Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 30/7-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14324/1-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Μωριάτης Χρήστος 2. Γολεγός Παναγιώτης 7. Κουβούσης Παναγιώτης 3. Λάτσης ∆ηµήτριος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


Αριθµός Απόφασης 428/2011 Θέµα 38ο: Επί αποφάσεως Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου σχετικά µε την χλωρίωση νερού και επισκευή πρώην Κοινοτικού Καταστήµατος. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος µε τη σειρά του, εξέθεσε τα εξής : Στη 15/2011 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου αναφέρονται τα εξής : Περί χλωριώσεως του νερού υδρεύσεως της Τ. Κ. Αγίου Βασιλείου και επισκευής κοινοτικού γραφείου. Στον Άγιο Βασίλειο Ν. Κυνουρίας και στο πρώην κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα 29 Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 17,00 ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου του ∆ήµου µας Παναγιώτης Κουβούσης παρουσία και του γραµµατέα Τροχάνη Κωνσταντίνου, αποφασίζει να ζητήσει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 1. την αλλαγή του χλωριωτή υδρεύσεως µε άλλον πιο σύγχρονο ο οποίος αυτόµατα θα επαναλειτουργεί όταν γίνεται διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο σηµερινός µε την παραµικρή διακοπή, που ούτε καν την αντιλαµβανόµαστε, παύει να λειτουργεί και χρειάζεται κάποιον να τον απαναλειτουργήσει. Επίσης το δοχείο διαλύσεως του χλωρίου είναι µικρό και χρειάζεται κάθε πέντε (5) ηµέρες να µπαίνει νέα ποσότητα χλωρίου. Να τοποθετηθεί µεγαλύτερο δοχείο που να κρατά τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες. 2. Σας είχα ενηµερώσει-επισηµάνει για την αναγκαιότητα της επιδιόρθωσης της ταράτσας του κοινοτικού γραφείου-ιατρείου διότι η διάβρωση του σοβά συνεχίζεται και θα γίνει, κάτι που το απευχόµαστε, ατύχηµα. Η πίστωση που πρέπει να εγκρίνετε ανέρχεται µε ΦΠΑ στο ποσό των 3.600€. ( Στρώση κόλλας πλακιδίων, περλίτης και αµµοκονία πάχους 6cm περίπου, αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων). Παρακαλώ να έχοµε ενηµέρωση για τις ενέργειές σας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει Οµόφωνα 1. Εγκρίνει την αλλαγή του χλωριωτή µε νέο καθώς επίσης και όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της χλωρίωσης. 2. Να εγγραφεί πίστωση 3.600 € στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2012 προκειµένου να γίνουν απαραίτητες επισκευές στη ταράτσα του κοινοτικού γραφείουιατρείου.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

κατωτέρω:

428-2011  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2.Τσιγκούνης ∆...

428-2011  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2.Τσιγκούνης ∆...

Advertisement