Page 1

ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΚΝ-7Ε1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 31-12-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 17597

------------------------------------------------

Ταχ. ∆/νση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Τµήµα: ∆ιοίκησης Γραφείο: Ανθρώ)ινου ∆υναµικού Πληροφορίες : Τροχάνης Κωνσταντίνος ΄Εκδοση - ∆ηµοσιο)οίηση: Ε. Ρεντούλης Τηλ.: 2757 3 60204 Fax: 2757 3 60214 Email : rentoulis@gmail.com Θέµα: «Τοοθέτηση, αό 01-01-2013, των τακτικών υαλλήλων και των υαλλήλων ου υηρετούν µε µετάταξη ή µε αόσαση ή µε διάθεση στις οργανικές µονάδες του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 642/ 2012 (αναρτητέα στο διαδίκτυο) Έχοντας υ)όψη 1) τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ)ηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, )ου δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1911/τ. Β’/30-08-2011, ό)ως ισχύει, 2) την κατάταξη του )ροσω)ικού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε το άρθρο 254 του Ν. 3852/2010, )ου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 104/τ. Β΄/01-02-2011, ό)ως ισχύει, 3) τους υ)αλλήλους )ου υ)ηρετούν στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας µε µετάταξη ή µε α)όσ)αση ή µε διάθεση, 4) τα άρθρα 86 του Ν. 3463/2006 και 58 του Ν. 3852/2010, ό)ως ισχύουν, 5) τα άρθρα 10, 49, 72, 89, 100 και 185 του Ν. 3584/2007, ό)ως ισχύουν, 6) το άρθρο 10 του Ν. 4024/2011, ό)ως ισχύει 7) το άρθρο 45 του Ν. 4030/2011, ό)ως ισχύει, 8) την υ)’ αριθµ. 490/29-10-2012 α)όφαση του ∆ηµάρχου Νότιας Κυνουρίας «)ερί ε)ανατο)οθέτησης των υ)ηρετούντων υ)αλλήλων στις οργανικές µονάδες του ∆ήµου», ό)ως ισχύει, 9) την 371/02-12-2009 α)όφαση του ∆ηµάρχου Λεωνιδίου, µε την ο)οία το)οθετήθηκε Προϊστάµενος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υ)ηρεσιών ο τακτικός υ)άλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κωνσταντίνος (ΠΕ ∆ιοικητικού) καθώς και την εγκύκλιο 74751/28-12-2010 και το έγγραφο 41024/03-11-2011 του Υ)ουργείου Εσωτερικών (Γενική ∆ιεύθυνση Το)ικής Αυτοδιοίκησης, ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α, Τµήµα Προσω)ικού Ο.Τ.Α), α)ό ό)ου )ροκύ)τει ότι ο


ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΚΝ-7Ε1 τακτικός υ)άλληλος του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Τροχάνης Κωνσταντίνος (ΠΕ ∆ιοικητικού) )αραµένει Προϊστάµενος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υ)ηρεσιών στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας µέχρι την ε)ιλογή Προϊσταµένου α)ό το νέο Υ)ηρεσιακό Συµβούλιο )ου θα )ροκύψει µετά τη διαδικασία συγκρότησής του, 10) την 251/22-06-2012 α)όφαση του ∆ηµάρχου Νότιας Κυνουρίας, µε την ο)οία το)οθετήθηκε Ανα)ληρωτής Προϊστάµενος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ο τακτικός υ)άλληλος του ∆ήµου Μ)ούτσικος Γεώργιος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), ό)ως ισχύει, 11) το γεγονός ότι α)ό τη σύγκριση του αριθµού των θέσεων του Ο.Ε.Υ και του αριθµού των υ)ηρετούντων υ)αλλήλων )ροκύ)τει βάσιµα η έλλειψη )ροσω)ικού στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, 12) τα ενταγµένα έργα (υ)οδοµές) και τις ενταγµένες δράσεις - )ράξεις κοινωνικού )ροσανατολισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας αλλά και τα έργα (υ)οδοµές) και τις δράσεις - )ράξεις για τα ο)οία ή για τις ο)οίες έχουν υ)οβληθεί σχετικοί φάκελοι για ένταξη στο ΕΣΠΑ και τα λοι)ά τρέχοντα εθνικά και ευρω)αϊκά )ρογράµµατα, )ου οι διαδικασίες διαχείρισής τους - εκτέλεσής τους και )ληρωµής τους α)αιτούν, κατά τα οικεία σύµφωνα α)οδοχής όρων, ιδιαίτερη εξειδίκευση και αυξηµένη ευθύνη α)ό τους ενασχολούµενους υ)αλλήλους µέχρι την α)όδοσή τους στην κοινή χρήση, 13) τις µέχρι 31-12-2012 )ολυ)ληθείς και )ολυσχιδείς αρµοδιότητες των ∆ήµων της Χώρας αλλά και τις µεταβιβαζόµενες στους )ρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α, α)ό 01-01-2013, νέες αρµοδιότητες, )ου υ)αγορεύουν στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας την κάλυψη των υ)ηρεσιακών αναγκών του µε τους υ)αλλήλους )ου έχει στη διάθεσή του ο Οργανισµός µας, 14) την ανάγκη διοικητικής - γραµµατειακής και λογιστικής υ)οστήριξης των Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου, )ου στερούνται τακτικού )ροσω)ικού διοικητικού κλάδου, α  ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε: Τοοθετούµε, αό 01-01-2013, τους τακτικούς υαλλήλους και τους υαλλήλους ου υηρετούν µε µετάταξη ή µε αόσαση ή µε διάθεση στις οργανικές µονάδες του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ως ακολούθως:

Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ). ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ. 1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου. 2. Νοµική Υηρεσία. 3. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας. 4. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 7 του Ο.Ε.Υ). Λιάκας Σαράντης (ΤΕ Γεω)ονίας) /(κύρια καθήκοντα). ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αυτοτελές Τµήµα Τοικής Οικονοµικής Ανάτυξης. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 8 του Ο.Ε.Υ). 2


ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΚΝ-7Ε1 α). Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής - Αλιείας και ∆ασικών Ζητηµάτων. Καζαντζόγλου - Αθανασο)ούλου Παρθενία (ΠΕ Γεω)όνων) / (κύρια καθήκοντα). β). Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµορικών ∆ραστηριοτήτων. Πουλέτσος Ηλίας (∆Ε ∆ιοικητικού) / (κύρια καθήκοντα). γ). Γραφείο Αασχόλησης και Τουρισµού. 1. Αασχόληση: Ρεντούλης Εµµανουήλ (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού) / ()αράλληλα καθήκοντα). 2. Τουρισµός: Καζαντζόγλου - Αθανασο)ούλου Παρθενία (ΠΕ Γεω)όνων) / ()αράλληλα καθήκοντα). ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος και Καθαριό τητας. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 9 του Ο.Ε.Υ). Ανα)ληρωτής Προϊστάµενος: Μ)ούτσικος Γεώργιος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών). α). Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Γκανής Σωτήριος (∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων) / [)αράλληλα καθήκοντα ()ολιτική )ροστασία ∆.Ε Λεωνιδίου και Κοσµά)]. Λάτσης Παντελεήµων (∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων) / [)αράλληλα καθήκοντα ()ολιτική )ροστασία ∆.Ε Λεωνιδίου και Κοσµά)]. Μάνος Βασίλειος (ΠΕ Περιβάλλοντος) / [)αράλληλα καθήκοντα ()εριβάλλον και )ολιτική )ροστασία ∆ήµου)]. Μάνος Ηλίας (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / [)αράλληλα καθήκοντα ()ολιτική )ροστασία ∆.Ε Λεωνιδίου και Κοσµά)]. Σαρρής Ιωάννης (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / [)αράλληλα καθήκοντα ()ολιτική )ροστασία ∆.Ε Λεωνιδίου και Κοσµά)]. Σαρρής Παναγιώτης (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / [)αράλληλα καθήκοντα ()ολιτική )ροστασία ∆.Ε Λεωνιδίου και Κοσµά)]. β). Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου. Αργύρη Ευγενία (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / (κύρια καθήκοντα). Γκανής Σωτήριος (∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων) / (κύρια καθήκοντα). Καττή Νικολέττα (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / (κύρια καθήκοντα). Κυρίου-Καρβέλη Αθανασία (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / (κύρια καθήκοντα). Κυρίου-Καρβέλη Παναγιώτα (ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων) / (κύρια καθήκοντα). Λάτσης Παντελεήµων (∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων) / (κύρια καθήκοντα). Λυσικάτου Ειρήνη (ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων) / (κύρια καθήκοντα). Μάνος Ηλίας (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / (κύρια καθήκοντα). Ξερακιά Σταυρούλα (ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων) / (κύρια καθήκοντα). Πήλιουρα Ευαγγελία (ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων) / (κύρια καθήκοντα). Σαρρής Ιωάννης (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / (κύρια καθήκοντα). Σαρρής Παναγιώτης (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / (κύρια καθήκοντα). γ). Γραφείο ∆όµησης (ρώην Πολεοδοµίας). Κανάκης ∆ηµήτριος (ΠΕ ∆ιοικητικού) / (κύρια καθήκοντα). Μάνος Βασίλειος (ΠΕ Περιβάλλοντος) / (κύρια καθήκοντα). Μ)ούτσικος Γεώργιος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) / (κύρια καθήκοντα). ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 3


ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΚΝ-7Ε1 Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 10 του Ο.Ε.Υ). Μ)ουρνάκης Σ)υρίδων (ΥΕ Φυλάκων) / (κύρια καθήκοντα). Πουλέτσος Ηλίας (∆Ε ∆ιοικητικού) / [)αράλληλα καθήκοντα (κοινωνική )ροστασία, )ρόνοια)]. Ρεντούλης Εµµανουήλ (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού) / [)αράλληλα καθήκοντα ()αιδεία)]. Τροχάνης Κωνσταντίνος (ΠΕ ∆ιοικητικού) / [)αράλληλα καθήκοντα ()ολιτισµός, αθλητισµός)]. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υηρεσιών. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ). Προϊστάµενος: Τροχάνης Κωνσταντίνος (ΠΕ ∆ιοικητικού). α). Γραφείο ∆ιοικητικών Υηρεσιών. Καττής Θεόδωρος (∆Ε ∆ιοικητικού) /(κύρια καθήκοντα). Καττής Ιωάννης (ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) / (κύρια καθήκοντα) Λιάκας Σαράντης (ΤΕ Γεω)ονίας) /()αράλληλα καθήκοντα). Πολίτης Παναγιώτης (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού) / (κύρια καθήκοντα). Ρεντούλης Εµµανουήλ (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού) /(κύρια καθήκοντα). β). Γραφείο Οικονοµικών Υηρεσιών. Ανεζύρη Αγγελική (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού) /(κύρια καθήκοντα). Ζαρόκωστας Χαράλαµ)ος (∆Ε ∆ιοικητικού) /(κύρια καθήκοντα). Καρακίτσος ∆ηµήτριος (∆Ε ∆ιοικητικού) /(κύρια καθήκοντα). Κοκκίνου Αγγελική (∆Ε Ελεγκτών Εσόδων-Εξόδων) / (κύρια καθήκοντα). Λαλουδάκη Μαρία (ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) /(κύρια καθήκοντα). 2. Αυτοτελές Τµήµα Κ.Ε.Π. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ). Χριστοδούλου Ιωάννης (ΠΕ ∆ιεκ)εραίωσης Υ)οθέσεων Πολιτών) / (κύρια καθήκοντα). Φασιλής Θεόδωρος (ΠΕ ∆ιεκ)εραίωσης Υ)οθέσεων Πολιτών) / (κύρια καθήκοντα). 3. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υηρεσιών. (υό τον ∆ιευθυντή και τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υηρεσιών του ∆ήµου Τρίολης κατά την ισχύουσα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ των ∆ήµων Τρίολης και Νότιας Κυνουρίας). (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ). α). Γραφείο Τεχνικών Έργων. Κοντολέων Σ)υρίδων [∆Ε Τεχνιτών (Υδραυλικός)] / ()αράλληλα καθήκοντα). Μαντζανά Γεωργία (ΠΕ Χηµικών Μηχανικών) /(κύρια καθήκοντα). Μ)ούτσικος Γεώργιος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) / ()αράλληλα καθήκοντα). Σιώρας Βασίλειος (ΥΕ Εργατών Ύδρευσης) / ()αράλληλα καθήκοντα). β). Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών. Μαντζανά Γεωργία (ΠΕ Χηµικών Μηχανικών) / (κύρια καθήκοντα). Ξερακιάς Ιωάννης [∆Ε Τεχνιτών (Ηλεκτρολόγος)] / ()αράλληλα καθήκοντα). γ). Γραφείο Ύδρευσης - Άρδευσης - Αοχέτευσης. Καρακίτσος ∆ηµήτριος (∆Ε ∆ιοικητικού) / ()αράλληλα καθήκοντα). Κοντολέων Σ)υρίδων [∆Ε Τεχνιτών (Υδραυλικός)] / (κύρια καθήκοντα). Ξερακιάς Ιωάννης [∆Ε Τεχνιτών (Ηλεκτρολόγος)] / (κύρια καθήκοντα). 4


ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΚΝ-7Ε1 ΙΙ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Οι αοκεντρωµένες Υηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Λεωνιδίου – Τυρού και Κοσµά, εξυηρετούν τις ∆ηµοτικές/Τοικές Κοινότητες των Ενοτήτων αυτών και εριλαµβάνουν υηρεσίες οι οοίες υάγονται διοικητικά στα αντίστοιχα Τµήµατα ή Γραφεία Υηρεσιών του ∆ήµου. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ, ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ. 1. Γραφείο Κ.Ε.Π. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 14 "αρ. Α του Ο.Ε.Υ). Εφραιµίδου Γλυκερία (ΠΕ ∆ιεκ)εραίωσης Υ)οθέσεων Πολιτών) / (κύρια καθήκοντα). Μαστοράκης Παναγιώτης (ΠΕ ∆ιεκ)εραίωσης Υ)οθέσεων Πολιτών) / (κύρια καθήκοντα). 2. Γραφείο ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Θεµάτων, ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 14 "αρ. Β του Ο.Ε.Υ). Καµβύση Αλεξάνδρα (∆Ε ∆ιοικητικού) /(κύρια καθήκοντα). 2. Υηρεσίες Τεχνικών ΄Εργων. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ). Μαντζανά Γεωργία (ΠΕ Χηµικών Μηχανικών) / ()αράλληλα καθήκοντα). 3. Υηρεσίες ΄Υδρευσης - ΄Αρδευσης - Αοχέτευσης. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 13 "αρ. (γ) του Ο.Ε.Υ). Σιώρας Βασίλειος (ΥΕ Εργατών Ύδρευσης) / (κύρια καθήκοντα). 4. Υηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 9 "αρ. (β) του Ο.Ε.Υ). Εγγλέζου Μαρία (ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων) / (κύρια καθήκοντα). Λαλουδάκης Παναγιώτης (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / (κύρια καθήκοντα). Τετώρος Ιωάννης (∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων) / (κύρια καθήκοντα). 5. Υηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 9 "αρ. (α) του Ο.Ε.Υ). Λαλουδάκης Παναγιώτης (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) / ()αράλληλα καθήκοντα). Τετώρος Ιωάννης (∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων) / ()αράλληλα καθήκοντα). ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ. 1. Γραφείο ∆ιοικητικών-Οικονοµικών, ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου. (Αντικείµενο εργασίας και καθήκοντα άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ). Καρακίτσος ∆ηµήτριος (∆Ε ∆ιοικητικού) / ()αράλληλα καθήκοντα). Καττής Θεόδωρος (∆Ε ∆ιοικητικού) / ()αράλληλα καθήκοντα).

ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ (στερούµενα τακτικού ροσωικού διοικητικού κλάδου). 1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ . Ανεζύρη Αγγελική (ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού) / [)ρόσθετη υ)ηρεσία (διοικητική γραµµατειακή και λογιστική υ)οστήριξη)]. 2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ. 5


ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΚΝ-7Ε1 Λαλουδάκη Μαρία (ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού) / [)ρόσθετη υ)ηρεσία (διοικητική γραµµατειακή και λογιστική υ)οστήριξη)]. 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ. Τροχάνης Κωνσταντίνος (ΠΕ ∆ιοικητικού) / [)ρόσθετη υ)ηρεσία (διοικητική γραµµατειακή και λογιστική υ)οστήριξη)]. 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΥΡΟΥ. Χαράλαµ)ος Ζαρόκωστας (∆Ε ∆ιοικητικού) / [)ρόσθετη υ)ηρεσία (διοικητική γραµµατειακή και λογιστική υ)οστήριξη)]. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 1η ). Με την έκδοση της )αρούσας η 490/29-10-2012 α)όφαση του ∆ηµάρχου )αύει να ισχύει. η 2 ). Οι εργαζόµενοι στο ∆ήµο µε δικαστική α)όφαση, το)οθετούνται στις λειτουργίες του ∆ήµου µε α)όφαση του ∆ηµάρχου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

6

Απόφαση Δημάρχου 642/2012  

Απόφαση Δημάρχου 640/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you