Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 30/7-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14324/1-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Μωριάτης Χρήστος 2. Γολεγός Παναγιώτης 7. Κουβούσης Παναγιώτης 3. Λάτσης ∆ηµήτριος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 433/2011 ΘΕΜΑ 43o: Περί ενηµερώσεως σχετικά µε έγγραφο προς την Περιφέρεια για ζηµιές στο λιµενοβραχίονα Πλάκας Λεωνιδίου. Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο είπε τα εξής: Με την από 12790/26-10-2011 επιστολή προς το Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ενηµερώσαµε ότι ο λιµενοβραχίονας του λιµανιού της Πλάκας Λεωνιδίου από το 2002-2003 έχει πληγεί από θεοµηνία µε ανέµους άνω των 10 µποφόρ και παραµένει απροστάτευτος. Έχει περάσει δεκαετία και ουδεµία εργασία ενισχύσεως έχει γίνει. Ως πότε θα αντέξει χωρίς να ενισχυθεί. Παρακαλούµε για τον άµεσο και εµπεριστατωµένο έλεγχο από µηχανικό των τεχνικών υπηρεσιών σας διότι εκτός της ανωτέρω έλλειψης προστασίας τελευταία έχι παρουσιαστεί και επικίνδυνη διεύρυνση των ρηγµατώσεων ανάµεσα στα µπλοκς. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου µε το από 48038/15962/2-11-2011 έγγραφό του προς την ∆/νση Τεχνικών έργων διαβίβασε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω επιστολής µας και ζητά από την υπηρεσία να προβεί σε αυτοψία του λιµενοβραχίονα και στις ενέργειες που άπτονται των αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας για το λιµάνι στην περιοχή Πλάκα Λεωνιδίου. Η ∆/νση Τεχνικών Έργων µε το από 48814/40/2-12-2011 έγγραφο της, προς την ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού µετά από έλεγχο που έκανε στο λιµενοβραχίονα διαπίστωσε τα κάτωθι: Υφαρπαγή ογκόλιθων προστασίας λιµενοβραχίονα. ∆ιαφορικές καθιζήσεις στο µπλοκ έδρασης. Συνίσταται τοποθέτηση προστατευτικής θωράκισης µε ογκόλιθους φυσικούς και τεχνικούς διαστάσεων 4-6 κ.µ. Προϋπολογισµός έργου κατ εκτίµηση 200.00 €. εισηγούµαι τη λήψη σχετικής µε το θέµα απόφασης υπό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α: 1. Παρακαλεί άµεσα τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την ένταξη του έργου ώστε να γίνει άµεσα η επισκευή και προστασία του λιµενοβραχίονα Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

2

433-2011  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2.Τσιγκούνης ∆...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you