Norwegian Rooms magasin

Page 1

Et nasjonalt ansvar

Multikanal kundereise

VÌr digital eller dø

6

10

18

Norwegian Rooms

ÂŽ

Et magasin for deg som er interessert i norske ferdigvarer, internasjonale merkevarer og en innovativ fremtid.


Et kraftsenter for norske internasjonale merkevarer Klyngeleder ODDBJØRN HATLØY Daglig leder Norwegian Rooms AS Styreleder JON-ERLEND ALSTAD Administrerende direktør Ekornes Beds AS Styremedlemmer LILLEVI E. ØGLÆND IVARSON Senior Vice President HR & Organisation Development Scandinavian Business Seating AS MONIKA HESTAD Sivilindustridesigner, PhD Brand Valley AS JOAKIM HELLAND Administrerende direktør Helland Møbler AS JON DANIEL NESJE Administrerende direktør Wonderland AS Styreleder Norsk Industri Møbel + Interiør TORBJØRN ANDERSSEN Møbeldesigner og partner Anderssen & Voll Professor II Møbel og komponentdesign Kunsthøgskolen i Bergen Faste observatører til styret OSCAR KIPPERBERG Spesialrådgiver Innovasjon Norge EGIL SUNDET Bransjesjef Norsk Industri Møbel+Interiør ØYVIND TVETEN Rågiver Møre og Romsdal Fylkeskommune

2

N OR WE GI AN ROOMS ®

Norwegian Rooms® bygger på et felles ønske blant toneangivende norske merkevareeiere, om å utvikle sterkere internasjonal konkurransekraft. Næringsklyngen har siden start, hatt et målrettet fokus på utfordringer som bidrar til at bedrifter og akademiske aktører løfter i fellesskap.

Det er etablert en rekke møteplasser som bidrar til nettverksutvikling og kompetansespredning. Innholdsmessig har samarbeidet i hovedsak omfattet ulike former for kompetanseheving for medlemsbedriftenes ansatte. De aktivitetene som er gjennomført, blir positivt vurdert av deltakerne.

Arena-prosjektet fra 2013, har skapt økt samarbeid og interaksjon mellom bedriftene i klyngen.

For å stimulere til økt forskning og utvikling fremover, har Norwegian Rooms® engasjert seg i byggingen av relasjoner mellom bedriftene og ulike akademiske miljøer.

Prosjektet ble etablert i en situasjon der det ikke eksisterte noe faglig samarbeid mellom produsentene. Deltakerbedriftene har raskt omstilt seg til en ny arbeidsform preget av åpenhet, tillit og samarbeid. Det eksisterer stor forståelse i bransjen om at samarbeid er nødvendig for å sikre videre vekst i næringen. Et stort antall personer har deltatt i aktiviteter i regi av Norwegian Rooms®. Fremdriften i Norwegian Rooms® har vært god, samtidig som vi har erfart at man må bygge stein på stein. I løpet av første Arena-periode er det etablert et godt fundament for et mer krevende og omfattende samarbeid i neste periode. Det blir fremover satt ytterligere fokus på å bygge sterke, strategiske klyngerelasjoner mellom norske ferdigvarebedrifter, utover dagens kjerne av møbel- og interiørindustri. Det er også etablert kompetanse- og FoUrelasjoner inn mot flere ledende norske fagmiljøer. Næringsklyngen har etablert de første prosjektene med internasjonale klynger, og dette skal utvikles videre.

I samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), arbeides det målrettet med flere utviklingsprosjekter knyttet til merkevareledelse, internasjonalisering, digitalisering og nye forretningsmodeller. Det er et uttalt mål i klyngens strategi, å realisere et kompetanseløft i den kommende perioden Hensikten er å utvikle bedriftene til å bli first movers på den globale arenaen. Dette krever både aktiv kompetansebygging i bedriftene og forskning på området. Her vil NHH, NTNU og deres samarbeidspartnere spille en nøkkelrolle. Målet er at dette skal bygge fundamentet i et nytt kraftsenter for norske internasjonale merkevarer.


32

30

20

32

26

18

Innhold 04 Norwegian Rooms® status 06 Leder 08 Digital transformasjon 10 Multikanal kundereise 18 Vær digital eller dø 20 Go Global / Go Digital 24 Kompetanseprogram 26 Designtenkning og brukerdrevet innovasjon 28 Nye forretningsmodeller 32 Fremtidens handlemønster 36 Målguppen tvinger frem nye produkter 38 Skandinavisk samarbeid

N O R WE GI AN R O O MS ®

3


Hvem er Norwegian Rooms® Norwegian Rooms® er et klyngeprosjekt for norske, designdrevne ferdigvareleverandører. Kjernen av dagens næringsaktører har utgangspunkt i møbel- og interiørnæringen Prosjektet har et nasjonalt nedslagsfelt, med en særlig tyngde i Møre og Romsdal der industriens geografiske tyngdepunkt ligger idag. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter aktivt opp om utviklingen og er en partner for Norwegian Rooms®. Siden 2013 har Norwegian Rooms® hatt sin offisielle status i Arenaprogrammet til Innovasjon Norge. I 2015 ble klyngen tildelt Bronze Label i Cluster Management Excellence. Statusen er en bekreftelse på at klyngen har et godt strategisk fundament, og arbeider målrettet med å forbedre organiseringen og ledelsen av sine aktiviteter. Norwegian Rooms AS er organisert som et aksjeselskap, eid av ti medlemsbedrifter. Disse utgjør generalforsamlingen som velger selskapets styre. Utover dette tegner øvrige bedrifter medlemsavtale. Det er ingen forskjeller i næringsaktørenes tilgang til klyngens aktiviteter og tjenester.

7,6 mrd

62%

3 490 845

9 047 867

(driftsår 1-3)

(driftsår 1-3)

omsetning hele klyngen

Klyngebedrifter

3729 Ansatte

Antall timer i kr

42% Kvinner

Gjennom tre workshops i København, Älmhult og Oslo satte de tre skandinaviske klyngene, Lifestyle & Design Cluster, InteriorCluster Sweden og Norwegian Rooms® Cluster, fokus på sirkulær økonomi, storytelling og smart living gjennom det siste året. Samarbeidet mellom de tre klyngene videreføres i et nytt nettverksprosjekt mot 2018. Les mer på side 38-39.

Webdagen samlet 350 Det årlige arrangementet har som mål å styrke næringslivet, ved å sette teknologi på agendaen. Å belyse nye muligheter innen salg og markedsføring, produkt- og tjenesteutvikling, og effektivisering av arbeidsprosesser står i fokus. I år handlet flere av de 11 foredragene om digital markedsføring og disruptive markedskrefter. Norwegian Rooms® Cluster var medarrangør sammen med lokale aktører.

Opprinnelsesregler for frihandel

Norwegian Rooms® Cluster er en næringsklynge som ønsker å trekke til seg bedrifter og kompetanseaktører som ønsker å utvikle sterke norske, internasjonale merkevarer. Ønsker du å være med å bygge nye konkurransefortrinn, så hører vi gjerne fra deg.

I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerte Norwegian Rooms® i september et fagkurs om viktige nyheter og endringer rundt opprinnelsesregler for frihandel. Målgruppen var alle som arbeider med innkjøp og logistikk av varer inn til og ut av norske virksomheter. Foredragsholder var seniorrådgiver, Sjur Klætte fra Innovasjon Norge. Klyngen har tidligere arrangert faglige program med problemstillinger knyttet til dette, og det har vært populære kurs. For internasjonale bedrifter dukker det stadig opp nye utfordringer rundt dokumentasjon og prosesskrav, og derfor er en slik oppdatering viktig.

Å være medlem i en næringsklynge, handler om å dele og hente inspirasjon fra bedrifter og kompetansemiljø, som er opptatt av samme strategiske utfordring. Aktørene bak Norwegian Rooms® Cluster deler et felles ønske om å bygge sterkere norske, internasjonale merkevarer.

Akademiske relasjoner

Vi ønsker flere klyngemedlemmer velkommen!

Les mer om det å være klyngemedlem på norwegianrooms.no

4

Nordic Furniture Insight

av dette er eksport

Fakturerte næringsandeler i kr

26

Noen av klyngens aktiviteter

N OR WE GI AN ROOMS ®

• • • • •

Høyskolen i Molde NTNU Ålesund/Trondheim NHH Bergen/Oslo Høyskolen Kristiania AHO Arkitektur- og design-høgskolen i Oslo


Sterk vekst i norsk e-handel Nordmenns handel online fortsetter å øke og har hatt en årlig vekst på 16%, eller 12 milliarder, siden 2015. I 2016 handlet nordmenn varer og tjenester på nett for 90,6 milliarder kroner. På fem år har norsk e-handel økt med 75 prosent.

75%

Vekst siste fem år

16%

Vekst i 2016

90,6

Milliarder i omsetning i 2016

+16%

90,6 +13%

+15%

MNOK

78,1 MNOK

+16%

69,1 MNOK

60,3 MNOK

51,8 MNOK

2012

2013

2014

2015

2016

Hjemmemøblering

Netthandel med møbler vokser mest

Hjemmemøblering står for en tiendedel av netthandelen. IKEA lanserte nylig et konsept hvor du bestiller online og får varene levert til ulike utleveringssteder. Flere menn enn kvinner handler møbler og interiør på nett. Er det fordi de er mer interessert i hjemmemøblering, eller bruker menn kredittkortene sine oftere? Den største gruppen forbrukere er i alderen 25-34, som er rett alder for etableringsfasen, mens de eldste bruker minst.

Hovedorganisasjonens Virkes rapport for møbel og interiørbransjene 2016 peker på at omsetningen til møbel og interiørbutikkene som hovedsaklig driver handel via Internett eller postordre passerte en omsetning på 1 MNOK i 2016. Det er 23,5% mer enn i 2015. Den totale netthandelen med møbel og interiørvarer er nok større enn hva tallet viser, siden flere butikker som selger via fysiske butikker, også driver netthandel, samt at det også handles fra utenlandske nettbutikker.

38% handler fra utenlandske nettbutikker 22% handler via smarttelefonen

Kilde: Nordic E-Commerce 2016, DIBS’ annual report about e-commerce

N O R WE GI AN R O O MS ®

5


Leder

Å bygge et kraftsenter for norske, internasjonale merkevarer, handler om å ta et nasjonalt ansvar Norwegian Rooms® Cluster fikk gjennom 2016 bekreftet sin rolle på det norske klyngekartet gjennom fornyet tillit fra Norwegian Innovation Clusters. For klyngeaktørene gir dette muligheter for å løfte klyngen til et nytt nivå. Det haster, for nå er det viktigere enn noen gang, å ha en klynge som løfter utfordringene for flere! I strategiarbeidet som klyngen fullførte våren 2016, etablerte bedriftene klare målsetninger om å rette hovedfokus mot nedstrømsaktiviteter. Dette er alle aktiviteter i bedriftens verdikjede som skaper verdi, etter at produktet fremstår som en ferdig vare eller tjeneste. Klyngen har satt et viktig delmål i det å utvikle et langsiktig kompetanseløft for næringslivet, innenfor merkevareledelse, internasjonalisering og nye forretningsmodeller. Samtidig så vi tidlig at digitalisering ville påvirke alt vi skal foreta oss fremover, både oppstrøms og nedstrøms i verdikjedene. Gleden var derfor stor når Innovasjon Norge i oktober tildelte klyngen 2,8 mill. kroner i kompetansemidler til prosjektet «Global Branding and Business Model Innovation». Allerede før jul samlet første kull seg til et unikt kompetanseløft. Videreføringen blir veldig spennende, og effektene trenger vi – store som små selskap!

Styreleder JON-ERLEND ALSTAD Administrerende direktør, Ekornes Beds AS

I samarbeid med våre akademiske partnere og viktige forskningsmiljøer, ønsker vi nå å etablere et nasjonalt kraftsenter for nedstrøms-innovasjon. I dette ligger det en betydelig nysgjerrighet for oss i bedriftene til å finne nye internasjonale konkurransefortrinn, men også når det gjelder å innlede en nasjonal utvikling av hele ferdigvareindustrien. Vi tror Norge vil bli overrasket over hvor mye denne industrien kan vokse, bare kunnskap, virkemidler og samhandling får et bedre fundament. Norwegian Rooms® Cluster er på offensiven for å få med flere designdrevne virksomheter fra ferdigvareindustrien i klyngen. Vi ser at bedrifter på tvers av ulike bransjer som deler våre ambisjoner om å bygge et nasjonalt kraftsenter nedstrøms i verdikjedene, kan utveksle utfordringer, dele inspirasjon og utvikle nye fellesskap. Bedrifter som finner dette attraktivt, må ikke næle med å ta kontakt. Det blir en spennende reise videre, - og nå handler det om å ta et nasjonalt ansvar.

Vi tror Norge vil bli overrasket over hvor mye denne industrien kan vokse, bare kunnskap, virkemidler og samhandling får et bedre fundament. Jon-Erlend Alstad, styreleder Norwegian Rooms

6

N OR WE GI AN ROOMS ®


Svane Foto: Kristin Støylen, styling: Åshild Sævik N O R WE GI AN R O O MS ®

7


Digitalisering

Digitalisering gir økt konkurransekraft -Digital transformasjon krever nytt tankesett. Man må være forberedt på å ta inn over seg helt nye spilleregler og kaste noen gamle, sier Øystein Vikingsen Fauske i Ekornes ASA.

T Kristin Vidhammer Digital transformasjon er en større endring som kommer som følge av utnyttelse av digital teknologi. -Digital transformasjon berører både prosesser, forretningsmodeller og organisasjon, sier Øystein Vikingsen Fauske, direktør for Digitalisering og HR i Ekornes ASA. Han er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og har i tillegg en lederutdanning fra Harvard Business School. Han har lang erfaring fra ulike lederroller i det internasjonale konsulentselskapet Sopra Steria. Selskapet er et av Europas største konsulentselskaper, med ca. 40.000 ansatte og tjenester innen IKT, digitalisering og rådgivning. Vikingsen Fauske sin spesialisering er innen strategisk bruk av teknologi og digitalisering av virksomheter. Berører prosesser, forretningsmodeller og organisasjon Digitalisering er viktig for å skape konkurransekraft, og kan blant annet redusere avstanden mellom merkevareeier og kunden. Digitalisering kan også bidra til forbedring og forenkling av interne prosesser. -Digitalisering vil også være en katalysator for innovasjon. Et digitalt skissegrunnlag kan videreutvikles i flere retninger og øker innovasjonstakten. Ved å jobbe digitalt fra start til slutt, reduseres ledetid fra idéfase til ferdig produkt betraktelig, sier Vikingsen Fauske. I tillegg kan man med digitalisering komme tettere på kunden, effektivisere produksjonen og øke innovasjonen. -Dette er noe som skaper konkurransekraft, sier han.

8

N OR WE GI AN ROOMS ®

Overordnet teknologiforståelse stadig viktigere Når man skal implementere digitale endringer, er både kompetanse og gode prosesser viktig -Hvis man ikke har dette, vil man ikke lykkes. Dette handler om å ha fokus på kompetanseutvikling og der en overordnet teknologiforståelse blir mer og mer viktig. Ledere må forstå at dette ikke handler bare om en ny teknologiløsning, men om endring av prosesser og organisasjon, understreker han. Ledere må også i større grad forstå betydningen av gode data. -Innhenting av relevante data, og ikke minst mulighet til å gjøre gode analyser på tvers av ulike datakilder, blir viktigere og viktigere for å kunne ta riktige beslutninger, sier Vikingsen Fauske. Strategisk IKT-kompetanse handler om å kunne forstå muligheter, men også begrensninger og konsekvenser som er relatert til teknologi. I tillegg er det viktig å tørre å prøve og feile. Ekornes i en digital fremtid Vikingsen Fauske er tydelig på hvor Ekornes skal være i en digital fremtid.

på tvers av konsernet bedre ved å ta i bruk nye digitale samhandlingsmåter. • Ekornes har en konkurransedyktig, effektiv og smart produksjon. Digitale verktøy åpner for nye muligheter å nå sluttkundene på Kundereisen og kjøpsmønstrene endrer seg i fremtiden. Da kan digitalisering og digitale verktøy åpne for nye muligheter å nå sluttkundene på. -Digitaliseringen gir mulighet til å styrke dialogen med sluttkundene og å øke innsikten om kundenes preferanser og behov. Man må forstå kunden, og da blir det viktig fremover å snakke direkte med kundene og å skaffe seg førstehåndsinnsikt om dem, sier han. Det betyr at man også trenger gode data om kundene. -Med digitale verktøy kan vi samle informasjon om kunder i hvert kontaktpunkt og, slik at vi kan tilpasse vår dialog til den enkelte kundes preferanser.

-Vi skal styrke konkurransekraften gjennom digitalisering, sier han.

Dette er også informasjon som kan deles med forhandlerne. Innsikten om kundene kan også utnyttes internt, for eksempel innen produktutvikling.

Dette innebærer at: • Ekornes har en direkte dialog med kundene for å kommunisere merkevaren basert på kundeinnsikt. • Ekornes har tilpasset seg nye kjøpsprosesser. • Ekornes har økt innovasjonstakten gjennom digitale initiativ. • Ekornes utnytter kompetansen og erfaringen

Finne vinn-vinn modeller Ekornes har 3.500 forhandlere med 20.00030.000 selgere i over 40 land. Ifølge Vikingsen Fauske må de gjøre det enklere for selgerne å henvise kundene til Stressless og ikke et konkurrerende produkt. -Ekornes er avhengig av at selgerne kommuniserer Ekornes sine produktfordeler i butikk på en best mulig måte. Vi ønsker å gjøre


Digitalisering

arbeidshverdagen til selgerne så enkel som mulig. Selv om vi ønsker mer direkte kommunikasjon med kunden, er vi veldig opptatt av å opprettholde gode forhandlerrelasjoner. Vi må derfor finne modeller som er vinn-vinn og der både vi og forhandlerne selger mer, sier han. E-commerce viktig kanal for fremtidig vekst E-commerce krever nye prosesser, nye kompetanse og nye forretningsmodeller. -Det krever et solid data- og IKT-fundament. E-commerce vil være en viktig kanal for fremtidig vekst, både når det gjelder eksisterende kunder, nye målgrupper og nye markeder. Så hvordan skal man få kundene til å ende opp med Stressless? -Ekornes ønsker å lage optimaliserte kundeopplevelser gjennom en sømløs flyt mellom digitale og fysiske kontaktpunkt med kunden, og dermed gjøre det enklest mulig for kundene, påpeker han.

Kundereisen og kjøpsprosessen starter på nett Generelt viser undersøkelser at antall butikker som besøkes før kjøp, er halvert de siste årene. Det betyr at kundene søker på nett etter informasjon og inspirasjon, og dermed starter kundereisen og kjøpsprosessen der. Dette innebærer at kundene er kommet nærmere kjøpsbeslutningen når de kommer i butikkene. -Ekornes må skape et digitalt studio på nett der kunden kan konfigurere produktet sitt og starte kjøpsprosessen. Det betyr at vi kan gjøre det mulig for kunden å bygge sitt eget produkt i form av hvilke farger, stoff, understell etc. de ønsker. Ekornes selger i dag Stressless også på nett i noen markeder.

Øystein Vikingsen Fauske Ekornes ASA

-Det er også viktig å kommunisere samme merkevarestrategien i butikk og på nett. Det vil bidra til å holde interessen og bygge kundelojalitet, sier Øystein Vikingsen Fauske.

Digital strategi og ledelse Studiepoenggivende kortprogram – 7,5 studiepoeng (vår 2017) Få et overblikk over det digitale skiftet vi står i, slik at du som leder får et bedre beslutningsgrunnlag for hva du og din bedrift bør ta stilling til for fremtidig vekst og utvikling!

Mer informasjon og påmelding www.norwegianrooms.no

I&M Kommunikasjon/Øystein Klakegg

N O R WE GI AN R O O MS ®

9


Tjenestedesign

Multikanal kundereise Vi står overfor en stor revolusjon, mener prisbelønt PR-rådgiver. –Fremtidens kundereise vil endre seg kraftig, det gjelder ikke bare for møbel- og interiørbransjen, men for retail-bransjen generelt. Det er bare et tidsspørsmål før kjøpsatferden blir heldigital og dermed vil kundereisen endre seg totalt, sier Preben Carlsen.

T Kristin Vidhammer Carlsen er grunnlegger og konsernsjef i Trigger. Han er Norges mest prisbelønte PR-rådgiver og er også blitt kåret til en av de 25 mest innovative personene i den europeiske kommunikasjonsbransjen. Han har lang erfaring som rådgiver for flere av Norges sterkeste merkevarer og offentlige virksomheter. I møbel- og interiørbransjen vil kunder gjerne gå i butikken for inspirasjon og for å se og prøve. De tradisjonelle butikkene, blir opplevelses-sentre, mens selve transaksjonene vil skje digitalt. -On demand-trenden skyter fart. Vi vil ha alt levert på døra. Det ser vi allerede innen møbel ved at for eksempel Ikea eksperimenterer med nye konsepter der varene vises i utstillingslokaler, mens kundene handler på nett og får dem levert hjemme etterpå, sier han. Kampen om å eie kunderelasjonen Kampen fremover vil handle om å eie relasjonen til kunden. De som ikke vinner den, blir marginalisert som produktleverandør via en annen aktørs kunderelasjon. I sistnevnte tilfelle blir man mer sårbare for press på marginer eller man kan bli presset helt ut av relasjonen. -Amazon er best i klassen akkurat nå. Deres strategiske ambisjon er å hjelpe folk med å spare tid ved å levere sømløse og behagelige brukeropplevelser. Dermed blir kundene deres lojale og Amazon kan tillate seg å gå inn i nye bransjer og tilby det ene produkt- og tjenesteområdet etter det andre. Nå selger de for eksempel Fiat på nett i Italia, og det sier litt om hvordan bransjekollapsen kommer til å fortsette fremover.

Mer skreddersydde tilbud Det går også mot mer individuell tilrettelegging og skreddersydde tilbud til kundene. -Personlig tilrettelegging til meg og mine behov blir essensielt fremover. Leverandører må derfor forstå kundens ønsker og preferanser og levere sømløse opplevelser som svarer på disse. Dette øker sjansen for kjøp, men kundene blir samtidig mer kresne og negative til å bli eksponert for ting de ikke liker. Å ha data om kundene blir derfor kjempeviktig. -Det nytter ikke å drive tradisjonell markedsføring der man vil-kårlig slenger ut tilbud i fremtiden. Det har gått ut på dato. Man må skreddersy innholdet til enkeltpersoner basert på brukerdata. Det handler om å verdiøke kunderelasjonen for å skape ambassadører blant egne kunder, noe som innebærer at positivt vareprat blir enda viktigere som markedskanal i fremtiden, påpeker han. Konkurransesituasjonen snus over natta Det blir mer og mer krevende å konkurrere i en global og digital verden og der man konkurrerer med de beste globale aktørene. -Det er klart at bransjekollapsen vil påvirke møbel- og interiørbransjen også. Når Amazon kan selge Fiat i Italia, kan de selge designmøbler i Norge også, og det snur opp ned på konkurransesituasjonen over natta. Det må norske aktører være forberedt på hvis de skal overleve i fremtiden, sier Carlsen.

Carlsen mener også at taleteknologi kommer til å ta over mye. -Talegjenkjennelsesteknologien har blitt så smart at man allerede i dag kan gjøre kjøpstransaksjoner og finne frem til nesten alt man trenger ved å snakke med ulike dingser man har i hjemmet. Det kommer vi til å se mer av fremover, for enkelhetstrenden blir bare viktigere og viktigere, sier han.

10

N O RWE GI AN ROOMS ®

Professor Tor Wallin Andreassen er også tydelig på at det blir nye spilleregler for markedsføring og salg i en ny fremtid. -Data og informasjon om kundene blir gull fremover. Jeg mener også at kundereise-tankegangen har vært veldig berikende, sier han.


Tjenestedesign

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, «Flight 2020 – making a dialogue tangible», Iversen, Sælensminde, Sutela, Hovland

Andreassen er professor i tjenesteinnovasjon og leder av Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole. Ifølge Andreassen er møbler og interiørprodukter såkalte høyrisikoprodukter for kundene, noe som gjør at butikkene og personalet blir viktig for kundene også i fremtiden. -Det er finansiell og sosial risiko ved å kjøpe møbler og interiørprodukter, derfor vil man oppsøke butikkene for å se, føle og ta på produktene for å redusere risikoen for å gjøre feilkjøp. Kundeatferden preges altså av at man gjør mye for å redusere denne risikoen, sier Tor Wallin Andreassen. Ta kundens perspektiv En kundereise-tankegang er et supplement til tradisjonell markedsføringstenking og har ifølge Andreassen vært veldig berikende. -Mens man i tradisjonell markedsføring tar et innenfra og utperspektiv der man deler kunder inn i båser og segmenter, er kundereisetankegangen å ta et utenfra og inn-perspektiv ved å ta på seg kundens sko. Dette er et riktigere ståsted, sier Andreassen. Ikea har vært banebrytende i denne tenkningen når det gjelder møbler. -De ser på hele reisen fra kunden drar hjemmefra og til de er tilbake og hvordan dette kan gjøres enklere. Det er spørsmålet de stiller seg.

«Når Amazon kan selge Fiat i Italia, kan de selge designmøbler i Norge også, og det snur opp ned på konkurransesituasjonen over natta. Det må norske aktører være forberedt på hvis de skal overleve i fremtiden» Preben Carlsen, Trigger

På samme måte som det er viktig å tilrettelegge for kunder og unngå silotenkning i butikk, er dette viktig når det gjelder logistikk på nett.

NO R WE GI AN R O O MS ®

11


Tjenestedesign

Fullfører ikke kjøpsprosessen Ifølge Andreassen, er det store problemet på nett at kundene ofte lar handlekurven stå igjen når de kommer til kassa – de kjøper altså ikke. -Det skjer noe på utsjekktidspunktet. Av en aller annen grunn blir de usikre og bestemmer seg for å vente med å kjøpe. Hvorfor? Jo, grunnen til at dette skjer, er at de som har laget hjemmesidene ikke har brukt kundereiseperspektivet. Hadde de gjort det, kunne de tenkt, forutsett og løst dette på en eller annen måte.

gi individuell behandling. Samme prinsipp gjelder om kunden kjøper på nett, sier han. Teknologien gir store muligheter En teknologi som det vil komme mer av, er stemmegjenkjenningsteknologi.

Så hva trenger man for å redusere denne usikkerheten?

-Bruk av intelligente assistenter, i motsetning til å stå i telefonkø hos en selger, kan øke servicegraden på telefon og også redusere kostnader. Kunder har liten tid og vil ha svar. Å slippe å stå i kø, skaper kundetilfredshet. Dermed blir call-sentre en saga blott.

-Å love garantert kundetilfredshet eller gratis retur, kan være noe som kan redusere risikoen, sier han.

Man kan også bruke kundedata aktivt og kontakte kunder proaktivt med tilbud på epost, for eksempel.

Data og informasjon om kundene er gull

-Det ligger store muligheter i å bruke kundedata for å individualisere og å gjøre informasjon relevant.

Med bruk av ny teknologi kan man samle så mye data som mulig om kundene, blant annet når de besøker hjemmesiden til selskapene. -Det som er gull i framtida er data og informasjon om kundene. Ved hjelp av kunstig intelligens, som algoritmer og statistikk, kan man fange opp og registrere kundenes handlinger. Hele bransjen, både på butikk-, kjede- og produktnivå, må anstrenge seg for å kunne fange kundedata, påpeker han.

Må henge med for å ikke bli akterutseilt Teknologien kan gi store muligheter, men også trusler for de som ikke klarer å henge med i teknologiutviklingen. -Bedrifter som ikke er på høyden teknologisk, får ned kostnadene, bruker data og gjør individualisert markedsarbeid, kan bli akterutseilt og eventuelt gå konkurs, sier Andreassen.

Digitalisering av forretningsmodellen er ikke enkelt, men det er slik vi vil bevege oss framover. Man kan blant annet bruke data til å individualisere kundebehandlingen. Individuell kundebehandling Et eksempel på individualisert kundebehandling, kan være at man tenker seg at man sjekker inn i butikken via mobil eller ved hjelp av en brikke i butikk når man kommer inn – på samme måte som man sjekker inn på flyet. -Man kan da bli identifisert, og opplysninger om kundens tidligere aktiviteter og preferanser kan varsle selgerne. De vil da kunne kjenne kundens aktivitet på hjemmesidene og kjøpshistorikk og vite mye om kunden når de møter vedkommende i butikken. Er dette også en god og lojal kunde, kan vedkommende eksempelvis komme opp som en A-kunde og få prioritet i betjeningen. Slik kan man få kunder som blir apostler. -Tilfredse kunder blir ikke bare lojale, de blir apostler som blir nært knyttet til butikken og selgeren. De vil også snakke pent om denne leverandøren og glede seg over at de har kunnskap og evne til å kunne

Internasjonal merkevareledelse

-Det som er gull i framtida er data og informasjon om kundene. Ved hjelp av kunstig intelligens, som algoritmer og statistikk, kan man fange opp og registrere kundenes handlinger.

i en digital tid Studiepoenggivende kortprogram – 7,5 studiepoeng (vinter 2017/18) Få økt kunnskap om hvordan du og din bedrift kan utvikle strategier for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy!

Tor Wallin Andreassen, professor i tjenesteinnovasjon

Mer informasjon og påmelding www.norwegianrooms.no

12

N O RWE GI AN ROOMS ®


Brunstad Foto: Johan Holmquist, styling: Susanne Swegen NO R WE GI AN R O O MS ®

13


Tjenestedesign

Godt rustet for nye kjøpsprosesser Langlo as har utviklet en kundevennlig digital løsning for bestilling av skreddersydde garderobeløsninger. For kundene er dette enkelt, rasjonelt og sikkert, og er noe som gir økt kundeverdi og knytter kundene tettere til Langlo. I tillegg sparer Langlo mye tid internt i bedriften.

T Kristin Vidhammer F Langlo Langlo as har utviklet en løsning der kunder selv kan tegne garderoben akkurat slik de vil ha den. Dermed er det skreddersøm både i størrelse, design og valg av tilbehør. Med hjelp av tegne- og bestillingsprogrammet Langlo Designer kan kundene sitte hjemme og tegne komplette garderober på millimeteren for de rommene de måtte ønske. Deretter sender de, via tegneprogrammet, sin prisforespørsel og bestilling til nærmeste byggvarehus som er forhandler av Langlo. - Våre forhandlere kan da kommunisere med kunden direkte på en unik måte gjennom programmet. De kan gi veiledning til kunden og pristilbud, for så til slutt å sende bestillingen direkte til oss digitalt, sier adm. direktør Pål Ringstad i Langlo as. Langlo har digitalisert både produksjon-, kalkyle-, ordre- og tegnesystemet. - Det begynte i det små for mange år siden, og vi har hele tiden utviklet dette videre. Nå kommer 95 prosent av garderobeordrene gjennom Langlo Designer, sier Ringstad. Gir økt kundeverdi og enklere og sikrere kjøpsprosesser Systemet brukes både til å gi pris, utarbeide tilbud og tegne garderobeløsningene. - Når butikken har fått en ordre fra kunden, går ordren automatisk til oss. Vi gjør bare kvalitetskontroll før ordren blir bekreftet tilbake til butikken. Da har butikken både pris, leveringsdato og hva ordren består av. Man kan også se all historikk gjennom dette systemet, sier han. Når ordren er bekreftet til butikken, sendes ordren digitalt til produksjonssystemet og deretter videre til arbeidscellene. Der

14

N O RWE GI AN ROOMS ®

produserer de etter informasjonen som fremkommer på pc-ene. - Vi er ledende når det gjelder skreddersøm i vår bransje og vi mener vi ligger langt fremme i forhold til andre bedrifter når det gjelder dette systemet, sier han. Knytter kundene tettere til Langlo Systemet er også alfa omega for å kunne gi den best mulige service til kundene og kjedebutikkene. Systemet knytter også kundene og kjedebutikkene tettere til Langlo, ikke minst fordi de sparer mye tid med Langlos løsning. - Langlo Designer er både et salgsverktøy og et en-til-en markedsførings- og informasjonssystem til butikkene. Systemet gir økt kundeverdi og enklere og sikrere kjøpsprosesser. Kundene sier det er enkelt, rasjonelt og sikkert, og at det sparer butikkansatte for mye tid i forhold til kvalitetssikring for eksempel, sier han. Programmet har blant annet kollisjonstest, slik at kunden ikke feilberegner innredningen i forhold til antall dører og lysåpning. Sparer også mye tid internt i bedriften Langlo sparer også mye tid når det gjelder produksjonsplanlegging, ordrebehandling og innkjøp. - Det er mye informasjonsflyt i en prosess fra tegning til ferdigproduserte produkt. Hadde vi ikke hatt dette systemet, hadde vi hatt behov for å manuelt flytte mye informasjon rundt omkring i bedriften, påpeker Ringstad. Langlo er den eneste landsdekkende leverandøren av garderobeløsninger som produserer i Norge. De er representert i 13 byggvarekjeder, og har utstilling i nærmere 400 butikker over hele landet.


Tjenestedesign

«Det begynte i det små for mange år siden, og vi har hele tiden utviklet dette videre. Nå kommer 95 prosent av garderobeordrene gjennom Langlo Designer» Bjørn Utgård, markedsdirektør Langlo

Digitale strategier for markedsføring Langlo er avhengig av å ha et godt merkevarenavn. -Derfor gjør vi også egen markedsføring i tillegg til markedsføring gjennom kjedene. Vi bruker mye ressurser på dette, og det dreier seg om mer og mer digital markedsføring. Vår strategi for å ivareta merkevarenavnet vårt, er å bruke digitale kanaler til informasjon, markedsføring og salg av produktene og Langlo. Digital markedsføring gjennom søkeoptimalisering på Google, epost, innholdsmarkedsføring og markedsføring på sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube, er dermed viktig for Langlo.

Fakta om Langlo AS Langlo er Norges største produsent av skreddersydde skyvedørsgarderober. De distribuerer sine produkter over hele landet gjennom byggevarekjeder som Byggmakker, Monter, Coop og Bygger'n. Hovedkontor og produksjon er lokalisert i Stranda Kommune, Møre og Romsdal.

- Markedsandelen vår er stabilt høy på over 20 prosent, men det blir viktigere og viktigere fremover å ha et tett og nært forhold til kundene. Vi lærer mye om kundenes behov og preferanser gjennom hvordan de søker på nettet, og vi har relativt god kunnskap og innsikt i dette sier markedsdirektør Bjørn Utgård. Godt rustet for endrede kjøpsprosesser i fremtiden Langlo opplever at de står sterkt rustet i forhold til handelsmønster og fremtid. - Men ting skjer raskt. Vi føler vi har et forsprang, men vi kan ikke stoppe opp. Det vil komme mye spennende fra vår side i årene som kommer, avslutter Utgård.

NO R WE GI AN R O O MS ®

15


Fora Form 16

N O RWE GI AN ROOMS ®


NO R WE GI AN R O O MS ®

17


«Vær digital eller dø» Erik Modig, forsker på effektiv kommunikasjon

Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller Samlingsbasert masterstudie –30 studiepoeng (høst 2017 – vår 2018) Teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer i eksisterende forretningsmodeller. Lær mer om hvordan du og din bedrift kan oppnå økt kundeverdi og vekst i etablerte eller nye markeder!

Mer informasjon og påmelding www.norwegianrooms.no

18

N O RWE GI AN ROOMS ®


Digitalisering

Merkevarebygging handler stadig om verdier, målgrupper og kanalvalg Vær digital eller dø. Begrepet «digital kommunikasjon» er på alles lepper om dagen. Organisasjoner legger om, prøver seg fram og lurer på hvor pengene ble av. Vi har truffet en forsker og en praktiker som begge sier at det nye består av verktøy og muligheter. Merkevarebyggingens grunnregler er de samme.

T Stein Lauritsen F Kristin Støylen Erik Modig på Stockholm School of Economics forsker på effektiv kommunikasjon. Marianne Otterdahl Møller er markedsdirektør i Scandinavian Business Seating. -Vi får ikke glemme at en målgruppe fremdeles består av mennesker med ett eller flere fellestrekk, sier Modig. N ­ år det gjelder digital kommunikasjon, så er ikke det én stor kanal, det er en mengde kanaler med ulike egenskaper. Man må hele tiden vurdere hvilken kanalmix som er best egnet for sitt varemerke og de mål man har satt seg. Akkurat som med analog kommunikasjon. Den store forskjellen er de spennende muligheten digitaliseringen gir oss. Vi kan bruke helt nye virkemidler, og vi kan måle effektene av det vi gjør langt bedre enn før, sier Modig. ­Samtidig er det viktig å kommunisere ekstremt tydelig. Mange av de digitale kanalene lider av svært korte eksponeringer. Hvordan komme i gang? Marianne Otterdahl Møller har jobbet med digital kommunikasjon i snart 15 år. På spørsmålet om hvor fallgruvene ligger for en bedrift som skal konvertere til digital kommunikasjon, sier hun: -Det er med dette som med alt annet: Ikke gap over for mye. Lag en plan og sørg for at hvert skritt implementeres og blir forstått i organisasjonen. Man skal stadig forholde seg til selskapets strategier og markedsføring. Noe av det aller viktigste er at markedsavdelingen og de som jobber med kommunikasjon jobber tett sammen. -I Scandinavian Business Seating startet dere med hjemmesiden. Forklar. -Et av målene er at vi alltid skal være tilstede for kunden med basisinformasjon og enkel tilgang til dybdeinformasjon. Da er hjemmesiden viktig, enten kunden kommer inn via søk eller via kampanjeaktiviteter. Vi satte oss grundig inn i hvilken informasjon kundene søker, og korrigerte der dette var nødvendig, sier Møller. Relevans, relevans, relevans.

To-veis kommunikasjon

Mål de riktige tingene

Dette er høyaktuelt tema for alle som vil påvirke. Modig, som forsker mye på kampanjer, mener at to-veis kommunikasjon må tilpasses målgruppene og bedriftens kommunikasjonsinnhold.

Mulighetene til å måle omtales av noen som det viktigste ved digital kommunikasjon.

-Sosiale medier er ofte en viktig del av to-veis kommunikasjonen, og da gjelder det å velge etter hva man skal kommunisere. Handler det mye om nyheter, sats på Twitter, er bilder viktig, sats på Instagram osv. Scandinavian Business Seating, som selger møbler til kontor og offentlig miljø, prioriterer så langt to-veis kommunikasjon i servicesammenheng. De arbeider også med personalisert kommunikasjon basert på kundekunnskap. ­ -Her ligger møbelbransjen bakpå, sier Møller. Vi søker inspirasjon i mange bransjer, og synes særlig at finansnæringene – bank og forsikring – gjør mye spennende som også genererer salg. Mindre forskjell på B2B og B2C I analog kommunikasjon skilles det til dels skarpt mellom B2B og B2C. De to er enige om at dette skillet er på vei til å forsvinne når kommunikasjonen blir digital. -B2B vil bli likere B2C, sier Møller. ­Vi tar med oss våre bruksmønstre og preferanser fra privatlivet inn i arbeidet, og vil ikke akseptere dårligere digitale kundeopplevelser på jobben enn vi gjør privat. Utviklingen av de gode og innovative digitale kommunikasjonsløsningene foregår for tiden først for konsumenter, deretter på bedriftsnivå. Derfor er det viktig for oss å følge med på utviklingen i B2Ckommunikasjon.

-Det stemmer, sier Erik Modig, men samtidig skal man være nøye med å beskrive hva man skal måle. Når man kjører kampanjer, er det lett å fokusere så sterkt på klikkrater og andre atferdsmål at alt blir et prisspørsmål. Det handler om å kommunisere på den måten som best styrker varemerket. Det billigste og det beste er ikke nødvendigvis det samme. -Det er jeg helt enig i, sier Møller. ­Det er de riktige klikkene vi skal ha, de som fører til kjennskap, kontakt og salg. For oss som i stor grad selger via forhandlere, er det for øyeblikket viktig å måle salgsleads innenfor våre utvalgte bransjer og sektorer – opp mot selskapets øvrige salgsmål. Møbelbutikken må formidle stemningen -Digital kommunikasjon gir en rekke muligheter som analog markedsføring ikke har når det gjelder å kombinere bilder, film og lyd, sier Erik Modig. ­Dette utnytter bevisste merkevareeiere når det gjelder å promotere og bygge verdier rundt sine produkter og merker. Men vi skal ikke glemme det analoge butikkmiljøet når det gjelder å skape opplevelser og vekke følelser. For meg er det ganske klart at møblene i butikken må eksponeres i settinger som forsterker opplevelsen fra kommunikasjonen. I en situasjon der alt i prinsippet kan selges og kjøpes på nettet, må butikken by på opplevelser for å trekke kunder. Her må produsentene og møbelkjedene samarbeide, avslutter Modig.

-Jeg mener at det vil slå begge veier, sier Modig. ­B2C vil nærme seg B2B i den forstand at også B2C segmenterer markedene helt ned på individnivå og bygger individuelle relasjoner. Samtidig må B2B-aktørene innrette seg på større markeder og fokusere mer på følelser i sine budskap. Det vil selvsagt variere fra bransje til bransje og fra bedrift til bedrift, men hovedtrekket er at B2B går mot B2C.

NO R WE GI AN R O O MS ®

19


20

N O RWE GI AN ROOMS ®


Kompetanse

Ny kompetanse for økt innovasjonsevne Behovet for nedstrømsinnovasjon utfordrer bedriftene i mange bransjer til å utvikle nye forretningsmodeller, som kan gi de nye, sterke konkurransefortrinn internasjonalt.

T Kristin Vidhammer F Kristin Støylen Norwegian Rooms® Cluster har i samarbeid med NHH utviklet et skreddersydd og helt nytt deltidsstudium på masternivå; «Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller».

-Vi har i utviklingen av det nye programmet fått innspill fra deltakerne på den første modulen om behov og ønsker for tema vi skal dekke, sier Hem.

Modulen gir 30 studiepoeng, går over ett år og tilbys fra årsskiftet 2017/2018. Opptak vil skje i september 2017.

Deltakere på den første modulen vil få første prioritet i opptaket på den nye modulen som skal startes opp.

Programmet retter seg mot ledere og bedrifter som søker å oppnå vekst i eksisterende eller nye markeder gjennom å utforske nye muligheter for å skape kundeverdi.

Dersom man tar dette nye deltidsstudiet i tillegg til det allerede oppstartede, samt skriver en masteroppgave, vil man få en mastergrad i «Global Branding and Business Models».

- Programmet er skreddersydd for å møte utfordringene vi står overfor i mange bransjer. Ettersom vi anser ferdigvareprodusenter som en særskilt relevant målgruppe for programmet, vil vi legge vekt på innovasjon i nedstrømsaktiviteter, sier professor Leif Egil Hem ved NHH.

Mens modulen «Merkevareledelse og Internasjonalisering» går over samlinger på totalt 15 kursdager, vil modulen «Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller» foregå gjennom fem-seks samlinger på totalt 18 kursdager i løpet av ett år.

Aktuelle problemstillinger som berøres

Opptatt av å ha riktig og oppdatert kompetanse

Temaer som vil berøres i programmet er business model innovation, kundeinnsikt, markedsanalyse, big data, tjenesteinnovasjon, design thinking, kundereisen, «brand story telling in a digital marketplace», digital verdikjede, nye disruptive forretningsmodeller, blockchain, global ekspansjon, endringsledelse og implementering av ny strategi.

Det er 24 ledere fra klyngens bedrifter og noen utenfor som deltar i det første kullet i deltidsstudiet «Merkevareledelse og Internasjonalisering».

- Vi har valgt å bygge opp programmet rundt tilnærmingen som anvendes innenfor fagfeltet BMI – Business Model Innovation – da dette er en god tilnærming for å forstå kompleksiteten og dermed de mange mulighetene som ligger i å utvikle nye og lønnsomme forretningsmodeller, sier Hem. Kan gi mastergrad i «Global Branding and Business Models» NHH har tidligere også utviklet en modul og deltidsstudium innen «Merkevareledelse og Internasjonalisering» for Norwegian Rooms® Cluster. Dette hadde oppstart i fjor.

Scandinavian Business Seating AS har hele seks deltakere på dette programmet. Lillevi E. Øglænd Ivarson, Senior Vice President HR & Organisation Development i selskapet, sier at det er viktig for dem å ha riktig og oppdatert kompetanse. - Dette er viktig for at vi skal opprettholde vår konkurransekraft og realisere våre langsiktige strategier. Det er viktig for Scandinavian Business Seating å innhente oppdatert kunnskap om "verden der ute" og de markedsmessige spillereglene som gjelder nå og som vi kan forvente fremover. Vi må evne å tenke langsiktig til tross for markedsmessige svingninger. Kompetanse bygges over tid og effektene viser seg også over tid, sier Ivarson.

Fint å ha anledning å kunne «gå inn i boblen» med fullt fokus på Merkevareledelse og Internasjonaliseringsfaget, og det er hyggelig å bli kjent med andre erfarne og dyktige kollegaer fra bransjen, i et faglig tungt læringsmiljø her på NHH Executive.

Merkevareledelse og internasjonalisering har gitt meg et faglig dypdykk og mange gode verktøy. Dette kombinert med dyktige forelesere og erfarne deltagere fra andre bransjer - har gjort kurset spesielt lærerikt og ikke minst gøy!

Svein Erik Husby

Stine Rekdal

Scandinavian Business Seating

Synnøve Finden

NO R WE GI AN R O O MS ®

21


Kompetanse

Motiverende for ansatte å delta Ivarson mener også at programmet sikrer at gode medarbeidere ikke kan mistenkes å "gå ut på dato", og at deltakelse på programmet er veldig motiverende for den enkelte medarbeider. -Vi er opptatt av å utvikle og bygge kompetanse. Vi ønsker at dyktige medarbeidere gjerne skal kunne sitte lenge i sine stillinger, da de ofte er sterke bærere av bedriftskulturen og svært gode ambassadører for våre brands. Medarbeidere får gjennom programdeltagelsen mulighet til å "løfte blikket" samtidig som det settes i gang nye tankeprosesser, sier hun. I tillegg mener hun at programmet sikrer god tilgang til andre deler av norsk merkevaremiljø. -Gjennom deltakelsen får også Scandinavian Business Seating mulighet til å få løst strategiske prosjekter som står på planen, der også akademiske krefter kan gi innspill, sier Ivarson. Fornøyd deltaker fra Slettvoll En annen av de som deltar på programmet Merkevareledelse og Internasjonalisering, er Karoline Hole Fløtre fra Slettvoll Møbler. Hun kommer også med ros av programmet. -Undervisningen har vært veldig bra til nå. Jeg syns vi har veldig gode diskusjoner underveis og vi har hatt caseoppgaver i grupper som har vært spennende og lærerike. Leif Egil Hem er veldig flink som foreleser, sier hun. Hennes forventninger til programmet er å få lære mer om spesielt internasjonalisering og å få bygge et nettverk med de andre deltakerne. -Jeg tror også at prosjektoppgaven som skal løses vil gi en god link mellom bedriften og teorien. Jeg håper også at programmet skal gi input til gode ideer og nye tiltak som vi kan ta med oss inn i bedriften, sier Hole Fløtre.

22

N O RWE GI AN ROOMS ®

Starter også kortprogrammer i 2017 og 2018 Norwegian Rooms® Cluster tilbyr nå også kortprogram som gir studiepoeng. Første kortprogram begynner denne våren, og flere starter utover høsten og vinteren. Hvert kortprogram vil går over fire dager, fordelt på to samlinger. NTNU har ansvaret for programmene, som er utviklet i samarbeid med NHH og næringsklyngene Norwegian Rooms®, Blue Maritime og Blue Legasea. -Vi har i utviklingen av kortprogrammene fått innspill på hva mange bedrifter sliter med og hva de behøver av kunnskap for å drive bedre business, sier førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU, Mark Pasquine. Pasquine er også adjunkt førsteamanuensis ved NHH. Svært aktuelle tema De fire ulike kortprogrammene vil ha tema innen flere fagområder, som gir deltakerne innsikt i nye virkemiddel og ferdigheter i bruk av nye arbeidsverktøy. Digitalisering og nye forretningsmodeller er sentrale emner, i tillegg til merkevareledelse, merkevarebygging og internasjonalisering. -Hvordan påvirker digitaliseringen den internasjonale markedsføringsverdenen? Hvordan bruker man Big data og Internet of Things for bedre lønnsomhet og bedriftspotensiale? Hvordan begynne prosessen med å forandre seg, forandre forretningsmodeller og kanskje industrier? Det grønne skiftet og bærekraftanalyser i forretningsmodeller er også eksempler på tema vi vil ta opp, sier Pasquine.

Undervisningen har vært veldig bra til nå. Jeg syns vi har veldig gode diskusjoner underveis og vi har hatt caseoppgaver i grupper som har vært veldig spennende og lærerike.

Veldig flinke og engasjerte forelesere. Det har også vært kjekt å bli kjent og dele erfaringer med andre i bransjen. Vi har jobber mye med case oppgaver med utgangspunkt i egen bedrift, noe som har vært veldig spennende og lærerikt.

Karoline Hole Fløtre

Lena Skjelbostad

Slettvoll Møbler

Wonderland


Kompetanse

Kompetanse er ferskvare Åsne Helene Folstad er ansatt som prosjektleder for Norwegian Rooms kompetanseløft. Hun understreker at kompetanse er ferskvare. -Med omgivelser som endres raskere og raskere, må vi fokusere på fremtidens kompetansebehov. Det er liten tvil om at bedrifter og medarbeidere vil ha behov for omstilling og ny kunnskap i fremtiden. Med økt internasjonal konkurranse og et stadig økende innslag av utenlandske varer og aktører, bør vi investere i kunnskap som kan styrke våre bedrifters konkurranseevne, sier Folstad. Må lære hvordan teknologien kan utnyttes Det er bare 10 år siden den første iPhonen ble lansert. -I dag er smarttelefonen en naturlig del av både barns og voksnes hverdag. Vi bruker den til å ringe, betale varer og tjenester, lese nyheter, ta bilder og mye mer. Den teknologiske utviklingen skjer så fort at vi nesten ikke greier å henge med. Ved å lære mer om hvordan det kan utnyttes, ser vi fort at det kan gi oss uendelige mange muligheter, sier Folstad. Det gjelder ikke bare tilgang til nye markeder, men også mer effektiv kundedialog og mer attraktive og kundetilpassede løsninger. -Tjenesteinnovasjon og delingsøkonomi, grønn vekst og innovasjonskultur er områder vi må lære mer om for å utnytte muligheter i fremtiden, sier hun.

Fakta om deltidsstudiet «Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller» NHH vil fra årsskiftet 2017/2018 tilby en ny mastermodul på 30 studiepoeng med fokus på vekst gjennom innovasjon av nye forretningsmodeller. Opptak vil skje i september 2017. Programmet går over fem-seks samlinger på totalt 18 dager over ett år. Programmet retter seg mot ledere og bedrifter som søker å oppnå vekst i eksisterende eller nye markeder gjennom å utforske nye muligheter for å skape kundeverdi. Programmet vil særlig legge vekt på innovasjon i nedstrømsaktiviteter. Temaer som berøres er globalisering, digitalisering, branding, tjenesteinnovasjon, nye forretningsmodeller og behovet for kundedata i salg og markedsføring. For å kunne bli tatt opp i dette programmet som deltager, må du ha fullført tre års universitets-/høyskoleutdanning og ha tre års relevant erfaring etter endt utdanning. Det er NHH som forestår all søknadsbehandling.

Kortprogrammene vil i tillegg til nyttig kompetanse, gi deltakerne et nettverk for strategiske diskusjoner og gjensidig erfaringsutveksling.

Kompetanse er ferskvare

30%

4.

medlemsrabatt første gang kurs og studier tilbys.

Et fjerde kortprogram settes opp våren 2018. Lanseres høsten 2017

Nyutviklede, unike kompetanseprogram for næringslivet.

NO R WE GI AN R O O MS ®

23


Samlingsbasert masterstudie Du kan velge å ta ett årsstudium eller to. Begge årsstudiene er samlingsbaserte, med fem eller seks samlinger over tre til fire dager. To fullførte årsstudier, i alt 60 studiepoeng, og prosjektoppgave gir deg en mastergrad.

30 p

30 p

Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller

Merkevareledelse og internasjonalisering

– 30 studiepoeng (høst 2017 – vår 2018)

– 30 studiepoeng (høst 2018 – vår 2019)

Programmet retter seg mot ledere og bedrifter som søker å oppnå vekst i eksisterende eller nye markeder gjennom å utforske nye muligheter for å skape kundeverdi. Ettersom vi anser ferdigvareprodusenter som en særskilt relevant målgruppe for programmet, vil vi legge vekt på innovasjon i nedstrømsaktiviteter.

Vi setter fokus på merkevareledelse og internasjonalisering i et innovasjonsperspektiv, hvor nye forretningsmodeller utfordrer etablert kunnskap om merkevarer, målgrupper, distribusjonskanaler og markedsføring.

Temaer som berøres i programmet: Business model innovation, kundeinnsikt, markedsanalyse, big data, tjenesteinnovasjon, design thinking, kundereisen, «brand story telling in a digital marketplace», digital verdikjede, nye disruptive forretningsmodeller, blockchain, global ekspansjon, endringsledelse og implementering av ny strategi.

I dette programmet går vi inn i etablerte modeller og teorier, og speiler disse opp mot den virkeligheten vi møter i dagens digitaliserte verden. Vi setter også søkelyset på hvordan norske ferdigvareprodusenter kan og må reorientere seg for å skape konkurransekraft internasjonalt. Her vil vi legge vekt på innovasjon i forretningsmodeller og aktiviteter nedstrøms i verdikjeden.

Hovedtema for samlingene:

Hovedtema for samlingene:

• Introduksjon til «Business Model Innovation» • Kunden først: Identifisere og analysere kundebehov i nye kunde- og markedssegmenter • Verdiløfte: Hvordan utvikle differensierende kundeverdi? • Leveringsverdi: Nye og verdiskapende leveransemodeller • Verdikapring: Hvordan skaper vi verdi og hvordan deler vi verdiskapningen • Veikart for ekspansjon: analyse, strategi, implementering

• • • • • • •

Situasjonsanalyse og merkestrategi Merkevareledelse og innovasjon Virkemidler i merkevarebyggingen Analyser og identifikasjon av lønnsomme markeder Trender og varige konkurransefortrinn Verdikjede, e-commerce og bærekraft Strategiske ressurser og implementering

∘∘ Gjennomføring ved NHH i Bergen og NHH i Oslo.

∘∘ Gjennomføring ved NHH i Bergen og NHH i Oslo.

∘∘ Fagansvarlig: Professor Leif E. Hem

∘∘ Fagansvarlig: Professor Leif E. Hem

∘∘ Studieavgift kr 97.000,- (kr. 65.000,- for klyngemedlemmer)

∘∘ Studieavgift kr 92.000,- (kr. 65.000,- for klyngemedlemmer)

∘∘ Informasjon om opptakskrav: www.nhh.no/executive

∘∘ Informasjon om opptakskrav: www.nhh.no/executive

∘∘ Første samling i desember 2017

Søknadsfrist 15. september 2017

24

N O RWE GI AN ROOMS ®

Søknadsfrist 15. september 2018


Studiepoenggivende kortprogram Kortprogrammene vil bestå av spennende kurs innen globalisering og digitalisering. Programmene går over to intensive samlinger á to dager. Kursmenyen dekker temaer klyngebedriftene selv har hatt øverst på ønskelisten for økt kompetansetilfang. For de som avlegger og består eksamen oppnås 7,5 studiepoeng per kortprogram.

7,5 p

7,5 p

Digital strategi og ledelse

Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller

– 7,5 studiepoeng (vår 2017)

– 7,5 studiepoeng (høst 2017)

Kurset vil bidra til at du forstår og kan kommunisere om digitale strategier og verdikjeder på et strategisk nivå. Det vil gi deg grunnleggende kunnskap om Big Data og Internet of Things og dets mulighetsrom, samt evner til utvikling av digital strategi og implementering av relevant teknologi.

Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av eksisterende forretningsmodeller. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst.

Etter gjennomført kurs vil du kunne utvikle og analysere strategier for digitalisering av virksomheter, verdikjeder, Big Data og Internet of Things.

∘∘ Fagansvarlige: Assoc. professor Kjell Inge Tomren og Assoc. Professor Hao Wang

Kurset vil gi deg oversikt over megatrender og strategisk foresight, disruptive skifter og omstillingsevne, innovasjonskultur og tjenesteinnovasjon, nye forretningsmodeller og grønn vekst, og verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller.

∘∘ Fagansvarlige: Assoc. Professor Øivind Strand og viserektor og professor Annik Magerholm Fet ∘∘ Første samling i september, andre samling i oktober

∘∘ Første samling i juni, andre samling i august

∘∘ Opptak fra mai 2017

∘∘ Opptak fra mai 2017

Søknadsfrist se norwegianrooms.no

Søknadsfrist se norwegianrooms.no

7,5 p Internasjonal merkevareledelse i en digital tid – 7,5 studiepoeng (vinter 2017-2018) Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitalisering har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være sentrale tema i kurset. Kurset skal sette deg i stand til å analysere problemer, muligheter og konkrete løsninger som kan bidra til å designe gode modeller for internasjonalisering og merkevarebygging ved hjelp av digitale verktøy.

∘∘ Fagansvarlig: Assoc. Professor Mark Pasquine ∘∘ Første samling i februar, andre samling i mars

Målgrupper: Personer med beslutningsansvar, som medlemmer av ledelsen, styremedlemmer og mellomledere. Konsulenter og andre personer i rådgivende stillinger. ∘∘ Arrangeres lokalt, ved NTNU Ålesund. ∘∘ Studieavgift kr 25.000,- (kr. 17.500,- for klyngemedlemmer)

Kortprogrammene er effektiv kompetansepåfyll, lett tilgjengelig (arrangeres lokalt), møteplass for nøkkelpersoner i internasjonale virksomheter – på tvers av bransjer – med gode muligheter for å lære av hverandre.

∘∘ Opptak fra mai 2017 Søknadsfrist se norwegianrooms.no

NO R WE GI AN R O O MS ®

25


Designtenkning og brukerdrevet innovasjon

Sitt deg til bedre helse Menneskekroppen er skapt for bevegelse. Gjennom millioner av år har mye fysisk aktivitet vært en selvfølgelig del av livet. Mennesket har tilbragt mesteparten av dagen på beina. Sitting har vært forbeholdt pauser mellom aktivitet. I dag er derimot sitting blitt hovedaktiviteten. Forskning viser at den oppvoksende generasjonen sitter stille 70% av dagen.

T Kristin Vidhammer F Rodeo Bakgrunnen for Rodeo-stolen var en motivasjon om å snu den negative utviklingen i barns fysikk. Ideen var en stol som skulle gi bedre forutsetninger for å styrke muskulaturen. Enten det er til arbeid eller avslapping – vi sitter mye. Rodeo-stolen er et perfekt eksempel på form som fyller en funksjon og har en klar nytteverdi. -Vi ville lage fremtidens stol. Designet har kommet til som følge av funksjon, stolen er et folkehelseprodukt og en revolusjon. Det finnes ikke noe lignende på markedet. Det som er genialt med den, er at man ikke kan sitte feil, sier daglig leder og medeier i Rodeo, Randi Karin Sudmann Tunheim. Ifølge Sudmann Tunheim, er det godt dokumentert fra Universitetet i Stavanger at barn som sitter på Rodeo, har en signifikant fremgang når det gjelder styrke i rygg- og kjernemuskulatur. Gode møbler fører til bedre læring og konsentrasjon - og bedre helse. Aktive barn = lykkelige barn Når man sitter på stolen, må man hele tiden skifte stilling. Man kan også sitte fritt i alle retninger på stolen. -Barn forteller at når de sitter i bevegelse, sitter de bedre og konsentrerer seg bedre. Aktive barn er lik lykkelige barn, sier hun. Det er mange barn som sliter med å sitte stille og bruker energi på dette. -Vi opplever at barn kommer inn i en komfortsone når de sitter på Rodeo-stolen, mens voksne må jobbe litt hardere for å tilpasse seg - slik man gjør når man trener. Stolen gjør at man styrker kjernemuskulaturen og balansen ved å være i bevegelse for å finne balansen. Det er fysioterapeut Frode Skretting i Rodeo som har utviklet og designet Rodeo-stolen i samarbeid med Hareide Design. Sitter veldig mye Studier viser at en tenåringsgutt sitter stille opp til 70-90 timer i uken, eller 70 prosent av dagen eller mer. I vokseperioden, hvor barn utvikler en sterk og funksjonell muskulatur, stivner de i et sittemønster som bidrar til en svakere og stivere kropp. Slike innlærte aktivitetsvaner videreføres til voksenlivet, men heldigvis kan disse endres.

26

N O RWE GI AN ROOMS ®

-I 2016 kostet muskel- og skjelettskader staten 70 milliarder kroner, så det er store beløp, sier Sudmann Tunheim. Målet med utviklingen av stolen har derfor vært å forebygge slitasje og smerter samt styrke ryggen. Skretting har studert vitenskapen bak bevegelse, og er spesialist innen allmennfysioterapi. I sitt masterprosjekt utførte Skretting målinger på skoleelever som hadde sittet på terapiballer daglig i 5.-7.klasse. Resultatene viste at disse barna hadde betydelig sterkere ryggmuskulatur og bedre balanse. Ballen ga bedre sitteopplevelse og barna viste å ha målbart bedre bevegelsesutslag i rygg og bekken. Samtidig har ballen flere ulemper, noe som førte til utvikling av Rodeo-stolen. Lite nybrottsarbeid på skolestoler tidligere Rodeo-stolen lager ingen lyd fordi den mangler fire ben og dermed blir det også roligere i rommet selv om stolen er i bevegelse. Stolen trenger heller ikke innstilling. -Utviklingen av skolestoler har tidligere vært lik null, man har hatt samme typer stoler i generasjoner. Det er fire ben overalt. Barn har endret aktivitetsmønster, men industrien har sovet i timet når det gjelder utvikling av stoler til skolebarn, sier Sudmann Tunheim. Det er viktig å være bevisst på sittemøbler, både i skole og arbeid. Stolen ble i 2015 tildelt Merket for god design. Fysisk aktivitet kan eliminere koblingen mellom stillesitting og for tidlig død Professor Ulf Eklund ved Norges Idrettshøyskole har ledet en stor internasjonal studie som er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. Målet med studiet var å finne ut om fysisk aktivitet kan redusere eller eliminere koblingen mellom stillesitting og dødelighet, og hvor mye aktivitet som er nødvendig for å fjerne denne risikoen. Over en million kvinner og menn har vært med i studien. -Resultatene viser tydelig at en høy grad av fysisk aktivitet kan eliminere koblingen mellom stillesitting og for tidlig død, sier professor Ulf Ekelund i en artikkel som er publisert på hjemmesidene til Norges Idrettshøgskole.


Studien viser at de som var mest aktive, ikke hadde økt risiko for tidlig død, uavhengig av de satt stille i mer enn åtte timer hver dag. Resultatene viser derimot en betydelig økt risiko for dødelighet med redusert fysisk aktivitet og økende antall timer stillesitting. Mest helsegevinst ved å øke mengden fysisk aktivitet Deltakere som hadde lite fysisk aktivitet kombinert med mer enn åtte timer stillesitting, økte risikoen for tidlig død med hele 59 prosent sammenlignet med de som var mest aktive. I en sammenligning med de som var mest aktive, men som også satt stille i mer enn åtte timer hver dag, og de som var minst aktive i kombinasjon med mindre enn fire timer stillesitting per dag, hadde sistnevnte gruppe 27 prosent høyere risiko for å dø for tidlig. -Dette tyder på at å øke mengden fysisk aktivitet, har betydelig større helsegevinst enn å fokusere utelukkende på å redusere stillesittingen, uttaler Ekelund videre. Resultatene viser at mellom 60 og 75 minutter daglig fysisk aktivitet tilsvarende rask gange, kreves for å eliminere risikoen for de som sitter stille i minst 8-10 timer hver dag. Må man sitte en stor del av dagen, blir det altså enda mer viktig å være fysisk aktiv resten av dagen.

59%

70 milliarder

høyere risiko for tidlig død om du sitter stille 8-10 timer hver dag og i tillegg er i lite fysisk aktivitet.

så mye kostet muskel- og skjelettskader staten i 2016

En tenåringsgutt sitter stille opp til 90 timer i uken

NO R WE GI AN R O O MS ®

27


Rom og Tonik Foto:Nadia Frantsen

28

N O RWE GI AN ROOMS ®


Forretningsmodeller

Står gamle forretningsmodeller for fall? Norsk møbel- og interiørdistribusjon håndteres i dag av en håndfull kjeder. Alle forstår at disse ikke kan åpne dørene for alle gründere som vil inn med nye ting. Det vil heller ikke være slik at alle produsenter som er inne kan få fritt spillerom. Men når kjedene er så få og samtidig vil bli større, byr det på utfordringer.

T Stein Lauritsen Utviklingen er ikke enestående for denne bransjen. Dette er en global megatrend der de store spiser de små, eller i det minste kontrollerer dem. Parallelt ser vi at netthandelen øker. Toppsjefen i amerikanske Nike, Mark Parker, bruker de fysiske butikkenes ferd mot undergangen til å forklare konsernets svake tall. Enn så lenge er nettet et forholdsvis fritt «mulighetenes marked», men kritiske røster ser mørke skyer. Amazon vokser enormt på stadig nye varegrupper, mens et økende antall nettbutikker konverterer til Amazons plattformer og univers. Vi har snakket med fire norske bedriftsledere som slett ikke har gitt opp. Tvert imot. Ut i fra egne forutsetninger har de funnet forretningsmodeller som fungerer.

at de kan returnere like fraktfritt om det er bomkjøp. Vi har ikke fått ett eneste møbel i retur, bare masse vareprat om hvor trygt og kjekt det er å handle hos oss. Vi tenker sånn, at om en kunde belaster oss med noen hundrelapper i returfrakt, så er det den billigste og mest tillitsskapende markedsføringen vi kan få. ­Hva er ditt budskap til andre? Lag en god forretningsmodell, test den ut og vær forberedt på hardt arbeid. Ting tar tid! Nettkolleksjonen står nå for 50% av omsetningen vår, og det er her vi vokser. Tallene våre begynner å bli svarte, smiler Utgård.

- Det er på nettet vi får økningen Jarnes Møbler AS er mest kjent for å drive leieproduksjon for andre. Da de mistet sin aller største leveranse, skulle de egentlig vært ute av bildet for godt. I stedet utviklet de en kolleksjon for privatmarkedet og gikk på nett i 2015. For møbelprodusent og musiker Frank Utgård var tradisjonell butikkdistribusjon ikke noe alternativ: -Det så vi i allerede kalkulasjonsfasen – før beslutningen om kolleksjonen var tatt. Vårt kvalitetsnivå og produksjon i Sykkylven gjorde det umulig å matche de nettoprisene som ble forlangt. ­-Hadde dere noen erfaring med netthandel? -Ja, jeg har i flere år drevet nettbutikken gitarist.no. Utfordringen er alltid å trekke folk til nettbutikken. I gitarist.no bruker vi finn.no og Google Adwords, men det funket ikke for møbler. Møbler er veldig visuelle og allment interessante. Vi har suksess med Facebook og Instragram. Folk «liker» og deler, og vi får viktige tilbakemeldinger på foreslåtte modeller. -Du er opptatt av kundedialogen? -Vi får mange spørsmål, og tar oss tid til personlig dialog. Vi er så små at vi kan tilby kundetilpasning, og det utnytter vi for alt det er verdt. Når kunden sier at «jeg må jo prøve», så svarer vi at vi sender fraktfritt, og

-Ja takk, begge deler Ove Rogne i Northern Lighting tror ikke på dem som sier at netthandel skal gjøre gjør fysiske butikker overflødige. I hans verden fungerer de side om side. Da tror han mer på bedre samarbeid mellom merkevareeierne og handelen. Belysningsleverandøren Northern Lighting ble etablert i 2006. Elleve år senere har de agenter og forhandlere i alle verdensdeler bortsett fra Afrika. I løpet av disse årene har Rogne opplevd flere spennende endringer: -Opprinnelig gikk vi mot spesialforretninger på belysning. Kriteriet vårt var at disse måtte ha en tydelig merkevareprofil. Så dukket nettbutikker med samme merkevareprofil opp. Noen ble etablert av våre forhandlere med butikker, mens andre var nyetablerte. Nå ser vi at flere av disse nettbutikkene etablerer fysiske butikker i de store byene. På toppen av dette kom en svært spennende bransjeglidning: Møbelforretningene begynte å fokusere på belysning som en kategori å vokse i. For oss betyr dette at vi plutselig var etterspurt hos møbelhandlere med den merkevareprofilen som er så viktig for oss.

NO R WE GI AN R O O MS ®

29


Forretningsmodeller

-Dere har holdt dere til frittstående forhandlere og kjeder med en håndfull butikker? -Det er en viktig del av vår forretningsmodell. Vi valgte et prisleie som ligger litt over middels. Da ville vi bli for dyre i de store kjedene. Det er også viktig for oss å kunne lære opp betjeningen. Betjeningen må være ambassadører for merket vårt, og det klarer vi best med den typen forhandlere vi har. -Hva mener du med «bedre samarbeid mellom merkevareeierne og handelen»? -Den delen av handelen som samler andres merkevarer har felles interesse med oss som eier disse merkevarene. Hvis ikke vi sammen tilbyr kundene en unik kjøpsopplevelse, vil mange av kundene kunne trekkes mot kjeder som fokuserer ensidig på pris, volum og eget brand.

merkevare på samme tid, sier Torbjørn Andreassen. Derfor gikk vi til butikker som vi vet gir kundene en god kjøpsopplevelse. Våre forhandlere er ikke i massemarkedet, og satser nettopp på dette. Det foregår et stor skifte, men jeg tror ikke på at butikkene forsvinner og alt går på nett. På den ene siden ser vi at de geografiske skillene og behovet for nærhet er opphevet, samtidig som forhandlere mister eksklusivitet. På den andre siden ser vi at både forhandlere og nettbutikker konkurrerer om å gi den beste kjøpsopplevelsen. Jeg tror at jungelens lov kommer til å råde i en ti års tid, og så vil det være god plass til begge. Ikke se bort ifra at produsenter og forhandlere kan finne nye gode samarbeidsformer. -Du sier at ikke alle møbelprodusenter skal prøve seg på netthandel.

Sier Ove Rogne. Som lever godt med både fysiske butikker og nettbutikker. Så lenge butikkeierne har fokus på gode merkevarer og gode kjøpsopplevelser. Vår fremtid er på nett Birgitte Linde Relling er designer og medeier i ROM & Tonik AS. Selskapet utvikler lyddempende løsninger i blant annet ull, som de får produsert i Mongolia og Norge. Bruksområdene er primært kontor og offentlig miljø, men stadig mer også private hjem. -Som en liten nykommer i møbel- og interiørbransjen er vi helt nødt til å tenke nytt i valget av forretningsmodell, sier Linde Relling. Vi bruker selvsagt tradisjonelle markedsaktiviteter som messer og tett samarbeid med arkitekter, men vi satser også sterkt på digital markedsføring i egen regi.

-Noen er så store at de ikke kan regne med å overføre alt til netthandel, andre har mer enn nok med å utvikle og produsere. Distribusjon er kostbart og krever profesjonalitet. Gode kjeder og forhandlernett gjør en jobb vi ikke må undervurdere. ­-Hva med egne butikker? -­Slettvoll gikk den veien, og de imponerer. Men de utviklet et fullsortiment med innkjøpte komplementære varer, sier Anderssen – det er også krevende. Uansett hvilken forretningsmodell man velger, er det viktig å ha gjort et godt forarbeid og ha tro på det man gjør.

-Hvilke erfaringer har dere når det gjelder møbelbransjen? -Møbelbransjen er veldig tradisjonell, og størsteparten av møbelleverandørene selger produktene sine via forhandlere. Utfordringen for en ny liten aktør, er å komme gjennom nåløyet og inn i butikkene. Konkurransen er stor. Vi er helt avhengig av å ha en større sortimentsbredde enn vi kan forvente å få inn i butikkene, og vi må synliggjøre produktene for kundene. Derfor selger vi også produktene våre på nett. -Hvilke fordeler har dere ved å selge på nett? ­ i får en mye tettere kundekontakt, samtidig som vi beholder full V kontroll over vår egen merkevare. I vårt tilfelle handler det om to ting: Den ene er at man må ha kunnskap om lyd for å være en troverdig selger av akustikkprodukter. Det andre er at vi ønsker å formidle de bærekraftige verdiene ved produktene. Begge handler om miljø og livskvalitet på ulike plan.

Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller Studiepoenggivende kortprogram

­-Hvordan ser dere på fremtiden?

– 7,5 studiepoeng (høst 2017)

-Moderne arkitektur, med store harde flater og åpne arealer, har skapt stort behov for våre løsninger. Dette skal vi klare, avslutter Linde Relling.

Overgangen til digitale løsninger krever omstilling og utvikling av nye tjenester for å kunne møte nye kundebehov. Vi gir deg en ny verktøykasse som du kan bruke for utvikling og vekst i din bedrift.

Forhandlerne har møtt oss med åpne armer Designfirmaet Anderssen & Voll har fortsatt stor tro på fysiske butikker. Da de lanserte sin egen serie Nedre Foss, gikk de til butikkene rundt seg. Derfra har produktene spredd seg til butikker over hele verden. Med bakgrunn fra «Norway Says» har de to partnerne god innsikt i salget av møbler og interiørprodukter. Hvorfor valgte de som de gjorde? -Vi hadde ikke ressurser til både å bygge opp en nettbutikk og bygge

30

N O RWE GI AN ROOMS ®

Mer informasjon og påmelding www.norwegianrooms.no


Northern Lighting

NO R WE GI AN R O O MS ®

31


Forretningsmodeller

Vil digitaliseringen gjøre møbelvarehusene overflødige? På 1970-tallet lå møbelbutikkene fremdeles i sentrum av byene. Med unntak av raritetene IKEA på Nesbru og Det norske Møbelsenter i Vestby, som lå et par mil utenfor Oslo. I dag omsettes nesten alle volummøbler i varehus utenfor bykjernene. Hva blir det neste store utviklingstrekket?

T Stein Lauritsen Vi har kikket inn i krystallkula sammen med Anders Føyen, rådgiver i Microsoft, og HansPetter Nygård-Hansen, teknologiovervåker og spesialist på digital markedsføring og sosiale medier. De stiller begge spørsmålet om hvilken berettigelse møbelvarehusene skal ha. Behovet for oversikt dekkes på nettet ­ En fordel ved de store møbelvarehusene har vært utvalget, sier Føyen, - men vi ser jo allerede nå at folk skaffer seg oversikt, velger bort, skaffer seg kunnskap om det de er interesserte i før de kommer til møbelvarehuset. Prøving ikke lenger et «must» Et av argumentene for at kunden må gå i varehuset, er at møbler må prøves. Man kan ikke kjøpe møbler uten å vite om de er gode å sitte i eller ligge på. Føyen har en følelse av at dette fortsatt vil være aktuelt for mange, men Nygård-Hansen tror ikke at dette argumentet holder: ­- Bolia kjører på at du kan sjekke på nettet og prøve i butikken. Vi vet at mange sjekker og kjøper på nett i samme operasjon. Uten å prøve. Se på alle som netthandler møbler fra utlandet. Uten å prøve. Selv madrasser kjøpes nå på nettet. Uten å prøve. Dagens nettgenerasjoner tror mer på likesinnede enn på selgere. Jeg ser for meg at folk orienterer seg på nettet og sjekker andres erfaringer og anbefalinger på sosial medier. Hvorfor skal man reise et sted for å prøve i 10 minutter, når man kan finne mange mennesker som har brukt produktet over tid? Min påstand er at møbelbransjen må se nærmere på hvordan neste generasjon ønsker å bruke tiden sin og hvordan de velger å handle. Det er ikke lenge før de som er 18-19 år i dag skal møblere sin første leilighet, konkluderer Nygård-Hansen.

32

N O RWE GI AN ROOMS ®

AR og VR blir viktige. Hvem eier brillene? Virtual Reality er allerede tatt i bruk som salgsverktøy i flere bransjer. Neste steg er Augmented Reality, som legger visjon på virkelighet i 3D. Du kan se nye klær på din egen kropp og du kan se nye møbler plassert i ditt eget hjem. Flere slike løsninger er på vei til markedet. ­ Til nå har dette vært forbeholdt utsalgsstedene. Der utgjør de en attraksjon og et tilbud som folk finner det verdt å oppsøke, forklarer Føyen, - men hva skjer den dagen «brillene» blir allemannseie? Jeg tror at denne type teknologi kommer til å få så mange nye bruksområder at alle kommer til å ha privat tilgang til utstyret.

Anders Føyen Microsoft

Hva gjør en eller flere av FAANGene? Det er Føyen som stiller spørsmålet. ­Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google er best i verden på bruker- og kundedialog, og har ubegrenset tilgang til kompetanse og penger, sier han. ­ Skulle en av disse gå inn på møbelsalg, eller tilrettelegge en plattform for møbelsalg, kan mye skje veldig fort. En rask prøveperiode i noen utvalgte markeder. Treffer det publikum, ruller de tilbudet ut i stor skala. ­ Og geografien spiller ingen rolle? ­ - Nei. Se på Amazon. Hvor mange av alle de millionene som handler hos dem tenker på hvor i verden de befinner seg? Svært få. De tilbyr stort utvalg, gode priser, enkel bestilling og rask levering, for så å levere på alle fire. Føyen tror heller ikke at møblers størrelse og fraktkostnader er noe hinder: ­Det er ikke noe hinder for dem som selger møbler på nett i dag, og de virkelig store har garantert løst dette før de starter opp.

Hans-Petter Nygård-Hansen Teknologiovervåker


Forretningsmodeller

Stokke flagship Store i Seoul, Korea Foto: Stokke

Urbaniseringen påvirker handlemønsteret Nygård-Hansen har skrevet GUD på servietten. Globalisering, Urbanisering, Digitalisering. Han er overbevist om at Urbaniseringen også vil påvirke møbelhandelen slik vi kjenner den i dag. - Selv om Norge har spredt bebyggelse og ingen millionbyer, er tendensen klar. Vi klumper oss sammen i byene og velger en mer urban livsstil. Samtidig skjer det endringer i folks verdisett. Vi ser det i alle de største byene våre at det er et poeng ikke å ha bil. Før skulle alle ungdommer ha førerkort på 18-årsdagen. Nå er det flere og flere som ikke bryr seg. Da blir det ikke mye aktuelt å reise til kjøpesentre som baserer publikumstilstrømningen på privatbilismen. Digitaliseringen påvirker alt og alle Verken Anders Føyen eller Hans-Petter Nygård-Hansen har erfaring fra møbelsalg. Men de har erfaring fra møbelkjøp og ser ikke ut til å ha noe imot å begå fremtidens møbelkjøp på nye måter.

- Hvis folk oppdager at det er enkelt, tidsbesparende og trygt å kjøpe møbler på nettet eller i demolokaler midt i sentrum, ja så kommer de til å gjøre det. Den overordnede trenden, hvor teknologi står sentralt, er den friksjonsfrie brukeropplevelsen. Her har møbelbransjen mye å gå på, både digitalt og analogt, sier Nygård-Hansen. Føyen er enig. - Å si eksakt hvordan fremtidens møbelomsetning foregår, og om det er plass til møbelvarehusene, er vanskelig. Jeg vet jo heller ikke hvilke planer møbelkjedene legger for å møte digitaliseringsbølgen. Plutselig kommer internasjonale giganter inn på arenaen. Men det skulle ikke forundre meg om de tenker seg digitale opplevelsessentre midt i byene. Iallfall som supplement til de store varehusene. Det er slutt på den tiden da man måtte ha en vare fysisk tilstede for å kunne vise den fram.

Merkevareledelse og internasjonalisering Samlingbasert masterstudie – 30 studiepoeng (høst 2018 – vår 2019) Nye kommunikasjons- og salgskanaler utfordrer etablerte strategier og krever kunnskap om nye virkemidler og stadig tilpasning og fornyelse av bedriftens verdikjede. Studer hvordan etablerte og nye modeller for merkevareledelse og internasjonalisering i dagens digitaliserte verden kan utnyttes!

Mer informasjon og påmelding www.norwegianrooms.no

NO R WE GI AN R O O MS ®

33


Bærekraft

Varene skal fram – også i en digital hverdag Hva har samlasting, god ytteremballasje, effektive prosesser og to ukentlige skipsanløp å gjøre med digital merkevarebygging, e-commerce og digitale møbelvarehus? Hos Ekornes mener de at stålkontroll på den fysiske forflytningen av råvarer og ferdigvarer er en avgjørende del av en digitalisert hverdag.

T Stein Lauritsen Stian Østrem er prosjektleder for «supply chain» hos Ekornes. Han viser fram et bilde av fabrikken i Sykkylven, omgitt av fjord og fjell på en solblank dag. -Det ser flott ut i brosjyrene, men beliggenheten innebærer en komplisert og kostbar logistikk for en global aktør, sier Østrem. ­ Digitaliseringen medfører nye konkurranseforhold og forsterket fokus på tid og kostnader. Dette er bakgrunnen for prosjektet. Så gleder vi oss over å se at de grepene vi tar også bidrar til en bedre miljøprofil, samtidig som det styrker lokal konkurransekraft. To skipsanløp i uka og færre biler på veien -Utgangspunktet vårt er at Ekornes ikke er stor nok til å ha egne dør-tildør-transporter i særlig grad. Vi er nødt til å dele kapasitet med andre på inn- og utgående transporter, forteller Østrem. Det vi gjør, er å konsentrere oss om to huber i Europa – det går mot Rotterdam og et sted i UK. Der kan vi gjennom strategiske innkjøp samle inngående frakt ved behov, som for eksempel møbelhud fra Sør-Amerika og halvfabrikata fra flere land. I tillegg kommer IMG-møbler produsert i Asia inn via sentrale havner i Europa. I sum blir dette nok til at vi kan få skipsanløp direkte til Sykkylven. Her i Sykkylven laster vi Stressless til europeiske og oversjøiske markeder for de samme byene. Der lastes de om til båt ut fra Europa, og til tog eller bil inn i Europa. Ledetidene blir bedre når lasten er lokalisert mer sentralt, og vi kan spille på flere ulike transportmetoder. ­ -Båt til europeiske markeder er nytt? -Hubene har containerskip til hele verden og effektive transportsystemer inn i Europa. Særlig har Holland spesialisert seg på effektiv vareforflytning. Full kapasitetsutnyttelse på tog og biler sikrer presisjon, pålitelighet, kostnadseffektivitet og redusert klimaavtrykk.

34

N O RWE GI AN ROOMS ®

Samhandling er nøkkelen til suksess Det er avgjørende i slike prosesser at en løsning ikke skaper ett nytt problem et annet sted. Før prosjektet startet, hadde konsernledelsen satt ufravikelige krav til ledetid og servicegrad. Hele virksomheten er analysert. Ingenting blir gjort uten at man kjenner konsekvensene av det. Alle avdelinger på Ekornes er involvert. -Dette er samhandling på høyt nivå, sier Østrem. ­Alle inngående varer må være på rett sted til rett tid. De som har kjøpt Stressless eller IMG-merkevarene er lovet en leveringstid, og de som skal produsere Stressless i Norge må ha råvarer og halvfabrikata når de skal. Skjer ikke det, har salgsavdelingen og forhandlerne våre alvorlig trøbbel. Det slår fort tilbake på varemerkene våre og selskapet som sådan. Speditører med partnerstatus Som kostnadsjagende eier av godset, er Ekornes prisgitt transparens i hele vareforflytningen. Stian Østrem sier det på denne måten: -Det er to forhold her. Det første er å vite hvor i vareflyten kostnadene ligger. Bare da kan vi redusere dem. Det andre er å vite hvor varene er til enhver tid. Uten denne kunnskapen går produksjonen i stå, varene blir forsinket, kundeservice mangler gode svar, og KPI-en synker som en stein. Her er vi helt avhengige av spesialister – i dette tilfellet speditørene – godsets reisebyråer. Åpenhet, gjensidig tillitt og felles mål er en forutsetning for det langsiktige samarbeidet som kreves. Vi må bygge vinnerlag. Derfor har vi gitt dem partnerstatus. Slik vi jobber i Ekornes, gjelder dette egentlig alle de strategiske partnerne våre.


Kortere leveringstid

Kartongen som tåler mer -Ekornes har noen viktige forutsetninger når det gjelder emballasjen vår også, sier Østrem plutselig. ­ -Når vi deler kapasitet i store systemer, blir det flere omlastinger og terminalpasseringer. Produktemballasjen og pakkemetoden må være tilpasset dette. Det er ikke plass til transportskader i dette løpet. Her har eksempelvis to lokale samarbeidspartnere, Peterson Emballasje og Vartdal Plast, bidratt med kompetanse og stor arbeidsinnsats. Vi sparer mye når vi kan kjøre sånne samarbeidsprosjekter i nærområdet, sier han.

Kunder over hele verden

-Per i dag er møbelkjøpernes vektlegging av miljø i kjøpsprosessen knapt målbar. Vi har dessuten mange gode produktegenskaper å kommunisere, og lang levetid er jo en miljøfordel i seg selv, sier Haugen. ­Men miljøsiden er viktig, og vi har en strategisk beslutning på at vi skal være gode på området. Da snakker vi både produksjon, gjenvinning og logistikk. Informasjon om dette gjøres lett tilgjengelig for de interesserte. Skulle møbelkjøperne vektlegge miljøhensyn sterkere, skal vi være klare, avslutter Haugen.

Viktig i en digital tidsalder Digitaliseringen gir altså mange spennende muligheter, men også nye utfordringer: Tempoet skrus opp, kostnadspresset øker, kundene kommer nærmere, nye konkurrenter må forventes på arenaen og misnøye med et merke kan gå verden rundt på rekordtid. -Supply chain og logistikk har aldri vært viktigere, gjentar Stian Østrem. ­Se hvordan giganter som Amazon og Alibaba får fram varene sine. De tenker nytt og tar stadig større markeds- og marginandeler gjennom kontroll over verdikjedene. Vi satser ikke et øyeblikk for tidlig. Miljøgevinsten er foreløpig ikke et viktig salgsargument Gods fra vei til sjø og bedre kapasitetsutnyttelse har god og dokumenterbar effekt på Ekornes’ klimaregnskap. Likevel; Markedsdirektør Runar Haugen lar det ikke bli noe prioritert salgsargument. Iallfall ikke nå.

Sterkere og tryggere emballasje

NO R WE GI AN R O O MS ®

35


Produktutvikling

Når målgruppen tvinger frem nye produkter Grande er en av klyngebedriftene som blant annet arbeider med skole og barnehager som målgruppe. De har i mange år utviklet seg i takt med endrede behov og krav. Når en av deres viktigste målgrupper – skoleeleven, får nye livsstilsvaner, krever det produktutvikling!

Skoleeleven, som de fleste andre i samfunnet, har for alvor tatt i bruk mobiltelefonen – og den er selvsagt også en del av skolehverdagen. Ofte fører dette til både vrede og frustrasjon blant dem som er opptatt av å skape godt læringsmiljø. Grande, som arbeider tett med mange skoler på møblerings- og interiørprosjekter, så dette problemet, reiste tilbake til sine produktutviklere og så på hvilke løsninger de kunne bidra med.

Hlín verner om de minste

Mobilhotell

- Vi ønsket derfor å finne en løsning hvor vi gav opphengsmuligheten tilbake uten at den utgjør en sikkerhetsrisiko for barna, sier Torbjørn Hjelden. - Vi utviklet derfor Hlín, en garderobekrok som tåler vekter av klær og mindre sekker, men som løser ut og faller ned hvis vektbelastningen blir for stor, sier han.

Løsningen viste seg å være like enkel som den er genial. De utviklet et mobilhotell - et låsbart skap til bruk i klasserommet når mobiltelefonen ikke skal benyttes i undervisningen. Torbjørn Hjelden, daglig leder i Grande, merker at mobilhotell er noe flere ønsker: Rektor Ole Frode Mikkelsgård ved Elverum videregående monterte 45 mobilhotell på skolen, og fikk tilbake roen i klassen. «Å montere mobilhotell i alle klasserommene våre har gitt oss nettopp det vi håpet på. Vi har fått tilbake roen i klassen og mer fokus på undervisningen. Lærerne er aller mest fornøyd, men også elevene mener at mobilhotellet er veldig positivt for skolen vår. Nå skal vi ha mobilhotell i møterommene også. Det gir bedre møter.» Mange skoler har innført mobilforbud gjennom skoledagen. Elevorganisasjoner har engasjert seg mot dette, fordi de mener mobiltelefonen har kommet for å bli, og at den kan være et nyttig hjelpemiddel, bare undervisningen legges til rette for det. Grandes mobilhotell er i så måte en god løsning som kan hindre at mobiltelefonen blir et forstyrrende element, når den ikke skal være et hjelpemiddel.

Barnehagene er en annen målgruppe for Grande. Her har det skjedd alvorlige ulykker hvor barn har blitt hengende fast i kroker og snorer. En konsekvens av dette er at flere barnehager har fjernet de såkalte ankerkrokene på garderobehyllene. Men en garderobe uten opphengsmulighet gir dårlig bruksverdi.

Barnehagene har tatt imot nyheten med stor entusiasme. Barnehagekroken ga Grande prisdryss gjennom 2016. De mottok blant annet prisen for Årets produkt og Merket for God Design for dette produktet. - Vår visjon er at alle barnehagebarn skal ha Hlínkroker i sine garderober, sier Torbjørn Grande.

Om Grande Grandes historie går tilbake til 1954. Grande består i dag av Grande Fabrikker og Grande Interiør. Grande fabrikker produserer møbler i høy kvalitet med funksjonelt design. Grande Interiør er totalleverandør til skole, barnehage, kontor, konferanserom og helsesektoren. Bedriften er lokalisert i Innfjorden i Rauma i Møre og Romsdal. De mottok Merket for God Design for Hlìn-kroken i 2016.

36

N O RWE GI AN ROOMS ®


Foto: Grande

«Å montere mobilhotell i alle klasserommene våre har gitt oss nettopp det vi håpet på. Vi har fått tilbake roen i klassen, og mer fokus på undervisningen. Lærerne er aller mest fornøyd, men også elevene mener at mobilhotellet er veldig positivt for skolen vår. Nå skal vi ha mobilhotell i møterommene også. Det gir bedre møter.» Ole Frode Mikkelsgård, rektor ved Elverum videregående

NO R WE GI AN R O O MS ®

37


Skandinavisk design

Skandinavisk samarbeid introduserer nye merkevarer for USA Tre skandinaviske klynger skal bygge et felles introduksjonsprogram for nye merkevarer på det amerikanske markedet. Prosjektet mottar EU-støtte gjennom programmet BSR Innovation Express.

Siden 2015 har de tre skandinaviske klyngene danske Lifestyle & Design Cluster, InteriorCluster Sweden og Norwegian Rooms® Cluster samarbeidet i prosjektet Nordic Furniture Insight. Dette har resultert i nettverkssamlinger i de tre skandinaviske landene gjennom 2016, med fokus på sirkulær økonomi, storytelling og smart living.

Det vil bli arrangert studieturer- og nettverksaktiviteter i samarbeid mellom klyngene. Det vil bli lagt spesielt vekt på teknologi- og kunnskapsoverføring fra aktører som arbeider med merkevarer lokalt. Nye markedsmekanismer, forretningsmodeller og eCommerce vil stå sentralt. Kartlegging og studietur

- Samlingene i København, Älmhult og i Oslo etablerte relasjoner mellom de tre klyngene, og utfordret klyngenes deltagere til dialog over landegransene, på en måte de nok aldri har vært med på, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy i Norwegian Rooms® Cluster. New York Design Week Erfaringen mellom klyngene sålangt, ble benyttet for å etablere et nytt nettverksprosjekt mellom de samme aktørene, som nå retter seg mot New York i 2018. Prosjektet har fått navnet «Joint effort at New York Design Week», og EU-støtte er på plass gjennom programmet BSR Innovation Express.

Nå er kartleggingen i gang opp mot aktuelle bedrifter og andre samarbeidspartnere. Det planlegges også en egen studietur i mai, til årets New York Design Week for å etablere relasjoner med lokale eventselskaper. - Det blir viktig for dette samarbeidet å teste ut nye måter å introdusere merkevarer på, både gjennom det å se på alternative forretningsmodeller og eCommerce vil være naturlig å vurdere, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy. New York Design Week arrangeres i mai hvert år, og har tradisjonelt hatt flere norske utstillere.

- Prosjektet skal bidra til at flere nye merkevarer posisjoneres for introduksjon på det amerikanske markedet, sier Oddbjørn Hatløy.

Det blir viktig for dette samarbeidet å teste ut nye måter å introdusere merkevarer på, både gjennom det å se på alternative forretningsmodeller og eCommerce vil være naturlig å vurdere! Oddbjørn Hatløy, klyngeleder Norwegian Rooms®

38

N O RWE GI AN ROOMS ®


Her mĂĽ inn et bilde. Evt kan vi ha annonse for kompetanseprogrammet her?

NO R WE GI AN R O O MS ÂŽ

39


Forsidefoto: Vestre ELLE mELLE

Norwegian Rooms AS Ålesund Kunnskapspark Borgundveien 340 NO-6009 Ålesund post@norwegianrooms.no norwegianrooms.no Følg @NorwegianRooms på Facebook, Twitter, Instagram