Page 1

ΑΔΑ: Β49ΑΩΚΝ-ΧΗΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Λεωνίδιο 23-5-2012 Αρ. Πρωτ. : 6725

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ -----------------------------------------------Ταχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο Λεωνίδιο σήμερα την 23/5/2012, ημέρα Τετάρτη , μεταξύ : του Δήμου Νότιας Κυνουρίας που έχει την έδρα του στο Λεωνίδιο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κύριο Μαρνέρη Ιωάννη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ A.Ε.» που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Κουρτίδου αριθμ. 7, με ΑΦΜ 998626632 της ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Χρυσούλα Κυριάκου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΠΑΡΟΧΟΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται ρητά

στην υπ’ αριθμ.

214/2012 απόφασή της αναθέτει στον Πάροχο την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. Η πίστωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εγκρίθηκε με την υπ’αρίθμ. 60/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Πάροχο σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.


ΑΔΑ: Β49ΑΩΚΝ-ΧΗΕ

Έργο: Η παροχή τεχνικών –συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. Κλήση: Η τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής με τον Πάροχο. Μηχανογραφικός εξοπλισμός: Το σύνολο των ειδών πληροφορικής σε υλικό (hardware) και προγράμματα (software). Πρόγραμμα (software): Η εφαρμογή λογισμικού, της οποίας η άδεια χρήσης έχει παραχωρηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από εταιρεία πληροφορικής, καθώς και τα συνοδευτικά του προγράμματος, εγχειρίδια χρήσης και πάσης φύσεως οδηγίες. Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ. Τόπος Εκτέλεσης του Έργου: Τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή όπου αλλού συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των μερών. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2.1 Με την παρούσα Σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Πάροχο και ο Πάροχος αναλαμβάνει να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Αμοιβές παραμετροποίησης μηχανογραφικών υπηρεσιών» 2.2 Στα πλαίσια εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας ο Πάροχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Παραμετροποίηση του Λογισμικού, οργάνωση και έλεγχος των λειτουργιών ρουτίνας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή εντολών και επακόλουθων αναφορών του Πληροφοριακού Συστήματος και των υποσυστημάτων του. Οι παράμετροι της εφαρμογής ρυθμίζονται έτσι ώστε να προσομοιώνουν κατά το δυνατόν καλύτερα την πραγματική λειτουργία της οργανισμού, των διαδικασιών εν μέρει και όχι της λειτουργίας του. Μεγάλο μέρος της παραμετροποίησης αυτής γίνεται πριν αρχίσει η λειτουργία της εφαρμογής ή των επιμέρους εφαρμογών. Η Παραμετροποίηση εκτός των άλλων απαιτείται, κάθε φορά που έχουμε αλλαγές ή ζητηθεί υλοποίηση συγκεκριμένης σχεδίασης. Έλεγχος Λογισμικού τόσο σε επίπεδο παραγωγής (Factory Acceptance Tests - FAT) όσο και σε επίπεδο χώρου τελικής εγκατάστασης (On-Site Acceptance Tests- OSAT). Ολοκληρωμένη διαχείριση ροών εργασιών, ιδιαίτερα για πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούν τη συμμετοχή πολλών χρηστών. Παράδοση προς χρήση από τις υπηρεσίες σας, ειδικού εργαλείου το οποίο εξασφαλίζει την λειτουργία των εφαρμογών, ώστε να καταγράφονται στοιχεία και να απεικονίζονται τα δεδομένα σωστά και ασφαλή. Η διαδικασία αυτή, εξασφαλίζει το σύστημα ώστε να λειτουργεί χωρίς απόκλιση από τις προδιαγραφές και στη φάση των αναβαθμίσεων των βάσεων, να γίνεται άμεση


ΑΔΑ: Β49ΑΩΚΝ-ΧΗΕ

αξιοποίηση αυτών και η κύρια εφαρμογή και οι περιφερειακές να συνεχίσουν τη λειτουργία τους αξιόπιστα Εφαρμογή της τεχνολογίας δημιουργίας των εκτυπωτικών φορμών που χρησιμοποιείτε, σε τρόπο που να υποστηρίζουν κάθε μορφής ευρέως γνωστά διαγράμματα και να μπορούν να δημιουργούνται γρήγορα και αυτόματα, πλήρως κατανοητά εκτυπωτικά φύλλα. Εφαρμογή της τεχνολογίας δημιουργίας web services για την όποια επικοινωνία απαιτείται με τις εθνικές βάσεις δεδομένων και τα ΚΕΠ (Εθνικό Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Αιτήματα Πολιτών κλπ) Έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν από λάθη, παραλείψεις, ανεπάρκεια γνωστικού αντικειμένου κλπ, με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των εφαρμογών. Λειτουργία αυτόματου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου και συμφωνιών. Μεταφορά υπολοίπων και συνδέσεων με μαζικές κινήσεις, που θα μας υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από τους υπευθύνους των αντίστοιχων γραφείων σας. Τακτική και έκτακτη ανάλυση απαιτήσεων και εργασιών, που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υιοθετείται συγκεκριμένη μεθοδολογία και με ένα σύνολο εργαλείων που θα προτείνουμε, να εξασφαλίζεται η επιτυχής εκπλήρωση των εργασιών σε όσο το δυνατόν καλύτερη κλίμακα χρόνου. Τυποποίηση των διαδικασιών, δοκιμή και συνεχή αξιολόγηση σε επίπεδο λειτουργικότητας, όλων των εγκυκλίων αναφορών και νέων προσαρμογών σε νόμους κλπ, σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα και τις όποιες απαιτήσεις δημιουργούνται και αφορούν τις εφαρμογές και προγράμματα. Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των νέων συστημάτων με στόχο την άμεση αξιοποίηση τους. 2.3 Στα πλαίσια του ανωτέρω έργου ο Πάροχος αναλαμβάνει να παρέχει: α) Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τους συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας και κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. β) Υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης και χρήσης ειδικού προγράμματος παροχής βοήθειας (τηλεϋποστήριξη) για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με το συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας. Η υπηρεσία παρέχεται για το συγκεκριμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό που υπάρχει κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. γ) Υποστήριξη μέσω τακτικών επισκέψεων στον χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, για την επίλυση προβλημάτων / ερωτήσεων που δεν θα είναι εφικτή η επίλυσή τους με τους ανωτέρω (υπό α’ και β’) τρόπους, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι ανωτέρω (υπό 2.3 α’,β’,γ’) παροχές υποστήριξης θα έχουν διάρκεια το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, όπως αυτό θα ζητηθεί εγγράφως από τον Πάροχο. 3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Πάροχο και επιπλέον εγγυάται την λειτουργία του κατάλληλου μηχανογραφικού εξοπλισμού και προγραμμάτων εναρμονισμένων με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


ΑΔΑ: Β49ΑΩΚΝ-ΧΗΕ

3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Πάροχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει σχετικό με την εκτέλεση του έργου χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Παρόχου προκειμένου αυτός να διεκπεραιώσει με τρόπο άρτιο και πλήρη τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω. 3.4 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Πάροχο πρόσβαση στους χώρους υλοποίησης του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που κριθεί από τον Πάροχο ότι αυτό είναι αναγκαίο για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου και εκτός εργασίμων ωρών και ημερών 3.5 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Παρόχου, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Πάροχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο. 3.6 Ο Πάροχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 3.7 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να καταβάλει την παρακάτω συμφωνημένη αμοιβή προς τον Πάροχο. 3.8 Η αναθέτουσα Αρχή παρέχοντας στον Πάροχο το δικαίωμα της αποκλειστικότητας, δεσμεύεται να μην αναθέσει σε άλλο φορέα τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Παρόχου σε αντίθετη περίπτωση. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 4.1 Ο Πάροχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 4.2 Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα τους συνεργάτες και το προσωπικό του. 4.3 Ο Πάροχος παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. 4.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επικοινωνεί με τον Πάροχο κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Παρόχου. 4.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καλέσει κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στον τόπο εκτέλεσης του έργου τον Πάροχο για τις ως άνω υπό 2.2 και 2.3 (γ) υπηρεσίες καθώς και ομοίως να ζητήσει υποστήριξη από απόσταση (μέσω modem) από τον Πάροχο για τις ως άνω υπό 2.3 (α, β) υπηρεσίες. Η κλήση και η παρουσία του Παρόχου ή η υποστήριξη από απόσταση θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του Δελτίου Επίσκεψης από συνεργάτη του Παρόχου και εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής στο οποίο θα γίνεται σαφής αναφορά της ημερομηνίας επίσκεψης ή σύνδεσης και των εργασιών που έγιναν. Στην περίπτωση υποστήριξης από απόσταση με τη λήξη της σύνδεσης θα αποστέλλεται με τηλεμοιότυπο (FAX) το Δελτίο Επίσκεψης και η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να το επιστρέφει στον Πάροχο υπογεγραμμένο μέσω fax εντός μίας ώρας από την αποστολή του.


ΑΔΑ: Β49ΑΩΚΝ-ΧΗΕ

4.6 Την έκτακτη επίσκεψη ή την υποστήριξη από απόσταση μπορεί να αποφασίσει και ο Πάροχος εφόσον δεν είναι εφικτή η παροχή τεχνικής βοήθειας με άλλο τρόπο και εφόσον θεωρηθεί μακρός ο χρόνος μέχρι την επόμενη τακτική επίσκεψη. 4.7 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για ζημίες ή βλάβες πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας, που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Πάροχο μόνο εφ’ όσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του Παρόχου. O Πάροχος υποχρεούται σε αποκατάσταση μέχρι του ποσού της αγοραίας αξίας του πράγματος ή της εγκατάστασης κατά το χρόνο της βλάβης ή ζημίας. 4.8 Ο Πάροχος δεν υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σ’ αυτήν από μερική η ολική, υπαίτια ή ανυπαίτια αδυναμία χρήσης και εκμετάλλευσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Αναθέτουσας Αρχής από το προσωπικό της.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1 Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον Πάροχο, ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (13.530,00€) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 5.2 Τρόπος Καταβολής Συμβατικού Τιμήματος: Η καταβολή του ανωτέρω συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου και με την έκδοση του ανάλογου νόμιμου παραστατικού από τον Πάροχο προς την Αναθέτουσα Αρχή. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6.1 Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της λήγει δε την 31/12/2012. 6.2 Κάθε ανανέωση ή παράταση της σύμβασης συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 6.3 Ο Πάροχος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε παράβαση όρου της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όταν τα προγράμματα είτε δεν συντηρούνται ή συντηρούνται πλημμελώς από την εταιρεία λογισμικού είτε γίνεται κακή χρήση από την Αναθέτουσα Αρχή οπότε δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αξιόπιστων στοιχείων. 6.4 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να λύσει την παρούσα σύμβαση νωρίτερα από τον συμφωνηθέντα χρόνο υποχρεούται να ειδοποιήσει το έτερο συμβαλλόμενο μέρος τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία που θα ορίσει ως ημερομηνία λύσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που η πρόωρη λύση προέρχεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αυτή οφείλει να καταβάλει στον Πάροχο το συμβατικό τίμημα μέχρι την ημερομηνία που ορίζει ως ημερομηνία πρόωρης λύσης καθώς και να εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τα κονδύλια εξόδων που θα οφείλονται για την εκτέλεση του έργου και που η υλοποίησή τους θα έχει συμφωνηθεί πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για πρόωρη λύση.


ΑΔΑ: Β49ΑΩΚΝ-ΧΗΕ

Σε περίπτωση που η πρόωρη λύση αποφασισθεί από τον Πάροχο αυτός οφείλει να διενεργήσει και να προωθήσει μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης λύσης όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 7.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Παρόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα και όλο το υλικό που τα συνοδεύει. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Παρόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως ως ακολούθως:

Για την αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικονομική Υπηρεσία Δήμου ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ.Δ/νση ΛΕΩΝΙΔΙΟ Ταχ.κωδ. 223-00 - ΠΟΛΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟ Τηλ. 27570-23224 fax 27570-23127 Για τον Πάροχο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Ταχ.Δ/νση: ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 7 Ταχ.κωδ: 104 45. – ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210-8540914/941 fax: 210-8547718 Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για τροποποίηση, ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση, απόφαση όχληση ή καταγγελία και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, αυτή θα είναι έγγραφη. 7.2 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΟΡΟΙ: Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης η από 21/03/2012

έγγραφη προσφορά του Παρόχου και η από 23/5/2012 απόφαση

ανάθεσης της Αναθέτουσας Αρχής. Η παρούσα σύμβαση αφορά σε εργασίες και αμοιβές που ρητά αναφέρονται

στους

προηγούμενους

όρους.

Οποιαδήποτε

άλλη

συνεργασία

μεταξύ

των

συμβαλλομένων μερών θα γίνει με ξεχωριστή σύμβαση. 7.3 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Πάροχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε


ΑΔΑ: Β49ΑΩΚΝ-ΧΗΕ

κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Πάροχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή

δικαιούται να απαιτήσει την

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο Πάροχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 7.4 ΕΚΧΩΡΗΣΗ: Ο Πάροχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Πάροχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 7.5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ : Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Πάροχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Παρόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 7.6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Πάροχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 20 ημερών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάση της Ελληνικής νομοθεσίας και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 7.7 ΙΣΧΥΡΟΙ ΟΡΟΙ: Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται και υποχρεούνται στην πιστή τήρηση των όρων και συμφωνιών της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και ισχυρών.


ΑΔΑ: Β49ΑΩΚΝ-ΧΗΕ

Αυτά συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, προς απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε νόμιμα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 10232 στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής και έλαβε κάθε μέρος από ένα αντίτυπο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

παραμετροποίησης μηχανογραφικών υπηρεσιών  

παραμετροποίησης μηχανογραφικών υπηρεσιών

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you