Issuu on Google+

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµ. 5/15-02-2013 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. 5/112-2013 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι (20) µελών (λόγω παραίτησης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κατσίκα Αλέξανδρου) ευρέθησαν παρόντα δεκαεπτά (17) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 16. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 17. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Γεροντάκης Ευάγγελος 9. Τσεµπελή Αικατερίνη 2. Κυρίος Μιχαήλ 6. Μανιταράς ∆ηµήτριος 10. Μωριάτης Χρήστος 3. Χελιώτης Θεόδωρος 7. Κουτσουµπός Παν 11. Τσιγκάρης Μιχαήλ 4. Φακλής Γεώργιος 8. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/2013 Θέµα 1ο: Ψήφιση προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικον. έτους 2013. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ενηµέρωσε τα µέλη του ∆.Σ. ότι ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας θα παρουσιάσει σχετική εισήγηση. Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας κ. Ιωάννης Μαρνέρης λαµβάνοντας το λόγο ανέφερε: Σύµφωνα µε τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «1. Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα. 2. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις δηµοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δηµοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα εξυγίανσης, ο προϋπολογισµός του συντάσσεται µε βάση αυτό. 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.∆. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο. 5.Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 6.Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. 7.Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. 8.Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του οικείου δήµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δηµοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ύψος αυτής µε βάση τον πληθυσµό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.» Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες ορίζεται µε την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. Για το οικονοµικό έτος 2013 εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18-12-2012 Β) µε τίτλο “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ΄ αρ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων»”, στο άρθρο 4 «∆ιαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δηµοσιότητας του προϋπολογισµού» της οποία αναφέρονται τα εξής: «1.Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή. 2.Εφόσον έχουν µεταβιβασθεί σε δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριµένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρµοδιότητες, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του ν. 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του νόµου αυτού. 3.Η οικονοµική επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του δήµου και υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισµού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση στο δηµοτικό συµβούλιο. Στην αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της. 4.Το δηµοτικό συµβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, σε ειδική για αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση. 5.Ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι δεν έχουν εφαρµοστεί οι γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού που ορίζονται στο επόµενο άρθρο, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. 6.Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος (αρθ.159 παρ.5 ν.3463/06, αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010), παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «∆ιαύγεια» (αρθ.2 παρ.4 ν.3861/2010), αν δεν διενεργηθεί η δηµοσίευση στη «∆ιαύγεια» δεν εκτελείται ο προϋπολογισµός (αρθ.4


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισµοί των ∆ήµων εµπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δηµοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010). 7.Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», διαφορετικά δεν εκτελείται. Επίσης στο άρθρο 5 «Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού του 2013» της ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18-12-2012 Β)αναφέρεται ότι: «1.Στους προϋπολογισµούς εγγράφονται µόνο νοµοθετηµένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσµατα του προηγούµενου οικονοµικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 4 του παρόντος.» Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύµφωνα µε την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισµού το οποίο και υπέβαλλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 18/2013 απόφασή της. Στη συνέχεια της εισήγησής του ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε ότι ο προϋπολογισµός καταρτίστηκε µετά από µεγάλη δυσκολία καθώς τα έσοδα του ∆ήµου κυρίως από ΚΑΠ και ΣΑΤΑ µειώθηκαν σε σχέση µε πέρυσι παραπάνω από 1.000.000€. Στη συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση και ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο σε ∆ηµοτικούς Συµβούλους. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσουκάτος Αντώνιος ο οποίος ζήτησε να έρθουν ως θέµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα χρέη τρίτων προς τον ∆ήµο. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος ο οποίος ανέφερε τις ενστάσεις του επί του προϋπολογισµού. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρουσάλης ο οποίος τόνισε ότι δεν έχει σκοπό να ψηφίσει το προϋπολογισµό καθώς τον θεωρεί είναι αντιαναπτυξιακό, µε ευθύνη του κράτους και των πόρων των οποίων έδωσε στον ∆ήµο. Πρότεινε να κινητοποιηθεί η ΚΕ∆Ε και να διαµαρτυρηθεί στο Υπ. Εσωτερικών για την µείωση των πόρων που διατέθηκαν στους ∆ήµους. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος ο οποίος αναγνώρισε την ειλικρινή προσπάθεια που κατεβλήθη για την σύνταξη του προϋπολογισµού βάση των οικονοµικών δεδοµένων. Επίσης στάθηκε στο γεγονός ότι για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου προϋπολογίζονται 13.000,00€ και πρότεινε, πάντα µε την σύµφωνη γνώµη της ∆ηµοτικής Ενότητας Κοσµά, ένα ή δύο έργα αυτής να µεταφερθούν στο επόµενο έτος έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον ∆ήµο να χρηµατοδοτήσει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ξερακιάς ο οποίος τόνισε ότι δεν προτίθεται να ψηφίσει το προϋπολογισµό. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καρδαράς ό οποίος πιστεύει ότι βάση των οικονοµικών δεδοµένων έγινε το καλύτερο δυνατό για τη κατάρτιση του προϋπολογισµού. Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Τυρού κ. Σωτηρόπουλος ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να αναγράφονται στον προϋπολογισµό τα ανταποδοτικά έσοδα του ∆ήµου που προέρχονται από ύδρευση και άρδευση ανά Τοπική Κοινότητα ως προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου και είδε - την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 - τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18-12-2012 Β) - την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. περί του καθορισµού των ποσοστών κατανοµής των πόρων στις ∆ηµοτικές Ενότητες - την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες. - Την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή - Το σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας του έτους 2013, όπως συντάχθηκε µε την αριθ. 18/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του έτους 2013, όπως εµφανίζονται στο επισυναπτόµενο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Η γενική ανακεφαλαίωση του προϋπολογισµού έχει ως εξής: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012 3.756.290,09 17.092.939,94 183.000,00

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012 3.040.494,64 1.114.787,56 183.969,61

3.280.095,32 17.268.293,56 223.300,00

Εγκριθέντα από Περιφέρεια 3.280.095,32 17.268.293,56 223.300,00

Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.

0 1 2

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

266.032,59

259.703,11

428.033,13

428.033,13

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

718.868,00

558.631,76

861.500,00

861.500,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.846.768,26

1.846.768,26

1.242.731,77

1.242.731,77

23.863.898,88

7.004.354,94

23.303.953,78

23.303.953,78

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

9

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012 4.528.315,61

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012 3.456.565,87

17.932.742,72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

3.246.105,80

Εγκριθέντα από Περιφέρεια 3.246.105,80

1.084.169,45

18.242.823,57

18.242.823,57

1.383.478,93

793.443,82

1.810.543,94

1.810.543,94

19.361,62

0,00

4.480,47

4.480,47

23.863.898,88

5.334.179,14

23.303.953,78

23.303.953,78

Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.

Β. Το κείµενο του προϋπολογισµού και του ΕΠ∆ µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και παραρτήµατα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νοµιµότητας (µέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ηµερών για έλεγχο. Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και να δηµοσιευθεί σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο δήµος. ∆. Η παρούσα απόφαση µε βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραµµα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. Μειοψηφούντων των : ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ξερακιά Χρήστου ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ρουσάλη Ιωάννη Για τους λόγους που ανέφεραν στο εισηγητικό µέρος Παρών ψήφισαν οι: ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καρδάσης ∆ηµήτριος Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ∆Α 0 01 011 0111 0112 0113 0114 0115

0116 0117 0118

012 0121

0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώµατα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ∆ΚΚ). 25.000,00 25.939,56 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.∆. 4260/62). Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ∆ΚΚ). 0,00 0,00 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/10/1958). Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων 0,00 0,00 χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων 0,00 0,00 (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 0,00 0,00 ∆ΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79). Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, 0,00 81.030,40 άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). Σύνολο Κ.Α. 011 25.000,00 106.969,96 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων 0,00 0,00 σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια 5.000,00 4.525,00 και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/10/1958). Εσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων 6.000,00 0,00 εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, 12.000,00 8.988,80 άρθρο 16 Ν. 2130/93). Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων 0,00 0,00 (άρθρο 8Ν 994/79). ∆ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτοµένων καλλιεργητικών 0,00 0,00 εκτάσεων (άρθρο 250 ∆ΚΚ). ∆ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών 0,00 0,00

13.000,00 0,00

13.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0129 0129.000 0129.001

02 021 0211 0212 0213 023 0231 0239

03 031 0311 0312 0313

032 0321 0321.001 0321.002 0322 0322.001 0323 0324

κατοικιών (άρθρο 261 ∆ΚΚ). Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Έσοδα από υλοτόµηση δέντρων Σύνολο Κ.Α. 0129 Σύνολο Κ.Α. 012 Σύνολο Κ.Α. 01 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες Σύνολο Κ.Α. 021 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία Μισθώµατα κινητών πραγµάτων Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α. 023 Σύνολο Κ.Α. 02

0,00 0,00 0,00 23.000,00 48.000,00

0,00 0,00 0,00 13.513,80 120.483,76

0,00 3.000,00 3.000,00 19.000,00 32.000,00

0,00 3.000,00 3.000,00 19.000,00 32.000,00

77.921,96 0,00 0,00 77.921,96

77.921,96 0,00 0,00 77.921,96

78.000,00 0,00 0,00 78.000,00

78.000,00 0,00 0,00 78.000,00

0,00 0,00 0,00 77.921,96

0,00 0,00 0,00 77.921,96

0,00 0,00 0,00 78.000,00

0,00 0,00 0,00 78.000,00

603.514,50

603.000,00

603.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

603.514,50

603.000,00

603.000,00

3.751,50

4.000,00

4.000,00

0,00 3.751,50

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00

467.112,76 467.112,76 0,00

467.000,00 467.000,00 0,00

467.000,00 467.000,00 0,00

1.102,44

1.000,00

1.000,00

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 608.000,00 1828/89). Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά 0,00 Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 0,00 ηλεκτροφωτισµού. Σύνολο Κ.Α. 031 608.000,00 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο. ∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το 4.500,00 δίκτυο. .. 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0321 4.500,00 Τέλος ύδρευσης. Τέλος ύδρευσης. 430.000,00 Σύνολο Κ.Α. 0322 430.000,00 Εσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των 0,00 υδροληπτών. Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 1.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

033 0331 0332 034 0341 0342 0343

04 041 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0417.001

042 0421 0422 043 0431 0432 0433 0434 0434.001

044 0441 0441.001

Σύνολο Κ.Α. 032 435.500,00 471.966,70 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 11.000,00 14.979,70 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 033 11.000,00 14.979,70 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο. 1.000,00 0,00 Τέλη χρήσεως υπονόµων. 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 5.000,00 4.441,94 Σύνολο Κ.Α. 034 6.000,00 4.441,94 Σύνολο Κ.Α. 03 1.060.500,00 1.094.902,84 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). ∆ικαιώµατα σύστασης οικογενειακών τάφων. 15.000,00 11.212,50 ∆ικαίωµα ενταφιασµού. 0,00 293,50 ∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 0,00 0,00 Τέλος ανακοµιδής. 0,00 0,00 ∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 0,00 0,00 ∆ικαιώµατα ιεροπραξιών. 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. Τέλος Εκταφής 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0417 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 041 15.000,00 11.506,00 Εσοδα από σφαγεία. ∆ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/10/1958). Λοιπά έσοδα σφαγείων. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 042 0,00 0,00 Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης. 0,00 0,00 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ. 0,00 0,00 Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β∆ 0,00 0,00 24/9-20/10/1958). Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την 65.000,00 43.369,80 παροχή υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. 0434 65.000,00 43.369,80 Σύνολο Κ.Α. 043 65.000,00 43.369,80 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). Τέλος ακίνητης περιουσίας [∆.Ε.Η] 80.000,00 77.391,51

472.000,00

472.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00

15.000,00 0,00 15.000,00

500,00 0,00 4.500,00 5.000,00 1.095.000,00

500,00 0,00 4.500,00 5.000,00 1.095.000,00

12.000,00 300,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

12.000,00 300,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

3.000,00 3.000,00 17.300,00

3.000,00 3.000,00 17.300,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00 45.000,00

45.000,00 45.000,00

77.000,00

77.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0441.002 0441.003

045 0451 0452

046 0461 0461.001 0461.002

0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469

047 0471

05 051 0511

Τέλος ακίνητης περιουσίας (Χρηµατικοί κατάλογοι 7.000,00 Οίκοθεν). Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) 20.000,00 Κρατική επιχορήγηση Σύνολο Κ.Α. 0441 107.000,00 Σύνολο Κ.Α. 044 107.000,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 11.000,00 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 16.000,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α. 045 27.000,00 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). Τέλος χρήσης Αιγιαλού και παραλίας 31.000,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 8.000,00 1080/80) Σύνολο Κ.Α. 0461 39.000,00 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 0,00 ∆ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 0,00 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους 0,00 χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 0,00 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). Τέλος παροπλιζόµενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). 0,00 Τέλος οχηµάτων επιβιβαζοµένων σε οχηµαταγωγά 0,00 πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 5.000,00 24/9-20/10/1958). Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 0,00 2773/99). Σύνολο Κ.Α. 046 44.000,00 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). Λοιπά δυνητικά τέλη 0,00 Σύνολο Κ.Α. 047 0,00 Σύνολο Κ.Α. 04 258.000,00 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 0,00 1080/80).

3.134,32

6.000,00

6.000,00

14.151,00

14.000,00

14.000,00

94.676,83 94.676,83

97.000,00 97.000,00

97.000,00 97.000,00

3.118,76

4.000,00

4.000,00

8.521,49

11.000,00

11.000,00

11.640,25

15.000,00

15.000,00

26.318,23 8.767,82

30.000,00 9.000,00

30.000,00 9.000,00

35.086,05 0,00 0,00

39.000,00 0,00 0,00

39.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

629,94

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

35.715,99

40.000,00

40.000,00

0,00 0,00 196.908,87

0,00 0,00 214.300,00

0,00 0,00 214.300,00

105,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0512 0513 0514 052 0521

0522 0523 0524 0525 0526

0527

0529 053 0531

06 061 0611 0612 0613 0614

0615

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.∆. 703/70, άρθρο 12 Ν. 13.000,00 6.760,00 1080/80). ∆ηµοτικός φόρος ∆ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 0,00 0,00 2214/94). Λοιποί φόροι. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 051 13.000,00 6.865,00 Εισφορές Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης 0,00 0,00 πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97). Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 0,00 0,00 1337/83). Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 0,00 0,00 (άρθρο 34 Ν. 1337/83). Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών 0,00 0,00 σχεδίων(άρθρο 34 του ν. 4067/2012) Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 0,00 0,00 του ν. 3054/2002) Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών 0,00 0,00 παιδικών σταθµών(άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών 0,00 0,00 σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) Λοιπές εισφορές 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 052 0,00 0,00 ∆υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Λοιπές δυνητικές εισφορές 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 053 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 05 13.000,00 6.865,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1.631.000,00 1.249.758,52 1828/89). ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 95.000,00 59.482,74 σταθµών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). ΚΑΠ για τη λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών 0,00 0,00 χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 55.000,00 41.635,83 σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς 3.250,00 1.672,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00 6.500,00

0,00 6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 6.500,00

0,00 0,00 6.500,00

1.375.000,00

1.375.000,00

62.000,00

62.000,00

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

3.250,00

3.250,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0619 0619.001 0619.002 0619.003 0619.004

0619.005

062 063 064 07 071 0711 0712 0713

0714 0715 0716 0717

0718 0718.001 0718.002

τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ΚΑΠ για µισθοδοσία καθαριστριών σχολείων 65.000,00 ΚΑΠ µια µισθοδοσία µόνιµου προσωπικού ΚΕΠ 90.000,00 ΚΑΠ για µεταφορές προσώπων (µαθητών) 290.418,13 Κατανοµή ΚΑΠ στους ∆ήµους για την εξόφληση των 0,00 πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς αυτούς σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (για λειτουργικές δαπάνες) Κατανοµή ΚΑΠ στους ∆ήµους για την εξόφληση των 0,00 πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς αυτούς σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (για επενδύσεις - έργα) Σύνολο Κ.Α. 0619 445.418,13 Σύνολο Κ.Α. 061 2.229.668,13 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 06 2.229.668,13 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 0,00 Ν. 2115/93). Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 41.000,00 2130/93). Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 2.500,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ∆ΚΚ). Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του 700,00 δηµοσίου (άρθρο 37 Ν.∆. 4260/62). Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 23.000,00 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών 2.000,00 (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες 0,00 αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 0,00 µε παιγνιόχαρτα Τέλος ανάπτυξης βιοµηχανικών περιοχών παραγωγής 0,00 ηλεκτρικού ρεύµατς από λιγνιτικούς σταθµούς

48.953,71 22.066,67 98.554,04 0,00

48.000,00 0,00 0,00 160.956,48

48.000,00 0,00 0,00 160.956,48

0,00

108.588,84

108.588,84

169.574,42 1.522.123,51 0,00 0,00 0,00 1.522.123,51

317.545,32 1.812.795,32 0,00 0,00 0,00 1.812.795,32

317.545,32 1.812.795,32 0,00 0,00 0,00 1.812.795,32

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

23.000,00

1.530,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

17.243,70

17.000,00

17.000,00

2.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0718.003 0718.004 0718.005 0718.006 0718.007 0718.008

1 11 111 1111 1112 1113

1114 1115 1116 1116.001 1116.002 1116.003

112 1121 1122

Τέλη σύµβασης ανάπτυξης αεροδροµίου (Σ.Α.Α) 0,00 0,00 Παράβολο υπέρ του ∆ήµου για την χορήγηση άδειασ 0,00 0,00 κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων Ειδικό τέλος του άαθρου 5 παρ 1 του Ν. 2364/1995 0,00 0,00 από εταιρίες διανοµής αερίου Τέλη διέλευσης χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης και 0,00 0,00 εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης Παράβολο εγγραφής αλλοδαπών στο δηµοτολόγιο 0,00 0,00 Έσοδα από µισθώµατα αλυκών(άρθρο 25 Ν. 0,00 0,00 3066/2002) Σύνολο Κ.Α. 0718 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 071 69.200,00 21.288,70 Σύνολο Κ.Α. 07 69.200,00 21.288,70 Σύνολο Κ.Α. 0 3.756.290,09 3.040.494,64 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες (άρθρο 249 0,00 0,00 ∆ΚΚ). Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής 0,00 0,00 Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την 0,00 0,00 ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.∆. 22171974). Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού 0,00 0,00 Συντελεστή (άρθρα 215 - 220 ΚΒΠΝ). Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 0,00 0,00 (άρθρα 300 - 309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ∆ΚΚ) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (Με 0,00 0,00 δηµοπρασία) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (Με 0,00 0,00 απευθείας ανάθεση) άρθρο 186 ∆ΚΚ Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (Με 0,00 0,00 απευθείας ανάθεση) άρθρο 6 Ν.∆ 221/74) Σύνολο Κ.Α. 1116 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 111 0,00 0,00 Έσοδα από εκποίηση κινητών Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 0,00 0,00 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ∆ΚΚ).

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 41.500,00 41.500,00 3.280.095,32

0,00 41.500,00 41.500,00 3.280.095,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1122.001 1122.002

12 121 1211 1211.001

1212 1213 1213.001 1214 1214.001 1214.002 1214.003

1215

13 131 1311 1312 1313 1314 1319 1319.001 1319.002 1319.003

Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (∆ηµοπρασία) 0,00 0,00 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (Απευθείας 0,00 0,00 εκποιήση) Σύνολο Κ.Α. 1122 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 112 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 11 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους Μισθοδοσία καθαριστριών που µεταφέρθηκαν στου 0,00 0,00 ∆ήµους απο 01/01/2011 Σύνολο Κ.Α. 1211 0,00 0,00 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 0,00 0,00 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Αποζηµίωση Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. 4.000,00 6.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1213 4.000,00 6.000,00 Λοιπές επιχορηγήσεις Μερική Απασχόληση 0,00 0,00 Μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0,00 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών 187.296,51 160.956,46 δαπανών [ΥΠ.ΕΣ. ∆.∆ & Α΄ (άρθρο 27 Ν. 3756/2009)] Σύνολο Κ.Α. 1214 187.296,51 160.956,46 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 0,00 0,00 υποχρεώσεων Σύνολο Κ.Α. 121 191.296,51 166.956,46 Σύνολο Κ.Α. 12 191.296,51 166.956,46 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα 570.000,00 392.860,00 ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 5.451,81 10.370,00 Ν. 2880/2001) Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής 0,00 0,00 Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΕΛΛ.Α.∆.Α.(Αρ 0,00 0,00 281 του Ν 3852/2010) Λοιπά ειδικά Προγράµµατα ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΠΕΡ) - ΣΧΟΟΑΠ 15.340,00 0,00 ΥΠ.ΠΟ Επιχορήγηση για Αποκατάσταση Μετατροπή 77.000,00 0,00 ∆ηµοτικού Σχολείου σε Μουσείο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00

393.000,00

393.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.340,00 77.000,00

15.340,00 77.000,00

337.021,84

337.021,84


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1319.004 1319.005 1319.006 1319.007 1319.008

1319.009

1319.010

132 1321 1321.005 1321.006

1321.007 1321.008 1321.009 1321.010 1321.011 1321.012

Ανάπτυξη"[Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου - Εγκατάσταση καύσης βιοµάζας] ΜΟ∆ Ε.Π Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής ΕΣΠΑ 49.200,00 (Άξονας 1 Κωδικός 85/ΜΟ∆ Α.Ε) ΘΗΣΕΑΣ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 0,00 ύδρευσης ∆∆ Πουλίθρων , Μαρίου και Παλαιοχωρίου ΘΗΣΕΑΣ Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα 69.000,00 Γλυππίας Παλαιοχωρίου Εσοδα από πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ 196.994,28 Επιχορήγηση από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 5.622,75 ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Έσοδα για το έργο Κέντρο προβολής της αγροτικής 3.043.491,96 Ιστορίας και των δρόµων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο"από το επιχειρησιακό πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγ Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 0,00 πλεονεκτηµάτων περιοχώνυ Προγράµµατος Αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Σύνολο Κ.Α. 1319 3.456.648,99 Σύνολο Κ.Α. 131 4.032.100,80 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου µπροστά 77.781,00 από πρώην κοινοτικό Κατάστηµα Πραγµατευτής ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου 128.111,22 Τσιτάλια-Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων. ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών 68.213,04 Τ.∆. Μαρίου ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου ∆∆ 6.600,00 Πελετών ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή 202.923,73 ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. 0,00 Παλαιοχωρίου Β΄ φάση ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. 0,00 Παλαιοχωρίου Α΄ φάση ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆.∆. Αγίου 53.284,84

0,00

49.200,00

49.200,00

0,00

0,00

0,00

38.699,47

30.300,53

30.300,53

164.126,34 0,00

0,00 5.622,75

0,00 5.622,75

0,00

3.043.491,96

3.043.491,96

0,00

32.200,00

32.200,00

202.825,81 606.055,81

3.590.177,08 3.983.177,08

3.590.177,08 3.983.177,08

0,00

77.781,00

77.781,00

0,00

128.111,22

128.111,22

0,00

68.213,04

68.213,04

0,00

6.600,00

6.600,00

0,00 0,00

202.923,73 0,00

202.923,73 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.284,84

53.284,84


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1321.015 1321.016 1321.017 1321.018 1321.019

1322 1323 1324 1325 1326 1327 1327.001 1327.002 1327.003 1327.004 1327.005

1327.006

14 141 1411 142

Βασιλείου ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών 40.500,00 Λεωνιδίου ΕΤΕΡΠΣ Ανακατασκευή χώρου παιδικής χαράς 17.964,15 Τ.∆.Λεωνιδίου ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τ.∆. Βλησιδιάς 24.750,00 ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου στη θέση Λούτσα 29.313,53 Τσιταλίων ΕΤΕΡΠΣ Επέκταση και ανάπλαση πρώτης πλατείας 45.000,00 Πραγµατευτής Σύνολο Κ.Α. 1321 694.441,51 Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 0,00 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0,00 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ∆ιεθνείς οργανισµούς 0,00 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη 0,00 έκτακτων αναγκών για έργα Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη 0,00 επενδυτικών δαπανών Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 126.359,15 [ΥΠΕΣ∆∆Α (άρθρο 27 Ν. 3756/2009)] Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Πολιτική 53.100,00 Προστασία) Επιχορήγηση από ΟΣΚ. 45.000,00 ΕΠΕΡΑ Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση 10.874.852,65 επεξεργασίας λυµάτων. Επιχορήγηση της πράξης µε τίτλο "Ανάπλαση 999.850,00 ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (Πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλαιοχωρίου)¨στο πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" (Π.Α.Α 2007-2013) Επιχορήγηση της πράξης "Κατασκευή Μονάδας 0,00 Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Κ Τυρού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας" Σύνολο Κ.Α. 1327 12.099.161,80 Σύνολο Κ.Α. 132 12.793.603,31 Σύνολο Κ.Α. 13 16.825.704,11 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ωρεές Προϊόν δωρεών. 0,00 Σύνολο Κ.Α. 141 0,00 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες

40.500,00

0,00

0,00

17.464,15

0,00

0,00

24.750,00 29.313,53

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

112.027,68 0,00 0,00 0,00 0,00

581.913,83 0,00 0,00 0,00 0,00

581.913,83 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

108.588,91

0,00

0,00

53.100,00

0,00

0,00

0,00 45.000,00 0,00 10.874.852,65

45.000,00 10.874.852,65

0,00

999.850,00

999.850,00

0,00

720.000,00

720.000,00

161.688,91 12.639.702,65 273.716,59 13.221.616,48 879.772,40 17.204.793,56

12.639.702,65 13.221.616,48 17.204.793,56

60,00 60,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1421

15 151 1511 1512 1512.001 1512.002 1512.003 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519

152 1521 1522

16 161 1611 1612 1613

Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 142 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 14 0,00 60,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιµα Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 20.000,00 10.546,52 6 Ν.∆. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 και του Α.Ν. 30.000,00 15.199,60 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). Πρόστιµα παραβάσεων κοινής ησυχίας και 0,00 0,00 καθαριότητας (Ν∆ 805/71) Πταισµατικές παραβάσεις Πρόστιµα ελεγχόµενης στάθµευσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 1512 30.000,00 15.199,60 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 0,00 0,00 (άρθρο 19 Ν. 1080/80) Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων 10.000,00 3.423,16 κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων 0,00 0,00 (άρθρο 284 Ν. 1188/81). Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 5.250,00 6.938,42 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε 1.000,00 0,00 βάρος προµηθευτών και εργολάβων. Καταπτώσεις εγγυήσεων. 0,00 0,00 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες 2.000,00 20.012,95 βάσει ειδικών διατάξεων Σύνολο Κ.Α. 151 68.250,00 56.120,65 Παράβολα Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 0,00 0,00 Κ.Πολ.∆.). Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση 500,00 85,03 διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). Σύνολο Κ.Α. 152 500,00 85,03 Σύνολο Κ.Α. 15 68.750,00 56.205,68 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α Εσοδα από επιχειρήσεις Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς 0,00 0,00 επιχειρήσεις Εσοδα από αµιγείς ∆ηµοτικές /∆ιαδηµοτικές 0,00 0,00 επιχειρήσεις Εσοδα από λοιπές ∆ηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.000,00

10.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00 16.000,00 0,00

0,00 16.000,00 0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

54.500,00

54.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 54.500,00

0,00 54.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1614

162 1621 1622 1623

1624

1625

1626 1627

1628

1629

169 1691

1692 1693 1693.001 1699 1699.001 1699.002

Εσοδα από συµµετοχή λοιπές επιχειρήσεις 0,00 0,00 (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) Σύνολο Κ.Α. 161 0,00 0,00 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων ∆απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων 0,00 0,00 (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99). Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως 0,00 0,00 σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). ∆απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης 0,00 0,00 εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 0,00 0,00 οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των 0,00 0,00 υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89 Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 (άρθρο 23 Ν. 2539/97). Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης 0,00 0,00 στα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93). Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών 0,00 0,00 εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν 1188/81 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 0,00 973,30 λογαριασµό τρίτων Σύνολο Κ.Α. 162 0,00 973,30 Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την 0,00 0,00 εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86). Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία 0,00 0,00 κοινόχρηστων χώρων (άρθ��ο 16 ν 2508/97) Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Έσοδα από ανακύκλωση υλικών 3.000,00 1.432,40 Σύνολο Κ.Α. 1693 3.000,00 1.432,40 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. Μεταφορά µαθητών από ∆ήµο µε αντιπαροχή που 0,00 0,00 καταβάλλεται από Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Παράβολα τευχών δηµοπράτησης έργων 500,00 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

1699.003

1699.004

2 21 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2116.001 2117 2118 2118.001 2118.002 2119 2119.001 2119.002

22 221 2211 2212

3

'Εσοδα από επιχορήγηση για προπαρασκευή και 3.689,32 8.477,32 0,00 0,00 διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαίου 2012 Έσοδα από επιστροφή εγγυητικών επιστολών 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 1699 4.189,32 9.387,32 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 169 7.189,32 10.819,72 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 16 7.189,32 11.793,02 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1 17.092.939,94 1.114.787,56 17.268.293,56 17.268.293,56 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 0,00 6.355,27 5.000,00 5.000,00 ηλεκτροφωτισµού. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 120.000,00 147.330,99 147.000,00 147.000,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 26.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 0,00 4.189,70 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 5.000,00 2.895,38 5.000,00 5.000,00 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. Τακτικά έσοδα από δικαίωµα βοσκής 0,00 48,39 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 2116 0,00 48,39 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή 0,00 0,00 0,00 0,00 επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 15.000,00 16.611,83 25.000,00 25.000,00 επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 10.000,00 6.338,05 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ.Α. 2118 25.000,00 22.949,88 35.000,00 35.000,00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Λοιπά τακτικά έσοδα απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων 7.000,00 200,00 2.000,00 2.000,00 χώρων (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) Τέλος χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας 0,00 0,00 4.300,00 4.300,00 Σύνολο Κ.Α. 2119 7.000,00 200,00 6.300,00 6.300,00 Σύνολο Κ.Α. 211 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 Σύνολο Κ.Α. 21 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα. 0,00 0,00 0,00 0,00 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 221 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 22 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 2 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

31 311 3111 3112

312 3121 3121.001 3121.002 3122

32 321 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3218.001 3218.002 3219 3219.001 3219.002 3219.003 3219.004 3219.005 3219.006 3219.007 3219.008

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 0,00 0,00 0,00 ∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της 0,00 0,00 0,00 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). Σύνολο Κ.Α. 311 0,00 0,00 0,00 ∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών ∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. ∆άνειο ΤΠ∆ για αγορά ακινήτων στην ΤΚ 0,00 0,00 0,00 Παλαιοχωρίου ∆άνειο ΤΠ∆ για ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 3121 0,00 0,00 0,00 ∆άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της 0,00 0,00 0,00 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). Σύνολο Κ.Α. 312 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 31 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 0,00 0,00 0,00 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 127.141,95 123.977,27 213.672,94 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 31.389,22 31.015,92 17.500,67 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 1.649,12 1.311,66 2.605,13 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 101,03 101,03 77,39 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 492,39 492,39 457,23 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδοµικών 0,00 0,00 0,00 σχεδίων. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος ακαθαρίστων εσόδων 34.105,01 33.836,01 35.869,79 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 603,00 360,00 4.100,65 Σύνολο Κ.Α. 3218 34.708,01 34.196,01 39.970,44 Λοιπά εσόδα Τέλη κοινοχρήστων χώρων 12.896,66 11.489,80 7.101,81 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 24.854,59 24.854,59 27.085,65 ∆ικαίωµα βοσκής 14.138,95 13.603,77 11.270,66 ∆ικαιώµατα και τέλη ταφής 84,97 84,97 43,95 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 0,00 0,00 0,00 Μισθώµατα βοσκίσιµων εκτάσεων 200,00 200,00 0,00 Τέλη αιγιαλού και παραλίας 4.669,40 4.669,40 9.240,81 Μισθωµατα ιχθυτροφειων 0,00 0,00 71.030,40 Σύνολο Κ.Α. 3219 56.844,57 54.902,53 125.773,28 Σύνολο Κ.Α. 321 252.326,29 245.996,81 400.057,08

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 213.672,94 17.500,67 2.605,13 77,39 457,23 0,00

35.869,79 4.100,65 39.970,44 7.101,81 27.085,65 11.270,66 43,95 0,00 0,00 9.240,81 71.030,40 125.773,28 400.057,08


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

322 3221 3221.000 3221.001 3221.002

3222

4 41 411 4111 4111.001 4111.002 4111.003 4112 412 4121 4122

4123 4124 4124.001 4124.002 4124.003 4124.004 4124.005 4124.006 4124.007

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα. Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 1.470,00 1.470,00 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 13.706,30 12.236,30 18.724,85 170/67 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες 0,00 0,00 7.781,20 βάσει ειδικών διατάξεων Σύνολο Κ.Α. 3221 13.706,30 13.706,30 27.976,05 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα. 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 322 13.706,30 13.706,30 27.976,05 Σύνολο Κ.Α. 32 266.032,59 259.703,11 428.033,13 Σύνολο Κ.Α. 3 266.032,59 259.703,11 428.033,13 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ συντάξεως ∆ηµάρχου 10 % 7.000,00 3.504,43 7.000,00 Εισφορά υπέρ συντάξεως 6,67 % & επασφάλιστρο 41.800,00 41.730,58 50.000,00 Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 8 % 10.500,00 10.220,29 15.000,00 Σύνολο Κ.Α. 4111 59.300,00 55.455,30 72.000,00 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας. 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 411 59.300,00 55.455,30 72.000,00 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. 31.000,00 29.444,82 35.000,00 Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, 52.000,00 43.754,34 50.000,00 µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων 80.000,00 74.071,00 100.000,00 επαγγελµατιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου Χαρτόσηµο 7.000,00 1.423,38 5.000,00 ΟΓΑ Χαρτοσήµου. 2.200,00 218,35 2.000,00 Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων χρήσης 0,00 0,00 0,00 Κοινόχρηστων χώρων Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων χρήσης 10.000,00 7.342,19 15.000,00 Αιγιαλού & Παραλίας Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων από µίσθωση 0,00 0,00 0,00 θαλασσίων εκτάσεων ΦΠΑ 13% κατανάλωσης ύδατος (άρθρο 18 75.028,00 0,00 100.000,00 Ν.4002/2011) ΦΠΑ 23% Πάγιο τέλος ύδρευσης, αποχέτευσης και 16.940,00 0,00 25.000,00 τέλους αποχέτευσης (άρθρο 18 Ν.4002/2011)

1.470,00 18.724,85 7.781,20 27.976,05 0,00 27.976,05 428.033,13 428.033,13

7.000,00 50.000,00 15.000,00 72.000,00 0,00 72.000,00 35.000,00 50.000,00

100.000,00

5.000,00 2.000,00 0,00 15.000,00 0,00 100.000,00 25.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

4124.008 4124.009

413 4131 4131.001 4131.002 4131.003 4131.004 4131.005 4131.006 4131.007 4131.008 4131.009 4131.010 4131.011 4131.012 4131.013 4131.014 4132 414 4141 4142

42 421 4211 4212 4213

4214

ΦΠΑ 23% από γενόµενες δαπάνες για λογ/σµό υδροληπτών- Έσοδα από διάθεση υδροµέτρων. Υπερ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων Σύνολο Κ.Α. 4124 Σύνολο Κ.Α. 412 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. Εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ Εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ Εισφορά υπέρ ΤΑΜΠΥ / ΥΕΘΑ / ΓΕΣ Εισφορά για Υγειονοµική Περίθαλψη Κράτηση απεργίας Εισφορά υπέρ ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆ Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Ειδική Εισφορά Αλληλεγύης Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ Σύνολο Κ.Α. 4131 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75. Σύνολο Κ.Α. 413 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 414 Σύνολο Κ.Α. 41 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). Επιστροφή εν γένει χρηµάτων. Σύνολο Κ.Α. 421 Σύνολο Κ.Α. 42

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 112.168,00 275.168,00

34,77 9.018,69 156.288,85

5.000,00 152.000,00 337.000,00

5.000,00 152.000,00 337.000,00

85.000,00 27.000,00 17.700,00 32.000,00 151.000,00 600,00 500,00 400,00 200,00 1.000,00 600,00 1.400,00 20.000,00 6.000,00 343.400,00 0,00 343.400,00

79.796,99 24.453,80 16.747,09 31.967,90 150.770,29 2,22 182,07 0,00 0,00 0,00 537,60 577,60 17.867,13 5.736,98 328.639,67 0,00 328.639,67

100.000,00 35.000,00 25.000,00 40.000,00 160.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 10.000,00 406.500,00 0,00 406.500,00

100.000,00 35.000,00 25.000,00 40.000,00 160.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 10.000,00 406.500,00 0,00 406.500,00

20.000,00

15.142,80

25.000,00

25.000,00

0,00 20.000,00 697.868,00

0,00 15.142,80 555.526,62

0,00 25.000,00 840.500,00

0,00 25.000,00 840.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00 2.000,00

2.000,00 1.105,14

19.000,00 2.000,00

19.000,00 2.000,00

0,00 21.000,00 21.000,00

0,00 3.105,14 3.105,14

0,00 21.000,00 21.000,00

0,00 21.000,00 21.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

5 51 511 5111 5111.000 5111.001

5112 5112.001

512 5121 5121.000 5121.001

5121.002

5122 5122.000

5122.001

5122.002

Σύνολο Κ.Α. 4 718.868,00 558.631,76 861.500,00 861.500,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τακτικά έσοδα 58.243,41 58.243,41 81.788,86 81.788,86 για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. 5111 58.243,41 58.243,41 81.788,86 81.788,86 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 504.922,06 504.922,06 0,00 0,00 για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολο Κ.Α. 5112 504.922,06 504.922,06 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 511 563.165,47 563.165,47 81.788,86 81.788,86 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο π��οερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 0,00 0,00 0,00 0,00 ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 0,00 0,00 0,00 0,00 ειδικευµένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. 5121 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 1.139.868,61 747.161,47 122.319,80 122.319,80 ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα 143.734,18 536.441,32 1.038.623,11 1.038.623,11 ειδικευµένα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολο Κ.Α. 5122 1.283.602,79 1.283.602,79 1.160.942,91 1.160.942,91 Σύνολο Κ.Α. 512 1.283.602,79 1.283.602,79 1.160.942,91 1.160.942,91 Σύνολο Κ.Α. 51 1.846.768,26 1.846.768,26 1.242.731,77 1.242.731,77 Σύνολο Κ.Α. 5 1.846.768,26 1.846.768,26 1.242.731,77 1.242.731,77 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ∆ΩΝ 23.863.898,88 7.004.354,94 23.303.953,78 23.303.953,78


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

0 01 02 03 04 05 06 07 1 11 12 13 14 15 16 2 21 22 3 31 32

4 41 42

5 511

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 48.000,00 120.483,76 32.000,00 32.000,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 77.921,96 77.921,96 78.000,00 78.000,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 1.060.500,00 1.094.902,84 1.095.000,00 1.095.000,00 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 258.000,00 196.908,87 214.300,00 214.300,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.000,00 6.865,00 6.500,00 6.500,00 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.229.668,13 1.522.123,51 1.812.795,32 1.812.795,32 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 69.200,00 21.288,70 41.500,00 41.500,00 Σύνολο Κ.Α. 0 3.756.290,09 3.040.494,64 3.280.095,32 3.280.095,32 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 191.296,51 166.956,46 6.000,00 6.000,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 16.825.704,11 879.772,40 17.204.793,56 17.204.793,56 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 0,00 60,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 68.750,00 56.205,68 54.500,00 54.500,00 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 7.189,32 11.793,02 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1 17.092.939,94 1.114.787,56 17.268.293,56 17.268.293,56 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 2 183.000,00 183.969,61 223.300,00 223.300,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 266.032,59 259.703,11 428.033,13 428.033,13 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 266.032,59 259.703,11 428.033,13 428.033,13 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 697.868,00 555.526,62 840.500,00 840.500,00 ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 21.000,00 3.105,14 21.000,00 21.000,00 Σύνολο Κ.Α. 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

718.868,00

558.631,76

861.500,00

861.500,00

563.165,47

563.165,47

81.788,86

81.788,86


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

512

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. 5

1.283.602,79

1.283.602,79

1.160.942,91

1.160.942,91

1.846.768,26

1.846.768,26

1.242.731,77

1.242.731,77

Γενικά σύνολα των ΕΣΟ∆ΩΝ

23.863.898,88

7.004.354,94

23.303.953,78

23.303.953,78


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2012 ∆ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από µέχρι 31/12/2012 31/12/2012 υπό του ∆.Σ. Περιφέρεια

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

3.756.290,09

3.040.494,64

3.280.095,32

3.280.095,32

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

17.092.939,94

1.114.787,56

17.268.293,56

17.268.293,56

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( 183.000,00 Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 266.032,59 Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 718.868,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.846.768,26

183.969,61

223.300,00

223.300,00

259.703,11

428.033,13

428.033,13

558.631,76

861.500,00

861.500,00

1.846.768,26

1.242.731,77

1.242.731,77

23.863.898,88

7.004.354,94

23.303.953,78

23.303.953,78

3 4 5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2012 ∆ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι Ψηφισθέντα υπό Εγκριθέντα από µέχρι 31/12/2012 31/12/2012 του ∆.Σ. Περιφέρεια

6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

9

4.528.315,61

3.456.565,87

3.246.105,80

3.246.105,80

17.932.742,72

1.084.169,45

18.242.823,57

18.242.823,57

1.383.478,93

793.443,82

1.810.543,94

1.810.543,94

0,00 5.334.179,14

4.480,47 23.303.953,78

4.480,47 23.303.953,78

19.361,62 23.863.898,88


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00 00-6 00-60 00-603 00-6031 00-6031.001

00-6031.002

00-6032

00-604 00-6041 00-6041.001

00-605 00-6053 00-6053.001 00-6053.002 00-6053.003 00-6053.004

00-6056 00-6056.001 00-6056.002

00-607 00-6071

ΜΕΡΟΣ ΙI - ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός 73.000,00 72.888,39 28.000,00 28.000,00 δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Σύνολο Κ.Α. 00-6031 73.000,00 72.888,39 33.000,00 33.000,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 00-603 73.000,00 72.888,39 33.000,00 33.000,00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισµένου χρόνου . Ασκούµενοι σπουδαστές των ΤΕΙ 530,00 528,24 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6041 530,00 528,24 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-604 530,00 528,24 1.000,00 1.000,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε υπαλλήλων ειδικών 8.174,00 8.173,79 3.500,00 3.500,00 θέσεων Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Υπαλλήλων Ειδικών 10.200,00 9.284,32 4.500,00 4.500,00 Θέσεων Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 (Ταµείο Νοµικών) Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ασκούµενων σπουδαστών 20,00 5,28 100,00 100,00 των ΤΕΙ Σύνολο Κ.Α. 00-6053 18.394,00 17.463,39 9.100,00 9.100,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν∆ 4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66) Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ 75 % 80.000,00 71.775,00 72.000,00 72.000,00 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ 25 % 27.000,00 23.925,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6056 107.000,00 95.700,00 97.000,00 97.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-605 125.394,00 113.163,39 106.100,00 106.100,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6073 00-6074

00-61 00-611 00-6111 00-6113 00-6116 00-6117

00-612 00-6121 00-6121.001 00-6121.002 00-6121.003 00-6121.004 00-6121.005 00-6121.006

00-6122 00-6122.001 00-6122.002

00-6123 00-6124 00-6125 00-6125.001 00-6125.002

(άρθρο 13 Ν 2527/97) ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 0,00 0,00 0,00 0,00 συνέδρια και σεµινάρια ∆απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Σύνολο Κ.Α. 00-607 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-60 198.924,00 186.580,02 140.100,00 140.100,00 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 23.700,00 11.425,37 30.000,00 30.000,00 Αµοιβές µεταφραστών 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 0,00 0,00 500,00 500,00 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Σύνολο Κ.Α. 00-611 23.700,00 11.425,37 30.500,00 30.500,00 ∆απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ) Αντιµισθία ∆ηµάρχου 40.000,00 35.044,22 31.500,00 31.500,00 Αντιµισθία Αντιδηµάρχων 71.000,00 68.823,78 31.500,00 31.500,00 Αντιµισθία Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 14.500,00 14.017,64 7.500,00 7.500,00 Αποζηµίωση Προέδρων & µελών ∆ηµοτικών 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆ιαµερισµάτων Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών 72.000,00 68.249,93 71.000,00 71.000,00 Συµβουλίων Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων & µελών για 0,00 0,00 0,00 0,00 συµµετοχή στις συνεδριάσεις Τοπικού Συµβουλίου Σύνολο Κ.Α. 00-6121 197.500,00 186.135,57 141.500,00 141.500,00 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 175 ∆ΚΚ) Αποζηµίωση συνεδρίασεων δηµοτικού συµβουλίου. 26.000,00 18.676,30 0,00 0,00 Αποζηµίωση συνεδριάσεων µελών οικονοµικής 5.950,00 0,00 0,00 0,00 επιτροπής. Σύνολο Κ.Α. 00-6122 31.950,00 18.676,30 0,00 0,00 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας ∆ηµάρχων και Προέδρων κοινοτήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 175 ∆ΚΚ Ν 2685/99) Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συµβουλίων 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση συνεδρίασεων προέδρων και µελών 0,00 0,00 0,00 0,00 τοπικών συµβουλίων.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6126 00-6126.001

00-613 00-6131 00-6132 00-6133 00-6134

00-614 00-6141 00-6142 00-615 00-6151 00-6152 00-6153 00-6154 00-6154.001 00-6154.002 00-6154.003 00-6154.004 00-6154.005 00-6154.006 00-6154.007 00-6154.008 00-6154.009 00-6154.010 00-6154.011

Σύνολο Κ.Α. 00-6125 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 7.000,00 4.380,55 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6126 7.000,00 4.380,55 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 236.450,00 209.192,42 146.000,00 Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων 0,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και 0,00 0,00 0,00 επιτροπές Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών 0,00 0,00 0,00 επιτροπών Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού 0,00 0,00 0,00 συµβουλίου Σύνολο Κ.Α. 00-613 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ∆ικαίου 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-614 0,00 0,00 0,00 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη 13.750,00 13.725,35 14.000,00 τελών και φ��ρων Έξοδα κίνησης δηµοτικών εισπρακτόρων 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ∆Ε) 0,00 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Απόδοση παρακράτησης 1,5/οοο από ΚΑΠ 3.500,00 2.037,27 2.500,00 Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από Φόρο Ζύθου 30,00 10,14 20,00 Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επιχορήγηση για 10,00 2,51 10,00 σχολικούς τροχονόµους Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από παράβολα 10,00 0,00 0,00 αδειών παραµονής αλλοδαπών Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση 145,00 33,10 0,00 µισθοδοσίας µονίµου προσωπικού ΚΕΠ Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από πρόστιµα ΚΟΚ 25,00 8,46 30,00 Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση για 210,00 62,46 200,00 λειτουργικές δαπάνες Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από µισθοδοσία 115,00 0,00 0,00 προσωπικού µερικής απασχόλησης Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επισκευή & 40,00 15,56 50,00 συντήρηση σχολικών κτιρίων Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επιχορήγηση 105,00 0,00 0,00 σχολικών επιτροπών Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από τέλη διαφήµισης 40,00 25,87 50,00

0,00 4.500,00 4.500,00 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 2.500,00 20,00 10,00 0,00 0,00 30,00 200,00 0,00 50,00 0,00 50,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6154.012

00-6154.013 00-6154.014 00-6154.015 00-6154.016 00-6154.017

00-616 00-6161 00-6162

00-62 00-622 00-6221 00-6222 00-6223 00-6224

00-63 00-631 00-6311 00-6312 00-633 00-6331 00-6331.001

00-64 00-642

Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από *αντικατάσταση 0,00 εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Πουλίθρων,Μαρίου,Παλαιοχωρίου* Απόδοση παρακράτησης 1,5 0/00 από ∆΄κατανοµή 566,17 Κράτους Απόδοση παρακράτησης 0,15% από Κρατική 35,00 επιχορήγηση ΤΑΠ Απόδοση παρακράτησης 1,5/1000 από επιχορήγηση για 15,00 επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων. Απόδοση παρακράτησης 0,15% από Κάλυψη δράσεων 79,65 Πυροπροστασίας Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση 200,00 µεταφοράς µαθητών Σύνολο Κ.Α. 00-6154 5.125,82 Σύνολο Κ.Α. 00-615 18.875,82 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 0,00 Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-616 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-61 279.025,82 Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη 15.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 20.000,00 εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία 3.000,00 Λοιπες Επικοινωνίες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 38.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-62 38.000,00 Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων 11.343,48 Λοιποί φόροι 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-631 11.343,48 ∆ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου (Φ.Α.Π) 7.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6331 7.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-633 7.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-63 18.843,48 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

0,00

0,00

0,00

404,33

600,00

600,00

21,23

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

147,83

0,00

0,00

2.768,76 16.494,11

3.600,00 17.600,00

3.600,00 17.600,00

0,00 0,00 0,00 237.111,90

0,00 0,00 0,00 194.100,00

0,00 0,00 0,00 194.100,00

8.273,91 19.627,27

14.000,00 20.000,00

14.000,00 20.000,00

2.043,57 0,00 29.944,75 29.944,75

3.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00

3.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00

11.343,48 0,00 11.343,48

11.800,00 0,00 11.800,00

11.800,00 0,00 11.800,00

7.410,08 7.410,08 7.410,08 18.753,56

10.000,00 10.000,00 10.000,00 21.800,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 21.800,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6421 00-6423 00-643 00-6431 00-6431.005 00-6432 00-6432.001 00-6433 00-6433.001 00-6433.002 00-6434 00-6434.001 00-6434.002 00-6434.003 00-6434.004

00-6434.005

00-644 00-6441 00-6442 00-6443 00-6443.001 00-6443.002 00-6443.003 00-6443.004 00-6443.005 00-6444

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 2.100,94 0,00 2.000,00 2.000,00 αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-642 2.100,94 0,00 2.000,00 2.000,00 ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6431 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Συµµετοχή ∆ήµου σε εκθέσεις τουρισµού 2.500,00 1.233,11 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6432 2.500,00 1.233,11 0,00 0,00 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 Φιλοξενίες 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6433 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου [ ∆.Ε Λεωνιδίου, ∆Ε 79.700,00 78.285,14 13.000,00 13.000,00 Τυρού, , ∆.Ε. Κοσµά] Προβολή τουριστικού προϊόντος ∆ήµου Νότιας 14.000,00 3.936,00 0,00 0,00 Κυνουρίας Μνηµόσυνο δωρητών - ευεργετών - αιρετών 1.500,00 1.450,67 500,00 500,00 αρχόντων Σύγχρονη προβολή της τσακώνικης κληρονοµιάς (ιδια 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 συµµετοχή ∆ήµου για το πρόγραµµα LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013) Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Νότιας 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00 Κυνουρίας [30% συµµετοχή ∆ήµου & 70% επιχορήγηση ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων] Σύνολο Κ.Α. 00-6434 95.200,00 83.671,81 74.500,00 74.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-643 97.700,00 84.904,92 77.500,00 77.500,00 Συνέδρια και εορτές Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 8ο φεστιβάλ Τσακωνιάς 15.000,00 14.760,00 0,00 0,00 ∆ιοργάνωση 15ης Γιορτής Τσακώνικης Μελιτζάνας 25.000,00 23.955,16 0,00 0,00 Γιορτή του Ψαρά ∆Ε Τυρού 10.000,00 9.487,91 0,00 0,00 Γιορτή Μελιού στα Π. Μέλανα 3.500,00 3.413,42 0,00 0,00 Γιορτή Παναγίας (15 Αυγούστου) ∆Ε Κοσµά 500,00 500,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6443 54.000,00 52.116,49 0,00 0,00 Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-645 00-6451 00-6452 00-6453 00-646 00-6463 00-649 00-6491 00-6492 00-6493 00-6494 00-6495 00-6495.001 00-6495.002 00-6495.003 00-6495.004

00-6495.005 00-6495.006 00-6495.007 00-6495.008 00-6495.009

00-6495.010 00-6495.011 00-6495.012

Σύνολο Κ.Α. 00-644 Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές Internet Λοιπές συνδροµές Σύνολο Κ.Α. 00-645 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-646 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Ανάπτυξη - αναβάθµιση-συντήρηση ιστοσελίδας Τηλεϊατρική παρακολούθηση πολιτών (CARDIO EXRESS) Αναγόµωση πυροσβεστήρων Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µετην Ενιαία Αρχή Πληρωµών Πρόγραµµα συν-κοινωνία (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Α) ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Παροχή υπηρεσιών Γιατρού εργασίας Καταβολή αποζηµίωσης ζηµιάς αυτοκινήτου κ Βαρρά Γεωργίου Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία "Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης" Συµµετοχή ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στο πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2013 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας Πληρωµή παραβόλου στο Πράσινο Ταµείο (Ειδικό Φορέα ∆ασών) ως τίµηµα για την διάθεση ξυλοκατασκευών

54.000,00

52.116,49

0,00

0,00

5.000,00

4.623,70

5.000,00

5.000,00

0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 4.623,70

0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

669,37 669,37

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.500,00 1.400,00

2.500,00 1.400,00

10.000,00 1.400,00

10.000,00 1.400,00

1.500,00 190,00

1.479,08 0,00

2.300,00 250,00

2.300,00 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.000,00 5.500,00 0,00

2.000,00 5.500,00 0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

500,00

0,00

500,00

500,00

230,02

230,02

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6495.013

00-6495.014

00-6495.015

00-6495.019

00-6495.020 00-6495.021

00-65 00-651 00-6511 00-6512 00-6513 00-6514 00-6515 00-6516 00-6517 00-6518 00-652 00-6521 00-6522 00-6523 00-6524 00-6525 00-6525.001

Οικονοµική Ενίσχυση Ελληνικής Επιτροπής για την 1.000,00 1.000,00 0,00 ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.∆.Υ.Ε) παράρτηµα Αρκαδίας Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 3.453,00 0,00 2.902,40 του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση δράσεων του 517,95 0,00 517,95 ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆απάνες εταιρίας catering -εστίασης για την υποποίηση 1.651,80 0,00 0,00 δράσεων του ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρώπινου ∆υναµικού" 2007-2013 για την πράξη "ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εργασία αναδιοργάνωσης - ενηµέρωσης και 6.500,00 0,00 0,00 λειτουργίας ιστοσελίδας ∆.Ε Τυρού ∆απάνης αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6495 26.442,77 13.609,10 33.370,35 Σύνολο Κ.Α. 00-649 28.442,77 13.609,10 36.370,35 Σύνολο Κ.Α. 00-64 192.243,71 155.923,58 125.870,35 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης (∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 Τόκοι δανέιων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0,00 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης 0,00 0,00 0,00 δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 0,00 0,00 0,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 Χρεολύσια λοιπών χρεών 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-651 0,00 0,00 0,00 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης (∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού 72.166,84 68.391,36 0,00 Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0,00 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης 0,00 0,00 0,00 δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 5.000,00 4.848,30 5.000,00

0,00

2.902,40

517,95

0,00

0,00 3.000,00 33.370,35 36.370,35 125.870,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6526 00-6527

00-67 00-671 00-6711 00-6711.001 00-6711.003 00-6711.005

00-6712 00-6712.000 00-6712.001 00-6712.002 00-6713 00-6714 00-6715 00-6715.001 00-6715.002

00-6716 00-6717 00-6718 00-6718.001

00-6718.002

Σύνολο Κ.Α. 00-6525 5.000,00 4.848,30 5.000,00 5.000,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 101.721,05 97.277,14 102.000,00 102.000,00 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-652 178.887,89 170.516,80 107.000,00 107.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-65 178.887,89 170.516,80 107.000,00 107.000,00 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις ∆ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για λειτουργικές 55.000,00 41.573,19 55.000,00 55.000,00 δαπάνες) Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για αποζηµίωση 3.250,00 2.260,61 3.250,00 3.250,00 σχολικών τροχονόµων) Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οικονοµικής ενίσχυσης ∆ήµου Σύνολο Κ.Α. 00-6711 78.250,00 58.833,80 58.250,00 58.250,00 Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς 0,00 0,00 0,00 0,00 Απόδοση σε παιδικό σταθµό (Κρατική επιχορήγηση) 95.000,00 62.911,86 62.000,00 62.000,00 Απόδοση σε παιδικό σταθµό (από τον ∆ήµο) 70.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6712 165.000,00 62.911,86 63.000,00 63.000,00 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς 0,00 0,00 0,00 0,00 Απόδοση σε ΝΠ∆∆ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆ Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος δράσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Κοινωφελούς επιχείρησης ∆.Νότιας Κυνουρίας Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Έναρξης Κοινωφελούς 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχείρησης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Σύνολο Κ.Α. 00-6715 0,00 0,00 0,00 0,00 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιακού συµβουλίου Συµµετοχή στη δαπάνη µισθοδοσίας ελεγκτών 0,00 0,00 0,00 0,00 εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Απόδοση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 Νότιας Κυνουρίας χρηµατικού υπολοίπου ΝΠ∆∆(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) Απόδοση στην Κοινωφελή επιχείρηση του ∆.Ν. 0,00 0,00 0,00 0,00 Κυνουρίας χρηµατικού Υπολοίπου Ν.Π.∆.∆ (Π.Π.Λ.Κ. τέως ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 00-6718 Σύνολο Κ.Α. 00-671 00-672 00-6721 00-6721.001

00-6722 00-6723 00-6724 00-6725 00-6726 00-6726.001

00-673 00-6731 00-6732

00-6733 00-6734 00-6734.001 00-6734.002

00-6735 00-6735.001 00-6735.002 00-6735.003 00-6735.004 00-6735.005 00-6736

0,00 243.250,00

Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσµων Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) 0,00 0,5 % Σύνολο Κ.Α. 00-6721 0,00 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας 0,00 άµαχου πληθυσµού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 0,00 3033/54 Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και 0,00 ακρίδων Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 0,00 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Υπέρ άµαχου πληθυσµού 0,1 % 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-672 0,00 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ 0,00 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δηµοσίου για την 0,00 καταπολέµηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους 0,00 δηµότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 15.000,00 ( ∆Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 16.000,00 (∆.Ε ΤΥΡΟΥ) Σύνολο Κ.Α. 00-6734 31.000,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και 10.000,00 σωµατεία (∆Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και 8.000,00 σωµατεία ( ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ) Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και 3.500,00 σωµατεία (∆.Ε. ΚΟΣΜΑ) Επιχορήγηση Αρχείου Τσακωνιάς 3.500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6735 25.000,00 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 0,00

0,00 121.745,66

0,00 121.250,00

0,00 121.250,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00 0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

13.680,00

13.680,00

12.500,00

15.120,00

15.120,00

27.500,00

28.800,00

28.800,00

10.000,00

9.560,00

9.560,00

8.000,00

7.560,00

7.560,00

3.500,00

3.060,00

3.060,00

3.500,00 0,00 25.000,00 0,00

3.060,00 0,00 23.240,00 0,00

3.060,00 0,00 23.240,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6737 00-6737.001 00-6737.002

00-6737.003 00-6737.004

00-674 00-6741 00-6741.001 00-6741.002 00-6741.003 00-6741.004 00-6741.005 00-6741.006 00-6741.007 00-6741.008 00-6741.009 00-6741.010 00-6741.011 00-6741.012 00-6741.013 00-6741.014 00-6741.015

00-68 00-681 00-6811 00-6812 00-6813 00-682 00-6821 00-6821.000

Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 Κ∆Κ) ∆ακοκτονία 0,00 0,00 0,00 Εισφορά ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ για το 2011 στην Αστική (µη 0,00 0,00 0,00 κερδοσκοπική Εταιρία) Κέντρο Πρόληψης και καταπολέµησης Ναρκωτικών Ν. Αρκαδίας Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων 0,00 0,00 0,00 Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος δράσης 190.000,00 125.000,00 63.000,00 Κοινωφελούς επιχείρησης ∆.Νότιας Κυνουρίας Σύνολο Κ.Α. 00-6737 190.000,00 125.000,00 63.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 246.000,00 177.500,00 115.040,00 Προνοιακά επιδόµατα Προνοιακά επιδόµατα Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων αιµολυτική 0,00 0,00 0,00 αναιµία αιµορροφυλία ΑΙDS Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα κίνησης σε 0,00 0,00 0,00 παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους Επίδοµα στεγασικής συνδροµής 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών τετραπληγικών 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα τυφλότητας 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα Χανσενικών 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα οµογενών - προσφύγων 0,00 0,00 0,00 Επίδοµα προστασίας Μητρότητα 0,00 0,00 0,00 Α΄ Κοινωνικών βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές 0,00 0,00 0,00 ενισχύσεις επίδοµα απροστάτευτων Σύνολο Κ.Α. 00-6741 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-674 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-67 489.250,00 299.245,66 237.290,00 Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου 0,00 0,00 0,00 Εγγυήσεις ∆ηµοσίων οργανισµών 0,00 0,00 0,00 Λοιπές εγγυήσεις 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-681 0,00 0,00 0,00 Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 3.000,00 1.129,54 2.000,00

0,00 0,00

0,00 63.000,00 63.000,00 115.040,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.290,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

00-6821.001

00-6822 00-6823

10 10-6 10-60 10-601 10-6011 10-6011.001

10-6012

10-6013 10-602 10-6021 10-6022

10-604 10-6041 10-6042

10-605 10-6051

Απόδοση επιβολής προστίµου ανέργεσης και 0,00 διατήρησης αυθαιρέτου τοιχίου για διαµόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 σε ιδιοκτησία του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (πρώην ∆ήµου Λεωνιδίου) στη ΤΚ Πελετών Σύνολο Κ.Α. 00-6821 3.000,00 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 0,00 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 1.398.174,90 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.398.174,90 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00

0,00

0,00

1.129,54 0,00 0,00 1.129,54 1.129,54 1.099.205,81 1.099.205,81

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 865.160,35 865.160,35

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 865.160,35 865.160,35

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 281.553,46 258.973,50 265.000,00 265.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολο Κ.Α. 10-6011 281.553,46 258.973,50 265.000,00 265.000,00 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 11.500,00 4.725,59 6.000,00 6.000,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές [ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ] Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-601 293.053,46 263.699,09 271.000,00 271.000,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 87.097,08 83.491,14 60.000,00 60.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 10-602 87.097,08 83.491,14 60.000,00 60.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 1.000,00 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 10-604 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-6051.001 10-6051.002 10-6051.003 10-6051.004 10-6052 10-6052.001 10-6054 10-6054.001 10-6055 10-606 10-6061 10-6062 10-6063

10-607 10-6072

10-61 10-611 10-6111 10-6112 10-6114 10-6115 10-6115.001

10-614 10-6141 10-6142 10-6142.001 10-6142.002

Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 33.500,00 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 3.500,00 Εργοδοτική εισφορά ΤΠ∆Υ 0,00 Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 0822 9.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 46.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 23.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6052 23.500,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 100,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6054 100,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-605 69.600,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 10-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 10-607 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-60 450.750,54 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 Αµοιβές λογιστών Αµοιβή λογιστή για την εργασία δήλωσης Φόρου 1.845,00 Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π) του ∆ήµου κ.λ.π Σύνολο Κ.Α. 10-6115 1.845,00 Σύνολο Κ.Α. 10-611 1.845,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβές παραµετροποίησης µηχανογραφικών 13.530,00 υπηρεσιών. Αµοιβές ορκωτών λογιστών. 13.530,00

32.870,06 3.365,91 0,00 8.764,13 45.000,10

32.000,00 3.500,00 0,00 9.000,00 44.500,00

32.000,00 3.500,00 0,00 9.000,00 44.500,00

22.679,95 22.679,95

16.500,00 16.500,00

16.500,00 16.500,00

0,00 0,00 0,00 67.680,05

0,00 0,00 0,00 61.000,00

0,00 0,00 0,00 61.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 414.870,28

0,00 392.000,00

0,00 392.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.845,00

0,00

0,00

1.845,00 1.845,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

13.530,00

15.000,00

15.000,00

13.530,00

13.530,00

13.530,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-6142.003 10-6142.004 10-6142.005

10-616 10-6162

10-62 10-621 10-6211

10-6212 10-6213 10-623 10-6231 10-6231.001 10-6231.002

10-6232 10-6232.001 10-6232.002 10-6232.003 10-6232.004

10-6233 10-6234 10-6235 10-6236 10-6236.001

Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών. Αµοιβές ορκωτών εκτιµητών. Αµοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για την διενέργεια διαχει��ιστικού ελέγχου πρώην Κοινότητας Κοσµά περιόδου 1/1/2007 έως 31/12/2010 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 Σύνολο Κ.Α. 10-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-616 Σύνολο Κ.Α. 10-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 10-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών [ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ] Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών [χώρος στάθµευσης ∆ηµαρχείου] Σύνολο Κ.Α. 10-6231 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων. Μισθώµατα κτιρίων [ ΚΕΠ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ] Μισθώµατα κτιρίων έργων [ΚΟΙΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ (ΙΑΤΡΕΙΟ) Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ Μισθώµατα κτιρίων [∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Μίσθωση ακινήτου για στέγαση διαχρονικού δηµοτικού αρχείου του ∆ήµου Σύνολο Κ.Α. 10-6232 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα Λοιπά µισθώµατα [ΚΕΠ ∆Ε ΤΥΡΟΥ ]

24.600,00 1.500,00 0,00

23.180,00 0,00 0,00

24.200,00 1.500,00 14.760,00

24.200,00 1.500,00 14.760,00

53.160,00 53.160,00

50.240,00 50.240,00

68.990,00 68.990,00

68.990,00 68.990,00

0,00 0,00 55.005,00

0,00 0,00 52.085,00

0,00 0,00 68.990,00

0,00 0,00 68.990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.000,00

3.200,00

3.000,00

3.000,00

3.216,00

2.601,00

2.500,00

2.500,00

5.801,00

5.500,00

5.500,00

4.620,00 1.400,00

2.800,00 1.344,00

4.500,00 1.300,00

4.500,00 1.300,00

13.184,00

9.964,00

10.500,00

10.500,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

19.204,00 0,00 0,00 0,00

14.108,00 0,00 0,00 0,00

23.800,00 0,00 0,00 0,00

23.800,00 0,00 0,00 0,00

1.900,00

1.871,64

1.700,00

1.700,00

7.216,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-624 10-6241 10-6242 10-6243 10-6244 10-6245 10-625 10-6251 10-6252 10-6253 10-6254 10-6255 10-626 10-6261 10-6262 10-6262.001 10-6263 10-6264 10-6264.001 10-6264.002 10-6264.003 10-6264.004

10-6265 10-6266 10-627 10-6271 10-6272 10-6273 10-6274 10-6275 10-6276 10-6277

Σύνολο Κ.Α. 10-6236 1.900,00 1.871,64 Σύνολο Κ.Α. 10-623 28.320,00 21.780,64 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 493,80 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.250,00 1.350,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-625 2.750,00 1.843,80 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) . 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 6.000,00 2.523,02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 4.000,00 3.331,00 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών. 3.000,00 725,70 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων. 5.500,00 5.496,14 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου και 0,00 0,00 κόµβου σύζευξης Σύνολο Κ.Α. 10-6264 12.500,00 9.552,84 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-626 18.500,00 12.075,86 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 15.000,00 13.978,60 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών

1.700,00 31.000,00

1.700,00 31.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 2.000,00

500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 6.000,00

4.000,00 3.000,00 5.500,00 2.900,00

4.000,00 3.000,00 5.500,00 2.900,00

15.400,00 0,00

15.400,00 0,00

0,00 21.400,00

0,00 21.400,00

0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-6277.001

10-6277.002

10-6278 10-6279

10-63 10-631 10-6312 10-632 10-6321 10-6322 10-6323

10-64 10-641 10-6411 10-6412 10-6413 10-6414 10-642 10-6422 10-6423 10-646 10-6461 10-6462 10-6463

∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικώναπό ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Σύνολο Κ.Α. 10-6277 0,00 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ.11 0,00 ν.3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 0,00 καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 10-627 15.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-62 64.570,00 Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-631 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-632 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-63 2.500,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 Μεταφορές προσώπων 0,00 Μεταφορές εν γένει 10.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-641 10.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 6.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-642 6.000,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

13.978,60 49.678,90

15.000,00 69.400,00

15.000,00 69.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 9.998,81 9.998,81

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

3.040,08

5.000,00

5.000,00

0,00 3.040,08

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-647 10-6471 10-6472 10-6473 10-6474 10-648 10-6481 10-6482 10-6483 10-6484

10-66 10-661 10-6611 10-6612 10-6613 10-6613.001 10-6613.002 10-6614 10-6615 10-662 10-6621 10-6622 10-663 10-6631 10-6632 10-6633 10-6634 10-6635 10-664 10-6641 10-6642

Σύνολο Κ.Α. 10-646 0,00 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-647 0,00 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 5.000,00 1.393,70 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-648 5.000,00 1.393,70 Σύνολο Κ.Α. 10-64 21.000,00 14.432,59 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 318,58 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 11.022,96 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ 8.500,00 8.003,97 Προµήθεια αναλωσίµων φωτοαντιγραφικών. 5.000,00 4.419,58 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 13.500,00 12.423,55 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 4.974,19 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.500,00 4.498,80 Σύνολο Κ.Α. 10-661 38.500,00 33.238,08 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-662 0,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 0,00 κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 10.000,00 8.659,30 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 10.000,00 8.659,30 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 13.000,00 12.937,54 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 13.000,00

0,00 3.000,00 13.000,00

500,00 14.000,00

500,00 14.000,00

8.500,00 5.000,00 13.500,00 5.000,00 4.000,00 37.000,00

8.500,00 5.000,00 13.500,00 5.000,00 4.000,00 37.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 500,00

500,00 0,00 500,00

10.000,00 0,00 11.000,00

10.000,00 0,00 11.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-6643 10-6644

10-665 10-6651 10-6652 10-6653 10-6654 10-666 10-6661 10-6662

10-667 10-6671 10-6672 10-6673

10-668 10-6681 10-6682 10-669 10-6691 10-6692 10-6693

10-7 10-71 10-711 10-7111 10-7112 10-712 10-7121

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 8.000,00 5.351,97 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 10-664 21.000,00 18.289,51 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 1.000,00 853,73 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-665 1.000,00 853,73 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0,00 0,00 εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 10-666 0,00 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1.500,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 10-667 1.500,00 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-668 0,00 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 2.110,00 2.107,43 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-669 2.110,00 2.107,43 Σύνολο Κ.Α. 10-66 74.110,00 63.148,05 Σύνολο Κ.Α. 10-6 667.935,54 596.194,82 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-711 0,00 0,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 0,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00

21.000,00

21.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 1.000,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

1.000,00

1.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 73.500,00 619.390,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 73.500,00 619.390,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-7122

10-713 10-7131 10-7131.001 10-7132 10-7133 10-7134 10-7135 10-7135.002 10-7135.003 10-7135.004 10-7135.005 10-7135.006 10-7135.007 10-7135.008 10-7135.009

10-73 10-731 10-7311 10-7312

10-732 10-7321 10-7322 10-7323 10-7324 10-7325 10-7326 10-733

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 0,00 έργων Σύνολο Κ.Α. 10-712 0,00 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια δορυφορικού INTERNET 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7131 0,00 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 Έπιπλα, σκέυη 6.000,00 5.970,99 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 6.500,00 6.089,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια κλιµατιστικού 0,00 0,00 Προµήθεια σκάνερ (ανιχνευτής εγγράφων) 0,00 0,00 Προµήθεια FAX 300,00 300,00 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 3.500,00 3.148,80 Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή 300,00 230,00 χαρτονοµισµάτων Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών για την εκτέλεση 10.000,00 9.430,74 του προγράµµατος της κοινωνικής εργασίας Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου 5.000,00 4.997,49 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 19.100,00 18.107,03 Σύνολο Κ.Α. 10-713 31.600,00 30.167,02 Σύνολο Κ.Α. 10-71 31.600,00 30.167,02 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 10-731 0,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-732 0,00 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.000,00

500,00 0,00 0,00 7.000,00 1.700,00 0,00

500,00 0,00 0,00 7.000,00 1.700,00 0,00

8.000,00

8.000,00

0,00 17.200,00 30.200,00 30.200,00

0,00 17.200,00 30.200,00 30.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

10-7331 10-7331.001 10-7331.002

10-7332 10-7333 10-7334 10-7335 10-7336 10-7336.001 10-7336.002

10-74 10-741 10-7411 10-7411.001

10-7412 10-7413 10-742 10-7421 10-7422 10-7423 10-7424 10-7425 10-7425.001

10-75 10-751 10-7511

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ∆ιαµορφώσεις χώρων καταστηµάτων ∆.Ε. Λεωνιδίου 0,00 Επισκευές καταστήµατος ∆.Ε. Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά - 60.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 10-7331 60.000,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε 7.200,00 Τυρού Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. 7.200,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 10-7336 14.400,00 Σύνολο Κ.Α. 10-733 74.400,00 Σύνολο Κ.Α. 10-73 74.400,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου παλαιού Γυµνασίου 98.500,00 Λεωνιδίου (∆Ε Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 10-7411 98.500,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-741 98.500,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες Απεντοµώσεις απολύµανση δηµοτικών κτιρίων και 1.500,00 χώρων Σύνολο Κ.Α. 10-7425 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-742 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-74 100.000,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00

0,00 0,00

0,00 60.000,00

0,00 60.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.195,01

0,00

0,00

0,00

7.200,00

7.200,00

7.195,01 7.195,01 7.195,01

7.200,00 67.200,00 67.200,00

7.200,00 67.200,00 67.200,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00 0,00

45.000,00 0,00

45.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 45.000,00

0,00 45.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.476,00

0,00

0,00

1.476,00 1.476,00 1.476,00

0,00 0,00 45.000,00

0,00 0,00 45.000,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) 10-7513 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 0,00 0,00 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 10-751 0,00 0,00 0,00 0,00 10-752 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00 0,00 0,00 0,00 πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 10-75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7 206.000,00 38.838,03 142.400,00 142.400,00 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 873.935,54 635.032,85 761.790,00 761.790,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 15.897,08 15.206,52 15.000,00 15.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-601 15.897,08 15.206,52 15.000,00 15.000,00 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 15-602 0,00 0,00 0,00 0,00 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 300,00 258,91 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 15-604 300,00 258,91 0,00 0,00 15-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 15-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 4.700,00 4.618,14 5.000,00 5.000,00 15-6051.002 Εργοδοτική εισφορά Ο.Ε.Κ. 300,00 9,57 0,00 0,00 15-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆ 500,00 268,80 0,00 0,00 10-7512


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-6052 15-6054 15-6054.001 15-6054.002 15-6055 15-606 15-6061 15-6062 15-6063

15-607 15-6072

15-61 15-611 15-6111 15-6112 15-6114 15-6115 15-614 15-6141 15-6142 15-616 15-6162

15-62 15-621 15-6211

Σύνολο Κ.Α. 15-6051 5.500,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 0,00 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 75,00 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΗΕ 5,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6054 80,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-605 5.580,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 15-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 15-607 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-60 21.777,08 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 Αµοιβές λογιστών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-611 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-614 0,00 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-616 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-61 0,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 0,00 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

4.896,51 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

73,68 1,04 74,72 0,00 4.971,23

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 20.436,66

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-6212 15-6213 15-623 15-6231 15-6232 15-6233 15-6234 15-6235 15-6236 15-6236.001

15-624 15-6241 15-6242 15-6243 15-6244 15-6245 15-625 15-6251 15-6252 15-6253 15-6254 15-6255 15-6255.000 15-6255.001

15-626 15-6261 15-6262 15-6262.001 15-6262.002 15-6262.003 15-6262.004 15-6262.005

Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-621 0,00 0,00 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 0,00 0,00 και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα ∆απάνη µίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυµναστικής ∆Ε 3.500,00 3.436,56 Τυρού. Σύνολο Κ.Α. 15-6236 3.500,00 3.436,56 Σύνολο Κ.Α. 15-623 3.500,00 3.436,56 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Ασφάλιστρα έργων τέχνης 1.500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6255 1.500,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-625 1.500,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου ∆.Ε 24.600,00 24.600,00 Λεωνιδίου Συντήρηση και καθαρισµός υπαίθριων χώρων 0,00 0,00 αθλητικών δηµοτικών εγκαταστάσεων ∆Ε Τυρού Μικροεπισκευές εξοπλισµού των Παιδικών Χαρών 3.500,00 1.122,99 ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστου χώρου ∆. Ε. Τυρού. 0,00 0,00 Προστασία περιβάλλοντος χώρου θεάτρου ∆Ε Τυρού 5.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00 3.100,00

3.100,00 3.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 500,00 500,00

0,00 500,00 500,00 500,00

0,00

0,00

24.600,00

24.600,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00 0,00 5.200,00

3.000,00 0,00 5.200,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-6262.006 15-6262.007

15-6262.008 15-6262.009 15-6262.010

15-6263 15-6264 15-6265 15-6266 15-627 15-6271 15-6272 15-6273 15-6274 15-6275 15-6276 15-6277 15-6277.001

15-6277.002

15-6278 15-6279

15-63

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαµορφώσεις καθαρισµοί αρχαιολογικών χώρων 14.000,00 13.788,90 Πλάκας Λεωνιδίου Στεγάνωση δώµατος αποδητυρίων και δώµατος 4.510,00 4.510,00 ηλεκτρολογικών πινάκων γηπέδου ποδοσφαίρου Λεωνιδίου Εργασίες διευθέτησης όµβριων γηπέδου ποδοσφαίρου 5.000,00 4.996,01 Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 0,00 Καθαρισµοί αρχαιλογικών χώρων ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 0,00 (προγραµ. σύµβαση ) Σύνολο Κ.Α. 15-6262 56.810,00 49.017,90 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-626 56.810,00 49.017,90 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 10.000,00 9.703,54 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Σύνολο Κ.Α. 15-6277 0,00 0,00 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 0,00 0,00 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 0,00 0,00 καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 15-627 10.000,00 9.703,54 Σύνολο Κ.Α. 15-62 71.810,00 62.158,00 Φόροι - τέλη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

47.800,00 3.000,00 0,00 0,00

47.800,00 3.000,00 0,00 0,00

0,00 50.800,00

0,00 50.800,00

0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

10.000,00 64.400,00

10.000,00 64.400,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-631 15-6312 15-632 15-6321 15-6322 15-6323

15-64 15-641 15-6411 15-6412 15-6413 15-6413.001 15-6414 15-642 15-6422 15-6423 15-646 15-6461 15-6462 15-6463 15-647 15-6471 15-6472 15-6473 15-6474 15-648 15-6481 15-6482 15-6483 15-6484

Φόροι Λοιποί φόροι

0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-631 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-632 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-63 0,00 0,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 Μεταφορές προσώπων Μεταφορές προσώπων (µαθητών) 290.218,13 98.554,04 Σύνολο Κ.Α. 15-6413 290.218,13 98.554,04 Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-641 290.218,13 98.554,04 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 0,00 0,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-642 0,00 0,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-646 0,00 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-647 0,00 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-66 15-661 15-6611 15-6612 15-6613 15-6614 15-6615 15-6615.001

15-662 15-6621 15-6622 15-663 15-6631 15-6632 15-6633 15-6634 15-6635 15-664 15-6641 15-6642 15-6643 15-6644

15-665 15-6651 15-6652 15-6653 15-6654 15-6654.001

Σύνολο Κ.Α. 15-648 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-64 290.218,13 98.554,04 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6615 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-661 0,00 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-662 0,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 0,00 κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-663 0,00 0,00 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 4.000,00 3.776,25 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 15-664 4.000,00 3.776,25 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθεια υλικού σήµανσης χώρων κολύµβυσης 1.000,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6654

1.000,00

1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.000,00

4.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-666 15-6661 15-6662

15-667 15-6671 15-6672 15-6673

15-668 15-6681 15-6682 15-669 15-6691 15-6692 15-6693

15-7 15-71 15-711 15-7111 15-7112 15-712 15-7121 15-7122

15-713 15-7131 15-7132 15-7133 15-7134 15-7135

Σύνολο Κ.Α. 15-665 1.000,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0,00 εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 15-666 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 15-667 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-668 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-669 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-66 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 15-6 388.805,21 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-711 0,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 έργων Σύνολο Κ.Α. 15-712 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 Έπιπλα, σκέυη 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός

1.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.776,25 185.924,95

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 88.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 88.400,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-7135.001 15-7135.002 15-7135.003 15-7135.004

15-73 15-731 15-7311 15-7311.001

15-7312

15-732 15-7321 15-7322 15-7322.001

15-7323 15-7324 15-7325 15-7326 15-7326.001

15-7326.002

15-7326.003 15-7326.004

Προµήθεια τριών αιθουσών ελαφράς λυόµενης 1.450,00 0,00 προκατασκευής (Σ) Προµήθεια φωτιστικών για γήπεδο 5 Χ 5 ΤΚ 2.500,00 2.499,67 Πηγαδίου Προµήθεια τάπητος παιδικής χαράς ∆Ε Κοσµά 3.000,00 2.996,28 Προµήθεια και τοποθέτηση ειδών παιδικών χαρών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-7135 6.950,00 5.495,95 Σύνολο Κ.Α. 15-713 6.950,00 5.495,95 Σύνολο Κ.Α. 15-71 6.950,00 5.495,95 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ΥΠ.ΠΟ Αποκατάσταση Μετατροπή κτιρίου παλαιού 200.000,00 0,00 ∆ηµοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς [ Μελέτη Κατασκευή] [∆Ε Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] ΥΠ.ΠΟ (ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 77000,00 ΕΙ∆ΙΚ. +123000 ΕΙ∆ΙΚ. Σύνολο Κ.Α. 15-7311 200.000,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 15-731 200.000,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ∆.Ε Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά - 45.000,00 0,00 ΣYNEXIZOMENO) Σύνολο Κ.Α. 15-7322 45.000,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ΘΗΣΕΑΣ τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό 102.350,00 101.880,86 Γυµναστήριο Τυρού [ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΥΡΟΥ [ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ] ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ. Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου 0,00 0,00 Λεωνιδίου - εγκατάσταση µονάδας καύσης βιοµάζας [ Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"] ∆Ε Λεωνιδίου Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Πηγάδι (Τ.Κ Πηγαδίου - 7.700,00 5.409,50 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των 3.043.491,96 0,00 δρόµων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο [

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

0,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

337.021,84

337.021,84

2.290,50

2.290,50

3.043.491,96

3.043.491,96


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-733 15-7331 15-7331.001 15-7332 15-7332.001 15-7332.002 15-7332.003 15-7332.004 15-7332.005

15-7333 15-7334 15-7335 15-7336 15-7336.001 15-7336.002

15-74 15-741 15-7411 15-7411.001

15-7412 15-7413 15-742 15-7421 15-7422

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι Σύνολο Κ.Α. 15-7326 3.153.541,96 107.290,36 Σύνολο Κ.Α. 15-732 3.198.541,96 107.290,36 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή θεάτρου ΤΚ Σαπουνακαιίκων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-7331 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Συντήρηση γηπέδου µπάσκετ ∆ηµοτικής Ενότητας 0,00 0,00 Κοσµά Επισκευή στέγης κλειστού Γυµναστηρίου Μπάσκετ 20.500,00 0,00 ∆.Ε Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών ∆.Ε Κοσµά 0,00 0,00 Συντήρηση-επισκευή Κλειστού Γυµναστηρίου 5.000,00 4.618,65 Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Κοσµά ∆Ε Κοσµά 12.000,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 15-7332 37.500,00 4.618,65 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 Περίφραξη αποχέτευση δηµοτικού σταδίου Λεωνιδίου 7.200,00 7.199,82 Σύνολο Κ.Α. 15-7336 7.200,00 7.199,82 Σύνολο Κ.Α. 15-733 44.700,00 11.818,47 Σύνολο Κ.Α. 15-73 3.443.241,96 119.108,83 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆Ε Τυρού 12.300,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 15-7411 12.300,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-741 12.300,00 0,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 0,00 κτισµάτων

3.382.804,30 3.432.804,30

3.382.804,30 3.432.804,30

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

23.100,00

23.100,00

0,00 0,00 12.000,00

0,00 0,00 12.000,00

35.100,00 0,00 0,00 0,00

35.100,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 35.100,00 3.667.904,30

0,00 0,00 0,00 35.100,00 3.667.904,30

300,00

300,00

300,00 0,00

300,00 0,00

0,00 300,00

0,00 300,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

15-7423 15-7424 15-7425

15-75 15-751 15-7511 15-7512 15-7513

15-752

20 20-6 20-60 20-601 20-6011 20-6012

20-6013 20-602 20-6021

∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-742 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-74 12.300,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 15-751 0,00 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00 πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 15-75 0,00 Σύνολο Κ.Α. 15-7 3.462.491,96 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3.851.297,17 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 172.970,86 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-601 172.970,86 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 124.604,78 310.529,73

0,00 3.718.204,30 3.806.604,30

0,00 3.718.204,30 3.806.604,30

166.645,62

164.000,00

164.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 166.645,62

0,00 164.000,00

0,00 164.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

20-604 20-6041

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 20-602 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 90.300,00 76.350,65 63.000,00 63.000,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6042

20-605 20-6051 20-6051.001 20-6051.002 20-6051.003 20-6051.004 20-6052 20-6054 20-6054.001 20-6055 20-606 20-6061 20-6062 20-6063

20-607 20-6072

20-61 20-611 20-6111 20-6112 20-6114 20-6115 20-614 20-6141 20-6142

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 20-604 90.300,00 76.350,65 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 23.500,00 20.789,81 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 4.000,00 4.010,74 Εργοδοτική εισφορά ΤΠ∆Υ 0,00 0,00 Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 0822 1.900,00 1.456,16 Σύνολο Κ.Α. 20-6051 29.400,00 26.256,71 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 0,00 0,00 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 30.000,00 24.706,41 Σύνολο Κ.Α. 20-6054 30.000,00 24.706,41 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-605 59.400,00 50.963,12 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 2.000,00 318,12 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 9.000,00 4.350,71 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 20-606 11.000,00 4.668,83 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 20-607 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-60 333.670,86 298.628,22 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 Αµοιβές λογιστών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-611 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 0,00

0,00

0,00

63.000,00

63.000,00

21.000,00 4.000,00 0,00 1.450,00 26.450,00 0,00

21.000,00 4.000,00 0,00 1.450,00 26.450,00 0,00

20.000,00 20.000,00 0,00 46.450,00

20.000,00 20.000,00 0,00 46.450,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00 286.450,00

0,00 286.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-616 20-6162

20-62 20-621 20-6211

20-6212 20-6213 20-623 20-6231 20-6232 20-6233 20-6234 20-6235 20-6236 20-624 20-6241 20-6242 20-6243 20-6244 20-6245 20-625 20-6251 20-6252 20-6253 20-6254 20-6255 20-626 20-6261 20-6262 20-6262.004 20-6262.005

Σύνολο Κ.Α. 20-614 0,00 0,00 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-616 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-61 0,00 0,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 90.000,00 52.242,40 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-621 90.000,00 52.242,40 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 0,00 0,00 και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-623 0,00 0,00 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.500,00 1.857,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-625 3.500,00 1.857,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Επιχωµάτωση - υγειονοµική ταφή απορριµµάτων. 10.540,00 10.539,87 Εργασίες διευθέτησης απορριµµάτων στην θέση 0,00 0,00 Πετσίνα ∆Ε Λεωνιδίου

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

54.000,00

54.000,00

0,00 0,00 54.000,00

0,00 0,00 54.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00

0,00

0,00 24.600,00

0,00 24.600,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6262.006 20-6262.100 20-6262.101 20-6262.102 20-6262.103 20-6263 20-6264 20-6265 20-6265.001 20-6266 20-627 20-6271 20-6272 20-6273 20-6274 20-6275 20-6276 20-6277 20-6277.001

20-6277.002

20-6277.003 20-6277.004 20-6277.005 20-6277.006 20-6277.013 20-6277.014 20-6277.015 20-6277.016

Εργασίες αποκατάστασης χώρου ανενεργού ΧΑ∆Α ∆Ε 0,00 0,00 3.500,00 Τυρού Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆Ε Κοσµά 7.200,00 7.199,20 2.000,00 Μικροεπισκευές δηµοτικών ηλεκτρολογικών 4.000,00 1.910,84 0,00 εγκαταστάαεων Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε. Λεωνιδίου. 8.700,00 8.600,48 3.000,00 Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε.Τυρού. 8.700,00 8.700,00 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 20-6262 39.140,00 36.950,39 35.100,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20.000,00 15.736,72 17.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Μικροεπισκευές εξοπλισµού καθαριότητας 5.000,00 4.969,20 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 20-6265 5.000,00 4.969,20 5.000,00 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-626 64.140,00 57.656,31 57.100,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00 0,00 0,00 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Καθαρισµός και έλεγχος χωµατερών 24.000,00 23.999,76 0,00 Αποκοµιδή προϊόντων καθαρισµού κοινοχρήστων 0,00 0,00 0,00 χώρων. κοινοχρήστων χώρων (Τ). Καθαρισµός εκβολών ποταµού ∆αφνώνα. 0,00 0,00 0,00 Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων 10.000,00 9.499,50 0,00 Καθαρισµός χόρτων και κλαδιών Τ∆ Αγίου Βασιλείου 0,00 0,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 0,00 0,00 0,00 Καθαρισµός χώρου εναπόθεσης στερεών αποβλήτων. 0,00 0,00 0,00 Κατασκευή τσιµεντένιου πυλώνα για παροχή ρεύµατος 1.500,00 1.494,94 0,00

3.500,00 2.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 35.100,00 17.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 57.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6277.017 20-6277.018 20-6277.019 20-6278 20-6279

20-63 20-631 20-6312 20-632 20-6321 20-6322 20-6323 20-6323.001

20-64 20-641 20-6411 20-6412 20-6413 20-6414 20-6414.001 20-6414.002 20-6414.003

20-642 20-6422

από τη ∆ΕΗ σε κοινόχρηστο χώρο στο Τ.Κ Πηγαδίου Καθαρισµός βλάστησης για την µείωση κινδύνου πυροπροστασίας Καθαρισµοί διαµορφώσεις σκουπιδότοπων Λεωνιδίου Καθαρισµός ∆αφνώνα - Πελιά - Αγροκήπιο Σύνολο Κ.Α. 20-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 20-627 Σύνολο Κ.Α. 20-62 Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 20-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α. 20-6323 Σύνολο Κ.Α. 20-632 Σύνολο Κ.Α. 20-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων. Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών Σύνολο Κ.Α. 20-6414 Σύνολο Κ.Α. 20-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

24.000,00

23.999,51

0,00

0,00

12.500,00 6.500,00 78.500,00 0,00

12.498,03 6.498,40 77.990,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

78.500,00 236.140,00

77.990,14 189.745,85

0,00 113.100,00

0,00 113.100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.000,00

532,12

1.000,00

1.000,00

532,12 532,12 532,12

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

20.000,00

19.933,20

20.000,00

20.000,00

13.000,00

12.915,90

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.849,10 32.849,10

33.000,00 33.000,00

33.000,00 33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00

33.000,00 33.000,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6423 20-646 20-6461 20-6462 20-6463 20-6463.001

20-647 20-6471 20-6472 20-6473 20-6474 20-648 20-6481 20-6482 20-6483 20-6484

20-66 20-661 20-6611 20-6612 20-6613 20-6614 20-6615 20-662 20-6621 20-6622 20-663 20-6631 20-6632 20-6633

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-642 0,00 0,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ∆απάνη διεξαγωγής διαδικασίας πρόσληψης έκτακτου 0,00 0,00 προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 20-6463 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-646 0,00 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-647 0,00 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-648 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-64 33.000,00 32.849,10 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-661 0,00 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-662 0,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 2.500,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 33.000,00

0,00 0,00 33.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 2.500,00

1.000,00 0,00 2.500,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6634 20-6635 20-664 20-6641 20-6642 20-6643 20-6644

20-665 20-6651 20-6652 20-6653 20-6654 20-666 20-6661 20-6662

20-667 20-6671 20-6672 20-6673

20-668 20-6681 20-6682 20-669 20-6691 20-6692 20-6693 20-6694 20-6694.000

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 3.000,00 2.999,54 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-663 6.500,00 2.999,54 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 65.000,00 45.064,69 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 20-664 65.000,00 45.064,69 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-665 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0,00 0,00 εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 20-666 0,00 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 15.000,00 3.701,81 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 20-667 15.000,00 3.701,81 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-668 0,00 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 Προµήθεια υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ∆.Ε 0,00 0,00 ΤΥΡΟΥ Προµήθεια φωτιστικών και λοιπού ηλεκτρολογικού 15.000,00 14.993,70 υλικού. Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων δηµοτικού φωτισµού Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων 15.000,00 14.555,25

2.000,00 0,00 5.500,00

2.000,00 0,00 5.500,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

65.000,00

65.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

8.000,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00

8.000,00

8.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-6694.001 20-6694.002 20-6694.003

20-6695 20-6696 20-6696.001 20-6696.002

20-7 20-71 20-711 20-7111 20-7112 20-7112.001

20-712 20-7121 20-7122

20-713 20-7131 20-7132 20-7133 20-7134 20-7135 20-7135.001 20-7135.003 20-7135.004

δηµοτικού φωτισµού Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 15.000,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Λεωνιδίου Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 12.000,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Τυρού Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 6.000,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Κοσµά Σύνολο Κ.Α. 20-6694 15.000,00 14.555,25 33.000,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κοιν/στων χώρων 8.000,00 7.298,36 0,00 Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 0,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Λεωνιδίου Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων και 0,00 0,00 0,00 λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Τυρού Σύνολο Κ.Α. 20-6696 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-669 38.000,00 36.847,31 33.000,00 Σύνολο Κ.Α. 20-66 124.500,00 88.613,35 111.500,00 Σύνολο Κ.Α. 20-6 730.310,86 610.368,64 545.050,00 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά ακινήτων ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 0,00 9.500,00 Σύνολο Κ.Α. 20-7112 0,00 0,00 9.500,00 Σύνολο Κ.Α. 20-711 0,00 0,00 9.500,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 0,00 0,00 τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 0,00 0,00 έργων Σύνολο Κ.Α. 20-712 0,00 0,00 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 0,00 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 0,00 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 15.000,00 14.999,64 8.000,00 Προµήθεια δεµατοποιητή ανακυκλώσιµων υλικών 0,00 0,00 0,00 Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας 5.020,35 4.920,00 0,00

15.000,00 12.000,00 6.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 111.500,00 545.050,00

0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-7135.100 20-7135.101

20-73 20-731 20-7311 20-7312

20-732 20-7321 20-7322 20-7323 20-7324 20-7325 20-7325.100 20-7325.101 20-7325.102 20-7325.111

20-7326 20-7326.001

20-733 20-7331 20-7332 20-7333 20-7334 20-7335 20-7336 20-7336.001 20-7336.004

Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στύλων 9.000,00 8.854,52 ∆ηµ.Ενότητας Κοσµά (Σ) Προµήθεια - εγκατάσταση εξοπλισµού στραγγιδίων στη 2.100,00 0,00 θέση Πετσίνα Σύνολο Κ.Α. 20-7135 31.120,35 28.774,16 Σύνολο Κ.Α. 20-713 31.120,35 28.774,16 Σύνολο Κ.Α. 20-71 31.120,35 28.774,16 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 20-731 0,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Μετατοπίσεις - Βελτιώσεις- επεκτάσεις ∆ηµοτικού 75.000,00 72.091,90 φωτισµού Φωτισµός πλατείας Τριών Ιεραρχών Λεωνιδίου 5.000,00 4.884,10 Επέκταση φωτισµού Τσιταλίων ( Τ.Κ Τσιταλίων 400,00 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ηλεκτροφωτισµός - τοποθέτηση στυλών στη θέση 4.000,00 3.999,11 ∆ιαλεκτή Βουδούρη Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 20-7325 84.400,00 80.975,11 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βιολογικός ( ΧΑ∆Α - Πετσίνα) 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-7326 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-732 84.400,00 80.975,11 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και χώρων 0,00 0,00 στάθµευσης ∆.Ε Λεωνιδίου Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση 27.060,00 24.715,61

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00 8.000,00 17.500,00

8.000,00 8.000,00 17.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00

25.000,00

0,00 400,00

0,00 400,00

0,00

0,00

25.400,00

25.400,00

0,00 0,00 25.400,00

0,00 0,00 25.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.200,00

7.200,00

2.344,39

2.344,39


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

20-7336.005 20-7336.006 20-7336.009 20-7336.010 20-7336.011

20-74 20-741 20-7411 20-7412 20-7413 20-7413.001 20-7413.002

20-742 20-7421 20-7422 20-7423 20-7424 20-7425

20-75 20-751 20-7511 20-7512 20-7513

20-752

Πετσίνα ∆.Ε Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Κοσµά. 0,00 Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Τυρού 7.200,00 Αποκατάσταση ανενεργού ΧΑ∆Α ∆Ε Τυρού 7.200,00 Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Λεωνιδίου 7.200,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Κοσµά 7.200,00 Σύνολο Κ.Α. 20-7336 55.860,00 Σύνολο Κ.Α. 20-733 55.860,00 Σύνολο Κ.Α. 20-73 140.260,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες Μελέτη µικρού βιολογικού (ΧΑ∆Α) 190,00 Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης 8.610,00 επεξεργασίας λυµάτων ∆Ε Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 20-7413 8.800,00 Σύνολο Κ.Α. 20-741 8.800,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-742 0,00 Σύνολο Κ.Α. 20-74 8.800,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 20-751 0,00 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00 πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 20-75 0,00

0,00 7.197,96 7.194,02 0,00

0,00 7.200,00 0,00 7.200,00

0,00 7.200,00 0,00 7.200,00

7.199,81 46.307,40 46.307,40 127.282,51

7.200,00 31.144,39 31.144,39 56.544,39

7.200,00 31.144,39 31.144,39 56.544,39

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 8.610,00

0,00 8.610,00

0,00 0,00

8.610,00 8.610,00

8.610,00 8.610,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.610,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.610,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 20-7 180.180,35 156.056,67 82.654,39 82.654,39 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 910.491,21 766.425,31 627.704,39 627.704,39 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 25-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 25-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 27.284,17 27.049,84 26.000,00 26.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 25-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-601 27.284,17 27.049,84 26.000,00 26.000,00 25-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 2.576,00 2.575,74 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 25-602 2.576,00 2.575,74 0,00 0,00 25-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 62.200,00 53.349,96 83.000,00 83.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 25-604 62.200,00 53.349,96 83.000,00 83.000,00 25-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 4.000,00 3.373,73 3.300,00 3.300,00 25-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 500,00 452,76 450,00 450,00 25-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΠ∆Υ 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6051.004 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6051.005 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6051 4.500,00 3.826,49 3.750,00 3.750,00 25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25-6052.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 817,00 816,78 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6052 817,00 816,78 0,00 0,00 25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25-6054.001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 15.400,00 15.197,45 25.000,00 25.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6055 25-606 25-6061 25-6062 25-6063

25-607 25-6072

25-61 25-611 25-6111 25-6112 25-6114 25-6115 25-614 25-6141 25-6142 25-6142.001

25-616 25-6162

25-62 25-621 25-6211 25-6211.001 25-6211.002

Σύνολο Κ.Α. 25-6054 15.400,00 15.197,45 25.000,00 25.000,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-605 20.717,00 19.840,72 28.750,00 28.750,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 0,00 0,00 0,00 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 0,00 0,00 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 25-606 0,00 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 0,00 0,00 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 25-607 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-60 112.777,17 102.816,26 137.750,00 137.750,00 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές λογιστών 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-611 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβή Ορκωτών Λογιστών για την λύση και 0,00 0,00 0,00 0,00 εκκαθάριση της ∆ΕΥΑΛ Σύνολο Κ.Α. 25-6142 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-614 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-616 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-61 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση 284.500,00 234.960,15 240.000,00 240.000,00 αντλιοστασίων ύδρευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6211.003 25-6211.100 25-6211.200 25-6212 25-6213 25-6213.001

25-623 25-6231 25-6232 25-6233 25-6233.201 25-6234 25-6235 25-6236 25-624 25-6241 25-6242 25-6243 25-6244 25-6245 25-625 25-6251 25-6252 25-6253 25-6254 25-6255 25-626 25-6261 25-6261.001 25-6262 25-6262.001

αντλιοστασίων άρδευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για αποχέτευση 0,00 0,00 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση 42.000,00 41.531,42 αντλιοστασίων άρδευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για αποχέτευση 500,00 321,37 Σύνολο Κ.Α. 25-6211 327.000,00 276.812,94 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Τέλη λειτουργίας 2σύρµατης αστικής ευθείας ΟΤΕ 3.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6213 3.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-621 330.000,00 276.812,94 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 0,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Χηµικές τουαλέτες. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6233 0,00 0,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 0,00 0,00 και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-623 0,00 0,00 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.500,00 2.115,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-625 3.500,00 2.115,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ύδρευσης. 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6261 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Καθαρισµοί-συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε 7.200,00 7.199,19

0,00 42.000,00

0,00 42.000,00

500,00 282.500,00 0,00

500,00 282.500,00 0,00

1.500,00 1.500,00 284.000,00

1.500,00 1.500,00 284.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.200,00

7.200,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6262.002 25-6262.003 25-6262.004

25-6262.005 25-6262.006 25-6262.201 25-6262.202 25-6262.203 25-6263 25-6263.001 25-6263.200

25-6264 25-6264.001 25-6264.002 25-6264.003 25-6265 25-6265.001 25-6266 25-627 25-6271 25-6272 25-6273 25-6274 25-6275 25-6276 25-6277

Κοσµά. Καθαρισµοί-συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Τυρού. Καθαρισµοί -συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε 7.400,00 7.399,68 7.400,00 Λεωνιδίου. Εργασία συγκρότησης φακέλου για άδειες χρήσης 5.000,00 0,00 5.000,00 νερού και υφιστάµενα δικαιώµατων υδροληψιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆οκιµαστική άντληση υδρευτικής γεώτρησης Καµούλι 5.000,00 4.999,06 0,00 ∆Ε Λεωνιδίου Άντληση υδρογεώτρησης Κοκκάνι 4.999,06 4.999,06 0,00 Καθαρισµός σε χαντάκι υδάτων γηπέδου ΤΚ 1.500,00 1.489,41 0,00 Τσιταλίων Εργασίες συντήρησης αποχετευτικών 0,00 0,00 7.000,00 Εργασίες διευθέτησης οµβρίων 0,00 0,00 7.000,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6262 41.099,06 36.086,40 43.600,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ύδρευσης 8.000,00 7.567,66 8.000,00 Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων 17.000,00 16.267,59 17.000,00 αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 25-6263 25.000,00 23.835,25 25.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Εξαγωγή & αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας 0,00 0,00 0,00 Κουνουπιάς Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆.Ε. 2.130,00 2.129,99 5.000,00 Λεωνιδίου. Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆.Ε. Τυρού. 5.500,00 4.450,00 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6264 7.630,00 6.579,99 10.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Επισκευή φρεατίων ύδρευσης Λεωνιδίου 2010 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6265 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-626 73.729,06 66.501,64 78.600,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00 0,00 0,00 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών

10.000,00 7.400,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 43.600,00 8.000,00 17.000,00 25.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 78.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6277.001

25-6277.002

25-6277.003 25-6277.004 25-6277.005 25-6277.006

25-6278 25-6279 25-6279.001 25-6279.002 25-6279.003

25-63 25-631 25-6312 25-632 25-6321 25-6322 25-6323

25-64 25-641 25-6411 25-6412

∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Χηµική - µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού. 11.300,00 Παρακολούθηση απολύµανσης νερού ανθρώπινης 3.000,00 κατανάλωσης Εργασία παρακολούθησης συστήµατος υδρεύσεως 1.771,20 ∆ήµου για εξασθενές και ολικά χρώµια Εργασία καταγραφής γεωτρήσεων ύδρευσης και 1.600,00 άρδευσης πηγών υδατοσυλλεκτήρων υδροµαστεύσεων και ταµιευτήρων νερού Σύνολο Κ.Α. 25-6277 17.671,20 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 0,00 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Χηµική - µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού. 0,00 Παρακολούθηση απολύµανσης νερού ανθρώπινης 0,00 κατανάλωσης Εργασία παρακολούθησης συστήµατος υδρεύσεως 0,00 ∆ήµου για εξασθενές και ολικά χρώµια Σύνολο Κ.Α. 25-6279 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-627 17.671,20 Σύνολο Κ.Α. 25-62 424.900,26 Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-631 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-632 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 25-63 2.000,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.885,50 2.152,50

0,00 0,00

0,00 0,00

1.771,20

0,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

16.409,20 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13.800,00 6.000,00

13.800,00 6.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00 16.409,20 361.838,78

20.800,00 20.800,00 385.700,00

20.800,00 20.800,00 385.700,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.003,00 0,00 1.003,00 1.003,00

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6413 25-6414 25-642 25-6422 25-6423 25-646 25-6461 25-6462 25-6463 25-647 25-6471 25-6472 25-6473 25-6474 25-648 25-6481 25-6482 25-6483 25-6484

25-66 25-661 25-6611 25-6612 25-6613 25-6614 25-6615 25-662 25-6621 25-6622 25-663 25-6631

Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 25-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 0,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-642 0,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-647 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-648 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-64 0,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-661 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-662 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6632 25-6633 25-6633.000 25-6633.001

25-6634 25-6635 25-664 25-6641 25-6641.001 25-6641.002 25-6641.200

25-6642 25-6643 25-6644

25-665 25-6651 25-6652 25-6653 25-6654 25-666 25-6661 25-6661.001 25-6662 25-6662.001

25-667 25-6671 25-6671.001

Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π). Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 κ.λ.π). Προµήθεια χλωρίου και χλωριωτών . 6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.466,78

3.500,00

3.500,00

Σύνολο Κ.Α. 25-6633 6.000,00 1.466,78 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-663 6.000,00 1.466,78 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων 20.000,00 17.060,84 υπηρεσίας ύδρευσης Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων 0,00 0,00 υπηρεσίας αποχέτευσης Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων 20.000,00 13.748,45 υπηρεσίας αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 25-6641 40.000,00 30.809,29 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 25-664 40.000,00 30.809,29 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-665 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6661 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Κατασκευή σχαρών & φρεατίων Παλαιοχωρίου 2010 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6662 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-666 0,00 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0,00 0,00

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

12.500,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

25.000,00

25.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-6672 25-6673

25-668 25-6681 25-6682 25-669 25-6691 25-6692 25-6692.000 25-6692.001 25-6692.002 25-6692.003 25-6693 25-6693.000 25-6693.001

25-7 25-71 25-711 25-7111 25-7112 25-7112.001

25-712 25-7121 25-7122

25-713 25-7131 25-7131.002

Σύνολο Κ.Α. 25-6671 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 25-667 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-668 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 Προµήθεια υλικών ύδρευσης. Προµήθεια υλικών ύδρευσης. 15.000,00 Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Τυρού 0,00 Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Κοσµά 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6692 15.000,00 Προµήθεια υλικών άρδευσης. Προµήθεια υλικών άρδευσης. 10.300,00 Προµήθεια υλικών άρδευσης ∆Ε Λεωνιδίου 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6693 10.300,00 Σύνολο Κ.Α. 25-669 25.300,00 Σύνολο Κ.Α. 25-66 71.300,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6 610.977,43 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά υδατοδεξαµενής αγροτικού Ελαιουργικού 16.500,00 συνεταιρισµού Τυρού - Σαπ/κων (∆Ε Τυρού) (Σ) Σύνολο Κ.Α. 25-7112 16.500,00 Σύνολο Κ.Α. 25-711 16.500,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 έργων Σύνολο Κ.Α. 25-712 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια - κατασκευή σχαρών στο Παλαιοχώρι 600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

14.928,88 0,00 0,00 0,00 14.928,88

0,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 35.000,00

0,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 35.000,00

8.246,61 0,00 8.246,61 23.175,49 55.451,56 521.109,60

0,00 0,00 0,00 35.000,00 63.500,00 588.950,00

0,00 0,00 0,00 35.000,00 63.500,00 588.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.500,00

16.500,00

0,00 0,00

16.500,00 16.500,00

16.500,00 16.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7131.006

25-7132 25-7133 25-7134 25-7135 25-7135.001 25-7135.002

25-7135.003 25-7135.004 25-7135.005 25-7135.006 25-7135.201

25-73 25-731 25-7311 25-7312 25-7312.003

25-7312.004 25-7312.005

25-7312.006 25-7312.028

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Προµήθεια πέτρινης βρύσης Τ.∆ Κουνουπιάς 400,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 25-7131 1.000,00 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια καταγραφικού µηχανήµατος ύδρευσης 0,00 0,00 Προµήθεια και τοποθέτησηση αντλητικού 0,00 0,00 συγκροτήµατος για την γεώτρηση Τσέρφου ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού Προµήθεια ηλεκτρογεννήτριας ΤΚ Μελάνων 0,00 0,00 Προµήθεια και τοποθέτηση δεξαµενών ύδατος PVC 7.890,00 0,00 ∆.Ε Κοσµά (Σ) Προµήθεια αντλητικών µηχανηµάτων. 0,00 0,00 Προµήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών 5.000,00 4.999,80 εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Προµήθεια προκατασκευασµένων τουαλετών για 0,00 0,00 λουόµενους (ΤΚ Πηγαδίου) Σύνολο Κ.Α. 25-7135 12.890,00 4.999,80 Σύνολο Κ.Α. 25-713 13.890,00 4.999,80 Σύνολο Κ.Α. 25-71 30.390,00 4.999,80 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Λογγάρι (θέση 1.030,00 0,00 Σουλέικα) και προς Φωκιανό Τ∆ Πηγαδίου (Τ.Κ Πηγαδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Ζενές Τ.Κ 13,59 0,00 Τυρού ∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς νέα Σφαγεία και 0,00 0,00 προς περιοχή Αγίου Νεκταρίου Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Επισκοπή και το 8.971,01 8.971,01 Κοίλασσο Τ.∆ Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΘΗΣΕΑΣ. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 0,00 0,00 ύδρευσης ∆.∆ Πουλίθρων - Μαρίου - Παλαιοχωρίου (∆Ε Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

400,00

400,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.000,00

0,00 12.000,00

0,00 8.400,00

0,00 8.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

20.400,00 21.400,00 37.900,00

20.400,00 21.400,00 37.900,00

0,00

0,00

1.030,00

1.030,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.277,71

9.277,71


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7312.030

25-7312.200 25-7312.201 25-7312.202 25-7312.203 25-7312.219 25-7312.236 25-7312.237 25-7312.238

25-732 25-7321 25-7321.001

25-7322 25-7323 25-7324 25-7325 25-7325.111 25-7326 25-7326.002 25-7326.003 25-7326.004 25-7326.023 25-7326.200 25-7326.201

Κατασκευή αποχετευτικού όµβριων (Μετόχι Ελώνης, 0,00 0,00 0,00 0,00 Καβοντόρου Κοψοµούστακου, Μαραθιάς) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση εγκατάστασης εναπόθεσης λυµάτων (Σ) 1.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 Αποπεράτωση αποχετευτικών ∆.Κ Λεωνιδίου ( 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αποχέτευση Αγίου Βασιλείου(θέση Μπαλής) (Τ.Κ Αγ. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Βασιλείου -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ Κοσµά 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 Κατασκευή αποχετευτικού προς Άγιους Πάντες ∆. 0,00 0,00 0,00 0,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή αποχετευτικού από Πόταγα έως Κουνιά ∆. 0,00 0,00 0,00 0,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή νέων δικτύων υδρεύσεως στην ∆Ε Τυρού. 0,00 0,00 0,00 0,00 Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων ΤΚ Πουλίθρων ∆Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 Λεωνιδίου Σύνολο Κ.Α. 25-7312 43.314,60 8.971,01 102.607,71 102.607,71 Σύνολο Κ.Α. 25-731 43.314,60 8.971,01 102.607,71 102.607,71 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή νέων δεξαµενών ύδρευσης ΤΚ 0,00 0,00 0,00 0,00 Πουλίθρων ∆Ε Λεωνιδίου Σύνολο Κ.Α. 25-7321 0,00 0,00 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-7325 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Υδροµάστευση πηγής ''Αγίου Ανδρέα '' Τ.Κ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού ΘΗΣΕΑΣ Εργα υδροληψίας και κατασκευής 1.770,00 45,27 0,00 0,00 δεξαµενών- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συντήρηση και επισκευή αποχετευτικού δικτύου ∆.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών για επαναλειτουργία 0,00 0,00 0,00 0,00 υδρευτικής γεώτρησης Σαραντάρη ∆.Κ Λεωνιδίου Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας 10.776.352,65 0,00 10.874.852,65 10.874.852,65 λυµάτων (∆Ε Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). Συντήρηση και επισκευή αποχετευτικού δικτύου ∆.Ε 7.200,00 7.194,14 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7326.202 25-7326.203 25-7326.204 25-7326.205 25-7326.206 25-7326.207 25-7326.208 25-7326.209 25-7326.210

25-733 25-7331 25-7331.001 25-7332 25-7333 25-7334 25-7335 25-7336 25-7336.001

25-7336.002 25-7336.003 25-7336.004 25-7336.005 25-7336.006

Λεωνιδίου Συντήρηση φρεατίων και αγωγών οµβρίων υδάτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 Επέκταση δικτύου απορροής όµβριων ∆.Ε. Λεωνιδίου 7.200,00 7.198,91 0,00 0,00 Εργα διευθέτησης όµβριων στην Παραλία Τυρού (Τ.Κ 12.100,00 0,00 12.100,00 12.100,00 Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Εργα διευθέτησης όµβριων στη θέση Βάλτος (Τ.Κ 12.100,00 0,00 12.100,00 12.100,00 Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή σχάρας απορροής όµβριων στη θέση 6.000,00 5.999,82 0,00 0,00 Γήπεδο ∆Ε Τυρού Κατασκευή σχάρας αποροής όµβριων υδάτων Τ.Κ 6.900,00 6.899,44 0,00 0,00 Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού Κατασκευή σχαρών οµβρίων υδάτων ΤΚ Κοσµά ∆Ε 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Κοσµά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επέκταση αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Αγίου Βασιλείου 4.000,00 3.988,15 0,00 0,00 από την εκκλησία έως την δεξαµενή υδρεύσεως Κατασκευή Μονάδας Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών 0,00 0,00 720.000,00 720.000,00 Αποβλήτων Τ.Κ Τυρού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (∆.Ε Τυρού) Σύνολο Κ.Α. 25-7326 10.845.622,65 31.325,73 11.631.052,65 11.631.052,65 Σύνολο Κ.Α. 25-732 10.845.622,65 31.325,73 11.631.052,65 11.631.052,65 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ύδρευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-7331 0,00 0,00 0,00 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0,00 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 0,00 0,00 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. 7.200,00 5.483,00 6.000,00 6.000,00 Αγ.Βασιλείου- Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 1.565,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Πουλίθρων ∆.Ε. Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 7.200,00 7.170,29 6.000,00 6.000,00 Πραγµατευτή Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 7.200,00 5.215,55 6.000,00 6.000,00 Πελετών- Πηγαδίου - Τσιταλίων ∆.Ε Λεωνιδίου Επισκευή φρεατίων υδρεύσεως - αρδεύσεως 1.080,46 1.080,46 0,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού 7.200,00 7.199,62 6.000,00 6.000,00 Πλάκας ∆.Κ Λεωνιδίου


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7336.007 25-7336.008 25-7336.009 25-7336.010 25-7336.011 25-7336.012 25-7336.015 25-7336.016 25-7336.023

25-7336.024

25-7336.025 25-7336.100 25-7336.200 25-7336.201 25-7336.202

25-74 25-741 25-7411 25-7412 25-7412.001 25-7412.002 25-7412.201

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πέρα 7.200,00 4.942,14 6.000,00 6.000,00 Μελάνων ∆.Ε. Τυρού Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 7.200,00 3.039,01 6.000,00 6.000,00 Σαπουνακαιϊκων Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Τυρού 7.200,00 7.052,32 6.000,00 6.000,00 Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού 7.200,00 7.018,06 6.000,00 6.000,00 Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού 7.200,00 7.196,55 6.000,00 6.000,00 Λεωνιδίου ∆.Κ.Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ 5.200,00 2.833,99 6.000,00 6.000,00 Βλησιδιάς - Κουνουπιάς Μαρίου ∆Ε Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης 7.200,00 7.168,56 6.000,00 6.000,00 Τ.Κ.Κοσµά Αποκατάσταση ζηµιών για επαναλειτουργία 21.600,00 21.403,07 3.196,93 3.196,93 υδρευτικής γεώτρησης Σαραντάρη ∆.Κ Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αποκατάσταση ζηµιών για την επαναλειτουργία 23.600,00 0,00 36.100,00 36.100,00 υδρευτικής γεώτρησης Τσέρφου ∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επισκευή υδροδεξαµενής Κουφόβρυσης Τ.Κ Κοσµά 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής 6.000,00 5.999,26 6.000,00 6.000,00 Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου . Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆.Ε 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 Κοσµά Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγίου Βασιλείου Σύνολο Κ.Α. 25-7336 138.245,46 92.801,88 138.496,93 138.496,93 Σύνολο Κ.Α. 25-733 138.245,46 92.801,88 138.496,93 138.496,93 Σύνολο Κ.Α. 25-73 11.027.182,71 133.098,62 11.872.157,29 11.872.157,29 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη επεξεργασίας βοθρολυµάτων ∆ήµου Τυρού 5.904,00 0,00 5.904,00 5.904,00 (∆Ε Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης Λογγάρι 25.000,00 0,00 7.500,17 7.500,17 Φωκιανός ΤΚ Πηγαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Λεωνιδίου (ΕΠΤΑ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

25-7413 25-7413.001 25-7413.002 25-7413.003 25-7413.004 25-7413.005 25-7413.006

25-7413.007

25-7413.100 25-7413.101

25-742 25-7421 25-7422 25-7423 25-7424 25-7425

25-75 25-751 25-7511 25-7512 25-7513

25-752

Σύνολο Κ.Α. 25-7412 30.904,00 Λοιπές µελέτες Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική µελέτη 0,00 γεώτρησης ύδρευσης στη θέση Ζενές ∆.Ε. Τυρού (Σ) Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆.Κ 46.740,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆Ε Τυρού 49.200,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ΤΚ 13.530,00 Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη ύδρευσης Βασκίνας - Παλιόχωρας 8.610,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αναγνωριστική γεωλογική έκθεση (υδρογεωλογική 3.400,00 µελέτη - κατηγορίας 20) στην περιοχή Ζαρίτσι (θέση Ζενές) (∆Ε Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αναγνωριστή υδρογεωλογική έκθεση ανόρυξης 3.500,00 υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Λίνακα ∆.Κ Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη αναβάθµισης δικτύου άρδευσης ∆Κ 18.450,00 Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη άρδευτικού Μαρίου - Αγίου ∆ηµητρίου 0,00 (∆ιαδηµοτικό) Σύνολο Κ.Α. 25-7413 143.430,00 Σύνολο Κ.Α. 25-741 174.334,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-742 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-74 174.334,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 25-751 0,00 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00

0,00

13.404,17

13.404,17

0,00

0,00

0,00

0,00

15.313,50

15.313,50

0,00

14.760,00

14.760,00

0,00

4.059,00

4.059,00

0,00

8.610,00

8.610,00

0,00

3.400,00

3.400,00

0,00

3.500,00

3.500,00

12.300,00

6.150,00

6.150,00

0,00

24.600,00

24.600,00

12.300,00 12.300,00

80.392,50 93.796,67

80.392,50 93.796,67

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 93.796,67

0,00 0,00 0,00 0,00 93.796,67

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 25-75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 25-7 11.231.906,71 150.398,42 12.003.853,96 12.003.853,96 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 11.842.884,14 671.508,02 12.592.803,96 12.592.803,96 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 30-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 30-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 22.997,08 22.354,06 24.000,00 24.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 30-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 30-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-601 22.997,08 22.354,06 24.000,00 24.000,00 30-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 30-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 30-602 0,00 0,00 0,00 0,00 30-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 30-6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 30-604 0,00 0,00 0,00 0,00 30-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 30-6051.001 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 4.100,00 4.066,19 5.000,00 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 30-6051 4.100,00 4.066,19 5.000,00 5.000,00 30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 0,00 0,00 0,00 0,00 αορίστου χρόνου 30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 30-6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-605 4.100,00 4.066,19 5.000,00 5.000,00 30-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-6062 30-6063

30-607 30-6072

30-61 30-611 30-6111 30-6112 30-6114 30-6115 30-614 30-6141 30-6142 30-616 30-6162

30-62 30-621 30-6211

30-6212 30-6213 30-623 30-6231 30-6232 30-6233 30-6234 30-6235 30-6236

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 30-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 30-607 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-60 27.097,08 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0,00 Αµοιβές τεχνικών 0,00 Αµοιβές καλλιτεχνών 0,00 Αµοιβές λογιστών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-611 0,00 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-614 0,00 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-616 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-61 0,00 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 0,00 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-621 0,00 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 0,00 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 0,00 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών 0,00 και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 26.420,25

0,00 29.000,00

0,00 29.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-624 30-6241 30-6242 30-6243 30-6244 30-6245 30-625 30-6251 30-6252 30-6253 30-6254 30-6255 30-6255.001

30-626 30-6261 30-6261.001 30-6261.002 30-6261.003 30-6261.004 30-6261.006

30-6262 30-6262.001 30-6262.002 30-6262.003 30-6262.004 30-6262.005 30-6262.006 30-6262.007 30-6262.008

Σύνολο Κ.Α. 30-623 0,00 0,00 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Leasing κτιρίων 0,00 0,00 Leasing µηχανηµάτων 0,00 0,00 Leasing µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µηχανηµάτων έργων 1.300,00 830,63 Σύνολο Κ.Α. 30-6255 1.300,00 830,63 Σύνολο Κ.Α. 30-625 1.300,00 830,63 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου Εργασίες συντήρησης τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ 5.500,00 5.499,13 Τσιταλίων Εργασίες συντήρησης τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ 1.000,00 0,00 Πηγαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επισκευή κοινοτικού W.C Τ.Κ Αγ. Βασιλείου 750,00 749,87 Ελαιοχρωµατισµός παραθύρων ∆ηµοτικού Σχολείου 185,00 184,50 Κουνουπιάς Αντικατάσταση 20 παραθύρων ∆ηµοτικού Σχολείου 0,00 0,00 Λεωνιδίου Σύνολο Κ.Α. 30-6261 7.435,00 6.433,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής 0,00 0,00 οδοποιίας ∆Ε Κοσµά Εργασία συντήρησης και αποκατάστασης σκάλας στη 0,00 0,00 γεφύρα Ταξιάρχη ∆.Κ Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου Αποµάκρυνση µπαζών από κοινόχρηστους χώρους. 0,00 0,00 Βελτίωση υποδοµών λιµανιού Πλάκας 7.200,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). Συντήρηση προστατευτικών µπαρών 4.000,00 4.000,00 Εκβραχισµός δρόµου στη θέση Όγρα Μελάνων 1.390,00 1.387,75 Καθαίρεση τσιµεντοκατασκευών ΤΚ Πραγµατευτής 12.000,00 11.997,00 Αποµάκρυνση και καθαρισµοί µπαζών και φερτών 12.000,00 11.999,71

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

12.000,00

12.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00 7.200,00

0,00 7.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-6262.009 30-6262.010 30-6262.011

30-6262.012

30-6262.013 30-6262.014 30-6262.015 30-6262.016 30-6262.017

30-6263 30-6264 30-6265 30-6266 30-627 30-6271 30-6272 30-6273 30-6274 30-6275 30-6276 30-6277 30-6277.001

30-6277.002

υλών ∆Ε Κοσµά Συντήρηση δρόµων Αγ. Ιωάννης - Πρέγασος, Ραίζια 8.615,00 8.614,18 Ξανιδά Καθαρισµός δρόµου προς Μαζαριώτικο Πηγάδι ∆.Ε 3.800,00 3.797,13 Κοσµά Εργασία διευθέτησης υποδοµής προστασίας δηµοτικών 10.500,00 10.499,03 ιδιοκτησιών στις περιοχές Λάκος και ∆αφνώνα ∆.Ε Λεωνιδίου Εργασία αποκατάστασης ζηµιών από θαλασσοταραχή 20.500,00 0,00 της 22ας/12/2012 στα προστατευτικά αναχώµατα στους κοινόχρηστους χώρους στους δρόµους και τις ακτές της ∆Ε Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Εργασίες κατασκευής κικλιδωµάτων απο ∆. Στάγια έως 0,00 0,00 Αγ. ∆ηµήτριο Τ.Κ Πηγαδίου Εργασία τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωµάτων 0,00 0,00 Εργασίες επαναδιαµόρφωσης ακτών 0,00 0,00 Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής 0,00 0,00 οδοποιίας ∆Ε Λεωνιδίου Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής 0,00 0,00 οδοποιίας ∆Ε Τυρού Σύνολο Κ.Α. 30-6262 80.005,00 52.294,80 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 17.016,15 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-626 107.440,00 75.744,45 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00 0,00 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.500,00

20.500,00

0,00

0,00

5.000,00 5.500,00 12.000,00

5.000,00 5.500,00 12.000,00

6.000,00

6.000,00

74.200,00 0,00 20.000,00 0,00

74.200,00 0,00 20.000,00 0,00

0,00 95.200,00

0,00 95.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

του ν. 3613/2007) 30-6278 30-6279

30-63 30-631 30-6312 30-632 30-6321 30-6322 30-6323

30-64 30-641 30-6411 30-6412 30-6413 30-6414 30-6414.001 30-6414.002

30-642 30-6422 30-6423 30-646 30-6461 30-6462 30-6463 30-647 30-6471

Σύνολο Κ.Α. 30-6277 0,00 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 0,00 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 0,00 καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 30-627 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-62 108.740,00 Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-631 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 Σύνολο Κ.Α. 30-632 1.600,00 Σύνολο Κ.Α. 30-63 1.600,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 Μεταφορές προσώπων 0,00 Μεταφορές εν γένει Μεταφορά µπαζών από κοινοχρήστους χώρους ΤΚ 12.000,00 Πραγµατευτής Μεταφορές υλικών υπηρεσίας οδοποιίας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-6414 12.000,00 Σύνολο Κ.Α. 30-641 12.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 2.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-642 2.000,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 76.575,08

0,00 96.200,00

0,00 96.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 331,00 331,00 331,00

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

11.998,72

0,00

0,00

0,00 11.998,72 11.998,72

5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.054,10

2.000,00

2.000,00

0,00 1.054,10

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-6472 30-6473 30-6474 30-648 30-6481 30-6482 30-6483 30-6484

30-66 30-661 30-6611 30-6612 30-6613 30-6614 30-6615 30-662 30-6621 30-6622 30-663 30-6631 30-6632 30-6633 30-6634 30-6635 30-664 30-6641 30-6642 30-6643 30-6644

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-647 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-648 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-64 14.000,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-661 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-662 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-663 0,00 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 49.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 ανάγκες

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.052,82

0,00 0,00 7.000,00

0,00 0,00 7.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45.928,73

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-665 30-6651 30-6652 30-6653 30-6654 30-666 30-6661 30-6662 30-6662.001 30-6662.002

30-667 30-6671 30-6672 30-6673

30-668 30-6681 30-6682 30-669 30-6691 30-6692 30-6693

30-7 30-71 30-711 30-7111 30-7112 30-712 30-7121 30-7122

Σύνολο Κ.Α. 30-664 49.000,00 45.928,73 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-665 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια υλικών µνηµείου εκτελεσθέντων 2.000,00 1.999,98 πατριωτών Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος 1.000,00 892,98 Σύνολο Κ.Α. 30-6662 3.000,00 2.892,96 Σύνολο Κ.Α. 30-666 3.000,00 2.892,96 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 30-667 0,00 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-668 0,00 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-669 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-66 52.000,00 48.821,69 Σύνολο Κ.Α. 30-6 203.437,08 165.200,84 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-711 0,00 0,00 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 0,00 0,00 τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών 0,00 0,00

30.000,00

30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 164.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 164.200,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

έργων 30-713 30-7131 30-7132 30-7133 30-7134 30-7135 30-7135.001 30-7135.002 30-7135.003 30-7135.004 30-7135.005 30-7135.006 30-7135.007

30-73 30-731 30-7311 30-7312

30-732 30-7321 30-7321.001 30-7321.002 30-7321.003 30-7321.004 30-7321.005 30-7321.006

Σύνολο Κ.Α. 30-712 0,00 0,00 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 0,00 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 Έπιπλα, σκέυη 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια ειδών Παιδικής Χαράς 15.000,00 14.988,78 Προµήθεια µικροεργαλείων. 3.000,00 2.672,26 Προµήθεια προστατευτικών µπαρών 0,00 0,00 Προµήθεια προστατευτικών κιγλιδωµάτων παιδικής 5.300,00 5.298,84 Χαράς Προµήθεια προστατευτικών κικλιδωµάτων οδού στη 2.900,00 0,00 θέση Τηγάνι ∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Προµήθεια τζαµαρίας Κοινωφελούς 1.250,00 1.180,80 Προµήθεια εξοπλισµού αναρριχητικών διαδροµών (Σ) 8.250,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7135 35.700,00 24.140,68 Σύνολο Κ.Α. 30-713 35.700,00 24.140,68 Σύνολο Κ.Α. 30-71 35.700,00 24.140,68 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 30-731 0,00 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Τοιχείο αντιστήριξης Καµβύση - Μαστοράκη ∆ήµου 0,00 0,00 Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην "Κάτω 3.500,00 3.480,78 Γειτονιά" ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού ∆ιαµόρφωση χώρου πλατείας Παλιάτσου Τ.∆ Πέρα 2.870,00 0,00 Μελάνων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Τ.∆ 0,00 0,00 Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή τοιχίου στην Τ.Κ Πλατανακίου ∆Ε 0,00 0,00 Λεωνιδίου Κατασκευή µαντρότοιχου στην κατηφόρα Μανώλη 5.000,00 4.995,77

2.000,00

2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00

2.900,00

2.900,00

0,00 8.250,00 14.150,00 14.150,00 16.150,00

0,00 8.250,00 14.150,00 14.150,00 16.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7321.007 30-7321.008 30-7321.009 30-7321.010 30-7321.011

30-7322 30-7322.001 30-7322.002

30-7322.013

30-7322.014 30-7322.015 30-7322.016 30-7322.114 30-7322.115 30-7322.116 30-7322.117

30-7323 30-7323.002

30-7323.003

Κουλού έως γεφύρι Αγγελή ΤΚ Τσιταλίων Συνέχιση κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης από Άγιο 6.000,00 Νικόλαο προς Ιωάννη Λέου ΤΚ Μαρίου Κατασκευή πέτρινου τοιχίου επί του παραλιακού 6.900,00 δρόµου προς Λιµάνι ΤΚ Πουλίθρων Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου (∆.Κ 200.000,00 Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τοιχέιο αντιστήριξης κεντρικού δρόµου στο 1.750,00 Παλαιοχώρι Κατασκευή πέτρινου τοιχείου προς Κατσιγιάνη Τ.Κ 0,00 Πηγαδίου Σύνολο Κ.Α. 30-7321 226.020,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Κατασκευή πέργκολας στη θέση Πολιτεϊκα Τ.Κ Τυρού 6.700,00 ∆.Ε Τυρού (Σ) Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου 999.850,00 (πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλαιοχωρίου)" (Π.Α.Α 2007-2013) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΠΑΑΧ. Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου µπροστά 53.500,00 από πρώην Κατάστηµα Πραγµατευτή (Τ.Κ Πραγµατευτής -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. 0,00 Παλαιοχωρίου Β΄ φάση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. 0,00 Παλαιοχωρίου Α΄ φάση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆.∆. Αγίου 0,00 Βασιλείου (Τ.Κ Αγ. Βασιλείου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών 28.489,04 Μαρίου (Τ.Κ Μαρίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών 0,00 Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου περιοχής Λούτσας 0,00 Τσιταλίων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΤΕΡΠΣ Επέκταση & ανάπλαση πρώτης πλατείας 45.000,00 Πραγµατευτή (Τ.Κ Πραγµατευτής -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 30-7322 1.133.539,04 Οδοί - οδοστρώµατα Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση δρόµου Μονή 0,00 Αρτοκωστάς ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας - Μονή Καρυάς ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (Σ) (∆ιαδηµοτικό) ∆ιαπλάτυνση οδού πλησίου οικίας Β. Ανεζύρη ΤΚ 6.000,00

5.999,50

0,00

0,00

6.899,07

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

1.714,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.089,74

200.000,00

200.000,00

6.698,21

0,00

0,00

0,00

999.850,00

999.850,00

0,00

53.500,00

53.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.980,00

7.980,00

0,00

28.489,04

28.489,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

6.698,21

1.134.819,04

1.134.819,04

0,00

1.500,00

1.500,00

5.999,94

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7323.004 30-7323.005

30-7323.006

30-7323.007 30-7323.008 30-7323.009 30-7323.010

30-7323.011 30-7323.012 30-7323.013 30-7323.014 30-7323.015 30-7323.016 30-7323.017 30-7323.018 30-7323.019 30-7323.020 30-7323.021 30-7323.022 30-7323.023 30-7323.024 30-7323.025 30-7323.026

Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού (Σ) ∆ιάνοιξη οδού στη θέση Καραµά ΤΚ Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού (Σ) Τσιµεντόστρωση δρόµων προς Χοντζόπουλου (κοίλασο) και Νότια δεξαµενή ύδρευσης Λεωνιδίου ( ∆.Κ Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµολέγκου Χοντζόπουλου στο Κοίλασο (∆.Κ Λεωνιδίου -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Βελτίωση δρόµων και πλατειών Τ.Κ Κοσµά ∆ιάνοιξη δρόµου προς Χοτζοπουλέικα ΤΚ Τσιταλίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµαλέγκου Κοίλασσο Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων στις θέσεις Όχθο, κεντρικό δρόµο Πελετών και κεντρικό δρόµο Αµυγδαλιάς ΤΚ Πελετών Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πελετών Ανάπλαση και τσιµεντόστρωση κοινοτικών δρόµων Κοσµά ΤΚ Κοσµά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντοστρώσεις ΤΚ Πλατανακίου Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ΤΚ Πηγαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου από διασταύρωση δρόµου προς Βλησιδιά ΤΚ Κουνουπιάς Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Αντιστήριξη δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆.Κ Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαπλάτυνση δρόµου Πραγµατευτής (κάτω από ∆ηµοτικό Σχολείο) ΤΚ Πραγµατευτής ∆ιάνοιξη δρόµου προς Λυγεριά ΤΚ Σαπ/κων (∆Ε Τυρού -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Ι.Μ Αγίου Νικολάου ∆ιαπλάτυνση διαµόρφωση δρόµου ∆αφνώνας - Ε.Ο Λεωνιδίου/Πλάκας - Πουλίθρων Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ΤΚ Μαρίου ∆ιαµόρφωση δρόµου προς πυροφυλάκειο Κοροµηλιάς ∆Ε Κοσµά Συντήρηση α��ροτικών δρόµων Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ασφαλτόστρωση δρόµου από ∆αφνώνα έως Ε.Ο

6.000,00

5.999,94

0,00

0,00

17.745,00

14.658,40

3.086,60

3.086,60

12.632,00

0,00

12.632,00

12.632,00

0,00 5.000,00

0,00 0,00

50.000,00 5.000,00

50.000,00 5.000,00

0,00 11.000,00

0,00 10.999,82

0,00 0,00

0,00 0,00

5.000,00 80.000,00

4.999,46 0,00

0,00 80.000,00

0,00 80.000,00

6.000,00 12.000,00

5.999,20 0,00

0,00 12.000,00

0,00 12.000,00

3.000,00

2.991,98

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

4.000,00 10.000,00

3.998,73 0,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

6.000,00

5.991,45

0,00

0,00

20.500,00

0,00

20.500,00

20.500,00

3.000,00 7.200,00

2.999,60 7.199,44

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000,00 7.200,00

995,56 7.195,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7323.040 30-7323.045 30-7323.086

30-7323.113

30-7323.114 30-7323.115 30-7323.150 30-7323.159 30-7323.160 30-7323.161 30-7323.162 30-7323.163

Λεωνιδίου - Πλάκας (∆.Κ Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Πελετών 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων στα Πούλιθρα 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Βελτίωση - διάνοιξη αγροτικών δρόµων 0,00 Παλαιοχωρίου (προφήτης Ηλίας - Μέλισσο - Φτεριάς) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου 21.655,00 Τσιτάλια-Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων) (Τ.Κ Τσιταλίων -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου Τ. ∆. 0,00 Πελετών (Τ.Κ Πελετών - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου από ΄Αγιο Γεώργιο προς 0,00 Αποθήκες Πουλίθρων Τσιµεντόστρωση οδοστρώµατος από οικία Χείλαρη 0,00 προς ∆ιαµαντή ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας ∆.Ε. Λεωνιδίου. 7.200,00 Συντήρηση και επισκευή οδοποίίας ∆.Ε. Τυρού. 7.200,00 Συντήρηση και επισκευή οδοποίίας ∆.Ε. Κοσµά. ( Τ.Κ 7.200,00 Κοσµά - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Οδοποιία Οικισµού Παραλίας Σαπ/κων Τ.Κ Σαπ/ων 7.200,00 ∆Ε Τυρού Σύνολο Κ.Α. 30-7323 328.732,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7324 30-7325 30-7326 30-7326.001 30-7326.001.01 Ανάδειξη βρύσης Πολίτη (∆ήµος Τυρού) (Τ.Κ Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7326.001.02 Εργα υποδοµής Τ.Κ. Κοσµά ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Σύνολο Κ.Α. 30-7326.001 12.100,00 30-7326.002 Κατασκευή γεφυριού στο Τσιλοχώρι και Λιµάνι 0,00 Πουλίθρων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7326.003 Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Κοσµά ( Τ.Κ 64.000,00 Κοσµά - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7326.004 Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.655,00

21.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.600,00

6.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.030,47 7.199,66 0,00

0,00 0,00 7.200,00

0,00 0,00 7.200,00

7.193,72

0,00

0,00

101.452,87 0,00 0,00

285.173,60 0,00 0,00

285.173,60 0,00 0,00

12.100,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 12.100,00 0,00

0,00 0,00 12.100,00 0,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

12.100,00 12.100,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7326.005 30-7326.006 30-7326.007 30-7326.008 30-7326.009

30-733 30-7331 30-7331.001 30-7331.002 30-7331.003 30-7331.004 30-7331.005 30-7331.006 30-7331.007

30-7332 30-7332.001 30-7332.002 30-7332.003 30-7332.006 30-7332.007 30-7332.008 30-7333 30-7333.001 30-7333.002 30-7333.003

Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. 0,00 0,00 Τυρού Ανάπλαση βρύσης ∆ικαίου Τ.Κ Σαπουνακαίικων ∆.Ε. 0,00 0,00 Τυρού Κατασκευή σκάλας στη γέφυρα Ταξιάρχη ∆.Κ. 6.000,00 0,00 Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελου επί του γεφυριού 3.000,00 2.999,87 (κατάστηµα Μυρτώο) Αποπεράτωση χώρου (πέργκολας) ΤΚ Τυρού 7.000,00 6.997,24 Σύνολο Κ.Α. 30-7326 92.100,00 9.997,11 Σύνολο Κ.Α. 30-732 1.780.391,04 141.237,93 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση αίθουσας τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ 5.000,00 4.999,21 Κοσµά Επισκευή σκεπής Κοινοτικού Γραφείου - Ιατρείου ΤΚ 2.500,00 0,00 Αγίου Βασιλείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επισκευή πέτρινου τοιχείου στου Γύστρα ΤΚ 2.000,00 1.999,96 Πηγαδίου Επισκευή µαντρότοιχων ΤΚ Παλιοχωρίου 2.000,00 1.997,89 Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου ΤΚ Παλαιοχωρίου 6.000,00 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση Κοινοτικού Ιατρείου ΤΚ Πελετών 1.750,00 1.750,00 Επισκευή τουαλετών σε λουόµενους στο Τ.Κ 6.000,00 5.973,99 Πηγαδίου Σύνολο Κ.Α. 30-7331 25.250,00 16.721,05 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Βελτιώσεις πλατειών ∆.Ε Κοσµά 0,00 0,00 Βελτίωση πλατείας Απέναντι Γειτονιάς ΤΚ Μελάνων 0,00 0,00 ∆Ε Τυρού ∆ιαµόρφωση χώρου αθλοπαιδιών. ∆Ε Τυρού 7.200,00 7.198,45 ∆ιαµόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου ΤΚ Πηγαδίου 4.000,00 3.999,87 ∆ιαµόρφωση χώρου Πάρκιν ΤΚ Παλιοχωρίου 2.000,00 1.998,75 Αποπεράτωση παιδικής χαράς ∆.Ε Τυρού 5.000,00 4.994,78 Σύνολο Κ.Α. 30-7332 18.200,00 18.191,85 Οδοί - οδοστρώµατα Βελτίωση βατότητας δρόµου προς Μπουρνιά Τ.Κ 0,00 0,00 Πηγαδίου Συντήρηση δηµοτικής οδοποιίας (∆ήµος Τυρού) 2.177,00 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆.Κ Λεωνιδίου 20.700,00 20.409,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 87.100,00 1.707.092,64

0,00 87.100,00 1.707.092,64

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.500,00

4.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7333.004 30-7333.005 30-7333.006 30-7333.007 30-7333.008 30-7333.009 30-7333.010 30-7333.011 30-7333.012 30-7333.013 30-7333.014 30-7333.015 30-7333.016 30-7333.017 30-7333.018 30-7333.019 30-7333.020 30-7333.021 30-7333.022 30-7333.023 30-7333.024

30-7333.025

Οδοποιία Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε Τυρού 93.900,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαπλάτυνση οδού από ΄Ανω Τυρό προς ΄Αγιο Ιωάννη 0,00 (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Οδοποιία ∆.Ε. Κοσµά ( Τ.Κ Κοσµά 29.400,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Οδοποιία Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Οδοποιία Τ.Κ. Πέρα Μελάνων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στο κάµπο Λεωνιδίου 0,00 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών οδών (∆ήµος Τυρού ) 24.180,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ∆ιαµόρφωση δρόµου απο ∆ηµοτικό αµαξοστάσιο µέχρι 5.000,00 δρόµο Πλάκας ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Τσιµεντόστρωση αγροτικών δρόµων περιοχής Γουβιές 0,00 (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συντήρηση-επισκευή δρόµου προς Κολοσσά 0,00 Βελτίωση οδού προς Πάνω Γειτονιά Τ.Κ Πέρα 12.400,00 Μελάνων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση Αγροτικής Οδοποιϊας Παραλίας 0,00 Σαπ/κων ( ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τσιµεντοστρώσεις σε διάφορα σηµεία εντός της Τ.Κ 3.500,00 Τσιταλίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση αγροτικών δρόµων ΤΚ Πλατανακίου 1.500,00 Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών 0,00 Τ.Κ Τυρού ∆.Ε Τυρού Προστασία παραλιακού µετώπου Τ.Κ. 0,00 Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού Προστασία παραλιακού µετώπου Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. 0,00 Τυρού Βελτίωση βατότητας δρόµου από Καναπίτσα προς 4.000,00 Μπουρνιά ΤΚ Πηγαδίου Συντήρηση αγροτικών δρόµων Τ.∆ Πουλίθρων 0,00 (∆ήµου Λεωνιδίου ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Βελτίωση δρόµου προς Βρύση (Πέρα Μέλανα ∆ήµου 2.150,00 Τυρού ) (Τ.Κ Πέρα Μελάνων -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Πέρα Γειτονιά (Πέρα 5.575,00 Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) (Τ.Κ Πέρα Μελάνων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Βελτίωση δηµοτικών οδών Καλαµάτα - Κολιούµπα ( 12.100,00 Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

66.470,36

38.218,44

38.218,44

0,00

0,00

0,00

28.309,00

1.091,00

1.091,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

4.999,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 12.400,00

0,00 12.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

3.500,00

1.492,73 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.997,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150,00

2.150,00

0,00

5.575,00

5.575,00

12.002,07

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7333.026 30-7333.027 30-7333.028 30-7333.029 30-7333.030 30-7333.031 30-7333.032 30-7333.033 30-7333.034 30-7333.035 30-7333.036 30-7333.037 30-7333.137 30-7333.138 30-7334 30-7335 30-7336 30-7336.001 30-7336.002 30-7336.003 30-7336.004 30-7336.005 30-7336.006

30-7336.007

Συντήρηση δρόµου προς εκκλησία ( Πέρα Μέλανα 12.100,00 ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση Αγροτικού δρόµου προς Σερνιάλι ( Πέρα 0,00 Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση αγροτικού δρόµου προς Σερνιάλι Τ.Κ 5.000,00 Σαπ/κων Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών 0,00 Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού ∆ιαµόρφωση χώρου Αγίου Νικολάου Πραγµατευτή 0,00 (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση αγροτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων 6.900,00 Οδοποιία Οικισµού Σαπ/κων - Πρεγάσου ∆Ε Τυρού 7.000,00 Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών 0,00 Τ.Κ. Μελάνων ∆.Ε. Τυρού Ανάδειξη διόδου πρόσβασης στην Παραλία Τηγάνι ∆Ε 12.100,00 Τυρού (Τ.Κ Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ΤΚ Αγίου Βασιλείου 1.250,00 Αποκατάσταση ζηµιών στο δηµοτικό δρόµο από 7.200,00 ακρογιάλι προς λιµάνι Πουλίθρων Τ.Κ Πουλίθρων Αποκατάσταση ζηµιών στο κεντρικό δρόµο και στην 0,00 θέση Αλώνια Τ.Κ Πηγαδίου Ανάπλαση Πλατάνου Πουλίθρων (∆ήµου Λεωνιδίου 0,00 ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συντήρηση-επισκευή δρόµου προς Κολοσσά 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7333 268.132,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Βελτιώσεις όψης εισόδου ∆.Ε. Κοσµά (Τ.Κ Κοσµά - 10.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Ανάδειξη περιοχής Πολιτέϊκα ( ∆ήµου Τυρού ) 12.100,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ∆ιαµόρφωση οικοπέδου στη θέση Ζαρίτσι Τ.Κ. Τυρού 0,00 ∆.Ε. Τυρού Αποκατάσταση ζηµιών στην ζώνη πρόσβασης του 7.200,00 αγκυροβολίου Πουλίθρων Τ.Κ Πουλίθρων Αποκατάσταση δρόµου προς χωµατερή ∆Ε Τυρού 3.500,00 ΘΗΣΕΑΣ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων 30.000,00 παραδοσιακού οικισµού Πέρα Μελάνων (∆ήµου Τυρού )ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση χώρου ΧΑ∆Α Πάτζικα Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. 0,00

12.069,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.896,61 6.996,06 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

12.100,00

12.100,00

1.249,74 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 169.892,63 0,00 0,00

0,00 75.034,44 0,00 0,00

0,00 75.034,44 0,00 0,00

7.195,87

2.804,13

2.804,13

12.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.499,47 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

30-7336.008 30-7336.009 30-7336.010 30-7336.011 30-7336.012 30-7336.013 30-7336.014 30-7336.015 30-7336.016

30-74 30-741 30-7411 30-7411.001

Τυρού Επισκευή - Συντήρηση παλαιού ρολογιού ∆ηµοτικού 0,00 0,00 0,00 Σχολείου Τ.Κ Τυρού ∆.Ε. Τυρού Ενίσχυση προστατευτικής υποδοµής παραλιακών 5.900,00 0,00 0,00 διαδροµών Τ.Κ Πουλίθρων Επισκευές κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πραγµατευτής 0,00 0,00 0,00 Αποκατάσταση ζηµιών στην παραλία Λειβαδίου ΤΚ 0,00 0,00 0,00 Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πελετών 3.000,00 2.999,60 0,00 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πλατανακίου 4.000,00 3.972,29 0,00 ∆ιαµορφώσεις χώρων Πάρκιγκ 5.000,00 4.999,95 0,00 ∆ιαµορφώσεις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ 7.000,00 6.991,50 0,00 Παλαιοχωρίου Αναβάθµιση κοινοχρήστου χώρου στη θέση κάµπος 0,00 0,00 0,00 Τ.Κ Πηγαδίου Σύνολο Κ.Α. 30-7336 87.700,00 41.758,68 2.804,13 Σύνολο Κ.Α. 30-733 399.282,00 246.564,21 82.338,57 Σύνολο Κ.Α. 30-73 2.179.673,04 387.802,14 1.789.431,21 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικ��ς δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη ξενώνα Παλαιοχωρίου 2010 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7411 0,00 0,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

30-7412 30-7412.001 30-7412.001.01 Προετοιµασία φακέλου για την µελέτη του έργου "Κατασκευή ∆ιοικητηρίου" (∆ήµου Τυρού )ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7412.001.02 Μελέτη κατασκευής γέφυρας Ταξιαρχών Λεωνιδίου (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Σύνολο Κ.Α. 30-7412.001 9.570,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7412 9.570,00 30-7413 Λοιπές µελέτες 30-7413.001 Μελέτη βελτίωσης τοπικού οδικού δικτύου Τ.Κ 0,00 Κοσµά 30-7413.002 Μελέτη δρόµου Κοσµά Φυλάτικα Τ.Κ Κοσµά 0,00 30-7413.003 Σύνταξη τοπογραφικού δρόµου από πρώην σφαγεία 0,00 έως δρόµο Πλάκας 2010 30-7413.004 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού ∆Ε Τυρού (τµήµα 24.600,00 επαρχιακού δικτύου) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7413.005 Μελέτη ανάπλασης κεντρικών δρόµων και πλατειών 9.280,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804,13 82.338,57 1.789.431,21

0,00 0,00

3.570,00

0,00

0,00 0,00

6.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

28.300,00

28.300,00

0,00 0,00

30.750,00 0,00

30.750,00 0,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

9.280,00

9.280,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

(Πελετών και Αµυγδαλιάς) ΤΚ Πελετών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7413.006 ∆ιαµόρφωση δικτύου πεζοπορικών διαδροµών στον 16.250,00 ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7413.008 Περιβαλλοντική µελέτη έργου "Ασφαλτόστρωση 6.150,00 δρόµου απο Χούνη προς Βλησιδιά" (Τ.Κ Βλησιδιάς ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7413.009 Περιβαλλοντική µελέτη έργου "Ασφαλτόστρωση 6.150,00 δρόµου από Πελετά προς Κρεµαστή (από θέση Καβάφα έως θέση Μακριά Λάκκα)" (Τ.Κ Πελετών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 30-7413 62.430,00 Σύνολο Κ.Α. 30-741 72.000,00 30-742 Ειδικές δαπάνες 30-7421 ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 30-7422 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00 κτισµάτων 30-7423 ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 0,00 30-7424 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 0,00 30-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 30-7425.001 Κατασκευή τοιχίων Σαµπατική 2010 0,00 30-7425.002 Κατασκευή πέτρινου τοιχίου Παλαιοχώρι 2010 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7425 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-742 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-74 72.000,00 30-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) 30-751 Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 30-7511 Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 30-7512 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00 (άρθρου 285 ∆ΚΚ) 30-7513 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 0,00 288-291 ∆ΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 30-751 0,00 30-752 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά 0,00 πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 30-75 0,00 Σύνολο Κ.Α. 30-7 2.287.373,04 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.490.810,12 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 35-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 35-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

0,00

250,00

250,00

0,00

6.150,00

6.150,00

0,00

6.150,00

6.150,00

0,00 0,00

105.480,00 105.480,00

105.480,00 105.480,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 105.480,00

0,00 0,00 0,00 0,00 105.480,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 411.942,82 577.143,66

0,00 1.911.061,21 2.075.261,21

0,00 1.911.061,21 2.075.261,21


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-6011 35-6012

35-6013 35-602 35-6021 35-6022

35-604 35-6041 35-6042

35-605 35-6051 35-6052 35-6054 35-6054.001 35-6055 35-606 35-6061 35-6062 35-6063

35-607 35-6072

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-601 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 35-602 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 0,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 35-604 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 0,00 0,00 0,00 δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 0,00 0,00 0,00 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-6054 0,00 0,00 0,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-605 0,00 0,00 0,00 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 0,00 0,00 0,00 ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 0,00 0,00 0,00 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 0,00 0,00 0,00 προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 35-606 0,00 0,00 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-61 35-611 35-6111 35-6112 35-6114 35-6115 35-614 35-6141 35-6142 35-616 35-6162

35-62 35-621 35-6211

35-6212 35-6213 35-623 35-6231 35-6232 35-6233 35-6234 35-6235 35-6236 35-624 35-6241 35-6242 35-6243 35-6244 35-6245

αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 35-607 Σύνολο Κ.Α. 35-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών Σύνολο Κ.Α. 35-611 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολο Κ.Α. 35-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 35-616 Σύνολο Κ.Α. 35-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 35-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα Σύνολο Κ.Α. 35-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-625 35-6251 35-6252 35-6253 35-6254 35-6255 35-626 35-6261 35-6262 35-6262.001 35-6263 35-6264 35-6265 35-6266 35-627 35-6271 35-6272 35-6273 35-6274 35-6275 35-6276 35-6277 35-6277.001

35-6277.002

35-6278 35-6279

Σύνολο Κ.Α. 35-624 0,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-625 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αποψιλώσεις αποκλαδώσεις . 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-6262 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 0,00 0,00 εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-626 0,00 0,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 0,00 Άρδευση 0,00 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00 0,00 δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00 και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Σύνολο Κ.Α. 35-6277 0,00 0,00 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν. 0,00 0,00 3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 0,00 0,00 καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 35-627 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 35-62 35-63 35-631 35-6312 35-632 35-6321 35-6322 35-6323

35-64 35-641 35-6411 35-6412 35-6413 35-6414 35-6414.001 35-6414.002

35-642 35-6422 35-6423 35-646 35-6461 35-6462 35-6463 35-647 35-6471 35-6472 35-6473 35-6474 35-648 35-6481

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-631 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-632 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-63 0,00 0,00 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 0,00 0,00 (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 0,00 Μεταφορές προσώπων 0,00 0,00 Μεταφορές εν γένει Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου ∆Ε 18.500,00 18.486,90 ΤΥΡΟΥ Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς υλικών 0,00 0,00 αποψίλωσης. Σύνολο Κ.Α. 35-6414 18.500,00 18.486,90 Σύνολο Κ.Α. 35-641 18.500,00 18.486,90 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 0,00 0,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-642 0,00 0,00 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 0,00 0,00 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-646 0,00 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-647 0,00 0,00 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

18.500,00

18.500,00

0,00

0,00

18.500,00 18.500,00

18.500,00 18.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-6482 35-6483 35-6484

35-66 35-661 35-6611 35-6612 35-6613 35-6614 35-6615 35-662 35-6621 35-6622 35-663 35-6631 35-6632 35-6633 35-6634 35-6635 35-664 35-6641 35-6642 35-6643 35-6644

35-665 35-6651 35-6652 35-6653 35-6654

Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, 0,00 0,00 πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-648 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-64 18.500,00 18.486,90 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 0,00 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-661 0,00 0,00 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών 0,00 0,00 Εϊδη κατασκήνωσης 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-662 0,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά 0,00 0,00 κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-663 0,00 0,00 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 0,00 0,00 ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0,00 0,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές 0,00 0,00 ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 35-664 0,00 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 18.500,00

0,00 0,00 18.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-7 35-71 35-711 35-7111 35-7112

Σύνολο Κ.Α. 35-665 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0,00 εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 35-666 0,00 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 0,00 εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 35-667 0,00 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 0,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-668 0,00 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για προστασία 0,00 φοινικόδενδρων και πεύκων από ενδεχόµενη προσβολή Σύνολο Κ.Α. 35-6693 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-669 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-66 0,00 Σύνολο Κ.Α. 35-6 18.500,00 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

35-712 35-7121

Σύνολο Κ.Α. 35-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

35-7122

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών

0,00

0,00

0,00

0,00

35-666 35-6661 35-6662

35-667 35-6671 35-6672 35-6673

35-668 35-6681 35-6682 35-669 35-6691 35-6692 35-6693 35-6693.001

έργων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 18.486,90

0,00 0,00 0,00 18.500,00

0,00 0,00 0,00 18.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-713 35-7131 35-7132 35-7133 35-7134

Σύνολο Κ.Α. 35-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

35-7135 35-7135.001

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7135

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-713

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-71 0,00 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00

0,00

0,00

0,00

35-73 35-731 35-7311

0,00

0,00

0,00

35-7312

κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

0,00

0,00

0,00

0,00

άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 35-731 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00

0,00

0,00

0,00

35-732 35-7321 35-7322 35-7322.001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35-7323 35-7324 35-7325 35-7326 35-7326.001

Σύνολο Κ.Α. 35-7322 Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ανάπλαση Πλατάνου Πουλίθρων 2010

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7326

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-732

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-733 35-7331 35-7332 35-7332.001

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Συντήρηση κήπων πάρκων και παιδικών χαρών 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35-7333 35-7334 35-7335 35-7336

Σύνολο Κ.Α. 35-7332 Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-733

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-73 0,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

0,00

0,00

0,00

35-74 35-741 35-7411 35-7412

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35-7413

τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-741 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων

0,00

0,00

0,00

35-742 35-7421 35-7422

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35-7423 35-7424 35-7425

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-74 0,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-742

35-75 35-751 35-7511 35-7512

(άρθρου 285 ∆ΚΚ)

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

35-7513

Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 18.500,00

0,00 18.486,90

0,00 18.500,00

0,00 18.500,00

40

Σύνολο Κ.Α. 35-7 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

40-6 40-60 40-601 40-6011

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 22.097,08

21.636,72

24.000,00

24.000,00

40-6012

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6013

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-601 22.097,08 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 16.857,08

21.636,72

24.000,00

24.000,00

40-602 40-6021

15.296,64

35.000,00

35.000,00

40-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

288-291 ∆ΚΚ)

35-752

Σύνολο Κ.Α. 35-751 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

40-604

Σύνολο Κ.Α. 40-602 16.857,08 15.296,64 35.000,00 35.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

40-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-6042

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-604 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε 4.000,00 3.946,08

0,00

0,00

40-605 40-6051 40-6051.001

4.000,00

4.000,00

Σύνολο Κ.Α. 40-6051 4.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 3.000,00

3.946,08

4.000,00

4.000,00

40-6052 40-6052.000

2.966,76

0,00

0,00

40-6052.001

αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

1.364,55

11.000,00

11.000,00

40-6054 40-6055

Σύνολο Κ.Α. 40-6052 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

4.400,00 0,00 0,00

4.331,31 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-605 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και

8.400,00

8.277,39

15.000,00

15.000,00

40-606 40-6061

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6062

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6063

Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

1.400,00

προσωπικού κ.λ.π.)

40-607 40-6072

Σύνολο Κ.Α. 40-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 40-607

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-61 40-611 40-6111 40-6112 40-6114 40-6115 40-6116

Σύνολο Κ.Α. 40-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών Αποτύπωση - σύνταξη τοπογραφικού - ρύθµιση

40-6117

αυθαιρέτου σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου Λυκείου Λεωνιδίου Υπηρεσίες νοµιµοποίησης αυθαιρέτων (γήπεδα 5*5)

47.354,16

45.210,75

74.000,00

74.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

κατά τον Ν. 4014/2011

40-614 40-6141 40-6142

Σύνολο Κ.Α. 40-611 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

40-616 40-6162

Σύνολο Κ.Α. 40-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων

8.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-616

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,

8.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

40-62 40-621 40-6211

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6212 40-6213

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Γραφείου Πολεοδοµίας

0,00

0,00

0,00

40-623 40-6231 40-6232 40-6232.001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-6233 40-6234 40-6235

Σύνολο Κ.Α. 40-6232 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

40-6236

και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

0,00

10.000,00

10.000,00

40-624 40-6241 40-6242 40-6243 40-6244 40-6245

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-624 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα

0,00

0,00

0,00

40-625 40-6251 40-6252 40-6253 40-6254 40-6255

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-625 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 0,00

0,00

0,00

0,00

40-626 40-6261 40-6262

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40-6263 40-6264 40-6265

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 40-6266

Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

40-627 40-6271

Σύνολο Κ.Α. 40-626 0,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-6272 40-6273

Άρδευση Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για

40-6274 40-6275 40-6276 40-6277 40-6277.001

δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00

40-6277.002

και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

40-6277.003

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Ηλεκτροφωτισµός γραφείου δόµησης

40-6278

Σύνολο Κ.Α. 40-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν.

40-6279

3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00 0,00

0,00

καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 40-627

1.700,00

1.700,00

3.000,00

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 40-62

1.700,00

1.700,00

13.000,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

40-63 40-631 40-6312

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

40-632 40-6321 40-6322 40-6323

Σύνολο Κ.Α. 40-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-632

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-64 40-641 40-6411

Σύνολο Κ.Α. 40-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων

40-6412 40-6413 40-6414

(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει

40-642

Σύνολο Κ.Α. 40-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

40-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

40-6423

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

40-646 40-6461 40-6462 40-6463

Σύνολο Κ.Α. 40-642 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ∆ηµοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

40-647 40-6471 40-6472 40-6473 40-6474

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.829,60

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.829,60

5.000,00

5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,

0,00

0,00

0,00

40-648 40-6481 40-6482 40-6483

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

40-6484

πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-648

0,00

0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-66 40-661 40-6611 40-6612 40-6613

Σύνολο Κ.Α. 40-64 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και

40-6614 40-6615

πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

40-662 40-6621 40-6622

Σύνολο Κ.Α. 40-661 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Εϊδη κατασκήνωσης

40-663 40-6631 40-6632 40-6633

Σύνολο Κ.Α. 40-662 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά

40-6634 40-6635

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

40-664

Καύσιµα και λιπαντικά

3.829,60

5.000,00

5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

40-6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6642

µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

40-6643 40-6644

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-663

5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

ανάγκες

40-665

Σύνολο Κ.Α. 40-664 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-6651 40-6652 40-6653 40-6654

Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού Προµήθεια λοιπού υλικού

40-666 40-6661 40-6662

Σύνολο Κ.Α. 40-665 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

εγκαταστάσεων

40-667 40-6671 40-6672 40-6673

Σύνολο Κ.Α. 40-666 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού

40-668 40-6681 40-6682

Σύνολο Κ.Α. 40-667 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

40-669 40-6691 40-6692 40-6693

Σύνολο Κ.Α. 40-668 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

40-7 40-71 40-711 40-7111 40-7112

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-669

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-66

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-6 62.554,16 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

50.740,35

96.500,00

96.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-712 40-7121

Σύνολο Κ.Α. 40-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

τεχνικών έργων 40-7122

Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

40-713 40-7131 40-7132 40-7133 40-7134

Σύνολο Κ.Α. 40-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

40-7135 40-7135.001

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας γραφείου δόµησης 6.000,00

5.930,51

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7135

6.000,00

5.930,51

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-713

6.000,00

5.930,51

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-71 6.000,00 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00

5.930,51

0,00

0,00

40-73 40-731 40-7311

0,00

0,00

0,00

40-7312

κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

άρδευσης και αποχέτευσης

40-732 40-7321 40-7322 40-7323 40-7324 40-7325

Σύνολο Κ.Α. 40-731 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

40-733 40-7331 40-7332 40-7333 40-7334 40-7335 40-7336

Σύνολο Κ.Α. 40-732 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 Σύνολο Κ.Α. 40-733

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40-74 40-741 40-7411 40-7412 40-7412.001

Σύνολο Κ.Α. 40-73 0,00 0,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 0,00 0,00

40-7413

Λοιπές µελέτες

40-7413.106

Κυκλοφοριακή ρύθµιση στο Τ.∆ Πουλίθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

40-7413.107

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος πρώην

0,00

0,00

0,00

0,00

40-7413.108

δηµοτικών σφαγείων Λεωνιδίου - Πλάκας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνταξη τογραφικού διαγράµµατος δρόµου από Ε.Ο

0,00

0,00

0,00

0,00

40-7413.109

Πραγµατευτής προς Τ.∆ Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος για την

0,00

0,00

0,00

0,00

40-7413.110

οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Καθορισµός οριογραµµών αιγιαλού - παραλίας από την 10.000,00

0,00

3.112,00

3.112,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7412

θέση Πελιά έως εκβολές του ποταµού ∆αφνώνα ∆.Κ Λεωνιδίου ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

40-7413.112

Μελέτη υποδοµών κεντρικού οδικού άξονα και

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

3.112,00

3.112,00

10.000,00

0,00

3.112,00

3.112,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-74 10.000,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

0,00

3.112,00

3.112,00

40-75 40-751 40-7511 40-7512

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40-7513

(άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

16.000,00 78.554,16

5.930,51 56.670,86

3.112,00 99.612,00

3.112,00 99.612,00

παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 40-7413

40-742 40-7421 40-7422

Σύνολο Κ.Α. 40-741 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων

40-7423 40-7424 40-7425

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 40-742

288-291 ∆ΚΚ)

40-752

Σύνολο Κ.Α. 40-751 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα

45 45-6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-60 45-601 45-6011

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

0,00

0,00

0,00

0,00

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 45-6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6013

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-601 0,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00

0,00

0,00

0,00

45-602 45-6021

0,00

0,00

0,00

45-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

45-604 45-6041

Σύνολο Κ.Α. 45-602 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00

0,00

45-6042

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

45-605 45-6051

Σύνολο Κ.Α. 45-604 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 0,00

45-6052

δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6054 45-6055

αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-606 45-6061

Σύνολο Κ.Α. 45-605 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και

45-6062

45-6063

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112

0,00

0,00

0,00

0,00

Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

προσωπικού κ.λ.π.)

45-607 45-6072

Σύνολο Κ.Α. 45-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002)

45-61 45-611 45-6111 45-6112 45-6114 45-6115

Σύνολο Κ.Α. 45-607

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-611 45-614 45-6141 45-6142

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

45-616 45-6162

Σύνολο Κ.Α. 45-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-616

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-61

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-62 45-621 45-6211

Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6212 45-6213

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών

0,00

0,00

0,00

45-623 45-6231 45-6232 45-6233 45-6234 45-6235

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45-6236

και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

0,00

0,00

0,00

45-624 45-6241 45-6242 45-6243 45-6244 45-6245

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-624 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα

0,00

0,00

0,00

45-625 45-6251 45-6252 45-6253 45-6254 45-6255

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-625 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 'Εργασίες συντήρησης περίφραξης κοιµητηρίου "Η 0,00 0,00

0,00

0,00

45-626 45-6261 45-6262 45-6262.001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-6262.002 45-6262.003

Αγία Αναστασία" ∆.Ε Τυρού Εργασίες καθαρισµού χώρων κοιµητηρίων Επισκευή οστεοφυλακίου Κουνουπιάς

45-6263 45-6264 45-6265

Σύνολο Κ.Α. 45-6262 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

45-6266

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

45-627 45-6271 45-6272 45-6273

Σύνολο Κ.Α. 45-626 275,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 Άρδευση 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 300,00

45-6274 45-6275 45-6276 45-6277 45-6277.001

δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00

45-6277.002

και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

0,00 275,00

275,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 273,91

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00

273,91 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

273,91

6.000,00

6.000,00

0,00 0,00 162,23

0,00 0,00 300,00

0,00 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)

45-6278

Σύνολο Κ.Α. 45-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45-6279

3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,

0,00

0,00

0,00

0,00

καθαριότητα


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 45-627

300,00

162,23

300,00

300,00

Σύνολο Κ.Α. 45-62

575,00

436,14

6.300,00

6.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45-63 45-631 45-6312

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

45-632 45-6321 45-6322 45-6323

Σύνολο Κ.Α. 45-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-632

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων

0,00

0,00

0,00

0,00

45-64 45-641 45-6411

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6412 45-6413 45-6414

(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

0,00

0,00

0,00

45-642 45-6422

0,00

0,00

0,00

0,00

45-6423

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-642 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ∆ηµοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

0,00

0,00

0,00

45-646 45-6461 45-6462 45-6463

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00

0,00

0,00

0,00

45-647 45-6471

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-6472 45-6473 45-6474

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων

45-648 45-6481 45-6482 45-6483

Σύνολο Κ.Α. 45-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,

45-6484

πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο Κ.Α. 45-648

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45-66 45-661 45-6611 45-6612 45-6613

Σύνολο Κ.Α. 45-64 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45-6614 45-6615

πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-661 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Εϊδη κατασκήνωσης

0,00

0,00

0,00

45-662 45-6621 45-6622

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-662 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά

0,00

0,00

0,00

45-663 45-6631 45-6632 45-6633

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45-6634 45-6635

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-664 45-6641

Σύνολο Κ.Α. 45-663 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

45-6642

45-6643 45-6644

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

ανάγκες

45-665 45-6651 45-6652 45-6653 45-6654

Σύνολο Κ.Α. 45-664 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00

45-666 45-6661 45-6662

Σύνολο Κ.Α. 45-665 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

0,00 0,00 0,00

εγκαταστάσεων

45-667 45-6671 45-6672 45-6673

Σύνολο Κ.Α. 45-666 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού

45-668 45-6681 45-6682

Σύνολο Κ.Α. 45-667 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

45-669

Λοιπές προµήθειες

Σύνολο Κ.Α. 45-668

0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-6691 45-6692 45-6693

Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-669

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-66

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-6 575,00 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

436,14

6.300,00

6.300,00

45-7 45-71 45-711 45-7111 45-7112

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων

0,00

0,00

0,00

45-712 45-7121

Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

45-7122

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

έργων

45-713 45-7131 45-7132 45-7133 45-7134

Σύνολο Κ.Α. 45-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

45-7135

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-71 0,00 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-713

45-73 45-731 45-7311

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-7312

κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

άρδευσης και αποχέτευσης

45-732 45-7321 45-7322 45-7323 45-7324 45-7325 45-7326 45-7326.001

Σύνολο Κ.Α. 45-731 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ολοκλήρωση εργασιών αποπεράτωσης οστεοφυλακίου 0,00

45-7326.002

Πουλίθρων Kατασκευή οστεοφυλακίου στο κοιµητήριο Αγία

12.600,00

0,00

12.600,00

12.600,00

45-7326.003

Αναστασία ∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή οστεοφυλακίου ΤΚ Κοσµά ∆Ε Κοσµά

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

45-7326.004

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή µαντρότοιχου στο Νεκροταφείο ΤΚ

3.000,00

2.960,61

0,00

0,00

45-7326.005

Βλησιδιάς Επέκταση οστεοφυλακείου Τ.Κ Πραγµατευτής

6.000,00

5.999,69

0,00

0,00

81.600,00

8.960,30

72.600,00

72.600,00

8.960,30

72.600,00

72.600,00

2.086,79

0,00

0,00

2.086,79 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7326

45-733 45-7331 45-7331.001

Σύνολο Κ.Α. 45-732 81.600,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή οστεοφυλακείου στα Πούλιθρα 2.086,80 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

45-7332 45-7333 45-7334

Σύνολο Κ.Α. 45-7331 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια

45-7335

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

2.086,80 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

45-7336 45-7336.001

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Ανακατασκευή µαντρότοιχου κοιµητηρίου Αγίων

5.000,00

4.990,36

0,00

0,00

45-7336.002 45-7336.003

Πάντων Τ.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου Συντήρηση κοιµητηρίου ∆.Ε. Κοσµά Ανακατασκευή µανδρότοιχου κοιµητηρίου Αγίου

0,00 7.200,00

0,00 7.195,50

0,00 0,00

0,00 0,00

45-7336.004

Χαραλάµπους Τοιχείο αντιστήριξης στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία 12.600,00

0,00

12.600,00

12.600,00

45-7336.005

∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαµόρφωση χώρου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία 12.600,00

0,00

12.600,00

12.600,00

45-7336.006

∆Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαµόρφωση χώρου κοιµητηρίου Αµυγδαλιάς ΤΚ

6.300,00

6.299,13

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7336

43.700,00

18.484,99

25.200,00

25.200,00

Σύνολο Κ.Α. 45-733

45.786,80

20.571,78

25.200,00

25.200,00

Σύνολο Κ.Α. 45-73 127.386,80 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00

29.532,08

97.800,00

97.800,00

45-74 45-741 45-7411 45-7412

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45-7413

τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-741 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων

0,00

0,00

0,00

45-742 45-7421 45-7422

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45-7423 45-7424 45-7425

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Πελετών

Σύνολο Κ.Α. 45-742

0,00 0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 45-74 0,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

0,00

0,00

0,00

45-75 45-751 45-7511 45-7512

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45-7513

(άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

127.386,80 127.961,80

29.532,08 29.968,22

97.800,00 104.100,00

97.800,00 104.100,00

288-291 ∆ΚΚ)

45-752

Σύνολο Κ.Α. 45-751 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα

50

50-6 50-60 50-601 50-6011

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6012

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6013

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-601 0,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00

0,00

0,00

0,00

50-602 50-6021

0,00

0,00

0,00

50-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

50-604 50-6041

Σύνολο Κ.Α. 50-602 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 0,00 0,00 0,00

0,00

50-6042

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

50-605 50-6051

Σύνολο Κ.Α. 50-604 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 0,00

50-6052

δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6054 50-6055

αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-605 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και

0,00

0,00

0,00

50-606 50-6061

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6062

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6063

Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

προσωπικού κ.λ.π.)

50-607 50-6072

Σύνολο Κ.Α. 50-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 50-607

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών

0,00

0,00

0,00

0,00

50-61 50-611 50-6111 50-6112 50-6114 50-6115

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-611 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

0,00

0,00

0,00

50-614 50-6141 50-6142

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-614 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων

0,00

0,00

0,00

50-616 50-6162

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-616

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,

0,00

0,00

0,00

0,00

50-62 50-621 50-6211

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6212 50-6213

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών

0,00

0,00

0,00

50-623 50-6231 50-6232 50-6233 50-6234 50-6235

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

και λοιπού εξοπλισµού

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6236

Λοιπά µισθώµατα

50-624 50-6241 50-6242 50-6243 50-6244 50-6245

Σύνολο Κ.Α. 50-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

50-625 50-6251 50-6252 50-6253 50-6254 50-6255

Σύνολο Κ.Α. 50-624 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα

50-626 50-6261

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-625 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6263 50-6264 50-6265

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50-6266

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-626 0,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 Άρδευση 0,00 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για 0,00

0,00

0,00

0,00

50-627 50-6271 50-6272 50-6273

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50-6274 50-6275 50-6276

δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. ∆απάνες εκκένωσης βόθρων

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6277 50-6277.001

∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00

0,00

0,00

50-6277.002

και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)

50-6278

Σύνολο Κ.Α. 50-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50-6279

3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,

0,00

0,00

0,00

0,00

καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 50-627

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50-63 50-631 50-6312

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

50-632 50-6321 50-6322 50-6323

Σύνολο Κ.Α. 50-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-632

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων

0,00

0,00

0,00

0,00

50-64 50-641 50-6411

0,00

0,00

0,00

0,00

50-6412 50-6413

(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6414

Μεταφορές εν γένει

50-642 50-6422

Σύνολο Κ.Α. 50-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

50-6423

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

50-646 50-6461 50-6462 50-6463

Σύνολο Κ.Α. 50-642 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ∆ηµοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

50-647 50-6471 50-6472 50-6473 50-6474

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,

0,00

0,00

0,00

50-648 50-6481 50-6482 50-6483

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

50-6484

πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-648

50-66 50-661 50-6611 50-6612 50-6613

Σύνολο Κ.Α. 50-64 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6614 50-6615

Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

50-662 50-6621 50-6622

Σύνολο Κ.Α. 50-661 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Εϊδη κατασκήνωσης

50-663 50-6631 50-6632 50-6633

Σύνολο Κ.Α. 50-662 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά

50-6634 50-6635

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

50-664 50-6641

Σύνολο Κ.Α. 50-663 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

50-6642

50-6643 50-6644

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

ανάγκες

50-665 50-6651 50-6652 50-6653 50-6654

Σύνολο Κ.Α. 50-664 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 0,00

50-666 50-6661

Σύνολο Κ.Α. 50-665 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

50-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

εγκαταστάσεων

50-667 50-6671 50-6672 50-6673

Σύνολο Κ.Α. 50-666 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού

50-668 50-6681 50-6682

Σύνολο Κ.Α. 50-667 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

50-669 50-6691 50-6692 50-6693

Σύνολο Κ.Α. 50-668 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-669

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-66

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-6 0,00 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00

0,00

0,00

0,00

50-7 50-71 50-711 50-7111 50-7112

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων

0,00

0,00

0,00

50-712 50-7121

Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

50-7122

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

έργων

50-713 50-7131 50-7132 50-7133 50-7134

Σύνολο Κ.Α. 50-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα, σκέυη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

50-7135

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-71 0,00 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης 0,00

0,00

0,00

0,00

50-73 50-731 50-7311

0,00

0,00

0,00

50-7312

κτιρίων ΟΤΑ ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-713

0,00

0,00

άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. 50-731 0,00 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00

0,00

0,00

0,00

50-732 50-7321 50-7322 50-7323 50-7324 50-7325 50-7326

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-732 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 Οδοί - οδοστρώµατα 0,00 Πεζοδρόµια 0,00 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 0,00 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00

0,00

0,00

0,00

50-733 50-7331 50-7332 50-7333 50-7334 50-7335 50-7336

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 50-733

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-73 0,00 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση 0,00

0,00

0,00

0,00

50-74 50-741 50-7411 50-7412

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50-7413

τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Λοιπές µελέτες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50-742

Ειδικές δαπάνες

50-7421 50-7422

∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50-7423 50-7424 50-7425

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-74 0,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

0,00

0,00

0,00

50-75 50-751 50-7511 50-7512

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50-7513

(άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-741

Σύνολο Κ.Α. 50-742

0,00 0,00

288-291 ∆ΚΚ)

50-752

Σύνολο Κ.Α. 50-751 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα Σύνολο Κ.Α. 50-75


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70

Σύνολο Κ.Α. 50-7 Σύνολα Κ.Α. για ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-6 70-60 70-601 70-6011

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,

485,43

0,00

0,00

0,00

70-6012

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6013

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-601 485,43 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 55.000,00

0,00

0,00

0,00

70-602 70-6021

38.001,36

36.000,00

36.000,00

70-6022

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

70-604 70-6041

Σύνολο Κ.Α. 70-602 55.000,00 38.001,36 36.000,00 36.000,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 33.000,00 26.482,92 19.000,00 19.000,00

70-6042

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες

0,00

0,00

0,00

0,00

26.482,92

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α. 70-604 70-605 70-6051 70-6051.001

33.000,00

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 70-6051 0,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 18.000,00

0,00

0,00

0,00

70-6052 70-6052.001

12.559,85

11.000,00

11.000,00

70-6054 70-6055

Σύνολο Κ.Α. 70-6052 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

18.000,00 0,00 5.000,00

12.559,85 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-605 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και

23.000,00

12.559,85

11.000,00

11.000,00

70-606 70-6061

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6062

ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6063

Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

προσωπικού κ.λ.π.)

70-607 70-6072

Σύνολο Κ.Α. 70-606 0,00 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής 0,00 αστυνοµίας (άρθρο 16 Π∆ 23/2002) Σύνολο Κ.Α. 70-607

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-60 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές λογιστών

111.485,43

77.044,13

66.000,00

66.000,00

70-61 70-611 70-6111 70-6112 70-6114 70-6115

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-611 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

0,00

0,00

0,00

70-614 70-6141 70-6142

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-614

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-616 70-6162 70-6162.001 70-6162.002

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα χωροταξίας Υπηρεσίες Συµβούλου για την εκπόνηση του

70-6162.003

Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Υπηρεσίες Συµβούλου για τον έλεγχο µελετών µε

0,00 12.300,00

0,00 12.300,00

9.840,00 0,00

9.840,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

σκοπό την οργάνωση φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης στα πλάισια του ΕΣΠΑ και του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 70-6162.004

Συµβουλευτική υποστήριξη από την

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.005

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ στα πλαίσια της Α'. και Β΄. φάσης του επιχειρισιακού σχεδίου της Κοινότητας Κοσµά Συµµετοχή σε προγραµµατική σύµβαση µε την

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.006

Αναπτυξιακή Πάρνωνα .Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης: << Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων >> Υπηρεσίες συµβούλου για το έργο "αποκατάσταση

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.007

ΧΑ∆Α και δηµιουργία µονάδας κοµποστοποίησης ∆ήµου Νότιας" Κυνουρίας Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.008

δρόµων της θάλασσας στην ανατολική Πελοπόννησο στο κτήριο της ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ Υπηρεσίες συµβούλου για την εκπόνηση της µελέτης

310,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.009

*Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξη του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου* Μελέτη αναβάθµισης υποδοµών κεντρικού οδικού

20.600,00

0,00

20.600,00

20.600,00

70-6162.010

άξονα και παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου (∆.Κ Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΜΟ∆ Α.Ε Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής στήριξης 49.200,00

2.464,03

36.900,00

36.900,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6162.011

(οργάνωση φακέλων για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις για την

70-6162.012

96.550,00

79.167,41

5.890,45

5.890,45

υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Υπηρεσίες συµβούλου για την παρακολούθηση του

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.013

έργου "Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικήςαναβάθµισης και ανάδειξης του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου" Υπηρεσίες Συµβούλου για την υποβολή φακέλου έργου

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.014

"Αναρριχητικού Πάρκου Λεωνιδίου" ∆ιερεύνηση φαινοµένων ακτιµηχανικής στην παράκτια 18.500,00

9.225,00

9.275,00

9.275,00

70-6162.015

περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Υπηρεσίες Συµβούλου γτια την παρακολούθηση του

18.450,00

0,00

12.300,00

12.300,00

70-6162.016

έργου "Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (πρώην ∆.∆ Πσαλσιοχωρίου) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συµµετοχή σε Προγραµµατική Σύµβαση µε την

43.050,00

0,00

43.050,00

43.050,00

70-6162.017

Αναπτυξιακή Πάρνωνα.Αναπτυξιακη Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ για την υλοποιήση της πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ" ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Υπηρεσίες Συµβούλου για την προετοιµασία φακέλου 12.300,00

0,00

0,00

0,00

70-6162.018

έργου στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης έργου µε τίτλο "∆ηµιουργία Βοτανικού Σταθµού" στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007-2013 Υπηρεσίες συµβούλου για την προετοιµασία φακέλου 24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.300,00

12.300,00

υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης "Ολοκλήρωση πολεοδοµικού σχεδιασµού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας" 70-6162.019

Εφαρµογή ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6162.020

Πελοπόννησος 2020 (συµµετοχή ∆ήµου έτους 2013) Εκπόνηση Σ∆ΑΕ

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 70-6162

295.860,00

103.156,44

160.155,45

160.155,45

Σύνολο Κ.Α. 70-616

295.860,00

103.156,44

160.155,45

160.155,45

Σύνολο Κ.Α. 70-61 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,

295.860,00

103.156,44

160.155,45

160.155,45

70-62 70-621 70-6211

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6212 70-6213

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-621 Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών

0,00

0,00

0,00

70-623 70-6231 70-6232 70-6233 70-6234 70-6235

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70-6236 70-6236.001

και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα ∆απάνη µίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυµναστικής ∆Ε

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6236.002

ΤΥΡΟΥ Μίσθωση οικοπέδου για πάρκιγκ αυτοκινήτων στην

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6236.003 70-6236.004

Τ.Κ Πουλίθρων Μίσθωση οικοπέδου για το Ειδικό Σχολείο Μίσθωση ακινήτου για υπαίθριο πάρκινγκ στην ''

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Πλάκα '' ∆Ε Λεωνιδίου

70-624

Σύνολο Κ.Α. 70-6236

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-623 Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6241 70-6242 70-6243 70-6244 70-6245

Leasing εδαφικών εκτάσεων Leasing κτιρίων Leasing µηχανηµάτων Leasing µεταφορικών µέσων Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού

70-625 70-6251 70-6252 70-6253 70-6254 70-6255

Σύνολο Κ.Α. 70-624 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά ασφάλιστρα

70-626

Σύνολο Κ.Α. 70-625 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

70-6261 70-6261.001

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου Επισκευή διαµερισµάτων Κληροδοτηµάτων ΤΚ 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Μαρίου(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

70-6262 70-6262.001 70-6262.002 70-6262.003 70-6262.004

Σύνολο Κ.Α. 70-6261 6.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ∆ιευθέτηση εκβολών∆αφνώνα, Πελιάς και Βάλτου. 6.500,00 6.499,27 Καθαρισµός κοίτης χειµάρων και ρεµάτων 0,00 0,00 Μικροεπισκευές εξοπλισµού φρεατίων οµβρίων. 5.000,00 0,00 Καθαρισµός φρεατίων-αγωγών 0,00 0,00

70-6263 70-6264 70-6264.001

Σύνολο Κ.Α. 70-6262 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή αναµεταδοτών

11.500,00 0,00

6.499,27 0,00

16.500,00 0,00

16.500,00 0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

70-6265

Σύνολο Κ.Α. 70-6264 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

70-6266

εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-626 22.500,00 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

11.499,27

27.500,00

27.500,00

70-627

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6271 70-6272 70-6273

Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. Άρδευση Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για

70-6274 70-6275 70-6276 70-6277 70-6277.001

δικές του υπηρεσίες ∆απάνες καθαρισµού γραφείων 0,00 0,00 ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0,00 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 0,00 0,00

70-6277.002

και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011) ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων

70-6277.003

και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) Καθαρισµός συστήµατος απορροής όµβριων κάµπου

70-6277.004

Λεωνιδίου Καθαρισµός ρέµατος

70-6278

Σύνολο Κ.Α. 70-6277 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ 21 παρ. 11 ν.

70-6279

3731/2008) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

7.198,60

0,00

0,00

10.000,00

9.999,38

0,00

0,00

17.197,98 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

17.200,00 0,00

0,00

καθαριότητα Σύνολο Κ.Α. 70-627

17.200,00

17.197,98

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-62

39.700,00

28.697,25

27.500,00

27.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70-63 70-631 70-6312

Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί φόροι

70-632 70-6321

Σύνολο Κ.Α. 70-631 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

0,00

0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6322 70-6323

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-632

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-63 Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων

0,00

0,00

0,00

0,00

70-64 70-641 70-6411

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6412 70-6413 70-6414 70-6414.001

(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Μεταφορά αδρανών από γήπεδο µπάσκετ Λεωνιδίου

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010 Σύνολο Κ.Α. 70-6414

70-642 70-6422

Σύνολο Κ.Α. 70-641 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6423

υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-642 Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ∆ηµοσίευση προκυρήξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

0,00

0,00

0,00

70-646 70-6461 70-6462 70-6463

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-646 0,00 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 0,00

0,00

0,00

0,00

70-647 70-6471 70-6472 70-6473 70-6474

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-647 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων

0,00

0,00

0,00

70-648

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6481 70-6482 70-6483

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

70-6484

πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-648

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-64 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ

0,00

0,00

0,00

0,00

70-66 70-661 70-6611

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6612 70-6613

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-6614 70-6615

πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-661 Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Εϊδη κατασκήνωσης

0,00

0,00

0,00

70-662 70-6621 70-6622

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-662 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά

0,00

0,00

0,00

70-663 70-6631 70-6632 70-6633

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

70-6634 70-6635

κλπ) Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-663 Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

70-664 70-6641

0,00

0,00

0,00

0,00

70-6642

µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6643 70-6644

ανλτιοστασίων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ανάγκες

70-665 70-6651 70-6652 70-6653 70-6654 70-6654.001

70-666 70-6661 70-6662

Σύνολο Κ.Α. 70-664 0,00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθεια πινακίδων κυκλοφορίας 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-6654

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-665 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

εγκαταστάσεων

70-667 70-6671 70-6672 70-6673

Σύνολο Κ.Α. 70-666 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

0,00 0,00 0,00 0,00

εξοπλισµού Σύνολο Κ.Α. 70-667 70-668 70-6681 70-6682

Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

70-669 70-6691 70-6692

Σύνολο Κ.Α. 70-668 Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-6693

Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-669

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-66

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-6 447.045,43 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά οικοπέδου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για τη 0,00

208.897,82

253.655,45

253.655,45

70-7 70-71 70-711 70-7111 70-7112 70-7112.001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7112.002

δηµιουργία χώρου στάθµευσης. Αγορά οικοπέδου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για τη

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7112.003

δηµιουργία χώρου στάθµευσης. Αγορά υδατοδεξαµενής αγροτικού Ελαιουργικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

συνεταιρισµού Τυρού- Σαπ/κων (∆Ε ΤΥΡΟΥ) Σύνολο Κ.Α. 70-7112

70-712 70-7121

Σύνολο Κ.Α. 70-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων -

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7122 70-7122.001

τεχνικών έργων Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αγορά ακινήτου [ γαιοτεµάχιο κτίριο παλαιού 0,00

0,00

0,00

0,00

ελαιουργείου στη θέση κάτω γειτονιά (Χαράτσες )ΤΚ ΤΥΡΟΥ ∆ήµου Τυρού ιδιοκτησίας αγροτικού Ελαιουργικού συνεταιρισµού Τυρού Σαπ/κων] (συνεχιζόµενο Ι.Π.

70-713 70-7131

Σύνολο Κ.Α. 70-7122

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-712 Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

0,00

0,00

0,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-7131.001

Προµήθεια διασκορπιστή άλατος Λεπίδα

15.000,00

14.784,60

0,00

0,00

14.784,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποχιονισµού. Σύνολο Κ.Α. 70-7131

15.000,00

70-7132 70-7132.001

Μεταφορικά µέσα Αγορά Ι.Χ αυτοκινήτου

70-7133

Έπιπλα, σκέυη

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7135 70-7135.001 70-7135.002

συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας. Πινακίδες προσδιορισµού ∆ήµου - ∆ηµαρχείου,

0,00 6.628,80

0,00 4.241,04

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

70-7135.003

ενηµέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας ∆.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7135.004

Τυρού Προµήθεια πυροσβεστικού υλικού

5.000,00

4.920,00

0,00

0,00

70-7135.005

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Προµήθεια ξυλοκατασκευών υπαίθριας αναψυχής (

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

70-7135.006

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Προµήθεια προκατασκευασµένων καµπινών για

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-7132

λουόµενους (ΤΚ Πηγαδίου)

70-73 70-731 70-7311 70-7311.005

Σύνολο Κ.Α. 70-7135

12.628,80

9.161,04

6.000,00

6.000,00

Σύνολο Κ.Α. 70-713

27.628,80

23.945,64

6.000,00

6.000,00

23.945,64

6.000,00

6.000,00

38.757,52

30.242,48

30.242,48

Σύνολο Κ.Α. 70-71 27.628,80 Έργα ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ΘΗΣΕΑΣ Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα 69.000,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Γλυππίας Παλαιοχωρίου (Τ.Κ Παλαιοχωρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

70-7312

Σύνολο Κ.Α. 70-7311 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,

69.000,00 0,00

38.757,52 0,00

30.242,48 0,00

30.242,48 0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-731 69.000,00 38.757,52 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ιδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων (ΤΠ∆) ∆Ε 0,00 0,00

30.242,48

30.242,48

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

άρδευσης και αποχέτευσης

70-732 70-7321 70-7321.001

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ

70-7322 70-7323 70-7324 70-7325 70-7326 70-7326.001

Σύνολο Κ.Α. 70-7321 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ ∆. Κ.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

9.367,99

35.632,01

35.632,01

70-7326.002 70-7326.005

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). Ράµπες ανέλκυσης σκαφών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.000,00 Υποδοµές πυρασφάλειας κατοικηµένης περιοχής ∆.Ε. 0,00

0,00 0,00

12.000,00 0,00

12.000,00 0,00

70-7326.006

Κοσµά ∆ηµιουργία περιµετρικής ζώνης πυροπροστασίας ∆.Ε.

0,00

0,00

0,00

9.367,99

47.632,01

47.632,01

9.367,99

47.632,01

47.632,01

0,00

8.758,09

8.758,09

0,00

Κοσµά Σύνολο Κ.Α. 70-7326

57.000,00

70-733

Σύνολο Κ.Α. 70-732 57.000,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

70-7331 70-7331.001

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (∆ηµοτικό 19.158,09 Σχολείο και Νηπιαγωγείο ) ∆ήµου Τυρού (∆.Ε Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-7331.002

Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων

39.135,00

31.631,50

7.503,50

7.503,50

70-7331.003

(Γυµνάσιο) ∆ήµου Τυρού (∆Ε Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επισκευές στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

70-7331.005

Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Λυκείου

9.970,00

0,00

9.970,00

9.970,00

70-7331.006

Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου (Σ) Κατανοµή σε Σχολικές Επιτροπές για την συντήρηση

5.881,16

5.881,16

0,00

0,00

70-7331.007

και επισκευή Σχολικών κτιρίων(Σ). Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (Αποφ.

5.451,81

0,00

0,00

0,00

70-7331.008

43774/21-11-2012 Υπ. Εσ.) Επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Χρηµ.

0,00

0,00

4.902,63

4.902,63

37.512,66 0,00 0,00 0,00 0,00

56.134,22 0,00 0,00 0,00 0,00

56.134,22 0,00 0,00 0,00 0,00

εντολή 48219/12 Υπ. Εσ.)

70-7332 70-7333 70-7334 70-7335 70-7336 70-7336.002

Σύνολο Κ.Α. 70-7331 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Οδοί - οδοστρώµατα Πεζοδρόµια Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε.

104.596,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

70-7336.003

Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες οικισµού Λάκου 7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.004

∆Κ Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες οικισµού

7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.005

Πλάκας ∆.Κ Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες ΤΚ Τυρού ∆Ε

7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.006

Τυρού Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες ΤΚ Σαπ/κων ∆Ε 7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.007

Τυρού Αποκατάσταση ζηµιών απο θεοµηνίες ΤΚ Μελάνων

7.199,19

0,00

0,00

7.200,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-7336.008

∆Ε Τυρού Αποκατάσταση ζηµιών απο θεοµηνίες ΤΚ

7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

70-7336.009

Πραγµατευτής ∆Ε Λεωνιδίου Αποκατάσταση ζηµιών απο θεοµηνίες ΤΚ Πουλίθρων

7.200,00

7.199,19

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-7336

50.400,00

50.394,33

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-733

154.996,06

87.906,99

56.134,22

56.134,22

Σύνολο Κ.Α. 70-73 280.996,06 136.032,50 134.008,71 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 0,00 0,00 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

134.008,71

70-74 70-741 70-7411 70-7412 70-7412.004

ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΠΕΡ) ΣΧΟΟΑΠ, Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ

15.340,00

0,00

15.340,00

15.340,00

70-7412.005

σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης ∆ήµου Τυρού [∆Ε Τυρού -ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] Προµελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ

8.160,00

0,00

8.610,00

8.610,00

∆Ε Λεωνιδίου

0,00

∆ήµου Τυρού (∆.Ε Τυρού - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 70-7412 23.500,00 Λοιπές µελέτες Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης των 4.400,00

0,00

23.950,00

23.950,00

70-7413 70-7413.001

0,00

4.400,00

4.400,00

70-7413.002

οικισµών Λεωνιδίου - Πλάκας - Πουλίθρων και Κοσµά ( ∆Ε Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης δρόµου προς

5.950,00

0,00

5.950,00

5.950,00

70-7413.003

Κίσσακα (Τ.∆. Πέρα Μελάνων ∆ήµου Τυρού ) (Τ.Κ Πέρα Μελάνων - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Επικαιροποίηση µελέτης βιολογικού καθαρισµού

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

δηµοτικών σφαγείων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

70-7413.004

Μελέτη προστασίας ακτών από την διάβρωση και

70-7413.006

ανάπλαση παραλίας κατοικηµένης περιοχής Μελέτη κατασκευή αγκυροβολίου µικρών σκαφών

70-7413.007

στον όρµο Λιβάδι (∆ήµου Τυρού ) (Τ.Κ Πέρα Μελάνων - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη διερεύνησης κυµατικών συνθηκών περιοχής

70-7413.008

Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου ∆.Κ Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου Επικαιροποιήση /τροποποίηση της µελέτης λιµενικών

0,00

0,00

0,00

0,00

15.744,00

0,00

15.744,00

15.744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.800,00

0,00

6.800,00

6.800,00

70-7413.009

έργων επέκτασης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου: Υποέργο - Παραλιακά κρηπιδώµατα και τεύχη δηµοπράτησης (∆Ε Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Καθορισµός Παραλιακής ρυµοτοµικής και οικοδοµικής 6.150,00

0,00

6.150,00

6.150,00

70-7413.010

γραµµής στο ρυµοτοµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση Πελιά έως εκβολές ∆αφνώνα(∆.Κ Λεωνιδίου - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Τοπογραφική µελέτη καθορισµού οριογραµµών 10.000,00

6.888,00

10.000,00

10.000,00

70-7413.011

αιγιαλού - παραλίας από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκας ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη καθορισµού ρυµοτοµικής και οικοδοµικής

6.150,00

0,00

6.150,00

6.150,00

70-7413.012

γραµµής στο ρυµοτιµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκα ∆.Κ Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την

8.610,00

0,00

8.610,00

8.610,00

70-7413.013

τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου Ίδρυση νέου σφαγείου αιγοπροβάτων του ∆ήµου Λεωνιδίου (∆Ε Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη καθορισµού οριογραµµών - παραλίας Τ.Κ 15.475,00

0,00

15.475,00

15.475,00

70-7413.014

Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Μελέτη καθορισµού οριογραµµών Αιγιαλού -

0,00

15.500,00

15.500,00

0,00


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Παραλίας Φωκιανού (Τ.Κ Πηγαδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 70-7413

79.279,00

6.888,00

109.779,00

109.779,00

Σύνολο Κ.Α. 70-741 102.779,00 Ειδικές δαπάνες ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 0,00 ∆απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 0,00

6.888,00

133.729,00

133.729,00

70-742 70-7421 70-7422

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-7423 70-7424 70-7425 70-7425.002

κτισµάτων ∆απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία Λοιπές ειδικές δαπάνες Γενική διαχειριστική µελέτη ανάπλασης οικισµού

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70-7425.003

Λεωνιδίου ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου Οικοδοµική άδεια εργασιών συντήρησης στο σχολικό 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

συγκρότηµα Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Σύνολο Κ.Α. 70-7425

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 70-742

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Σύνολο Κ.Α. 70-74 112.779,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις) Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ∆ήµου 0,00 Συµµετοχή σε αµιγείς διαδηµοτικές επιχειρήσεις 0,00

6.888,00

143.729,00

143.729,00

70-75 70-751 70-7511 70-7512

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

70-7513

(άρθρου 285 ∆ΚΚ) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

288-291 ∆ΚΚ)

70-752

Σύνολο Κ.Α. 70-751 Καταβολή επιχορήγησηςσε αστική εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΘΙΛ

Σύνολο Κ.Α. 70-75

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 70-7 Σύνολα Κ.Α. για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άλλες υπηρεσίες

421.403,86 868.449,29

166.866,14 375.763,96

283.737,71 537.393,16

283.737,71 537.393,16

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 811 8111 8111.001 8111.002 8111.003 8111.004

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µηνός ∆εκεµβρίου 2012 ειδικού συνεργάτη Παροχές σε είδος (προµήθεια γάλατος) Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (εκλογική

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

569,34 4.169,34 699,81 8.477,32

569,34 4.169,34 699,81 8.477,32

8111.005

αποζηµίωση) Αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ∆εκεµβρίου

0,00

0,00

575,62

575,62

8111.006 8111.007 8111.008 8111.009 8111.010

2012 Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε Παροχές Ένδυσης προσωπικού Υπηρεσίας

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

994,36 129,28 166,00 100,44 1.505,52

994,36 129,28 166,00 100,44 1.505,52

0,00

0,00

1.963,81

1.963,81

0,00

19.350,84

19.350,84

0,00

1.242,00

1.242,00

0,00

1.242,00

1.242,00

0,00 0,00 2.424,00 46,17 0,00

0,00 0,00 4.672,00 149,14 5.451,81

0,00 0,00 4.672,00 149,14 5.451,81

Καθαριότητας 8111.011

Αµοιβή πρακτικογράφων ΤΚ & ∆Κ έτους 2012

8112 8112.001

Σύνολο Κ.Α. 8111 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αποζηµίωση συνεδριάσε