Page 1

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµ. 5/15-02-2013 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. 5/112-2013 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι (20) µελών (λόγω παραίτησης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κατσίκα Αλέξανδρου) ευρέθησαν παρόντα δεκαεπτά (17) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 16. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 17. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Γεροντάκης Ευάγγελος 9. Τσεµπελή Αικατερίνη 2. Κυρίος Μιχαήλ 6. Μανιταράς ∆ηµήτριος 10. Μωριάτης Χρήστος 3. Χελιώτης Θεόδωρος 7. Κουτσουµπός Παν 11. Τσιγκάρης Μιχαήλ 4. Φακλής Γεώργιος 8. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/2013 Θέµα 1ο: Ψήφιση προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικον. έτους 2013. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ενηµέρωσε τα µέλη του ∆.Σ. ότι ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας θα παρουσιάσει σχετική εισήγηση. Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας κ. Ιωάννης Μαρνέρης λαµβάνοντας το λόγο ανέφερε: Σύµφωνα µε τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «1. Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα. 2. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις δηµοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δηµοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα εξυγίανσης, ο προϋπολογισµός του συντάσσεται µε βάση αυτό. 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.∆. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο. 5.Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 6.Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. 7.Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. 8.Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του οικείου δήµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δηµοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ύψος αυτής µε βάση τον πληθυσµό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.» Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες ορίζεται µε την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. Για το οικονοµικό έτος 2013 εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18-12-2012 Β) µε τίτλο “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ΄ αρ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»”, στο άρθρο 4 «∆ιαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δηµοσιότητας του προϋπολογισµού» της οποία αναφέρονται τα εξής: «1.Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή. 2.Εφόσον έχουν µεταβιβασθεί σε δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριµένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρµοδιότητες, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του ν. 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του νόµου αυτού. 3.Η οικονοµική επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του δήµου και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισµού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο δηµοτικό συµβούλιο. Στην αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της. 4.Το δηµοτικό συµβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, σε ειδική για αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση. 5.Ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι δεν έχουν εφαρµοστεί οι γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού που ορίζονται στο επόµενο άρθρο, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. 6.Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος (αρθ.159 παρ.5 ν.3463/06, αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010), παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «∆ιαύγεια» (αρθ.2 παρ.4 ν.3861/2010), αν δεν διενεργηθεί η δηµοσίευση στη «∆ιαύγεια» δεν εκτελείται ο προϋπολογισµός (αρθ.4


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισµοί των ∆ήµων εµπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δηµοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010). 7.Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», διαφορετικά δεν εκτελείται. Επίσης στο άρθρο 5 «Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού του 2013» της ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18-12-2012 Β)αναφέρεται ότι: «1.Στους προϋπολογισµούς εγγράφονται µόνο νοµοθετηµένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσµατα του προηγούµενου οικονοµικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος.» Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύµφωνα µε την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισµού το οποίο και υπέβαλλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 18/2013 απόφασή της. Στη συνέχεια της εισήγησής του ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός καταρτίστηκε µετά από µεγάλη δυσκολία καθώς τα έσοδα του ∆ήµου κυρίως από ΚΑΠ και ΣΑΤΑ µειώθηκαν σε σχέση µε πέρυσι παραπάνω από 1.000.000€. Στη συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση και ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο σε ∆ηµοτικούς Συµβούλους. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσουκάτος Αντώνιος ο οποίος ζήτησε να έρθουν ως θέµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα χρέη τρίτων προς τον ∆ήµο. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος ο οποίος ανέφερε τις ενστάσεις του επί του προϋπολογισµού. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρουσάλης ο οποίος τόνισε ότι δεν έχει σκοπό να ψηφίσει το προϋπολογισµό καθώς τον θεωρεί είναι αντιαναπτυξιακό, µε ευθύνη του κράτους και των πόρων των οποίων έδωσε στον ∆ήµο. Πρότεινε να κινητοποιηθεί η ΚΕ∆Ε και να διαµαρτυρηθεί στο Υπ. Εσωτερικών για την µείωση των πόρων που διατέθηκαν στους ∆ήµους. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος ο οποίος αναγνώρισε την ειλικρινή προσπάθεια που κατεβλήθη για την σύνταξη του προϋπολογισµού βάση των οικονοµικών δεδοµένων. Επίσης στάθηκε στο γεγονός ότι για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου προϋπολογίζονται 13.000,00€ και πρότεινε, πάντα µε την σύµφωνη γνώµη της ∆ηµοτικής Ενότητας Κοσµά, ένα ή δύο έργα αυτής να µεταφερθούν στο επόµενο έτος έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον ∆ήµο να χρηµατοδοτήσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ξερακιάς ο οποίος τόνισε ότι δεν προτίθεται να ψηφίσει το προϋπολογισµό. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καρδαράς ό οποίος πιστεύει ότι βάση των οικονοµικών δεδοµένων έγινε το καλύτερο δυνατό για τη κατάρτιση του προϋπολογισµού. Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Τυρού κ. Σωτηρόπουλος ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να αναγράφονται στον προϋπολογισµό τα ανταποδοτικά έσοδα του ∆ήµου που προέρχονται από ύδρευση και άρδευση ανά Τοπική Κοινότητα ως προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου και είδε - την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 - τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18-12-2012 Β) - την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. περί του καθορισµού των ποσοστών κατανοµής των πόρων στις ∆ηµοτικές Ενότητες - την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες. - Την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή - Το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας του έτους 2013, όπως συντάχθηκε µε την αριθ. 18/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του έτους 2013, όπως εµφανίζονται στο επισυναπτόµενο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Η γενική ανακεφαλαίωση του προϋπολογισµού έχει ως εξής: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012 3.756.290,09 17.092.939,94 183.000,00

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012 3.040.494,64 1.114.787,56 183.969,61

3.280.095,32 17.268.293,56 223.300,00

Εγκριθέντα από Περιφέρεια 3.280.095,32 17.268.293,56 223.300,00

Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.

0 1 2

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

266.032,59

259.703,11

428.033,13

428.033,13

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

718.868,00

558.631,76

861.500,00

861.500,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.846.768,26

1.846.768,26

1.242.731,77

1.242.731,77

23.863.898,88

7.004.354,94

23.303.953,78

23.303.953,78

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

9

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012 4.528.315,61

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012 3.456.565,87

17.932.742,72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

3.246.105,80

Εγκριθέντα από Περιφέρεια 3.246.105,80

1.084.169,45

18.242.823,57

18.242.823,57

1.383.478,93

793.443,82

1.810.543,94

1.810.543,94

19.361,62

0,00

4.480,47

4.480,47

23.863.898,88

5.334.179,14

23.303.953,78

23.303.953,78

Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.

Β. Το κείµενο του προϋπολογισµού και του ΕΠ∆ µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και παραρτήµατα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας (µέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ηµερών για έλεγχο. Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και να δηµοσιευθεί σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο δήµος. ∆. Η παρούσα απόφαση µε βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραµµα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. Μειοψηφούντων των : ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ξερακιά Χρήστου ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ρουσάλη Ιωάννη Για τους λόγους που ανέφεραν στο εισηγητικό µέρος Παρών ψήφισαν οι: ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καρδάσης ∆ηµήτριος Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ∆Α 0 01 011 0111 0112 0113 0114 0115

0116 0117 0118

012 0121

0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώµατα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ∆ΚΚ). 25.000,00 25.939,56 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.∆. 4260/62). Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ∆ΚΚ). 0,00 0,00 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/10/1958). Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων 0,00 0,00 χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων 0,00 0,00 (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 0,00 0,00 ∆ΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79). Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, 0,00 81.030,40 άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). Σύνολο Κ.Α. 011 25.000,00 106.969,96 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων 0,00 0,00 σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια 5.000,00 4.525,00 και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/10/1958). Εσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων 6.000,00 0,00 εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, 12.000,00 8.988,80 άρθρο 16 Ν. 2130/93). Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων 0,00 0,00 (άρθρο 8Ν 994/79). ∆ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτοµένων καλλιεργητικών 0,00 0,00 εκτάσεων (άρθρο 250 ∆ΚΚ). ∆ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών 0,00 0,00

13.000,00 0,00

13.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0129 0129.000 0129.001

02 021 0211 0212 0213 023 0231 0239

03 031 0311 0312 0313

032 0321 0321.001 0321.002 0322 0322.001 0323 0324

κατοικιών (άρθρο 261 ∆ΚΚ). Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Έσοδα από υλοτόµηση δέντρων Σύνολο Κ.Α. 0129 Σύνολο Κ.Α. 012 Σύνολο Κ.Α. 01 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες Σύνολο Κ.Α. 021 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Μισθώµατα κινητών πραγµάτων Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α. 023 Σύνολο Κ.Α. 02

0,00 0,00 0,00 23.000,00 48.000,00

0,00 0,00 0,00 13.513,80 120.483,76

0,00 3.000,00 3.000,00 19.000,00 32.000,00

0,00 3.000,00 3.000,00 19.000,00 32.000,00

77.921,96 0,00 0,00 77.921,96

77.921,96 0,00 0,00 77.921,96

78.000,00 0,00 0,00 78.000,00

78.000,00 0,00 0,00 78.000,00

0,00 0,00 0,00 77.921,96

0,00 0,00 0,00 77.921,96

0,00 0,00 0,00 78.000,00

0,00 0,00 0,00 78.000,00

603.514,50

603.000,00

603.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

603.514,50

603.000,00

603.000,00

3.751,50

4.000,00

4.000,00

0,00 3.751,50

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00

467.112,76 467.112,76 0,00

467.000,00 467.000,00 0,00

467.000,00 467.000,00 0,00

1.102,44

1.000,00

1.000,00

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 608.000,00 1828/89). Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά 0,00 Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 0,00 ηλεκτροφωτισµού. Σύνολο Κ.Α. 031 608.000,00 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο. ∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το 4.500,00 δίκτυο. .. 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0321 4.500,00 Τέλος ύδρευσης. Τέλος ύδρευσης. 430.000,00 Σύνολο Κ.Α. 0322 430.000,00 Εσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των 0,00 υδροληπτών. Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 1.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

033 0331 0332 034 0341 0342 0343

04 041 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0417.001

042 0421 0422 043 0431 0432 0433 0434 0434.001

044 0441 0441.001

Σύνολο Κ.Α. 032 435.500,00 471.966,70 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 11.000,00 14.979,70 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 033 11.000,00 14.979,70 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο. 1.000,00 0,00 Τέλη χρήσεως υπονόµων. 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 5.000,00 4.441,94 Σύνολο Κ.Α. 034 6.000,00 4.441,94 Σύνολο Κ.Α. 03 1.060.500,00 1.094.902,84 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). ∆ικαιώµατα σύστασης οικογενειακών τάφων. 15.000,00 11.212,50 ∆ικαίωµα ενταφιασµού. 0,00 293,50 ∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 0,00 0,00 Τέλος ανακοµιδής. 0,00 0,00 ∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 0,00 0,00 ∆ικαιώµατα ιεροπραξιών. 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. Τέλος Εκταφής 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0417 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 041 15.000,00 11.506,00 Εσοδα από σφαγεία. ∆ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/10/1958). Λοιπά έσοδα σφαγείων. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 042 0,00 0,00 Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης. 0,00 0,00 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ. 0,00 0,00 Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/10/1958). Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την 65.000,00 43.369,80 παροχή υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. 0434 65.000,00 43.369,80 Σύνολο Κ.Α. 043 65.000,00 43.369,80 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). Τέλος ακίνητης περιουσίας [∆.Ε.Η] 80.000,00 77.391,51

472.000,00

472.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00

500,00 0,00 4.500,00 5.000,00 1.095.000,00

500,00 0,00 4.500,00 5.000,00 1.095.000,00

12.000,00 300,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

12.000,00 300,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

3.000,00 3.000,00 17.300,00

3.000,00 3.000,00 17.300,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00 45.000,00

45.000,00 45.000,00

77.000,00

77.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0441.002 0441.003

045 0451 0452

046 0461 0461.001 0461.002

0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469

047 0471

05 051 0511

Τέλος ακίνητης περιουσίας (Χρηµατικοί κατάλογοι 7.000,00 Οίκοθεν). Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) 20.000,00 Κρατική επιχορήγηση Σύνολο Κ.Α. 0441 107.000,00 Σύνολο Κ.Α. 044 107.000,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 11.000,00 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 16.000,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α. 045 27.000,00 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). Τέλος χρήσης Αιγιαλού και παραλίας 31.000,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 8.000,00 1080/80) Σύνολο Κ.Α. 0461 39.000,00 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 0,00 ∆ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 0,00 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους 0,00 χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 0,00 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). Τέλος παροπλιζόµενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). 0,00 Τέλος οχηµάτων επιβιβαζοµένων σε οχηµαταγωγά 0,00 πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 5.000,00 24/9-20/10/1958). Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 0,00 2773/99). Σύνολο Κ.Α. 046 44.000,00 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). Λοιπά δυνητικά τέλη 0,00 Σύνολο Κ.Α. 047 0,00 Σύνολο Κ.Α. 04 258.000,00 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 0,00 1080/80).

3.134,32

6.000,00

6.000,00

14.151,00

14.000,00

14.000,00

94.676,83 94.676,83

97.000,00 97.000,00

97.000,00 97.000,00

3.118,76

4.000,00

4.000,00

8.521,49

11.000,00

11.000,00

11.640,25

15.000,00

15.000,00

26.318,23 8.767,82

30.000,00 9.000,00

30.000,00 9.000,00

35.086,05 0,00 0,00

39.000,00 0,00 0,00

39.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

629,94

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

35.715,99

40.000,00

40.000,00

0,00 0,00 196.908,87

0,00 0,00 214.300,00

0,00 0,00 214.300,00

105,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0512 0513 0514 052 0521

0522 0523 0524 0525 0526

0527

0529 053 0531

06 061 0611 0612 0613 0614

0615

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.∆. 703/70, άρθρο 12 Ν. 13.000,00 6.760,00 1080/80). ∆ηµοτικός φόρος ∆ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 0,00 0,00 2214/94). Λοιποί φόροι. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 051 13.000,00 6.865,00 Εισφορές Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης 0,00 0,00 πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97). Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 0,00 0,00 1337/83). Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 0,00 0,00 (άρθρο 34 Ν. 1337/83). Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών 0,00 0,00 σχεδίων(άρθρο 34 του ν. 4067/2012) Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 0,00 0,00 του ν. 3054/2002) Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών 0,00 0,00 παιδικών σταθµών(άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών 0,00 0,00 σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) Λοιπές εισφορές 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 052 0,00 0,00 ∆υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Λοιπές δυνητικές εισφορές 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 053 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 05 13.000,00 6.865,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1.631.000,00 1.249.758,52 1828/89). ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 95.000,00 59.482,74 σταθµών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). ΚΑΠ για τη λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών 0,00 0,00 χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 55.000,00 41.635,83 σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς 3.250,00 1.672,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00 6.500,00

0,00 6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 6.500,00

0,00 0,00 6.500,00

1.375.000,00

1.375.000,00

62.000,00

62.000,00

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

3.250,00

3.250,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0619 0619.001 0619.002 0619.003 0619.004

0619.005

062 063 064 07 071 0711 0712 0713

0714 0715 0716 0717

0718 0718.001 0718.002

τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ΚΑΠ για µισθοδοσία καθαριστριών σχολείων 65.000,00 ΚΑΠ µια µισθοδοσία µόνιµου προσωπικού ΚΕΠ 90.000,00 ΚΑΠ για µεταφορές προσώπων (µαθητών) 290.418,13 Κατανοµή ΚΑΠ στους ∆ήµους για την εξόφληση των 0,00 πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς αυτούς σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (για λειτουργικές δαπάνες) Κατανοµή ΚΑΠ στους ∆ήµους για την εξόφληση των 0,00 πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς αυτούς σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (για επενδύσεις - έργα) Σύνολο Κ.Α. 0619 445.418,13 Σύνολο Κ.Α. 061 2.229.668,13 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 06 2.229.668,13 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 0,00 Ν. 2115/93). Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 41.000,00 2130/93). Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 2.500,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ∆ΚΚ). Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του 700,00 δηµοσίου (άρθρο 37 Ν.∆. 4260/62). Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 23.000,00 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών 2.000,00 (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες 0,00 αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 0,00 µε παιγνιόχαρτα Τέλος ανάπτυξης βιοµηχανικών περιοχών παραγωγής 0,00 ηλεκτρικού ρεύµατς από λιγνιτικούς σταθµούς

48.953,71 22.066,67 98.554,04 0,00

48.000,00 0,00 0,00 160.956,48

48.000,00 0,00 0,00 160.956,48

0,00

108.588,84

108.588,84

169.574,42 1.522.123,51 0,00 0,00 0,00 1.522.123,51

317.545,32 1.812.795,32 0,00 0,00 0,00 1.812.795,32

317.545,32 1.812.795,32 0,00 0,00 0,00 1.812.795,32

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

1.530,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

17.243,70

17.000,00

17.000,00

2.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0718.003 0718.004 0718.005 0718.006 0718.007 0718.008

1 11 111 1111 1112 1113

1114 1115 1116 1116.001 1116.002 1116.003

112 1121 1122

Τέλη σύµβασης ανάπτυξης αεροδροµίου (Σ.Α.Α) 0,00 0,00 Παράβολο υπέρ του ∆ήµου για την χορήγηση άδειασ 0,00 0,00 κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων Ειδικό τέλος του άαθρου 5 παρ 1 του Ν. 2364/1995 0,00 0,00 από εταιρίες διανοµής αερίου Τέλη διέλευσης χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και 0,00 0,00 εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης Παράβολο εγγραφής αλλοδαπών στο δηµοτολόγιο 0,00 0,00 Έσοδα από µισθώµατα αλυκών(άρθρο 25 Ν. 0,00 0,00 3066/2002) Σύνολο Κ.Α. 0718 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 071 69.200,00 21.288,70 Σύνολο Κ.Α. 07 69.200,00 21.288,70 Σύνολο Κ.Α. 0 3.756.290,09 3.040.494,64 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες (άρθρο 249 0,00 0,00 ∆ΚΚ). Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής 0,00 0,00 Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την 0,00 0,00 ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.∆. 22171974). Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού 0,00 0,00 Συντελεστή (άρθρα 215 - 220 ΚΒΠΝ). Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 0,00 0,00 (άρθρα 300 - 309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ∆ΚΚ) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (Με 0,00 0,00 δηµοπρασία) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (Με 0,00 0,00 απευθείας ανάθεση) άρθρο 186 ∆ΚΚ Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (Με 0,00 0,00 απευθείας ανάθεση) άρθρο 6 Ν.∆ 221/74) Σύνολο Κ.Α. 1116 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 111 0,00 0,00 Έσοδα από εκποίηση κινητών Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 0,00 0,00 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ∆ΚΚ).

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 41.500,00 41.500,00 3.280.095,32

0,00 41.500,00 41.500,00 3.280.095,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1122.001 1122.002

12 121 1211 1211.001

1212 1213 1213.001 1214 1214.001 1214.002 1214.003

1215

13 131 1311 1312 1313 1314 1319 1319.001 1319.002 1319.003

Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (∆ηµοπρασία) 0,00 0,00 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (Απευθείας 0,00 0,00 εκποιήση) Σύνολο Κ.Α. 1122 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 112 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 11 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους Μισθοδοσία καθαριστριών που µεταφέρθηκαν στου 0,00 0,00 ∆ήµους απο 01/01/2011 Σύνολο Κ.Α. 1211 0,00 0,00 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 0,00 0,00 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Αποζηµίωση Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. 4.000,00 6.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1213 4.000,00 6.000,00 Λοιπές επιχορηγήσεις Μερική Απασχόληση 0,00 0,00 Μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0,00 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 187.296,51 160.956,46 δαπανών [ΥΠ.ΕΣ. ∆.∆ & Α΄ (άρθρο 27 Ν. 3756/2009)] Σύνολο Κ.Α. 1214 187.296,51 160.956,46 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 0,00 0,00 υποχρεώσεων Σύνολο Κ.Α. 121 191.296,51 166.956,46 Σύνολο Κ.Α. 12 191.296,51 166.956,46 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα 570.000,00 392.860,00 ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 5.451,81 10.370,00 Ν. 2880/2001) Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής 0,00 0,00 Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΕΛΛ.Α.∆.Α.(Αρ 0,00 0,00 281 του Ν 3852/2010) Λοιπά ειδικά Προγράµµατα ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΠΕΡ) - ΣΧΟΟΑΠ 15.340,00 0,00 ΥΠ.ΠΟ Επιχορήγηση για Αποκατάσταση Μετατροπή 77.000,00 0,00 ∆ηµοτικού Σχολείου σε Μουσείο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00

393.000,00

393.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.340,00 77.000,00

15.340,00 77.000,00

337.021,84

337.021,84


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1319.004 1319.005 1319.006 1319.007 1319.008

1319.009

1319.010

132 1321 1321.005 1321.006

1321.007 1321.008 1321.009 1321.010 1321.011 1321.012

Ανάπτυξη"[Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου - Εγκατάσταση καύσης βιοµάζας] ΜΟ∆ Ε.Π Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής ΕΣΠΑ 49.200,00 (Άξονας 1 Κωδικός 85/ΜΟ∆ Α.Ε) ΘΗΣΕΑΣ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 0,00 ύδρευσης ∆∆ Πουλίθρων , Μαρίου και Παλαιοχωρίου ΘΗΣΕΑΣ Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα 69.000,00 Γλυππίας Παλαιοχωρίου Εσοδα από πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ 196.994,28 Επιχορήγηση από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 5.622,75 ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Έσοδα για το έργο Κέντρο προβολής της αγροτικής 3.043.491,96 Ιστορίας και των δρόµων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο"από το επιχειρησιακό πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγ Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 0,00 πλεονεκτηµάτων περιοχώνυ Προγράµµατος Αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Σύνολο Κ.Α. 1319 3.456.648,99 Σύνολο Κ.Α. 131 4.032.100,80 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου µπροστά 77.781,00 από πρώην κοινοτικό Κατάστηµα Πραγµατευτής ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου 128.111,22 Τσιτάλια-Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων. ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών 68.213,04 Τ.∆. Μαρίου ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου ∆∆ 6.600,00 Πελετών ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή 202.923,73 ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. 0,00 Παλαιοχωρίου Β΄ φάση ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. 0,00 Παλαιοχωρίου Α΄ φάση ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆.∆. Αγίου 53.284,84

0,00

49.200,00

49.200,00

0,00

0,00

0,00

38.699,47

30.300,53

30.300,53

164.126,34 0,00

0,00 5.622,75

0,00 5.622,75

0,00

3.043.491,96

3.043.491,96

0,00

32.200,00

32.200,00

202.825,81 606.055,81

3.590.177,08 3.983.177,08

3.590.177,08 3.983.177,08

0,00

77.781,00

77.781,00

0,00

128.111,22

128.111,22

0,00

68.213,04

68.213,04

0,00

6.600,00

6.600,00

0,00 0,00

202.923,73 0,00

202.923,73 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.284,84

53.284,84


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1321.015 1321.016 1321.017 1321.018 1321.019

1322 1323 1324 1325 1326 1327 1327.001 1327.002 1327.003 1327.004 1327.005

1327.006

14 141 1411 142

Βασιλείου ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών 40.500,00 Λεωνιδίου ΕΤΕΡΠΣ Ανακατασκευή χώρου παιδικής χαράς 17.964,15 Τ.∆.Λεωνιδίου ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τ.∆. Βλησιδιάς 24.750,00 ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου στη θέση Λούτσα 29.313,53 Τσιταλίων ΕΤΕΡΠΣ Επέκταση και ανάπλαση πρώτης πλατείας 45.000,00 Πραγµατευτής Σύνολο Κ.Α. 1321 694.441,51 Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 0,00 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0,00 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ∆ιεθνείς οργανισµούς 0,00 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη 0,00 έκτακτων αναγκών για έργα Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη 0,00 επενδυτικών δαπανών Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 126.359,15 [ΥΠΕΣ∆∆Α (άρθρο 27 Ν. 3756/2009)] Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Πολιτική 53.100,00 Προστασία) Επιχορήγηση από ΟΣΚ. 45.000,00 ΕΠΕΡΑ Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση 10.874.852,65 επεξεργασίας λυµάτων. Επιχορήγηση της πράξης µε τίτλο "Ανάπλαση 999.850,00 ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (Πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλαιοχωρίου)¨στο πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" (Π.Α.Α 2007-2013) Επιχορήγηση της πράξης "Κατασκευή Μονάδας 0,00 Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Κ Τυρού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας" Σύνολο Κ.Α. 1327 12.099.161,80 Σύνολο Κ.Α. 132 12.793.603,31 Σύνολο Κ.Α. 13 16.825.704,11 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ωρεές Προϊόν δωρεών. 0,00 Σύνολο Κ.Α. 141 0,00 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες

40.500,00

0,00

0,00

17.464,15

0,00

0,00

24.750,00 29.313,53

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

112.027,68 0,00 0,00 0,00 0,00

581.913,83 0,00 0,00 0,00 0,00

581.913,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

108.588,91

0,00

0,00

53.100,00

0,00

0,00

0,00 45.000,00 0,00 10.874.852,65

45.000,00 10.874.852,65

0,00

999.850,00

999.850,00

0,00

720.000,00

720.000,00

161.688,91 12.639.702,65 273.716,59 13.221.616,48 879.772,40 17.204.793,56

12.639.702,65 13.221.616,48 17.204.793,56

60,00 60,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1421

15 151 1511 1512 1512.001 1512.002 1512.003 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519

152 1521 1522

16 161 1611 1612 1613

Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 142 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 14 0,00 60,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιµα Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 20.000,00 10.546,52 6 Ν.∆. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 και του Α.Ν. 30.000,00 15.199,60 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). Πρόστιµα παραβάσεων κοινής ησυχίας και 0,00 0,00 καθαριότητας (Ν∆ 805/71) Πταισµατικές παραβάσεις Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 1512 30.000,00 15.199,60 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 0,00 0,00 (άρθρο 19 Ν. 1080/80) Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων 10.000,00 3.423,16 κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων 0,00 0,00 (άρθρο 284 Ν. 1188/81). Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 5.250,00 6.938,42 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε 1.000,00 0,00 βάρος προµηθευτών και εργολάβων. Καταπτώσεις εγγυήσεων. 0,00 0,00 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες 2.000,00 20.012,95 βάσει ειδικών διατάξεων Σύνολο Κ.Α. 151 68.250,00 56.120,65 Παράβολα Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 0,00 0,00 Κ.Πολ.∆.). Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση 500,00 85,03 διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). Σύνολο Κ.Α. 152 500,00 85,03 Σύνολο Κ.Α. 15 68.750,00 56.205,68 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α Εσοδα από επιχειρήσεις Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς 0,00 0,00 επιχειρήσεις Εσοδα από αµιγείς ∆ηµοτικές /∆ιαδηµοτικές 0,00 0,00 επιχειρήσεις Εσοδα από λοιπές ∆ηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.000,00

10.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00 16.000,00 0,00

0,00 16.000,00 0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

54.500,00

54.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 54.500,00

0,00 54.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1614

162 1621 1622 1623

1624

1625

1626 1627

1628

1629

169 1691

1692 1693 1693.001 1699 1699.001 1699.002

Εσοδα από συµµετοχή λοιπές επιχειρήσεις 0,00 0,00 (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) Σύνολο Κ.Α. 161 0,00 0,00 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων ∆απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων 0,00 0,00 (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99). Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως 0,00 0,00 σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). ∆απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης 0,00 0,00 εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 0,00 0,00 οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των 0,00 0,00 υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89 Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 (άρθρο 23 Ν. 2539/97). Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης 0,00 0,00 στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93). Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών 0,00 0,00 εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν 1188/81 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 0,00 973,30 λογαριασµό τρίτων Σύνολο Κ.Α. 162 0,00 973,30 Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την 0,00 0,00 εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86). Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία 0,00 0,00 κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Έσοδα από ανακύκλωση υλικών 3.000,00 1.432,40 Σύνολο Κ.Α. 1693 3.000,00 1.432,40 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. Μεταφορά µαθητών από ∆ήµο µε αντιπαροχή που 0,00 0,00 καταβάλλεται από Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Παράβολα τευχών δηµοπράτησης έργων 500,00 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1699.003

1699.004

2 21 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2116.001 2117 2118 2118.001 2118.002 2119 2119.001 2119.002

22 221 2211 2212

3

'Εσοδα από επιχορήγηση για προπαρασκευή και 3.689,32 8.477,32 0,00 0,00 διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαίου 2012 Έσοδα από επιστροφή εγγυητικών επιστολών 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 1699 4.189,32 9.387,32 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 169 7.189,32 10.819,72 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 16 7.189,32 11.793,02 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1 17.092.939,94 1.114.787,56 17.268.293,56 17.268.293,56 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 0,00 6.355,27 5.000,00 5.000,00 ηλεκτροφωτισµού. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 120.000,00 147.330,99 147.000,00 147.000,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 26.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 0,00 4.189,70 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 5.000,00 2.895,38 5.000,00 5.000,00 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. Τακτικά έσοδα από δικαίωµα βοσκής 0,00 48,39 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 2116 0,00 48,39 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή 0,00 0,00 0,00 0,00 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 15.000,00 16.611,83 25.000,00 25.000,00 επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 10.000,00 6.338,05 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ.Α. 2118 25.000,00 22.949,88 35.000,00 35.000,00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Λοιπά τακτικά έσοδα απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων 7.000,00 200,00 2.000,00 2.000,00 χώρων (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) Τέλος χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 Σύνολο Κ.Α. 2119 7.000,00 200,00 6.300,00 6.300,00 Σύνολο Κ.Α. 211 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 Σύνολο Κ.Α. 21 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα. 0,00 0,00 0,00 0,00 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 221 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 22 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 2 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

31 311 3111 3112

312 3121 3121.001 3121.002 3122

32 321 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3218.001 3218.002 3219 3219.001 3219.002 3219.003 3219.004 3219.005 3219.006 3219.007 3219.008

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 0,00 0,00 0,00 ∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της 0,00 0,00 0,00 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). Σύνολο Κ.Α. 311 0,00 0,00 0,00 ∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών ∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. ∆άνειο ΤΠ∆ για αγορά ακινήτων στην ΤΚ 0,00 0,00 0,00 Παλαιοχωρίου ∆άνειο ΤΠ∆ για ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 3121 0,00 0,00 0,00 ∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της 0,00 0,00 0,00 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). Σύνολο Κ.Α. 312 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 31 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 0,00 0,00 0,00 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 127.141,95 123.977,27 213.672,94 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 31.389,22 31.015,92 17.500,67 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 1.649,12 1.311,66 2.605,13 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 101,03 101,03 77,39 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 492,39 492,39 457,23 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδοµικών 0,00 0,00 0,00 σχεδίων. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος ακαθαρίστων εσόδων 34.105,01 33.836,01 35.869,79 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 603,00 360,00 4.100,65 Σύνολο Κ.Α. 3218 34.708,01 34.196,01 39.970,44 Λοιπά εσόδα Τέλη κοινοχρήστων χώρων 12.896,66 11.489,80 7.101,81 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 24.854,59 24.854,59 27.085,65 ∆ικαίωµα βοσκής 14.138,95 13.603,77 11.270,66 ∆ικαιώµατα και τέλη ταφής 84,97 84,97 43,95 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 0,00 0,00 0,00 Μισθώµατα βοσκίσιµων εκτάσεων 200,00 200,00 0,00 Τέλη αιγιαλού και παραλίας 4.669,40 4.669,40 9.240,81 Μισθωµατα ιχθυτροφειων 0,00 0,00 71.030,40 Σύνολο Κ.Α. 3219 56.844,57 54.902,53 125.773,28 Σύνολο Κ.Α. 321 252.326,29 245.996,81 400.057,08

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 213.672,94 17.500,67 2.605,13 77,39 457,23 0,00

35.869,79 4.100,65 39.970,44 7.101,81 27.085,65 11.270,66 43,95 0,00 0,00 9.240,81 71.030,40 125.773,28 400.057,08


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

322 3221 3221.000 3221.001 3221.002

3222

4 41 411 4111 4111.001 4111.002 4111.003 4112 412 4121 4122

4123 4124 4124.001 4124.002 4124.003 4124.004 4124.005 4124.006 4124.007

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα. Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 1.470,00 1.470,00 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 13.706,30 12.236,30 18.724,85 170/67 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες 0,00 0,00 7.781,20 βάσει ειδικών διατάξεων Σύνολο Κ.Α. 3221 13.706,30 13.706,30 27.976,05 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 322 13.706,30 13.706,30 27.976,05 Σύνολο Κ.Α. 32 266.032,59 259.703,11 428.033,13 Σύνολο Κ.Α. 3 266.032,59 259.703,11 428.033,13 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ συντάξεως ∆ηµάρχου 10 % 7.000,00 3.504,43 7.000,00 Εισφορά υπέρ συντάξεως 6,67 % & επασφάλιστρο 41.800,00 41.730,58 50.000,00 Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 8 % 10.500,00 10.220,29 15.000,00 Σύνολο Κ.Α. 4111 59.300,00 55.455,30 72.000,00 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας. 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 411 59.300,00 55.455,30 72.000,00 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. 31.000,00 29.444,82 35.000,00 Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, 52.000,00 43.754,34 50.000,00 µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων 80.000,00 74.071,00 100.000,00 επαγγελµατιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου Χαρτόσηµο 7.000,00 1.423,38 5.000,00 ΟΓΑ Χαρτοσήµου. 2.200,00 218,35 2.000,00 Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων χρήσης 0,00 0,00 0,00 Κοινόχρηστων χώρων Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων χρήσης 10.000,00 7.342,19 15.000,00 Αιγιαλού & Παραλίας Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων από µίσθωση 0,00 0,00 0,00 θαλασσίων εκτάσεων ΦΠΑ 13% κατανάλωσης ύδατος (άρθρο 18 75.028,00 0,00 100.000,00 Ν.4002/2011) ΦΠΑ 23% Πάγιο τέλος ύδρευσης, αποχέτευσης και 16.940,00 0,00 25.000,00 τέλους αποχέτευσης (άρθρο 18 Ν.4002/2011)

1.470,00 18.724,85 7.781,20 27.976,05 0,00 27.976,05 428.033,13 428.033,13

7.000,00 50.000,00 15.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 35.000,00 50.000,00

100.000,00

5.000,00 2.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100.000,00 25.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

4124.008 4124.009

413 4131 4131.001 4131.002 4131.003 4131.004 4131.005 4131.006 4131.007 4131.008 4131.009 4131.010 4131.011 4131.012 4131.013 4131.014 4132 414 4141 4142

42 421 4211 4212 4213

4214

ΦΠΑ 23% από γενόµενες δαπάνες για λογ/σµό υδροληπτών- Έσοδα από διάθεση υδροµέτρων. Υπερ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων Σύνολο Κ.Α. 4124 Σύνολο Κ.Α. 412 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. Εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ Εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ Εισφορά υπέρ ΤΑΜΠΥ / ΥΕΘΑ / ΓΕΣ Εισφορά για Υγειονοµική Περίθαλψη Κράτηση απεργίας Εισφορά υπέρ ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆ Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Ειδική Εισφορά Αλληλεγύης Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ Σύνολο Κ.Α. 4131 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75. Σύνολο Κ.Α. 413 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 414 Σύνολο Κ.Α. 41 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). Επιστροφή εν γένει χρηµάτων. Σύνολο Κ.Α. 421 Σύνολο Κ.Α. 42

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 112.168,00 275.168,00

34,77 9.018,69 156.288,85

5.000,00 152.000,00 337.000,00

5.000,00 152.000,00 337.000,00

85.000,00 27.000,00 17.700,00 32.000,00 151.000,00 600,00 500,00 400,00 200,00 1.000,00 600,00 1.400,00 20.000,00 6.000,00 343.400,00 0,00 343.400,00

79.796,99 24.453,80 16.747,09 31.967,90 150.770,29 2,22 182,07 0,00 0,00 0,00 537,60 577,60 17.867,13 5.736,98 328.639,67 0,00 328.639,67

100.000,00 35.000,00 25.000,00 40.000,00 160.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 10.000,00 406.500,00 0,00 406.500,00

100.000,00 35.000,00 25.000,00 40.000,00 160.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 10.000,00 406.500,00 0,00 406.500,00

20.000,00

15.142,80

25.000,00

25.000,00

0,00 20.000,00 697.868,00

0,00 15.142,80 555.526,62

0,00 25.000,00 840.500,00

0,00 25.000,00 840.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00 2.000,00

2.000,00 1.105,14

19.000,00 2.000,00

19.000,00 2.000,00

0,00 21.000,00 21.000,00

0,00 3.105,14 3.105,14

0,00 21.000,00 21.000,00

0,00 21.000,00 21.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

5 51 511 5111 5111.000 5111.001

5112 5112.001

512 5121 5121.000 5121.001

5121.002

5122 5122.000

5122.001

5122.002

Σύνολο Κ.Α. 4 718.868,00 558.631,76 861.500,00 861.500,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τακτικά έσοδα 58.243,41 58.243,41 81.788,86 81.788,86 για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. 5111 58.243,41 58.243,41 81.788,86 81.788,86 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 504.922,06 504.922,06 0,00 0,00 για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολο Κ.Α. 5112 504.922,06 504.922,06 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 511 563.165,47 563.165,47 81.788,86 81.788,86 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 0,00 0,00 0,00 0,00 ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 0,00 0,00 0,00 0,00 ειδικευµένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. 5121 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 1.139.868,61 747.161,47 122.319,80 122.319,80 ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 143.734,18 536.441,32 1.038.623,11 1.038.623,11 ειδικευµένα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολο Κ.Α. 5122 1.283.602,79 1.283.602,79 1.160.942,91 1.160.942,91 Σύνολο Κ.Α. 512 1.283.602,79 1.283.602,79 1.160.942,91 1.160.942,91 Σύνολο Κ.Α. 51 1.846.768,26 1.846.768,26 1.242.731,77 1.242.731,77 Σύνολο Κ.Α. 5 1.846.768,26 1.846.768,26 1.242.731,77 1.242.731,77 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ∆ΩΝ 23.863.898,88 7.004.354,94 23.303.953,78 23.303.953,78


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0 01 02 03 04 05 06 07 1 11 12 13 14 15 16 2 21 22 3 31 32

4 41 42

5 511

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 48.000,00 120.483,76 32.000,00 32.000,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 77.921,96 77.921,96 78.000,00 78.000,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 1.060.500,00 1.094.902,84 1.095.000,00 1.095.000,00 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 258.000,00 196.908,87 214.300,00 214.300,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.000,00 6.865,00 6.500,00 6.500,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.229.668,13 1.522.123,51 1.812.795,32 1.812.795,32 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 69.200,00 21.288,70 41.500,00 41.500,00 Σύνολο Κ.Α. 0 3.756.290,09 3.040.494,64 3.280.095,32 3.280.095,32 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 191.296,51 166.956,46 6.000,00 6.000,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 16.825.704,11 879.772,40 17.204.793,56 17.204.793,56 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 0,00 60,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 68.750,00 56.205,68 54.500,00 54.500,00 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 7.189,32 11.793,02 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1 17.092.939,94 1.114.787,56 17.268.293,56 17.268.293,56 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 2 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 266.032,59 259.703,11 428.033,13 428.033,13 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 266.032,59 259.703,11 428.033,13 428.033,13 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 697.868,00 555.526,62 840.500,00 840.500,00 ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 21.000,00 3.105,14 21.000,00 21.000,00 Σύνολο Κ.Α. 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

718.868,00

558.631,76

861.500,00

861.500,00

563.165,47

563.165,47

81.788,86

81.788,86


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

512

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 5

1.283.602,79

1.283.602,79

1.160.942,91

1.160.942,91

1.846.768,26

1.846.768,26

1.242.731,77

1.242.731,77

Γενικά σύνολα των ΕΣΟ∆ΩΝ

23.863.898,88

7.004.354,94

23.303.953,78

23.303.953,78


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2012 ∆ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από µέχρι 31/12/2012 31/12/2012 υπό του ∆.Σ. Περιφέρεια

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

3.756.290,09

3.040.494,64

3.280.095,32

3.280.095,32

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

17.092.939,94

1.114.787,56

17.268.293,56

17.268.293,56

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( 183.000,00 Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 266.032,59 Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 718.868,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.846.768,26

183.969,61

223.300,00

223.300,00

259.703,11

428.033,13

428.033,13

558.631,76

861.500,00

861.500,00

1.846.768,26

1.242.731,77

1.242.731,77

23.863.898,88

7.004.354,94

23.303.953,78

23.303.953,78

3 4 5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2012 ∆ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Ψηφισθέντα υπό Εγκριθέντα από µέχρι 31/12/2012 31/12/2012 του ∆.Σ. Περιφέρεια

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

9

4.528.315,61

3.456.565,87

3.246.105,80

3.246.105,80

17.932.742,72

1.084.169,45

18.242.823,57

18.242.823,57

1.383.478,93

793.443,82

1.810.543,94

1.810.543,94

0,00 5.334.179,14

4.480,47 23.303.953,78

4.480,47 23.303.953,78

19.361,62 23.863.898,88


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00 00-6 00-60 00-603 00-6031 00-6031.001

00-6031.002

00-6032

00-604 00-6041 00-6041.001

00-605 00-6053 00-6053.001 00-6053.002 00-6053.003 00-6053.004

00-6056 00-6056.001 00-6056.002

00-607 00-6071

ΜΕΡΟΣ ΙI - ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός 73.000,00 72.888,39 28.000,00 28.000,00 δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Σύνολο Κ.Α. 00-6031 73.000,00 72.888,39 33.000,00 33.000,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 00-603 73.000,00 72.888,39 33.000,00 33.000,00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου . Ασκούµενοι σπουδαστές των ΤΕΙ 530,00 528,24 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6041 530,00 528,24 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-604 530,00 528,24 1.000,00 1.000,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε υπαλλήλων ειδικών 8.174,00 8.173,79 3.500,00 3.500,00 θέσεων Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Υπαλλήλων Ειδικών 10.200,00 9.284,32 4.500,00 4.500,00 Θέσεων Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 (Ταµείο Νοµικών) Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ασκούµενων σπουδαστών 20,00 5,28 100,00 100,00 των ΤΕΙ Σύνολο Κ.Α. 00-6053 18.394,00 17.463,39 9.100,00 9.100,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν∆ 4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66) Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ 75 % 80.000,00 71.775,00 72.000,00 72.000,00 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ 25 % 27.000,00 23.925,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 107.000,00 95.700,00 97.000,00 97.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-605 125.394,00 113.163,39 106.100,00 106.100,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6073 00-6074

00-61 00-611 00-6111 00-6113 00-6116 00-6117

00-612 00-6121 00-6121.001 00-6121.002 00-6121.003 00-6121.004 00-6121.005 00-6121.006

00-6122 00-6122.001 00-6122.002

00-6123 00-6124 00-6125 00-6125.001 00-6125.002

(άρθρο 13 Ν 2527/97) ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 0,00 0,00 0,00 0,00 συνέδρια και σεµινάρια ∆απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Σύνολο Κ.Α. 00-607 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-60 198.924,00 186.580,02 140.100,00 140.100,00 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 23.700,00 11.425,37 30.000,00 30.000,00 Αµοιβές µεταφραστών 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 0,00 0,00 500,00 500,00 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Σύνολο Κ.Α. 00-611 23.700,00 11.425,37 30.500,00 30.500,00 ∆απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ) Αντιµισθία ∆ηµάρχου 40.000,00 35.044,22 31.500,00 31.500,00 Αντιµισθία Αντιδηµάρχων 71.000,00 68.823,78 31.500,00 31.500,00 Αντιµισθία Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 14.500,00 14.017,64 7.500,00 7.500,00 Αποζηµίωση Προέδρων & µελών ∆ηµοτικών 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆ιαµερισµάτων Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών 72.000,00 68.249,93 71.000,00 71.000,00 Συµβουλίων Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων & µελών για 0,00 0,00 0,00 0,00 συµµετοχή στις συνεδριάσεις Τοπικού Συµβουλίου Σύνολο Κ.Α. 00-6121 197.500,00 186.135,57 141.500,00 141.500,00 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 175 ∆ΚΚ) Αποζηµίωση συνεδρίασεων δηµοτικού συµβουλίου. 26.000,00 18.676,30 0,00 0,00 Αποζηµίωση συνεδριάσεων µελών οικονοµικής 5.950,00 0,00 0,00 0,00 επιτροπής. Σύνολο Κ.Α. 00-6122 31.950,00 18.676,30 0,00 0,00 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας ∆ηµάρχων και Προέδρων κοινοτήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 175 ∆ΚΚ Ν 2685/99) Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συµβουλίων 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση συνεδρίασεων προέδρων και µελών 0,00 0,00 0,00 0,00 τοπικών συµβουλίων.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6126 00-6126.001

00-613 00-6131 00-6132 00-6133 00-6134

00-614 00-6141 00-6142 00-615 00-6151 00-6152 00-6153 00-6154 00-6154.001 00-6154.002 00-6154.003 00-6154.004 00-6154.005 00-6154.006 00-6154.007 00-6154.008 00-6154.009 00-6154.010 00-6154.011

Σύνολο Κ.Α. 00-6125 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 7.000,00 4.380,55 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6126 7.000,00 4.380,55 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 236.450,00 209.192,42 146.000,00 Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και 0,00 0,00 0,00 επιτροπές Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών 0,00 0,00 0,00 επιτροπών Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού 0,00 0,00 0,00 συµβουλίου Σύνολο Κ.Α. 00-613 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ∆ικαίου 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-614 0,00 0,00 0,00 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη 13.750,00 13.725,35 14.000,00 τελών και φόρων Έξοδα κίνησης δηµοτικών εισπρακτόρων 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ∆Ε) 0,00 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Απόδοση παρακράτησης 1,5/οοο από ΚΑΠ 3.500,00 2.037,27 2.500,00 Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από Φόρο Ζύθου 30,00 10,14 20,00 Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επιχορήγηση για 10,00 2,51 10,00 σχολικούς τροχονόµους Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από παράβολα 10,00 0,00 0,00 αδειών παραµονής αλλοδαπών Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση 145,00 33,10 0,00 µισθοδοσίας µονίµου προσωπικού ΚΕΠ Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από πρόστιµα ΚΟΚ 25,00 8,46 30,00 Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση για 210,00 62,46 200,00 λειτουργικές δαπάνες Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από µισθοδοσία 115,00 0,00 0,00 προσωπικού µερικής απασχόλησης Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επισκευή & 40,00 15,56 50,00 συντήρηση σχολικών κτιρίων Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επιχορήγηση 105,00 0,00 0,00 σχολικών επιτροπών Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από τέλη διαφήµισης 40,00 25,87 50,00

0,00 4.500,00 4.500,00 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 2.500,00 20,00 10,00 0,00 0,00 30,00 200,00 0,00 50,00 0,00 50,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6154.012

00-6154.013 00-6154.014 00-6154.015 00-6154.016 00-6154.017

00-616 00-6161 00-6162

00-62 00-622 00-6221 00-6222 00-6223 00-6224

00-63 00-631 00-6311 00-6312 00-633 00-6331 00-6331.001

00-64 00-642

Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από *αντικατάσταση 0,00 εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Πουλίθρων,Μαρίου,Παλαιοχωρίου* Απόδοση παρακράτησης 1,5 0/00 από ∆΄κατανοµή 566,17 Κράτους Απόδοση παρακράτησης 0,15% από Κρατική 35,00 επιχορήγηση ΤΑΠ Απόδοση παρακράτησης 1,5/1000 από επιχορήγηση για 15,00 επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων. Απόδοση παρακράτησης 0,15% από Κάλυψη δράσεων 79,65 Πυροπροστασίας Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση 200,00 µεταφοράς µαθητών Σύνολο Κ.Α. 00-6154 5.125,82 Σύνολο Κ.Α. 00-615 18.875,82 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 0,00 Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-616 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-61 279.025,82 Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη 15.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 20.000,00 εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία 3.000,00 Λοιπες Επικοινωνίες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 38.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-62 38.000,00 Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων 11.343,48 Λοιποί φόροι 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-631 11.343,48 ∆ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου (Φ.Α.Π) 7.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6331 7.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-633 7.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-63 18.843,48 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

0,00

0,00

0,00

404,33

600,00

600,00

21,23

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

147,83

0,00

0,00

2.768,76 16.494,11

3.600,00 17.600,00

3.600,00 17.600,00

0,00 0,00 0,00 237.111,90

0,00 0,00 0,00 194.100,00

0,00 0,00 0,00 194.100,00

8.273,91 19.627,27

14.000,00 20.000,00

14.000,00 20.000,00

2.043,57 0,00 29.944,75 29.944,75

3.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00

3.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00

11.343,48 0,00 11.343,48

11.800,00 0,00 11.800,00

11.800,00 0,00 11.800,00

7.410,08 7.410,08 7.410,08 18.753,56

10.000,00 10.000,00 10.000,00 21.800,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 21.800,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6421 00-6423 00-643 00-6431 00-6431.005 00-6432 00-6432.001 00-6433 00-6433.001 00-6433.002 00-6434 00-6434.001 00-6434.002 00-6434.003 00-6434.004

00-6434.005

00-644 00-6441 00-6442 00-6443 00-6443.001 00-6443.002 00-6443.003 00-6443.004 00-6443.005 00-6444

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 2.100,94 0,00 2.000,00 2.000,00 αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-642 2.100,94 0,00 2.000,00 2.000,00 ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6431 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Συµµετοχή ∆ήµου σε εκθέσεις τουρισµού 2.500,00 1.233,11 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6432 2.500,00 1.233,11 0,00 0,00 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 Φιλοξενίες 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6433 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου [ ∆.Ε Λεωνιδίου, ∆Ε 79.700,00 78.285,14 13.000,00 13.000,00 Τυρού, , ∆.Ε. Κοσµά] Προβολή τουριστικού προϊόντος ∆ήµου Νότιας 14.000,00 3.936,00 0,00 0,00 Κυνουρίας Μνηµόσυνο δωρητών - ευεργετών - αιρετών 1.500,00 1.450,67 500,00 500,00 αρχόντων Σύγχρονη προβολή της τσακώνικης κληρονοµιάς (ιδια 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 συµµετοχή ∆ήµου για το πρόγραµµα LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013) Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Νότιας 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00 Κυνουρίας [30% συµµετοχή ∆ήµου & 70% επιχορήγηση ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων] Σύνολο Κ.Α. 00-6434 95.200,00 83.671,81 74.500,00 74.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-643 97.700,00 84.904,92 77.500,00 77.500,00 Συνέδρια και εορτές Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8ο φεστιβάλ Τσακωνιάς 15.000,00 14.760,00 0,00 0,00 ∆ιοργάνωση 15ης Γιορτής Τσακώνικης Μελιτζάνας 25.000,00 23.955,16 0,00 0,00 Γιορτή του Ψαρά ∆Ε Τυρού 10.000,00 9.487,91 0,00 0,00 Γιορτή Μελιού στα Π. Μέλανα 3.500,00 3.413,42 0,00 0,00 Γιορτή Παναγίας (15 Αυγούστου) ∆Ε Κοσµά 500,00 500,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6443 54.000,00 52.116,49 0,00 0,00 Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-645 00-6451 00-6452 00-6453 00-646 00-6463 00-649 00-6491 00-6492 00-6493 00-6494 00-6495 00-6495.001 00-6495.002 00-6495.003 00-6495.004

00-6495.005 00-6495.006 00-6495.007 00-6495.008 00-6495.009

00-6495.010 00-6495.011 00-6495.012

Σύνολο Κ.Α. 00-644 Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές Internet Λοιπές συνδροµές Σύνολο Κ.Α. 00-645 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-646 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Ανάπτυξη - αναβάθµιση-συντήρηση ιστοσελίδας Τηλεϊατρική παρακολούθηση πολιτών (CARDIO EXRESS) Αναγόµωση πυροσβεστήρων Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µετην Ενιαία Αρχή Πληρωµών Πρόγραµµα συν-κοινωνία (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Α) ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Παροχή υπηρεσιών Γιατρού εργασίας Καταβολή αποζηµίωσης ζηµιάς αυτοκινήτου κ Βαρρά Γεωργίου Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία "Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης" Συµµετοχή ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στο πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2013 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας Πληρωµή παραβόλου στο Πράσινο Ταµείο (Ειδικό Φορέα ∆ασών) ως τίµηµα για την διάθεση ξυλοκατασκευών

54.000,00

52.116,49

0,00

0,00

5.000,00

4.623,70

5.000,00

5.000,00

0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 4.623,70

0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

669,37 669,37

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.500,00 1.400,00

2.500,00 1.400,00

10.000,00 1.400,00

10.000,00 1.400,00

1.500,00 190,00

1.479,08 0,00

2.300,00 250,00

2.300,00 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.000,00 5.500,00 0,00

2.000,00 5.500,00 0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

500,00

0,00

500,00

500,00

230,02

230,02

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6495.013

00-6495.014

00-6495.015

00-6495.019

00-6495.020 00-6495.021

00-65 00-651 00-6511 00-6512 00-6513 00-6514 00-6515 00-6516 00-6517 00-6518 00-652 00-6521 00-6522 00-6523 00-6524 00-6525 00-6525.001

Οικονοµική Ενίσχυση Ελληνικής Επιτροπής για την 1.000,00 1.000,00 0,00 ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.∆.Υ.Ε) παράρτηµα Αρκαδίας Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 3.453,00 0,00 2.902,40 του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση δράσεων του 517,95 0,00 517,95 ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆απάνες εταιρίας catering -εστίασης για την υποποίηση 1.651,80 0,00 0,00 δράσεων του ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρώπινου ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη "ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εργασία αναδιοργάνωσης - ενηµέρωσης και 6.500,00 0,00 0,00 λειτουργίας ιστοσελίδας ∆.Ε Τυρού ∆απάνης αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6495 26.442,77 13.609,10 33.370,35 Σύνολο Κ.Α. 00-649 28.442,77 13.609,10 36.370,35 Σύνολο Κ.Α. 00-64 192.243,71 155.923,58 125.870,35 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης (∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 Τόκοι δανέιων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0,00 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης 0,00 0,00 0,00 δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 0,00 0,00 0,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 Χρεολύσια λοιπών χρεών 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-651 0,00 0,00 0,00 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης (∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού 72.166,84 68.391,36 0,00 Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0,00 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης 0,00 0,00 0,00 δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 5.000,00 4.848,30 5.000,00

0,00

2.902,40

517,95

0,00

0,00 3.000,00 33.370,35 36.370,35 125.870,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6526 00-6527

00-67 00-671 00-6711 00-6711.001 00-6711.003 00-6711.005

00-6712 00-6712.000 00-6712.001 00-6712.002 00-6713 00-6714 00-6715 00-6715.001 00-6715.002

00-6716 00-6717 00-6718 00-6718.001

00-6718.002

Σύνολο Κ.Α. 00-6525 5.000,00 4.848,30 5.000,00 5.000,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 101.721,05 97.277,14 102.000,00 102.000,00 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-652 178.887,89 170.516,80 107.000,00 107.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-65 178.887,89 170.516,80 107.000,00 107.000,00 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ∆ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για λειτουργικές 55.000,00 41.573,19 55.000,00 55.000,00 δαπάνες) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για αποζηµίωση 3.250,00 2.260,61 3.250,00 3.250,00 σχολικών τροχονόµων) Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οικονοµικής ενίσχυσης ∆ήµου Σύνολο Κ.Α. 00-6711 78.250,00 58.833,80 58.250,00 58.250,00 Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς 0,00 0,00 0,00 0,00 Απόδοση σε παιδικό σταθµό (Κρατική επιχορήγηση) 95.000,00 62.911,86 62.000,00 62.000,00 Απόδοση σε παιδικό σταθµό (από τον ∆ήµο) 70.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6712 165.000,00 62.911,86 63.000,00 63.000,00 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς 0,00 0,00 0,00 0,00 Απόδοση σε ΝΠ∆∆ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆ Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος δράσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Κοινωφελούς επιχείρησης ∆.Νότιας Κυνουρίας Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Έναρξης Κοινωφελούς 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχείρησης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Σύνολο Κ.Α. 00-6715 0,00 0,00 0,00 0,00 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιακού συµβουλίου Συµµετοχή στη δαπάνη µισθοδοσίας ελεγκτών 0,00 0,00 0,00 0,00 εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Απόδοση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 Νότιας Κυνουρίας χρηµατικού υπολοίπου ΝΠ∆∆(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) Απόδοση στην Κοινωφελή επιχείρηση του ∆.Ν. 0,00 0,00 0,00 0,00 Κυνουρίας χρηµατικού Υπολοίπου Ν.Π.∆.∆ (Π.Π.Λ.Κ. τέως ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 00-6718 Σύνολο Κ.Α. 00-671 00-672 00-6721 00-6721.001

00-6722 00-6723 00-6724 00-6725 00-6726 00-6726.001

00-673 00-6731 00-6732

00-6733 00-6734 00-6734.001 00-6734.002

00-6735 00-6735.001 00-6735.002 00-6735.003 00-6735.004 00-6735.005 00-6736

0,00 243.250,00

Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσµων Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) 0,00 0,5 % Σύνολο Κ.Α. 00-6721 0,00 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας 0,00 άµαχου πληθυσµού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 0,00 3033/54 Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και 0,00 ακρίδων Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 0,00 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Υπέρ άµαχου πληθυσµού 0,1 % 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-672 0,00 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ 0,00 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δηµοσίου για την 0,00 καταπολέµηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους 0,00 δηµότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 15.000,00 ( ∆Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 16.000,00 (∆.Ε ΤΥΡΟΥ) Σύνολο Κ.Α. 00-6734 31.000,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και 10.000,00 σωµατεία (∆Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και 8.000,00 σωµατεία ( ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ) Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και 3.500,00 σωµατεία (∆.Ε. ΚΟΣΜΑ) Επιχορήγηση Αρχείου Τσακωνιάς 3.500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6735 25.000,00 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 0,00

0,00 121.745,66

0,00 121.250,00

0,00 121.250,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

13.680,00

13.680,00

12.500,00

15.120,00

15.120,00

27.500,00

28.800,00

28.800,00

10.000,00

9.560,00

9.560,00

8.000,00

7.560,00

7.560,00

3.500,00

3.060,00

3.060,00

3.500,00 0,00 25.000,00 0,00

3.060,00 0,00 23.240,00 0,00

3.060,00 0,00 23.240,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6737 00-6737.001 00-6737.002

00-6737.003 00-6737.004

00-674 00-6741 00-6741.001 00-6741.002 00-6741.003 00-6741.004 00-6741.005 00-6741.006 00-6741.007 00-6741.008 00-6741.009 00-6741.010 00-6741.011 00-6741.012 00-6741.013 00-6741.014 00-6741.015

00-68 00-681 00-6811 00-6812 00-6813 00-682 00-6821 00-6821.000

Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 Κ∆Κ) ∆ακοκτονία 0,00 0,00 0,00 Εισφορά ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ για το 2011 στην Αστική (µη 0,00 0,00 0,00 κερδοσκοπική Εταιρία) Κέντρο Πρόληψης και καταπολέµησης Ναρκωτικών Ν. Αρκαδίας Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος δράσης 190.000,00 125.000,00 63.000,00 Κοινωφελούς επιχείρησης ∆.Νότιας Κυνουρίας Σύνολο Κ.Α. 00-6737 190.000,00 125.000,00 63.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 246.000,00 177.500,00 115.040,00 Προνοιακά επιδόµατα Προνοιακά επιδόµατα Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων αιµολυτική 0,00 0,00 0,00 αναιµία αιµορροφυλία ΑΙDS Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα κίνησης σε 0,00 0,00 0,00 παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους Επίδοµα στεγασικής συνδροµής 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών τετραπληγικών 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα τυφλότητας 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα Χανσενικών 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα οµογενών - προσφύγων 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα προστασίας Μητρότητα 0,00 0,00 0,00 Α΄ Κοινωνικών βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές 0,00 0,00 0,00 ενισχύσεις επίδοµα απροστάτευτων Σύνολο Κ.Α. 00-6741 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-674 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-67 489.250,00 299.245,66 237.290,00 Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου 0,00 0,00 0,00 Εγγυήσεις ∆ηµοσίων οργανισµών 0,00 0,00 0,00 Λοιπές εγγυήσεις 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-681 0,00 0,00 0,00 Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 3.000,00 1.129,54 2.000,00

0,00 0,00

0,00 63.000,00 63.000,00 115.040,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.290,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6821.001

00-6822 00-6823

10 10-6 10-60 10-601 10-6011 10-6011.001

10-6012

10-6013 10-602 10-6021 10-6022

10-604 10-6041 10-6042

10-605 10-6051

Απόδοση επιβολής προστίµου ανέργεσης και 0,00 διατήρησης αυθαιρέτου τοιχίου για διαµόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 σε ιδιοκτησία του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (πρώην ∆ήµου Λεωνιδίου) στη ΤΚ Πελετών Σύνολο Κ.Α. 00-6821 3.000,00 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 0,00 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 1.398.174,90 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.398.174,90 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00

0,00

0,00

1.129,54 0,00 0,00 1.129,54 1.129,54 1.099.205,81 1.099.205,81

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 865.160,35 865.160,35

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 865.160,35 865.160,35

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 281.553,46 258.973,50 265.000,00 265.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολο Κ.Α. 10-6011 281.553,46 258.973,50 265.000,00 265.000,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 11.500,00 4.725,59 6.000,00 6.000,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές [ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ] Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-601 293.053,46 263.699,09 271.000,00 271.000,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 87.097,08 83.491,14 60.000,00 60.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 10-602 87.097,08 83.491,14 60.000,00 60.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 1.000,00 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 10-604 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-6051.001 10-6051.002 10-6051.003 10-6051.004 10-6052 10-6052.001 10-6054 10-6054.001 10-6055 10-606 10-6061 10-6062 10-6063

10-607 10-6072

10-61 10-611 10-6111 10-6112 10-6114 10-6115 10-6115.001

10-614 10-6141 10-6142 10-6142.001 10-6142.002

Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 33.500,00 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 3.500,00 Εργοδοτική εισφορά ΤΠ∆Υ 0,00 Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 0822 9.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 46.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 23.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6052 23.500,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 100,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6054 100,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-605 69.600,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 10-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 10-607 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-60 450.750,54 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 Αµοιβές λογιστών Αµοιβή λογιστή για την εργασία δήλωσης Φόρου 1.845,00 Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π) του ∆ήµου κ.λ.π Σύνολο Κ.Α. 10-6115 1.845,00 Σύνολο Κ.Α. 10-611 1.845,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβές παραµετροποίησης µηχανογραφικών 13.530,00 υπηρεσιών. Αµοιβές ορκωτών λογιστών. 13.530,00

32.870,06 3.365,91 0,00 8.764,13 45.000,10

32.000,00 3.500,00 0,00 9.000,00 44.500,00

32.000,00 3.500,00 0,00 9.000,00 44.500,00

22.679,95 22.679,95

16.500,00 16.500,00

16.500,00 16.500,00

0,00 0,00 0,00 67.680,05

0,00 0,00 0,00 61.000,00

0,00 0,00 0,00 61.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 414.870,28

0,00 392.000,00

0,00 392.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.845,00

0,00

0,00

1.845,00 1.845,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

13.530,00

15.000,00

15.000,00

13.530,00

13.530,00

13.530,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-6142.003 10-6142.004 10-6142.005

10-616 10-6162

10-62 10-621 10-6211

10-6212 10-6213 10-623 10-6231 10-6231.001 10-6231.002

10-6232 10-6232.001 10-6232.002 10-6232.003 10-6232.004

10-6233 10-6234 10-6235 10-6236 10-6236.001

Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών. Αµοιβές ορκωτών εκτιµητών. Αµοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου πρώην Κοινότητας Κοσµά περιόδου 1/1/2007 έως 31/12/2010 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 Σύνολο Κ.Α. 10-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-616 Σύνολο Κ.Α. 10-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 10-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών [ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ] Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών [χώρος στάθµευσης ∆ηµαρχείου] Σύνολο Κ.Α. 10-6231 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων. Μισθώµατα κτιρίων [ ΚΕΠ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ] Μισθώµατα κτιρίων έργων [ΚΟΙΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ (ΙΑΤΡΕΙΟ) Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ Μισθώµατα κτιρίων [∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Μίσθωση ακινήτου για στέγαση διαχρονικού δηµοτικού αρχείου του ∆ήµου Σύνολο Κ.Α. 10-6232 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα Λοιπά µισθώµατα [ΚΕΠ ∆Ε ΤΥΡΟΥ ]

24.600,00 1.500,00 0,00

23.180,00 0,00 0,00

24.200,00 1.500,00 14.760,00

24.200,00 1.500,00 14.760,00

53.160,00 53.160,00

50.240,00 50.240,00

68.990,00 68.990,00

68.990,00 68.990,00

0,00 0,00 55.005,00

0,00 0,00 52.085,00

0,00 0,00 68.990,00

0,00 0,00 68.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.000,00

3.200,00

3.000,00

3.000,00

3.216,00

2.601,00

2.500,00

2.500,00

5.801,00

5.500,00

5.500,00

4.620,00 1.400,00

2.800,00 1.344,00

4.500,00 1.300,00

4.500,00 1.300,00

13.184,00

9.964,00

10.500,00

10.500,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

19.204,00 0,00 0,00 0,00

14.108,00 0,00 0,00 0,00

23.800,00 0,00 0,00 0,00

23.800,00 0,00 0,00 0,00

1.900,00

1.871,64

1.700,00

1.700,00

7.216,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-624 10-6241 10-6242 10-6243 10-6244 10-6245 10-625 10-6251 10-6252 10-6253 10-6254 10-6255 10-626 10-6261 10-6262 10-6262.001 10-6263 10-6264 10-6264.001 10-6264.002 10-6264.003 10-6264.004

10-6265 10-6266 10-627 10-6271 10-6272 10-6273 10-6274 10-6275 10-6276 10-6277

Σύνολο Κ.Α. 10-6236 1.900,00 1.871,64 Σύνολο Κ.Α. 10-623 28.320,00 21.780,64 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 493,80 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.250,00 1.350,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-625 2.750,00 1.843,80 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) . 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 6.000,00 2.523,02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 4.000,00 3.331,00 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών. 3.000,00 725,70 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων. 5.500,00 5.496,14 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου και 0,00 0,00 κόµβου σύζευξης Σύνολο Κ.Α. 10-6264 12.500,00 9.552,84 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-626 18.500,00 12.075,86 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 15.000,00 13.978,60 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών

1.700,00 31.000,00

1.700,00 31.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 2.000,00

500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 6.000,00

4.000,00 3.000,00 5.500,00 2.900,00

4.000,00 3.000,00 5.500,00 2.900,00

15.400,00 0,00

15.400,00 0,00

0,00 21.400,00

0,00 21.400,00

0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-6277.001

10-6277.002

10-6278 10-6279

10-63 10-631 10-6312 10-632 10-6321 10-6322 10-6323

10-64 10-641 10-6411 10-6412 10-6413 10-6414 10-642 10-6422 10-6423 10-646 10-6461 10-6462 10-6463

∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικώναπό ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Σύνολο Κ.Α. 10-6277 0,00 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ.11 0,00 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 0,00 καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 10-627 15.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-62 64.570,00 Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-631 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-632 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-63 2.500,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 Μεταφορές προσώπων 0,00 Μεταφορές εν γένει 10.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-641 10.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 6.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-642 6.000,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

13.978,60 49.678,90

15.000,00 69.400,00

15.000,00 69.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 9.998,81 9.998,81

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

3.040,08

5.000,00

5.000,00

0,00 3.040,08

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-647 10-6471 10-6472 10-6473 10-6474 10-648 10-6481 10-6482 10-6483 10-6484

10-66 10-661 10-6611 10-6612 10-6613 10-6613.001 10-6613.002 10-6614 10-6615 10-662 10-6621 10-6622 10-663 10-6631 10-6632 10-6633 10-6634 10-6635 10-664 10-6641 10-6642

Σύνολο Κ.Α. 10-646 0,00 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-647 0,00 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 5.000,00 1.393,70 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-648 5.000,00 1.393,70 Σύνολο Κ.Α. 10-64 21.000,00 14.432,59 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 318,58 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 11.022,96 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ 8.500,00 8.003,97 Προµήθεια αναλωσίµων φωτοαντιγραφικών. 5.000,00 4.419,58 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 13.500,00 12.423,55 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 4.974,19 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.500,00 4.498,80 Σύνολο Κ.Α. 10-661 38.500,00 33.238,08 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-662 0,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 0,00 κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 10.000,00 8.659,30 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 10.000,00 8.659,30 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 13.000,00 12.937,54 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 13.000,00

0,00 3.000,00 13.000,00

500,00 14.000,00

500,00 14.000,00

8.500,00 5.000,00 13.500,00 5.000,00 4.000,00 37.000,00

8.500,00 5.000,00 13.500,00 5.000,00 4.000,00 37.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 500,00

500,00 0,00 500,00

10.000,00 0,00 11.000,00

10.000,00 0,00 11.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-6643 10-6644

10-665 10-6651 10-6652 10-6653 10-6654 10-666 10-6661 10-6662

10-667 10-6671 10-6672 10-6673

10-668 10-6681 10-6682 10-669 10-6691 10-6692 10-6693

10-7 10-71 10-711 10-7111 10-7112 10-712 10-7121

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 8.000,00 5.351,97 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 10-664 21.000,00 18.289,51 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 1.000,00 853,73 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-665 1.000,00 853,73 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0,00 0,00 εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 10-666 0,00 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1.500,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 10-667 1.500,00 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-668 0,00 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 2.110,00 2.107,43 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-669 2.110,00 2.107,43 Σύνολο Κ.Α. 10-66 74.110,00 63.148,05 Σύνολο Κ.Α. 10-6 667.935,54 596.194,82 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-711 0,00 0,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 0,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00

21.000,00

21.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 1.000,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

1.000,00

1.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 73.500,00 619.390,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 73.500,00 619.390,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-7122

10-713 10-7131 10-7131.001 10-7132 10-7133 10-7134 10-7135 10-7135.002 10-7135.003 10-7135.004 10-7135.005 10-7135.006 10-7135.007 10-7135.008 10-7135.009

10-73 10-731 10-7311 10-7312

10-732 10-7321 10-7322 10-7323 10-7324 10-7325 10-7326 10-733

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 0,00 έργων Σύνολο Κ.Α. 10-712 0,00 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια δορυφορικού INTERNET 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7131 0,00 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 Έπιπλα, σκέυη 6.000,00 5.970,99 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 6.500,00 6.089,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια κλιµατιστικού 0,00 0,00 Προµήθεια σκάνερ (ανιχνευτής εγγράφων) 0,00 0,00 Προµήθεια FAX 300,00 300,00 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 3.500,00 3.148,80 Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή 300,00 230,00 χαρτονοµισµάτων Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών για την εκτέλεση 10.000,00 9.430,74 του προγράµµατος της κοινωνικής εργασίας Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου 5.000,00 4.997,49 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 19.100,00 18.107,03 Σύνολο Κ.Α. 10-713 31.600,00 30.167,02 Σύνολο Κ.Α. 10-71 31.600,00 30.167,02 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 10-731 0,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-732 0,00 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.000,00

500,00 0,00 0,00 7.000,00 1.700,00 0,00

500,00 0,00 0,00 7.000,00 1.700,00 0,00

8.000,00

8.000,00

0,00 17.200,00 30.200,00 30.200,00

0,00 17.200,00 30.200,00 30.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-7331 10-7331.001 10-7331.002

10-7332 10-7333 10-7334 10-7335 10-7336 10-7336.001 10-7336.002

10-74 10-741 10-7411 10-7411.001

10-7412 10-7413 10-742 10-7421 10-7422 10-7423 10-7424 10-7425 10-7425.001

10-75 10-751 10-7511

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ∆ιαµορφώσεις χώρων καταστηµάτων ∆.Ε. Λεωνιδίου 0,00 Επισκευές καταστήµατος ∆.Ε. Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά - 60.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 10-7331 60.000,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε 7.200,00 Τυρού Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. 7.200,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 10-7336 14.400,00 Σύνολο Κ.Α. 10-733 74.400,00 Σύνολο Κ.Α. 10-73 74.400,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου παλαιού Γυµνασίου 98.500,00 Λεωνιδίου (∆Ε Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 10-7411 98.500,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-741 98.500,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες Απεντοµώσεις απολύµανση δηµοτικών κτιρίων και 1.500,00 χώρων Σύνολο Κ.Α. 10-7425 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-742 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-74 100.000,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00

0,00 0,00

0,00 60.000,00

0,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.195,01

0,00

0,00

0,00

7.200,00

7.200,00

7.195,01 7.195,01 7.195,01

7.200,00 67.200,00 67.200,00

7.200,00 67.200,00 67.200,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00 0,00

45.000,00 0,00

45.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 45.000,00

0,00 45.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.476,00

0,00

0,00

1.476,00 1.476,00 1.476,00

0,00 0,00 45.000,00

0,00 0,00 45.000,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) 10-7513 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 0,00 0,00 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 10-751 0,00 0,00 0,00 0,00 10-752 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00 0,00 0,00 0,00 πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 10-75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7 206.000,00 38.838,03 142.400,00 142.400,00 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 873.935,54 635.032,85 761.790,00 761.790,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 15.897,08 15.206,52 15.000,00 15.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-601 15.897,08 15.206,52 15.000,00 15.000,00 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 15-602 0,00 0,00 0,00 0,00 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 300,00 258,91 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 15-604 300,00 258,91 0,00 0,00 15-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 4.700,00 4.618,14 5.000,00 5.000,00 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά Ο.Ε.Κ. 300,00 9,57 0,00 0,00 15-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆ 500,00 268,80 0,00 0,00 10-7512


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-6052 15-6054 15-6054.001 15-6054.002 15-6055 15-606 15-6061 15-6062 15-6063

15-607 15-6072

15-61 15-611 15-6111 15-6112 15-6114 15-6115 15-614 15-6141 15-6142 15-616 15-6162

15-62 15-621 15-6211

Σύνολο Κ.Α. 15-6051 5.500,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 0,00 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 75,00 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΗΕ 5,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6054 80,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-605 5.580,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 15-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 15-607 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-60 21.777,08 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 Αµοιβές λογιστών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-611 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-614 0,00 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-616 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-61 0,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 0,00 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

4.896,51 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

73,68 1,04 74,72 0,00 4.971,23

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 20.436,66

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-6212 15-6213 15-623 15-6231 15-6232 15-6233 15-6234 15-6235 15-6236 15-6236.001

15-624 15-6241 15-6242 15-6243 15-6244 15-6245 15-625 15-6251 15-6252 15-6253 15-6254 15-6255 15-6255.000 15-6255.001

15-626 15-6261 15-6262 15-6262.001 15-6262.002 15-6262.003 15-6262.004 15-6262.005

Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-621 0,00 0,00 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 0,00 0,00 και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα ∆απάνη µίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυµναστικής ∆Ε 3.500,00 3.436,56 Τυρού. Σύνολο Κ.Α. 15-6236 3.500,00 3.436,56 Σύνολο Κ.Α. 15-623 3.500,00 3.436,56 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Ασφάλιστρα έργων τέχνης 1.500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6255 1.500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-625 1.500,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου ∆.Ε 24.600,00 24.600,00 Λεωνιδίου Συντήρηση και καθαρισµός υπαίθριων χώρων 0,00 0,00 αθλητικών δηµοτικών εγκαταστάσεων ∆Ε Τυρού Μικροεπισκευές εξοπλισµού των Παιδικών Χαρών 3.500,00 1.122,99 ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστου χώρου ∆. Ε. Τυρού. 0,00 0,00 Προστασία περιβάλλοντος χώρου θεάτρου ∆Ε Τυρού 5.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00 3.100,00

3.100,00 3.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 500,00 500,00

0,00 500,00 500,00 500,00

0,00

0,00

24.600,00

24.600,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00 0,00 5.200,00

3.000,00 0,00 5.200,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-6262.006 15-6262.007

15-6262.008 15-6262.009 15-6262.010

15-6263 15-6264 15-6265 15-6266 15-627 15-6271 15-6272 15-6273 15-6274 15-6275 15-6276 15-6277 15-6277.001

15-6277.002

15-6278 15-6279

15-63

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαµορφώσεις καθαρισµοί αρχαιολογικών χώρων 14.000,00 13.788,90 Πλάκας Λεωνιδίου Στεγάνωση δώµατος αποδητυρίων και δώµατος 4.510,00 4.510,00 ηλεκτρολογικών πινάκων γηπέδου ποδοσφαίρου Λεωνιδίου Εργασίες διευθέτησης όµβριων γηπέδου ποδοσφαίρου 5.000,00 4.996,01 Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 0,00 Καθαρισµοί αρχαιλογικών χώρων ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 0,00 (προγραµ. σύµβαση ) Σύνολο Κ.Α. 15-6262 56.810,00 49.017,90 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-626 56.810,00 49.017,90 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 10.000,00 9.703,54 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Σύνολο Κ.Α. 15-6277 0,00 0,00 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 0,00 0,00 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 0,00 0,00 καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 15-627 10.000,00 9.703,54 Σύνολο Κ.Α. 15-62 71.810,00 62.158,00 Φόροι - τέλη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

47.800,00 3.000,00 0,00 0,00

47.800,00 3.000,00 0,00 0,00

0,00 50.800,00

0,00 50.800,00

0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

10.000,00 64.400,00

10.000,00 64.400,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-631 15-6312 15-632 15-6321 15-6322 15-6323

15-64 15-641 15-6411 15-6412 15-6413 15-6413.001 15-6414 15-642 15-6422 15-6423 15-646 15-6461 15-6462 15-6463 15-647 15-6471 15-6472 15-6473 15-6474 15-648 15-6481 15-6482 15-6483 15-6484

Φόροι Λοιποί φόροι

0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-631 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-632 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-63 0,00 0,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 Μεταφορές προσώπων Μεταφορές προσώπων (µαθητών) 290.218,13 98.554,04 Σύνολο Κ.Α. 15-6413 290.218,13 98.554,04 Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-641 290.218,13 98.554,04 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 0,00 0,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-642 0,00 0,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-646 0,00 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-647 0,00 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-66 15-661 15-6611 15-6612 15-6613 15-6614 15-6615 15-6615.001

15-662 15-6621 15-6622 15-663 15-6631 15-6632 15-6633 15-6634 15-6635 15-664 15-6641 15-6642 15-6643 15-6644

15-665 15-6651 15-6652 15-6653 15-6654 15-6654.001

Σύνολο Κ.Α. 15-648 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-64 290.218,13 98.554,04 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6615 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-661 0,00 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-662 0,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 0,00 κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-663 0,00 0,00 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 4.000,00 3.776,25 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 15-664 4.000,00 3.776,25 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθεια υλικού σήµανσης χώρων κολύµβυσης 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6654

1.000,00

1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.000,00

4.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-666 15-6661 15-6662

15-667 15-6671 15-6672 15-6673

15-668 15-6681 15-6682 15-669 15-6691 15-6692 15-6693

15-7 15-71 15-711 15-7111 15-7112 15-712 15-7121 15-7122

15-713 15-7131 15-7132 15-7133 15-7134 15-7135

Σύνολο Κ.Α. 15-665 1.000,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0,00 εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 15-666 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 15-667 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-668 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-669 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-66 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6 388.805,21 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-711 0,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 έργων Σύνολο Κ.Α. 15-712 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 Έπιπλα, σκέυη 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός

1.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.776,25 185.924,95

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 88.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 88.400,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-7135.001 15-7135.002 15-7135.003 15-7135.004

15-73 15-731 15-7311 15-7311.001

15-7312

15-732 15-7321 15-7322 15-7322.001

15-7323 15-7324 15-7325 15-7326 15-7326.001

15-7326.002

15-7326.003 15-7326.004

Προµήθεια τριών αιθουσών ελαφράς λυόµενης 1.450,00 0,00 προκατασκευής (Σ) Προµήθεια φωτιστικών για γήπεδο 5 Χ 5 ΤΚ 2.500,00 2.499,67 Πηγαδίου Προµήθεια τάπητος παιδικής χαράς ∆Ε Κοσµά 3.000,00 2.996,28 Προµήθεια και τοποθέτηση ειδών παιδικών χαρών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-7135 6.950,00 5.495,95 Σύνολο Κ.Α. 15-713 6.950,00 5.495,95 Σύνολο Κ.Α. 15-71 6.950,00 5.495,95 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ΥΠ.ΠΟ Αποκατάσταση Μετατροπή κτιρίου παλαιού 200.000,00 0,00 ∆ηµοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς [ Μελέτη Κατασκευή] [∆Ε Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] ΥΠ.ΠΟ (ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 77000,00 ΕΙ∆ΙΚ. +123000 ΕΙ∆ΙΚ. Σύνολο Κ.Α. 15-7311 200.000,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 15-731 200.000,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ∆.Ε Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά - 45.000,00 0,00 ΣYNEXIZOMENO) Σύνολο Κ.Α. 15-7322 45.000,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ΘΗΣΕΑΣ τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό 102.350,00 101.880,86 Γυµναστήριο Τυρού [ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΥΡΟΥ [ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ] ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ. Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου 0,00 0,00 Λεωνιδίου - εγκατάσταση µονάδας καύσης βιοµάζας [ Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"] ∆Ε Λεωνιδίου Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Πηγάδι (Τ.Κ Πηγαδίου - 7.700,00 5.409,50 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των 3.043.491,96 0,00 δρόµων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο [

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

0,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

337.021,84

337.021,84

2.290,50

2.290,50

3.043.491,96

3.043.491,96


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-733 15-7331 15-7331.001 15-7332 15-7332.001 15-7332.002 15-7332.003 15-7332.004 15-7332.005

15-7333 15-7334 15-7335 15-7336 15-7336.001 15-7336.002

15-74 15-741 15-7411 15-7411.001

15-7412 15-7413 15-742 15-7421 15-7422

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι Σύνολο Κ.Α. 15-7326 3.153.541,96 107.290,36 Σύνολο Κ.Α. 15-732 3.198.541,96 107.290,36 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή θεάτρου ΤΚ Σαπουνακαιίκων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-7331 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Συντήρηση γηπέδου µπάσκετ ∆ηµοτικής Ενότητας 0,00 0,00 Κοσµά Επισκευή στέγης κλειστού Γυµναστηρίου Μπάσκετ 20.500,00 0,00 ∆.Ε Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών ∆.Ε Κοσµά 0,00 0,00 Συντήρηση-επισκευή Κλειστού Γυµναστηρίου 5.000,00 4.618,65 Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Κοσµά ∆Ε Κοσµά 12.000,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 15-7332 37.500,00 4.618,65 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 Περίφραξη αποχέτευση δηµοτικού σταδίου Λεωνιδίου 7.200,00 7.199,82 Σύνολο Κ.Α. 15-7336 7.200,00 7.199,82 Σύνολο Κ.Α. 15-733 44.700,00 11.818,47 Σύνολο Κ.Α. 15-73 3.443.241,96 119.108,83 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆Ε Τυρού 12.300,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 15-7411 12.300,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-741 12.300,00 0,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 0,00 κτισµάτων

3.382.804,30 3.432.804,30

3.382.804,30 3.432.804,30

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

23.100,00

23.100,00

0,00 0,00 12.000,00

0,00 0,00 12.000,00

35.100,00 0,00 0,00 0,00

35.100,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 35.100,00 3.667.904,30

0,00 0,00 0,00 35.100,00 3.667.904,30

300,00

300,00

300,00 0,00

300,00 0,00

0,00 300,00

0,00 300,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-7423 15-7424 15-7425

15-75 15-751 15-7511 15-7512 15-7513

15-752

20 20-6 20-60 20-601 20-6011 20-6012

20-6013 20-602 20-6021

∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-742 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-74 12.300,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 15-751 0,00 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00 πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 15-75 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-7 3.462.491,96 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3.851.297,17 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 172.970,86 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-601 172.970,86 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 124.604,78 310.529,73

0,00 3.718.204,30 3.806.604,30

0,00 3.718.204,30 3.806.604,30

166.645,62

164.000,00

164.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 166.645,62

0,00 164.000,00

0,00 164.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

20-604 20-6041

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 20-602 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 90.300,00 76.350,65 63.000,00 63.000,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6042

20-605 20-6051 20-6051.001 20-6051.002 20-6051.003 20-6051.004 20-6052 20-6054 20-6054.001 20-6055 20-606 20-6061 20-6062 20-6063

20-607 20-6072

20-61 20-611 20-6111 20-6112 20-6114 20-6115 20-614 20-6141 20-6142

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 20-604 90.300,00 76.350,65 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 23.500,00 20.789,81 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 4.000,00 4.010,74 Εργοδοτική εισφορά ΤΠ∆Υ 0,00 0,00 Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 0822 1.900,00 1.456,16 Σύνολο Κ.Α. 20-6051 29.400,00 26.256,71 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 0,00 0,00 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 30.000,00 24.706,41 Σύνολο Κ.Α. 20-6054 30.000,00 24.706,41 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-605 59.400,00 50.963,12 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 2.000,00 318,12 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 9.000,00 4.350,71 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 20-606 11.000,00 4.668,83 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 20-607 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-60 333.670,86 298.628,22 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 Αµοιβές λογιστών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-611 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 0,00

0,00

0,00

63.000,00

63.000,00

21.000,00 4.000,00 0,00 1.450,00 26.450,00 0,00

21.000,00 4.000,00 0,00 1.450,00 26.450,00 0,00

20.000,00 20.000,00 0,00 46.450,00

20.000,00 20.000,00 0,00 46.450,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00 286.450,00

0,00 286.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-616 20-6162

20-62 20-621 20-6211

20-6212 20-6213 20-623 20-6231 20-6232 20-6233 20-6234 20-6235 20-6236 20-624 20-6241 20-6242 20-6243 20-6244 20-6245 20-625 20-6251 20-6252 20-6253 20-6254 20-6255 20-626 20-6261 20-6262 20-6262.004 20-6262.005

Σύνολο Κ.Α. 20-614 0,00 0,00 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-616 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-61 0,00 0,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 90.000,00 52.242,40 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-621 90.000,00 52.242,40 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 0,00 0,00 και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-623 0,00 0,00 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.500,00 1.857,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-625 3.500,00 1.857,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Επιχωµάτωση - υγειονοµική ταφή απορριµµάτων. 10.540,00 10.539,87 Εργασίες διευθέτησης απορριµµάτων στην θέση 0,00 0,00 Πετσίνα ∆Ε Λεωνιδίου

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

54.000,00

54.000,00

0,00 0,00 54.000,00

0,00 0,00 54.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00

0,00

0,00 24.600,00

0,00 24.600,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6262.006 20-6262.100 20-6262.101 20-6262.102 20-6262.103 20-6263 20-6264 20-6265 20-6265.001 20-6266 20-627 20-6271 20-6272 20-6273 20-6274 20-6275 20-6276 20-6277 20-6277.001

20-6277.002

20-6277.003 20-6277.004 20-6277.005 20-6277.006 20-6277.013 20-6277.014 20-6277.015 20-6277.016

Εργασίες αποκατάστασης χώρου ανενεργού ΧΑ∆Α ∆Ε 0,00 0,00 3.500,00 Τυρού Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆Ε Κοσµά 7.200,00 7.199,20 2.000,00 Μικροεπισκευές δηµοτικών ηλεκτρολογικών 4.000,00 1.910,84 0,00 εγκαταστάαεων Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε. Λεωνιδίου. 8.700,00 8.600,48 3.000,00 Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε.Τυρού. 8.700,00 8.700,00 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 20-6262 39.140,00 36.950,39 35.100,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20.000,00 15.736,72 17.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Μικροεπισκευές εξοπλισµού καθαριότητας 5.000,00 4.969,20 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 20-6265 5.000,00 4.969,20 5.000,00 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-626 64.140,00 57.656,31 57.100,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00 0,00 0,00 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Καθαρισµός και έλεγχος χωµατερών 24.000,00 23.999,76 0,00 Αποκοµιδή προϊόντων καθαρισµού κοινοχρήστων 0,00 0,00 0,00 χώρων. κοινοχρήστων χώρων (Τ). Καθαρισµός εκβολών ποταµού ∆αφνώνα. 0,00 0,00 0,00 Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων 10.000,00 9.499,50 0,00 Καθαρισµός χόρτων και κλαδιών Τ∆ Αγίου Βασιλείου 0,00 0,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 0,00 0,00 0,00 Καθαρισµός χώρου εναπόθεσης στερεών αποβλήτων. 0,00 0,00 0,00 Κατασκευή τσιµεντένιου πυλώνα για παροχή ρεύµατος 1.500,00 1.494,94 0,00

3.500,00 2.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 35.100,00 17.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 57.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6277.017 20-6277.018 20-6277.019 20-6278 20-6279

20-63 20-631 20-6312 20-632 20-6321 20-6322 20-6323 20-6323.001

20-64 20-641 20-6411 20-6412 20-6413 20-6414 20-6414.001 20-6414.002 20-6414.003

20-642 20-6422

από τη ∆ΕΗ σε κοινόχρηστο χώρο στο Τ.Κ Πηγαδίου Καθαρισµός βλάστησης για την µείωση κινδύνου πυροπροστασίας Καθαρισµοί διαµορφώσεις σκουπιδότοπων Λεωνιδίου Καθαρισµός ∆αφνώνα - Πελιά - Αγροκήπιο Σύνολο Κ.Α. 20-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 20-627 Σύνολο Κ.Α. 20-62 Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 20-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α. 20-6323 Σύνολο Κ.Α. 20-632 Σύνολο Κ.Α. 20-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων. Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών Σύνολο Κ.Α. 20-6414 Σύνολο Κ.Α. 20-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

24.000,00

23.999,51

0,00

0,00

12.500,00 6.500,00 78.500,00 0,00

12.498,03 6.498,40 77.990,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

78.500,00 236.140,00

77.990,14 189.745,85

0,00 113.100,00

0,00 113.100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.000,00

532,12

1.000,00

1.000,00

532,12 532,12 532,12

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

20.000,00

19.933,20

20.000,00

20.000,00

13.000,00

12.915,90

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.849,10 32.849,10

33.000,00 33.000,00

33.000,00 33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

33.000,00 33.000,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6423 20-646 20-6461 20-6462 20-6463 20-6463.001

20-647 20-6471 20-6472 20-6473 20-6474 20-648 20-6481 20-6482 20-6483 20-6484

20-66 20-661 20-6611 20-6612 20-6613 20-6614 20-6615 20-662 20-6621 20-6622 20-663 20-6631 20-6632 20-6633

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-642 0,00 0,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ∆απάνη διεξαγωγής διαδικασίας πρόσληψης έκτακτου 0,00 0,00 προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 20-6463 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-646 0,00 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-647 0,00 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-648 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-64 33.000,00 32.849,10 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-661 0,00 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-662 0,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 2.500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 33.000,00

0,00 0,00 33.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 2.500,00

1.000,00 0,00 2.500,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6634 20-6635 20-664 20-6641 20-6642 20-6643 20-6644

20-665 20-6651 20-6652 20-6653 20-6654 20-666 20-6661 20-6662

20-667 20-6671 20-6672 20-6673

20-668 20-6681 20-6682 20-669 20-6691 20-6692 20-6693 20-6694 20-6694.000

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 3.000,00 2.999,54 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-663 6.500,00 2.999,54 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 65.000,00 45.064,69 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 20-664 65.000,00 45.064,69 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-665 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0,00 0,00 εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 20-666 0,00 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 15.000,00 3.701,81 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 20-667 15.000,00 3.701,81 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-668 0,00 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 Προµήθεια υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ∆.Ε 0,00 0,00 ΤΥΡΟΥ Προµήθεια φωτιστικών και λοιπού ηλεκτρολογικού 15.000,00 14.993,70 υλικού. Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων δηµοτικού φωτισµού Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων 15.000,00 14.555,25

2.000,00 0,00 5.500,00

2.000,00 0,00 5.500,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

65.000,00

65.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

8.000,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00

8.000,00

8.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6694.001 20-6694.002 20-6694.003

20-6695 20-6696 20-6696.001 20-6696.002

20-7 20-71 20-711 20-7111 20-7112 20-7112.001

20-712 20-7121 20-7122

20-713 20-7131 20-7132 20-7133 20-7134 20-7135 20-7135.001 20-7135.003 20-7135.004

δηµοτικού φωτισµού Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 15.000,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Λεωνιδίου Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 12.000,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Τυρού Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 6.000,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Κοσµά Σύνολο Κ.Α. 20-6694 15.000,00 14.555,25 33.000,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κοιν/στων χώρων 8.000,00 7.298,36 0,00 Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 0,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Λεωνιδίου Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 0,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Τυρού Σύνολο Κ.Α. 20-6696 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-669 38.000,00 36.847,31 33.000,00 Σύνολο Κ.Α. 20-66 124.500,00 88.613,35 111.500,00 Σύνολο Κ.Α. 20-6 730.310,86 610.368,64 545.050,00 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά ακινήτων ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 0,00 9.500,00 Σύνολο Κ.Α. 20-7112 0,00 0,00 9.500,00 Σύνολο Κ.Α. 20-711 0,00 0,00 9.500,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 0,00 0,00 τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 0,00 0,00 έργων Σύνολο Κ.Α. 20-712 0,00 0,00 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 0,00 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 0,00 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 15.000,00 14.999,64 8.000,00 Προµήθεια δεµατοποιητή ανακυκλώσιµων υλικών 0,00 0,00 0,00 Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας 5.020,35 4.920,00 0,00

15.000,00 12.000,00 6.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 111.500,00 545.050,00

0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-7135.100 20-7135.101

20-73 20-731 20-7311 20-7312

20-732 20-7321 20-7322 20-7323 20-7324 20-7325 20-7325.100 20-7325.101 20-7325.102 20-7325.111

20-7326 20-7326.001

20-733 20-7331 20-7332 20-7333 20-7334 20-7335 20-7336 20-7336.001 20-7336.004

Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στύλων 9.000,00 8.854,52 ∆ηµ.Ενότητας Κοσµά (Σ) Προµήθεια - εγκατάσταση εξοπλισµού στραγγιδίων στη 2.100,00 0,00 θέση Πετσίνα Σύνολο Κ.Α. 20-7135 31.120,35 28.774,16 Σύνολο Κ.Α. 20-713 31.120,35 28.774,16 Σύνολο Κ.Α. 20-71 31.120,35 28.774,16 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 20-731 0,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Μετατοπίσεις - Βελτιώσεις- επεκτάσεις ∆ηµοτικού 75.000,00 72.091,90 φωτισµού Φωτισµός πλατείας Τριών Ιεραρχών Λεωνιδίου 5.000,00 4.884,10 Επέκταση φωτισµού Τσιταλίων ( Τ.Κ Τσιταλίων 400,00 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ηλεκτροφωτισµός - τοποθέτηση στυλών στη θέση 4.000,00 3.999,11 ∆ιαλεκτή Βουδούρη Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 20-7325 84.400,00 80.975,11 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βιολογικός ( ΧΑ∆Α - Πετσίνα) 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-7326 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-732 84.400,00 80.975,11 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και χώρων 0,00 0,00 στάθµευσης ∆.Ε Λεωνιδίου Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση 27.060,00 24.715,61

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00 8.000,00 17.500,00

8.000,00 8.000,00 17.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00

25.000,00

0,00 400,00

0,00 400,00

0,00

0,00

25.400,00

25.400,00

0,00 0,00 25.400,00

0,00 0,00 25.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.200,00

7.200,00

2.344,39

2.344,39


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-7336.005 20-7336.006 20-7336.009 20-7336.010 20-7336.011

20-74 20-741 20-7411 20-7412 20-7413 20-7413.001 20-7413.002

20-742 20-7421 20-7422 20-7423 20-7424 20-7425

20-75 20-751 20-7511 20-7512 20-7513

20-752

Πετσίνα ∆.Ε Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Κοσµά. 0,00 Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Τυρού 7.200,00 Αποκατάσταση ανενεργού ΧΑ∆Α ∆Ε Τυρού 7.200,00 Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Λεωνιδίου 7.200,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Κοσµά 7.200,00 Σύνολο Κ.Α. 20-7336 55.860,00 Σύνολο Κ.Α. 20-733 55.860,00 Σύνολο Κ.Α. 20-73 140.260,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες Μελέτη µικρού βιολογικού (ΧΑ∆Α) 190,00 Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης 8.610,00 επεξεργασίας λυµάτων ∆Ε Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 20-7413 8.800,00 Σύνολο Κ.Α. 20-741 8.800,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-742 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-74 8.800,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 20-751 0,00 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00 πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 20-75 0,00

0,00 7.197,96 7.194,02 0,00

0,00 7.200,00 0,00 7.200,00

0,00 7.200,00 0,00 7.200,00

7.199,81 46.307,40 46.307,40 127.282,51

7.200,00 31.144,39 31.144,39 56.544,39

7.200,00 31.144,39 31.144,39 56.544,39

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 8.610,00

0,00 8.610,00

0,00 0,00

8.610,00 8.610,00

8.610,00 8.610,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.610,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.610,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 20-7 180.180,35 156.056,67 82.654,39 82.654,39 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 910.491,21 766.425,31 627.704,39 627.704,39 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 25-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 25-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 27.284,17 27.049,84 26.000,00 26.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 25-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-601 27.284,17 27.049,84 26.000,00 26.000,00 25-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 2.576,00 2.575,74 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 25-602 2.576,00 2.575,74 0,00 0,00 25-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 62.200,00 53.349,96 83.000,00 83.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 25-604 62.200,00 53.349,96 83.000,00 83.000,00 25-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 4.000,00 3.373,73 3.300,00 3.300,00 25-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 500,00 452,76 450,00 450,00 25-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΠ∆Υ 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6051.004 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6051.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6051 4.500,00 3.826,49 3.750,00 3.750,00 25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25-6052.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 817,00 816,78 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6052 817,00 816,78 0,00 0,00 25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25-6054.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 15.400,00 15.197,45 25.000,00 25.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6055 25-606 25-6061 25-6062 25-6063

25-607 25-6072

25-61 25-611 25-6111 25-6112 25-6114 25-6115 25-614 25-6141 25-6142 25-6142.001

25-616 25-6162

25-62 25-621 25-6211 25-6211.001 25-6211.002

Σύνολο Κ.Α. 25-6054 15.400,00 15.197,45 25.000,00 25.000,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-605 20.717,00 19.840,72 28.750,00 28.750,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 0,00 0,00 0,00 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 0,00 0,00 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 25-606 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 0,00 0,00 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 25-607 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-60 112.777,17 102.816,26 137.750,00 137.750,00 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές λογιστών 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-611 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβή Ορκωτών Λογιστών για την λύση και 0,00 0,00 0,00 0,00 εκκαθάριση της ∆ΕΥΑΛ Σύνολο Κ.Α. 25-6142 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-614 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-616 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-61 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση 284.500,00 234.960,15 240.000,00 240.000,00 αντλιοστασίων ύδρευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6211.003 25-6211.100 25-6211.200 25-6212 25-6213 25-6213.001

25-623 25-6231 25-6232 25-6233 25-6233.201 25-6234 25-6235 25-6236 25-624 25-6241 25-6242 25-6243 25-6244 25-6245 25-625 25-6251 25-6252 25-6253 25-6254 25-6255 25-626 25-6261 25-6261.001 25-6262 25-6262.001

αντλιοστασίων άρδευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για αποχέτευση 0,00 0,00 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση 42.000,00 41.531,42 αντλιοστασίων άρδευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για αποχέτευση 500,00 321,37 Σύνολο Κ.Α. 25-6211 327.000,00 276.812,94 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Τέλη λειτουργίας 2σύρµατης αστικής ευθείας ΟΤΕ 3.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6213 3.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-621 330.000,00 276.812,94 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Χηµικές τουαλέτες. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6233 0,00 0,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 0,00 0,00 και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-623 0,00 0,00 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.500,00 2.115,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-625 3.500,00 2.115,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ύδρευσης. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6261 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Καθαρισµοί-συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε 7.200,00 7.199,19

0,00 42.000,00

0,00 42.000,00

500,00 282.500,00 0,00

500,00 282.500,00 0,00

1.500,00 1.500,00 284.000,00

1.500,00 1.500,00 284.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.200,00

7.200,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6262.002 25-6262.003 25-6262.004

25-6262.005 25-6262.006 25-6262.201 25-6262.202 25-6262.203 25-6263 25-6263.001 25-6263.200

25-6264 25-6264.001 25-6264.002 25-6264.003 25-6265 25-6265.001 25-6266 25-627 25-6271 25-6272 25-6273 25-6274 25-6275 25-6276 25-6277

Κοσµά. Καθαρισµοί-συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Τυρού. Καθαρισµοί -συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε 7.400,00 7.399,68 7.400,00 Λεωνιδίου. Εργασία συγκρότησης φακέλου για άδειες χρήσης 5.000,00 0,00 5.000,00 νερού και υφιστάµενα δικαιώµατων υδροληψιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆οκιµαστική άντληση υδρευτικής γεώτρησης Καµούλι 5.000,00 4.999,06 0,00 ∆Ε Λεωνιδίου Άντληση υδρογεώτρησης Κοκκάνι 4.999,06 4.999,06 0,00 Καθαρισµός σε χαντάκι υδάτων γηπέδου ΤΚ 1.500,00 1.489,41 0,00 Τσιταλίων Εργασίες συντήρησης αποχετευτικών 0,00 0,00 7.000,00 Εργασίες διευθέτησης οµβρίων 0,00 0,00 7.000,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6262 41.099,06 36.086,40 43.600,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ύδρευσης 8.000,00 7.567,66 8.000,00 Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων 17.000,00 16.267,59 17.000,00 αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 25-6263 25.000,00 23.835,25 25.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Εξαγωγή & αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας 0,00 0,00 0,00 Κουνουπιάς Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆.Ε. 2.130,00 2.129,99 5.000,00 Λεωνιδίου. Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆.Ε. Τυρού. 5.500,00 4.450,00 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6264 7.630,00 6.579,99 10.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Επισκευή φρεατίων ύδρευσης Λεωνιδίου 2010 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6265 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-626 73.729,06 66.501,64 78.600,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00 0,00 0,00 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών

10.000,00 7.400,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 43.600,00 8.000,00 17.000,00 25.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 78.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6277.001

25-6277.002

25-6277.003 25-6277.004 25-6277.005 25-6277.006

25-6278 25-6279 25-6279.001 25-6279.002 25-6279.003

25-63 25-631 25-6312 25-632 25-6321 25-6322 25-6323

25-64 25-641 25-6411 25-6412

∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Χηµική - µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού. 11.300,00 Παρακολούθηση απολύµανσης νερού ανθρώπινης 3.000,00 κατανάλωσης Εργασία παρακολούθησης συστήµατος υδρεύσεως 1.771,20 ∆ήµου για εξασθενές και ολικά χρώµια Εργασία καταγραφής γεωτρήσεων ύδρευσης και 1.600,00 άρδευσης πηγών υδατοσυλλεκτήρων υδροµαστεύσεων και ταµιευτήρων νερού Σύνολο Κ.Α. 25-6277 17.671,20 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 0,00 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Χηµική - µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού. 0,00 Παρακολούθηση απολύµανσης νερού ανθρώπινης 0,00 κατανάλωσης Εργασία παρακολούθησης συστήµατος υδρεύσεως 0,00 ∆ήµου για εξασθενές και ολικά χρώµια Σύνολο Κ.Α. 25-6279 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-627 17.671,20 Σύνολο Κ.Α. 25-62 424.900,26 Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-631 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-632 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 25-63 2.000,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.885,50 2.152,50

0,00 0,00

0,00 0,00

1.771,20

0,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

16.409,20 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13.800,00 6.000,00

13.800,00 6.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00 16.409,20 361.838,78

20.800,00 20.800,00 385.700,00

20.800,00 20.800,00 385.700,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.003,00 0,00 1.003,00 1.003,00

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6413 25-6414 25-642 25-6422 25-6423 25-646 25-6461 25-6462 25-6463 25-647 25-6471 25-6472 25-6473 25-6474 25-648 25-6481 25-6482 25-6483 25-6484

25-66 25-661 25-6611 25-6612 25-6613 25-6614 25-6615 25-662 25-6621 25-6622 25-663 25-6631

Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 0,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-642 0,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-647 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-648 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-64 0,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-661 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-662 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6632 25-6633 25-6633.000 25-6633.001

25-6634 25-6635 25-664 25-6641 25-6641.001 25-6641.002 25-6641.200

25-6642 25-6643 25-6644

25-665 25-6651 25-6652 25-6653 25-6654 25-666 25-6661 25-6661.001 25-6662 25-6662.001

25-667 25-6671 25-6671.001

Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π). Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 κ.λ.π). Προµήθεια χλωρίου και χλωριωτών . 6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.466,78

3.500,00

3.500,00

Σύνολο Κ.Α. 25-6633 6.000,00 1.466,78 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-663 6.000,00 1.466,78 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων 20.000,00 17.060,84 υπηρεσίας ύδρευσης Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων 0,00 0,00 υπηρεσίας αποχέτευσης Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων 20.000,00 13.748,45 υπηρεσίας αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 25-6641 40.000,00 30.809,29 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 25-664 40.000,00 30.809,29 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-665 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6661 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Κατασκευή σχαρών & φρεατίων Παλαιοχωρίου 2010 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6662 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-666 0,00 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0,00 0,00

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

12.500,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

25.000,00

25.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6672 25-6673

25-668 25-6681 25-6682 25-669 25-6691 25-6692 25-6692.000 25-6692.001 25-6692.002 25-6692.003 25-6693 25-6693.000 25-6693.001

25-7 25-71 25-711 25-7111 25-7112 25-7112.001

25-712 25-7121 25-7122

25-713 25-7131 25-7131.002

Σύνολο Κ.Α. 25-6671 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 25-667 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-668 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 Προµήθεια υλικών ύδρευσης. Προµήθεια υλικών ύδρευσης. 15.000,00 Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Τυρού 0,00 Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Κοσµά 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6692 15.000,00 Προµήθεια υλικών άρδευσης. Προµήθεια υλικών άρδευσης. 10.300,00 Προµήθεια υλικών άρδευσης ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6693 10.300,00 Σύνολο Κ.Α. 25-669 25.300,00 Σύνολο Κ.Α. 25-66 71.300,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6 610.977,43 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά υδατοδεξαµενής αγροτικού Ελαιουργικού 16.500,00 συνεταιρισµού Τυρού - Σαπ/κων (∆Ε Τυρού) (Σ) Σύνολο Κ.Α. 25-7112 16.500,00 Σύνολο Κ.Α. 25-711 16.500,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 έργων Σύνολο Κ.Α. 25-712 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια - κατασκευή σχαρών στο Παλαιοχώρι 600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

14.928,88 0,00 0,00 0,00 14.928,88

0,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 35.000,00

0,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 35.000,00

8.246,61 0,00 8.246,61 23.175,49 55.451,56 521.109,60

0,00 0,00 0,00 35.000,00 63.500,00 588.950,00

0,00 0,00 0,00 35.000,00 63.500,00 588.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.500,00

16.500,00

0,00 0,00

16.500,00 16.500,00

16.500,00 16.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7131.006

25-7132 25-7133 25-7134 25-7135 25-7135.001 25-7135.002

25-7135.003 25-7135.004 25-7135.005 25-7135.006 25-7135.201

25-73 25-731 25-7311 25-7312 25-7312.003

25-7312.004 25-7312.005

25-7312.006 25-7312.028

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Προµήθεια πέτρινης βρύσης Τ.∆ Κουνουπιάς 400,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 25-7131 1.000,00 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια καταγραφικού µηχανήµατος ύδρευσης 0,00 0,00 Προµήθεια και τοποθέτησηση αντλητικού 0,00 0,00 συγκροτήµατος για την γεώτρηση Τσέρφου ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού Προµήθεια ηλεκτρογεννήτριας ΤΚ Μελάνων 0,00 0,00 Προµήθεια και τοποθέτηση δεξαµενών ύδατος PVC 7.890,00 0,00 ∆.Ε Κοσµά (Σ) Προµήθεια αντλητικών µηχανηµάτων. 0,00 0,00 Προµήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών 5.000,00 4.999,80 εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Προµήθεια προκατασκευασµένων τουαλετών για 0,00 0,00 λουόµενους (ΤΚ Πηγαδίου) Σύνολο Κ.Α. 25-7135 12.890,00 4.999,80 Σύνολο Κ.Α. 25-713 13.890,00 4.999,80 Σύνολο Κ.Α. 25-71 30.390,00 4.999,80 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Λογγάρι (θέση 1.030,00 0,00 Σουλέικα) και προς Φωκιανό Τ∆ Πηγαδίου (Τ.Κ Πηγαδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Ζενές Τ.Κ 13,59 0,00 Τυρού ∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς νέα Σφαγεία και 0,00 0,00 προς περιοχή Αγίου Νεκταρίου Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Επισκοπή και το 8.971,01 8.971,01 Κοίλασσο Τ.∆ Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΘΗΣΕΑΣ. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 0,00 0,00 ύδρευσης ∆.∆ Πουλίθρων - Μαρίου - Παλαιοχωρίου (∆Ε Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

400,00

400,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.000,00

0,00 12.000,00

0,00 8.400,00

0,00 8.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

20.400,00 21.400,00 37.900,00

20.400,00 21.400,00 37.900,00

0,00

0,00

1.030,00

1.030,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.277,71

9.277,71


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7312.030

25-7312.200 25-7312.201 25-7312.202 25-7312.203 25-7312.219 25-7312.236 25-7312.237 25-7312.238

25-732 25-7321 25-7321.001

25-7322 25-7323 25-7324 25-7325 25-7325.111 25-7326 25-7326.002 25-7326.003 25-7326.004 25-7326.023 25-7326.200 25-7326.201

Κατασκευή αποχετευτικού όµβριων (Μετόχι Ελώνης, 0,00 0,00 0,00 0,00 Καβοντόρου Κοψοµούστακου, Μαραθιάς) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση εγκατάστασης εναπόθεσης λυµάτων (Σ) 1.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 Αποπεράτωση αποχετευτικών ∆.Κ Λεωνιδίου ( 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αποχέτευση Αγίου Βασιλείου(θέση Μπαλής) (Τ.Κ Αγ. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Βασιλείου -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ Κοσµά 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 Κατασκευή αποχετευτικού προς Άγιους Πάντες ∆. 0,00 0,00 0,00 0,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή αποχετευτικού από Πόταγα έως Κουνιά ∆. 0,00 0,00 0,00 0,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή νέων δικτύων υδρεύσεως στην ∆Ε Τυρού. 0,00 0,00 0,00 0,00 Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων ΤΚ Πουλίθρων ∆Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 Λεωνιδίου Σύνολο Κ.Α. 25-7312 43.314,60 8.971,01 102.607,71 102.607,71 Σύνολο Κ.Α. 25-731 43.314,60 8.971,01 102.607,71 102.607,71 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή νέων δεξαµενών ύδρευσης ΤΚ 0,00 0,00 0,00 0,00 Πουλίθρων ∆Ε Λεωνιδίου Σύνολο Κ.Α. 25-7321 0,00 0,00 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-7325 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Υδροµάστευση πηγής ''Αγίου Ανδρέα '' Τ.Κ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού ΘΗΣΕΑΣ Εργα υδροληψίας και κατασκευής 1.770,00 45,27 0,00 0,00 δεξαµενών- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συντήρηση και επισκευή αποχετευτικού δικτύου ∆.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών για επαναλειτουργία 0,00 0,00 0,00 0,00 υδρευτικής γεώτρησης Σαραντάρη ∆.Κ Λεωνιδίου Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας 10.776.352,65 0,00 10.874.852,65 10.874.852,65 λυµάτων (∆Ε Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). Συντήρηση και επισκευή αποχετευτικού δικτύου ∆.Ε 7.200,00 7.194,14 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7326.202 25-7326.203 25-7326.204 25-7326.205 25-7326.206 25-7326.207 25-7326.208 25-7326.209 25-7326.210

25-733 25-7331 25-7331.001 25-7332 25-7333 25-7334 25-7335 25-7336 25-7336.001

25-7336.002 25-7336.003 25-7336.004 25-7336.005 25-7336.006

Λεωνιδίου Συντήρηση φρεατίων και αγωγών οµβρίων υδάτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 Επέκταση δικτύου απορροής όµβριων ∆.Ε. Λεωνιδίου 7.200,00 7.198,91 0,00 0,00 Εργα διευθέτησης όµβριων στην Παραλία Τυρού (Τ.Κ 12.100,00 0,00 12.100,00 12.100,00 Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Εργα διευθέτησης όµβριων στη θέση Βάλτος (Τ.Κ 12.100,00 0,00 12.100,00 12.100,00 Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή σχάρας απορροής όµβριων στη θέση 6.000,00 5.999,82 0,00 0,00 Γήπεδο ∆Ε Τυρού Κατασκευή σχάρας αποροής όµβριων υδάτων Τ.Κ 6.900,00 6.899,44 0,00 0,00 Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού Κατασκευή σχαρών οµβρίων υδάτων ΤΚ Κοσµά ∆Ε 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Κοσµά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επέκταση αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Αγίου Βασιλείου 4.000,00 3.988,15 0,00 0,00 από την εκκλησία έως την δεξαµενή υδρεύσεως Κατασκευή Μονάδας Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών 0,00 0,00 720.000,00 720.000,00 Αποβλήτων Τ.Κ Τυρού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (∆.Ε Τυρού) Σύνολο Κ.Α. 25-7326 10.845.622,65 31.325,73 11.631.052,65 11.631.052,65 Σύνολο Κ.Α. 25-732 10.845.622,65 31.325,73 11.631.052,65 11.631.052,65 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ύδρευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-7331 0,00 0,00 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. 7.200,00 5.483,00 6.000,00 6.000,00 Αγ.Βασιλείου- Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 1.565,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Πουλίθρων ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 7.200,00 7.170,29 6.000,00 6.000,00 Πραγµατευτή Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 7.200,00 5.215,55 6.000,00 6.000,00 Πελετών- Πηγαδίου - Τσιταλίων ∆.Ε Λεωνιδίου Επισκευή φρεατίων υδρεύσεως - αρδεύσεως 1.080,46 1.080,46 0,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού 7.200,00 7.199,62 6.000,00 6.000,00 Πλάκας ∆.Κ Λεωνιδίου


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7336.007 25-7336.008 25-7336.009 25-7336.010 25-7336.011 25-7336.012 25-7336.015 25-7336.016 25-7336.023

25-7336.024

25-7336.025 25-7336.100 25-7336.200 25-7336.201 25-7336.202

25-74 25-741 25-7411 25-7412 25-7412.001 25-7412.002 25-7412.201

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πέρα 7.200,00 4.942,14 6.000,00 6.000,00 Μελάνων ∆.Ε. Τυρού Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 7.200,00 3.039,01 6.000,00 6.000,00 Σαπουνακαιϊκων Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Τυρού 7.200,00 7.052,32 6.000,00 6.000,00 Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού 7.200,00 7.018,06 6.000,00 6.000,00 Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού 7.200,00 7.196,55 6.000,00 6.000,00 Λεωνιδίου ∆.Κ.Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 5.200,00 2.833,99 6.000,00 6.000,00 Βλησιδιάς - Κουνουπιάς Μαρίου ∆Ε Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης 7.200,00 7.168,56 6.000,00 6.000,00 Τ.Κ.Κοσµά Αποκατάσταση ζηµιών για επαναλειτουργία 21.600,00 21.403,07 3.196,93 3.196,93 υδρευτικής γεώτρησης Σαραντάρη ∆.Κ Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αποκατάσταση ζηµιών για την επαναλειτουργία 23.600,00 0,00 36.100,00 36.100,00 υδρευτικής γεώτρησης Τσέρφου ∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επισκευή υδροδεξαµενής Κουφόβρυσης Τ.Κ Κοσµά 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής 6.000,00 5.999,26 6.000,00 6.000,00 Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου . Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆.Ε 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 Κοσµά Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγίου Βασιλείου Σύνολο Κ.Α. 25-7336 138.245,46 92.801,88 138.496,93 138.496,93 Σύνολο Κ.Α. 25-733 138.245,46 92.801,88 138.496,93 138.496,93 Σύνολο Κ.Α. 25-73 11.027.182,71 133.098,62 11.872.157,29 11.872.157,29 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη επεξεργασίας βοθρολυµάτων ∆ήµου Τυρού 5.904,00 0,00 5.904,00 5.904,00 (∆Ε Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης Λογγάρι 25.000,00 0,00 7.500,17 7.500,17 Φωκιανός ΤΚ Πηγαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Λεωνιδίου (ΕΠΤΑ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7413 25-7413.001 25-7413.002 25-7413.003 25-7413.004 25-7413.005 25-7413.006

25-7413.007

25-7413.100 25-7413.101

25-742 25-7421 25-7422 25-7423 25-7424 25-7425

25-75 25-751 25-7511 25-7512 25-7513

25-752

Σύνολο Κ.Α. 25-7412 30.904,00 Λοιπές µελέτες Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική µελέτη 0,00 γεώτρησης ύδρευσης στη θέση Ζενές ∆.Ε. Τυρού (Σ) Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆.Κ 46.740,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆Ε Τυρού 49.200,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ΤΚ 13.530,00 Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη ύδρευσης Βασκίνας - Παλιόχωρας 8.610,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αναγνωριστική γεωλογική έκθεση (υδρογεωλογική 3.400,00 µελέτη - κατηγορίας 20) στην περιοχή Ζαρίτσι (θέση Ζενές) (∆Ε Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αναγνωριστή υδρογεωλογική έκθεση ανόρυξης 3.500,00 υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Λίνακα ∆.Κ Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη αναβάθµισης δικτύου άρδευσης ∆Κ 18.450,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη άρδευτικού Μαρίου - Αγίου ∆ηµητρίου 0,00 (∆ιαδηµοτικό) Σύνολο Κ.Α. 25-7413 143.430,00 Σύνολο Κ.Α. 25-741 174.334,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-742 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-74 174.334,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 25-751 0,00 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00

0,00

13.404,17

13.404,17

0,00

0,00

0,00

0,00

15.313,50

15.313,50

0,00

14.760,00

14.760,00

0,00

4.059,00

4.059,00

0,00

8.610,00

8.610,00

0,00

3.400,00

3.400,00

0,00

3.500,00

3.500,00

12.300,00

6.150,00

6.150,00

0,00

24.600,00

24.600,00

12.300,00 12.300,00

80.392,50 93.796,67

80.392,50 93.796,67

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 93.796,67

0,00 0,00 0,00 0,00 93.796,67

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 25-75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-7 11.231.906,71 150.398,42 12.003.853,96 12.003.853,96 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 11.842.884,14 671.508,02 12.592.803,96 12.592.803,96 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 30-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 30-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 22.997,08 22.354,06 24.000,00 24.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 30-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 30-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-601 22.997,08 22.354,06 24.000,00 24.000,00 30-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 30-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 30-602 0,00 0,00 0,00 0,00 30-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 30-6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 30-604 0,00 0,00 0,00 0,00 30-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 30-6051.001 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 4.100,00 4.066,19 5.000,00 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 30-6051 4.100,00 4.066,19 5.000,00 5.000,00 30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 αορίστου χρόνου 30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-605 4.100,00 4.066,19 5.000,00 5.000,00 30-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-6062 30-6063

30-607 30-6072

30-61 30-611 30-6111 30-6112 30-6114 30-6115 30-614 30-6141 30-6142 30-616 30-6162

30-62 30-621 30-6211

30-6212 30-6213 30-623 30-6231 30-6232 30-6233 30-6234 30-6235 30-6236

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 30-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 30-607 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-60 27.097,08 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 Αµοιβές λογιστών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-611 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-614 0,00 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-616 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-61 0,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 0,00 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-621 0,00 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 0,00 και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 26.420,25

0,00 29.000,00

0,00 29.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-624 30-6241 30-6242 30-6243 30-6244 30-6245 30-625 30-6251 30-6252 30-6253 30-6254 30-6255 30-6255.001

30-626 30-6261 30-6261.001 30-6261.002 30-6261.003 30-6261.004 30-6261.006

30-6262 30-6262.001 30-6262.002 30-6262.003 30-6262.004 30-6262.005 30-6262.006 30-6262.007 30-6262.008

Σύνολο Κ.Α. 30-623 0,00 0,00 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µηχανηµάτων έργων 1.300,00 830,63 Σύνολο Κ.Α. 30-6255 1.300,00 830,63 Σύνολο Κ.Α. 30-625 1.300,00 830,63 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου Εργασίες συντήρησης τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ 5.500,00 5.499,13 Τσιταλίων Εργασίες συντήρησης τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ 1.000,00 0,00 Πηγαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επισκευή κοινοτικού W.C Τ.Κ Αγ. Βασιλείου 750,00 749,87 Ελαιοχρωµατισµός παραθύρων ∆ηµοτικού Σχολείου 185,00 184,50 Κουνουπιάς Αντικατάσταση 20 παραθύρων ∆ηµοτικού Σχολείου 0,00 0,00 Λεωνιδίου Σύνολο Κ.Α. 30-6261 7.435,00 6.433,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής 0,00 0,00 οδοποιίας ∆Ε Κοσµά Εργασία συντήρησης και αποκατάστασης σκάλας στη 0,00 0,00 γεφύρα Ταξιάρχη ∆.Κ Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου Αποµάκρυνση µπαζών από κοινόχρηστους χώρους. 0,00 0,00 Βελτίωση υποδοµών λιµανιού Πλάκας 7.200,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). Συντήρηση προστατευτικών µπαρών 4.000,00 4.000,00 Εκβραχισµός δρόµου στη θέση Όγρα Μελάνων 1.390,00 1.387,75 Καθαίρεση τσιµεντοκατασκευών ΤΚ Πραγµατευτής 12.000,00 11.997,00 Αποµάκρυνση και καθαρισµοί µπαζών και φερτών 12.000,00 11.999,71

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

12.000,00

12.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00 7.200,00

0,00 7.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-6262.009 30-6262.010 30-6262.011

30-6262.012

30-6262.013 30-6262.014 30-6262.015 30-6262.016 30-6262.017

30-6263 30-6264 30-6265 30-6266 30-627 30-6271 30-6272 30-6273 30-6274 30-6275 30-6276 30-6277 30-6277.001

30-6277.002

υλών ∆Ε Κοσµά Συντήρηση δρόµων Αγ. Ιωάννης - Πρέγασος, Ραίζια 8.615,00 8.614,18 Ξανιδά Καθαρισµός δρόµου προς Μαζαριώτικο Πηγάδι ∆.Ε 3.800,00 3.797,13 Κοσµά Εργασία διευθέτησης υποδοµής προστασίας δηµοτικών 10.500,00 10.499,03 ιδιοκτησιών στις περιοχές Λάκος και ∆αφνώνα ∆.Ε Λεωνιδίου Εργασία αποκατάστασης ζηµιών από θαλασσοταραχή 20.500,00 0,00 της 22ας/12/2012 στα προστατευτικά αναχώµατα στους κοινόχρηστους χώρους στους δρόµους και τις ακτές της ∆Ε Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Εργασίες κατασκευής κικλιδωµάτων απο ∆. Στάγια έως 0,00 0,00 Αγ. ∆ηµήτριο Τ.Κ Πηγαδίου Εργασία τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωµάτων 0,00 0,00 Εργασίες επαναδιαµόρφωσης ακτών 0,00 0,00 Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής 0,00 0,00 οδοποιίας ∆Ε Λεωνιδίου Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής 0,00 0,00 οδοποιίας ∆Ε Τυρού Σύνολο Κ.Α. 30-6262 80.005,00 52.294,80 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 17.016,15 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-626 107.440,00 75.744,45 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00 0,00 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.500,00

20.500,00

0,00

0,00

5.000,00 5.500,00 12.000,00

5.000,00 5.500,00 12.000,00

6.000,00

6.000,00

74.200,00 0,00 20.000,00 0,00

74.200,00 0,00 20.000,00 0,00

0,00 95.200,00

0,00 95.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

του ν. 3613/2007) 30-6278 30-6279

30-63 30-631 30-6312 30-632 30-6321 30-6322 30-6323

30-64 30-641 30-6411 30-6412 30-6413 30-6414 30-6414.001 30-6414.002

30-642 30-6422 30-6423 30-646 30-6461 30-6462 30-6463 30-647 30-6471

Σύνολο Κ.Α. 30-6277 0,00 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 0,00 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 0,00 καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 30-627 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-62 108.740,00 Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-631 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 Σύνολο Κ.Α. 30-632 1.600,00 Σύνολο Κ.Α. 30-63 1.600,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 Μεταφορές προσώπων 0,00 Μεταφορές εν γένει Μεταφορά µπαζών από κοινοχρήστους χώρους ΤΚ 12.000,00 Πραγµατευτής Μεταφορές υλικών υπηρεσίας οδοποιίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-6414 12.000,00 Σύνολο Κ.Α. 30-641 12.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 2.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-642 2.000,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 76.575,08

0,00 96.200,00

0,00 96.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 331,00 331,00 331,00

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

11.998,72

0,00

0,00

0,00 11.998,72 11.998,72

5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.054,10

2.000,00

2.000,00

0,00 1.054,10

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-6472 30-6473 30-6474 30-648 30-6481 30-6482 30-6483 30-6484

30-66 30-661 30-6611 30-6612 30-6613 30-6614 30-6615 30-662 30-6621 30-6622 30-663 30-6631 30-6632 30-6633 30-6634 30-6635 30-664 30-6641 30-6642 30-6643 30-6644

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-647 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-648 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-64 14.000,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-661 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-662 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-663 0,00 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 49.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 ανάγκες

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.052,82

0,00 0,00 7.000,00

0,00 0,00 7.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45.928,73

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-665 30-6651 30-6652 30-6653 30-6654 30-666 30-6661 30-6662 30-6662.001 30-6662.002

30-667 30-6671 30-6672 30-6673

30-668 30-6681 30-6682 30-669 30-6691 30-6692 30-6693

30-7 30-71 30-711 30-7111 30-7112 30-712 30-7121 30-7122

Σύνολο Κ.Α. 30-664 49.000,00 45.928,73 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-665 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια υλικών µνηµείου εκτελεσθέντων 2.000,00 1.999,98 πατριωτών Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος 1.000,00 892,98 Σύνολο Κ.Α. 30-6662 3.000,00 2.892,96 Σύνολο Κ.Α. 30-666 3.000,00 2.892,96 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 30-667 0,00 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-668 0,00 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-669 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-66 52.000,00 48.821,69 Σύνολο Κ.Α. 30-6 203.437,08 165.200,84 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-711 0,00 0,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 0,00 τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 0,00

30.000,00

30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 164.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 164.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

έργων 30-713 30-7131 30-7132 30-7133 30-7134 30-7135 30-7135.001 30-7135.002 30-7135.003 30-7135.004 30-7135.005 30-7135.006 30-7135.007

30-73 30-731 30-7311 30-7312

30-732 30-7321 30-7321.001 30-7321.002 30-7321.003 30-7321.004 30-7321.005 30-7321.006

Σύνολο Κ.Α. 30-712 0,00 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια ειδών Παιδικής Χαράς 15.000,00 14.988,78 Προµήθεια µικροεργαλείων. 3.000,00 2.672,26 Προµήθεια προστατευτικών µπαρών 0,00 0,00 Προµήθεια προστατευτικών κιγλιδωµάτων παιδικής 5.300,00 5.298,84 Χαράς Προµήθεια προστατευτικών κικλιδωµάτων οδού στη 2.900,00 0,00 θέση Τηγάνι ∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Προµήθεια τζαµαρίας Κοινωφελούς 1.250,00 1.180,80 Προµήθεια εξοπλισµού αναρριχητικών διαδροµών (Σ) 8.250,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7135 35.700,00 24.140,68 Σύνολο Κ.Α. 30-713 35.700,00 24.140,68 Σύνολο Κ.Α. 30-71 35.700,00 24.140,68 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 30-731 0,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Τοιχείο αντιστήριξης Καµβύση - Μαστοράκη ∆ήµου 0,00 0,00 Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην "Κάτω 3.500,00 3.480,78 Γειτονιά" ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού ∆ιαµόρφωση χώρου πλατείας Παλιάτσου Τ.∆ Πέρα 2.870,00 0,00 Μελάνων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Τ.∆ 0,00 0,00 Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή τοιχίου στην Τ.Κ Πλατανακίου ∆Ε 0,00 0,00 Λεωνιδίου Κατασκευή µαντρότοιχου στην κατηφόρα Μανώλη 5.000,00 4.995,77

2.000,00

2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00

2.900,00

2.900,00

0,00 8.250,00 14.150,00 14.150,00 16.150,00

0,00 8.250,00 14.150,00 14.150,00 16.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7321.007 30-7321.008 30-7321.009 30-7321.010 30-7321.011

30-7322 30-7322.001 30-7322.002

30-7322.013

30-7322.014 30-7322.015 30-7322.016 30-7322.114 30-7322.115 30-7322.116 30-7322.117

30-7323 30-7323.002

30-7323.003

Κουλού έως γεφύρι Αγγελή ΤΚ Τσιταλίων Συνέχιση κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης από Άγιο 6.000,00 Νικόλαο προς Ιωάννη Λέου ΤΚ Μαρίου Κατασκευή πέτρινου τοιχίου επί του παραλιακού 6.900,00 δρόµου προς Λιµάνι ΤΚ Πουλίθρων Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου (∆.Κ 200.000,00 Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τοιχέιο αντιστήριξης κεντρικού δρόµου στο 1.750,00 Παλαιοχώρι Κατασκευή πέτρινου τοιχείου προς Κατσιγιάνη Τ.Κ 0,00 Πηγαδίου Σύνολο Κ.Α. 30-7321 226.020,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Κατασκευή πέργκολας στη θέση Πολιτεϊκα Τ.Κ Τυρού 6.700,00 ∆.Ε Τυρού (Σ) Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου 999.850,00 (πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλαιοχωρίου)" (Π.Α.Α 2007-2013) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΠΑΑΧ. Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου µπροστά 53.500,00 από πρώην Κατάστηµα Πραγµατευτή (Τ.Κ Πραγµατευτής -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. 0,00 Παλαιοχωρίου Β΄ φάση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. 0,00 Παλαιοχωρίου Α΄ φάση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆.∆. Αγίου 0,00 Βασιλείου (Τ.Κ Αγ. Βασιλείου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών 28.489,04 Μαρίου (Τ.Κ Μαρίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών 0,00 Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου περιοχής Λούτσας 0,00 Τσιταλίων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΕΡΠΣ Επέκταση & ανάπλαση πρώτης πλατείας 45.000,00 Πραγµατευτή (Τ.Κ Πραγµατευτής -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 30-7322 1.133.539,04 Οδοί - οδοστρώµατα Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση δρόµου Μονή 0,00 Αρτοκωστάς ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας - Μονή Καρυάς ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (Σ) (∆ιαδηµοτικό) ∆ιαπλάτυνση οδού πλησίου οικίας Β. Ανεζύρη ΤΚ 6.000,00

5.999,50

0,00

0,00

6.899,07

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

1.714,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.089,74

200.000,00

200.000,00

6.698,21

0,00

0,00

0,00

999.850,00

999.850,00

0,00

53.500,00

53.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.980,00

7.980,00

0,00

28.489,04

28.489,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

6.698,21

1.134.819,04

1.134.819,04

0,00

1.500,00

1.500,00

5.999,94

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7323.004 30-7323.005

30-7323.006

30-7323.007 30-7323.008 30-7323.009 30-7323.010

30-7323.011 30-7323.012 30-7323.013 30-7323.014 30-7323.015 30-7323.016 30-7323.017 30-7323.018 30-7323.019 30-7323.020 30-7323.021 30-7323.022 30-7323.023 30-7323.024 30-7323.025 30-7323.026

Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού (Σ) ∆ιάνοιξη οδού στη θέση Καραµά ΤΚ Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού (Σ) Τσιµεντόστρωση δρόµων προς Χοντζόπουλου (κοίλασο) και Νότια δεξαµενή ύδρευσης Λεωνιδίου ( ∆.Κ Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµολέγκου Χοντζόπουλου στο Κοίλασο (∆.Κ Λεωνιδίου -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Βελτίωση δρόµων και πλατειών Τ.Κ Κοσµά ∆ιάνοιξη δρόµου προς Χοτζοπουλέικα ΤΚ Τσιταλίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµαλέγκου Κοίλασσο Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων στις θέσεις Όχθο, κεντρικό δρόµο Πελετών και κεντρικό δρόµο Αµυγδαλιάς ΤΚ Πελετών Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πελετών Ανάπλαση και τσιµεντόστρωση κοινοτικών δρόµων Κοσµά ΤΚ Κοσµά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντοστρώσεις ΤΚ Πλατανακίου Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ΤΚ Πηγαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου από διασταύρωση δρόµου προς Βλησιδιά ΤΚ Κουνουπιάς Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αντιστήριξη δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆.Κ Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαπλάτυνση δρόµου Πραγµατευτής (κάτω από ∆ηµοτικό Σχολείο) ΤΚ Πραγµατευτής ∆ιάνοιξη δρόµου προς Λυγεριά ΤΚ Σαπ/κων (∆Ε Τυρού -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Ι.Μ Αγίου Νικολάου ∆ιαπλάτυνση διαµόρφωση δρόµου ∆αφνώνας - Ε.Ο Λεωνιδίου/Πλάκας - Πουλίθρων Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ΤΚ Μαρίου ∆ιαµόρφωση δρόµου προς πυροφυλάκειο Κοροµηλιάς ∆Ε Κοσµά Συντήρηση αγροτικών δρόµων Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ασφαλτόστρωση δρόµου από ∆αφνώνα έως Ε.Ο

6.000,00

5.999,94

0,00

0,00

17.745,00

14.658,40

3.086,60

3.086,60

12.632,00

0,00

12.632,00

12.632,00

0,00 5.000,00

0,00 0,00

50.000,00 5.000,00

50.000,00 5.000,00

0,00 11.000,00

0,00 10.999,82

0,00 0,00

0,00 0,00

5.000,00 80.000,00

4.999,46 0,00

0,00 80.000,00

0,00 80.000,00

6.000,00 12.000,00

5.999,20 0,00

0,00 12.000,00

0,00 12.000,00

3.000,00

2.991,98

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

4.000,00 10.000,00

3.998,73 0,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

6.000,00

5.991,45

0,00

0,00

20.500,00

0,00

20.500,00

20.500,00

3.000,00 7.200,00

2.999,60 7.199,44

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000,00 7.200,00

995,56 7.195,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7323.040 30-7323.045 30-7323.086

30-7323.113

30-7323.114 30-7323.115 30-7323.150 30-7323.159 30-7323.160 30-7323.161 30-7323.162 30-7323.163

Λεωνιδίου - Πλάκας (∆.Κ Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Πελετών 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων στα Πούλιθρα 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Βελτίωση - διάνοιξη αγροτικών δρόµων 0,00 Παλαιοχωρίου (προφήτης Ηλίας - Μέλισσο - Φτεριάς) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου 21.655,00 Τσιτάλια-Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων) (Τ.Κ Τσιταλίων -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου Τ. ∆. 0,00 Πελετών (Τ.Κ Πελετών - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου από ΄Αγιο Γεώργιο προς 0,00 Αποθήκες Πουλίθρων Τσιµεντόστρωση οδοστρώµατος από οικία Χείλαρη 0,00 προς ∆ιαµαντή ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας ∆.Ε. Λεωνιδίου. 7.200,00 Συντήρηση και επισκευή οδοποίίας ∆.Ε. Τυρού. 7.200,00 Συντήρηση και επισκευή οδοποίίας ∆.Ε. Κοσµά. ( Τ.Κ 7.200,00 Κοσµά - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Οδοποιία Οικισµού Παραλίας Σαπ/κων Τ.Κ Σαπ/ων 7.200,00 ∆Ε Τυρού Σύνολο Κ.Α. 30-7323 328.732,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7324 30-7325 30-7326 30-7326.001 30-7326.001.01 Ανάδειξη βρύσης Πολίτη (∆ήµος Τυρού) (Τ.Κ Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7326.001.02 Εργα υποδοµής Τ.Κ. Κοσµά ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Σύνολο Κ.Α. 30-7326.001 12.100,00 30-7326.002 Κατασκευή γεφυριού στο Τσιλοχώρι και Λιµάνι 0,00 Πουλίθρων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7326.003 Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Κοσµά ( Τ.Κ 64.000,00 Κοσµά - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7326.004 Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.655,00

21.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.600,00

6.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.030,47 7.199,66 0,00

0,00 0,00 7.200,00

0,00 0,00 7.200,00

7.193,72

0,00

0,00

101.452,87 0,00 0,00

285.173,60 0,00 0,00

285.173,60 0,00 0,00

12.100,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 12.100,00 0,00

0,00 0,00 12.100,00 0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

12.100,00 12.100,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7326.005 30-7326.006 30-7326.007 30-7326.008 30-7326.009

30-733 30-7331 30-7331.001 30-7331.002 30-7331.003 30-7331.004 30-7331.005 30-7331.006 30-7331.007

30-7332 30-7332.001 30-7332.002 30-7332.003 30-7332.006 30-7332.007 30-7332.008 30-7333 30-7333.001 30-7333.002 30-7333.003

Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. 0,00 0,00 Τυρού Ανάπλαση βρύσης ∆ικαίου Τ.Κ Σαπουνακαίικων ∆.Ε. 0,00 0,00 Τυρού Κατασκευή σκάλας στη γέφυρα Ταξιάρχη ∆.Κ. 6.000,00 0,00 Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελου επί του γεφυριού 3.000,00 2.999,87 (κατάστηµα Μυρτώο) Αποπεράτωση χώρου (πέργκολας) ΤΚ Τυρού 7.000,00 6.997,24 Σύνολο Κ.Α. 30-7326 92.100,00 9.997,11 Σύνολο Κ.Α. 30-732 1.780.391,04 141.237,93 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση αίθουσας τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ 5.000,00 4.999,21 Κοσµά Επισκευή σκεπής Κοινοτικού Γραφείου - Ιατρείου ΤΚ 2.500,00 0,00 Αγίου Βασιλείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επισκευή πέτρινου τοιχείου στου Γύστρα ΤΚ 2.000,00 1.999,96 Πηγαδίου Επισκευή µαντρότοιχων ΤΚ Παλιοχωρίου 2.000,00 1.997,89 Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου ΤΚ Παλαιοχωρίου 6.000,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση Κοινοτικού Ιατρείου ΤΚ Πελετών 1.750,00 1.750,00 Επισκευή τουαλετών σε λουόµενους στο Τ.Κ 6.000,00 5.973,99 Πηγαδίου Σύνολο Κ.Α. 30-7331 25.250,00 16.721,05 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Βελτιώσεις πλατειών ∆.Ε Κοσµά 0,00 0,00 Βελτίωση πλατείας Απέναντι Γειτονιάς ΤΚ Μελάνων 0,00 0,00 ∆Ε Τυρού ∆ιαµόρφωση χώρου αθλοπαιδιών. ∆Ε Τυρού 7.200,00 7.198,45 ∆ιαµόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου ΤΚ Πηγαδίου 4.000,00 3.999,87 ∆ιαµόρφωση χώρου Πάρκιν ΤΚ Παλιοχωρίου 2.000,00 1.998,75 Αποπεράτωση παιδικής χαράς ∆.Ε Τυρού 5.000,00 4.994,78 Σύνολο Κ.Α. 30-7332 18.200,00 18.191,85 Οδοί - οδοστρώµατα Βελτίωση βατότητας δρόµου προς Μπουρνιά Τ.Κ 0,00 0,00 Πηγαδίου Συντήρηση δηµοτικής οδοποιίας (∆ήµος Τυρού) 2.177,00 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆.Κ Λεωνιδίου 20.700,00 20.409,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 87.100,00 1.707.092,64

0,00 87.100,00 1.707.092,64

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.500,00

4.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7333.004 30-7333.005 30-7333.006 30-7333.007 30-7333.008 30-7333.009 30-7333.010 30-7333.011 30-7333.012 30-7333.013 30-7333.014 30-7333.015 30-7333.016 30-7333.017 30-7333.018 30-7333.019 30-7333.020 30-7333.021 30-7333.022 30-7333.023 30-7333.024

30-7333.025

Οδοποιία Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε Τυρού 93.900,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαπλάτυνση οδού από ΄Ανω Τυρό προς ΄Αγιο Ιωάννη 0,00 (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Οδοποιία ∆.Ε. Κοσµά ( Τ.Κ Κοσµά 29.400,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Οδοποιία Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Οδοποιία Τ.Κ. Πέρα Μελάνων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στο κάµπο Λεωνιδίου 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών οδών (∆ήµος Τυρού ) 24.180,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ∆ιαµόρφωση δρόµου απο ∆ηµοτικό αµαξοστάσιο µέχρι 5.000,00 δρόµο Πλάκας ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Τσιµεντόστρωση αγροτικών δρόµων περιοχής Γουβιές 0,00 (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συντήρηση-επισκευή δρόµου προς Κολοσσά 0,00 Βελτίωση οδού προς Πάνω Γειτονιά Τ.Κ Πέρα 12.400,00 Μελάνων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση Αγροτικής Οδοποιϊας Παραλίας 0,00 Σαπ/κων ( ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τσιµεντοστρώσεις σε διάφορα σηµεία εντός της Τ.Κ 3.500,00 Τσιταλίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση αγροτικών δρόµων ΤΚ Πλατανακίου 1.500,00 Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών 0,00 Τ.Κ Τυρού ∆.Ε Τυρού Προστασία παραλιακού µετώπου Τ.Κ. 0,00 Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού Προστασία παραλιακού µετώπου Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. 0,00 Τυρού Βελτίωση βατότητας δρόµου από Καναπίτσα προς 4.000,00 Μπουρνιά ΤΚ Πηγαδίου Συντήρηση αγροτικών δρόµων Τ.∆ Πουλίθρων 0,00 (∆ήµου Λεωνιδίου ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Βελτίωση δρόµου προς Βρύση (Πέρα Μέλανα ∆ήµου 2.150,00 Τυρού ) (Τ.Κ Πέρα Μελάνων -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Πέρα Γειτονιά (Πέρα 5.575,00 Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) (Τ.Κ Πέρα Μελάνων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Βελτίωση δηµοτικών οδών Καλαµάτα - Κολιούµπα ( 12.100,00 Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

66.470,36

38.218,44

38.218,44

0,00

0,00

0,00

28.309,00

1.091,00

1.091,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

4.999,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 12.400,00

0,00 12.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

1.492,73 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.997,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150,00

2.150,00

0,00

5.575,00

5.575,00

12.002,07

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7333.026 30-7333.027 30-7333.028 30-7333.029 30-7333.030 30-7333.031 30-7333.032 30-7333.033 30-7333.034 30-7333.035 30-7333.036 30-7333.037 30-7333.137 30-7333.138 30-7334 30-7335 30-7336 30-7336.001 30-7336.002 30-7336.003 30-7336.004 30-7336.005 30-7336.006

30-7336.007

Συντήρηση δρόµου προς εκκλησία ( Πέρα Μέλανα 12.100,00 ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση Αγροτικού δρόµου προς Σερνιάλι ( Πέρα 0,00 Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση αγροτικού δρόµου προς Σερνιάλι Τ.Κ 5.000,00 Σαπ/κων Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών 0,00 Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού ∆ιαµόρφωση χώρου Αγίου Νικολάου Πραγµατευτή 0,00 (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση αγροτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων 6.900,00 Οδοποιία Οικισµού Σαπ/κων - Πρεγάσου ∆Ε Τυρού 7.000,00 Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών 0,00 Τ.Κ. Μελάνων ∆.Ε. Τυρού Ανάδειξη διόδου πρόσβασης στην Παραλία Τηγάνι ∆Ε 12.100,00 Τυρού (Τ.Κ Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ΤΚ Αγίου Βασιλείου 1.250,00 Αποκατάσταση ζηµιών στο δηµοτικό δρόµο από 7.200,00 ακρογιάλι προς λιµάνι Πουλίθρων Τ.Κ Πουλίθρων Αποκατάσταση ζηµιών στο κεντρικό δρόµο και στην 0,00 θέση Αλώνια Τ.Κ Πηγαδίου Ανάπλαση Πλατάνου Πουλίθρων (∆ήµου Λεωνιδίου 0,00 ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συντήρηση-επισκευή δρόµου προς Κολοσσά 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7333 268.132,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Βελτιώσεις όψης εισόδου ∆.Ε. Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά - 10.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ανάδειξη περιοχής Πολιτέϊκα ( ∆ήµου Τυρού ) 12.100,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ∆ιαµόρφωση οικοπέδου στη θέση Ζαρίτσι Τ.Κ. Τυρού 0,00 ∆.Ε. Τυρού Αποκατάσταση ζηµιών στην ζώνη πρόσβασης του 7.200,00 αγκυροβολίου Πουλίθρων Τ.Κ Πουλίθρων Αποκατάσταση δρόµου προς χωµατερή ∆Ε Τυρού 3.500,00 ΘΗΣΕΑΣ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων 30.000,00 παραδοσιακού οικισµού Πέρα Μελάνων (∆ήµου Τυρού )ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση χώρου ΧΑ∆Α Πάτζικα Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. 0,00

12.069,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.896,61 6.996,06 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

12.100,00

12.100,00

1.249,74 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 169.892,63 0,00 0,00

0,00 75.034,44 0,00 0,00

0,00 75.034,44 0,00 0,00

7.195,87

2.804,13

2.804,13

12.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.499,47 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7336.008 30-7336.009 30-7336.010 30-7336.011 30-7336.012 30-7336.013 30-7336.014 30-7336.015 30-7336.016

30-74 30-741 30-7411 30-7411.001

Τυρού Επισκευή - Συντήρηση παλαιού ρολογιού ∆ηµοτικού 0,00 0,00 0,00 Σχολείου Τ.Κ Τυρού ∆.Ε. Τυρού Ενίσχυση προστατευτικής υποδοµής παραλιακών 5.900,00 0,00 0,00 διαδροµών Τ.Κ Πουλίθρων Επισκευές κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πραγµατευτής 0,00 0,00 0,00 Αποκατάσταση ζηµιών στην παραλία Λειβαδίου ΤΚ 0,00 0,00 0,00 Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πελετών 3.000,00 2.999,60 0,00 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πλατανακίου 4.000,00 3.972,29 0,00 ∆ιαµορφώσεις χώρων Πάρκιγκ 5.000,00 4.999,95 0,00 ∆ιαµορφώσεις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ 7.000,00 6.991,50 0,00 Παλαιοχωρίου Αναβάθµιση κοινοχρήστου χώρου στη θέση κάµπος 0,00 0,00 0,00 Τ.Κ Πηγαδίου Σύνολο Κ.Α. 30-7336 87.700,00 41.758,68 2.804,13 Σύνολο Κ.Α. 30-733 399.282,00 246.564,21 82.338,57 Σύνολο Κ.Α. 30-73 2.179.673,04 387.802,14 1.789.431,21 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη ξενώνα Παλαιοχωρίου 2010 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7411 0,00 0,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

30-7412 30-7412.001 30-7412.001.01 Προετοιµασία φακέλου για την µελέτη του έργου "Κατασκευή ∆ιοικητηρίου" (∆ήµου Τυρού )ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7412.001.02 Μελέτη κατασκευής γέφυρας Ταξιαρχών Λεωνιδίου (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Σύνολο Κ.Α. 30-7412.001 9.570,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7412 9.570,00 30-7413 Λοιπές µελέτες 30-7413.001 Μελέτη βελτίωσης τοπικού οδικού δικτύου Τ.Κ 0,00 Κοσµά 30-7413.002 Μελέτη δρόµου Κοσµά Φυλάτικα Τ.Κ Κοσµά 0,00 30-7413.003 Σύνταξη τοπογραφικού δρόµου από πρώην σφαγεία 0,00 έως δρόµο Πλάκας 2010 30-7413.004 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού ∆Ε Τυρού (τµήµα 24.600,00 επαρχιακού δικτύου) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7413.005 Μελέτη ανάπλασης κεντρικών δρόµων και πλατειών 9.280,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804,13 82.338,57 1.789.431,21

0,00 0,00

3.570,00

0,00

0,00 0,00

6.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

28.300,00

28.300,00

0,00 0,00

30.750,00 0,00

30.750,00 0,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

9.280,00

9.280,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

(Πελετών και Αµυγδαλιάς) ΤΚ Πελετών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7413.006 ∆ιαµόρφωση δικτύου πεζοπορικών διαδροµών στον 16.250,00 ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7413.008 Περιβαλλοντική µελέτη έργου "Ασφαλτόστρωση 6.150,00 δρόµου απο Χούνη προς Βλησιδιά" (Τ.Κ Βλησιδιάς ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7413.009 Περιβαλλοντική µελέτη έργου "Ασφαλτόστρωση 6.150,00 δρόµου από Πελετά προς Κρεµαστή (από θέση Καβάφα έως θέση Μακριά Λάκκα)" (Τ.Κ Πελετών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 30-7413 62.430,00 Σύνολο Κ.Α. 30-741 72.000,00 30-742 Ειδικές δαπάνες 30-7421 ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 30-7422 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 κτισµάτων 30-7423 ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 30-7424 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 30-7425.001 Κατασκευή τοιχίων Σαµπατική 2010 0,00 30-7425.002 Κατασκευή πέτρινου τοιχίου Παλαιοχώρι 2010 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7425 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-742 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-74 72.000,00 30-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) 30-751 Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 30-7511 Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 30-7512 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) 30-7513 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 30-751 0,00 30-752 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00 πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 30-75 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7 2.287.373,04 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.490.810,12 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 35-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 35-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

0,00

250,00

250,00

0,00

6.150,00

6.150,00

0,00

6.150,00

6.150,00

0,00 0,00

105.480,00 105.480,00

105.480,00 105.480,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 105.480,00

0,00 0,00 0,00 0,00 105.480,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 411.942,82 577.143,66

0,00 1.911.061,21 2.075.261,21

0,00 1.911.061,21 2.075.261,21


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-6011 35-6012

35-6013 35-602 35-6021 35-6022

35-604 35-6041 35-6042

35-605 35-6051 35-6052 35-6054 35-6054.001 35-6055 35-606 35-6061 35-6062 35-6063

35-607 35-6072

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-601 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 35-602 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 35-604 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 0,00 0,00 0,00 δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 0,00 0,00 0,00 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-6054 0,00 0,00 0,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-605 0,00 0,00 0,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 0,00 0,00 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 0,00 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 0,00 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 35-606 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-61 35-611 35-6111 35-6112 35-6114 35-6115 35-614 35-6141 35-6142 35-616 35-6162

35-62 35-621 35-6211

35-6212 35-6213 35-623 35-6231 35-6232 35-6233 35-6234 35-6235 35-6236 35-624 35-6241 35-6242 35-6243 35-6244 35-6245

αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 35-607 Σύνολο Κ.Α. 35-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α. 35-611 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολο Κ.Α. 35-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 35-616 Σύνολο Κ.Α. 35-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 35-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα Σύνολο Κ.Α. 35-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-625 35-6251 35-6252 35-6253 35-6254 35-6255 35-626 35-6261 35-6262 35-6262.001 35-6263 35-6264 35-6265 35-6266 35-627 35-6271 35-6272 35-6273 35-6274 35-6275 35-6276 35-6277 35-6277.001

35-6277.002

35-6278 35-6279

Σύνολο Κ.Α. 35-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-625 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αποψιλώσεις αποκλαδώσεις . 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-6262 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-626 0,00 0,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00 0,00 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Σύνολο Κ.Α. 35-6277 0,00 0,00 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 0,00 0,00 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 0,00 0,00 καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 35-627 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 35-62 35-63 35-631 35-6312 35-632 35-6321 35-6322 35-6323

35-64 35-641 35-6411 35-6412 35-6413 35-6414 35-6414.001 35-6414.002

35-642 35-6422 35-6423 35-646 35-6461 35-6462 35-6463 35-647 35-6471 35-6472 35-6473 35-6474 35-648 35-6481

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-631 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-632 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-63 0,00 0,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 Μεταφορές προσώπων 0,00 0,00 Μεταφορές εν γένει Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου ∆Ε 18.500,00 18.486,90 ΤΥΡΟΥ Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς υλικών 0,00 0,00 αποψίλωσης. Σύνολο Κ.Α. 35-6414 18.500,00 18.486,90 Σύνολο Κ.Α. 35-641 18.500,00 18.486,90 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 0,00 0,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-642 0,00 0,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-646 0,00 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-647 0,00 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

18.500,00

18.500,00

0,00

0,00

18.500,00 18.500,00

18.500,00 18.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-6482 35-6483 35-6484

35-66 35-661 35-6611 35-6612 35-6613 35-6614 35-6615 35-662 35-6621 35-6622 35-663 35-6631 35-6632 35-6633 35-6634 35-6635 35-664 35-6641 35-6642 35-6643 35-6644

35-665 35-6651 35-6652 35-6653 35-6654

Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-648 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-64 18.500,00 18.486,90 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-661 0,00 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-662 0,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 0,00 κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-663 0,00 0,00 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 35-664 0,00 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 18.500,00

0,00 0,00 18.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-7 35-71 35-711 35-7111 35-7112

Σύνολο Κ.Α. 35-665 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0,00 εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 35-666 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 35-667 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-668 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για προστασία 0,00 φοινικόδενδρων και πεύκων από ενδεχόµενη προσβολή Σύνολο Κ.Α. 35-6693 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-669 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-66 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-6 18.500,00 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

35-712 35-7121

Σύνολο Κ.Α. 35-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

35-7122

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών

0,00

0,00

0,00

0,00

35-666 35-6661 35-6662

35-667 35-6671 35-6672 35-6673

35-668 35-6681 35-6682 35-669 35-6691 35-6692 35-6693 35-6693.001

έργων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 18.486,90

0,00 0,00 0,00 18.500,00

0,00 0,00 0,00 18.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-713 35-7131 35-7132 35-7133 35-7134

Σύνολο Κ.Α. 35-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

35-7135 35-7135.001

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7135

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-713

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-71 0,00 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00

0,00

0,00

0,00

35-73 35-731 35-7311

0,00

0,00

0,00

35-7312

κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

0,00

0,00

0,00

0,00

άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 35-731 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00

0,00

0,00

0,00

35-732 35-7321 35-7322 35-7322.001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35-7323 35-7324 35-7325 35-7326 35-7326.001

Σύνολο Κ.Α. 35-7322 Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ανάπλαση Πλατάνου Πουλίθρων 2010

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7326

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-732

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-733 35-7331 35-7332 35-7332.001

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Συντήρηση κήπων πάρκων και παιδικών χαρών 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35-7333 35-7334 35-7335 35-7336

Σύνολο Κ.Α. 35-7332 Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-733

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-73 0,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

0,00

0,00

0,00

35-74 35-741 35-7411 35-7412

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35-7413

τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-741 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων

0,00

0,00

0,00

35-742 35-7421 35-7422

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35-7423 35-7424 35-7425

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-74 0,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-742

35-75 35-751 35-7511 35-7512

(άρθρου 285 ∆ΚΚ)

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-7513

Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 18.500,00

0,00 18.486,90

0,00 18.500,00

0,00 18.500,00

40

Σύνολο Κ.Α. 35-7 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

40-6 40-60 40-601 40-6011

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 22.097,08

21.636,72

24.000,00

24.000,00

40-6012

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6013

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-601 22.097,08 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 16.857,08

21.636,72

24.000,00

24.000,00

40-602 40-6021

15.296,64

35.000,00

35.000,00

40-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

288-291 ∆ΚΚ)

35-752

Σύνολο Κ.Α. 35-751 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

40-604

Σύνολο Κ.Α. 40-602 16.857,08 15.296,64 35.000,00 35.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

40-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-6042

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-604 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε 4.000,00 3.946,08

0,00

0,00

40-605 40-6051 40-6051.001

4.000,00

4.000,00

Σύνολο Κ.Α. 40-6051 4.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 3.000,00

3.946,08

4.000,00

4.000,00

40-6052 40-6052.000

2.966,76

0,00

0,00

40-6052.001

αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

1.364,55

11.000,00

11.000,00

40-6054 40-6055

Σύνολο Κ.Α. 40-6052 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

4.400,00 0,00 0,00

4.331,31 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-605 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και

8.400,00

8.277,39

15.000,00

15.000,00

40-606 40-6061

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6062

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6063

Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

1.400,00

προσωπικού κ.λ.π.)

40-607 40-6072

Σύνολο Κ.Α. 40-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 40-607

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-61 40-611 40-6111 40-6112 40-6114 40-6115 40-6116

Σύνολο Κ.Α. 40-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών Αποτύπωση - σύνταξη τοπογραφικού - ρύθµιση

40-6117

αυθαιρέτου σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου Λυκείου Λεωνιδίου Υπηρεσίες νοµιµοποίησης αυθαιρέτων (γήπεδα 5*5)

47.354,16

45.210,75

74.000,00

74.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

κατά τον Ν. 4014/2011

40-614 40-6141 40-6142

Σύνολο Κ.Α. 40-611 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

40-616 40-6162

Σύνολο Κ.Α. 40-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων

8.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-616

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,

8.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

40-62 40-621 40-6211

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6212 40-6213

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Γραφείου Πολεοδοµίας

0,00

0,00

0,00

40-623 40-6231 40-6232 40-6232.001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-6233 40-6234 40-6235

Σύνολο Κ.Α. 40-6232 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

40-6236

και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

0,00

10.000,00

10.000,00

40-624 40-6241 40-6242 40-6243 40-6244 40-6245

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-624 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα

0,00

0,00

0,00

40-625 40-6251 40-6252 40-6253 40-6254 40-6255

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-625 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 0,00

0,00

0,00

0,00

40-626 40-6261 40-6262

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40-6263 40-6264 40-6265

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 40-6266

Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

40-627 40-6271

Σύνολο Κ.Α. 40-626 0,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-6272 40-6273

Άρδευση Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για

40-6274 40-6275 40-6276 40-6277 40-6277.001

δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00

40-6277.002

και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

40-6277.003

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Ηλεκτροφωτισµός γραφείου δόµησης

40-6278

Σύνολο Κ.Α. 40-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν.

40-6279

3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00 0,00

0,00

καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 40-627

1.700,00

1.700,00

3.000,00

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 40-62

1.700,00

1.700,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

40-63 40-631 40-6312

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

40-632 40-6321 40-6322 40-6323

Σύνολο Κ.Α. 40-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-632

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-64 40-641 40-6411

Σύνολο Κ.Α. 40-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων

40-6412 40-6413 40-6414

(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει

40-642

Σύνολο Κ.Α. 40-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

40-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

40-6423

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

40-646 40-6461 40-6462 40-6463

Σύνολο Κ.Α. 40-642 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ∆ηµοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

40-647 40-6471 40-6472 40-6473 40-6474

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.829,60

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.829,60

5.000,00

5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,

0,00

0,00

0,00

40-648 40-6481 40-6482 40-6483

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

40-6484

πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-648

0,00

0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-66 40-661 40-6611 40-6612 40-6613

Σύνολο Κ.Α. 40-64 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και

40-6614 40-6615

πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

40-662 40-6621 40-6622

Σύνολο Κ.Α. 40-661 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Εϊδη κατασκήνωσης

40-663 40-6631 40-6632 40-6633

Σύνολο Κ.Α. 40-662 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά

40-6634 40-6635

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

40-664

Καύσιµα και λιπαντικά

3.829,60

5.000,00

5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

40-6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6642

µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6643 40-6644

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-663

5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

ανάγκες

40-665

Σύνολο Κ.Α. 40-664 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-6651 40-6652 40-6653 40-6654

Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού Προµήθεια λοιπού υλικού

40-666 40-6661 40-6662

Σύνολο Κ.Α. 40-665 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

εγκαταστάσεων

40-667 40-6671 40-6672 40-6673

Σύνολο Κ.Α. 40-666 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού

40-668 40-6681 40-6682

Σύνολο Κ.Α. 40-667 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

40-669 40-6691 40-6692 40-6693

Σύνολο Κ.Α. 40-668 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

40-7 40-71 40-711 40-7111 40-7112

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-669

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-66

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-6 62.554,16 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

50.740,35

96.500,00

96.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-712 40-7121

Σύνολο Κ.Α. 40-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

τεχνικών έργων 40-7122

Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

40-713 40-7131 40-7132 40-7133 40-7134

Σύνολο Κ.Α. 40-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

40-7135 40-7135.001

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας γραφείου δόµησης 6.000,00

5.930,51

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7135

6.000,00

5.930,51

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-713

6.000,00

5.930,51

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-71 6.000,00 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00

5.930,51

0,00

0,00

40-73 40-731 40-7311

0,00

0,00

0,00

40-7312

κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

άρδευσης και αποχέτευσης

40-732 40-7321 40-7322 40-7323 40-7324 40-7325

Σύνολο Κ.Α. 40-731 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

40-733 40-7331 40-7332 40-7333 40-7334 40-7335 40-7336

Σύνολο Κ.Α. 40-732 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 Σύνολο Κ.Α. 40-733

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40-74 40-741 40-7411 40-7412 40-7412.001

Σύνολο Κ.Α. 40-73 0,00 0,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 0,00 0,00

40-7413

Λοιπές µελέτες

40-7413.106

Κυκλοφοριακή ρύθµιση στο Τ.∆ Πουλίθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

40-7413.107

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος πρώην

0,00

0,00

0,00

0,00

40-7413.108

δηµοτικών σφαγείων Λεωνιδίου - Πλάκας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνταξη τογραφικού διαγράµµατος δρόµου από Ε.Ο

0,00

0,00

0,00

0,00

40-7413.109

Πραγµατευτής προς Τ.∆ Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος για την

0,00

0,00

0,00

0,00

40-7413.110

οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Καθορισµός οριογραµµών αιγιαλού - παραλίας από την 10.000,00

0,00

3.112,00

3.112,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7412

θέση Πελιά έως εκβολές του ποταµού ∆αφνώνα ∆.Κ Λεωνιδίου ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-7413.112

Μελέτη υποδοµών κεντρικού οδικού άξονα και

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

3.112,00

3.112,00

10.000,00

0,00

3.112,00

3.112,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-74 10.000,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

0,00

3.112,00

3.112,00

40-75 40-751 40-7511 40-7512

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40-7513

(άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

16.000,00 78.554,16

5.930,51 56.670,86

3.112,00 99.612,00

3.112,00 99.612,00

παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 40-7413

40-742 40-7421 40-7422

Σύνολο Κ.Α. 40-741 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων

40-7423 40-7424 40-7425

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 40-742

288-291 ∆ΚΚ)

40-752

Σύνολο Κ.Α. 40-751 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα

45 45-6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-60 45-601 45-6011

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

0,00

0,00

0,00

0,00

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 45-6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6013

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-601 0,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00

0,00

0,00

0,00

45-602 45-6021

0,00

0,00

0,00

45-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

45-604 45-6041

Σύνολο Κ.Α. 45-602 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00

0,00

45-6042

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

45-605 45-6051

Σύνολο Κ.Α. 45-604 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 0,00

45-6052

δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6054 45-6055

αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-606 45-6061

Σύνολο Κ.Α. 45-605 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και

45-6062

45-6063

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112

0,00

0,00

0,00

0,00

Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

προσωπικού κ.λ.π.)

45-607 45-6072

Σύνολο Κ.Α. 45-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

45-61 45-611 45-6111 45-6112 45-6114 45-6115

Σύνολο Κ.Α. 45-607

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-611 45-614 45-6141 45-6142

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

45-616 45-6162

Σύνολο Κ.Α. 45-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-616

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-61

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-62 45-621 45-6211

Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6212 45-6213

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών

0,00

0,00

0,00

45-623 45-6231 45-6232 45-6233 45-6234 45-6235

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45-6236

και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

0,00

0,00

0,00

45-624 45-6241 45-6242 45-6243 45-6244 45-6245

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-624 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα

0,00

0,00

0,00

45-625 45-6251 45-6252 45-6253 45-6254 45-6255

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-625 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 'Εργασίες συντήρησης περίφραξης κοιµητηρίου "Η 0,00 0,00

0,00

0,00

45-626 45-6261 45-6262 45-6262.001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-6262.002 45-6262.003

Αγία Αναστασία" ∆.Ε Τυρού Εργασίες καθαρισµού χώρων κοιµητηρίων Επισκευή οστεοφυλακίου Κουνουπιάς

45-6263 45-6264 45-6265

Σύνολο Κ.Α. 45-6262 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

45-6266

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

45-627 45-6271 45-6272 45-6273

Σύνολο Κ.Α. 45-626 275,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 Άρδευση 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 300,00

45-6274 45-6275 45-6276 45-6277 45-6277.001

δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00

45-6277.002

και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

0,00 275,00

275,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 273,91

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00

273,91 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

273,91

6.000,00

6.000,00

0,00 0,00 162,23

0,00 0,00 300,00

0,00 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)

45-6278

Σύνολο Κ.Α. 45-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45-6279

3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,

0,00

0,00

0,00

0,00

καθαριότητα


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 45-627

300,00

162,23

300,00

300,00

Σύνολο Κ.Α. 45-62

575,00

436,14

6.300,00

6.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45-63 45-631 45-6312

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

45-632 45-6321 45-6322 45-6323

Σύνολο Κ.Α. 45-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-632

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων

0,00

0,00

0,00

0,00

45-64 45-641 45-6411

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6412 45-6413 45-6414

(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

0,00

0,00

0,00

45-642 45-6422

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6423

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-642 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ∆ηµοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

0,00

0,00

0,00

45-646 45-6461 45-6462 45-6463

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00

0,00

0,00

0,00

45-647 45-6471

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-6472 45-6473 45-6474

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων

45-648 45-6481 45-6482 45-6483

Σύνολο Κ.Α. 45-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,

45-6484

πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 45-648

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45-66 45-661 45-6611 45-6612 45-6613

Σύνολο Κ.Α. 45-64 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45-6614 45-6615

πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-661 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Εϊδη κατασκήνωσης

0,00

0,00

0,00

45-662 45-6621 45-6622

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-662 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά

0,00

0,00

0,00

45-663 45-6631 45-6632 45-6633

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45-6634 45-6635

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-664 45-6641

Σύνολο Κ.Α. 45-663 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

45-6642

45-6643 45-6644

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

ανάγκες

45-665 45-6651 45-6652 45-6653 45-6654

Σύνολο Κ.Α. 45-664 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00

45-666 45-6661 45-6662

Σύνολο Κ.Α. 45-665 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

0,00 0,00 0,00

εγκαταστάσεων

45-667 45-6671 45-6672 45-6673

Σύνολο Κ.Α. 45-666 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού

45-668 45-6681 45-6682

Σύνολο Κ.Α. 45-667 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

45-669

Λοιπές προµήθειες

Σύνολο Κ.Α. 45-668

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-6691 45-6692 45-6693

Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-669

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-66

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-6 575,00 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

436,14

6.300,00

6.300,00

45-7 45-71 45-711 45-7111 45-7112

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων

0,00

0,00

0,00

45-712 45-7121

Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

45-7122

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

έργων

45-713 45-7131 45-7132 45-7133 45-7134

Σύνολο Κ.Α. 45-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

45-7135

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-71 0,00 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-713

45-73 45-731 45-7311

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-7312

κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

άρδευσης και αποχέτευσης

45-732 45-7321 45-7322 45-7323 45-7324 45-7325 45-7326 45-7326.001

Σύνολο Κ.Α. 45-731 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ολοκλήρωση εργασιών αποπεράτωσης οστεοφυλακίου 0,00

45-7326.002

Πουλίθρων Kατασκευή οστεοφυλακίου στο κοιµητήριο Αγία

12.600,00

0,00

12.600,00

12.600,00

45-7326.003

Αναστασία ∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή οστεοφυλακίου ΤΚ Κοσµά ∆Ε Κοσµά

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

45-7326.004

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή µαντρότοιχου στο Νεκροταφείο ΤΚ

3.000,00

2.960,61

0,00

0,00

45-7326.005

Βλησιδιάς Επέκταση οστεοφυλακείου Τ.Κ Πραγµατευτής

6.000,00

5.999,69

0,00

0,00

81.600,00

8.960,30

72.600,00

72.600,00

8.960,30

72.600,00

72.600,00

2.086,79

0,00

0,00

2.086,79 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7326

45-733 45-7331 45-7331.001

Σύνολο Κ.Α. 45-732 81.600,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή οστεοφυλακείου στα Πούλιθρα 2.086,80 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

45-7332 45-7333 45-7334

Σύνολο Κ.Α. 45-7331 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια

45-7335

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

2.086,80 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-7336 45-7336.001

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Ανακατασκευή µαντρότοιχου κοιµητηρίου Αγίων

5.000,00

4.990,36

0,00

0,00

45-7336.002 45-7336.003

Πάντων Τ.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου Συντήρηση κοιµητηρίου ∆.Ε. Κοσµά Ανακατασκευή µανδρότοιχου κοιµητηρίου Αγίου

0,00 7.200,00

0,00 7.195,50

0,00 0,00

0,00 0,00

45-7336.004

Χαραλάµπους Τοιχείο αντιστήριξης στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία 12.600,00

0,00

12.600,00

12.600,00

45-7336.005

∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαµόρφωση χώρου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία 12.600,00

0,00

12.600,00

12.600,00

45-7336.006

∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαµόρφωση χώρου κοιµητηρίου Αµυγδαλιάς ΤΚ

6.300,00

6.299,13

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7336

43.700,00

18.484,99

25.200,00

25.200,00

Σύνολο Κ.Α. 45-733

45.786,80

20.571,78

25.200,00

25.200,00

Σύνολο Κ.Α. 45-73 127.386,80 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00

29.532,08

97.800,00

97.800,00

45-74 45-741 45-7411 45-7412

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45-7413

τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-741 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων

0,00

0,00

0,00

45-742 45-7421 45-7422

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45-7423 45-7424 45-7425

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Πελετών

Σύνολο Κ.Α. 45-742

0,00 0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 45-74 0,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

0,00

0,00

0,00

45-75 45-751 45-7511 45-7512

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45-7513

(άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

127.386,80 127.961,80

29.532,08 29.968,22

97.800,00 104.100,00

97.800,00 104.100,00

288-291 ∆ΚΚ)

45-752

Σύνολο Κ.Α. 45-751 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα

50

50-6 50-60 50-601 50-6011

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6012

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6013

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-601 0,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00

0,00

0,00

0,00

50-602 50-6021

0,00

0,00

0,00

50-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

50-604 50-6041

Σύνολο Κ.Α. 50-602 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00

0,00

50-6042

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

50-605 50-6051

Σύνολο Κ.Α. 50-604 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 0,00

50-6052

δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6054 50-6055

αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-605 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και

0,00

0,00

0,00

50-606 50-6061

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6062

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6063

Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

προσωπικού κ.λ.π.)

50-607 50-6072

Σύνολο Κ.Α. 50-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 50-607

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών

0,00

0,00

0,00

0,00

50-61 50-611 50-6111 50-6112 50-6114 50-6115

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-611 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

0,00

0,00

0,00

50-614 50-6141 50-6142

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων

0,00

0,00

0,00

50-616 50-6162

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-616

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,

0,00

0,00

0,00

0,00

50-62 50-621 50-6211

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6212 50-6213

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών

0,00

0,00

0,00

50-623 50-6231 50-6232 50-6233 50-6234 50-6235

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

και λοιπού εξοπλισµού

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6236

Λοιπά µισθώµατα

50-624 50-6241 50-6242 50-6243 50-6244 50-6245

Σύνολο Κ.Α. 50-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

50-625 50-6251 50-6252 50-6253 50-6254 50-6255

Σύνολο Κ.Α. 50-624 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα

50-626 50-6261

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-625 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6263 50-6264 50-6265

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50-6266

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-626 0,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 Άρδευση 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00

0,00

0,00

0,00

50-627 50-6271 50-6272 50-6273

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50-6274 50-6275 50-6276

δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. ∆απάνες εκκένωσης βόθρων

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6277 50-6277.001

∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00

0,00

0,00

50-6277.002

και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)

50-6278

Σύνολο Κ.Α. 50-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50-6279

3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,

0,00

0,00

0,00

0,00

καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 50-627

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50-63 50-631 50-6312

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

50-632 50-6321 50-6322 50-6323

Σύνολο Κ.Α. 50-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-632

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων

0,00

0,00

0,00

0,00

50-64 50-641 50-6411

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6412 50-6413

(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6414

Μεταφορές εν γένει

50-642 50-6422

Σύνολο Κ.Α. 50-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

50-6423

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

50-646 50-6461 50-6462 50-6463

Σύνολο Κ.Α. 50-642 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ∆ηµοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

50-647 50-6471 50-6472 50-6473 50-6474

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,

0,00

0,00

0,00

50-648 50-6481 50-6482 50-6483

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50-6484

πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-648

50-66 50-661 50-6611 50-6612 50-6613

Σύνολο Κ.Α. 50-64 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6614 50-6615

Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

50-662 50-6621 50-6622

Σύνολο Κ.Α. 50-661 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Εϊδη κατασκήνωσης

50-663 50-6631 50-6632 50-6633

Σύνολο Κ.Α. 50-662 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά

50-6634 50-6635

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

50-664 50-6641

Σύνολο Κ.Α. 50-663 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

50-6642

50-6643 50-6644

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

ανάγκες

50-665 50-6651 50-6652 50-6653 50-6654

Σύνολο Κ.Α. 50-664 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00

50-666 50-6661

Σύνολο Κ.Α. 50-665 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

εγκαταστάσεων

50-667 50-6671 50-6672 50-6673

Σύνολο Κ.Α. 50-666 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού

50-668 50-6681 50-6682

Σύνολο Κ.Α. 50-667 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

50-669 50-6691 50-6692 50-6693

Σύνολο Κ.Α. 50-668 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-669

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-66

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-6 0,00 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

0,00

0,00

0,00

50-7 50-71 50-711 50-7111 50-7112

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων

0,00

0,00

0,00

50-712 50-7121

Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

50-7122

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

έργων

50-713 50-7131 50-7132 50-7133 50-7134

Σύνολο Κ.Α. 50-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

50-7135

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-71 0,00 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00

0,00

0,00

0,00

50-73 50-731 50-7311

0,00

0,00

0,00

50-7312

κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-713

0,00

0,00

άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 50-731 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00

0,00

0,00

0,00

50-732 50-7321 50-7322 50-7323 50-7324 50-7325 50-7326

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-732 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00

0,00

0,00

0,00

50-733 50-7331 50-7332 50-7333 50-7334 50-7335 50-7336

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 50-733

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-73 0,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00

0,00

0,00

0,00

50-74 50-741 50-7411 50-7412

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50-7413

τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50-742

Ειδικές δαπάνες

50-7421 50-7422

∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50-7423 50-7424 50-7425

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-74 0,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

0,00

0,00

0,00

50-75 50-751 50-7511 50-7512

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50-7513

(άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-741

Σύνολο Κ.Α. 50-742

0,00 0,00

288-291 ∆ΚΚ)

50-752

Σύνολο Κ.Α. 50-751 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 50-75


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70

Σύνολο Κ.Α. 50-7 Σύνολα Κ.Α. για ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-6 70-60 70-601 70-6011

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

485,43

0,00

0,00

0,00

70-6012

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6013

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-601 485,43 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 55.000,00

0,00

0,00

0,00

70-602 70-6021

38.001,36

36.000,00

36.000,00

70-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

70-604 70-6041

Σύνολο Κ.Α. 70-602 55.000,00 38.001,36 36.000,00 36.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 33.000,00 26.482,92 19.000,00 19.000,00

70-6042

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

26.482,92

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 70-604 70-605 70-6051 70-6051.001

33.000,00

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 70-6051 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 18.000,00

0,00

0,00

0,00

70-6052 70-6052.001

12.559,85

11.000,00

11.000,00

70-6054 70-6055

Σύνολο Κ.Α. 70-6052 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

18.000,00 0,00 5.000,00

12.559,85 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-605 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και

23.000,00

12.559,85

11.000,00

11.000,00

70-606 70-6061

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6062

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6063

Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

προσωπικού κ.λ.π.)

70-607 70-6072

Σύνολο Κ.Α. 70-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 70-607

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών

111.485,43

77.044,13

66.000,00

66.000,00

70-61 70-611 70-6111 70-6112 70-6114 70-6115

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-611 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

0,00

0,00

0,00

70-614 70-6141 70-6142

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-614

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-616 70-6162 70-6162.001 70-6162.002

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα χωροταξίας Υπηρεσίες Συµβούλου για την εκπόνηση του

70-6162.003

Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Υπηρεσίες Συµβούλου για τον έλεγχο µελετών µε

0,00 12.300,00

0,00 12.300,00

9.840,00 0,00

9.840,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σκοπό την οργάνωση φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης στα πλάισια του ΕΣΠΑ και του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 70-6162.004

Συµβουλευτική υποστήριξη από την

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.005

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ στα πλαίσια της Α'. και Β΄. φάσης του επιχειρισιακού σχεδίου της Κοινότητας Κοσµά Συµµετοχή σε προγραµµατική σύµβαση µε την

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.006

Αναπτυξιακή Πάρνωνα .Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης: << Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων >> Υπηρεσίες συµβούλου για το έργο "αποκατάσταση

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.007

ΧΑ∆Α και δηµιουργία µονάδας κοµποστοποίησης ∆ήµου Νότιας" Κυνουρίας Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.008

δρόµων της θάλασσας στην ανατολική Πελοπόννησο στο κτήριο της ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ Υπηρεσίες συµβούλου για την εκπόνηση της µελέτης

310,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.009

*Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξη του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου* Μελέτη αναβάθµισης υποδοµών κεντρικού οδικού

20.600,00

0,00

20.600,00

20.600,00

70-6162.010

άξονα και παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου (∆.Κ Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΜΟ∆ Α.Ε Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής στήριξης 49.200,00

2.464,03

36.900,00

36.900,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6162.011

(οργάνωση φακέλων για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις για την

70-6162.012

96.550,00

79.167,41

5.890,45

5.890,45

υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Υπηρεσίες συµβούλου για την παρακολούθηση του

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.013

έργου "Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικήςαναβάθµισης και ανάδειξης του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου" Υπηρεσίες Συµβούλου για την υποβολή φακέλου έργου

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.014

"Αναρριχητικού Πάρκου Λεωνιδίου" ∆ιερεύνηση φαινοµένων ακτιµηχανικής στην παράκτια 18.500,00

9.225,00

9.275,00

9.275,00

70-6162.015

περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Υπηρεσίες Συµβούλου γτια την παρακολούθηση του

18.450,00

0,00

12.300,00

12.300,00

70-6162.016

έργου "Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (πρώην ∆.∆ Πσαλσιοχωρίου) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συµµετοχή σε Προγραµµατική Σύµβαση µε την

43.050,00

0,00

43.050,00

43.050,00

70-6162.017

Αναπτυξιακή Πάρνωνα.Αναπτυξιακη Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ για την υλοποιήση της πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ" ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Υπηρεσίες Συµβούλου για την προετοιµασία φακέλου 12.300,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.018

έργου στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης έργου µε τίτλο "∆ηµιουργία Βοτανικού Σταθµού" στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007-2013 Υπηρεσίες συµβούλου για την προετοιµασία φακέλου 24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.300,00

12.300,00

υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης "Ολοκλήρωση πολεοδοµικού σχεδιασµού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας" 70-6162.019

Εφαρµογή ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6162.020

Πελοπόννησος 2020 (συµµετοχή ∆ήµου έτους 2013) Εκπόνηση Σ∆ΑΕ

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 70-6162

295.860,00

103.156,44

160.155,45

160.155,45

Σύνολο Κ.Α. 70-616

295.860,00

103.156,44

160.155,45

160.155,45

Σύνολο Κ.Α. 70-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,

295.860,00

103.156,44

160.155,45

160.155,45

70-62 70-621 70-6211

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6212 70-6213

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών

0,00

0,00

0,00

70-623 70-6231 70-6232 70-6233 70-6234 70-6235

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70-6236 70-6236.001

και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα ∆απάνη µίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυµναστικής ∆Ε

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6236.002

ΤΥΡΟΥ Μίσθωση οικοπέδου για πάρκιγκ αυτοκινήτων στην

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6236.003 70-6236.004

Τ.Κ Πουλίθρων Μίσθωση οικοπέδου για το Ειδικό Σχολείο Μίσθωση ακινήτου για υπαίθριο πάρκινγκ στην ''

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Πλάκα '' ∆Ε Λεωνιδίου

70-624

Σύνολο Κ.Α. 70-6236

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6241 70-6242 70-6243 70-6244 70-6245

Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

70-625 70-6251 70-6252 70-6253 70-6254 70-6255

Σύνολο Κ.Α. 70-624 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα

70-626

Σύνολο Κ.Α. 70-625 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

70-6261 70-6261.001

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου Επισκευή διαµερισµάτων Κληροδοτηµάτων ΤΚ 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Μαρίου(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

70-6262 70-6262.001 70-6262.002 70-6262.003 70-6262.004

Σύνολο Κ.Α. 70-6261 6.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆ιευθέτηση εκβολών∆αφνώνα, Πελιάς και Βάλτου. 6.500,00 6.499,27 Καθαρισµός κοίτης χειµάρων και ρεµάτων 0,00 0,00 Μικροεπισκευές εξοπλισµού φρεατίων οµβρίων. 5.000,00 0,00 Καθαρισµός φρεατίων-αγωγών 0,00 0,00

70-6263 70-6264 70-6264.001

Σύνολο Κ.Α. 70-6262 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή αναµεταδοτών

11.500,00 0,00

6.499,27 0,00

16.500,00 0,00

16.500,00 0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

70-6265

Σύνολο Κ.Α. 70-6264 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

70-6266

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-626 22.500,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

11.499,27

27.500,00

27.500,00

70-627

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6271 70-6272 70-6273

Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. Άρδευση Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για

70-6274 70-6275 70-6276 70-6277 70-6277.001

δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00

70-6277.002

και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

70-6277.003

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Καθαρισµός συστήµατος απορροής όµβριων κάµπου

70-6277.004

Λεωνιδίου Καθαρισµός ρέµατος

70-6278

Σύνολο Κ.Α. 70-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν.

70-6279

3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

7.198,60

0,00

0,00

10.000,00

9.999,38

0,00

0,00

17.197,98 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

17.200,00 0,00

0,00

καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 70-627

17.200,00

17.197,98

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-62

39.700,00

28.697,25

27.500,00

27.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70-63 70-631 70-6312

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

70-632 70-6321

Σύνολο Κ.Α. 70-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6322 70-6323

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-632

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων

0,00

0,00

0,00

0,00

70-64 70-641 70-6411

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6412 70-6413 70-6414 70-6414.001

(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Μεταφορά αδρανών από γήπεδο µπάσκετ Λεωνιδίου

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 Σύνολο Κ.Α. 70-6414

70-642 70-6422

Σύνολο Κ.Α. 70-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6423

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-642 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ∆ηµοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

0,00

0,00

0,00

70-646 70-6461 70-6462 70-6463

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00

0,00

0,00

0,00

70-647 70-6471 70-6472 70-6473 70-6474

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων

0,00

0,00

0,00

70-648

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6481 70-6482 70-6483

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

70-6484

πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-648

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-64 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ

0,00

0,00

0,00

0,00

70-66 70-661 70-6611

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6612 70-6613

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-6614 70-6615

πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-661 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Εϊδη κατασκήνωσης

0,00

0,00

0,00

70-662 70-6621 70-6622

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-662 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά

0,00

0,00

0,00

70-663 70-6631 70-6632 70-6633

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

70-6634 70-6635

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-663 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

70-664 70-6641

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6642

µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6643 70-6644

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ανάγκες

70-665 70-6651 70-6652 70-6653 70-6654 70-6654.001

70-666 70-6661 70-6662

Σύνολο Κ.Α. 70-664 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθεια πινακίδων κυκλοφορίας 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-6654

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-665 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

εγκαταστάσεων

70-667 70-6671 70-6672 70-6673

Σύνολο Κ.Α. 70-666 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 70-667 70-668 70-6681 70-6682

Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

70-669 70-6691 70-6692

Σύνολο Κ.Α. 70-668 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6693

Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-669

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-66

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-6 447.045,43 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά οικοπέδου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για τη 0,00

208.897,82

253.655,45

253.655,45

70-7 70-71 70-711 70-7111 70-7112 70-7112.001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7112.002

δηµιουργία χώρου στάθµευσης. Αγορά οικοπέδου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για τη

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7112.003

δηµιουργία χώρου στάθµευσης. Αγορά υδατοδεξαµενής αγροτικού Ελαιουργικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

συνεταιρισµού Τυρού- Σαπ/κων (∆Ε ΤΥΡΟΥ) Σύνολο Κ.Α. 70-7112

70-712 70-7121

Σύνολο Κ.Α. 70-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7122 70-7122.001

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορά ακινήτου [ γαιοτεµάχιο κτίριο παλαιού 0,00

0,00

0,00

0,00

ελαιουργείου στη θέση κάτω γειτονιά (Χαράτσες )ΤΚ ΤΥΡΟΥ ∆ήµου Τυρού ιδιοκτησίας αγροτικού Ελαιουργικού συνεταιρισµού Τυρού Σαπ/κων] (συνεχιζόµενο Ι.Π.

70-713 70-7131

Σύνολο Κ.Α. 70-7122

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-7131.001

Προµήθεια διασκορπιστή άλατος Λεπίδα

15.000,00

14.784,60

0,00

0,00

14.784,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποχιονισµού. Σύνολο Κ.Α. 70-7131

15.000,00

70-7132 70-7132.001

Μεταφορικά µέσα Αγορά Ι.Χ αυτοκινήτου

70-7133

Έπιπλα, σκέυη

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7135 70-7135.001 70-7135.002

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας. Πινακίδες προσδιορισµού ∆ήµου - ∆ηµαρχείου,

0,00 6.628,80

0,00 4.241,04

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

70-7135.003

ενηµέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας ∆.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7135.004

Τυρού Προµήθεια πυροσβεστικού υλικού

5.000,00

4.920,00

0,00

0,00

70-7135.005

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Προµήθεια ξυλοκατασκευών υπαίθριας αναψυχής (

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

70-7135.006

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Προµήθεια προκατασκευασµένων καµπινών για

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-7132

λουόµενους (ΤΚ Πηγαδίου)

70-73 70-731 70-7311 70-7311.005

Σύνολο Κ.Α. 70-7135

12.628,80

9.161,04

6.000,00

6.000,00

Σύνολο Κ.Α. 70-713

27.628,80

23.945,64

6.000,00

6.000,00

23.945,64

6.000,00

6.000,00

38.757,52

30.242,48

30.242,48

Σύνολο Κ.Α. 70-71 27.628,80 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ΘΗΣΕΑΣ Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα 69.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Γλυππίας Παλαιοχωρίου (Τ.Κ Παλαιοχωρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

70-7312

Σύνολο Κ.Α. 70-7311 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

69.000,00 0,00

38.757,52 0,00

30.242,48 0,00

30.242,48 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-731 69.000,00 38.757,52 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ιδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων (ΤΠ∆) ∆Ε 0,00 0,00

30.242,48

30.242,48

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

άρδευσης και αποχέτευσης

70-732 70-7321 70-7321.001

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ

70-7322 70-7323 70-7324 70-7325 70-7326 70-7326.001

Σύνολο Κ.Α. 70-7321 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ ∆. Κ.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

9.367,99

35.632,01

35.632,01

70-7326.002 70-7326.005

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). Ράµπες ανέλκυσης σκαφών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.000,00 Υποδοµές πυρασφάλειας κατοικηµένης περιοχής ∆.Ε. 0,00

0,00 0,00

12.000,00 0,00

12.000,00 0,00

70-7326.006

Κοσµά ∆ηµιουργία περιµετρικής ζώνης πυροπροστασίας ∆.Ε.

0,00

0,00

0,00

9.367,99

47.632,01

47.632,01

9.367,99

47.632,01

47.632,01

0,00

8.758,09

8.758,09

0,00

Κοσµά Σύνολο Κ.Α. 70-7326

57.000,00

70-733

Σύνολο Κ.Α. 70-732 57.000,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

70-7331 70-7331.001

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (∆ηµοτικό 19.158,09 Σχολείο και Νηπιαγωγείο ) ∆ήµου Τυρού (∆.Ε Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-7331.002

Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων

39.135,00

31.631,50

7.503,50

7.503,50

70-7331.003

(Γυµνάσιο) ∆ήµου Τυρού (∆Ε Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επισκευές στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

70-7331.005

Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Λυκείου

9.970,00

0,00

9.970,00

9.970,00

70-7331.006

Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου (Σ) Κατανοµή σε Σχολικές Επιτροπές για την συντήρηση

5.881,16

5.881,16

0,00

0,00

70-7331.007

και επισκευή Σχολικών κτιρίων(Σ). Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (Αποφ.

5.451,81

0,00

0,00

0,00

70-7331.008

43774/21-11-2012 Υπ. Εσ.) Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Χρηµ.

0,00

0,00

4.902,63

4.902,63

37.512,66 0,00 0,00 0,00 0,00

56.134,22 0,00 0,00 0,00 0,00

56.134,22 0,00 0,00 0,00 0,00

εντολή 48219/12 Υπ. Εσ.)

70-7332 70-7333 70-7334 70-7335 70-7336 70-7336.002

Σύνολο Κ.Α. 70-7331 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε.

104.596,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

70-7336.003

Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες οικισµού Λάκου 7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.004

∆Κ Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες οικισµού

7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.005

Πλάκας ∆.Κ Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες ΤΚ Τυρού ∆Ε

7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.006

Τυρού Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες ΤΚ Σαπ/κων ∆Ε 7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.007

Τυρού Αποκατάσταση ζηµιών απο θεοµηνίες ΤΚ Μελάνων

7.199,19

0,00

0,00

7.200,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-7336.008

∆Ε Τυρού Αποκατάσταση ζηµιών απο θεοµηνίες ΤΚ

7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.009

Πραγµατευτής ∆Ε Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών απο θεοµηνίες ΤΚ Πουλίθρων

7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-7336

50.400,00

50.394,33

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-733

154.996,06

87.906,99

56.134,22

56.134,22

Σύνολο Κ.Α. 70-73 280.996,06 136.032,50 134.008,71 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 0,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

134.008,71

70-74 70-741 70-7411 70-7412 70-7412.004

ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΠΕΡ) ΣΧΟΟΑΠ, Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ

15.340,00

0,00

15.340,00

15.340,00

70-7412.005

σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης ∆ήµου Τυρού [∆Ε Τυρού -ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] Προµελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ

8.160,00

0,00

8.610,00

8.610,00

∆Ε Λεωνιδίου

0,00

∆ήµου Τυρού (∆.Ε Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 70-7412 23.500,00 Λοιπές µελέτες Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης των 4.400,00

0,00

23.950,00

23.950,00

70-7413 70-7413.001

0,00

4.400,00

4.400,00

70-7413.002

οικισµών Λεωνιδίου - Πλάκας - Πουλίθρων και Κοσµά ( ∆Ε Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης δρόµου προς

5.950,00

0,00

5.950,00

5.950,00

70-7413.003

Κίσσακα (Τ.∆. Πέρα Μελάνων ∆ήµου Τυρού ) (Τ.Κ Πέρα Μελάνων - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επικαιροποίηση µελέτης βιολογικού καθαρισµού

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

δηµοτικών σφαγείων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-7413.004

Μελέτη προστασίας ακτών από την διάβρωση και

70-7413.006

ανάπλαση παραλίας κατοικηµένης περιοχής Μελέτη κατασκευή αγκυροβολίου µικρών σκαφών

70-7413.007

στον όρµο Λιβάδι (∆ήµου Τυρού ) (Τ.Κ Πέρα Μελάνων - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη διερεύνησης κυµατικών συνθηκών περιοχής

70-7413.008

Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου ∆.Κ Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου Επικαιροποιήση /τροποποίηση της µελέτης λιµενικών

0,00

0,00

0,00

0,00

15.744,00

0,00

15.744,00

15.744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.800,00

0,00

6.800,00

6.800,00

70-7413.009

έργων επέκτασης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου: Υποέργο - Παραλιακά κρηπιδώµατα και τεύχη δηµοπράτησης (∆Ε Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Καθορισµός Παραλιακής ρυµοτοµικής και οικοδοµικής 6.150,00

0,00

6.150,00

6.150,00

70-7413.010

γραµµής στο ρυµοτοµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση Πελιά έως εκβολές ∆αφνώνα(∆.Κ Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τοπογραφική µελέτη καθορισµού οριογραµµών 10.000,00

6.888,00

10.000,00

10.000,00

70-7413.011

αιγιαλού - παραλίας από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκας ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη καθορισµού ρυµοτοµικής και οικοδοµικής

6.150,00

0,00

6.150,00

6.150,00

70-7413.012

γραµµής στο ρυµοτιµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκα ∆.Κ Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την

8.610,00

0,00

8.610,00

8.610,00

70-7413.013

τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου Ίδρυση νέου σφαγείου αιγοπροβάτων του ∆ήµου Λεωνιδίου (∆Ε Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη καθορισµού οριογραµµών - παραλίας Τ.Κ 15.475,00

0,00

15.475,00

15.475,00

70-7413.014

Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη καθορισµού οριογραµµών Αιγιαλού -

0,00

15.500,00

15.500,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Παραλίας Φωκιανού (Τ.Κ Πηγαδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 70-7413

79.279,00

6.888,00

109.779,00

109.779,00

Σύνολο Κ.Α. 70-741 102.779,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00

6.888,00

133.729,00

133.729,00

70-742 70-7421 70-7422

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-7423 70-7424 70-7425 70-7425.002

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες Γενική διαχειριστική µελέτη ανάπλασης οικισµού

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7425.003

Λεωνιδίου ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Οικοδοµική άδεια εργασιών συντήρησης στο σχολικό 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

συγκρότηµα Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 70-7425

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 70-742

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 70-74 112.779,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

6.888,00

143.729,00

143.729,00

70-75 70-751 70-7511 70-7512

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-7513

(άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

288-291 ∆ΚΚ)

70-752

Σύνολο Κ.Α. 70-751 Καταβολή επιχορήγησηςσε αστική εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 70-75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-7 Σύνολα Κ.Α. για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άλλες υπηρεσίες

421.403,86 868.449,29

166.866,14 375.763,96

283.737,71 537.393,16

283.737,71 537.393,16

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 811 8111 8111.001 8111.002 8111.003 8111.004

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µηνός ∆εκεµβρίου 2012 ειδικού συνεργάτη Παροχές σε είδος (προµήθεια γάλατος) Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (εκλογική

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

569,34 4.169,34 699,81 8.477,32

569,34 4.169,34 699,81 8.477,32

8111.005

αποζηµίωση) Αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ∆εκεµβρίου

0,00

0,00

575,62

575,62

8111.006 8111.007 8111.008 8111.009 8111.010

2012 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε Παροχές Ένδυσης προσωπικού Υπηρεσίας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

994,36 129,28 166,00 100,44 1.505,52

994,36 129,28 166,00 100,44 1.505,52

0,00

0,00

1.963,81

1.963,81

0,00

19.350,84

19.350,84

0,00

1.242,00

1.242,00

0,00

1.242,00

1.242,00

0,00 0,00 2.424,00 46,17 0,00

0,00 0,00 4.672,00 149,14 5.451,81

0,00 0,00 4.672,00 149,14 5.451,81

Καθαριότητας 8111.011

Αµοιβή πρακτικογράφων ΤΚ & ∆Κ έτους 2012

8112 8112.001

Σύνολο Κ.Α. 8111 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αποζηµίωση συνεδριάσεων ∆Σ (∆εκεµβρίου 2012)

8113 8113.001 8113.002 8113.003 8113.004 8113.005

Σύνολο Κ.Α. 8112 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ∆ηµοσίευση πρόσληψης προσωπικού Τηλεφωνικά τέλη Μισθώµατα κτιρίων - ακινήτων Ταχυδροµικά τέλη Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για την συντήρηση

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424,00 50,67 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

και επισκευή σχολικών κτιρίων

8114 8115 8115.001 8115.002

Σύνολο Κ.Α. 8113 2.474,67 Φόροι - Τέλη 0,00 ∆ιάφορα έξοδα Έξοδα µεταφοράς αγαθών 15,01 ∆απάνες εταιρίας catering -εστίασης για την υποποίηση 0,00

2.470,17 0,00

10.272,95 0,00

10.272,95 0,00

15,01 0,00

0,00 1.649,43

0,00 1.649,43

8115.003

δράσεων του ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρώπινου ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη "ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων

0,00

0,00

550,60

550,60

8115.006 8115.009

του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Πολιτιστικές εκδηλώσεις Τυρού 2011 (συναυλία

394,83 1.230,00

0,00 1.230,00

1.610,51 0,00

1.610,51 0,00

8115.011 8115.012

Κότσιρα - Μπάση) Ασφάλιστρα πυρός Σχολείων Λεωνιδίου Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος

860,42 8,70

255,73 8,70

0,00 99,79

0,00 99,79

8115.013 8115.014

συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µετην Ενιαία Αρχή Πληρωµών Αποζηµίωση συνεδριάσεων ∆Σ (∆εκεµβρίου 2012) Αποζηµίωση συνεδριάσεων µελών Οικονοµικής

1.756,75 5.411,56

1.561,56 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8115.015

Επιτροπής 'ετους 2011 Προβολή τουριστικού προιόντος ∆ήµου Νότιας

0,00

0,00

6.812,97

6.812,97

3.071,00

10.723,30

10.723,30

Κυνουρίας

8116 8116.002 8116.006

Σύνολο Κ.Α. 8115 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Συντήρηση-επισκευή µηχανηµάτων έργων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την την

9.677,27 1.317,33 818,07

1.317,33 818,07

0,00 0,00

0,00 0,00

8116.007

κίνηση µεταφορικών µέσων (Οικονοµικής ∆ιοικητικής Υπηρεσίας) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση 4.691,25

4.691,25

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

8116.008

µεταφορικών µέσων (Υπηρεσίας Καθαριότητας) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση

2.552,22

2.552,22

0,00

0,00

8116.009

µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία Ύδρευσης) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση

3.072,65

3.072,65

0,00

0,00

8116.010

µεταφορικών µέσων (Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων) Προµήθειας γραφικής ύλης

0,00

0,00

1.999,49

1.999,49

Σύνολο Κ.Α. 8116 Λοιπά έξοδα Αποτύπωση σύνταξη τοπογραφικού ρύθµισης

12.451,52

1.999,49

1.999,49

8117 8117.002

0,00

0,00

4.920,00

4.920,00

8117.010

αυθαιρέτου Σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασείου Λυκείου Λεωνιδίου Υπηρεσίες συµβούλου για την εκπόνηση της µελέτης

18.450,00

18.450,00

0,00

0,00

12.451,52

"Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξη του ορεινοιύ οικισµού Παλαιοχωρίου" Σύνολο Κ.Α. 8117

18.450,00

18.450,00

4.920,00

4.920,00

Σύνολο Κ.Α. 811 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες

43.053,46

36.442,69

48.508,58

48.508,58

812 8121

0,00

0,00

0,00

0,00

8122 8122.001

παγίων Έργα Αποκατάσταση ζηµιών στην ζώνη πρόσβασης

0,00

0,00

7.198,91

7.198,91

8122.002

αγκυροβολίου Πουλίθρων ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου µπροστά

24.281,00

0,00

24.281,00

24.281,00

8122.003

από πρώην κοινοτικό Κατάστηµα Πραγµατευτής ΘΗΣΕΑΣ Εργα υδροληψίας και κατασκευής

30.811,22

30.811,22

0,00

0,00

8122.004

δεξαµενών [συνεχιζόµενο] ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆.

14.856,37

0,00

14.856,37

14.856,37

Παλαιοχωρίου Β΄ φάση


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

8122.005

ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών

39.724,00

0,00

39.724,00

39.724,00

8122.006

Τ.∆. Μαρίου ΘΗΣΕΑΣ Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό

32.065,47

32.065,47

0,00

0,00

8122.007

Γυµναστήριο ΤΥΡΟΥ [ ποδοσφαιρικό γήπεδο συνεχιζόµενο ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ] ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆.

2.086,70

0,00

2.086,70

2.086,70

8122.008

Παλαιοχωρίου Α΄ φάση ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών Τ. ∆.

40.439,45

40.439,45

0,00

0,00

8122.009 8122.010

Λεωνιδίου ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τ. ∆. Βλησιδιάς. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων

24.750,00 429,95

24.750,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8122.011 8122.012

εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου περιοχής Λούτσας ∆.∆.

0,00 29.313,53

0,00 29.313,53

295,20 0,00

295,20 0,00

8122.013

Τσιταλίων ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια -

128.111,22

0,00

128.111,22

128.111,22

8122.016

Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων & ελαιοκτηµάτων) ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή 202.923,72

0,00

202.923,72

202.923,72

8122.017

(Τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και αµπελοκτηµάτων ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆. ∆.

45.304,84

0,00

45.304,84

45.304,84

8122.018

Αγίου Βασιλείου. ΘΗΣΕΑΣ Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου

0,00

0,00

0,00

0,00

8122.019

ύδρευσης Πουλίθρων Μαρίου Πελετών Συντήρηση δηµοτικής οδοποιίας (∆ήµου Τυρού

0,00

0,00

2.078,48

2.078,48

8122.020

)ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου Τ.Κ Παλαιοχωρίου

0,00

0,00

5.995,45

5.995,45

Σύνολο Κ.Α. 8122 615.097,47 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

157.379,67

472.855,89

472.855,89

8123


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

8123.002

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέµατα

20.910,00

20.910,00

0,00

0,00

8123.007

πολεοδοµίας & χωροταξίας Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την

12.300,00

12.300,00

0,00

0,00

8123.008

κατάρτιση α΄ φάσης επιχειρησιακού προγράµµατος 2011-2014 Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης Λογγάρι -

0,00

0,00

17.499,83

17.499,83

8123.009

Φωκιανός Τ.Κ Πηγαδίου Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆.Κ

0,00

0,00

31.426,50

31.426,50

8123.010 8123.011

Λεωνιδίου Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆.Ε Τυρού Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ

0,00 0,00

0,00 0,00

34.440,00 9.471,00

34.440,00 9.471,00

8123.012

Πουλίθρων Συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσες για την

0,00

0,00

7.377,05

7.377,05

8123.013

υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ (1ο στάδιο για την πράξη Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων) Συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις για την

0,00

0,00

4.115,09

4.115,09

8123.014

υλοποιήση έργων ΕΣΠΑ ( 1ο στάδιο πράξης Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου. Εγκατάσταση και λειτουργία καθετοποιηµένης Μονάδας Παρ Υπηρεσίες Συµβούλου για την προετοιµασία φακέλου

0,00

0,00

24.600,00

24.600,00

8123.015

υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης "Ολοκλήρωση πολεοδοµικού Σχεδιασµού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας" Υπηρεσίες Συµβούλου για την προετοιµασία φακέλου

0,00

0,00

12.300,00

12.300,00

8123.016

έργου στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης έργου µε τίτλο "∆ηµιουργία Βοτανικού Σταθµού" στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007-2013 Υπηρεσίες Συµβούλου για την παρακολούθηση του

0,00

0,00

6.150,00

6.150,00

έργου "Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (πρώην ∆.∆ Παλαιοχωρίου)"


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

8123.017

ΜΟ∆ Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής στήριξης

0,00

0,00

12.300,00

12.300,00

(οργάνωση φακέλων για υποβολή πρότάσεων χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ) Σύνολο Κ.Α. 8123

33.210,00

33.210,00

159.679,47

159.679,47

Σύνολο Κ.Α. 812 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων

648.307,47

190.589,67

632.535,36

632.535,36

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 81 691.360,93 227.032,36 Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ συντάξεως ∆ηµάρχου 10 % 7.000,00 3.504,43 Εισφορά υπέρ συντάξεως 6,67 % & επαφάλιστρο 41.800,00 41.730,58

681.043,94

681.043,94

82 821 8211 8211.001 8211.002

7.000,00 50.000,00

7.000,00 50.000,00

8211.003

Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 8 %

10.220,29

15.000,00

15.000,00

8212

Σύνολο Κ.Α. 8211 Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας

59.300,00 0,00

55.455,30 0,00

72.000,00 0,00

72.000,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 821 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων

59.300,00

55.455,30

72.000,00

72.000,00

822 8221 8222

31.000,00 45.000,00

29.444,82 43.754,34

35.000,00 50.000,00

35.000,00 50.000,00

8223

Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.

80.000,00

74.071,00

100.000,00

100.000,00

8224 8224.001 8224.002 8224.003

επαγγελµατιών κ.λ.π. Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου Απόδοση εισφοράς Χαρτοσήµου Απόδοση εισφοράς ΟΓΑ Χαρτοσήµου Απόδοση εισφοράς Αιγιαλός

7.000,00 2.200,00 11.750,00

4.763,11 886,31 11.730,93

5.000,00 2.000,00 15.000,00

5.000,00 2.000,00 15.000,00

813 8131 8132

0,00 0,00

(ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 813

0,00

10.500,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

8224.004 8224.005 8224.006 8224.007 8224.008

Απόδοση εισφοράς Κοινόχρηστοι χώροι Απόδοση εισφοράς Ιχθυοτροφεία Απόδοση ΦΠΑ 13%. Απόδοση ΦΠΑ 23% Απόδοση υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων

0,00 0,00 75.028,00 16.940,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 34,77

0,00 0,00 100.000,00 25.000,00 5.000,00

0,00 0,00 100.000,00 25.000,00 5.000,00

113.918,00

17.415,12

152.000,00

152.000,00

Σύνολο Κ.Α. 822 269.918,00 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥ∆ΚΥ 85.000,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑ∆Υ 27.000,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠ∆Υ 17.700,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 32.000,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ 151.000,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΗΕ 600,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ 500,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ 400,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης 200,00 Κράτηση απεργίας 1.000,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆ 600,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ Κλάδου Πρόνοιας 1.400,00 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγύης 20.000,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕ∆ 6.000,00

164.685,28

337.000,00

337.000,00

823 8231 8231.001 8231.002 8231.003 8231.004 8231.005 8231.006 8231.007 8231.008 8231.009 8231.010 8231.011 8231.012 8231.013 8231.014

79.796,99 24.453,80 16.747,09 31.967,90 150.770,29 2,22 270,48 0,00 0,00 0,00 537,60 577,60 17.867,13 5.736,98

100.000,00 35.000,00 25.000,00 40.000,00 160.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 10.000,00

100.000,00 35.000,00 25.000,00 40.000,00 160.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 10.000,00

8232

Σύνολο Κ.Α. 8231 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

343.400,00 0,00

328.728,08 0,00

406.500,00 0,00

406.500,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 823 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων

343.400,00

328.728,08

406.500,00

406.500,00

824 8241

17.000,00

15.142,80

25.000,00

25.000,00

8242

του ΤΠ & ∆ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

15.142,80

25.000,00

25.000,00

2.000,00

2.000,00

19.000,00

19.000,00

Συµβάσεων Σύνολο Κ.Α. 8224

Σύνολο Κ.Α. 824 825 8251

Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

826 8261 8261.001

Σύνολο Κ.Α. 825 Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως

2.000,00

500,00

2.000,00

19.000,00

19.000,00

400,00

2.000,00

2.000,00

καταβληθέντων Σύνολο Κ.Α. 8261

500,00

400,00

2.000,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 826

500,00

400,00

2.000,00

2.000,00

692.118,00

566.411,46

861.500,00

861.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 831

Σύνολο Κ.Α. 82 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών

832

δαπανών(ΠΟΕ) Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

85 851 8511

Σύνολο Κ.Α. 83 0,00 0,00 0,00 0,00 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 268.000,00 268.000,00 Σύνολο Κ.Α. 851

0,00

0,00

268.000,00

268.000,00

Σύνολο Κ.Α. 85

0,00

0,00

268.000,00

268.000,00

Σύνολο Κ.Α. 8

1.383.478,93

793.443,82

1.810.543,94

1.810.543,94

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 911 9111

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Αποθεµατικό Αποθεµατικό 19.361,62 0,00 4.480,47 4.480,47 Σύνολο Κ.Α. 911

19.361,62

0,00

4.480,47

4.480,47

Σύνολο Κ.Α. 91

19.361,62

0,00

4.480,47

4.480,47

Σύνολο Κ.Α. 9 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες

19.361,62 1.402.840,55

0,00 793.443,82

4.480,47 1.815.024,41

4.480,47 1.815.024,41


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Γενικά σύνολα των ∆ΑΠΑΝΩΝ

23.863.898,88

5.334.179,14 23.303.953,78 23.303.953,78

Ανακεφαλαίωση Πίνακας 1 6 60

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

61

1.303.836,32

1.172.006,57

1.145.300,00

1.145.300,00

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

638.390,82

392.353,34

427.745,45

427.745,45

62

Παροχές τρίτων

986.135,26

800.774,75

812.600,00

812.600,00

63

Φόροι - τέλη

27.943,48

22.599,68

28.300,00

28.300,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

573.961,84

337.128,63

202.370,35

202.370,35

65

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

178.887,89

170.516,80

107.000,00

107.000,00

66 67

260.810,90 299.245,66

283.500,00 237.290,00

283.500,00 237.290,00

68

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 326.910,00 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. 489.250,00 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ∆ωρεές Λοιπά έξοδα 3.000,00

1.129,54

2.000,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 6 4.528.315,61 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 169.389,15

3.456.565,87

3.246.105,80

3.246.105,80

7 71

123.453,76

157.750,00

157.750,00

940.051,69 20.664,00

75

Έργα 17.273.140,57 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές 490.213,00 δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) 0,00

8 81

Σύνολο Κ.Α. 7 17.932.742,72 1.084.169,45 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 691.360,93 227.032,36

82

Λοιπές αποδόσεις

83 85

Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους

73 74

692.118,00 0,00 0,00

0,00

17.685.045,90 17.685.045,90 400.027,67 400.027,67 0,00

0,00

18.242.823,57 18.242.823,57 681.043,94

681.043,94

566.411,46

861.500,00

861.500,00

0,00 0,00

0,00 268.000,00

0,00 268.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 8 1.383.478,93 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 19.361,62 πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό

9 91

Σύνολο Κ.Α. 9

793.443,82

1.810.543,94

1.810.543,94

0,00

4.480,47

4.480,47

19.361,62

0,00

4.480,47

4.480,47

23.863.898,88

5.334.179,14

23.303.953,78 23.303.953,78

Γενικά σύνολα των ∆ΑΠΑΝΩΝ

Πίνακας 2 00 10 15 20 25 30 35 40 45 50 70

Σύνολα ανά υπηρεσία ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.398.174,90 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 873.935,54 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.851.297,17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 910.491,21 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 11.842.884,14 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.490.810,12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 18.500,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 78.554,16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 127.961,80 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 868.449,29 Άλλες υπηρεσίες

1.099.205,81 635.032,85 310.529,73

865.160,35 761.790,00 3.806.604,30

865.160,35 761.790,00 3.806.604,30

766.425,31

627.704,39

627.704,39

671.508,02

12.592.803,96

12.592.803,96

577.143,66 18.486,90 56.670,86 29.968,22 0,00 375.763,96

2.075.261,21 18.500,00 99.612,00 104.100,00 0,00 537.393,16

2.075.261,21 18.500,00 99.612,00 104.100,00 0,00 537.393,16

1.402.840,55

793.443,82

1.815.024,41

1.815.024,41

23.863.898,88

5.334.179,14

23.303.953,78

23.303.953,78

Γενικά σύνολα των ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΕΤΟΣ 2012 ∆ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από µέχρι 31/12/2012 31/12/2012 υπό του ∆.Σ. Περιφέρεια 3.756.290,09 3.040.494,64 3.280.095,32 3.280.095,32

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

1 2

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 17.092.939,94 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 183.000,00 ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 266.032,59 ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 718.868,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.846.768,26 23.863.898,88

3 4 5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

1.114.787,56 17.268.293,56 183.969,61 223.300,00

17.268.293,56 223.300,00

259.703,11

428.033,13

428.033,13

558.631,76

861.500,00

861.500,00

1.846.768,26

1.242.731,77

1.242.731,77

7.004.354,94

23.303.953,78

23.303.953,78

∆ΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2012 ∆ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Ψηφισθέντα υπό Εγκριθέντα από µέχρι 31/12/2012 31/12/2012 του ∆.Σ. Περιφέρεια

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

7 8

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 17.932.742,72 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 1.383.478,93 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 19.361,62 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 23.863.898,88

9

4.528.315,61

3.456.565,87

3.246.105,80

3.246.105,80

1.084.169,45 793.443,82

18.242.823,57 1.810.543,94

18.242.823,57 1.810.543,94

0,00 5.334.179,14

4.480,47 23.303.953,78

4.480,47 23.303.953,78


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και πρόγραμμα επενδύσεων Τόσο το επιχειρησιακό πρόγραµµα όσο και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης των Ο.Τ.Α. δεν αποτελούν µόνο επενδυτικά προγράµµατα αλλά και προγράµµατα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση. Όπως φαίνεται στον επόµενο πίνακα, µία σηµαντική διάκριση του προϋπολογισµού δαπανών των Ο.Τ.Α., είναι η διάκριση µεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)

60 61 62 63 64 65 66 67 68

Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι – τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά έξοδα

7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ

(ανάλυση

ανά

υπηρεσία) 71 73 74 75

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Έργα Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης ( συµµετοχές σε επιχειρήσεις)

Λειτουργικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων µιας υπηρεσίας ( δαπάνες µισθοδοσίας και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ενοίκια, δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισµού κ.λπ.) Επενδυτικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί για µία σειρά ετών µετά την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής του ( έργα τεχνικής υποδοµής, κτίρια, προµήθειες εξοπλισµού κ.λπ.) Η προηγούµενη διάκριση του προϋπολογισµού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του ετήσιου προγράµµατος δράσης σε α) πρόγραµµα δραστηριοτήτων και σε β) πρόγραµµα επενδύσεων.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Α) Πρόγραµµα δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες είναι οι δράσεις, των οποίων οι δαπάνες περιλαµβάνονται στην οµάδα 6 του προϋπολογισµού και οι οποίες περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι καθηµερινές λειτουργίες των δηµοτικών υπηρεσιών απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών ενός ∆ήµου, ενώ παράλληλα έχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και της απόκρισής τους στις ανάγκες των δηµοτών. Είναι σηµαντικό εποµένως, στον προγραµµατισµό ενός ∆ήµου, να αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Β) Πρόγραµµα επενδύσεων Οι επενδύσεις είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαµβάνονται στην οµάδα 7 του προϋπολογισµού και οι οποίες, σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ, περιλαµβάνουν : Έργα (Κ.Α. 731 και 732) Μελέτες – έρευνες (Κ.Α. 74) Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ( Κ.Α. 733) Προμήθειες παγίων ( Κ.Α. 713) Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων ( Κ.Α. 711 και 712) Τίτλοι πάγιας επένδυσης ( συμμετοχές σε επιχειρήσεις ) (Κ.Α. 75) Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράµµατος δράσης ( πρόγραµµα δηµοτικών επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, θα περιλαµβάνει επίσης τις προµήθειες εξοπλισµού και τις κάθε φύσης µελέτες και έρευνες. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, το τεχνικό πρόγραµµα έργων, του άρθρου 208 του Κ.∆.Κ. αποτελεί πλέον µέρος του προγράµµατος επενδύσεων.

Διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης Ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράµµατος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός ∆ήµου, η διάρθρωση του ετήσιου προγράµµατος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ∆ήµου ( Άρθρο 8 της Υ.Α. 18183/07) Εποµένως το ετήσιο πρόγραµµα δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού που θα το υλοποιήσει και οι δηµοτικές


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

υπηρεσίες, µε µέριµνα των προϊσταµένων τους, θα πρέπει να προγραµµατίσουν τις δράσεις για την υλοποίηση των οποίων ευθύνονται. ∆εδοµένου ότι οι υπόχρεοι ∆ήµοι για την κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων δράσης είναι ∆ήµοι που κατά τεκµήριο έχουν αναπτυγµένο υπερεσιακό µηχανισµό, προτείνεται η διάρθρωση των ετησίων προγραµµάτων δράσης ανά ∆ιεύθυνση καθώς και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου της Νότιας Κυνουρίας θα περιλαµβάνει τα προγράµµατα των ακόλουθων διοικητικών ενοτήτων : Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Πολεοδομίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ανάλογη δοµή έχει και ο προϋπολογισµός δαπανών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, που ακολουθεί αυτόν των Ο.Τ.Α., και ο οποίος διαρθρώνεται ως εξής : 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – Α∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Στην Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εντοπίστηκαν τα κρίσιµα ζητήµατα

ανάπτυξης,

στα

οποία

θα

χρειαστεί

να

επικεντρωθούν

οι

µεσοπρόθεσµες προσπάθειες του ∆ήµου. Τα ζητήµατα αυτά αφού ιεραρχήθηκαν ως προς την συνέργια µεταξύ τους παρουσιάζονται παρακάτω: -

Χωροταξικός σχεδιασµός (ΓΠΣ Λεωνιδίου, ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου – ολοκλήρωση), Αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος

-

Ενίσχυση των υποδοµών και της αναταγωνιστικότητας του τουρισµού

-

Σύνδεση της αγροτικής οικονοµίας και της πολιτιστικής παράδοσης µε τον τουρισµό – ∆ηµιουργία ταυτότητας στο τουριστικό προϊόν

-

Προστασία, διαχείριση και ορθολογική εκµετάλλευση φυσικών πόρων

-

Στήριξη της επιχειρηµατικότητας ( υπηρεσίες, µεταποίηση)

-

Ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (θρησκευτικός, αγροτουρισµός, ορεινός, θαλάσσιος, αθλητικός, κ.λ.π.)

-

Αναβάθµιση της προσβασιµότητας (οδικό δίκτυο, λιµενικές υποδοµές)

-

Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση πολιτιστικών πόρων (αρχαιολογικοί πόροι, αρχιτεκτονική κληρονοµιά – τσακωνιά, κ.λ.π.)

-

Στήριξη της απασχόλησης ειδικών οµάδων πληθυσµού (νέων, γυναικών, κ.λ.π.)

-

Αναβάθµιση του κοινωνικού προσώπου του ∆ήµου µε σχετικές υποδοµές (αθλητικών, υγείας, πρόνοιας και πολιτισµού)

-

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (Βιολογικοί καθαρισµοί)

-

Ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων

-

Ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού της τοπικής αγροτικής παραγωγής

-

Αναβάθµιση δικτύων ύδρευσης – άρδευσης

-

Αναζήτηση συνεργασιών µε Όµορους ∆ήµους

-

Ενέργειες για την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσµού

-

Αξιοποίηση της Παραλιακής Ζώνης

-

Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου

-

Προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

-

Ανάσχεση γήρανσης τοπικού πληθυσµού

Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν η αποστολή του ∆ήµου, οι αξίες και το όραµα, η αναφορά των οποίων κρίνεται σκόπιµη, λόγω της αλληλένδετης σχέσης που έχουν µε τους άξονες και τα µέτρα που προσδιορίστηκαν για το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Η Αποστολή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, όπως περιγράφεται και κατοχυρώνεται από την εθνική νοµοθεσία, είναι κοινή για όλους τους ΟΤΑ: «Η διακυβέρνηση όλων των τοπικών υποθέσεων σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Επιπλέον είναι η άσκηση, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρµοδιοτήτων, οι οποίες του έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία1».

ΑΞΙΕΣ Οι Αξίες είναι οι γενικές αρχές που οριοθετούν τη φιλοσοφία για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων µε τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του ∆ήµου και τελικό στόχο την επίτευξη του οράµατος. Αξίες του δήµου Νότιας Κυνουρίας είναι: 

Σεβασµός και προώθηση µιας συµµετοχικής σχέσης συνεργασίας µε τον πολίτηΣεβασµός στο περιβάλλον µε κανόνες αειφορίαςΕνίσχυση των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων∆ιαφάνεια και χρηστή διαχείριση της δηµοτικής περιουσίαςΙσόρροπη ανάπτυξη των τοπικών διαµερισµάτων καιΙσότιµη µεταχείριση όλων των δηµοτών χωρίς διακρίσεις

ΟΡΑΜΑ Το Όραµα για την ανάπτυξη του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας αποτελεί µια συνοπτική διατύπωση της µελλοντικής επιθυµητής κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του ∆ήµου, και διατυπώθηκε ως εξής: «Όραµα και στόχευσή µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα ∆ήµο Βιώσιµο και Αποτελεσµατικό, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πολίτη την ώρα που τις χρειάζεται και µάλιστα στον τόπο του. ∆ήµο µέσα στη ζωή – περιβαλλοντικά ευαίσθητο – κοινωνικά προστατευτικό – καλά οργανωµένο – καλά σχεδιασµένο και κτισµένο, µε καλές διασυνδέσεις και καλές εξυπηρετήσεις / δίκαιες για όλους.

1

Άρθρο 75 του Ν.3463 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

∆ήµο φιλόξενο για τους συµπατριώτες µας της ∆ιασποράς και τους αλλοδαπούς επισκέπτες µας.»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Όσον αφορά στη στρατηγική του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, τα βασικά στοιχεία αυτής είναι :

“όλες εκείνες οι επιλογές που θα αναδείξουν το ανθρωπογενές, το φυσικό και το δοµηµένο περιβάλλον του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ως βασικούς µοχλούς για την επίτευξη µιας Βιώσιµης Τοπικής Ανάπτυξης”.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (ΦΕΚ 1911/Β’/30.08.2011), η διάρθρωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου έχει ως εξής:

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου και περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου : ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 2. Νοµική Υπηρεσία 3. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 4. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Αυτοτελές Τµήµα Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και Απασχόλησης γ) Γραφείο Ανάπτυξης Τουρισµού

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας β) Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου γ) Γραφείο Πολεοδοµίας ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Αυτοτελές

Τµήµα

∆ιοικητικών

και

Οικονοµικών

Υπηρεσιών

που

περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : α) Γραφείο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών β) Γραφείο Οικονοµικών Υπηρεσιών 1. Αυτοτελές Τµήµα ΚΕΠ 2. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : α) Γραφείο Τεχνικών Έργων β) Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών γ) Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα των δηµοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δηµοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ∆ήµου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ : Τη ∆ηµοτική Ενότητα Τυρού 1.

Γραφείο ΚΕΠ

2.

Γραφείο ∆ιοικητικών/Οικονοµικών Θεµάτων/∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ : Τη ∆ηµοτική Ενότητα Κοσµά 1.

Γραφείο ∆ιοικητικών/Οικονοµικών Θεµάτων/∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Η κατανοµή των θέσεων, ανάλογα µε την εκπαιδευτική βαθµίδα, των υπηρετούντων µονίµων υπαλλήλων έχει ως εξής :

Κλάδος

Υπηρετούντες

Προβλεπόµενες

Υπάλληλοι

θέσεις

ΠΕ

10

22

ΤΕ

2

16

∆Ε

11

25


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

ΥΕ

9

13

Σύνολο

32

76

Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω συγκριτικό πίνακα (και το αντίστοιχο διάγραµµα) ο ∆ήµος είναι αναγκασµένος να λειτουργεί µε λιγότερους από τους µισούς υπαλλήλους (42 %) από ότι κανονικά θα έπρεπε, όπως προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου, καθώς υπάρχει έλλειµµα υπαλλήλων σε όλους τους κλάδους και κατά συνέπεια σε όλα τα τµήµατα του ∆ήµου. Μέρος των αναγκών του ∆ήµου καλύπτεται από δώδεκα υπαλλήλους που παραµένουν στις υπηρεσίες του ∆ήµου κατόπιν δικαστικών αποφάσεων ( 6 ∆Ε και 6 ΥΕ) και δύο ειδικούς συνεργάτες (ΠΕ). Επίσης στο ∆ήµο υπηρετούν εφτά υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.∆.Α.Χ),(2 Π.Ε., 4 Υ.Ε.).

Στη συνέχεια ακολουθεί το οργανόγραµµα των τµηµάτων και των γραφείων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Οι λειτουργίες του κάθε τµήµατος/ υπηρεσίας

περιγράφονται

αναλυτικότερα στο κύριο µέρος του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, στην Ενότητα Α.1 – Λειτουργίες,.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

∆ήµαρχος Αντιδήµαρχοι

Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου

Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτω ν και Απασχόλησης

Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου

Γραφείο Ηλεκτροµηχανολο γικών Έργων και Συγκοινωνιών

Γραφείο Πολεοδοµίας

Γραφείο Ύδρευσης Αποχέτευσ

Γραφείο Ανάπτυξης Τουρισµού

Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας

Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και

Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών και

Αυτοτελές Τµήµα Κ.Ε.Π.

Γραφείο ∆ιοικητικώ ν Υπηρεσιών

Γραφείο Τεχνικών Έργων

Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες µε έδρα την ∆.Ε. Τυρού

Γραφείο Κ.Ε.Π.

Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες µε έδρα την ∆.Ε. Κοσµά

Γραφείο ∆ιοικητικών/Οικονοµικών Θεµάτων/ ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Γραφείο ∆ιοικητικών/Οικονοµικών Θεµάτων/ ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Γραφείο Οικονοµικ ών Υπηρεσιών


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. Γενικοί στρατηγικοί στόχοι Λαµβάνοντας υπόψη τα ζητήµατα τα οποία καθορίζουν τη στρατηγική του ∆ήµου όπως προέκυψε από την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και τη

δηµόσια

διαβούλευση,

οι

γενικοί

στρατηγικοί

στόχοι

του

∆ήµου

διαµορφώνονται ως εξής: Στόχος

1:

Χωροταξική

οργάνωση,

ανάπτυξη

υποδοµών

σχεδιασµού

πολιτικών ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος Στόχος 2:

Στήριξη

και

προώθηση

της οικονοµικής, κοινωνικής

και

πολιτιστικής ανάπτυξης του ∆ήµου Στόχος 3: Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και της εσωτερικής λειτουργίας

του

∆ήµου

και

των

νοµικών

προσώπων

του

για

την

ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του ∆ήµου.

Οι στόχοι αυτοί διαµορφώνονται µε δεδοµένο ότι αν αντιµετωπιστούν ζητήµατα που αφορούν τη χωροταξία, αντιµετωπίζονται στην ουσία θέµατα τα οποία συµβάλλουν στη δηµιουργία αταξίας στο χώρο, καθώς και µη εξέλιξης σε εύρωστη οικονοµία. Η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, κυρίως µε τη λήψη µέτρων που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων συµβάλλει στη δυνατότητα

της

συνέχισης

της

ύπαρξης

της

αγροτικής

καλλιέργειας

και

δραστηριότητας, σηµαντικός τοµέας στην οικονοµία της περιοχής του ∆ήµου, ενώ η υποστήριξη δράσεων που ενισχύουν τον πολιτισµό και τον κοινωνικό ιστό συµβάλλουν στην εξωστρέφεια των πολιτών και έµµεσα στην οικονοµία της περιοχής. Τέλος, η βασική δοµή υποστήριξης των στρατηγικών, προγραµµατισµού των ενεργειών και υλοποίησης των στόχων του ∆ήµου, είναι οι υπηρεσίες του (Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα & ΚΕΠ), το ανθρώπινο δυναµικό των οποίων αποτελεί τη βάση υλοποίησης των πολιτικών και της βέλτιστης ικανοποίησης των πολιτών.

2. Άξονες ανάπτυξης


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Η οµαδοποίηση σε Άξονες Ανάπτυξης έχει ως εξής: ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική πρόνοια - Κοινωνικές Υποδοµές ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονοµία και απασχόληση – Ανάδειξη και προβολή της περιοχής ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση ∆ιοικητικής ικανότητας και Οικονοµικής Κατάστασης του ∆ήµου – Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ο Άξονας 1 Περιβάλλον και ποιότητα ζωής αναφέρεται σε έργα / δράσεις που αφορούν στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον. Ο Άξονας, θα συµβάλει στην ολοκλήρωση βασικών ζητηµάτων, η µη ολοκλήρωση των οποίων επιτείνει προβλήµατα στους τοµείς τόσο της προστασίας και διαχείρισης των πόρων, όσο και της οργάνωσης των χρήσεων (γης, ύδατος). Τα βασικά ζητήµατα που καλύπτει είναι: 1.

Θεσµοθετήσεις χρήσεων γης – Χωροταξικός σχεδιασµός (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ.).

2.

∆ιαχείριση υδατικών πόρων και διαχείριση λυµάτων και απορριµµάτων.

3.

Συντήρηση και αναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων οικισµών

4.

Ολοκλήρωση

ή

/

και

βελτίωση

βασικών

υποδοµών

προσπέλασης

και

γενικότερα µεταφορικών υποδοµών. Στις υποδοµές αυτές περιλαµβάνονται οι λιµενικές και αλιευτικές εγκαταστάσεις. 5.

Έργα προστασίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος

Ο Άξονας 2 Κοινωνική πρόνοια - Κοινωνικές Υποδοµές αφορά σε όλες τις δράσεις που στηρίζουν την ενδογενή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδοµών, την υγεία, τις κοινωνικές δοµές, την αποκατάσταση και ανάδειξη Μνηµείων της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ενέργειες ανάδειξης τοπικής ιδιαιτερότητας ∆ήµου καθώς και έργα - ενέργειες για τη βελτίωση υποδοµών αθλητισµού.

Ο Άξονας 3 Τοπική Οικονοµία και απασχόληση – Ανάδειξη και προβολή της περιοχής αφορά σε προγραµµατισµό και υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονοµίας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Η αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου σχετίζεται άµεσα µε τους παραγόµενους οικονοµικούς πόρους και το αποτέλεσµα αυτής της δραστηριότητας. Η «εργασία» στους τοπικούς πόρους και η διαχείριση αυτών, αποτελούν αντικείµενα, του άξονα ανάπτυξης, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Η δυνατότητα, ανάπτυξης συνεργασιών φορέων της επιχειρηµατικότητας, για τη δηµιουργία και λειτουργία «Τοπικών Συµφώνων Ποιότητας», της αξιοποίησης των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, της ενίσχυσης της ανάπτυξης νέων επαγγελµάτων που σχετίζονται µε την προβολή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, η διοργάνωση γεγονότων σχετικών µε αυτά, η απασχόληση των κατοίκων µέσω αξιοποίησης προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας, είναι δράσεις που δυνητικά βελτιώνουν την οικονοµία της περιοχής και την εξωστρέφεια των ασκούντων δραστηριότητες. Η εξωστρέφεια σχετίζεται έµµεσα µε τη συρρίκνωση του πληθυσµού και τη γήρανση αυτού. Η άρση του φαινοµένου αυτού, συµβάλλει στην προσέλκυση νέων κατοίκων, καθώς και στη βελτίωση της πληθυσµιακής κίνησης και της ηλικιακής κατανοµής. Η

υλοποίηση

δράσεων

στον

άξονα,

στοχεύει

στην

ενίσχυση

της

επιχειρηµατικότητας (Πρωτογενής, ∆ευτερογενής και Τριτογενής τοµέας), στη δηµιουργία νέων δυνατοτήτων και διεξόδων στην οικονοµία του τόπου, στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ή/ και στη βελτίωση υφιστάµενων θέσεων εργασίας, καθώς και στη προσέλκυση επισκεπτών διαφόρων οµάδων – στόχων.

Ο Άξονας 4 περιλαµβάνει τα µέτρα και τις δράσεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆οµής του ∆ήµου και των σχέσεών του µε τους πολίτες. Αποτελεί την ουσιαστική ενεργοποίηση των µέτρων των παραπάνω αξόνων, αφού αφορά συνολικά την υποστήριξη της ∆οµής λειτουργίας του ∆ήµου, που είναι οι υπηρεσίες του ∆ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Η οργάνωση των εργαζοµένων στο ∆ήµο, αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήµα που µπορεί να συµβάλλει στην ενεργοποίηση των µέτρων των άλλων αξόνων και τελικά στην ικανοποίηση των αποδεκτών των υπηρεσιών του ∆ήµου, από τους κατοίκους και λοιπούς χρήστες. Ο

άξονας

προσωπικού,

περιλαµβάνει την

δράσεις

προµήθεια

/

ενέργειες

εκπαίδευσης

και

κατάρτισης

όπου

απαιτείται

εξοπλισµού,

λογισµικού

και

µηχανηµάτων, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων, την οικονοµικά αποτελεσµατική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου και έργα βελτίωσης κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδοµών.

3. Εξειδίκευση αξόνων σε μέτρα


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Προκειµένου να γίνει η εξειδίκευση των αξόνων σε µέτρα, πραγµατοποιήθηκε οµαδοποίηση των προτεινόµενων δράσεων και αξιοποίηση των Σχεδίων ∆ράσης που συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Με το βήµα αυτό ολοκληρώθηκαν από το Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, τα σχέδια δράσης που αφορούν σε όλους τους στόχους (τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης) του Στρατηγικού Σχεδίου του ∆ήµου. Η ιεράρχηση, προγραµµατισµός και οµαδοποίηση των δράσεων όλων των σχεδίων δράσης επέφερε αλλαγές στην οριστική κατάρτιση των µέτρων και των στόχων του επιχειρησιακού προγραµµατισµού µε αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση των αναφεροµένων

στην

παράγραφο

3.3

της

Α΄

Φάσης

του

Επιχειρησιακού

προγραµµατισµού. Έτσι, εξειδικεύεται η στρατηγική του ∆ήµου σε Άξονες, Μέτρα και στόχους. Τα σχέδια δράσης ανά στόχο καταρτίστηκαν ανά αρµόδια υπηρεσία ως εξής:

Αναλυτικότερα :


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Κωδ.

Περιγραφή

1.1.1.

Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού ή / και Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Τεχνικών Έργων

Αυτοτελές Τµ. Περιβάλλοντος και καθαριότητας Γρ. Πολεοδοµίας

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

1.2.1

Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες

Ανάπλαση και αναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων οικισµών

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Τεχνικών Έργων

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Τµ. Περιβάλλοντος και καθαριότητας Γρ. Πολεοδοµίας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

1.2.2

Στόχος

Οργάνωση και λειτουργία λιµενικών εγκαταστάσεων και αλιευτικών καταφυγίων

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Τεχνικών Έργων

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Λιµενικό Ταµείο

1.3.1.

Περιγραφή Χωροταξία – Πολεοδοµία Βελτίωση του Οικιστικού Περιβάλλοντος Ολοκληρωµένη ανάπτυξη Μεταφορική Υποδοµών υποδοµή της περιοχής κυκλοφορία

Κωδ. 1.2

1.1

Μέτρο

1.3

Περιγραφή Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

1

Κωδ.

Άξονας

Βασικοί οδικοί άξονες σύνδεση / βελτίωση προσπελασιµότητας

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Τεχνικών Έργων

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Περιφέρεια Πελοποννήσου


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Τεχνικών Έργων

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

1.4.1

Βελτίωση - επέκταση υποδοµών ύδρευσης

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

1.4.2

Βελτίωση - επέκταση υποδοµών άρδευσης

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

1.5.1

Έργα βελτίωσης συντήρησης δικτύου Όµβριων και δικτύων αποχέτευσης

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (Βιολογικοί καθαρισµοί)

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

∆ιαχείριση προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων ∆ιαχείριση λυµάτων και απορριµµάτων

1.5

1.4

1.3.2

Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου

1.5.2

Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Αυτοτελές Τµ. Περιβάλλοντος και καθαριότητας Γρ. Πολεοδοµίας

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Περιφέρεια Πελοποννήσου


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1.5.3 1.6.1

Έργα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

1.6.2

Υποδοµές ανάδειξης και προώθησης του φυσικού περιβάλλοντος (κέντρα πληροφόρησης, µονοπάτια κλπ.) και ΑΠΕ

2.1.1

Βελτίωση και αναβάθµιση σχολικών µονάδων

2.1.2

Ενέργειες βελτίωσης / υποστήριξης λειτουργίας σχολικών µονάδων

2.2.1

Προστασία και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

Αποκατάσταση και περιβαλλοντική εξυγίανση Χ.Α.∆.Α. και λοιπών επιβαρηµένων χώρων

Υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων

2.3.1

Παιδεία Υγεία Κοινωνική µέριµνα

2.1 2.2 2.3

2

Κοινωνική πρόνοια - Κοινωνικές Υποδοµές

1.6

Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων

Αυτοτελές Τµ. Περιβάλλοντος και καθαριότητας Γρ. Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο Αυτοτελές Τµ. Περιβάλλοντος και καθαριότητας Γρ. Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αυτοτελές Τµ. Περιβάλλοντος και καθαριότητας Σύνολο

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Σχολικές επιτροπές

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΥΥΠΑ

Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

ΦΟΣ∆Α

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

∆ΗΚΕΝΚ


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

2.4.1

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο

2.5.1

Συντήρηση υφιστάµενων και δηµιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο

2.5.2

Επιχορηγήσεις

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

3.1.1

Ενίσχυση της απασχόλησης των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων (νέοι, γυναίκες, άνεργοι) και βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων του πληθυσµού

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

3.1.2

Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Αποκατάσταση, Ανάδειξη Μνηµείων και αξιοποίηση κτιρίων για την ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών

Ενδυνάµωση της πρωτογενούς παραγωγής και προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Τµ. Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

3.2.1

Πολιτισµός Αθλητισµός Ενίσχυση Απασχόλησης και Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού Υποστήριξη και προβολή τοπικής επιχειρηµατικότ ητας ∆ικτύωση – Τοπικά Προϊόντα Γαστρονοµία

3.1 3.2

3

Τοπική Οικονοµία και απασχόληση – Ανάδειξη και προβολή της περιοχής

2.5

2.4

Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Ποιοτική αναβάθµιση και προβολή του τουριστικού προϊόντος µέσω της δικτύωσης των επιχειρήσεων

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Τµ. Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Τµ. ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Σύνολο

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

ΥΠΠΟ


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

3.2.2

Αυτοτελές Τµ. Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

3.3.1

Αξιοποίηση αξιόλογων κτιρίων και οικοπέδων για τη δηµιουργία υποδοµών τουριστικής προβολής

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

3.3.2

Οργάνωση και Θεσµοθέτηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για την Ανάδειξη της Τοπικής Ιδιαιτερότητας του ∆ήµου

Αυτοτελές Τµ. Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

3.3.3

Ανάδειξη µνηµείων, διαδροµών, αξιοθέατων, κ.α. περιοχής (Σήµανση – Χάρτες κλπ.)

Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

∆ΗΚΕΝΚ

Θεµατικά πάρκα

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Εξωστρέφεια - συνεργασίες

Αυτοτελές Τµ. Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού

3.3.4

Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής

3.3.5

Πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη

3.3

Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

4.1.1

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

4.1.2

Λειτουργία των επιχειρήσεων και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

∆ΗΚΕΝΚ

4.2.1

Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδοµών

Αυτοτελές Τµ. ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Σύνολο

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών Σύνολο

4.2.2

Συµµετοχή εργαζοµένων και αιρετών σε προγράµµατα επιµόρφωσης - κατάρτισης

Αυτοτελές Τµ. ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Σύνολο

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου

Αυτοτελές Τµ. ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Σύνολο

Αυτοτελές Γρ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού

4.3.2.

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Ανάπτυξη συνεργασιών και ενίσχυση της εξωστρέφειας του ∆ήµου

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

4.3.1

Οργάνωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου

Αυτοτελές Τµ. ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Σύνολο

4.3.3.

Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων Αναβάθµιση υποδοµών, εξοπλισµού και Οικονοµική λειτουργία και διαχείριση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού

4.2 4.3

Βελτίωση ∆ιοικητικής ικανότητας και Οικονοµικής Κατάστασης του ∆ήµου – Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

4

4.1

Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Αυτοτελές Τµ. Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Γρ. Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Αυτοτελές Τµ. Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Τµ. Τεχνικών Υπηρεσιών – Σύνολο


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Γενικών Λειτουργικών Δαπανών (Γενικές Υπηρεσίες) Κ.Α. Προϋπολογισμού 60 61 62 63 64 65 66 67 68

00 – Γενικές Υπηρεσίες Τίτλος Κωδικού Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι – τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) 134.100,00 194.100,00 37.000,00 21.800,00 15.249,98 107.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 545.377,35

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Α.1 Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Εκτιµώµενο ποσότητα


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Εκροών Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας

Τµήµα Ληξιαρχείου και ∆ηµοτικής Κατάστασης

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήµου, δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθµιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ). Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τα ατοµικά διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήµου, δηλαδή τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον ∆ήµαρχο και τους Αντιδηµάρχους (οργάνωση και ρύθµιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατοµικών οργάνων κλπ). Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς, το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και τις Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στις ∆ηµοτικές Παρατάξεις. Μεριµνά για την ενηµέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του ∆ήµου για τις αποφάσεις που λαµβάνουν τα όργανα του ∆ήµου. Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του ∆ήµου σε διαφόρους φορείς και όργανα και µεριµνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο ∆ήµο. Τηρεί και ενηµερώνει τα µητρώα του δηµοτολογίου και τα µητρώα αρρένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και τήρηση του Εθνικού ∆ηµοτολογίου Μεριµνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων. Μεριµνά για τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Χορηγεί άδειες πολιτικού γάµου και µεριµνά για την τέλεση των γάµων αυτών. Ενηµερώνει περιοδικά τις δηµόσιες υπηρεσίες για τις µεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούµενα στοιχεία. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατοµικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα Συνεργάζεται µε άλλους ∆ήµους και δηµόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις µεταβολών των µητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί. Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του ∆ήµου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία. Τηρεί και ενηµερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συµβαίνουν στην περιφέρεια του ∆ήµου (γεννήσεις, γάµοι, θάνατοι) καθώς και κάθε µεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται µε αυτά (π.χ. διαζύγια), σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες. Τηρεί αρχεία επισήµων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων. Εκδίδει αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά Ενηµερώνει τα αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ∆ήµων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των µητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τµήµατα αυτά. Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων ∆ήµων σε περιπτώσεις µεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται

Συνεχής Λειτουργία

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού

Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας

καταχωρηµένες εκεί. Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και µετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: (α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών. (β) Παραλαµβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραµονής αλλοδαπών στην Ελλάδα. (γ) Παραλαµβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. (δ) Επιδίδει σχετικές µε τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο ∆ήµο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου (πχ. οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, παιδικοί σταθµοί κλπ) Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραµµάτων και µεριµνά για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών στην πράξη. Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του ∆ήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του (πχ. θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ). Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες. Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ). Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων που επηρεάζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του ∆ήµου και τους ενηµερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ). Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της απασχόλησής τους στο ∆ήµο. Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του ∆ήµου. Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου. Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού του ∆ήµου Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία µε τις γραµµατείες των επιµέρους υπηρεσιών. Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ∆ήµου. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

Εξυπηρέτηση µέσω Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεχής Λειτουργία

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α

Περιγραφή ενέργειας

Υπηρεσία υλοποίησης

1.

Εφαρµογή προγράµµατος για τη µείωση κατανάλωσης χαρτιού και αναλωσίµων

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

2.

Μητρώο Υπαλλήλων

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

3.

Ενέργειες για τη βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών προς του δηµότες Προγραµµατισµός και υλοποίηση προσλήψεων

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

4.

5.

Επιµόρφωση υπαλλήλων

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του ∆ήµου Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού

Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ∆ήµου)

Χρονο προγραµµατισµός

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

1 έτος

4.3

1 έτος

4.2

1 έτος

4.1

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού

1 έτος

3.1

Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

1 έτος

4.2

Α.3 Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης* Κ.Α. Προϋπολογισμού 60

10 – Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες Τίτλος Κωδικού Αµοιβές προσωπικού

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) 392.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι – τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10

61 62 63 64 65 66 67 68

68.990,00 69.400,00 2.500,00 13.000,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 619.390,00

* Οι λειτουργικές δαπάνες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών συµπεριλαµβάνεται στις δαπάνες της Υπηρεσίας 10 των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε το σχέδιο του Προϋπολογισµού.

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

Περιγραφή ∆ράσης

Είδος ∆ράση ς

Χωροθέτησ η

Υπηρεσία Υλοποίηση ς

Εµπλεκόµεν ες Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµ ος

Νέο/ Συνεχιζόµε νο

Κ.Α. Προϋπολο γισµού

Ποσό

Πηγές Χρηµατοδότησ ης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Α.1 Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Εκτιµώµενο ποσότητα Εκροών


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Προϋπολογισµός και Οικονοµική πληροφόρηση

Λογιστήριο και Αποθήκη

Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης των Προϋπολογισµών του ∆ήµου Συνεργάζεται µε τις επιµέρους δηµοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονοµικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισµών τους σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα προγράµµατά τους. Συγκεντρώνει τους επιµέρους προϋπολογισµούς των υπηρεσιών και διαµορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισµούς του ∆ήµου προς έγκριση από τα αρµόδια όργανα. Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισµών, επισηµαίνει τις αποκλίσεις µεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών µεγεθών, µεριµνά για την ερµηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ήµου για την τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενηµέρωσης και ροής των οικονοµικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισµών κάθε υπηρεσίας . Μεριµνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια όργανα τα περιοδικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο ∆ήµος. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταµειακών προγραµµάτων του ∆ήµου. ∆ιερευνά τις ταµειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες µεθόδους για την αντιµετώπιση των ταµειακών αναγκών του ∆ήµου (π.χ. δανεισµός) . Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των ταµειακών αναγκών του ∆ήµου. Συνεργάζεται µε τις τράπεζες και µεριµνά για την αξιοποίηση των διαθεσίµων του ∆ήµου. Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του ∆ήµου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του ∆ήµου. Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ∆ήµου. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συµφωνία των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες, προµηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσοµένους µε τον ∆ήµο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τα νοµικά πρόσωπα και τα ιδρύµατα του ∆ήµου. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το τηρούµενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) και ενηµερώνει σχετικά τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου και τις υπόλοιπες δηµοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών µεγεθών του ∆ήµου. Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφω− να µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης Προγραµµάτων και Έργων στα οποία συµµετέχει ο ∆ήµος και που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. Τηρεί αρχείο Παραστατικών ∆ιαχείρισης των προηγουµένων προγραµµάτων και έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους ειδικούς κανονισµούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηµατοδότηση. Μεριµνά για την ετοιµασία των περιοδικών οικονοµικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των προηγουµένων προγραµµάτων και έργων. Τηρεί το αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει ο ∆ήµος. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του ∆ήµου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωµών του ∆ήµου µε βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων

Συνεχής Λειτουργία

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Εσόδων και Περιουσίας

συµβάσεων. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων. Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του ∆ήµου και τα αποστέλλει στο Ταµείο για πληρωµή. Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων (µηχανήµατα − εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του ∆ήµου. Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) µε τα εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέµατα των αποθηκών του ∆ήµου. Παρακολουθεί τα αποθεµάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά µε τις δηµοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου (µηχανήµατα, οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του ∆ήµου. Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησής τους. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού του ∆ήµου. Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του ∆ήµου, που έχουν επίδραση στην διαµόρφωση των αµοιβών του και µεριµνά για την έκδοση των µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών προς το προσωπικό του ∆ήµου και για τον υπολογισµό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων προς τον ∆ήµο των φυσικών και νοµικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο ∆ήµο µε βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας. Ελέγχει την ακρίβεια των µεγεθών µε βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούµενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωµάτων κλπ. ∆ηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιµέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του ∆ήµου Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου. Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και µεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν το ύψος των οφειλόµενων ποσών . Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωµάτων ή εισφορών. Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του ∆ήµου µέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δηµοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδο−τηµάτων προς τον ∆ήµο, σύµφωνα µε τους αντιστοίχους όρους. Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή (φάκελοι µε στοιχεία περιγραφικά και

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Προµήθειες υλικών/ εξοπλισµού / υπηρεσιών

Ταµείο

ιδιοκτησιακά έγγραφα Μεριµνά για την διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου. Μεριµνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του ∆ήµου και τη διαχείριση της εκµετάλλευσης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, µέριµνα είσπραξης µισθωµάτων κλπ.) Μεριµνά για την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για µονάδες στους τοµείς αλιείας Μεριµνά για την παραχώρηση χρήσης δηµοτικών ακινήτων ή τη καταβολή µισθώµατος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος απαιτούµενων προµηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Μ. 3316/2005) του ∆ήµου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για την προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις κλπ). ∆ιενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το ∆ήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας ή υπηρεσίας. ∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα του ∆ήµου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο του ∆ήµου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύµφωνα πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων προµηθειών). ∆ιενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους µε βάση τα Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος. Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και µεριµνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλµατα πληρωµής. Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλοµένων στο ∆ήµο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και µεριµνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες. ∆ιενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει το λογιστικό σύστηµα του ∆ήµου µε τις σχετικές ταµειακές εγγραφές. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεωντων οφειλετών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούµενες οφειλές. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου που ασχολούνται µε εισπράξεις.(αποκεντρωµένες υπηρεσίες, κοιµητήρια, σφαγεία, δηµοτικές αγορές κλπ)

Συνεχής Λειτουργία

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφείατου ∆ήµου. Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του ∆ήµου µε τις ταµειακές εγγραφές. Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και προγραµµατίζει τις πληρωµές σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α

1.

2.

3.

Περιγραφή ενέργειας

Υπηρεσία υλοποίησης

Κατάρτιση προϋπολογισµού επόµενων ετών σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα του ∆ήµου Ενέργειες για µείωση λειτουργικών δαπανών

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Αύξηση του ποσοστού είσπραξης εσόδων από Π.Ο.Ε.

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του ∆ήµου

Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ∆ήµου)

Χρονο προγραµµατισµός

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

6 µήνες

Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

1 έτος

4.3

1 έτος

4.1

Α.3 Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης* * Οι λειτουργικές δαπάνες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών συµπεριλαµβάνεται στις ανωτέρω δαπάνες της Υπηρεσίας 10 των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε το σχέδιο του Προϋπολογισµού


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Περιγραφή ∆ράσης

Είδος ∆ράσης

Χωροθέτηση

Υπηρεσία Υλοποίησης

Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµο ς

Νέο/ Συν/ν ο

Κ.Α. Προϋπολογισµού

Ποσό

Πηγές Χρηµατοδότησης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.

Έπιπλα - σκεύη

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση ∆ιοικ. & Οικον. Υπηρ.

Γραφείο Προγραµµατι σµού, Πληροφορικ ής και ∆ιαφάνειας

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

10-7133

10.000,00

Ι.Π.

4.1

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήµατα και λογισµικά Προµήθεια κλιµατιστικού

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση ∆ιοικ. & Οικον. Υπηρ.

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

10-7134

3.000,00

Ι.Π.

4.1

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

Ι.Π.

4.1

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

7.000,00

Ι.Π.

4.1

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

1.700,00

Ι.Π.

4.3

Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών για την εκτέλεση του προγράµµατος της κοινωνικής εργασίας Επισκευές καταστήµατος ∆.Ε. Κοσµά

Προµήθεια

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

8.000,00

Ι.Π.

4.1

107135.00 2 107135.00 5 107135.00 6 107135.00 8

500,00

Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού

∆/νση ∆ιοικ. & Οικον. Υπηρ. ∆/νση ∆ιοικ. & Οικον. Υπηρ. ∆/νση ∆ιοικ. & Οικον. Υπηρ. ∆/νση ∆ιοικ. & Οικον. Υπηρ.

Έργο

∆.Ε. Κοσµά

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

Ίδιοι Πόροι

1.2

Συντήρηση και επισκευή

Έργο

∆.Ε.

1.01.2013 -

Συν.

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας ∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση ∆ιοικ. & Οικον. Υπηρ. ∆/νση ∆ιοικ.

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση

107331.00 2 10-

60.000,00

7.200,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

9.

∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Λεωνιδίου Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου Παλαιού Γυµνασίου Λεωνιδίου

Λεωνιδίου Μελέτη

∆.Ε. Λεωνιδίου

& Οικον. Υπηρ. ∆/νση ∆ιοικ. & Οικον. Υπηρ.

Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

31.12.2013 1.01.2013 31.12.2013

Συν.

7336.00 2 107411.00 1 Σύνολο

45.000,00

Ι.Π.

142.400, 00

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Α.1 Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Γραφείο Τεχνικών Έργων

Συνεργάζεται µε το Γραφείο Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων δράσης του ∆ήµου που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών έργων που περιλαµβάνουν ειδικότερα, σύµφωνα µε το εύρος της δικαιοδοσίας των δήµων: (α) συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάµενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόµβων και διαβάσεων κλπ) (β) κτιριακά έργα ( κατασκευή. συντήρηση, επισκευή, διακόσµηση και εξοπλισµός των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων) (γ) έργα διαµόρφωσης, διαρρύθµισης και εξωραϊσµού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του ∆ήµου (πεζόδροµοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία, κοιµητήρια κλπ) (δ) υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα ∆ιενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου. Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών για την υλοποίηση των έργων του Γραφείου (εκπόνηση µε προσωπικό του Γραφείου ή µε ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των µελετών. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό ανθρώπινο δυναµικό κλπ και εισηγείται την µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Γραφείου που εκτελούνται µε αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του ∆ήµου. Συνεργάζεται µε τις Οικονοµικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των µελετών και της εκτέλεσης των

Εκτιµώµενο ποσότητα Εκροών

Συνεχής Λειτουργία

2.4


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

έργων σε τρίτους. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Γραφείου που ανατίθενται σε τρίτους. ∆ιενεργεί επιµετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους. Μεριµνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση των µηχανηµάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί το Γραφείο. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αµέσου επέµβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράµµατος. Τηρεί τεχνικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισµού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία µελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Γραφείου Ενηµερώνει το Γραφείο Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τµήµατος. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν: (α) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του ∆ήµου, καθώς και του φωτισµού για την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. (β) Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του ∆ήµου. (γ) Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του ∆ήµου (πινακίδες ονοµασίας οδών και πλατειών, αρίθµησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχοµένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών µέσωνκλπ). (δ) Στην εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων. (ε) Στην εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών µέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών. (στ) Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των ∆ήµου. Για τα ανωτέρω έργα οι αρµοδιότητες του Γραφείου είναι ανάλογες µε εκείνες του Γραφείου Τεχνικών Έργων. Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο ∆ήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων . Στο πλαίσιο αυτό: (α) Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών. (β) Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά), είναι εργαζόµενοι στο ∆ήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι µαθητές που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. (γ) Καθορίζει τις αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα των αντίστοιχων γραµµών. (δ) Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών. (στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους. Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας. (β) Μεριµνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, (γ) Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και µεριµνά για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (δ) Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους, (ε) Μεριµνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κλπ. (στ) Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών. (ζ) Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους. (η) Μεριµνά για την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο∆∆Υ. (θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώµατος των ΤΑΞΙ. Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, (β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, (γ) Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, και από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάµενα µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται. Ρυθµίζει κάθε θέµα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. (β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων. (γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. (δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους. (ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Γραφείο Ύδρευσης Αποχέτευσης

(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων. (ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων. Μεριµνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιµου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαµενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισµός κλπ). Προγραµµατίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και µεριµνά για την κατασκευάζει έργα επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του ∆ήµου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού. Μεριµνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδροµετρητές και ενηµερώνει σχετικά τις Οικονοµικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίµου των καταναλώσεων.

Συνεχής Λειτουργία

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α

1.

2.

3.

Περιγραφή ενέργειας

Υπηρεσία υλοποίησης

Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιοίκησης Έργου για το σύνολο των εργασιών και των έργων της Υπηρεσίας Υποβολή προτάσεων για Τεχνικά Έργα για χρηµατοδότηση

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εφαρµογή Προγράµµατος µείωσης του κόστους συντήρησης εξοπλισµού και καυσίµων

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του ∆ήµου Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας

Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ∆ήµου)

Χρονο προγραµµατισµός

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

1 έτος

4.1

1 έτος

4.3

1 έτος

4.1


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Α.3 Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης 30 – Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων Τίτλος Κωδικού

Κ.Α. Προϋπολογισμού

Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι – τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30

60 61 62 63 64 65 66 67 68

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) 29.000,00 0,00 96.200,00 1.000,00 7.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 164.200,00

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

Περιγραφή ∆ράσης

Είδος ∆ράσης

Χωροθέτηση

Υπηρεσία Υλοποίησης

Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµο ς

Νέο/ Συν/ν ο

Κ.Α. Προϋπολογισµού

1.

Απαλλοτριώσεις κτιρίων –εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων

∆ράση

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

30-7121

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προγραµµατι σµού, Πληροφορικ ής και ∆ιαφάνειας Γραφείο Προγραµµατι σµού,

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

307135.00 2

2.

Προµήθεια µικροεργαλείων

Ποσό

Πηγές Χρηµατοδότησης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.

2.000,00

Ι.Π.

4.3

3.000,00

Ι.Π.

4.1


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων οδού στη θέση Τηγάνι ∆Ε Τυρού Προµήθεια εξοπλισµού αναρριχητικών διαδροµών Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου

Προµήθεια

∆Ε Τυρού

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Πληροφορικ ής και ∆ιαφάνειας ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Προµήθεια

∆.Ε. Λεωνιδίου

Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

Έργο

Τ.Κ. Παλαιοχω -ρίου

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου µπροστά από πρώην Κατάστηµα Πραγµατευτής ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆.∆. Αγίου Βασιλείου ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Μαρίου Επέκταση & ανάπλαση πρώτης πλατείας Πραγµατευτής Βελτίωση και

Έργο

Τ.Κ. Πραγµατε υτής

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έργο

Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

Έργο

Τ.Κ. Μαρίου

Έργο

Τ.Κ. Πραγµατε υ-τής ∆ιαδηµοτι

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση

Έργο

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

307135.00 5

2.900,00

Ι.Π.

1.3

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

8.250,00

Ι.Π.

3.1

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

200.000,0 0

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.6

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

307135.00 7 307321.00 9 307322.00 2

999.850,0 0

1.2

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

307322.01 3

53.500,00

ΥΠ. Αγροτ. Ανάπτυξη ς και Τροφίµων ΟΠΑΑΧ

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

7.980,00

ΟΠΑΑΧ

1.2

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακή Πάρνωνα

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

28.489,04

ΟΠΑΑΧ

1.4

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

45.000,00

ΕΤΕΡΠΣ

1.2

∆/νση

1.01.2013 -

Συν.

307322.01 6 307322.11 4 307322.11 7 30-

ΣΑΤΑ

1.3

7.500,00

1.2


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

κό

Τεχνικών Υπηρεσιών

Οικονοµικών Υπηρεσιών

31.12.2013

Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

307323.00 5

3.086,60

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

307323.00 6

12.632,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

Έργο

Τ.Κ. Κοσµά

Νέο

ΣΑΤΑ 2013

1.3

Τ.Κ. Τσιταλίων

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

5.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

Έργο

Τ.Κ. Κοσµά

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

307323.00 7 307323.00 8 307323.01 2

50.000,00

Έργο

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

1.01.2013 31.12.2013

∆ιάνοιξη δρόµου προς Χοντζοπουλέικα Τ.Κ. Τσιταλίων Ανάπλαση και τσιµεντόστρωση κοινοτικών δρόµων Κοσµά Τ.Κ. Κοσµά Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Τ.Κ. Πηγαδίου

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

80.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

Έργο

Τ.Κ. Πηγαδίου

Συν.

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

Έργο

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

20.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

19.

Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆.Κ. Λεωνιδίου

Έργο

Τ.Κ. Πουλίθρω ν ∆.Κ. Λεωνιδίου

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

307323.01 4 307323.01 6 307323.01 8

12.000,00

Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Τ.Κ. Πουλίθρων

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

1.01.2013 31.12.2013

18.

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

10.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ασφαλτόστρωση δρόµου Μονή Αρτοκωστάς ∆ήµου Β.Κυνουρίας – Μονή Καρυάς ∆ήµου Ν. Κυνουρίας Τσιµεντόστρωση δρόµων προς Χοντζόπουλου (κοίλασο) και Νότια δεξαµενή ύδρευσης Λεωνιδίου Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµολέγκου – Χοντζόπουλου στο Κοίλασο Βελτίωση δρόµων και πλατειών Τ.Κ. Κοσµά

7323.00 2

2013


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

20.

∆ιάνοιξη δρόµου προς Λυγεριά Τ.Κ. Σαπ/κων ∆Ε Τυρού Ασφαλτόστρωση δρόµου από ∆αφνώνα έως Ε.Ο. Λεωνιδίου - Πλάκας Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια – Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων)

Έργο

Τ.Κ. Σαπ/κων

Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

Έργο

Τ.Κ. Τσιταλίων

23.

∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου Τ.∆. Πελετών

Έργο

Τ.Κ. Πελετών

24.

Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας ∆.Ε. Κοσµά

Έργο

∆.Ε. Κοσµά

25.

Ανάδειξη βρύσης Πολίτη

Έργο

Τ.Κ. Τυρού

26.

Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Κοσµά Επισκευή σκεπής Κοινοτικού Γραφείου – Ιατρείου Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου Οδοποιία Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού

Έργο

∆.Ε. Κοσµά

Έργο

Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

Έργο

Τ.Κ. Τυρού

Οδοποιία ∆.Ε. Κοσµά

Έργο

∆.Ε. Κοσµά

21.

22.

27.

28.

29.

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προγραµµατι σµού, Πληροφορικ ής και ∆ιαφάνειας ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

307323.02 0 307323.02 6 307323.11 3

20.500,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

35.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

21.655,00

ΟΠΑΑΧ

1.3

307323.11 5 307323.16 2 307326.00 1.01 307326.00 3 307331.00 2

6.600,00

ΟΠΑΑΧ

1.3

7.200,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

12.100,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

3.3

75.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

4.500,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

38.218,44

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

1.091,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

307333.00 4 307333.00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

30.

Βελτίωση οδού προς Πάνω Γειτονιά Τ.Κ. Πέρα Μελάνων ∆.Ε. Τυρού Τσιµεντοστρώσεις σε διάφορα σηµεία εντός της Τ.Κ. Τσιταλίων Βελτίωση δρόµου προς Βρύση

Έργο

Τ.Κ. Πέρα Μελάνων

Έργο

Τ.Κ. Τσιταλίων

Έργο

Τ.Κ. Πέρα Μελάνων

33.

Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Πέρα Γειτονιά

Έργο

Τ.Κ. Πέρα Μελάνων

34.

Ανάδειξη διόδου πρόσβασης στην Παραλία Τηγάνι ∆Ε Τυρού Βελτιώσεις όψης εισόδου ∆.Ε. Κοσµά

Έργο

Τ.Κ. Τυρού

Έργο

∆.Ε. Κοσµά

31.

32.

35.

Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατι σµού Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατι σµού Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατι σµού Αυτοτελές

36.

Μελέτη βελτίωσης τοπικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Κοσµά

Μελέτη

Τ.Κ. Κοσµά

37.

Μελέτη δρόµου Κοσµά Φυλάτικα Τ.Κ. Κοσµά

Μελέτη

Τ.Κ. Κοσµά

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

38.

Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού ∆Ε Τυρού

Μελέτη

∆.Ε. Τυρού

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

39.

Μελέτη ανάπλασης

Μελέτη

Τ.Κ.

∆/νση

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

1.01.2013 31.12.2013

1.01.2013 -

6 307333.01 4 307333.01 6 307333.02 3 307333.02 4 307333.03 4

12.400,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

3.500,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

2.150,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

5.575,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

12.100,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.3

2.804,13

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

28.300,00

ΣΑΤΑ 2013

1.3

307413.00 2

30.750,00

ΣΑΤΑ 2013

1.3

Συν.

307413.00 4

24.600,00

Ι.Π.

1.3

Συν.

30-

9.280,00

Ι.Π.

1.3

307336.00 1 307413.00 1


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

40.

41.

42.

κεντρικών δρόµων και πλατειών (Πελετών και Αµυγδαλιάς) ∆ιαµόρφωση δικτύου πεζοπορικών διαδροµών στον ∆ήµο Ν. Κυνουρίας Περιβαλλοντική µελέτη έργου “Ασφαλτόστρωση δρόµου από Χούνη προς Βλησιδία” Περιβαλλοντική µελέτη έργου “Ασφαλτόστρωση δρόµου από Πελετά προς Κρεµαστή (από θέση Καβάφα έως θέση Μακριά Λάκκα”

Μελέτη

Πελετών

Τεχνικών Υπηρεσιών

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μελέτη

Τ.Κ. Βλησιδιάς

Μελέτη

Τ.Κ. Πελετών

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προγραµµατι σµού Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατι σµού Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατι σµού

31.12.2013

7413.00 5

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

Σύνολο

307413.00 6 307413.00 8 307413.00 9

250,00

ΣΑΤΑ 2013

3.3

6.150,00

Ι.Π.

1.3

6.150,00

Ι.Π.

1.3

1.917.061,21

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Α.1Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Τµήµα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Περιγραφή λειτουργίας Μεριµνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιµου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαµενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισµός κλπ). Προγραµµατίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και µεριµνά για την κατασκευάζει έργα επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του ∆ήµου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού. Μεριµνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδροµετρητές και ενηµερώνει σχετικά τις Οικονοµικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίµου των καταναλώσεων.

Άξονας/Μέτρπ Ε.Π.

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α

Περιγραφή ενέργειας

1.

Βελτίωση – επέκταση υποδοµών ύδρευσης

2.

Βελτίωση – επέκταση υποδοµών άρδευσης

3.

Έργα βελτίωσης – συντήρησης δικτύου όµβριων και δικτύων αποχέτευσης

Υπηρεσία υλοποίησης

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του ∆ήµου

Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ∆ήµου)

Χρονο προγραµµατισµός

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

1 έτος

1.4

1 έτος

1.4

2 έτη

1.5

Τµήµα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Τµήµα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Τµήµα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Α.3 Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης Κ.Α. Προϋπολογισμού 60 61 62 63 64 65 66 67 68

25 – Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Τίτλος Κωδικού Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι – τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) 137.750,00 0,00 385.700,00 2.000,00 0,00 0,00 63.500,00 0,00 0,00 588.950,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

Περιγραφή ∆ράσης

Είδος ∆ράσης

Χωροθέτηση

Υπηρεσία Υλοποίησης

Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµο ς

Νέο/ Συν/ν ο

Κ.Α. Προϋπολογισµού

Ποσό

Πηγές Χρηµατοδότησης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.

1.

Αγορά υδατοδεξαµενής αγροτικού Ελαιουργικό συνεταιρισµού Τυρού – Σαπ/κων Προµήθεια – κατασκευή σχαρών στο Παλαιοχώρι

Αγορά/ Προµήθεια

∆.Ε. Τυρού

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257112.00 1

16.500,00

Ι.Π.

3.1

Προµήθεια

Τ.Κ. Παλαιοχω ρίου

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257131.00 2

600,00

Ι.Π.

1.5

3.

Προµήθεια πέτρινης βρύσης Τ.∆. Κουνουπιάς

Προµήθεια

Τ.Κ. Κουνουπιά ς

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257131.00 6

400,00

Ι.Π.

2.4

4.

Προµήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος για την γεώτρηση Τσέρφου Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού Προµήθεια και τοποθέτηση δεξαµενών ύδατος PVC ∆.Ε. Κοσµά Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Λογγάρι (θέση Σουλέικα) και προς Φωκιανό Τ.∆. Πηγαδίου

Προµήθεια

Τ.Κ. Τυρού

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

257135.00 2

12.000,00

Ι.Π.

1.4

Προµήθεια

∆.Ε. Κοσµά

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257135.00 4

8.400,00

Ι.Π

1.4

Έργο

Τ.Κ. Πηγαδίου

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257312.00 3

1.030,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.4

2.

5.

6.

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

7.

Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Ζενές Τ.Κ. Τυρού ∆Ε Τυρού Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Πουλίθρων, Μαρία, Παλαιοχωριου Βελτίωση εγκατάστασης εναπόθεσης λυµάτων

Έργο

∆.Ε. Τυρού

Έργο

∆.Ε. Λεωνιδίου

Έργο

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

10.

Αποπεράτωση αποχετευτικών ∆K Λεωνιδίου

Έργο

∆.K. Λεωνιδίου

11.

Αποχέτευση Αγίου Βασιλείου

Έργο

Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κοσµά

Έργο

Τ.Κ. Κοσµά

13.

Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων

Έργο

∆.Ε. Λεωνιδίου

8.

9.

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257312.00 4

35.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257312.02 8

9.277,71

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.4

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257312.20 0

2.800,00

ΣΑΤΑ 2013

1.5

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

257312.20 1

30.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.5

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257312.20 2

1.500,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.5

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

257312.20 3

23.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.5

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257326.20 0

10.874.85 2,65

Υπ. Περιβάλλο ντος , Ενέργειας και Κλιµατική ς Αλλαγής

1.5


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

14.

Έργα διευθέτησης όµβριων στην Παραλία Τυρού

Έργο

Τ.Κ. Τυρού

15.

Έργα διευθέτησης όµβριων στη θέση Βάλτος

Έργο

Τ.Κ. Τυρού

16.

Κατασκευή σχαρών όµβριων υδάτων Τ.Κ. Κοσµά

Έργο

Τ.Κ. Κοσµά

17.

Κατασκευή Μονάδας Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Κ. Τυρού ∆ήµου Ν. Κυνουρίας Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου – Παλαιοχωρίου – Πλατανακίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πραγµατευτής ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.

Έργο

Τ.Κ. Τυρού

Έργο

Αντίστοιχε ς Τ.Κ.

Έργο

Τ.Κ. Πουλίθρω ν

Έργο

Τ.Κ. Πραγµατε υτής

Έργο

Αντίστοιχε ς Τ.Κ.

18.

19.

20.

21.

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257326.20 4

12.100,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.5

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257326.20 5

12.100,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.5

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

257326.20 8

12.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.5

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257326.21 0

720.000,0 0

1.5

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.00 1

6.000,00

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστι κή Αρχή Περιφέρει ας ΣΑΤΑ 2013

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης,

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.00 2

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.00 3

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.00

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

1.4


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

22.

23.

Πελετών – Πηγαδίου – Τσιταλίων ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Πλάκας ∆.Κ. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πέρα Μελάνων

Άρδευσης, Αποχέτευσης Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

Έργο

Τ.Κ. Πέρα Μελάνων

24.

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων

Έργο

Τ.Κ. Σαπουνακ αιίκων

25.

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τυρού

Έργο

Τ.Κ. Τυρού

26.

Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών

Έργο

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

27.

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λάκου ∆.Κ. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λεωνιδίου ∆.Κ. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.

Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

Έργο

Αντίστοιχε ς Τ.Κ.

28.

29.

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης,

4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.00 6

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.00 7

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.00 8

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.00 9

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.01 0

7.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.5

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.01 1

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.01 2

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.01

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

30.

Βλησιδιάς – Κουνουπιάς- Μαρίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κοσµά

Άρδευσης, Αποχέτευσης Έργο

Τ.Κ. Κοσµά

Αποκατάσταση ζηµιών για επαναλειτουργία υδρευτικής γεώτρησης Σαραντάρη ∆.Κ. Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών για την επαναλειτουργία υδρευτικής γεώτρησης Τσέρφου ∆Ε Τυρού Επισκευή υδροδεξαµενής Κουφόβρυσης Τ.Κ. Κοσµά Συντήρηση και επισκευή άρδευσης περιοχής Λάκου ∆.Κ. Λεωνιδίου

Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

Έργο

∆.Ε. Τυρού

Έργο

Τ.Κ. Κοσµά

Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

35.

Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆.Ε. Κοσµά

Έργο

∆.Ε. Κοσµά

36.

Μελέτη επεξεργασίας βοθρολυµάτων ∆ήµου Τύρου

Μελέτη

∆.Ε. Τυρού

31.

32.

33.

34.

5

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.01 6

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257336.02 3

3.196,93

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.4

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257336.02 4

36.100,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.02 5

7.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

257336.10 0

6.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257336.20 0

7.200,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.5

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257412.00 1

5.904,00

Ι.Π.

1.5


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

37.

Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης Λογγάρι – Φωκιανός Τ.Κ. Πηγαδίου Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆.Κ. Λεωνιδίου

Μελέτη

Τ.Κ. Πηγαδίου

Μελέτη

∆.Κ. Λεωνιδίου

39.

Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆Ε Τυρού

Μελέτη

∆.Ε. Τυρού

40.

Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων

Μελέτη

Τ.Κ. Πουλίθρω ν

41.

Μελέτη ύδρευσης Βασκίνας - Παλαιόχωρας

Μελέτη

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

42.

Αναγνωριστική γεωλογική έκθεση στην περιοχή Ζαρίτσι

Μελέτη

∆.Ε. Τυρού

43.

Αναγνωριστική υδρογεωλογική έκθεση ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Λινάκα Τ.Κ. Λεωνιδίου Μελέτη αναβάθµισης δικτύου άρδευσης ∆.Κ. Λεωνιδίου

Μελέτη

∆.Κ. Λεωνιδίου

Μελέτη

∆.Κ. Λεωνιδίου

38.

44.

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257412.00 2

7.500,17

Ι.Π.

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257413.00 2

15.313,50

Ι.Π.

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257413.00 3

14.760,00

Ι.Π.

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257413.00 4

4.059,00

Ι.Π.

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257413.00 5

8.610,00

ΣΑΤΑ 2013

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257413.00 6

3.400,00

1.4

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257413.00 7

3.500,00

156,80 Ι.Π. + 3.243,20 ΣΑΤΑ ΠΟΕ Ι.Π.

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Συν.

257413.10 0

6.150,00

Ι.Π.

1.4

1.4


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

45.

Μελέτη αρδευτικού Μαρίου – Αγίου ∆ηµητρίου

Μελέτη

Τ.Κ. Μαρίου / ∆ιαδηµοτι κό

Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης

Οικονοµική υπηρεσία

1.01.2013 31.12.2014

Νέο

Σύνολο

257413.10 1

24.600,00

ΣΑΤΑ 2013

12.003.853,96

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Α.1Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Τµήµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών

Παραλαµβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων φακέλων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόµενες µελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογικές, θερµοµόνωση, παθητική πυροπροστασία, µελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδοµικές άδειες. Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες, τη µελέτη θερµοµόνωσης, τη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας. Αναθεωρεί και ενηµερώνει τις οικοδοµικές άδειες, εγκρίνει εργασίες µικρής κλίµακας και τηρεί όλα τα απαιτούµενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδοµικών αδειών. Ελέγχει το σύννοµο εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων και των πολεοδοµικών µελετών για την επέκταση /τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του ∆ήµου. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του ∆ήµου. Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής. Ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις

Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών

Εκτιµώµενο ποσότητα Εκροών

Συνεχής Λειτουργία

Συνεχής Λειτουργία

1.4


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών

ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν ιδίως: (α) Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής. (β) Την σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµµάτων διαµορφωµένης κατάστασης. (γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής. (δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π. (ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής. (στ) Την εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα. (ζ) Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν. (η) Την εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν. Γνωµοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόµησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας). Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων δόµησης, διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισµάτων και στον χαρακτηρισµό αυτών σύµφωνα µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίµων ή άλλων προβλεποµένων κυρώσεων κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδοµικό κανονισµό και τις οικοδοµές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία. Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδοµές για µη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία.

Συνεχής Λειτουργία

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α

1.

Περιγραφή ενέργειας

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός σχεδιασµός του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Υπηρεσία υλοποίησης ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του ∆ήµου

Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ∆ήµου)

Χρονο προγραµµατισµός

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

3 έτη

1.1


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Α.3 Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης 40 – Υπηρεσίες Πολεοδομίας Τίτλος Κωδικού

Κ.Α. Προϋπολογισμού

Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι – τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40

60 61 62 63 64 65 66 67 68

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) 74.000,00 4.500,00 13.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.500,00

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

Περιγραφή ∆ράσης

Είδος ∆ράσης

Χωροθέτηση

Υπηρεσία Υλοποίησης

1.

Καθορισµός οριογραµµών αιγιαλού – παραλίας από την θέση Πελιάς έως εκβολές του ποταµού ∆αφνώνα ∆απάνη αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων

Μελέτη

∆.Κ. Λεωνιδίου

Υπηρεσία

∆ήµος Ν. κυνουρίας

2.

Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµο ς

Νέο/ Συν/ν ο

Κ.Α. Προϋπολογισµού

∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας

1.01.2013 31.12.2013

Συν.

407413.11 0

∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας

1.01.2013 31.12.2013

Νέο

006495.02 1

Ποσό

Πηγές Χρηµατοδότησης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.

3.112,00

Ι.Π.

1.1

3.000,00

Ι.Π.

1.1


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Σύνολο

6.112,00

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Α.1Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Σχεδιάζει, προγραµµατίζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του ∆ήµου. Μεριµνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιοχή του ∆ήµου. Παρακολουθεί την εφαρµογή των ρυθµίσεων που αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του ∆ήµου, σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες. Μεριµνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία µηχανισµών και συστηµάτων για την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για: (α) την διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, (β) την αποκατάσταση υφισταµένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑ∆Α), σε συνεργασία µε τον τοµέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας. (γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως: (α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. (β) Τον καθορισµό των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και την παροχή γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. (γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών. (δ) Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιοµηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την υπηρεσία Πολεοδοµίας. (ε) Την παρακολούθηση προγραµµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (π.χ. του προγράµµατος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).

Εκτιµώµενο ποσότητα Εκροών

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Τµήµα εξοικονόµησης ενέργειας

Τµήµα Πολιτικής Προστασίας

(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρωνγια την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του ∆ήµου. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του ∆ήµου (συστήµατα και προγράµµατα ανακύκλωσης). Μεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). Το Γραφείο έχει επίσης ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. (β) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας. (γ) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του ∆ήµου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία. (δ) Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από το ∆ήµο. ∆ιατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του ∆ήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού. Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του ∆ήµου. Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόσληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου. Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του ∆ήµου, συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών σφαγείων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου. Μεριµνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δηµοτικά σφαγεία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών σφαγείων. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου για την απόδοση των εισπραττόµενων ποσών. Μεριµνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση των κάθε είδους υποδοµών και τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων.

Συνεχής Λειτουργία

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου

Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήµατα, τεχνικά µέσα, κάδοι κλπ). Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκοµιδή απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κλπ). Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναµικού. Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης. Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του Γραφείου. Συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Γραφείου. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του καθαρισµού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου και της συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ. ∆ιαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του ∆ήµου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµατα, φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα) µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα. ∆ιερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων ατυχηµάτων. Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου. Μεριµνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου.

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Υπηρεσία Νεκροταφείων

Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του ∆ήµου (τεχνικά µέσα, εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κλπ). ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισµα, κλάδεµα κλπ). ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Τµήµατος. Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδοµών και πρασίνου των κοιµητηρίων. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου. Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών κοιµητηρίων. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιµητηρίων και συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου για την απόδοση των εισπραττόµενων ποσών. Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδοµών και πρασίνου των κοιµητηρίων.

Συνεχής Λειτουργία

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α

1.

Περιγραφή ενέργειας

Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος

Υπηρεσία υλοποίησης

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του ∆ήµου

Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ∆ήµου)

Χρονο προγραµµατισµός

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

2 έτη

1.1


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Α.3 Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης* Κ.Α. Προϋπολογισμού 60 61 62 63 64 65 66 67 68

20 – Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Τίτλος Κωδικού Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι – τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) 286.450,00 0,00 113.100,00 1.000,00 33.000,00 0,00 111.500,00 0,00 0,00 545.050,00

*Στην Υπηρεσία 20 – Καθαριότητας και Ηλεκτοφωτισµού εµπεριέχεται το κόστος των λειτουργικών δαπανών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 35 – Υπηρεσίες Πρασίνου Κ.Α. Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) 60 Αµοιβές προσωπικού 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 62 Παροχές τρίτων 0,00 63 Φόροι – τέλη 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 18.500,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας 0,00 πίστεως 66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 67 Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 68 Λοιπά έξοδα 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 45 – Υπηρεσίες Νεκροταφείων Τίτλος Κωδικού

Κ.Α. Προϋπολογισμού

Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι – τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45

60 61 62 63 64 65 66 67 68

18.500,00

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

Είδος ∆ράσης

Χωροθέτηση

Υπηρεσία Υλοποίησης

Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµο ς

Νέο/ Συν/ν ο

Κ.Α. Προϋπολογισµού

Αγορά ακινήτων ∆Ε Λεωνιδίου

Επένδυση

∆Ε Λεωνιδίου

∆/νση Οικονοµικού

01.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

207112.00 1

2.

Προµήθεια κάδων απορριµµάτων

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση Οικονοµικού

01.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

3.

Μετατοπίσεις –

Έργο

∆ήµος Ν.

∆/νση Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου ∆/νση Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου ∆/νση

∆/νση

01.01.2013

Συν.

1.

Περιγραφή ∆ράσης

Ποσό

Πηγές Χρηµατοδότησης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.

9.500,00

Ι.Π.

1.1

207135.00 1

8.000,00

Ι.Π.

1.6

20-

25.000,00

Ίδιοι

1.2


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

4.

Βελτιώσεις – Επεκτάσεις ∆ηµοτικού φωτισµού ∆ήµου Επέκταση φωτισµού Τσιταλίων

Κυνουρίας

Έργο

Τ.Κ. Τσιταλίων

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και χώρων στάθµευσης ∆Ε Λεωνιδίου Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση Πετσίνα ∆Ε Λεωνιδίου Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆Ε Τυρού

Έργο

∆.Ε. Λεωνιδίου

Έργο

∆.Ε. Λεωνιδίου

Έργο

∆.Ε. Τυρού

8.

Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Λεωνιδίου

Έργο

∆.Ε. Λεωνιδίου

9.

Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Κοσµά

Έργο

Τ.Κ. Κοσµά

10.

Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ∆Ε Κοσµά Κατασκευή

Μελέτη

∆.Ε. Κοσµά

Έργο

∆.Ε.

5.

6.

7.

11.

Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου ∆/νση Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου ∆/νση Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου ∆/νση Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου ∆/νση Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου ∆/νση Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου ∆/νση Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου ∆/νση Καθαριότητα ς& Ηλεκ/σµου

Οικονοµικού

– 31.12.2013

7325.10 0

Πόροι

∆/νση Οικονοµικού

01.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

207325.10 2

400,00

∆/νση Οικονοµικού

01.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

207336.00 1

∆/νση Οικονοµικού

01.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

∆/νση Οικονοµικού

01.01.2013 – 31.12.2013

∆/νση Οικονοµικού

Τµήµα

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

7.200,00

ΣΑΤΑ 2013

1.2

207336.00 4

2.344,39

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.5

Νέο.

207336.00 6

7.200,00

ΣΑΤΑ 2013

1.2

01.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

207336.01 0

7.200,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

∆/νση Οικονοµικού

01.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

207336.01 1

7.200,00

ΣΑΤΑ 2013

1.2

∆/νση Οικονοµικού

01.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

207413.00 2

8.610,00

Ι.Π.

1.5

∆/νση

01.01.2013

Συν.

45-

12.600,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

12.

13.

14.

οστεοφυλακίου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού Κατασκευή οστεοφυλακίου Τ.Κ. Κοσµά ∆.Ε. Κοσµά Τοιχίο αντιστήριξης στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆.Ε. Τυρού ∆ιαµόρφωση χώρου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆.Ε. Τυρού

Τυρού

Νεκροταφείω ν

Οικονοµικού

– 31.12.2013

Έργο

∆.Ε. Κοσµά

∆/νση Οικονοµικού

Έργο

∆.Ε. Τυρού

Έργο

∆.Ε. Τυρού

Τµήµα Νεκροταφείω ν Τµήµα Νεκροταφείω ν Τµήµα Νεκροταφείω ν

01.01.2013 – 31.12.2013 01.01.2013 – 31.12.2013 01.01.2013 – 31.12.2013

∆/νση Οικονοµικού ∆/νση Οικονοµικού

7326.00 2 Συν.

45- 60.000,00 7326.00 3 Συν. 45- 12.600,00 7336.00 4 Συν. 45- 12.600,00 7336.00 5 Σύνολο 184.454,39

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α.1Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσµού στις εστίες του. Μεριµνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής. Προωθεί προγράµµατα εγκατάστασης νέων αγροτών και µεριµνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την υπηρεσία Τουρισµού. Εκτιµά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαµβανόµενες από τους παραγωγούς τιµές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και µεριµνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών προϊόντων. Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης

Εκτιµώµενο ποσότητα Εκροών


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών ∆ιοικουσών Επιτροπών (Π.∆.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικήςπαραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας.

Μεριµνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του ∆ήµου .Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση τους. Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης: (α) Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήµανση των τεχνικών και οικονοµικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. (β) Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων εργασίας, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων και τη µείωση κόστους παραγωγής τους. (γ)Μεριµνά για την οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την εν γένει αντιµετώπιση των προβληµάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ,στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρµοζόµενων προγραµµάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης. (δ) ∆ιενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων (οικονοµικές ενισχύσεις στη φυτική, ζωική παραγωγή και στην αλιεία) και µεριµνά για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγο− ρές, εκτίµηση ζηµιών κ.λ.π.). (ε) Ενηµερώνει το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης για τα ζητήµατα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσµο και λαµβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιµετώπισή τους. ∆ιενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσµού στις εστίες του. Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριµνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών σε λιµένες αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. Γνωµοδοτεί για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

ίδρυσης και λειτουργίας τους. Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων. Καταρτίζει µελέτες και συντάσσει εκλαϊκευµένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων και διοργανώνει ενηµερωτικές συναντήσεις µε αλιείς, υδατοκαλλιέργειες και γενικά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα. Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθµιση ζητηµάτων του τοµέα της αλιείας στην περιοχή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως: (α) την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσµατος της σχετικής δηµοπρασίας ή διάθεσης των δηµευθέντων υλικών και µέσων αλιείας. (β) την εφαρµογή του προγράµµατος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών µε την έγκαιρη και επαρκή παρα− γωγή του αναγκαιούντος γόνου για τον εφοδιασµό µε αυτόν των ενδιαφεροµένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών. (γ) την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις αρµόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα. (δ) τη διάθεση σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύµατα ή σε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα των πλωτών µέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισµού που δηµεύθηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί. (ε) την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας. (στ) την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και αξία αλιευµάτων των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών. (ζ) τη σύµφωνη γνώµη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εµπλουτισµό υδάτων. (η) την έγκριση της χορήγησης, από τις αρµόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας. (θ) την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισµένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθµιση της αλιείας και σπογγαλιείας. (ι) την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων. (ια) την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των µη εκµεταλλεύσιµων τελµάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες. (ιβ) τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόµισης αλιευµάτων στις ιχθυόσκαλες. (ιγ) τη σύσταση τριµελών συµβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών. (ιδ) την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισµών και την παροχή σ΄ αυτούς τεχνικών οδηγιών. (ιε) την παροχή γνώµης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθµιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώµατα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών. Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως: (α) τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιµαστικής αλιείας. (β) τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας. (γ) τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών. (δ) τις επαγγελµατικές άδειες αλιείας. (ε) τη µεταβίβαση κυριότητας επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Τµήµα Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και Απασχόλησης

(στ) την αντικατάσταση µηχανής αλιευτικού σκάφους. (ζ) την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισµών. Αντιµετωπίζει θέµατα και εισηγείται µέτρα που αφορούν τη διακίνηση, µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εµπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς. Μελετά και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων εµπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως: (α) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εµποροπανηγύρεις). (β) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαµονή µετακινουµένων πληθυσµιακών οµάδων. (γ) Τον καθορισµό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήµισης. (δ) Τον προσδιορισµό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστηµάτων και επιχειρήσεων, στο βαθµό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης. (ε) Τον προσδιορισµό των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα. (στ) Τον καθορισµό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών. (ζ) Τον καθορισµό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων. (η) Τον καθορισµό των ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου. (θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών. (ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειµένου. (ια) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών. (ιβ) Την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων. (ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή των αποφάσεων των σχετικών µε τα προηγούµενα θέµατα εµπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως: (α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές. (β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστηµάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις (γ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του Κ∆Κ). (δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεποµένων επιθεωρήσεων.

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Γραφείο

(ε) Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ,τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. (στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. (ζ) Τη λειτουργία µουσικών οργάνων. (η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εµποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών . (θ) Τα ζωήλατα οχήµατα. (ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα. (ια) Τη διενέργεια διαφήµισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήµισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισµού επαγγελµατικής δραστηριότητας σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. (ιβ) Τη λειτουργία καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων. (ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εµπορίου . (ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου. (ιε) Την συµµετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές. (ιστ) Την άσκηση επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου, σε συνεργασία µε την υπηρεσία ∆ηµ. Υγείας. (ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου. (ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), τη ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών. (ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασµένων µόνιµα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή µικτών. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίµων. Ελέγχει την εφαρµογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήµισης, των προδιαγραφών των διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, µε τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρµογή και εφαρµόζει τοπικά προγράµµατα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συµµετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του ∆ήµου. Μεριµνά για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε συνεργασία και µε το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού και µε τη ∆ιεύθυνση ∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαµβάνοντας υπόψη τις προγραµµατικές επιλογές για θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράµµατος δια βίου µάθησης. Μεριµνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής του ∆ήµου µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή. Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάµενη κατάσταση του τουρισµού στην περιοχή του ∆ήµου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδοµές, στοιχεία απασχόλησης, οικονοµικά στοιχεία κλπ).


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Ανάπτυξης Τουρισµού

Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων παρέµβασης του ∆ήµου για την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή και την αναβάθµιση των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τους τουριστικούς επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής. Μεριµνά για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών. Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραµµάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του ∆ήµου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού, δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ). Μεριµνά για την εφαρµογή µηχανισµών ενηµέρωσης/ πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

Συνεχής Λειτουργία

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α

1.

2.

3.

4.

Χρονο προγραµµατισµός

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

Υπηρεσία Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

2 έτη

4.1

Υπηρεσία Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Υπηρεσία Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

1 έτος

3.3

6 µήνες

4.1

2 έτη

3.3

Περιγραφή ενέργειας

Υπηρεσία υλοποίησης

Συνεχής αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτησή τους Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την τοπική δραστηριότητα Προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να υποδεχθεί τις νέες αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στους ∆ήµους από 1/1/2013 Ενέργειες για ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας

Υπηρεσία Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του ∆ήµου

Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ∆ήµου)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Α.3 Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης 70 – Λοιπές Υπηρεσίες Τίτλος Κωδικού

Κ.Α. Προϋπολογισμού

Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι – τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70

60 61 62 63 64 65 66 67 68

Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) 66.000,00 150.355,45 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.855,45

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

Περιγραφή ∆ράσης

Είδος ∆ράσης

Χωροθέτηση

Υπηρεσία Υλοποίησης

Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµο ς

Νέο/ Συν/ν ο

Κ.Α. Προϋπολογισµού

1.

Πινακίδες προσδιορισµού ∆ήµου – ∆ηµαρχείου, ενηµέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

707135.00 2

Ποσό

5.000,00

Πηγές Χρηµατοδότησης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.

Ι.Π.

1.1


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

2.

Προµήθεια ξυλοκατασκευών υπαίθριας αναψυχής

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707135.05 5

1.000,00

Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα Γλυππίας Παλαιοχωρίου

Έργο

Τ.Κ. Παλαιοχω ρίου

Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ ∆.Κ. Λεωνιδίου Ράµπες ανέλκυσης σκαφών

Έργο

∆.Κ. Λεωνιδίου

Έργο

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707311.00 5

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Νηπιαγωγείο – ∆ηµοτικό) ∆ήµου Τυρού Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Γυµνάσιο) ∆ήµου Τυρού Επισκευές στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Λυκείου Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Μελέτη σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής

Έργο

∆.Ε. Τυρού

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Έργο

∆.Ε. Τυρού

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆/νση Οικονοµικού

Έργο

∆.Ε. Λεωνιδίου

∆/νση Οικονοµικού

Έργο

∆.Ε. Λεωνιδίου

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μελέτη

∆.Ε. Τυρού

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής

∆/νση Οικονοµικού

∆/νση Οικονοµικού

∆/νση Οικονοµικού

Ι.Π.

1.2

30.242,48

ΘΗΣΕΑΣ

4.3

707326.00 1 707326.00 2

35.632,01

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

2.5

12.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.2

Συν.

707331.00 1

8.758,09

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

2.1

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707331.00 2

7.503,50

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

2.1

1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707331.00 3 707331.00 5

25.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

2.1

9.970,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

2.1

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707412.00 4

15.340,00

ΕΠΕΡ

1.1

Συν.

Συν.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

11.

πόλης ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Τυρού Προµελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου τυρού

Ανάπτυξης Μελέτη

∆.Ε. Τυρού

Τ.Κ. Λεωνιδίου /Τ.Κ. Κοσµά/Τ. Κ. Πουλίθρω ν Τ.Κ. Πέρα Μελάνων

12.

Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου – Πλάκας –Πουλίθρων και Κοσµά

Μελέτη

13.

Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης δρόµου προς Κίσσακα

Μελέτη

14.

Επικαιροποίηση µελέτης βιολογικού καθαρισµού δηµοτικών σφαγείων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Μελέτη κατασκευής αγκυροβολίου µικρών σκαφών στον όρµο Λιβάδι Επικαιροποίηση / τροποποίηση της µελέτης λιµενικών έργων επέκτασης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου : Υποέργο – Παραλιακά κρηπιδώµατα και τεύχη δηµοπράτησης

Μελέτη

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

Μελέτη

Τ.Κ. Πέρα Μελάνων

Μελέτη

∆.Ε. Τυρού

15.

16.

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707412.00 5

8.610,00

Ι.Π.

1.1

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.00 1

4.400,00

Ι.Π.

1.3

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.00 2

5.950,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.00 3

15.000,00

ΣΑΤΑ 2013

1.2

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.00 6

15.744,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.2

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.00 8

6.800,00

Ι.Π.

1.2


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

17.

18.

19.

20.

21.

Καθορισµός παραλιακής ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής στο ρυµοτοµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση Πελιάς έως εκβολές ποταµού ∆αφνώνα Τοπογραφική µελέτη καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού – παραλίας από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκα ∆Ε Λεωνιδίου Μελέτη καθορισµού ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής στο ρυµοτοµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκα ∆Ε Λεωνιδίου Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου “Ίδρυση νέσου σφαγείου αιγοπροβάτων” του ∆ήµου Λεωνιδίου Μελέτη καθορισµού οριογραµµών Αιγιαλού – Παραλίας Τ.Κ.

Μελέτη

∆.Κ. Λεωνιδίου

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.00 9

6.150,00

Ι.Π.

1.1

Μελέτη

∆.Κ. Λεωνιδίου

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.01 0

10.000,00

Ι.Π.

1.1

Μελέτη

∆.Κ. Λεωνιδίου

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.01 1

6.150,00

Ι.Π.

1.1

Μελέτη

∆.Ε. Λεωνιδίου

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.01 2

8.610,00

Ι.Π.

1.6

Μελέτη

Τ.Κ. Πουλίθρω ν

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.01 3

15.475,00

Ι.Π.

1.1


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

22.

Πουλίθρων Μελέτη καθορισµού οριογραµµών Αιγιαλού – Παραλίας Φωκιανού

Μελέτη

Τ.Κ. Πηγαδίου

Οικοδοµική άδεια εργασιών συντήρησης στο σχολικό συγκρότηµα Λεωνιδίου Σύγχρονη προβολή της τσακώνικης κληρονοµιάς

Υπηρεσία

∆.Ε. Λεωνιδίου

∆ράσεις

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

25.

Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

∆ράσεις

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

26.

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας

∆ράσεις

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

27.

Μελέτη αναβάθµισης υποδοµών κεντρικού οδικού άξονα και παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου

Μελέτες

∆.Κ. Λεωνιδίου

23.

24.

Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆/νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707413.01 4

15.500,00

Ι.Π.

1.1

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

707425.00 3

10.000,00

Ι.Π.

2.1

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

006434.00 4

15.000,00

Ίδιοι Πόροι

3.3

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

006434.00 5

46.000,00

3.3

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

006495.01 1

500

(30% Συµµετοχ ή ∆ήµου & 70%επιχο ρήγηση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξη ς Ι.Π.

∆/νση Οικονοµικού

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

706162.00 9

20.600,00

Ι.Π.

1.3

Σύνολο

609.693,16

3.2


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Α.1Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κλπ). Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετέχει σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δηµοτών µε την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (µε τη δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του ∆ήµου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ µέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρµογής ενός «Τοπικού Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής») Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: • οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου • οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου • οι Μ.Κ.Ο • οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους

Εκτιµώµενο ποσότητα Εκροών

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

• τα αντιπροσωπευτικά σώµατα των οµάδων−χρη− στών Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισµό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς. Μεριµνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων και εποπτεύει και ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών, παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. Μεριµνά για τον ορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο ∆ήµο. Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά: (α) ∆ιενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδοµάτων πρόνοιας, (β) Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες. (γ) Λειτουργεί µονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. (δ) Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενηµέρωση σε κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων (ε) Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων (προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισµένων, υπερηλίκων κ.λ.π.) (στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλποµένων σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης (ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οικογενειών Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: (α) Μεριµνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική µίσθωση ακινήτων, τη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας. (β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονοµικής αδυναµίας. (γ) Μεριµνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων. (δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους. (ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας. (ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. (η) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας Επιµελείται των θεµάτων που αφορούν ασφαλισµένους του ΟΓΑ δηµότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τους ασφαλισµένους αυτούς. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για: (α) τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών (β την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο (γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών (δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση (ε) τη λήψη µέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων (στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: (α) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δηµοτικών δεξαµενών νερού. (β)Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, (γ) Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, (δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς. (ε) Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους. (Συνεργασία µε τον τοµέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται). (στ) Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων µέτρων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: (α) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών. (β) Μεριµνά για την υλοποίηση ι) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση ιιι) προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (γ) Εκδίδει τοπικές υγειονοµικές διατάξεις και λαµβάνει µέτρα σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής. (δ) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας. (ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράµµατα για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία στην περιοχή του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: (α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. (β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων. (γ) Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του ∆ήµου. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: (α) Μεριµνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ∆ΚΚ). (β) Μεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. (γ) Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων. (δ) Μεριµνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας (Συνεργασία µε την Οικονοµική υπηρεσία για τη µίσθωση ακινήτων). (ε) Συνεργάζεται µε την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενηµερώνει για θέµατα της αρµοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της. Σχεδιάζει και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την υποστήριξη των µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαµβάνονται αρµοδιότητες όπως: (α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών (β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής Μεριµνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: (α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατός του, το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης (νόµος 3879/2010, άρθρο 8) Το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις σε τοπικό επίπεδο. (β) Μεριµνά για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του ∆ήµου. (γ) Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) που εφαρµόζουν το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τµήµατος, είτε στο πλαίσιο νοµικού προσώπου του ∆ήµου.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

(δ) Μεριµνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης. (ε) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε το Υπουργείο. (στ) Ασκεί τις αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µεταφέρονται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µαζί µε την αντίστοιχη επιχειρησιακή µονάδα ή αποκεντρωµένη δοµή υπηρεσιακής µονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/ 2010 Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων εύρυθµης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: (α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή. (β) Μεριµνά για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την Οικονοµική υπηρεσία). (γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. (δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. (ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους µαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. (στ) Μεριµνά για το διορισµό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σηµασία. (ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών. (η) Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους. (θ) Εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. (ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την τακτική φοίτησή τους. (ια) Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού για την προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις όπως: (α) ∆ηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ. (β) ∆ιοργάνωση και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις). (γ) Προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. (δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. (στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση τοπικών πολιτιστικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: (α) Εισηγείται για τη συµµετοχή εκπροσώπου του ∆ήµου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εµβέλειας. (β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙ∆ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου. (γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (Ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου). Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισµού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις όπως: (α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και δηµοτικοί χώροι άθλησης). (β) Προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. (γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται µε διυπουργική απόφαση. Μεριµνά για την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων που απευθύνονται στους νέους, σε συνεργασία µε τους σχεδιασµούς και τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δηµοτικών δοµών και νοµικών προσώπων που εφαρµόζουν προγράµµατα και δράσεις στους τοµείς του πολιτισµού, του αθλητισµού και της Νέας Γενιάς. Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα στους τοµείς του Πολιτισµού, του Αθλητισµού και της Νέας Γενιάς, συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράµµατα που υλοποιούνται από τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α

Περιγραφή ενέργειας

1.

Υποστήριξη σχολικών επιτροπών

2.

Επιχορηγήσεις Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

Υπηρεσία υλοποίησης ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας,

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του ∆ήµου

Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ∆ήµου)

Χρονο προγραµµατισµός

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

Συνεχής

2.5

Συνεχής

2.5


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

3.

Υλοποίηση του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι – Κατ’ οίκον φροντίδα

4.

Συµβουλευτικές δράσεις

Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού

∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Συνεχής

2.3

Συνεχής

3.1

Α.3 Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης Κ.Α. Προϋπολογισμού 60 61 62 63 64 65 66 67 68

15 – Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής Τίτλος Κωδικού Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε ευρώ) Αµοιβές προσωπικού 20.000,00 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 Παροχές τρίτων 64.000,00 Φόροι – τέλη 0,00 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας 0,00 πίστεως ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 4.000,00 Πληρωµές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 Λοιπά έξοδα 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 88.400,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

Είδος ∆ράσης

Χωροθέτηση

Υπηρεσία Υλοποίησης

Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµο ς

Νέο/ Συν/ν ο

Κ.Α. Προϋπολογισµού

Ποσό

Πηγές Χρηµατοδότησης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.

Προµήθεια τριών αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής

Προµήθεια

∆.Ε. Λεωνιδίου

Οικονοµική Υπηρεσία

1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

157135.00 1

45.000,00

Ι.Π.

2.1

Προµήθεια και τοποθέτηση ειδών παιδικών χαρών Αποκατάσταση – Μετατροπή κτιρίου παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Τυρού σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ∆.Ε. Κοσµά

Προµήθεια

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού “

Οικονοµική Υπηρεσία

Νέο

Ι.Π.

2.4

∆.Ε. Τυρού

Οικονοµική Υπηρεσία

157135.00 4 157311.00 1

5.000,00

Έργο

1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013

200.000,0 0

ΥΠ.ΠΟ

2.4

Έργο

∆.Ε. Κοσµά

Τεχνική Υπηρεσία

50.000,00

Ίδιοι Πόροι

2.5

5.

Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίου δηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου – εγκατάσταση µονάδας καύσης βιοµάζας

Έργο

∆.Ε. Λεωνιδίου

Οικονοµική Υπηρεσία

337.021,8 4

2.1

6.

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5

Έργο

Τ.Κ.

Τεχνική

ΥΠ.Περιβά λλοντος Ενέργειας και Κλιµατική ς Αλλαγής ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.

2.

3.

4.

Περιγραφή ∆ράσης

Συν.

1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2014

Συν.

1.01.2013

Συν.

Συν.

157322.00 1 157326.00 2

15-

2.290,50

2.5


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

στο Πηγάδι

Πηγαδίου

Υπηρεσία

7.

Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας των δρόµων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο

Έργο

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

Αναπτυξιακή Πάρνωνα

8.

Επισκευή στέγης κλειστού Γυµναστηρίου Μπάσκετ ∆.Ε. Λεωνιδίου Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κοσµά ∆.Ε Κοσµά Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆.Ε. Τυρού Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για λειτουργικές δαπάνες) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές( για αποζηµίωση σχολικών τροχονόµων) Απόδοση σε παιδικό σταθµό

Έργο

∆.Ε. Λεωνιδίου

Τεχνική Υπηρεσία

Έργο

Τ.Κ. Κοσµά

Τεχνική υπηρεσία

Μελέτη

∆.Ε. Τυρού

Τεχνική Υπηρεσία

Παροχές

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας

Οικονοµική Υπηρεσία

Οικονοµική Υπηρεσία

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας ∆.Ε. Λεωνιδίου

Οικονοµική Υπηρεσία

Οικονοµική Υπηρεσία

Οικονοµική Υπηρεσία

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Απόδοση σε παιδικό σταθµό

15.

Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους

Παροχές

Παροχές

Παροχές

Επιχορηγήσ εις

– 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013

Συν.

1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 –

Νέο

Συν.

Συν.

Νέο

Νέο

Νέο

Νέο

7326.00 3 157326.00 4

3.043.491 ,96

3.3

157332.00 2 157332.00 5 157411.00 1 006711.00 1 006711.00 3

23.100,00

Υπ. Ανάπτυξη ς, Ανταγωνισ τικότητας και Ναυτιλίας ΣΑΤΑ ΠΟΕ

12.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

2.5

Ι.Π.

2.5

006712.00 1 006712.00 2 006734.00

62.000,00

300,00

2.5

55.000,00

2.1

3.250,00

2.1

1.000,00

13.680,00

Κρατική Επιχορήγη ση Ίδιοι Πόροι

4.1

Ι.Π.

2.5

4.1


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

16.

και σωµατεία (∆.Ε. Λεωνιδίου) Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε. Τυρού) Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε. Λεωνιδίου) Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε. Τυρού) Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε. Κοσµά) Επιχορήγηση Αρχείου Τσακωνιάς

31.12.2013 Επιχορηγήσ εις

∆.Ε. Τυρού

Επιχορηγήσ εις

∆.Ε. Λεωνιδίου

Οικονοµική Υπηρεσία

1.01.2013 – 31.12.2013

Επιχορηγήσ εις

∆.Ε. Τυρού

Οικονοµική Υπηρεσία

Επιχορηγήσ εις

∆.Ε. Κοσµά

Επιχορηγήσ εις

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος δράσης Κοινωφελούς επιχείρησης ∆. Νότιας Κυνουρίας Φιλοξενίες

∆ράσεις

23.

24.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Οικονοµική Υπηρεσία

1.01.2013 – 31.12.2013

1 Νέο

006734.00 2

15.120,00

Ι.Π.

2.5

Νέο

006735.00 1

9.560,00

Ι.Π.

2.4

1.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

006735.00 2

7.560,00

Ι.Π.

2.4

Οικονοµική Υπηρεσία

1.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

006735.00 3

3.060,00

Ι.Π.

2.4

Οικονοµική Υπηρεσία

Νέο

Ι.Π.

2.4

Οικονοµική Υπηρεσία

006735.00 4 006737.00 4

3.060,00

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013

63.000,00

Ι.Π.

4.1

∆ράσεις

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

Οικονοµική Υπηρεσία

Νέο

3.000,00

Ι.Π.

3.3

Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου

∆ράσεις

Οικονοµική Υπηρεσία

13.000,00

Ι.Π.

3.3

Μνηµόσυνο δωρητών –

∆ράσεις

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας ∆ήµος

Οικονοµική

1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013

500,00

Ι.Π.

2.4

Νέο

Νέο

Νέο

006433.00 2 006434.00 1 00-


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

25.

26.

ευεργετών – αιρετών αρχόντων Τηλεϊατρική παρακολούθηση πολιτών (Cardio Express) Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

∆ράσεις

Υπηρεσίες

27.

Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας

Υπηρεσίες

28.

Συµµετοχή ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στο πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το 2013

∆ράσεις

Νότιας Κυνουρίας ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας

Υπηρεσία “

Οικονοµική Υπηρεσία

Οικονοµική Υπηρεσία

Οικονοµική Υπηρεσία

Οικονοµική Υπηρεσία

– 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013 1.01.2013 – 31.12.2013

Νέο

Νέο

Νέο

Νέο

Σύνολο

6434.00 3 006495.00 2 006495.00 6 006495.00 7 006495.01 0

1.400,00

Ι.Π.

2.2

2.000,00

Ι.Π.

4

5.000,00

Ι.Π.

4

5.000,00

Ι.Π.

2.2

3.984.394,30

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Α.1Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

Εκτιµώµενο ποσότητα Εκροών


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ). Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρµογή του προγράµµατος e−kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποµακρυσµένους οικισµούς του ∆ήµου. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου. Προωθεί τα αιτήµατα αυτά στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών. Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Συνεχής Λειτουργία

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Το Αυτοτελές Τµήµα Κ.Ε.Π. (Κέντρο ΕξυπηρέτησηςΠολιτών) είναι αρµόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ΄ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου Εσωτερικών

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

Περιγραφή ∆ράσης

Είδος ∆ράσης

Χωροθέτηση

Υπηρεσία Υλοποίησης

Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµο ς

Νέο/ Συν/ν ο

Κ.Α. Προϋπολογισµού

Ποσό

Πηγές Χρηµατοδότησης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας Α.1Λειτουργίες τμημάτων Τµήµα της ∆ιεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας

Τµήµα Προγραµµατισµού

Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δηµοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράµµατα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δηµοτών. Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του ∆ήµου, τη διερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και µέτρων. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου, µε την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και τη δηµιουργία και διαχείριση υποδοµών στήριξης της τοπικής οικονοµίας. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων, που ενσωµατώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του ∆ήµου στα εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ∆ήµος για την εναρµόνιση των προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου µε τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράµµατα της Περιφέρειας. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή προγραµµάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο περιβάλλον) στην περιοχή του ∆ήµου, µε στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής. ∆ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ∆ήµου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων του ∆ήµου (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα Σ∆ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ). Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και την οµάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του ∆ήµου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου. Υποστηρίζει το ∆ήµαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο ∆ήµαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά

Εκτιµώµενο ποσότητα Εκροών

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Τµήµα ∆ιαφάνειας

την ενδιάµεση αξιολόγησή του. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου. Ειδικότερα (α) κατά τηδιάρκεια εφαρµογής του ετησίου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών. Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων µεταξύ του ∆ήµου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραµµάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδηµοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του ∆ήµου µε άλλους δηµόσιους φορείς. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενηµερωτικές αναφορές. Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί µέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών. Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήµατος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου στον σχεδιασµό και παραγωγή έργων. Μεριµνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισµών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας, Κανονισµοί Παροχής Υπηρεσιών στους ∆ηµότες κλπ) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες. Παρακολουθεί την καλή εφαρµογή των εγκεκριµένων από τα αρµόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισµών και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις. Μεριµνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την εκτέλεση έργων και την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. Μεριµνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δηµοτών για κάθε είδους προγράµµατα και δράσεις που σχεδιάζει ο ∆ήµος και απευθύνονται στους δηµότες και µεριµνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δηµοτών στις δραστηριότητες αυτές Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δηµοτών και τους ενηµερώνει για τα δικαιώµατα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριµνά επίσης για τον εφοδιασµό τους µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή: (α) Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων, (β) Οδηγού του ∆ηµότη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου, (γ) Κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισµού ∆ιαβούλευσης. Μεριµνά για την εφαρµογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήµατα που αφορούν το ∆ήµο. Λειτουργεί τηλεφωνικές γραµµές επικοινωνίας πολιτών µε το ∆ήµο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών

Συνεχής Λειτουργία


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

πληροφοριών προς τους πολίτες.

Α.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης Α/Α

Περιγραφή ενέργειας

Υπηρεσία υλοποίησης

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Ν.Π. του ∆ήµου

Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ∆ήµου)

Χρονο προγραµµατισµός

Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

1. 2. 3. 4.

Β. Πρόγραμμα Επενδύσεων της Διεύθυνσης α/α

Περιγραφή ∆ράσης

Είδος ∆ράσης

Χωροθέτηση

Υπηρεσία Υλοποίησης

Εµπλεκόµενε ς Υπηρεσίες

Χρονικός Προγρ/σµο ς

Νέο/ Συν/ν ο

Κ.Α. Προϋπολογισµού

Ποσό

Πηγές Χρηµατοδότησης

Άξονας Μέτρο Ε.Π.

1.

Ανάπτυξη – αναβάθµιση – συντήρηση ιστοσελίδας Αναγόµωση πυροσβεστήρων

Υπηρεσίες

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

Οικονοµική Υπηρεσία

1.01.201331.12.2013

Νέο

Ι.Π.

4.1

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

Οικονοµική Υπηρεσία

1.01.201331.12.2013

Νέο

2.300,00

Ι.Π.

4.1

Υπηρεσίες

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

1.01.201331.12.2013

Νέο

006495.00 1 006495.00 3 006495.01 4

10.000,00

Υπηρεσίες

Τµήµα Προγραµµατι σµού Τµήµα Προγραµµατι σµού Τµήµα Προγραµµατι σµού

2.902,40

Ι.Π.

4.2

2

3.

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού” 2007-2013 Πράσινη Οικονοµία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

4.

Λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού” 2007-2013 Πράσινη Οικονοµία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση

Υπηρεσίες

∆ήµος Ν. Κυνουρίας

Τµήµα Προγραµµατι σµού

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

1.01.201331.12.2013

Νέο

006495.01 5

517,95

Ι.Π.

Στη συνέχεια ακολουθεί το συνοπτικό Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου είναι χωρισµένο ανά ∆ηµοτική Ενότητα και Τοπική Κοινότητα, επίσης παρατίθεται συνοπτικά το πρόγραµµα Προµηθειών, Εργασιών, Μεταφορών και Λοιπών Υπηρεσιών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.

4.2


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ) ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟΣ

Ι. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 15-7326.004

Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόµων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο

20-7325.100

Μετατοπίσεις-βελτιώσεις-επεκτάσεις ∆ηµοτικού φωτισµού

25-7336.010

Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών

7.000,00 €

25-7312.200

Βελτίωση εγκατάστασης εναπόθεσης λυµάτων

2.800,00 €

25-7413.005

Μελέτη ύδρευσης Βασκίνας – Παλιόχωρας

8.610,00 €

30-7413.006 70-7413.003

∆ιαµόρφωση πεζοπορικών διαδροµών στον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας Επικαιροποίηση µελέτης βιολογικού καθαρισµού ∆ηµοτικών Σφαγείων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

15.000,00 €

70-7326.002

Ράµπες ανέλκυσης σκαφών

12.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΣΥΝΟΛΟ Ι = 3.114.151,96 € > ορίου 20% παρ. 5 απόφ. 74452/2010

3.043.491,96 € 25.000,00 €

250,00 €

3.114.151,96 €

ΙΙ. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ∆.Ε ΚΟΣΜΑ.

Τοπική Κοινότητα Κοσµά. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 10-7331.002

Επισκευές καταστήµατος ∆.Ε. Κοσµά

60.000,00 €

15-7322.001

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ∆.Ε. Κοσµά

50.000,00 €

15-7332.005

12.000,00 €

20-7413.002

Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κοσµά Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ∆Ε Κοσµά

25-7326.208

Κατασκευή σχαρών όµβριων υδάτων Τ.Κ. Κοσµά

12.000,00 €

25-7336.200 30-7323.012

Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆Ε Κοσµά Ανάπλαση και τσιµεντόστρωση Κοινοτικών δρόµων Κοσµά Τ.Κ. Κοσµά

30-7323.162

Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας ∆Ε Κοσµά

7.200,00 €

30-7326.003

Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων ∆Ε Κοσµά

75.000,00 €

30-7333.006

Οδοποιία ∆Ε Κοσµά

1.091,00 €

30-7336.001

Βελτιώσεις όψης εισόδου ∆Ε Κοσµά

2.804,13 €

8.610,00 € 7.200,00 € 80.000,00 €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 45-7326.003

Κατασκευή Οστεοφυλακίου Τ.Κ. Κοσµά ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

60.000,00 € 375.905,13 €

ΝΕΑ 20-7336.011

Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κοσµά

25-7312.203

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κοσµά

25-7336.016

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κοσµά

6.000,00 €

25-7336.025

Επισκευή υδροδεξαµενής Κουφόβρυσης ΤΚ Κοσµά

7.000,00 €

30-7323.007

Βελτίωση δρόµων και πλατειών ΤΚ Κοσµά

50.000,00 €

30-7413.001

Μελέτη βελτίωσης τοπικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Κοσµά

28.300,00 €

30-7413.002

Μελέτη δρόµου Κοσµά Φυλάτικα ΤΚ Κοσµά

30.750,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ =

7.200,00 € 23.000,00 €

152.250,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 528.155,13 € > ορίου 80% παρ. 5α απόφ. 74452/2010

528.155,13 €

ΙΙΙ. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ∆.Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ. Κοινά ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 10-7336.002

Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Λεωνιδίου

10-7411.001

Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου παλαιού Γυµνασίου Λεωνιδίου

45.000,00 €

15-7332.002

Επισκευή στέγης κλειστού Γυµναστηρίου Μπάσκετ ∆.Ε. Λεωνιδίου

23.100,00 €

20-7336.010

Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Λεωνιδίου Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση Πετσίνα ∆.Ε. Λεωνιδίου Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Πουλίθρων – Μαρίου – Παλαιοχωρίου

20-7336.004 25-7312.028 25-7326.200 70-7331.005 70-7413.001 70-7331.003

70-7413.012

Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Λυκείου Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου - Πλάκας - Πουλίθρων και Κοσµά Επισκευές στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου Ίδρυση νέου σφαγείου αιγοπροβάτων του ∆ήµου Λεωνιδίου ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

15-7326.002 20-7336.001

ΝΕΑ Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου – εγκατάσταση µονάδας καύσης βιοµάζας ∆Ε Λεωνιδίου Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων στάθµευσης ∆.Ε. Λεωνιδίου

7.200,00 €

7.200,00 € 2.060,00 € 9.277,71 € 10.874.852,65 € 9.970,00 € 4.400,00 € 25.000,00 €

8.610,00 € 11.016.670,36 €

337.021,84 € 7.200,00 €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

344.221,84 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ∆.Ε. ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ

11.360.892,20 €

∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25-7312.201

Αποπεράτωση αποχετευτικών ∆.Κ. Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών για επαναλειτουργία υδρευτικής γεώτρησης Σαραντάρη ∆.Κ. Λεωνιδίου

30.000,00 €

15.313,50 €

25-7413.007

Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆Κ Λεωνιδίου Αναγνωριστική υδρογεωλογική έκθεση ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Λινάκα ∆.Κ. Λεωνιδίου

25-7413.100

Μελέτη αναβάθµισης δικτύου άρδευσης ∆Κ Λεωνιδίου

30-7321.009

Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου Τσιµεντόστρωση δρόµων προς Χoντζόπουλου (Κοίλασο) και Νότια δεξαµενής ύδρευσης Λεωνιδίου Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµολέγκου - Χοντζόπουλου στο Κοίλασο

25-7336.023 25-7413.002

30-7323.005 30-7323.006 30-7323.018 30-7323.026 40-7413.110 70-6162.009 70-7326.001 70-7413.009

70-7413.010

70-7413.011

Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆.Κ. Λεωνιδίου Ασφαλτόστρωση δρόµου από ∆αφνώνα έως Ε.Ο. Λεωνιδίου – Πλάκας Καθορισµός οριογραµµών αιγιαλού – παραλίας από την θέση Πελιάς έως τις εκβολές του ποταµού ∆αφνώνα ∆.Κ. Λεωνιδίου Μελέτη αναβάθµισης υποδοµών κεντρικού οδικού άξονα και παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ ∆.Κ. Λεωνιδίου Καθορισµός Παραλιακής ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής στο ρυµοτοµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση Πελιάς έως εκβολές ∆αφνώνα Τοπογραφική µελέτη καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού – παραλίας από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκα ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου Μελέτη καθορισµού ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής στο ρυµοτοµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκα ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

25-7336.006 25-7336.011 25-7336.012 25-7336.100

Συντήρηση Λεωνιδίου Συντήρηση Λεωνιδίου Συντήρηση Λεωνιδίου Συντήρηση Λεωνιδίου

3.196,93 €

3.500,00 € 6.150,00 € 200.000,00 € 3.086,60 € 12.632,00 € 10.000,00 € 35.000,00 € 3.112,00 € 20.600,00 € 35.632,01 €

6.150,00 €

10.000,00 €

6.150,00 € 400.523,04 €

ΝΕΑ ∆.Κ. ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Πλάκας ∆Κ 6.000,00 € και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λάκκου ∆Κ 6.000,00 € και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λεωνιδίου ∆Κ 6.000,00 € και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Λάκκου ∆Κ 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

24.000,00 € ΣΥΝΟΛΟ ∆.Κ. ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ

424.523,04 €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25-7312.202

Αποχέτευση Αγίου Βασιλείου

1.500,00 €

30-7322.016

∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆∆ Αγίου Βασιλείου Επισκευή σκεπής Κοινοτικού Γραφείου Ιατρείου Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

7.980,00 €

30-7331.002

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

25-7336.001

ΝΕΑ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγ. Βασιλείου Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου ∆Ε Λεωνιδίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

4.500,00 € 13.980,00 €

2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.980,00 €

Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς.

30-7413.008

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Περιβαλλοντική µελέτη έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου Χούνη προς Βλησιδιά» ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

25-7336.015

ΝΕΑ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βλησιδιάς Κουνουπιάς - Μαρίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

6.150,00 € 6.150,00 €

2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Βλησιδιάς

8.150,00 €

Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

25-7336.015

ΝΕΑ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βλησιδιάς Κουνουπιάς - Μαρίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

0€

2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Κουνουπιάς

2.000,00 €

Τοπική Κοινότητα Μαρίου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 30-7322.114

∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Μαρίου ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

25-7336.015

ΝΕΑ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βλησιδιάς Κουνουπιάς - Μαρίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

28.489,04 € 28.489,04 €

2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. Μαρίου

30.489,04 €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Τοπική Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 70-7311.005 30-7322.002

Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα Γλύππιας Παλαιοχωρίου Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Παλαιοχωρίου (πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλαιοχωρίου) – (Π.Α.Α. 2007-2013) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

25-7336.001

ΝΕΑ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγ. Βασιλείου Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

30.242,48 € 999.850,00 € 1.030.092,48 €

2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. Παλαιοχωρίου

1.032.092,48 €

Τοπική Κοινότητα Πελετών. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 30-7323.115 30-7413.005

30-7413.009

∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου Τ∆ Πελετών Μελέτη ανάπλασης κεντρικών δρόµων και πλατειών (Πελετών και Αµυγδαλιάς) Τ.Κ. Πελετών Περιβαλλοντική µελέτη έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου από Πελετά προς Κρεµαστή (από θέση Καβάφα έως θέση Μακριά Λάκκα)» ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

25-7336.004

ΝΕΑ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελετών - Πηγαδίου - Τσιταλίων ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

6.600,00 € 9.280,00 €

6.150,00 € 22.030,00 €

2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Πελετών

24.030,00 €

Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 15-7326.003

25-7412.002

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Πηγάδι Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Λογγάρι (θέση Σουλέϊκα) και προς Φωκιανό Τ∆ Πηγαδίου Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης Λογγάρι - Φωκιανός Τ.Κ. Πηγαδίου

30-7323.014

Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Τ.Κ. Πηγαδίου

12.000,00 €

70-7413.014

Μελέτη καθορισµού οριογραµµών Αιγιαλού – Παραλίας Φωκιανού

15.500,00 €

25-7312.003

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

25-7336.004

ΝΕΑ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελετών - Πηγαδίου - Τσιταλίων ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

2.290,50 € 1.030,00 € 7.500,17 €

38.320,67 €

2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Πηγαδίου

40.320,67 €

Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

0€


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

25-7336.001

ΝΕΑ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγ. Βασιλείου Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Πλατανακίου

2.000,00 €

Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25-7413.004

Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πουλίθρων

30-7323.016

Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων Τ.Κ. Πουλίθρων Μελέτη καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού – παραλίας Τ.Κ. Πουλίθρων

70-7413.013

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

4.059,00 € 20.000,00 € 15.475,00 € 39.534,00 €

ΝΕΑ 25-7336.002

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πουλίθρων ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

6.000,00 € 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ

45.534,00 €

Τοπική Κοινότητα Πραγµατευτής.

30-7322.013

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το πρώην Κατάστηµα Πραγµατευτή

53.500,00 €

30-7322.117

Επέκταση και ανάπλαση πρώτης πλατείας Πραγµατευτής

45.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

98.500,00 € ΝΕΑ

25-7336.003

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πραγµατευτή ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

6.000,00 € 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ

104.500,00 €

Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 20-7325.102 30-7323.113

Επέκταση φωτισµού Τσιταλίων Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια - Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων)

30-7323.008

∆ιάνοιξη δρόµου προς Χοτζοπουλέικα Τ.Κ. Τσιταλίων

5.000,00 €

30-7333.016

Τσιµεντοστρώσεις σε διάφορα σηµεία εντός Τ.Κ Τσιταλίων

3.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

25-7336.004

ΝΕΑ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελετών - Πηγαδίου - Τσιταλίων ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

400,00 € 21.665,00 €

30.565,00 €

2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ ΤΣΙΤΑΛΙΩΝ

32.565,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III 13.123.076,43 € ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ = 13.123.076,43 € > ορίου 80% παρ. 5


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

απόφ. 74452/2010

ΙV. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ∆.Ε ΤΥΡΟΥ. Κοινά.

70-7331.002

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Αποκατάσταση Μετατροπή κτιρίου παλαιού ∆ηµοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Ζενές Τ.Κ. Τυρού ∆Ε Τυρού Αποκατάσταση ζηµιών για την επαναλειτουργία υδρευτικής γεώτρησης Τσέρφου ∆Ε Τυρού Αναγνωριστική γεωλογική έκθεση (υδρογεωλογική µελέτη – κατηγορίας 20) στην περιοχή Ζαρίτσι (θέση Ζενές) Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο) ∆ήµου Τυρού Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (Γυµνάσιο) ∆ήµου Τυρού

15-7411.001

Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆Ε Τυρού

25-7412.001

Μελέτη επεξεργασίας βοθρολυµάτων ∆ήµου Τυρού

25-7413.003

24.600,00 €

45-7326.002

Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆Ε Τυρού Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού ∆Ε Τυρού (τµήµα επαρχιακού δικτύου) Κατασκευή οστεοφυλακίου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού

45-7336.004

Τοιχίο αντιστήριξης στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού

12.600,00 €

45-7336.005

∆ιαµόρφωση χώρου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης ∆ήµου Τυρού

12.600,00 €

15-7311.001 25-7312.004 25-7336.024 25-7413.006 70-7331.001

30-7413.004

70-7412.004 70-7412.005

70-7413.008

Προµελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Τυρού Επικαιροποίηση / τροποποίηση της µελέτης λιµενικών έργων επέκτασης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου : Υποέργο – Παραλιακά κρηπιδώµατα και τεύχη δηµοπράτησης ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

200.000,00 € 35.000,00 € 36.100,00 € 3.400,00 € 8.758,09 € 7.503,50 € 300,00 € 5.904,00 € 14.760,00 €

12.600,00 €

15.340,00 € 8.160,00 €

6.800,00 € 404.425,59 €

ΝΕΑ 20-7336.006 25-7326.210

Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε Τυρού Κατασκευή Μονάδας Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Κ. Τυρού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

7.200,00 € 720.000,00 € 727.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ∆Ε ΤΥΡΟΥ

1.131.625,59 €

Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 30-7333.014

Βελτίωση οδού προς Πάνω Γειτονιά ΤΚ Μελάνων

12.400,00 €

30-7333.023

Βελτίωση δρόµου προς Βρύση (Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού)

2.150,00 €

30-7333.024

Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Πέρα Γειτονιά (Πέρα Μέλανα ∆ήµου

5.575,00 €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Τυρού) 70-7413.002 70-7413.006

Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης δρόµου προς Κίσσακα(Τ∆ Πέρα Μελάνων ∆ήµου Τυρού) Μελέτη κατασκευής αγκυροβολίου µικρών σκαφών στον όρµο Λιβάδι ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

5.950,00 € 15.744,00 € 41.819,00 €

ΝΕΑ 25-7336.007

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πέρα Μελάνων ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

6.000,00 € 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ

47.819,00 €

Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαιίκων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 30-7323.020

∆ιάνοιξη δρόµου προς Λυγεριά ΤΚ Σαπουνακαιϊκων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

20.500,00 € 20.500,00 €

ΝΕΑ 25-7336.008

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σαπουνακαιίκων ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

6.000,00 € 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΊΚΩΝ

26.500,00 €

Τοπική Κοινότητα Τυρού. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25-7326.204

Έργα διευθέτησης όµβριων στην Παραλία Τυρού

12.100,00 €

25-7326.205 307326.001.01

Έργα διευθέτησης όµβριων στη θέση Βάλτος

12.100,00 €

Ανάδειξη βρύσης Πολίτη (∆ήµος Τυρού)

12.100,00 €

30-7333.004

Οδοποιία ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού

38.218,44 €

30-7333.034

Ανάδειξη διόδου πρόσβασης στην Παραλία Τηγάνι ∆Ε Τυρού

12.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ

86.618,44 € ΝΕΑ

25-7336.009

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Τυρού ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ

6.000,00 € 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ IV

92.618,44 € 1.298.563,03 €

ΣΥΝΟΛΟ IV = 1.298.563,03 € > ορίου 80% παρ. 5α απόφ. 74452/2010

V. ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 30-7323.002

Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόµου Μονή Αρτοκωστάς ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας – Μονή Καρυάς ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

25-7413.101

Μελέτη αρδευτικού Μαρίου – Αγίου ∆ηµητρίου

24.600,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ V

26.100,00 €

1.500,00 €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ

18.090.046,55 €

B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑ 00-6221 00-6495.003 00-6495.004 10-6611 10-6612 10-6613.001 10-6613.002 10-6614 10-6615 10-6631 20-6631 10-6633 20-6633 10-6634 20-6634 10-6641 10-6643 15-6641 20-6641 25-6641.001 25-6641.200 30-6641 10-6651 10-6672 10-6691 10-7133 10-7134 10-7135.002 10-7135.005 10-7135.006 10-7135.008 15-7135.001 15-7135.004 20-6061 20-6063

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ταχυδροµικά τέλη Αναγόµωση πυροσβεστήρων Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών Προµήθεια βιβλίων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ Προµήθεια αναλωσίµων φωτοαντιγραφικών Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας ύδρευσης Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας αποχέτευσης Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Έπιπλα - σκεύη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια κλιµατιστικού Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών για την εκτέλεση του προγράµµατος της κοινωνικής εργασίας Προµήθεια τριών αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής Προµήθεια και τοποθέτηση ειδών παιδικών χαρών Προµήθεια - παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προµήθεια - λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.000,00 € 2.300,00 € 250,00 500,00 14.000,00 8.500,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 500,00 1.000,00 500,00 2.500,00 10.000,00 2.000,00

€ € € € € € € € € € € € €

13.000,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € 65.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 30.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 10.000,00

€ € € € €

3.000,00 500,00 7.000,00 1.700,00

€ € € €

8.000,00 € 45.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

20-6694.001 20.6694.002 20-6694.003 20-7135.001 30-6662.002 20-6671 25-6633.001 25-6692.001 25-6692.002 25-6692.003 25-7131.002 25-7131.006 25-7135.002 25-7135.004 30-7135.002 30-7135.005 30-7135.007 70-7135.002 70-7135.005

προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια λαµπτήρων – φωτιστικών σωµάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Λεωνιδίου Προµήθεια λαµπτήρων – φωτιστικών σωµάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Τυρού Προµήθεια λαµπτήρων – φωτιστικών σωµάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Κοσµά Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων Προµήθεια χλωρίου και χλωριωτών Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Λεωνιδίου Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Τυρού Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Κοσµά Προµήθεια-κατασκευή σχαρών στο Παλαιοχώρι Προµήθεια πέτρινης βρύσης Τ.∆. Κουνουπιάς Προµήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος για την γεώτρηση Τσέρφου ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού Προµήθεια και τοποθέτηση δεξαµενών ύδατος PVC ∆.Ε. Κοσµά Προµήθεια µικροεργαλείων Προµήθεια προστατευτικών κυγκλιδωµάτων οδού στη θέση Τηγάνι ∆Ε Τυρού Προµήθεια εξοπλισµού αναρριχητικών διαδροµών Προµήθεια Πινακίδες προσδιορισµού ∆ήµου - ∆ηµαρχείου, ενηµέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας Προµήθεια ξυλοκατασκευών υπαίθριας αναψυχής

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 8.000,00 1.000,00 8.000,00 3.500,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 600,00 400,00

€ € € € € € € € € €

12.000,00 € 8.400,00 € 3.000,00 € 2.900,00 € 8.250,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €

442.800,00 €

Γ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑ 00-6433.002 00-6434.004 00-6434.005 00-6495.001 00-6434.001 00-6434.003 00-6495.021 10-6263 25-6263.001 25-6263.200 10-6264.001 10-6264.002 10-6264.003 10-6264.004 15-6262.001 15-6262.002 15-6262.003 15-6262.005 15-6262.009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φιλοξενίες Σύγχρονη προβολή της τσακώνικης κληρονοµιάς Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Ανάπτυξη-αναβάθµιση-συντήρηση ιστοσελίδας Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου(∆Ε Λεωνιδίου, ∆Ε Τυρού, ∆Ε Κοσµά) Μνηµόσυνο δωρητών - ευεργετών - αιρετών αρχόντων ∆απάνη αποτύπωσης δηµοτικών χώρων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ύδρευσης Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων αποχέτευσης Συντήρηση και επισκευή Η/Υ Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου και κόµβου σύζευξης Συντήρηση χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και καθαρισµός υπαίθριων χώρων αθλητικών δηµοτικών εγκαταστάσεων ∆Ε Τυρού Μικροεπισκευές εξοπλισµού Παιδικών Χαρών Προστασία περιβάλλοντος χώρου θεάτρου ∆Ε Τυρού Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆Ε Λεωνιδίου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 15.000,00 46.000,00 10.000,00

€ € € €

13.000,00 500,00 3.000,00 6.000,00 8.000,00 17.000,00 4.000,00 3.000,00 5.500,00

€ € € € € € € € €

2.900,00 € 24.600,00 € 10.000,00 3.000,00 5.200,00 5.000,00

€ € € €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 15-6263 20-6262.005 20-6262.006 20.6262.100 20-6262.102 20-6262.103 20-6263 20-6265.001 25-6262.001 25-6262.002 25-6262.003 25-6262.004 25-6262.202 25-6262.203 25-6279.001 25-6279.002 25-6279.003 30-6262.004

30-6262.012 30-6262.014 30-6262.015 30-6262.016 30-6262.017 30-6264 70-6261.001 70-6262.001 70-6262.003 70-6264.001 25-6264.003 25-6264.002 30-6261.002 30-6262.001 30-6262.002 45-6262.002 70-6162.014 70-6262.002 70-7425.003

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Εργασίες διευθέτησης απορριµµάτων στην θέση Πετσίνα ∆Ε Λεωνιδίου Εργασίες αποκατάστασης χώρου ανενεργού ΧΑ∆Α ∆Ε Τυρού Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆Ε Κοσµά Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε. Τυρού Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Μικροεπισκευές εξοπλισµού καθαριότητας Καθαρισµοί - συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε Κοσµά Καθαρισµοί - συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε Τυρού Καθαρισµοί - συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε Λεωνιδίου Εργασία συγκρότησης φακέλου για άδειες χρήσης νερού και υφιστάµενα δικαιωµάτων υδροληψιών Εργασίες συντήρησης αποχετευτικών Εργασίες διευθέτησης οµβρίων Χηµική – µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού Παρακολούθηση απολύµανσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Εργασία παρακολούθησης συστήµατος υδρεύσεως ∆ήµου για εξασθενές και ολικά χρώµια Βελτίωση υποδοµών λιµανιού Πλάκας Εργασία αποκατάστασης ζηµιών από θαλασσοταραχή της 22ας/12/2012 στα προστατευτικά αναχώµατα στους κοινόχρηστους χώρους, στους δρόµους και τις ακτές της ∆Ε Λεωνιδίου Εργασία τοποθέτησης προστατευτικών κυγκλιδωµάτων Εργασίες επαναδιαµόρφωσης ακτών Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής οδοποιίας ∆Ε Λεωνιδίου Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής οδοποιίας ∆Ε Τυρού Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Επισκευή διαµερισµάτων των Κληροδοτηµάτων Τ.Κ. Μαρίου ∆ιευθέτηση εκβολών ∆αφνώνα, Πελιάς και Βάλτου Μικροεπισκευές εξοπλισµού φρεατίων όµβριων Συντήρηση και επισκευή αναµεταδοτών Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆Ε Τυρού Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆Ε Λεωνιδίου Εργασίες συντήρησης τέως ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ. Πηγαδίου Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής οδοποιίας ∆Ε Κοσµά Εργασία συντήρησης και αποκατάστασης σκάλας στη γέφυρα Ταξιάρχη ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου Εργασίες καθαρισµού χώρων κοιµητηρίων ∆ιερεύνηση φαινοµένων ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου Καθαρισµός κοίτης χειµάρρων και ρεµάτων Οικοδοµική άδεια εργασιών συντήρησης στο σχολικό συγκρότηµα Λεωνιδίου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.000,00 € 24.600,00 3.500,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 17.000,00 5.000,00 7.200,00 10.000,00 7.400,00

€ € € € € € € € € €

5.000,00 7.000,00 7.000,00 13.800,00 6.000,00

€ € € € €

1.000,00 € 7.200,00 €

20.500,00 € 5.000,00 € 5.500,00 € 12.000,00 6.000,00 20.000,00 6.000,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 12.000,00

€ € € € € € € € € € €

6.000,00 € 6.000,00 € 9.275,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 467.175,00 €

∆.ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑ 10-6414 30-6414.002 35-6414.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μεταφορές εν γένει Μεταφορές υλικών υπηρεσίας οδοποιίας Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου ∆Ε Τυρού

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000,00 € 5.000,00 € 18.500,00 €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

28.500,00 €

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ 00-6495.006 00-6495.007 00-6495.010 10-6142.001 10-6142.002 10-6142.003 10-6142.004 10-6142.005 20-6414.001 20-6414.002 40-6117 70-6162.001

70-6162.015

70-6162.016 70-6162.019 70-6162.020 70-6162.010 70-6162.011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας Συµµετοχή ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στο πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2013 Υπηρεσίες παραµετροποίησης µηχανογραφικών εφαρµογών Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών Αµοιβές ορκωτών εκτιµητών Αµοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου πρώην Κοινότητας Κοσµά Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων Υπηρεσίες νοµιµοποίησης αυθαιρέτων (γήπεδα 5*5) κατά το Ν. 4014/2011 Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα χωροταξίας Υπηρεσίες Συµβούλου για την παρακολούθηση του έργου “Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (πρώην ∆.∆. Παλαιοχωρίου)” Συµµετοχή σε Προγραµµατική Σύµβαση µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ” Εφαρµογή ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος Πελοπόννησος 2020 (συµµετοχή ∆ήµου έτους 2013) Εκπόνηση Σ∆ΑΕ ΜΟ∆ Α.Ε. Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής στήριξης (οργάνωση φακέλων για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ) Συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 15.000,00 13.530,00 24.200,00 1.500,00

€ € € € €

14.760,00 € 20.000,00 € 13.000,00 € 4.500,00 € 9.840,00 €

12.300,00 €

43.050,00 € 12.300,00 € 10.000,00 € 36.900,00 € 5.890,45 € 248.770,45 €


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Απόφαση 68-2013  

Απόφαση Δ.Σ. 68-2013