Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 30/7-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14324/1-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Μωριάτης Χρήστος 2. Γολεγός Παναγιώτης 7. Κουβούσης Παναγιώτης 3. Λάτσης ∆ηµήτριος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


Αριθµός Απόφασης 414/2011 Θέµα 24ο: Περί της Λειτουργίας ΚΕΠ Λεωνιδίου και ως ΕΚΕ (Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης).

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος µε τη σειρά του, εξέθεσε τα εξής : Το έργο που επιτελούν τα ΚΕΠ εστιάζεται στη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών µε τους δηµόσιους φορείς µε την ανάληψη για λογαριασµό τους του µεγαλύτερου µέρους των απαιτούµενων διαδικασιών χωρίς αυτοί να υποστούν τις συνέπειες της γραφειοκρατίας και των πολλαπλών µετακινήσεων. Περισσότερες από 1000 διοικητικές πράξεις και διαδικασίες έχουν κωδικοποιηθεί και συστηµατοποιηθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών . Οι πολίτες µε µία τους επίσκεψη στο ΚΕΠ µπορούν να πληροφορούνται για οποιαδήποτε θέµα αφορά συναλλαγές τους µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, να υποβάλλουν αιτήµατα, να καταθέτουν και να παραλαµβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους που βρίσκονται σε διάφορες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Η βασική ιδέα για τη δηµιουργία του ΚΕΠ συµπυκνώνεται στο σύνθηµα: "διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες " Στον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας λειτουργούν δύο (2) ΚΕΠ, ένα στο Λεωνίδιο και ένα στον Τυρό, στελεχωµένα µε 2 µόνιµους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών το καθένα. Στα ΚΕΠ λειτουργεί σύστηµα καταγραφής υποθέσεων που διεκπεραιώνονται. Μέχρι σήµερα στα ΚΕΠ Λεωνιδίου - Τυρού σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέγει η ∆ΟΛ ΚΕΠ (υπεύθυνη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για τον έλεγχο και την εύρυθµη λειτουργία των ΚΕΠ) έχει διεκπεραιωθεί -εξυπηρετηθεί ο ακόλουθος αριθµός υποθέσεων. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Λεωνίδιο 3.629 6.153 6.023 7.114 4.806 5.905 6.900 Τυρός 683 1.183 1.687 2.730 1.645 1.523 1.518 ∆εν έχουν υπολογιστεί υποθέσεις για τις οποίες δεν υπάρχει διαδικασία καταµέτρησης όπως αυτές του ΟΓΑ (ηλεκτρονικές υπηρεσίες), στρατολογίας κ.α. Η µετεξέλιξη του θεσµού των ΚΕΠ είναι τα ΕΚΕ. Το 2010 µε το ΦΕΚ 63Α/3-5-2010 προσαρµόζεται η ελληνική νοµοθεσία στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Μέσω του Νόµου αυτού δηµιουργούνται τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και καθορίζονται οι αρµοδιότητες τους. Σύµφωνα µε την Υ ΑΠ/Φ. 19.7/14/3 8 0/1 του Υπουργείου Εσωτερικών, τα κατωτέρω Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργούν και ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης: ΚΕΠΝ.Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 132Π ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 487 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 492 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 870 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΚΕΠ Ν.Α. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 310 ΚΕΠ Ν.Α. ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 317 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 387 ΚΕΠ Ν.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 124 ΚΕΠ ΝΟΜ. ∆ΙΑΜ. ∆ΡΑΜΑΣ, Ν.Α. ∆ΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ 312 ΚΕΠ Ν.Α. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 343 ΚΕΠ ΝΟΜ. ∆ΙΑΜ. ΕΒΡΟΥ, Ν. Α. ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 313


ΚΕΠ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 348 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 481 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 121 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 404 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 273 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 ΚΕΠ Ν.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 211 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 407 ΚΕΠ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 236 ΚΕΠ Ν.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 322 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 143 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 548 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 424 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 933 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 428 ΚΕΠ Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 336 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 125 ΚΕΠ Ν.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 346 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 53 ΚΕΠ Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 209 ΚΕΠ Ν.Α. ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 325 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 104 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 480 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 452 ΚΕΠ Ν.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 260 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 648 ΚΕΠ Ν.Α. ΠΕΛΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 339 ΚΕΠ Ν.Α. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 340 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 467 ΚΕΠ Ν.Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 334 ΚΕΠ Ν.Α. ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 165 ΚΕΠ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 316 ΚΕΠ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 341 ΚΕΠ Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 327 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 613 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 477 ΚΕΠ Ν.Α. ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 350 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 620 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 9 ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ Οµηρούπολης ΧΙΟΥ 102 ΚΕΠ Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Σύµφωνα µε την αντίστοιχη νοµοθεσία τα ΕΚΕ λειτουργούν µέσω της Εθνικής Πύλης ERMIS µε σκοπό: • Την αυτοµατοποιηµένη συλλογή και επικαιροποίηση πληροφοριών • Την ηλεκτρονική διαβίβαση αιτηµάτων • Την ηλεκτρονική λήψη απαντήσεων • Την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών µέσα από συνεργασία Πληροφοριακών Συστηµάτων • Την ηλεκτρονική παροχή πληροφόρησης Τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτευχθούν µέσω της διασύνδεσης µε τα • Πληροφοριακά συστήµατα των επιµελητηρίων • Πληροφοριακά συστήµατα των ασφαλιστικών ταµείων


Πληροφοριακά συστήµατα απόδοσης ΑΦΜ Πληροφοριακά συστήµατα εισαγγελιών — πρωτοδικείων Πληροφοριακά συστήµατα για ισοτιµίες πτυχίων Πληροφοριακά συστήµατα περιφερειών και ∆ήµων Πληροφοριακά συστήµατα αρµόδιων υπηρεσιών για αδειοδότηση επιχειρήσεων.

• • • • •

Στην σηµερινή συγκυρία όπου όλες οι υπηρεσίες ακολουθούν το µοντέλο του «Καλλικράτη» το οποίο εφαρµόστηκε στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού, κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθούν υπηρεσίες µε επιπλέον δυνατότητες ούτως ώστε να είναι κατά το δυνατόν πληρέστερη και γρηγορότερη η στον τόπο τους εξυπηρέτηση των πολιτών. Με γνώµονα τα παραπάνω, κρίνεται χρήσιµη η λειτουργία εντός του ΚΕΠ Λεωνιδίου και ενός ΕΚΕ, µέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης επιπλέον υποθέσεων θέτοντας ως επίκεντρο τις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται και προτείνονται: 1. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία θα ζητείται από το Υπουργείο Εσωτερικών η ένταξη του ΚΕΠ Λεωνιδίου στα ΕΚΕ. 2. Η ενίσχυση του ΚΕΠ Λεωνιδίου µε το επιπλέον απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργεί και ως ΕΚΕ. 3. Ο συνολικός εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού που διαθέτουν και τα δύο ΚΕΠ του ∆ήµου (αγορά νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών - εκτυπωτών και UPS), για να µπορούν να διεκπεραιωθούν υποθέσεις, χωρίς να υφίσταται τεχνολογικά εµπόδια, είτε λόγω λειτουργικών συστηµάτων είτε λόγω υλικού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει οµόφωνα 1. 2. 3.

Ζητείται από το Υπουργείο Εσωτερικών η ένταξη του ΚΕΠ Λεωνιδίου στα ΕΚΕ (Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης). Η ενίσχυση του ΚΕΠ Λεωνιδίου µε το επιπλέον απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργεί και ως ΕΚΕ. Ο συνολικός εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού που διαθέτουν και τα δύο ΚΕΠ του ∆ήµου (αγορά νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών - εκτυπωτών και UPS), για να µπορούν να διεκπεραιωθούν υποθέσεις, χωρίς να υφίσταται τεχνολογικά εµπόδια, είτε λόγω λειτουργικών συστηµάτων είτε λόγω υλικού.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

κατωτέρω:

414-2011  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2.Τσιγκούνης ∆...