φαξ: Πληροφορίες

Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22300 2757360203 2757360214 Σαράντης Λιάκας

: E-mail:

sliakas@notiakynouria.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 1980

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Σύγχρονη προβολή της τσακώνικης κληρονομιάς» Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας διακηρύττει ότι την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Νότιας Κυνουρίας, θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύγχρονη προβολή της τσακώνικης κληρονομιάς» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 179649 Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, μέχρι τις 20-02-2014 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλ. 2757360203 ,αρμόδιος υπάλληλος Λιάκας Σαράντος. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν : α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 1/2


β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.

Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. 1. Να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ σχετικά με

 

την καταγραφή και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς περιοχών,

  

τη διοργάνωση θεματικών φεστιβάλ και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων,

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων θεματικής προβολής περιοχών, όπως η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής, η δημιουργία ιστοσελίδων κ.ά. τη διοργάνωση θεματικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, την αποδεδειγμένη γνώση της ιδιαιτερότητας και των χαρακτηριστικών της Τσακωνιάς, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Λεωνιδίου,

η οποία να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους εργασιών την τελευταία τριετία. 2. Η Εμπειρία θα πρέπει να είναι ανάλογη με το αντικείμενο του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος 3. Η Εμπειρία της ομάδας έργου και του υπεύθυνου έργου θα πρέπει να είναι ανάλογη με το αντικείμενο του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος) 4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω προϋποθέσεις καταθέτοντας εντός του σφραγισμένου φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της αντίστοιχης βάσης ανάθεσης εργασιών με τα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή Ο.Τ.Α καταθέτοντας αντίστοιχες συμβάσεις Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.500,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι μέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού . Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο, 13/02/2014 Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Ιωάννης Μαρνέρης

2/2

Περιληψη διακηρυξησ  
Advertisement