Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 4/13-2-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1434/9-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 15. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 16. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κουβούσης Παναγιώτης 5. Φακλής Γεώργιος 2. Μάρκος Νικόλαος 6. Κουτσουµπός Παναγιώτης 3. Κυρίος Μιχαήλ 4. Μωριάτης Χρήστος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35/2012 Θέµα 8o: «Επί αιτήσεως ∆ηµοτικού Συµβούλου Νικολάου Βρεττάκη σχετικά µε τη πρόταση για παροχή βοήθειας σε φτωχούς και άπορους δηµότες». Προ τη λήψη της παρούσης αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος Ντουζένη Μαρία. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα έδωσε το λόγο στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Βρεττάκη Νικολάου ο οποίος ανέγνωσε την αίτηση του η οποία αναφέρει τα εξής : Η χώρα όπως όλοι βιώνουµε, περνάει µια πρωτοφανή κρίση. Η σηµαντικότερη αξία την οποία πρέπει να κάνουµε πράξη είναι η έµπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη προς τους αναξιοπαθούντες συµπολίτες µας. Όπως καθηµερινά ακούµε και βλέπουµε από τα µέσα Μαζικής ενηµέρωσης, πολλοί ∆ήµοι της χώρας µας έχουν ήδη προχωρήσει οργανωτικά σε παροχή βοήθειας σε συµπολίτες τους, που βρίσκονται σε προφανή και πρωτοφανή αδυναµία. Πιστεύω ότι πρέπι να ενώσουµε τις δυνάµεις µας συµµετέχοντας στο µεγάλο αυτό εγχείρηµα της κοινωνικής αλληλεγγύης . Με σκοπό την ανεύρεση χρηµατικών πόρων και οποιαδήποτε παροχών βοήθειας προς τους συνανθρώπους µας, πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κίνηµα εθελοντικής έµπρακτης προσφοράς το οποίο µέσα από πρωτοβουλίες του, θα απαντά στη κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο µπορώ να συµµετέχω και εγώ ενεργά για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού. Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος ανέφερε τα εξής : Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας από την 09/02/2012, έχει ανακοινώσει την συµµετοχή του στο πρόγραµµα δωρεάν διανοµής ζυµαρικών (µακαρόνια Νο6 , µακαρονάκι κοφτό και κριθαράκι µέτριο) , λευκασµένου µακρύσπερµου ρυζιού , φέτας και γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ σε άπορα άτοµα και οικογένειες βάσει του κανονισµού 945/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής αιτήσεων ορίστηκε η 16/03/2012. Η τελική ποσότητα κάθε προϊόντος, που θα διανεµηθεί στους απόρους θα προσδιορισθεί σύµφωνα µε τις διαθέσιµες ποσότητες τροφίµων που θα προκύψουν από τους σχετικούς µε το πρόγραµµα διαγωνισµούς και σύµφωνα µε το συνολικό αριθµό των τελικών δικαιούχων της χώρας. Ειδικότερα το εν λόγω πρόγραµµα αφορά άτοµα ή οικογένειες µε ετήσιο ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα µέχρι και 12.000 €. Το εισόδηµα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 30 % για τη σύζυγο, 30% για το πρώτο και 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόµενο παιδί, ενώ για καθένα από τα επόµενα ανήλικα ή προστατευόµενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%. Επιπλέον, το εισόδηµα των 12.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήµατα και κατά 40% σε περίπτωση µη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκοµίσουν όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα είναι τα εξής : I. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για την συµµετοχή του στο πρόγραµµα II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συµµετοχή του στο πρόγραµµα µέσω ενός και µόνο φορέα υλοποίησης III. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νοµίµου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου IV. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες,τρίτεκνες και µονογονεϊκές οικογένειες) V. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από το ∆ήµο, VI. Θεωρηµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος Φόρου Εισοδήµατος του προηγούµενου έτους εφαρµογής του προγράµµατος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την ∆.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρµόδια δηµόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκοµίσει άµεσα


VII. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσηµα του πάσχοντος, ανάλογα µε τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. VII Έγγραφα που να πιστοποιούν την µη ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας, στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω καθώς και την γνωµοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Γίνεται δεκτή η εισήγηση. 2. Να προβλεφθεί η σχετική πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό οικ. έτους 2012. 3. Να υπάρξει συνεργασία µε την Εκκλησία. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

35-2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 2. Κατσίκας Αλ...