Page 1

ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΚΝ-ΜΗ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 31-12-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 17594

------------------------------------------------

Ταχ. ∆/νση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Τµήµα: ∆ιοίκησης Γραφείο: Ανθρώ*ινου ∆υναµικού Πληροφορίες : Τροχάνης Κωνσταντίνος ΄Εκδοση - ∆ηµοσιο*οίηση: Ε. Ρεντούλης Τηλ.: 2757 3 60204 Fax: 2757 3 60214 Email : rentoulis@gmail.com Θέµα: «Αντιδήµαρχοι ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας µε αντιµισθία και χωρίς αντιµισθία».

ΑΠΟΦΑΣΗ 639/ 2012 (αναρτητέα στο διαδίκτυο) Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ*όψη 1) το άρθρο 86 «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου» του Ν.3463 (ΦΕΚ 114 Α’/8-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 2) ότι ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας εξακολουθεί να εµ*ί*τει στις διατάξεις του άρθρου 59 (*αρ. 2) του Ν. 3852/2010 ό*ως ισχύει και ε*οµένως στο ∆ήµο αυτό, *ου κατά την α*ογραφή του 2011 και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχει µόνιµο *ληθυσµό 8.294 άτοµα και νόµιµο *ληθυσµό 9.686 άτοµα, ορίζονται, µε α*όφαση ∆ηµάρχου, έως τέσσερις (04) Αντιδήµαρχοι, 3) την µε αριθµό 330/24-07-2012 (Α∆Α: Β41∆ΩΚΝ-Λ9Φ) α*όφαση ∆ηµάρχου «Αντικατάσταση Αντιδηµάρχων» του ∆ηµάρχου Νότιας Κυνουρίας ό*ως ισχύει, µε την ο*οία ορίστηκαν Αντιδήµαρχοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της *λειοψηφίας Ηλίας ∆. Γεωργίτσης – Ιωάννης Μ. ∆ανεσής – Νικόλαος Κ. Βρεττάκης και Παναγιώτης Ν. Φιλι**ακό*ουλος, µε τις καθ’ ύλη και κατά τό*ο αρµοδιότητες *ου αναγράφονται στην α*όφαση αυτή για τον καθένα, 4) ότι σύµφωνα µε την α*όφαση αυτή η θητεία των *αρα*άνω Αντιδηµάρχων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας λήγει την 30η Ιουνίου 2013. 5) ότι σύµφωνα µε την τις *αρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 ό*ως ισχύει, οι Αντιδήµαρχοι του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας *ου δικαιούνται αντιµισθία, α*ό 01-01-2013 και εφεξής, είναι δύο (02) α*ό τους τέσσερις (04), Α * ο φ α σ ί ζ ε ι: Α). Προσδιορίζει µε την α*όφαση αυτή τους Αντιδηµάρχους µε αντιµισθία µέχρι 30-06-2013 στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας ως ακολούθως:


ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΚΝ-ΜΗ1 1. ∆ανεσής Ιωάννης του Μιχαήλ. 2. Φιλι**ακό*ουλος Παναγιώτης του Νικολάου. Β). Προσδιορίζει µε την α*όφαση αυτή τους Αντιδηµάρχους χωρίς αντιµισθία µέχρι 30-06-2013 στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας ως ακολούθως: 1. Βρεττάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου. 2. Γεωργίτσης Ηλίας του ∆ηµητρίου. Η α*όφαση αυτή να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Αρκαδίας και ν’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

2

Απόφαση Δημάρχου 639/2012  

Απόφαση Δημάρχου 639/2012