Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. Κώδικας: 223 00 – Λεωνίδιο Πληροφορίες: Λιάκας Σ. Τηλέφωνο: 2757360203, Fax: 2757023224

Α.Π.

Προς Τ___ κ. ____________________________ του _______________ ∆ηµοτικ___ Σύµβουλο ∆ηµοτική Ενότητα ___________ (Τοπική Κοινότητα _______________ ) & Τ___ κ. __________________________________ του _______________ Πρόεδρο Τ.Σ _________________________ ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα _________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ∆.Σ [Άρθρο 67 Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)] Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συµµετέχετε στην (10/2013) συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (3η) Ιουνίου (2013) - ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:30, µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο: Επί εκθέσεως διαχειριστικού ελέγχου Κοινότητας Κοσµά περιόδου 1-1-2007 έως 31-122010. Θέµα 2ο: Περί της έγκρισης πιστώσεων για την υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης ταράτσας στο κληροδότηµα Μαρίας Μώττη. Θέµα 3ο: Περί της έγκρισης πιστώσεων για την υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε παροχή υδρεύσεως στο κληροδότηµα Μαρίας Μώττη. Θέµα 4ο: Περί της έγκρισης πιστώσεων για την εξασφάλιση οφειλών του κληροδοτήµατος Αικ. Χατζηπαναγιώτη. Θέµα 5ο: Περί της αποδοχής κληροδοτήµατος κ. Ζανιακού Αντωνίου. Θέµα 6ο: Περί της έγκρισης πιστώσεων από τα Κληροδοτήµατα Κόµητα και Μωραίτη για την υλοποίηση αναγκαίων εργασιών σε ακίνητα των κληροδοτηµάτων στην περιοχή Λεωνιδίου. Θέµα 7ο: Επί αποφάσεως του ∆ιοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ µε θέµα «Αναστολή λειτουργίας του Παραρτήµατος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λεωνιδίου και µεταφορά των αρµοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής του περιοχής στο Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τρίπολης». Θέµα 8ο: Περί της αποδοχής της ∆10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013 ΚΥΑ που αφορά την τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. ∆10Β1053970/1672ΕΞ2013/29-3-2013 ΚΥΑ µε θέµα «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Ο.Τ.Α. Α Βαθµού». Θέµα 9ο : «Περί της έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης µε θέµα «Καθορισµός για την περίοδο (2013-2014), των κοινόχρηστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µε πλειοδοτική δηµοπρασία και του προσδιορισµού του οικείου ελαχίστου ορίου προσφοράς». Θέµα 10ο : «Περί της έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης µε θέµα Καθορισµός για την περίοδο (2013-2014) των κοινοχρήστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η -1-


παραχώρηση κατ΄ έτος της χρήσης απευθείας (χωρίς δηµοπρασία) καθώς και της επιβολής του οικείου τέλους σε βάρος των χρησιµοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα αυτούς». Θέµα 11ο : Περί κανονισµού χρήσης κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Θέµα 12ο: Περί της έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή σχαρών όµβριων υδάτων Τ.Κ. Κοσµά, ∆.Ε. Κοσµά». Θέµα 13ο: Περί της έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου» ∆.Ε. Λεωνιδίου. Θέµα 14ο: Περί της παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού». Θέµα 15ο: Περί της παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου». Θέµα 16ο: Περί της πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Θέµα 17ο: Περί της έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ν. Κυνουρίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για την υλοποίηση του έργου « 8ο Φεστιβάλ Τσακωνιάς- µελιτζάzz Λεωνιδίου 2013» στις 4-7 Ιουλίου και 10 Αυγούστου 2013, στο Λεωνίδιο. Θέµα 18ο: Περί της λήψης απόφασης έγκρισης διενέργειας προµηθειών µε απευθείας ανάθεση Θέµα 19ο: Περί της συγκρότησης τριµελών επιτροπών για την παραλαβή προµηθειών. Θέµα 20ο: Περί εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Ά Τριµήνου οικονοµικού έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού. Θέµα 21ο: Περί της ψήφισης Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) οικ. έτους 2013 ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Θέµα 22ο: Περί της έγκρισης διαχείρισης ∆ΗΚΕΛ για το οικονοµικό έτος 2012. Θέµα 23ο: Περί της έγκρισης απολογισµού και ισολογισµού του ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το οικονοµικό έτος 2012. Θέµα 24ο : Περί εξουσιοδοτήσεως του προϊσταµένου ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας κ. Τροχάνη Κωνσταντίνου σχετικά µε την ανάληψη ποσού 17.957,00 € από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου». Θέµα 25ο: Περί ορισµού µέλους για την οριστική παραλαβή του έργου «Ίδρυση Σφαγείου Αιγοπροβάτων ∆ήµου Λεωνιδίου». Θέµα 26ο: «Περί αποδοχής του ποσού των 1.206,19€ και επιχορηγήσεως της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για την κάλυψη δαπάνης σχολικών Τροχονόµων ». Θέµα 27ο: Περί της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, για τη δηµιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης µε τίτλο « Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος µε scanner για την Υπηρεσία ∆όµησης», προϋπολογισµού 1.600,00€ και της τροποποίησης του οικείου προγράµµατος προµηθειών. Θέµα 28ο: Περί της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, για την ενίσχυση των πιστώσεων µε τίτλους α) «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» µε το ποσό των 15.500,00€ και β) «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» µε το ποσό των 5.000,00€. Θέµα 29ο: Περί της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης µε τίτλο «Μελέτη ανάπλασης κεντρικών δρόµων και πλατειών (ΠελετώνΑµυγδαλιάς) Τ.Κ. Πελετών», µε το ποσό των 5.480,00€ και της τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράµµατος µελετών. Θέµα 30ο: Περί της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης µε τίτλο «Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου παλαιού Γυµνασίου Λεωνιδίου -2-


(∆.Ε. Λεωνιδίου)», µε το ποσό των 10.550,00€ και της τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράµµατος έργων και µελετών. Θέµα 31ο: Περί της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης µε τίτλο «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος», µε το ποσό των 850,00€ και της τροποποίησης του οικείου προγράµµατος προµηθειών. Θέµα 32ο: Περί της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη», µε το ποσό των 1.363,36€ και της τροποποίησης του οικείου προγράµµατος προµηθειών. Θέµα 33ο: Περί της αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2013, µε βάση τις καταβληθείσες δόσεις οφειλοµένων µισθωµάτων θαλάσσιων εκτάσεων της SELONDA A.E., για τη δηµιουργία νέων απαραίτητων πιστώσεων: Α) Βελτίωση βατότητας δρόµου προς Μπουρνιά, προϋπολογισµού 5.000,00€. Β) Κατασκευή πέτρινου τοιχίου προς Κατσίγιαννη, προϋπολογισµού 6.900,00€. Γ) Αποκατάσταση ζηµιών στο κεντρικό δρόµο και στην θέση Αλώνι, προϋπολογισµού 6.500,00€. ∆) Αισθητική αναβάθµιση κοινόχρηστου χώρου στη θέση Κάµπος, προϋπολογισµού 6.900,00€. και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου τεχνικού προγράµµατος έργων. Θέµα 34ο: Περί της αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 για τη δηµιουργία νέων απαραίτητων πιστώσεων µε τίτλους: Α) «Συντήρηση πλατείας ∆.Ε. Κοσµά», προϋπολογισµού 5.000,00€. Β) «Συντήρηση µνηµείου Κοντόγιαννη και βρύσης Λεόντων ∆.Ε. Κοσµά », προϋπολογισµού 1.650,00€. Γ) «Προµήθεια και τοποθέτηση περιπτέρων στάσιµου εµπορίου ∆.Ε. Κοσµά», προϋπολογισµού 10.550,00€. ∆) «Αγορά και εγκατάσταση υποβρυχίου ∆.Ε. Κοσµά», προϋπολογισµού 8.900,00€. και της τροποποίησης του οικείου προγράµµατος εργασιών, προµηθειών και του τεχνικού προγράµµατος έργων και µελετών. Θέµα 35ο: Περί της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, για τη δηµιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης µε τίτλο « Καθαρισµός ρεµάτων κατοικηµένης περιοχής Τ.Κ. Κοσµά», προϋπολογισµού 4.950,00€ και της τροποποίησης του οικείου προγράµµατος εργασιών, προµηθειών και του τεχνικού προγράµµατος έργων. Θέµα 36ο: Περί της αναγκαιότητας ασφάλισης πινάκων ζωγραφικής ιδιοκτησίας ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, της σχετικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013. Θέµα 37ο: Επί εξωδίκου του ∆ηµάρχου Νότιας Κυνουρίας κατά του ∆ήµου Ευρώτα για τις γεωτρήσεις Μαρίου. Θέµα 38ο: Περί της διάλυσης Σύµβασης Έργου µε τίτλο «Ανάδειξη Βρύσης Πολίτη» µε ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Αφοι Λυτρίβη Ο.Ε.». Θέµα 39ο: Περί της αναγκαιότητας µίσθωσης ακινήτου στα Πούλιθρα για λειτουργία χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων , της σχετικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 και της σχετικής τροποποίησης του οικείου προγράµµατος υπηρεσιών. Θέµα 40ο: Περί της αγοράς κατάλληλου ακινήτου για επέκταση ΧΥΤΑ Λεωνιδίου. Θέµα 41ο: Περί της ενοικίασης δηµοτικού ακινήτου στον Βρονταµά Λακωνίας. Θέµα 42ο: Επί της 4/2013 απόφασης του Τ.Σ. Πουλίθρων που αφορά την µετεγκατάσταση του Κοινοτικού Γραφείου και του Αγροτικού Ιατρείου, στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Θέµα 43ο: Περί εγκρίσεως πιστώσεων για την επέκταση ∆ηµοτικού φωτισµού. Θέµα 44ο: Περί χορηγήσεως άδειας προέγκρισης, ίδρυσης καταστήµατος «Καφενείο Οβελιστήριο» στον κ. Κωνσταντίνου Νικόλαο στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

-3-


Θέµα 45ο:Περί της διατύπωσης αιτήµατος προς το ∆.Σ. του Συλλόγου «ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΝ» 1890 για την άµεση εκταµίευση υπέρ του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας του ποσού των 30.000,00€ για την εκπόνηση µελέτης δηµιουργίας Μουσείου στο δηµοτικό ακίνητο Τσούχλου. Θέµα 46ο: Περί του καθορισµού αντιτίµου για τη χρήση του Πύργου Τσικαλιώτη από ιδιώτες για προβολές και εκθέσεις. Θέµα 47ο: Επί εγγράφου Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά µε την ανάπτυξη Εθνικού Λιµενικού Συστήµατος και την εκπόνηση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και µελετών διαχείρισης λιµένων. Θέµα 48ο: Επί αποφάσεως Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέµα 49ο: Επί αποφάσεως Τ.Κ. Πλατανακίου περί επιχορήγησης για την διοργάνωση εκδήλωσης εις µνήµη Καπετάν Φούφα. Θέµα 50ο: Επί αιτήσεων αθλητικού Συλλόγου TAE KWON DO Λεωνιδίου για οικονοµική ενίσχυση. Θέµα 51ο: Επί αιτήσεως αθλητικού συλλόγου Λεωνιδίου «Το Λεωνίδιο» για επιχορήγηση µε το ποσό των 9.560,00€ για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων. Θέµα 52ο: Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Παραλίας Σαπουνακαιίκων «ο Απόλλων» για την επιχορήγηση µε το ποσό των 7.560,00€ για την κάλυψη εκδηλώσεων. Θέµα 53ο: Περί γνωµοδότησης για την τοποθέτηση από ιδιώτη πλωτής εξέδρας στον όρµο «Κίσσακας» / (Τ.Κ Πέρα Μελάνων). Θέµα 54ο: Περί διαγραφής τελών ύδρευσης. Θέµα 55ο: Επί αιτήσεων για παροχές ύδρευσης στα Πέρα Μέλανα – εκτός οικισµού. Θέµα 56ο: Επί αιτήσεως Χιώτη ∆ήµου για παροχή ύδρευσης στο αγρόκτηµά του στη θέση «Μάρσαλ». Θέµα 57ο: Επί αιτήσεως Βλάµη Ανδρέα για παροχή ύδρευσης στο αγρόκτηµα του στη θέση «Μαραθιάς». Θέµα 58ο: Επί αιτήµατος κατοίκων Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου (άρδευση καλλιεργειών). Θέµα 59ο: Επί αιτήµατος Καττή Ηλία του Βασιλείου για την µετακίνηση δηµοτικού αγωγού άρδευσης στην περιοχή «Τσουµιάς» και ιδιοκτητών όµορων αγροκτηµάτων για αντικατάσταση και επέκταση υπάρχοντος δικτύου άρδευσης. Θέµα 60ο: Περί διαγραφής τέλους αποχέτευσης. Θέµα 61ο: Επί αιτήσεως Γκίκα Χαρδούβελη για αγορά οικογενειακού τάφου στα Πούλιθρα. Θέµα 62ο: Επί αιτήσεως Θερµογιάννη Παναγιώτη για οικογενειακό τάφο στο κοιµητήριο Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. Θέµα 63ο: Επί αιτήµατος δηµοτών περιοχής Λάκκου Λεωνιδίου. Θέµα 64ο: Επί αιτήσεως Νικολάου Κυρίου του ∆ηµητρίου για αποζηµίωση ζηµιών λόγω της ανεµοθύελλας. Θέµα 65ο: Επί αιτήσεως Πλακοκεφάλου Ιωάννας για έλεγχο κατανάλωσης νερού. Θέµα 66ο: Επί αιτήσεως Νικολαϊδη Βασίλειου για επαναπροσδιορισµό χρέωσης υδροδοτήσεως. Θέµα 67ο: Επί αιτήµατος Θεοδωροπούλου Μαρίας για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµου χρέους. Θέµα 68ο: Επί αιτήσεως κ. Μπαµπαδήµα Άγγελου σχετικά µε τον καθορισµό θέσης καντίνας στον επαρχιακό δρόµο Κοσµά – Λεωνιδίου. Θέµα 69ο: Επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων Γυµνασίου Λεωνιδίου. Θέµα 70ο: Επί αιτήσεως ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ξερακιά Χρήστου για αντικατάσταση του από πρόεδρος της Τουριστικής επιτροπής του ∆ήµου µας. Θέµα 71ο: Επί αιτήσεως ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Τσιγκούνη ∆ηµητρίου. Θέµα 72ο: Περί της προβολής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας µέσα από το portal της κεντρικής σελίδας του wiw.gr. -4-


Θέµα 73ο: Περί της δηµιουργίας ντοκιµαντέρ µε τοπία του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Θέµα 74ο: Επί προτάσεως συνεργασίας του Εθελοντικού Σώµατος Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών. Θέµα 75ο: Επί αιτήσεως Συνδέσµου Απανταχού Παλαιοχωριτών Αρκαδίας για την ένταξη δύο εκδηλώσεων στο Παλαιοχώρι κατά το µήνα Αύγουστο. Θέµα 76ο: Επί επιστολής οµίλου επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ µε θέµα «Ασφαλίσεις αεροδιακοµιδής δηµοτών». Θέµα 77ο: Επί αποφάσεως ΤΚ Κουνουπίας περί τσιµεντόστρωσης δρόµων και τοποθέτησης προστατευτικών µπαρών.

(30η) Μαΐου (2013) Ο Πρόεδρος του ∆.Σ Παναγιώτης Ι. Γεωργίτσης

-5-

10_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you