Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 19/31-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9265/26-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 3. Τσουκάτος Σπυρίδων 4. Τσεµπελή Αικατερίνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 202/2011 Θέµα 8o :«Επί των από 23-01-2011 και 01-06-2011 αιτήσεων του κ. Παναγιώτη Α. Τζοβάνη.» Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : Ο κ. Τζοβάνης Παναγιώτης του Αργυρίου στην από 23-1-2011 αίτησή του αναφέρει τα εξής: # Παίρνω το θάρρος να γράψω αυτή µου την αίτηση, υποχρεούµενος εκ των πραγµάτων, λόγω της κατάργησης της κοινότητας Κοσµά µε τον νόµο Καλλικράτη, πρέπει να γίνουν οι εκ του νόµου προβλεπόµενοι «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» της κοινότητας για τα έτη 2007-20082009-2010 της περασµένης κοινοτικής αρχής. Είµαι ένας ∆ΗΜΟΤΗΣ-ΚΑΤΟΙΚΟΣ αυτής της κοινότητας και επιθυµώ όπως ως διάδοχος κατάστασις ενεργήσεται τα δέοντα ώστε να καταστή δυνατός ο έλεγχος α) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΟΣ β)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ µέσω των αρµοδίων νοµίµων υπηρεσιών, οι οποίες κατά την ταπεινή µου γνώµη πρέπει να είναι : 1ον ) Ο ΕΛΕΚΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2ον ) ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υποβάλλοντας αυτό µου το αίτηµα για τον διαχειριστικό και οικονοµικό έλεγχο των πεπραγµένων της Κοινοτικής αρχής της περιόδου 2007-2010 υπό των παραπάνω υπηρεσιών. Θέλω κλείνοντας την ύπαρξη της η Κοινότητα να απαλλαγή µέσα από τις νοµικές διαδικασίες του ελέγχου και στην συνέχεια του απολογισµού σε δηµόσιο χώρο της Κοινότητος να απαλλαγή, και ιστορικά να ολοκληρωθεί το καλώς έχει της Κοινότητάς µας. Ενηµερώνοντάς σας δε σχετικά σας πληροφορώ ότι περιµένω ενηµέρωση σας σχετικά µε το θέµα, έχοντας έννοµο συµφέρον επιφυλάσσοµαι δια το νόµµον δικαίωµά µου ώστε να µετέχω στους ελέγχους και τους απολογισµούς των προαναφεροµένων ετών.# Με το 954/1-2-2011 έγγραφο του ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος Εµµανουήλ ∆ολιανίτης αναφέρει τα εξής ως απάντηση στην ανωτέρω αίτηση: #Σε απάντηση της από 28-01-2011 µε αριθµ πρωτ 826 αίτησή σας σας γνωρίζουµε ότι µέχρι 31 Μαρτίου 2011 διενεργείτε απογραφή των Οικονοµικών και Περιουσιακών στοιχείων και των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων (άρα και του Κοσµά) από γραφείο Ορκωτών Λογιστών. Τα αποτελέσµατα θα κοινοποιηθούν προς τους ∆ηµότες µας για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και γνώση της εικόνας τοπυ Νέου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.# Επανερχόµενος ο κ. Τζοβάνης Παναγιώτης του Αργυρίου στην από 1-6-2011 αίτησή του αναφέρει τα εξής: #Επανερχόµενος στην από 28-01-2011 µε αριθµ. Πρωτ. 826 αίτηση µου και ενηµερωτική απάντησή σας µε αριθµ. Πρωτ. 954/01-02-2011 ότι έως 31 Μαρτίου 2011 θα υπάρχει ενηµέρωση στα αιτήµατά µου. Όµως επειδή ουδεµία ενέργεια σας έχει γίνει για να κληθή : 1ον) Ο ελεκτής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε σκοπό τον διαχειριστικό έλεγχο της Κοινότητας Κοσµά για τα έτη 2008-2009-2010 και 2ον) Το Ελεκτικό Συµβούλιο µε σκοπό τον οικονοµικό έλεγχο της Κοινότητας Κοσµά Επανερχόνενος λοιπόν λόγω αµέλειας-αδράνειας σας σας καθιστώ συνυπεύθυνους και υπόλογους για τη µη ενεργοποίηση των νόµιµων διαδικασιών που προβλέπονται εκ των νόµων για τις περιπτώσεις υπόνοιας κακής διαχείρισης όπως προκύπτει από πιθανολογούµενες περιπτώσεις π.χ. αίτηση Αναφορά µε αρ. πρωτ. 27/21-07-2008 υπογράφοντες α) ∆ηµήτριος Εµµ. Τζοβάνης, β) ∆ηµήτριος Γεωρ. Λάτσης και γ ) ∆ιαµαντής Χρ. Τσολοµίτης. Παρακαλώ σας λοιπόν πρώτου εξαντληθεί η κατανόησή και η υποµονή µου να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για εκπλήρωση του δίκαιου αιτήµατός µου.


Εάν παρ’ ελπίδα η αδυναµία σας µε σκοπό τη συγκάλυψη καταστή γεγονός τότε θα αναγκαστώ προσωπικά να προσφύγω προς όλους τους αρµόδιους φορείς και θα εξετάσω την περίπτωση παράβασης καθήκοντος προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα Σπάρτης. Σας παρακαλώ µην µε αγνοήσετε, για εµένα το θέµα αυτό είναι θέµα ηθικής τάξεως και υποχρέωσης για την διαφάνεια στο κλείσιµο της Κοινότητας Κοσµά.# Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ` όψη του όλα τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να σταλούν οι σχετικές αιτήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειµένου να προβεί ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιουνίου στις σχετικές κατά νόµο ενέργειες . Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 202/2011  

Επί των από 23-01-2011 και 01-06-2011 αιτήσεων του κ. Παναγιώτη Α. Τζοβάνη.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you