Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 9/30-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5262/26-42012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε (15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Καρδάσης ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 5. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κυρίος Μιχαήλ 2. Κουβούσης Παναγιώτης 3.Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κ. Καρδάσης ∆ηµήτριος λόγω δικαιολογηµένης απουσίας του Πρόεδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα :


Αριθµός Απόφασης 104/2012 Θέµα 7 : Γνωµοδότηση για την τοποθέτηση από ιδιώτη πλωτής εξέδρας στον όρµο «Κίσσακας» / (Τ.Κ Πέρα Μελάνων). ο

Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, στο οποίο συµµετείχε [κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 95 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει και του άρθρου 80 παρ.3 του ν3852/20101] και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου (Τ.K) Πέρα Μελάνων, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Τριανταφύλλου Ιωάννης εξέθεσε τα εξής: Στο 477/17-04-2012 #«Πλωτή εξέδρα στον όρµο Κίσσακα ∆ήµου Τυρού Ν. Αρκαδίας» / (Σχετ: α) Η από 18-1-2012 αίτηση β) Το αριθµ. 807513.1/2012 έγγραφο του Λιµεναρχείου Ναυπλίου)# έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Αρκαδίας προς το ∆ήµο Τυρού, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής, αναγράφονται επί λέξει τα ακόλουθα: #Σας στέλνουµε την ανωτέρω α΄ σχετική, µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 5 Ν. 2971/2001 και αφορά την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «ΚΙΣΣΑΚΑΣ» του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Ν. Αρκαδίας από την εταιρεία «Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ» εκπροσωπούµενη νόµιµα από τον κ. Θεοφιλόπουλο Κωναταντίνο, µαζί µε τη γνωµοδότηση της Λιµενικής Αστυνοµίας του Λιµεναρχείου Ναυπλίου και παρακαλούµε όπως γνωµοδοτήσετε σχετικά#. Στην από 18-1-2012 σχετική αίτηση της «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» προς τη Λιµενική Αρχή Ναυπλίου, η οποία συνοδεύει το ήδη ειρηµένο έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Αρκαδίας προς το ∆ήµο Τυρού, η οποία (αίτηση) αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής, αναγράφονται επί λέξει και τα παρακάτω: #΄Εχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 5 του άρ. 14 του Ν. 2971/01 (Α΄ 285) και τη σχετική Απόφαση του ΥΕΝ 3117.1 (345/26-03-2003) προτιθέµεθα να τοποθετήσουµε πλωτή εξέδρα στην παραλία Κίσσακα ∆ήµου Τυρού. Ως εκ τούτου αιτούµεθα την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας για την τοποθέτησή της η οποία: α). Θα τοποθετηθεί στην θάλασσα χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό και την παραλία. β). Είναι από πλαστικό (πολυµερές) υλικό (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µη τοξικό, απόλυτα φιλικό µε το περιβάλλον. γ). Θα είναι επιτρεπόµενου µεγέθους έως 100 τ.µ, πλωτή, συναρµολογούµενη µη µονίµου φύσεως και θα είναι δυνατή, σε περίπτωση που επιβάλλεται λόγω δηµοσίου συµφέροντος, η άµεση αποµάκρυνσή της, µε απόφαση της Λιµενικής Αρχής. δ). Θα είναι για εποχιακή χρήση για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών µας. ε). Θα έχει αισθητικά την ηπιότερη µορφή παρέµβασης στο θαλάσσιο περιβάλλον (µικρό ύψος πάνω από τη θαλάσσια επιφάνεια, χρώµα συµβατό µε το θαλάσσιο περιβάλλον κ.λ.π). στ). Θα έχει φωτοσήµανση προς την πλευρά της θάλασσας και σε ύψος ενάµισι µέτρο µε περίβλεπτο φανό 60 αναλαµπών ανά λεπτό ακτίνας ενός ναυτικού µιλίου, πλήρους αυτονοµίας (ηλιακή) ο οποίος θα ενεργοποιείται αυτόµατα µε τη δύση του ηλίου. ζ). Τα υλικά αγκυροβολίας που θα χρησιµοποιηθούν στην πλωτή εξέδρα (καδένες, αγκύρια, πάσσαλοι, κλειδιά ναυτικού τύπου κ.λ.π) θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη αγκυροβολίας. η). Θα γίνει εν συνεχεία στο ΤΚΕΠ λιµένα σας για να συντάξει κατόπιν επιθεώρησής της στη θάλασσα πιστοποιητικό το οποίο θα αναφέρεται στην ασφαλή αγκυροβολία, πλευστότητα και καταλληλότητα της κατασκευής, δυνατότητα πρόσδεσης συγκεκριµένων σκαφών καθώς και στον επιτρεπόµενο αριθµό ατόµων που δύνανται να βρίσκονται επ’ αυτής. Συνοψίζοντας και δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα προστασίας του αιγιαλού – παραλίας και του περιβάλλοντος γενικότερα, σας βεβαιούµε για την πιστή τήρηση και εφαρµογή των ανωτέρω µε γνώµονα την εξυπηρέτηση µεν της επιχείρησής µας χωρίς την επιβάρυνση ή την διατάραξη της εύρυθµης λειτουργίας και εν γένει δραστηριότητας στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιµενικής Αρχής σας. Υποβάλλουµε συνηµµένα α) σχεδιάγραµµα αγκυροβολίας, β) µελέτη αγκυροβολίας, γ) τοπογραφικό διάγραµµα 1:500 όπου σηµειώνεται η θέση της πλωτής εξέδρας, δ) γνωµάτευση Γ.Χ.Κ περί µη τοξικότητας


των χρησιµοποιούµενων υλικών της πλωτής εξέδρας, ε) ενηµερωτικά φυλλάδια και φωτογραφίες, τα οποία θα σας βοηθήσουν όσο το δυνατό να αποκτήσετε σφαιρική εικόνα της όλης εγκατάστασης στ) φωτοαντίγραφο καταστατικού µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. Σας υποβάλλουµε τα ανωτέρω σε έξι (06) αντίτυπα τα οποία σας παρακαλούµε να προωθήσετε στις αρµόδιες υπηρεσίες για τελική έγκριση#. Στην 807513.1/2012 γνωµοδότηση της Λιµενικής Αστυνοµίας του Λιµεναρχείου Ναυπλίου προς τη Κτηµατική Υπηρεσία Νοµού Αρκαδίας, αντίτυπο της οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής αναγράφονται τα ακόλουθα: #Σας αποστέλλουµε ανωτέρω (α) σχετική µε τα επισυναπτόµενα σε αυτή δικαιολογητικά σε έξι (06) σειρές, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 5 Ν. 2971/2001 και αφορούν στην τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «ΚΙΣΣΑΚΑΣ» ∆ήµου Τυρού Αρκαδίας από την εταιρεία «Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ» Για την πληρέστερη ενηµέρωση σας σας γνωρίζουµε ότι η έκθεση Επιθεώρησης Πλωτής Εξέδρας ισχύει ως την 24-5-2013 ηµεροµηνία κατά την οποία η πλωτή εξέδρα επιθεωρείται εκ νέου. Η Υπηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση για την τοποθέτηση εν λόγω εξέδρας διότι η κίνηση των σκαφών στη συγκεκριµένη περιοχή είναι περιορισµένη και εκτιµάται ότι δεν θα προκαλέσει προβλήµατα στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας και στο θαλάσσιο οικοσύστηµα #. ΄Εχοντας υπόψη τα παραπάνω συνέχισε, εισηγούµαι τη λήψη σχετικής µε το θέµα απόφασης υπό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και τα λοιπά έγγραφα του σχετικού φακέλου και είδε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 «Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση έργων» του Ν. 2971 (ΦΕΚ 285 Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, έκαµε διαλογική συζήτηση και αποφασίζει

κατά

πλειοψηφία

- Γνωµοδοτεί υπέρ της έκδοσης από τη Κτηµατική Υπηρεσία Νοµού Αρκαδίας άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εκκίνησης µη µηχανοκίνητων θαλασσίων µέσων αναψυχής επί του θαλάσσιου χώρου του όρµου «Κίσσακας» του Τ.∆ Πέρα Μελάνων του ∆ήµου Τυρού στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», σύµφωνα µε τους όρους της οικείας ΄Εκθεσης Επιθεώρησης του ΤΚΕΠ Ναυπλίου και τις διατάξεις του άρθρου 14 «Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση έργων» του Ν. 2971 (ΦΕΚ 285 Α΄/19-122001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τόνισε ότι οι παραλίες είναι δηµόσιες και δεν εκµεταλλεύονται από τους ιδιώτες. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Ιωάννης Μαρνέρης .

104-2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, 2. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆...