Page 1

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΝ-ΨΛΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 19/31-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9265/26-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 3. Τσουκάτος Σπυρίδων 4. Τσεµπελή Αικατερίνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΝ-ΨΛΛ

Αριθµός αποφάσεως 221/2011 Θέµα 27ο: Περί της ανανεώσεως, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου του κ. Σπυρίδων Β. Λαγοδόντη. O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσια διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας ο οποίος και εξέθεσε προς τα µέλη τα εξής : Η άδεια για υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο χορηγείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ή διαµένει συνεχώς κατά τα τελευταία χρόνια ο ενδιαφερόµενος. Οι άδειες ισχύουν για µια τριετία και ανανεώνονται µε απόφαση του ∆.Σ κάθε φορά για ίσο χρόνο. Σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 1 το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν.3377/2011 (ΦΕΚ 202/Α/19-08-2005) οι όροι και οι προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου καθορίζονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.∆ 254/2005 (ΦΕΚ 307/Α/16-12-2005 «Ρύθµιση υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου)» η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της, στην αρχή που την έχει εκδώσει µέχρι τον Ιανουάριο του έτους λήξης της. Σύµφωνα µε το άρθρο 94 «πρόσθετες αρµοδιότητες ∆ήµων» παρ. 6 «στο άρθρο 75 παρ. 11 του Κ.∆.Κ προστίθενται οι ακόλουθες δραστηριότητες», υποπαρ. 30 «Χορήγηση µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου» του Ν. 3852/2010. Στο ∆ήµο µας κατατέθηκε από τον κ. Λαγοδόντη Σπυρίδων , κάτοικο Τυρού, η αριθ. 0662/Φ1333164/1191/16-6-2011 αίτηση, µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου και πρέπει το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆.Σ µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου, την από 0662/Φ1333164/1191/16-6-2011 αίτηση του Λαγοδόντη Σπυρίδων του Βασιλείου, αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Εγκρίνει την ανανέωση της άδειας για υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο του Λαγοδόντη Σπυρίδων του Βασιλείου, κάτοικο Τοπ. Κοινότητας Τυρού και για χρονικό διάστηµα τριών ετών, δηλ. µέχρι 31-12-2013. 2.Αναθέτει στο ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 221/2011  

Περί της ανανεώσεως, άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του κ. Σπυρίδων Β. Λαγοδόντη.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you