Page 1

Λεωνίδιο 12-12-2012 Αρθµ. Πρωτ.: 16908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: 22300Λεωνίδιο Τηλ.:2757 360204-360210 Fax. 2757 360214

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδίας Ανακοινώνει Την ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εοχικών ή αροδικών αναγκών ανταοδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ου εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα ααιτούµενα (τυικά και τυχόν ρόσθετα) ροσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Υηρεσία

Έδρα υηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός ατόµων

101

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού

Λεωνίδιο

ΥΕ 16 Εργάτης Καθαριότητας (Συνοδός Α:ορ/ρου)

8 µήνες

1

102

Ύδρευσης – Α:οχέτευσης

Λεωνίδιο

ΥΕ 16 Εργάτης Ύδρευσης

6 µήνες

1

103

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού

Λεωνίδιο

∆Ε 28 Xειριστή Μηχανηµάτων Έργου (Εκσκαφέα –Φορτωτή) (Oµάδα Β΄ Τάξη ∆΄)

8 µήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

101 &102

103

Τίτλος σουδών και λοιά ααιτούµενα (τυικά & τυχόν ρόσθετα) ροσόντα

∆εν α:αιτούνται ειδικά τυ:ικά :ροσόντα (άρθρο 5 :αρ. 2 του Ν. 2527/1997). ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης ∆΄, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή ε:αγγελµατική, γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε:αγγελµατικού Εκ:αιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σ:ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε:αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Ε:αγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκ:αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα:ής ή αλλοδα:ής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται ε:ίσης δεκτός ο:οιοσδή:οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκ:αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα:ής ή αλλοδα:ής υ:ό την :ροϋ:όθεση ότι ο υ:οψήφιος υ:οβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ:ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ:ολογισµό και εµ:ειρίας. Σελίδα 1 από 2


Οι υ:οψήφιοι όλων των ειδικοτήτων :ρέ:ει να είναι ηλικίας α:ό 18 έως 65 ετών.

Υοβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ:ληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υ:οβάλουν, είτε αυτοροσώως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α:ό αυτούς :ρόσω:ο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υ:ογραφή τους θεωρηµένη α:ό δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη ειστολή, στα γραφεία της υ:ηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, α:ευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσω:ικού, υ:’ όψιν κ. Εµµ. Ρεντούλη (τηλ. ε:ικοινωνίας: 2757 360210). Στην :ερί:τωση α:οστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµ:ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία :ου φέρει ο φάκελος α:οστολής, ο ο:οίος µετά την α:οσφράγισή του ε:ισυνά:τεται στην αίτηση των υ:οψηφίων. Η ροθεσµία υοβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υ:ολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει α:ό την ε:όµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της :αρούσας σε το:ικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος δήµου Νότιας Κυνουρίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υ:οψήφιοι µορούν να αναζητήσουν τα έντυα των αιτήσεων: α) στην υ:ηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση,· β) στο δικτυακό τό:ο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας α:ό την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εοχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τό:ους Κέντρα Εξυ:ηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), α:' ό:ου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τό:ου του ΑΣΕΠ και α:ό εκεί θα έχουν :ρόσβαση στα έντυ:α µέσω της διαδροµής: Έντυα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εοχικού (ΣΟΧ). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Σελίδα 2 από 2

Περιληψη ανακοινωσησ σοχ 1 2013 12 12 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you