Page 1

WEARIOR

MEN ONLY

LOOKS-STREET-CLUSTER-MEN'S STYLE

80BATH

December 2016 no.86 MARK MARAK IS WEARING BLACK T-SHIRT VINTAGE BY STYLIST'S OWN


ENTER

LIGHT UP BRAND

STOCKHOME - SWEDEN

lightupbrand

ENTERSHOP

lightupbrand

ENTERSHOP


CONTENTS WEARIOR TRICK P.7

WEARIOR/DECEMBER 2016

WEARIOR CHOICE P.24

WEARIOR INTERVIEW URBOY TJ P.40 WEARIOR GUESS : MARK MARAK P.28

WEARIOR SHOPPING P.1

THE STREET P.11


WEARIOR SHOPPING

WEARIOR SHOPPING

FREITAG’ จากผ้าใบคล ุมรถบรรท ุก สู่ ECO Friendly หลายคนอาจจะคุน้ หูคนุ้ ตากับแบรนด์ FREITAG (ฟรายถาก) กันมาบ้าง แล้ว เพราะว่าFREITAG เพิ่งได้มกี ารเปิ ดตัว Freitag Pop Up Store and Cafe อย่างเป็ นทางการในประเทศไทยเมือ่ เดือน มีนาคม ที่ผา่ นมา FREITAG คือแบรนด์กระเป๋ าและเสื้อผ้า สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ที่เป็ นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การผลิตจนถึงการย่อยสลาย วัสดุทกุ ชิน้ จะกลับคืนสูธ่ รรมชาติอย่างไร้ซึ่งมลพิษใดๆ

สยามสแควร์ 11, ประทุมวัน, กรุ งเทพมหานคร บริ เวณลาน Hard Rock Cafe เปิ ดบริ การทุกวัน เวลา 10:00 – 21:00 Tel. 02 658 3855

โดยในส่วนของ กระเป๋ า ทางผูผ้ ลิตได้เลือกใช้ ผ้าใบคลุมรถบรรทุก มา ใช้เป็ นวัสดุ โดยเป็ นผ้าใบที่ ผ่านการใช้งานจริง มามากกว่า 5 ปี เพื่อ เป็ นการรีไซเคิลสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งนอกจากจะ ท�ำให้กระเป๋ ามีความทนทานและกันน�ำ้ แล้วยังเป็ นการสร้างเอกลักษ์ให้กบั กระเป๋ าแต่ละใบด้วย

กระแส ECO-friendly ในตอนนีถ้ ือว่ามาแรงอย่างต่อเนือ่ งในหลายๆ ประเทศแบรนด์ตา่ งๆ ก็เริ่มออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาเพื่อต้อนรับกระแสนีก้ นั แล้ว แต่สำ� หรับในประเทศไทย คนทัว่ ไป มักจะคิดว่าสินค้าเหล่านีด้ ไู ม่ทนั สมัยและไม่มสี ไตล์เท่าไหร่นกั ด้วยข้อ จ�ำกัดต่างๆ ท�ำให้หลายคนอาจจะเข้าไม่ถึง แต่ในวันนี้ แบรนด์FREITAG ได้พิสจู น์ให้เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็มี ความทันสมัย และใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน

1

2


w

w

WEARIOR SHOPPING

WEARIOR SHOPPING

ร้าน Freitag Pop Up Store and Cafe จะแบ่งออกเป็ นสองโซนด้วยกันคือ ส่วนของ store ขายกระเป๋ าและเสื้อผ้าที่รวบรวมสินค้ารุ่นดังๆ มาไว้ในที่ เดียวกัน ให้คณ ุ ได้เลือกกันอย่างจุใจ และอีกโซนคือ ร้านกาแฟดริปที่ทางFREITAG ร่วมมือกับ ร้าน Hands and Heart มาให้คณ ุ ได้สมั ผัสรสชาติแท้ๆ ของกาแฟกับบรรยากาศสุดฮิปเตอร์บรรยากาศภายในร้าน จะจ�ำลองให้ เหมือนเราอยูใ่ นโกดัง ที่พี่นอ้ ง Markus และ Daniel ตระกูล Frietag ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์FREITAG ใช้ในการตัดเย็บและผลิดกระเป๋ ารุ่นแรกๆ โดยจะแบ่ง ออกเป็ นสองชัน้ ด้วยกัน ซึ่งFreitag Pop Up Store จะอยูบ่ ริเวณชัน้ แรก มี การจ�ำหน่ายกระเป๋ ารุ่นต่างๆ ให้ทกุ ท่านได้เลือกกันได้ตามสะดวก

Collection เสื้อผ้า นัน้ ทางFREITAG ก็ได้เลือกสรรค์วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม และทุกขัน้ ตอนการผลิตก็ปลอดภัยไร้มลพิษ โดยเริ่มตัง้ แต่การ เลือกเนือ้ ผ้า โดยFREITAG ได้เลือกเส้นใย Linen, Hemp และ Modal มาเป็ น วัตถุดบิ แทนการใช้ Cotton แต่ในขนาดเดียวกันก็มคี วามคงทนแข็งแรง และมีความทันสมัย สามารถใส่ได้จริงในทุกโอกาศ ซึ่งนอกจากนี้ การใช้ วัสดุที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติ ยังท�ำให้ผใู้ ส่ ไม่ระคายเคืองผิว ซับเหงือ่ ได้ดี และยังป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ท�ำให้ไม่มกี ลิน่ อับ 3

4


halyang

halyang

halyang_official

5

halyang_official

6


WEARIOR TRICK

3ESSENTIAL JACKETS

WEARIOR TRICK

#COACH JACKET

Coach jacket , Bomber jacket , Overshirt jacket

ต้อนรับหนาวนีด้ ว้ ยJacketสามสไตล์ที่รบั รองว่าใส่แล้วเท่อย่างแน่นอน เพราะปกติซื้อของไม่คอ่ ยถูกฤดูกาล บางทีชอบซื้อเสื้อกันหนาวช่วงหน้า ร้อน บางครัง้ ก็ชอบซื้อเสื้อกันฝนช่วงหน้าร้อน เพราะฉะนัน้ ก็จะได้ของถูก และแพงผสมๆกันไปบ้าง บางชิน้ รูว้ ่าไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมบ้านเราแต่ ก็ยงั ซื้อมา แต่ก็ยงั ซื้อมาเพื่อใช้ในอนาคต ในวันนี้ WEARIOR จะพาไปแนะ เกร็ดความรูด้ ๆ ี ในการใส่แจ็คเก็ตกัน

7

มาเริ่มกันที่แจ็คเก็ตตัวแรกที่ได้รับอิทธิพลเต็มๆมาจากกีฬาของชาว อเมริ กันถ้าใครเคยดูอเมริ กันฟุ ตบอลหรื อเบสบอลผ่านตามาบ้าง แจ็ คเก็ ตตัวนี้แหละที่โค๊ชทั้งหลายมักจะใส่คมุ ทีมอยู่ขา้ งสนามซึ่งตัว แจ็คเก็ตถูออกแบบมาในรูปลักษณ์ที่คล้ายกับเสื้อเชิต้ แต่ตา่ งกันที่ขา้ ง หน้าจะแทนที่ดว้ ยกระดุมแบบแล้วจะมีกระเป๋ าด้านข้างทัง้ สอง ท�ำให้ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็น Coach Jacketส่วนใหญ่จะมีอยูใ่ นคอลเลค ชัน่ ของอเมริกันแบรนด์ทั้งหลายโดยเฉพาะพวกแบรนด์สตรีทแวร์อ ย่างSupreme หรือ Stussy

8


WEARIOR TRICK

WEARIOR TRICK

#BOMBER JACKET

#OVERSHIRT JACKET

น่าจะเป็ นแจ็คเก็ตที่ถกู เราพูดถึงบ่อยที่สดุ ในหลายๆบทความ เพราะด้วย ความสารพัดประโยชน์ของ Bomber Jacketที่ทำ� หน้าที่ได้หลากหลายมา กกว่าที่คณ ุ คิด ตัง้ แต่สวมกับเสื้อยืด กางเกงยีนส์ในวันสบายๆของคุณ หรือวันที่จำ� เป็ นจะต้องใส่เสื้อเชิต้ ผูกไทไปท�ำงาน แล้วต้องมีสงั สรรค์กบั เพื่อนต่อลองสวมทับด้วย Bomber Jacket ดู ก็จะท�ำให้ลคุ ของคุณออกมา ดูกงึ่ ล�ำลองได้

อีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจส�ำหรับใครที่กำ� ลังมองหาแจ็ คเก็ ต ที่ ใ ส่ ง่า ยและดูไ ม่ เ ยอะเกิ น ไปส�ำ หรั บ เมื อ งไทยเพราะรูป ทรง ภายนอกดูเผินๆจะคล้ายกับเสื้อเชิต้ ปรกติ แต่ที่จะแตกต่างกัน คือ overshirt jacketส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับกระเป๋ าด้านหน้าแ บบปิ ด เพราะเป็ นเสื้อที่ได้อิทธิพลมาจากเสื้อผ้า workwear ใน สมัยก่อนที่เน้นฟั งค์ชนั ่ การใช้งานเป็ นหลัก โดยบางแบรนด์อาจ

9

10


THE STREET December 2016

NAKIN Jacket : Bike jacket T-Shirt : Uniqlo Chino : Zara

11

12


EM T-Shirt : JJ Green Jeans : Levi’s Shoes : Redwing 13

BAS T-Shirt : JJ Green Jeans : Chino Shoes : Vans 14


TON T-Shirt : Biebershop Jeans : Zara Shoes : Vans 16

SUP T-Shirt : Hawaii Jeans : Gas soline Shoes : Redwing 17


GUN T-Shirt : JJ Green Jeans : Takarawog Shoes : Nike air 18

KANUT T-Shirt : JJ Green Jeans : JJ Green Shoes : Converse 19


BEN T-Shirt : JJ Green Jeans : H&M Shoes : Vans

MOS T-Shirt : Uniqlo Jeans : H&M Shoes : Adidas 20

21


MAN T-Shirt : 7 Street Jeans : Momotaro Shoes : Redwing 22

BUR T-Shirt : Uniqlo Jeans : H&M Shoes : Rompboy 23


WEARIOR CHOICE

WEARIOR CHOICE

SWAG STYLE

VINTAGE STYLE หากใครยังไม่รวู้ ่าวันนีค้ วรใส่อะไรออกไปเที่ยวข้างนอกนี้ WEARIOR ขอน�ำตัวเลือกๆดีๆมาเป็ นตัวเลือกแก่คณ ุ กัน เริ่มด้วย vintage style แนวนีน้ า่ จะเป็ นตัวเลือกที่เหมาะแก่การแต่งแบบคุมโทนเป็ นอย่างยิ่ง รับรองว่า สาวๆหลายคนต้องเหลียวมองเลยแหละ Shoes : converse Jeans : Levi’s T-shirt : Uniqlo Jacket : MC Glasses : Rayban

24

ต้องยอมรับเลยว่าการแต่งตัวแนวฮิพฮอพ แนวSWAG ก�ำลังเป็ นที่ นิยมกันอย่างมากในหมูว่ ยั รุ่น ซึ่งวันนี้ WEARIOR ไม่รอช้า น�ำแนวทาง ดีๆมาให้วยั รุ่นทุกๆคนได้แต่งตามกันแล้วรับรองว่าแต่งก่อนเท่กอ่ น กันไปเลย Shoes : yeezy V.1 Jeans : Saint-Paris T-shirt : Uniqlo Jacket : Bomber Glasses : red Cap : peaceninemoose

25


WEARIOR CHOICE

WEARIOR CHOICE

PILOT STYLE

STREET STYLE อีกหนึง่ แนวทางการแต่งตัวที่กำ� ลังนิยมกันไม่แพ้แนว SWAG นัน้ เลย ก็คือ Street fasion นัน้ เอง แต่ที่แนวนีจ้ ะพิเศษกว่า SWAG ก็คือ ตัง้ แต่ หัวจรดเท้าต้องเรียกได้ว่า ต้องเป็ นอาเสี่ยกระเป๋ าหนักได้เลย เพราะแบ รนด์เนมแต่ละอย่างเรียกได้ว่า ท็อปๆ ทัง้ นัน้

ส�ำหรับใครที่ชอบการแต่งตัวแบบเรียบๆแต่ดดู ี ต้องบอกเลยว่าแนว PILOT นีอ่ าจเป็ นแนวที่ใช่ก็เป็ นได้ เพราะนอกจากการแต่งตัวที่ดเู หมือน จะธรรมดา แต่แลกมาด้วยความสุขมุ และเป็ นผูช้ ายอบอุน่ กันเลยที เดียวเชียว

Shoes : NMD R1 Jeans : Saint-Paris T-shirt : yeezus Jacket : Bomber Cap : peaceninemoose

Shoes : converse Jeans : grey chino Shirt : Uniqlo Sweatshirt : H&M Glasses : Rayban

26

27


WEARIOR PRESEnT MARK MARAK MODEL : MARK PHOTO : NOTHP STYLE : STYLE’S OWN BY MARK

28

29


30

31


32

33


34

35


36

37


rompboy

ROMPBOY

TAKARAWONG

rompboy takarawong

38

39


WEARIOR INTERVIEW URBOY TJ

40

41


WEARIOR INTERVIEW

ตอนนี้กำ� ลังท�ำอะไรอยูค่ รับ TJ ตอนนีก้ ็กำ� ลังท�ำซิงเกิล้ เดีย่ ว ปล่อยออกมาแล้วทัง้ หมด 5 เพลง มี เค้าก่อน คิดดัง Beautiful วายร้าย แล้วก็ เอาดีดดี ิ ซึ่ง ได้พี่โต้ง (2P) Southside Phuket มาร่วมงานด้วย

ในปัจจุบนั นี้เราก็พดู ได้เต็มปากเลยว่า TJ เป็นศิลปินคนหนึ่งที่มี อิทธิพลต่อการแต่งตัวในแนวทาง Street Fashion คนนึงของไทย เลย เราอยากทราบว่านิยามของค�ำว่า Street Fashion ของค ุณคือ อะไร Street คือการ Mix & Match ให้มนั ออกมาเป็ นตัวตนของเรามากที่สดุ พูดง่าย ๆ คือเราไม่จำ� เป็ นต้องเหมือนใคร ทุกคนไม่จำ� เป็ นต้องเหมือนกัน มันคือการจับคูท่ ี่แสดงออกถึงตัวตนของเราออกมา อยากทราบความคิดเห็นของ TJ ที่มีต่อ Street Fashion ของไทยใน ปัจจุบนั ก็ตอ้ งบอกเลยว่า Street Fashion ไทยมาไกลเหมือนกันนะ เพราะล่าสุดไป ELLE Fashion week มา คือผมเห็นเลยว่าตอนนีค้ นไทยตืน่ ตัวเรื่องนีก้ นั มาก ๆ เพราะเมือ่ มองย้อนไปก่อนหน้านีน้ มี่ นั ไม่ขนาดนีน้ ะ มันอาจจะด้วย เรื่องของยุคโลกาภิวฒ ั น์ที่ทกุ คนจับต้องมองหา References ของตัวเอง กันได้งา่ ยมากขึน้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ตอ้ งบอกว่าวงการ Street Fashion ของเราไปได้ไกลจริง ๆ

อยากทราบว่าไอดอลของค ุณเป็นใครในการท�ำเพลงของค ุณ ? โอ้โฮ เยอะมาก ... ขอดูในมือถือแปปนึงละกัน เดีย๋ วลิสท์ให้ ก็มี ... Pharrell Williams , Jay Z , Snoop dogg , Nerd , One Republic , Chainsmokers , Usher ว่ากันไปยาว ๆ มันเยอะมากจริง 42

43


WEARIOR INTERVIEW

อีก 10 ปี ข้างหน้า TJ มองตัวเองไว้อย่างไร ถึงตอนนัน้ ผมอยากมีคา่ ยเพลงเป็ นของตัวเอง อยากมีศิลปิ นในค่าย ท�ำ เพลงแล้วก็เป็ นโปรดิวเซอร์ให้เขา ให้เขาออกไปน�ำเสนอความเป็ นตัวเรา ในแบบของเขา แล้วก็ถึงตอนนัน้ คงไม่ได้ออกไปกระโดดโลดเต้นมากนัก เหมือนตอนนี้ เรื่องของวัยอะนะ นัง่ อยูบ่ า้ นบ่อยขึน้ คอยเป็ นป๋ า นัง่ สูบ )ซิการ์ ใส่ทองเต็มตัว ถ้าวงการเพลงมันยังไปไหวอะนะ หัวเราะ หมายความว่าตอนนี้วงการเพลงอยูใ่ นสภาวะวิกฤต คือต้องพูดว่ามันไม่ใช่แค่ในไทย มันเป็ นยังงีไ้ ปทัว่ โลก คือเราอยูใ่ นยุคที่ ผูค้ นต่างคิดว่าของพวกนีม้ นั ฟรี ทัง้ ที่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่ไง ย้อนกลับ ไปที่เพลงมันยังจับต้องได้ในรูปแบบของแผ่นเสียง และ ซีดี ศิลปิ นอยูไ่ ด้ เพราะรายได้จากตรงนัน้ แต่ตอนนีม้ นั ไม่ใช่ไง ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว ค่ายเพลง มันก็ลดน้อยลงศิลปิ นจึงต้องดูแลตัวเองกันมากขึน้ มันก็เป็ นหน้าที่ของ ผมและศิลปิ นคนอื่น ๆ เหมือนกันที่ตอ้ งปรับตัวกันต่อไป และคิดว่าใน อนาคตทุกอย่างจะดีขนึ้ นะ ส ุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามผลงาน TJ หน่อยครับ ฝากเพื่อนๆทุกคนให้คอยติดตามผลงาน TJ ด้วยนะครับ ตอนนีก้ ็มเี พลง ใหม่ที่เตรียมปล่อยอยูห่ ลายเพลงเหมือนกัน ยังไงอยากให้ตดิ ตามกันให้ดี ขอบคุณมากครับ

44

45


H&M

UNIQLO

h&mthailand

h&mthailand

uniqlothailand uniqlothailand

46

47


SUBSCRIBE NOW WEARIOR

MAGAZINE NO.86

WEARIORTHAILAND WEARIORTHAILAND

WEARIOR  

This magazine is present about men's fashion in Thailand