Page 1

Λεωνίδιο 28-08-2013 Αρθµ. Πρωτ.: 11701 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: 22300Λεωνίδιο Τηλ.:2757 360204-360210 Fax. 2757 360214

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδίας Ανακοινώνει Την ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εοχικών ή αροδικών αναγκών ανταοδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ου εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, και συγκεκριµένα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα ααιτούµενα (τυικά και τυχόν ρόσθετα) ροσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Υηρεσία

103

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού

Έδρα υηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός ατόµων

Λεωνίδιο

∆Ε 28 Xειριστή Μηχανηµάτων Έργου (Εκσκαφέα –Φορτωτή) (Oµάδα Β΄ Τάξη ∆΄)

8 µήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

103

Τίτλος σουδών και λοιά ααιτούµενα (τυικά & τυχόν ρόσθετα) ροσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β΄ τάξης ∆΄, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή εDαγγελµατική, γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού ΕDαγγελµατικού ΕκDαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σDουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ΕDαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών ΕDαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας ΕκDαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαDής ή αλλοδαDής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται εDίσης δεκτός οDοιοσδήDοτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκDαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαDής ή αλλοδαDής υDό την DροϋDόθεση ότι ο υDοψήφιος υDοβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υDηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυDολογισµό και εµDειρίας.

Οι υDοψήφιοι όλων των ειδικοτήτων DρέDει να είναι ηλικίας αDό 18 έως 65 ετών.

Υοβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµDληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υDοβάλουν, είτε αυτοροσώως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο αDό αυτούς Σελίδα 1 από 2


DρόσωDο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υDογραφή τους θεωρηµένη αDό δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη ειστολή, στα γραφεία της υDηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, αDευθύνοντάς την στο Γραφείο ΠροσωDικού, υD’ όψιν κ. Εµµ. Ρεντούλη (τηλ. εDικοινωνίας: 2757 360210). Στην DερίDτωση αDοστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµDρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία Dου φέρει ο φάκελος αDοστολής, ο οDοίος µετά την αDοσφράγισή του εDισυνάDτεται στην αίτηση των υDοψηφίων. Η ροθεσµία υοβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υDολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει αDό την εDόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της Dαρούσας σε τοDικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος δήµου Νότιας Κυνουρίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υDοψήφιοι µορούν να αναζητήσουν τα έντυα των αιτήσεων: α) στην υDηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση,· β) στο δικτυακό τόDο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας αDό την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εοχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόDους Κέντρα ΕξυDηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), αD' όDου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόDου του ΑΣΕΠ και αDό εκεί θα έχουν Dρόσβαση στα έντυDα µέσω της διαδροµής: Έντυα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εοχικού (ΣΟΧ). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Σελίδα 2 από 2

Περιληψη ανακοινωσησ σοχ 2 2013 28 08 2013  
Περιληψη ανακοινωσησ σοχ 2 2013 28 08 2013