Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 31/30-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15282/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2.Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, 3. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ Μέλος ∆.Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 3. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 5. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 10. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 11. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 12. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 13. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 16. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 2. Κυρίος Μιχαήλ 3. Μωριάτης Χρήστος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 454/2011 Θέµα 16: Επί αιτήσεως Αλιευτικών Συλλόγων Λεωνιδίου –Τυρού. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Οι αλιευτικοί σύλλογοι Λεωνιδίου και Τυρού µας προσκόµισαν τις αποφάσεις τους οι οποίες αναφέρουν τα εξής . Αλιευτικός Σύλλογος Λεωνιδίου : Σήµερα στις 19-12-2011 και ώρα 7 το απόγευµα συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του αλιευτικού συλλόγου «Άγιος Γεώργιος» του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και αποφάσισε κατόπιν εντόνων διαµαρτυριών των παράκτιων αλιέων λόγο µεγάλης έλλειψης αλιευµάτων και καταστροφής του γόνου από τις λάµπες να ζητήσει την απαγόρευση του γρι-γρι. Αλιευτικός Σύλλογος παραλίας Τυρού Σαπουνακαιίκων : Οµόφωνα πρέπει να βρεθεί τρόπος για την απαγόρευση των γρι-γρι κατόπιν εντόνων διαµαρτυριών των παράκτιων αλιέων και λόγο µεγάλης ελλείψεως αλιευµάτων και καταστροφής του γόνου από τις λάµπες κατόπιν τούτου πρέπει να βρεθεί τρόπος να απευθυνθούµε προς κάθε υπεύθυνο. Η κ. Π. Καζαντζόγλου υπάλληλος του ∆ήµου στην εισήγηση της αναφέρει: ∆ιαβάζοντας τις Αποφάσεις των δύο Αλιευτικών Συλλόγων του ∆ήµου µας και πριν εισηγηθώ οποιαδήποτε Πρόταση, όπως µου ζητήσατε, θα ήθελα να αναφερθώ στα κάτωθι, για µεγαλύτερη κατανόηση των θέσεων και εισηγήσεων µου. Στις 21-12-2006, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον µε αριθµό 1967/2006 Ευρωπαϊκό Κανονισµό. Σ'αυτόν περιλαµβάνονται σχετικά µέτρα ∆ιαχείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα µε παράλληλη τροποποίηση του Καν.ΕΟΚ 2847/93 και κατάργηση του ΕΚ 1626/94. Το Συµβούλιο, εκτιµώντας διάφορες ∆ιατάξεις, Αποφάσεις και λοιπά, έλαβε υπ'όψιν του, τα Βιολογικά, Κοινωνικά και Οικονοµικά Χαρακτηριστικά της Αλιείας στη Μεσόγειο, τα οποία απαιτούν τη Θέσπιση από την Κοινότητα, ενός Πλαισίου ∆ιαχείρισης. Έκρινε ότι, πρέπει να ληφθούν µέτρα για την Προστασία και την ∆ιατήρηση των Εµβιων Υδρόβιων Πόρων και των Θαλάσσιων Οικοσυστηµάτων, ώστε να υπάρξει βιώσιµη εκµετάλλευση τους. Έλαβε υπ'όψιν του την Απόφαση 1999/800/ΕΚ, για την Προστασία της µεγάλης Βιοποικιλότητας της Μεσογείου ( Σύµβαση της Βαρκελώνης), καθώς και ∆ιατάξεις άλλες, ώστε να διαφυλαχθούν Τόποι µεσογειακού ενδιαφέροντος, καταγράφοντας σε καταλόγους όλα τα είδη τα οποία κινδυνεύουν ή απειλούνται ή η εκµετάλλευση τους έχει ρυθµιστεί κανονιστικά. Θεωρεί ότι είναι σκόπιµο να υπάρξουν Επιστηµονικά στοιχεία για τη διατήρηση των αλιευτικών Πόρων στη Μεσόγειο, να αποφεύγεται η Υπεραλίευση των ψαριών κάτω του κανονικού µεγέθους. Είναι αναγκαία η προστασία κάποιων περιοχών, που συγκεντρώνονται γόνοι και πολύ µικρά ψάρια, καθώς και να λαµβάνονται πολύ σοβαρά υπ'όψιν οι εκάστοτε τοπικές βιολογικές συνθήκες. Επίσης έλαβε υπ'όψιν του, την απαγόρευση κάποιων αλιευτικών εργαλείων, τα οποία προκαλούν αποδεδειγµένα µεγάλη καταστροφή στο θαλάσσιο περιβάλλον και εξαντλούν τα ιχθυοαποθέµατα. Έτσι εξέδωσε τον εν λόγω Κανονισµό. Όπως σε κάθε Κανονισµό δίδονται κάποιοι ορισµοί, έτσι και εδώ υπάρχουν οι ανάλογοι. Μας δίδει λοιπόν και τον ορισµό των διαφόρων αλιευτικών εργαλείων, µεταξύ των οποίων και τον ορισµό του εργαλείου Γρι-γρι, ο οποίος έχει ως εξής. Το Γρι-γρι είναι ένα Κυκλωτικό δίχτυ, το κάτω µέρος του οποίου κλείνει µε ένα σχοινί. Χρησιµοποιείται για την αλιεία µικρών Πελαγικών ειδών, όπως γαύρος, σαρδέλα, παλαµίδες, τόνοι µικροί κ.α., µεγάλων Πελαγικών ειδών, γενικώς ψαριών που ζουν ψηλά στην υδάτινη στήλη (αφρόψαρα), αλλά και Βενθικών ειδών όταν κάποιοι τα χρησιµοποιούν ως συρόµενα.


Θα αναφέρω κάποιες πληροφορίες από λίγα άρθρα του Κανονισµού, που αναφέρονται γενικά, αλλά και στο εργαλείο Γρι-γρι. Το άρθρο 4 µιλά, για την απαγόρευση της αλιείας µε γρι-γρι και µε άλλα βέβαια εργαλεία, πάνω από βυθούς µε θαλάσσια βλάστηση, ιδίως Ροδοφυκών, τις Ποσειδωνίες ή Φυκάδες καθώς και πάνω από τις Τραγάνες. Στο άρθρο 7, παρέχεται η δυνατότητα σε ένα Κράτος-Μέλος, να ορίζει Προστατευόµενες Περιοχές στα Χωρικά του ύδατα, µετά από Επιστηµονικές πληροφορίες, όπου να απαγορεύονται σε αυτές ή να περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες µε στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των Θαλασσίων Οικοσυστηµάτων και αποφασίζουν οι Αρµόδιες Αρχές του. Στο άρθρο 8 υπάρχουν απαγορεύσεις, για: 1) Μη αλίευση κάποιων ειδών σπάνιων και απειλούµενων. 2) Μη χρησιµοποίηση διαφόρων υλικών ή ειδών , που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την αλίευση, όπως εκρηκτικές ύλες, άρπαγες, µέγεθος µατιού στα δίκτυα κ.α. 3) Μη χρήση διαφόρων αλιευτικών άλλων εργαλείων και τεχνικών κ.α. . Στα άρθρα 9 και 13 αναφέρονται στις αποστάσεις και τα βάθη που πρέπει για τη χρήση του κάθε εργαλείου, αλλά και το µήκος ή το ύψος ή το µέγεθος των µατιών των διχτύων τους. Για το γρι-γρι, η χρήση του να γίνεται σε απόσταση πέραν των 300 µέτρων από την ακτή, ή σε βάθος 50 µέτρων εφόσον αυτό συναντάται σε µικρότερη απόσταση από την ακτή. Το µήκος του διχτύου του να είναι έως 800 µέτρα και το µέγιστο ύψος του, έως 120 µέτρα. ∆εν επιτρέπεται να αλιεύουν σε βάθος µικρότερο του 70% του συνολικού κατακόρυφου ύψους του διχτύου του. Το µάτι του διχτύου πρέπει να είναι µικρότερο των 14 χιλιοστών. Αυτά και άλλα πολλά αναφέρονται στον εν λόγω Κανονισµό όµως: Η Νοµοθεσία στην Ελλάδα µέχρι σήµερα έχει µείνει στα Βασιλικά ∆ιατάγµατα του 1953, ή τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα του 1978,1993, ..... Η απαγόρευση του γρι-γρι στο Μαλιακό Κόλπο υπήρχε σε Β∆ από το 1953, τώρα στηρίχθηκε και ορθώς, στη µόλυνση του Κόλπου και στα νεκρά ψάρια λόγω αυτής, στη µόλυνση δηλαδή του Περιβάλλοντος. Από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, έχει καταδειχθεί, ότι έγιναν πολύ µεγάλες και µη αναστρέψιµες βλάβες στα παραγωγικά θαλάσσια οικοσυστήµατα, καθώς και υποβάθµιση, που προκαλείται από την υπεραλίευση στα ιχθυοαποθέµατα από τις µηχανότρατες, τα γρι-γρι και όλα τα συρόµενα εργαλεία κ.ά.. Από το 1968 έως σήµερα, οι ποσότητες των αλιευµάτων έχουν µειωθεί µέχρι και 50-60%, κάθε χρόνο δε παρατηρείται και µία µείωση 5-10% σε όλα τα είδη ψαριών, ή και εξαφάνιση κάποιων. Το 65% των ψαριών υπεραλιεύεται, τα δε ψάρια που πετιούνται κατά το ξεκαθάρισµα, ξεπερνούν τους 15.000 τόνους ετησίως. Έτσι για κάθε ψάρι που τρώµε, πρέπει στη σκέψη µας να αντιστοιχεί και ένα ψάρι που πετιέται. Σήµερα η κατακόρυφη µείωση των ιχθυοαποθεµάτων είναι πραγµατική απειλή, έχει περάσει το κατώφλι και είναι αναµφισβήτητο γεγονός, µε παράλληλο αφανισµό κάποιων πληθυσµών σπάνιων ειδών που ζουν στις θάλασσες µας, αλλά και κατάρρευση της αλιείας µας. Η απαγόρευση των γρι-γρι και των άλλων συρόµενων εργαλείων, καθώς και άλλων καταστροφικών πρακτικών αλιείας, επιβάλλεται να γίνει, ώστε να επαναφέρουµε τα ιχθυοαποθέµατα µας σε υγιή επίπεδα. Η δική µας Περιοχή, βλέπουµε να µην ξεφεύγει από το Γενικό πλάνο και τα αλιεύµατα κάθε χρόνο πράγµατι µειώνονται. Πολλοί οι λόγοι και όχι µόνον οι πιο πάνω αναφερόµενοι. Και η κλιµατική αλλαγή επηρεάζει τη µείωση µε την υπερθέρµανση του υδάτινου όγκου, αλλά και λόγω αυτού ο ερχοµός και άλλων ξενικών προς τον τόπο ειδών ψαριών, που παράλληλα είναι και χωροκατακτιτικά. ∆εν έχουµε δικά µας Γρι-γρι, αλλά ξένα έρχονται από άλλες γειτονικές περιοχές και σαρώνουν τα πάντα, χωρίς σεβασµό προς το θαλάσσιο περιβάλλον.


Μέχρι πρότινος γινόταν αλίευση και µε εκρηκτικά, ακόµη και σήµερα γίνεται παράνοµη αλίευση µε καταδυτικό εξοπλισµό, οξυγόνο και φως τη Νύκτα . Πολλά είδη από µαλάκια, αχινούς κ.ά., έχουν εξαφανισθεί από την περιοχή. Κάποιοι κόλποι της Περιοχής µας λειτουργούν σαν χώροι αναπαραγωγής ψαριών και πολλά είδη έρχονται να γεννήσουν εδώ, έτσι προκύπτει η ανάγκη για προστασία αυτών των περιοχών. Όπως η Βιοποικιλότης στο ∆ήµο της Νότιας Κυνουρίας είναι στην =ηρά πολύ µεγάλη, έτσι και τα θαλάσσια οικοσυστήµατα της είναι πολύ πλούσια. Οι κατά καιρούς εµφανίσεις .θαλασσίων χελωνών, φώκιας, δελφινιών κ.α. είναι αδιάψευστο σηµάδι του πλούτου αυτού. Ακόµη λοιπόν τίποτα δεν έχει χαθεί για µας. Μπορούµε και πρέπει να µην επιτρέψουµε την περαιτέρω υποβάθµιση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων µας, να προστατεύσουµε τους αλιείς µας και να βοηθήσουµε για µία λελογισµένη και στοχευµένη αύξηση των αλιευµάτων της περιοχής µας. Λαµβάνοντας υπ'όψιν : Α) Την έλλειψη προστασίας των προστατευοµένων ενδιαιτηµάτων. Β) Τον περιορισµένο αριθµό προστατευοµένων περιοχών αλιείας, Γ) Την ελλιπή προστασία των προστατευοµένων ειδών. ∆) Την αλίευση και εµπορία αλιευµάτων µικρότερων του ελάχιστου επιτρεπόµενου αλιεύσιµου µεγέθους. Ε) Την ελλιπή λειτουργία του κέντρου παρακολούθησης αλιευτικών δραστηριοτήτων. ΣΤ) Τη Νοµοθεσία που βασίζεται ακόµη σε Βασιλικά ∆ιατάγµατα του 1953 κ.λ.π.. Ζ) Τη µη τήρηση του ΕΚ 1967/2006. Η) Την κλιµατική αλλαγή και την υπερθέρµανση του πλανήτη. Όλα αυτά τα στοιχεία που έφεραν τον κλάδο της Αλιείας στην Ελλάδα στο σηµείο που βρίσκεται σήµερα, θα ήθελα να εισηγηθώ: - Την θετική Γνωµοδότηση στην Πρόταση των Αλιευτικών µας Συλλόγων. Περαιτέρω ενέργειες από πλευράς ∆ήµου για την εξασφάλιση της απαγόρευσης του Γρι-γρι στην Περιοχή. Και επιδίωξη από µέρους του ∆ήµου, ώστε να γίνει χαρτογράφηση των θαλάσσιων Οικοσυστηµάτων µας, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ανακήρυξη της θαλάσσιας περιοχής µας ως Θαλάσσιο Πάρκο, µε στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε επιβουλής οποιουδήποτε για οιαδήποτε µελλοντική εκµετάλλευση των ακτών µας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει οµόφωνα Να παρθούν µέτρα και να προχωρήσει η πρόταση για απαγόρευση και να περιφρουθεί το µέτρο για υπευραλίευση και να σταλεί επιστολή στο Λιµενικό Σταθµό για την αστυνόµευση του θαλάσσιου χώρου. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

454-2011  
454-2011  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Φιλιππακόπουλος Παναγιώ...