Page 1

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ Λεωνίδιο 29-11-2013 Αρθµ. Πρωτ.: 15970 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: 22300Λεωνίδιο Τηλ.:2757 360204-360210 Fax. 2757 360214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδίας. Έχοντας υόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την ε1ιλογή 1ροσω1ικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), ό1ως έχουν τρο1ο1οιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α1οκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), ό1ως έχουν τρο1ο1οιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υ1αλλήλων και Υ1αλλήλων Νοµικών Προσώ1ων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 1αρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την το1ική ανά1τυξη, την αυτοδιοίκηση και την α1οκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 5. Την υ1΄ αριθµ. 64/2013 α1ό 15-02--2013 α1όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας µε θέµα:«Προγραµµατισµός 1ροσλήψεων 1ροσω1ικού αντα1οδοτικών υ1ηρεσιών έτους 2013». 6. Το υ1’ αριθµ. 13566/1710/29.3.2013 έγγραφο της Α1οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο1οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά µε την 1ρόσληψη ε1οχιακού 1ροσω1ικού στις υ1ηρεσίες αντα1οδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2013, 1ρος το Υ1ουργείο Εσωτερικών 7. Την υ1' αριθµ. 20473/22.5.2013 Κοινή Α1όφαση των Υ1ουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Ανα1ληρωτή Οικονοµικών 1ερί έγκρισης σύναψης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών (4.413) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υ1ηρεσίες αντα1οδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθµού της Χώρας για το έτος 2013 8. Το υ1’ αριθµ. οικ. 20642/22.5.2013 έγγραφο του Υ1ουργείου Εσωτερικών µε θέµα την έγκριση 1ρόσληψης 1ροσω1ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αντα1οδοτικού χαρακτήρα 9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ1ηρεσίας (ΦΕΚ 1911/30.8.2011, τ.Β΄) του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. 10. Την υ1’ αριθµ. 15969/29.11.2013 βεβαίωση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 1ερί ύ1αρξης 1ιστώσεων για την δα1άνη µισθοδοσίας Σελίδα 1 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ

Ανακοινώνει Την ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εοχικών ή αροδικών αναγκών ανταοδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ου εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα ααιτούµενα (τυικά και τυχόν ρόσθετα) ροσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Υηρεσία

Έδρα υηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός ατόµων

101

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο (Λεωνίδιο)

ΥΕ16 Εργάτης καθαριότητας

8 µήνες

1

102

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο (Τυρός)

ΥΕ16 Εργάτης καθαριότητας

8 µήνες

1

103

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

ΥΕ16 Εργάτης ύδρευσης

6 µήνες

1

104

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

ΥΕ16 Εργάτης α1οχέτευσης (συνοδός λυµατοφόρου)

8 µήνες

1

105

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

∆Ε29 Οδηγοί Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 µήνες

1

106

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας

Λεωνίδιο

∆Ε Βοηθός Ηλεκτρολόγου (Ηλεκτροτεχνίτης)

8 µήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Τίτλος σουδών και λοιά ααιτούµενα (τυικά & τυχόν ρόσθετα) ροσόντα

101, 102, 103,104

∆εν α1αιτούνται ειδικά τυ1ικά 1ροσόντα (άρθρο 5 1αρ. 2 του Ν. 2527/1997).

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) ∆ί1λωµα Ε1αγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκ1αιδευτή Υ1οψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σ1ουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Α1ολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Ε1αγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκ1αίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: -Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή -Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Σελίδα 2 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Τίτλος σουδών και λοιά ααιτούµενα (τυικά & τυχόν ρόσθετα) ροσόντα

-Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκ1αίδευσης ή -Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή -Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδα1ής ή αλλοδα1ής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα εαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και γ) Πιστοοιητικό Εαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους ααιτείται, σύµφωνα µε τις Συµ1ληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις 1ου ακολουθούν). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α1ό υ1οψήφιο µε τα ανωτέρω 1ροσόντα) α) Ο1οιοσδή1οτε α1ολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκαίδευσης της ηµεδα1ής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδα1ής. β) Ισχύουσα εαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και γ) Πιστοοιητικό Εαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους ααιτείται, σύµφωνα µε τις Συµ1ληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις 1ου ακολουθούν). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α1ό υ1οψήφιο µε τα ανωτέρω 1ροσόντα) α) Α1ολυτήριος τίτλος υοχρεωτικής εκαίδευσης (α1ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υ1οψηφίους 1ου έχουν α1οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α1ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α1ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α1ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε1αγγελµατικής Εκ1αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα1ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα1ής και αντίστοιχη εµειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α1όκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα εαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και γ) Πιστοοιητικό Εαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους ααιτείται, σύµφωνα µε τις Συµ1ληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις 1ου ακολουθούν). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α1ό υ1οψήφιο µε τα ανωτέρω 1ροσόντα) α) Α1ολυτήριος τίτλος υοχρεωτικής εκαίδευσης (α1ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υ1οψηφίους 1ου έχουν α1οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α1ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α1ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α1ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε1αγγελµατικής Εκ1αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα1ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα1ής και αντίστοιχη εµειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α1όκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Σελίδα 3 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Τίτλος σουδών και λοιά ααιτούµενα (τυικά & τυχόν ρόσθετα) ροσόντα

β) Ισχύουσα εαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και γ) Πιστοοιητικό Εαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους ααιτείται, σύµφωνα µε τις Συµ1ληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις 1ου ακολουθούν). ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την ααιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) Υ1οψήφιοι οι ο1οίοι α1έκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ αό την 10η Σετεµβρίου 2009 και µετά α1αιτείται να 1ροσκοµίσουν 1λέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοοιητικό Εαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµορευµάτων, σύµφωνα µε το 1.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο 1.δ. όσοι υ1οψήφιοι α1έκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σετεµβρίου 2009 εξαιρούνται α1ό την υ1οβολή του ανωτέρω 1ιστο1οιητικού µέχρι και την 9η Σετεµβρίου 2014 την εοµένη της οοίας ααιτείται το ανωτέρω ιστοοιητικό. Προκειµένου για την α1όδειξη κατοχής του Πιστο1οιητικού Ε1αγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) α1αιτείται : είτε η κατοχή ∆ελτίου Ειµόρφωσης Οδηγού, το ο1οίο να είναι σε ισχύ και το ο1οίο εκδίδεται α1ό την Υ1ηρεσία Μεταφορών και Ε1ικοινωνιών της Ν.Α. στην 1εριοχή της ο1οία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου. είτε η καταχώρηση ε1ί του εντύ1ου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δί1λα σε µία ή 1ερισσότερες εκ των κατηγοριών ή υ1οκατηγοριών 1ου κατέχει ο υ1οψήφιος και α1αιτούνται α1ό την ανακοίνωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε 1ερί1τωση 1ου η υ1ηρεσία Μεταφορών και Ε1ικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει ροχωρήσει στη συγκρότηση ειτροής για τις εξετάσεις του ανωτέρω ιστοοιητικού (ΠΕΙ), ο υ1οψήφιος 1ροκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, ρέει να ροσκοµίσει α1αραιτήτως σχετικό έγγραφο της υηρεσίας αυτής, στο ο1οίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω 1ιστο1οιητικού εξ’ αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω ε1ιτρο1ής. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν 1ροκύ1τει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση α1αιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν 1ρόσφατης θεώρησης, 1ρέ1ει οι υ1οψήφιοι να συνυ1οβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υ1ηρεσίας συγκοινωνιών. Σε 1ερί1τωση αδυναµίας της αρµόδιας υ1ηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η 1ροσκόµιση της βεβαίωσης της υ1ηρεσίας αυτής στην ο1οία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και η 1ροσκόµιση Υ1εύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 Σελίδα 4 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης

Τίτλος σουδών και λοιά ααιτούµενα (τυικά & τυχόν ρόσθετα) ροσόντα

του υ1οψηφίου στην ο1οία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας ε1αγγελµατικής άδειας οδήγησης 1ου ζητείται α1ό την 1ροκήρυξη. Στην 1ερί1τωση 1ου οι υ1οψήφιοι είναι κάτοχοι ε1αγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαής, για να γίνουν δεκτοί 1ρέ1ει να 1ροσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υ1ηρεσίας του Υ1ουργείου Ανά1τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ1οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «1ερί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδα1ής µε τις ε1αγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδα1ής». ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης ε1αγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη ο1οιασδή1οτε ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας του 1.δ 108/2013, β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε1αγγελµατικού Εκ1αιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σ1ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε1αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Ε1αγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκ1αίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα1ής ή αλλοδα1ής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται ε1ίσης δεκτός ο1οιοσδή1οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκ1αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα1ής ή αλλοδα1ής, υ1ό την 1ροϋ1όθεση ότι ο υ1οψήφιος υ1οβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ1ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης ε1αγγέλµατος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ1ολογισµό και εµ1ειρίας. 106

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α1ό υ1οψήφιο µε τα ανωτέρω 1ροσόντα) α) Άδεια άσκησης ε1αγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη ο1οιασδή1οτε ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας του 1.δ 108/2013, β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, α1ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα1ής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδα1ής. Γίνεται ε1ίσης δεκτός ο1οιοσδή1οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα1ής ή αλλοδα1ής, υ1ό την 1ροϋ1όθεση ότι ο υ1οψήφιος υ1οβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ1ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης ε1αγγέλµατος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ1ολογισµό και εµ1ειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α1ό υ1οψήφιο µε τα ανωτέρω 1ροσόντα) α) Άδεια άσκησης ε1αγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη ο1οιασδή1οτε ειδικότητας ή Σελίδα 5 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Τίτλος σουδών και λοιά ααιτούµενα (τυικά & τυχόν ρόσθετα) ροσόντα

Κωδικός θέσης

Βεβαίωση Αναγγελίας του 1.δ 108/2013, β) Α1ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ1οχρεωτικής εκ1αίδευσης (α1ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υ1οψηφίους 1ου έχουν α1οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α1ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α1ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α1ολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε1αγγελµατικής Εκ1αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα1ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα1ής και αντίστοιχη εµ1ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την α1όκτηση της 1αρα1άνω άδειας άσκησης ε1αγγέλµατος ή βεβαίωσης αναγγελίας (*) . ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α1ό υ1οψήφιο µε τα ανωτέρω 1ροσόντα) α) Άδεια άσκησης ε1αγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη ο1οιασδή1οτε ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας του 1.δ 108/2013, β) Α1ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ1οχρεωτικής εκ1αίδευσης (α1ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υ1οψηφίους 1ου έχουν α1οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α1ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α1ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή α1ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε1αγγελµατικής Εκ1αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα1ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα1ής και αντίστοιχη εµ1ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την α1όκτηση της 1αρα1άνω άδειας άσκησης ε1αγγέλµατος ή βεβαίωσης αναγγελίας (*) . (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υ1οψήφιοι 1ου κατείχαν άδεια την ο1οία αντικατέστησαν βάσει του 1.δ 108/2013, εφόσον στη βεβαίωση αναγγελίας δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να 1ροσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υ1ηρεσίας α1ό την ο1οία να 1ροκύ1τουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση ααιτείται, ροκειµένου να ροσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο της εµειρίας. Οι υ1οψήφιοι όλων των ειδικοτήτων 1ρέ1ει να είναι ηλικίας α1ό 18 έως 65 ετών. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υ1οψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες) µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω µονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) αριθµός τέκνων 4 5 6 7 8 9 3*

10

11

12

….

µονάδες

500

550

600

….

150

200

250

300

350

400

450

*αφορά µόνο τις ειδικές 1ερι1τώσεις ολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα

Σελίδα 6 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα αό τα δύο ρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο) αριθµός τέκνων 1 2 3 µονάδες

30

60

110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) …. αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. µονάδες 50 100 150 200 250 7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία ολλαλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20) κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

κατηγορία ∆Ε

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

µονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµειρίας και έως 60 µήνες) 1 2 3 4 5 6 7 µήνες εµ1ειρίας µονάδες

7

14

21

28

35

42

49

10

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Προτάσσονται των λοι1ών υ1οψηφίων, ανεξάρτητα α1ό το σύνολο των µονάδων 1ου συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του δήµου Νότιας Κυνουρίας, ο ο1οίος αριθµεί 1ληθυσµό µικρότερο των 10.000 κατοίκων (άρθρο ένατο, 1αρ. 28 του ν. 4057/2012). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε

Ως βαθµολογούµενη εµ1ειρία για τους 1αρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η α1ασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση ε1αγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των ρος λήρωση θέσεων. ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

104, 105

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

Η εµ1ειρία λαµβάνεται υ1όψη µετά την αόκτηση της ζητούµενης, κατά 1ερί1τωση, α1ό την 1αρούσα ανακοίνωση εαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή άδειας Ηλεκτροτεχνίτη ή βεβαίωσης αναγγελίας Ηλεκτροτεχνίτη του .δ. 108/2013. (Για τη βεβαίωση αναγγελίας Ηλεκτροτεχνίτη βλ. σχετική ε1ισήµανση στα 1ροσόντα). Για την α1όδειξη της εµ1ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ερίτωση Α(1) ή Ειδικές εριτώσεις αόδειξης εµειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστο1οιητικά α1όδειξης εµ1ειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Ως βαθµολογούµενη εµ1ειρία για τους 1αρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υοχρεωτικής εκαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υ1όψη η α1ασχόληση σε οοιαδήοτε καθήκοντα. ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

101, 102, 103

Για την α1όδειξη της εµ1ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ερίτωση Γ ή Ειδικές εριτώσεις αόδειξης εµειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστο1οιητικά α1όδειξης εµ1ειρίας.

Οι τρόοι υολογισµού της εµειρίας για όλες τις ειδικότητες εριγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υοενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Σελίδα 7 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ Οι υ1οψήφιοι για την α1όδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοι1ών ιδιοτήτων τους και της εµ1ειρίας τους οφείλουν να 1ροσκοµίσουν, νοµίµως εικυρωµένα, όλα τα α1αιτούµενα α1ό την 1αρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναµόρφωση του ανωτέρω Παραρτήµατος µε σήµανση έκδοσης «27.9.2013» ε1ισηµαίνονται, µεταξύ άλλων, τρο1ο1οιήσεις σχετικές µε τα δικαιολογητικά 1ου α1αιτούνται για την α1όδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους 1ου 1αρακολουθούν 1ρογράµµατα του ΟΑΕ∆, κ.λ.1.), της 1ολυτεκνικής και µονογονεικής ιδιότητας (ως 1ρος τη δήλωση για την 1ρόσληψη άλλου µέλους της ίδιας οικογένειας), της µονογονεικής ιδιότητας (σε 1ερί1τωση διάστασης γονέων) και της µερικής α1ασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης Περίληψη της 1αρούσας ανακοίνωσης, η ο1οία 1ρέ1ει να 1εριέχει υ1οχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 1αρ. 8 του Ν. 2190/1994 (ό1ως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες το1ικές εφηµερίδες του νοµού Αρκαδίας, εφόσον εκδίδονται. Σε 1ερί1τωση 1ου εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «27.9.2013» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου Νότιας Κυνουρίας στον ο1οίο εδρεύει η υ1ηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό ρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 1αρ. 9 του Ν. 2190/1994 ό1ως ισχύει), το ο1οίο θα α1οσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υοβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ1ληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υ1οβάλουν, είτε αυτοροσώως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α1ό αυτούς 1ρόσω1ο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υ1ογραφή τους θεωρηµένη α1ό δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη ειστολή, στα γραφεία της υ1ηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, α1ευθύνοντάς της στο Γραφείο Προσω1ικού, υ1όψιν κου Εµµ. Ρεντούλη (τηλ. ε1ικοινωνίας: 2757 360210). Στην 1ερί1τωση α1οστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµ1ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία 1ου φέρει ο φάκελος α1οστολής, ο ο1οίος µετά την α1οσφράγισή του ε1ισυνά1τεται στην αίτηση των υ1οψηφίων. Κάθε υ1οψήφιος δικαιούται να υ1οβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας 1ροσω1ικού (∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 1ροσω1ικού σε µία ή 1ερισσότερες αιτήσεις συνε1άγεται αυτοδικαίως σε κάθε 1ερί1τωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αοκλεισµό του υ1οψηφίου α1ό την 1εραιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών ε1ιτρέ1εται µόνο όταν στην ανακοίνωση 1ροβλέ1ονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε 1ου µ1ορεί να καλυφθούν ε1ικουρικώς µε εµ1ειρία και τίτλο υ1οχρεωτικής εκ1αίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην 1ερί1τωση αυτή ο υ1οψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµο1οιήσει µία µόνο αίτηση στην ο1οία θα αναγράψει κατά σειρά 1ροτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) 1ου ε1ιδιώκει.

Σελίδα 8 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ Η ροθεσµία υοβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υ1ολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει α1ό την ε1όµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 1αρούσας σε το1ικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υ1οψήφιοι µορούν να αναζητήσουν τα έντυα των αιτήσεων: α) στην υ1ηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τό1ο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας α1ό την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών Φορέων Εοχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τό1ους Κέντρα Εξυ1ηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), α1' ό1ου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τό1ου του ΑΣΕΠ και α1ό εκεί θα έχουν 1ρόσβαση στα έντυ1α µέσω της διαδροµής: Έντυα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών Φορέων Εοχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υοψηφίων Αφού η υ1ηρεσία µας ε1εξεργαστεί τις αιτήσεις των υ1οψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόµου (ό1ως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υ1οψηφίων, βάσει της ο1οίας θα γίνει η τελική ειλογή για την 1ρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, 1ραγµατο1οιείται ως εξής: 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υ1οψήφιοι 1ου διαθέτουν τα κύρια ροσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα ε1ικουρικά (Α΄, Β΄ εικουρίας κ.ο.κ.). 2. Η κατάταξη µεταξύ των υ1οψηφίων 1ου έχουν τα ίδια 1ροσόντα (κύρια ή εικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία 1ου συγκεντρώνουν α1ό τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθµός τέκνων ολύτεκνης οικογένειας, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκές οικογένειες, βαθµός τίτλου σουδών, εµειρία). 3. Στην 1ερί1τωση ισοβαθµίας υ1οψηφίων στη συνολική βαθµολογία 1ροηγείται αυτός 1ου έχει τις 1ερισσότερες µονάδες στο 1ρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµ1ί1τουν, αυτός 1ου έχει τις 1ερισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων ολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υ1οψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτάσσονται των λοι1ών υ1οψηφίων, ανεξάρτητα α1ό το σύνολο των µονάδων 1ου συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του δήµου Νότιας Κυνουρίας, ο ο1οίος αριθµεί 1ληθυσµό µικρότερο των 10.000 κατοίκων (άρθρο ένατο, 1αρ.28 του ν.4057/2012).

Το κώλυµα του άρθρου 6 1αρ. 1 του Π.∆.164/2004 δεν ισχύει στην 1ερί1τωση ΟΤΑ α΄ βαθµού (∆ήµος), ο ο1οίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης») συστάθηκε α1ό τη συγχώνευση δύο ή 1ερισσοτέρων δήµων ή κοινοτήτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυµα θα εφαρµόζεται στην ερίτωση συµλήρωσης αασχόλησης 24 µηνών (µετά την 1.1.2011) στο νέο δήµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση ινάκων και υοβολή ενστάσεων

Σελίδα 9 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ Μετά την κατάρτιση των 1ινάκων, η υ1ηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αό τη λήξη της ροθεσµίας υοβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους ίνακες κατάταξης των υοψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους ο1οίους 1ρέ1ει να α1οστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό ρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 1αρ. 11 του Ν. 2190/1994 ό1ως ισχύει) το ο1οίο θα υ1ογραφεί α1ό δύο (2) υ1αλλήλους της υ1ηρεσίας. Το 1ρακτικό αυτό θα α1οσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Κατά των 1ινάκων αυτών ε1ιτρέ1εται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε α1οκλειστική ροθεσµία δέκα (10) ηµερών (υ1ολογιζόµενες ηµερολογιακά) η ο1οία αρχίζει α1ό την ε1όµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή α1οστέλλεται µε συστηµένη ε1ιστολή αευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, 1ρέ1ει να συνοδεύεται α1ό α1οδεικτικό καταβολής αραβόλου ενήντα ευρώ (50 €) 1ου εκδίδεται α1ό ∆ηµόσια Οικονοµική Υ1ηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σε 1ερί1τωση 1ου η υ1οβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν 1οσό ε1ιστρέφεται στον ενιστάµενο. Η υ1ηρεσία οφείλει να α1οστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υ1οψηφίων 1ου έχουν υ1οβάλει ένσταση κατά των 1ινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη Η υ1ηρεσία 1ροσλαµβάνει το 1ροσω1ικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των 1ινάκων κατάταξης των υ1οψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των 1ινάκων βάσει αυτε1άγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ 1ου συνε1άγεται ανακατάταξη των υ1οψηφίων, εκτελείται υοχρεωτικά α1ό το φορέα, ενώ α1ολύονται οι υ1οψήφιοι 1ου δεν δικαιούνται 1ρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι α1ολυόµενοι λαµβάνουν τις α1οδοχές 1ου 1ροβλέ1ονται για την α1ασχόλησή τους έως την ηµέρα της α1όλυσης, χωρίς ο1οιαδή1οτε α1οζηµίωση α1ό την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι ο1οίοι α1οχωρούν 1ριν α1ό τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους α1ό τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον 1ίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε 1ερί1τωση, οι υ1οψήφιοι 1ου 1ροσλαµβάνονται είτε κατό1ιν αναµόρφωσης των 1ινάκων α1ό το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης α1οχωρούντων υ1οψηφίων, α1ασχολούνται για το υολειόµενο, κατά 1ερί1τωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµ1ληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. Υ1οψήφιοι 1ου ε1ιλέγονται για 1ρόσληψη, 1ροκειµένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυµα της οκτάµηνης α1ασχόλησης, 1ρέ1ει κατά την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υ1οβάλουν στο φορέα υεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην ο1οία να δηλώνουν ότι α1ό την ηµεροµηνία υ1οβολής της αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία έως και την ηµεροµηνία 1ρόσληψης δεν έχουν αασχοληθεί ή έχουν αασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστηµα α1ασχόλησης) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την αντιµετώ1ιση ε1οχιακών ή άλλων 1εριοδικών ή 1ρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 1αρ. 1 του ν.3812/2009. Σε 1ερί1τωση µη υ1οβολής της ανωτέρω υ1εύθυνης δήλωσης, η σχετική α1όφαση 1ρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύµβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η 1ρόσληψη ανακαλείται υ1οχρεωτικά. Στις ανωτέρω 1ερι1τώσεις, οι ε1ιλεγέντες ή 1ροσληφθέντες υ1οψήφιοι αντικαθίστανται µε άλλους α1ό τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον 1ίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σελίδα 10 από 11

29-11-2013


ΑΔΑ: ΒΛΓΦΩΚΝ-9ΑΖ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της αρούσας ανακοίνωσης αοτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «27.9.2013», το οοίο εριλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµλήρωση της αίτησης – υεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασµό µε εισηµάνσεις σχετικά µε τα ροσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υοψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά ου ααιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία ειλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να έχουν ρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής ου ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα Έντυα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών φορέων Εοχικού (ΣΟΧ).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Σελίδα 11 από 11

29-11-2013

6 θέσεις εργασίας στη Νότια Κυνουρία