Page 1

ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΚΝ-ΛΚΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 7/6-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4504/2-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Γολεγό Παναγιώτης 2. Κυρίος Μιχαήλ 7. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ. 3. Τσιγκάρης Μιχαήλ 8. Κουβούσης Παναγιώτης 4. Γεροντάκης Ευάγγελος 5. Ψαρολόγος Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΚΝ-ΛΚΨ Αριθµός Απόφασης 82/2012 Θέµα 21: «Επί εγγράφου Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τη συµµετοχή ∆ήµου µας, στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου» Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Με το 5/15-3-2012 έγγραφό της η Εταιρεία Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας αναφέρει τα εξής : Με την 2/16-02-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας έγινε ενεργοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου στο ποσό των 60.000,00€. Συγκεκριµένα θα διατεθούν 600 εταιρικά µερίδια αξίας 100 € έκαστο. Οι λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου είναι για να καλυφθούν οι δαπάνες των επιχειρησιακών προγραµµάτων 2007-2013 όπου θα συµµετέχει η εταιρεία. Συγκεκριµένα •

Έχει αξιολογηθεί θετικά η επενδυτική πρόταση µε τίτλο «∆ράσεις καινοτοµίας και συλλογικής επιχειρηµατικότητας στην Ανατολική Πελοπόννησο» του προγράµµατος Leader του ΠΑΑ 2007-2013 και αναµένεται η απόφαση ένταξης προϋπολογισµού 71.900,00€

Συµµετέχει στο έργο «Πράσινη οικονοµία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση» που θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη "∆ίκτυο για την Απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο" στο πλαίσιο της ∆ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», της κατηγορίας παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013»

Θα υποβάλλει προτάσεις σε προγράµµατα «Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης» του Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Εργασίας και σε προγράµµατα Τοπικών πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης.

Θα υποβάλλει προτάσεις σε όποια άλλα προγράµµατα συνάδουν µε τους σκοπούς και τις δράσεις της εταιρείας.

Η προθεσµία για εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς µετοχών τελειώνει την Πέµπτη 17 Μαΐου 2012. Σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης και το άρθρο 267 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, ο ∆ήµος µας µπορεί να συµµετέχει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µιας υφιστάµενης αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι εταιρείες αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν µέχρι τη λήξη του χρόνου που" προβλέπεται στη συστατική τους πράξη και κατ' εξαίρεση σε περίπτωση διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων παρατείνεται η διάρκεια τους µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων αυτών. Επιπλέον'οποιαδήποτε καταβολή από Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο συµµετοχής του σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών δεν συνιστά επιχορήγηση και η καταβολή του είναι νόµιµη. Προτείνω ο ∆ήµος µας να συµµετέχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας «Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας» µε το ποσό των €. Η συµµετοχή στην αύξηση πρέπει να γίνει µέχρι τις 17/05/2012. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω καθώς και τις σχετικές διατάξεις


ΑΔΑ: Β4ΩΔΩΚΝ-ΛΚΨ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά

πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Αστικής µη Κερδοσκοπικής εταιρείας «Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας». 2. Αναµορφώνει το προϋπολογισµό οικ. έτους 2012 µεταφέροντας από το αποθεµατικό ποσό ύψους 500 € στον Κ.Α 00-6495.011 µε τίτλο «Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας» 3. Ψηφίζει πίστωση ύψους 500,00€. σε βάρος του Κ.Α.00-6495.011 µε τίτλο «Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας» 4. Να καταβληθεί άµεσα το ποσό των 500,00 € στο λογαριασµό της Εταιρείας «Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας» αρ. λογ. 340 01 029812 68 στην Αγροτική Τράπεζα Κατάστηµα Σπάρτης. 5. Να αποσταλεί στην Εταιρεία πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης στην οποία θα αναγράφεται ο καταθέτης (πλήρης ονοµασία) και στην αιτιολογία θα αναγράφεται «Για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου». Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων Σαλάκου Βασιλείου και Ρουσάλη Ιωάννη. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

83-2012  

Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Γολεγό Παναγιώτης 2. Κυρίος Μιχαήλ 7. Σωτηρόπουλος Μιχαή...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you