Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 31/30-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15282/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2.Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, 3. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ Μέλος ∆.Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 3. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 5. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 10. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 11. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 12. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 13. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 16. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 2. Κυρίος Μιχαήλ 3. Μωριάτης Χρήστος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455/2011 Θέµα 17: Περί της ανάκλησης απόφασης ∆ιοικητή ΙΚΑ Υ20/138/21/12/2011 Αναστολή λειτουργίας παραρτήµατος ΙΚΑ ΕΤΕΜ Λεωνιδίου. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Με την από 21/12/2011 επιστολή προς όλους τους υπεύθυνους έγινε διαµαρτυρία σχετικά µε την ανάκληση απόφασης ∆ιοικητή ΙΚΑ Y20/138/21-12-2Q11 «Αναστολή λειτουργίας Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λεωνιδίου» και αναφέρει : Η Χώρα µας βυθίζεται σε µία άνευ προηγουµένου οικονοµική ύφεση, την οποία βιώνει µε ιδιαίτερη σφοδρότητα η Ελληνική Περιφέρεια. Καθηµερινά µικροµεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται στην χρεοκοπία και εργαζόµενοι στην ανεργία. Η οικονοµική ύφεση εξελίσσεται σε κοινωνική και οι επιπτώσεις επηρεάζουν δυσµενώς την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή προοπτική. Η αναστολή λειτουργίας του Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λεωνιδίου µε την υπ' αριθµ. Υ20/138/21-12-2011 Απόφαση του ∆ιοικητή του ΙΚΑ στην κρίσιµη περίοδο που διανύουµε, έρχεται να επιδεινώσει τη δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι συναλλασσόµενοι επιχειρηµατίες - οι επαγγελµατίες του τουρισµού - ο εµπορικός και ο αγροτικός κόσµος - οι απασχολούµενοι ιδιωτικοί υπάλληλοι - οι εργολήπτες δηµοτικών και δηµοσίων έργων - οι µηχανικοί και οι οικοδόµοι - οι εργάτες και οι συνταξιούχοι της περιοχής. Η εφαρµογή της συγκεκριµένης Απόφασης προκαλεί προβλήµατα βιωσιµότητας για επιχειρήσεις της περιοχής που απασχολούν µικρό αριθµό υπαλλήλων ή εργατών, ενώ είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρµοστεί, αφού αναγκάζει τους συναλλασσοµένους να µετακινούνται οδικώς σε µεγάλη απόσταση. Η προκαλούµενη απώλεια εργατοωρών και το οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος που επέρχεται υπερβαίνουν κατά πολύ το προσδοκώµενο όφελος από την εξοικονόµηση λειτουργικών εξόδων µε την αναστολή λειτουργίας του Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λεωνιδίου. Το Παράρτηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λεωνιδίου εξυπηρετεί έναν πληθυσµό της τάξης των 9.000 µόνιµων κατοίκων, σε µία περιοχή µε δυναµική οικονοµία, η οποία τη θερινή περίοδο φιλοξενεί τουλάχιστον 7.000 παραθεριστές. Η αναστολή της λειτουργίας του Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λεωνιδίου αντιµετωπίζεται από την Κοινωνία µας µε αγανάκτηση αλλά και προβληµατισµό για το µέλλον αφού και ανορθολογική είναι και πρακτικά ανεφάρµοστη. Ο ∆ήµαρχος - το ∆ηµοτικό Συµβούλιο - οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας κρίνουν απαράδεκτη την Απόφαση αυτή και τοποθετούνται ευθύτατα απέναντι της, διότι θεωρούν ότι είναι καθοριστικό βήµα για την περιθωριοποίηση του Τόπου µας και για την υποβάθµιση του επιπέδου των Υπηρεσιών µας, διότι έχει άµεσο αντίκτυπο στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µας, διότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια που καταβάλλει η Πολιτεία για την καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας. Στο σηµείο αυτό και αφού α) επιστήσουµε την προσοχή σας στο ότι το Λεωνίδιο είναι έδρα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και το Άστρος έδρα του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, β) επιστήσουµε την προσοχή σας στο ότι δεν νοείται «Καλλικρατικός» ∆ήµος στη Χώρα, χωρίς τις βασικές Υπηρεσίες στην έδρα του, γ) επιστήσουµε την προσοχή σας στο ότι η χιλιοµετρική απόσταση µεταξύ Λεωνιδίου και Άστρους είναι περίπου 100 χιλιόµετρα πήγαινε - έλα καθώς και ότι για να διανυθεί η απόσταση αυτή απαιτείται χρόνος τουλάχιστον 2 ωρών,


δ) επιστήσουµε την προσοχή σας στο ότι η σύνδεση Λεωνιδίου και Άστρους γίνεται µέσω πολύ κακού οδικού δικτύου ορεινής και δύσβατης περιοχής, η κυκλοφορία επί του οποίου επιδεινώνεται στη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειµώνα, ε) επιστήσουµε την προσοχή σας στο ότι τα δροµολόγια του ΚΤΕΛ Αρκαδίας από Λεωνίδιο προς Άστρος και αντίστροφα είναι ελλιπέστατα, στ) επιστήσουµε την προσοχή σας στο δυσβάστακτο οικονοµικό βάρος που µας επιβάλλεται µε την Απόφαση αυτή, ζ) επιστήσουµε την προσοχή σας στο ότι η λειτουργία του Παραρτήµατος ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Λεωνιδίου στο Λεωνίδιο είναι θέµα ζωτικής σηµασίας για τον ∆ήµο µας, η) επιστήσουµε την προσοχή σας στο ότι διαθέτουµε κατάλληλο δηµοτικό κτίριο για την στέγαση και τις λειτουργίες του Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λεωνιδίου, θ) επιστήσουµε την προσοχή σας στην υποχρέωση µας να υπερασπιστούµε τα συµφέροντα των Συµπολιτών µας και του Τόπου µας, ο οποίος µάλιστα είναι γνωστός Τουριστικός Προορισµός και Τόπος Παραγωγής Ιδιαίτερων Αγροτικών Προϊόντων, ι) επιστήσουµε την προσοχή σας στην υποχρέωση σας να στηρίζετε τους ανθρώπους που µένουν στην επαρχία και να βοηθάτε στην αποκέντρωση των πόλεων, κ) επιστήσουµε την προσοχή σας στο ότι δεν έχουµε το δικαίωµα να σας επιτρέψουµε ν' αναστείλετε την λειτουργία του Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λεωνιδίου, Σας προσκαλούµε ν' ανακαλέσετε άµεσα την Υ20/138/21 -12-2011 «Αναστολή λειτουργίας Παραρτήµατος ΙΚΑΕΤΑΜ Λεωνιδίου» Απόφασης σας και να συνεννοηθείτε µαζί µας για την εγκατάσταση του και τη συνέχιση της λειτουργίας του σε δηµοτικό κτίριο εντός του Λεωνιδίου.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μπεκύρος Φίλιππος τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να µην υπάρχει παράρτηµα ΙΚΑ στο Λεωνίδιο που θεωρείται πρωτεύουσα της Κυνουρίας, υπάρχουν άνθρωποι από τον τόπο µας που πρέπει επιτέλους να βοηθήσουν. Πρέπει να πιέσουµε, να κλείσουµε τους δρόµους και τόνισε ότι ο ίδιος θα προβεί σε παραίτηση από γιατρός του ΙΚΑ. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ρουσάλης Ιωάννης τόνισε ότι: Λαϊκή Συσπείρωση ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Ψήφισµα Οι αποφάσεις του µαύρου µετώπου της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ, µας οδηγούν σε µεγαλύτερη φτώχεια και εξαθλίωση, σε διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών. Εκφράζουµε την αντίθεση µας στα µέτρα και τις αντεργατικές πολιτικές τους. Καλούµε το λαό να αντιδράσει δυναµικά και συντονισµένα στο κλείσιµο του καταστήµατος ΙΚΑ Λεωνιδίου. Η εξέλιξη αυτή κινείται στη λογική της συρρίκνωσης και διάλυσης του ασφαλιστικού συστήµατος. Είναι αποτέλεσµα της γενικότερης εµπορευµατοποίησης των υπηρεσιών υγείας, που προωθούν διαχρονικά ΠΑΣΟΚ και Ν∆. Η κατάργηση και συρρίκνωση των υπηρεσιών δε συµβαίνει µόνο στο Λεωνίδιο και δεν έπεσε ξαφνικά σαν κεραυνός, είναι εδώ και καιρό σχεδιασµένο. Στα σχέδια τους είναι η διάλυση, ακόµη και αυτής της κουτσουρεµένης ασφάλισης και να οδηγηθούµε στην ιδιωτική ασφάλιση. Εκτός όµως από αυτό το µονόδροµο που µας στέλνουν, µας οδηγούν και στο να µην έχουµε καθόλου ασφάλιση, να µην έχουµε βιβλιάρια υγείας, σύνταξη κ.λπ. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις και το µέλλον που µας επιφυλάσσουν η ΕΕ και η τρικοµµατική κυβέρνηση, µε όποια µορφή και αν πάρει µετά τις εκλογές. Ευθύνες έχουν και όσοι µας έλεγαν ότι µε τον Καλλικράτη θα υπάρξει ανάπτυξη, θα έχουµε σε κάθε δήµο τεχνική υπηρεσία, πολεοδοµικό γραφείο, κοινωνική µέριµνα, όµως συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο δήµος, αντί για µόνιµο προσωπικό, κάνει ιδιωτικές συµβάσεις µε συµβούλους σε οικονοµικά και τεχνικά θέµατα, δεν έχει χρήµατα να πληρώσει για τη µεταφορά των µαθητών.


Η κατάσταση αυτή θα δηµιουργήσει καινούργια προβλήµατα στους κατοίκους της περιοχής και στους εργαζόµενους του δήµου µας, θα οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερη εξαθλίωση τα λαϊκά στρώµατα. Καλούµε τους εργαζόµενους, τους αγρότες, τους ΕΒΕ, τους συνταξιούχους να καταγγείλουν τη συνεχιζόµενη υποβάθµιση της υγείας, να απαιτήσουν αποκλειστικά δηµόσια υγεία, πρόνοια και παιδεία από το νηπιαγωγείο µέχρι το Πανεπιστήµιο, που να καλύπτει τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι µπορεί να δοθεί χώρος για την στέγαση του παραρτήµατος Ι.Κ.Α. στο ακίνητο του ∆ήµου όπου βρίσκεται και η ∆.Ο.Υ Λεωνιδίου. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Εγκρίνει τις ανωτέρω εισηγήσεις 2. Ζητά να γίνει άµεσα ανάκληση της Υ20/138/21 -12-2011 απόφασης ∆ιοικητή ΙΚΑ για «Αναστολή λειτουργίας Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λεωνιδίου». Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

455-2011  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Φιλιππακόπουλος Παναγιώ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you