Page 1

SALGSPROSPEKT Investeringsejendom

Jakob Dannefærds Vej 15 1973 Frederiksberg C Boliger ved Radiohuset Tæt på Forum og Metro Station Parkeringskælder Samlet ca. 20 ejerlejligheder, i alt ca. 2.000 m2. Prisforlangende kr. 27.500 pr. m2 pr. bruttoetagemeter Sagsnr. 10009


INTRODUKTION

GENEREL BESKRIVELSE

SALGSPRIS

På vegne af Jakob Dannefærds Vej 15- 19 ApS har vi hermed fornøjelsen at udbyde et nyt ejerlejlighedsprojekt til salg.

Ejendommen, der i henhold til BBR ejermeddelelse, består af i alt tre bygninger.

Prisforlangende kr. 27.500 pr. bruttoetagemeter kontant.

Ejerlejlighedsprojektet indgår som en del af et samlede byggeprojekt på matriklen nr 19 BG. Det samlede byggeprojekt er anpartsselskabets eneste aktiv og der kan derfor forhandles om overtagelse af selskabet, hvis det samlede projekt har købers interesse, dvs. de yderligere to projekterede byggefelter. For nærværende prospekt er det kun første fase af byggeprojektet der overvejes solgt, i alt ca. 20 ejerlejligheder, der forventes opført 12-18 måneder fra underskrift af købsaftale.

Bygningerne er opført i henholdsvis 1938, 1945 og 1958. Bygning 1 og 2 består af en portner- og tranformercentral. Bygning 3 er villa. Der projekteres at opføre et ca. 2.000 m2 boligbyggeri (første etape) på den del af grunden der støder op til hjørnet af ejendommen på Worsaaesvej, se billede ovenfor. Nærværende matrikel, 19 BG, er oprindelig del af Radiohuset. Radiohuset blev solgt fra og arealerne af det oprindelige Radiohus, inklusiv koncertsalen er i dag ejet af PFA og udlejet til Musik Konservatoriet.


BELIGGENHED

BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Matr. nr. ! Adresse" " " Kommune!

Der foreligger ikke et endeligt projekt, men et blandt flere skitseforslag er udarbejdet af tegnestuen Vilhelm Lauritzen. Det er valgt som vejledende illustration af boligprojektet og som inspiration til et endeligt godkendt projekt, der ligeledes tager højde for planbestemmelserne.

19 BG, Frederiksberg Jakob Dannefærds Vej 15-19, 1973 Frederiksberg C Frederiksberg

Matriklen er beliggende bag Radiohuset og var oprindeligt, indtil Radiohuset blev solgt til PFA, en del af Danmarks Radio. I henhold til kommuneplanen, der foreligger ikke vedtaget lokalplan endnu, er området udlagt til erhverv. Med Forum og Metro station, er området betegnet som stationsnært. Der kan udover kontor- og serviceerhverv etableres undervisningsinstitutioner, detailhandel og boliger. Kvarteret, beliggende i det nordøstlige Frederiksberg, er karakteriseret ved at være meget sammensat og fra forskellige tidsperioder. Nyere boligbyggeri er punkthusbyggeriet ved Søfrontparken ud mod Skt. Jørgens Sø. Med kommunegrænse til København er afstand til hovedbanegård, Tivoli og Strøget under 15 minutter. Afstand til Gammel Kongevej, handelsgaden på Frederiksberg, er under 10 minutters kørsel væk.

Der påtænkes boliger på mindst 85 m2 pr. bolig, i alt ca. 20 ejerlejligheder. Udover parkering på terræn etableres der parkeringskælder. Som udgangspunkt tildeles der parkeringspladser til ejerlejligheder i henhold til kommuneplanens krav til parkering pr. bolig m2, dvs. en parkeringsplads pr. 200 m2 etageboligmeter. Kommuneplanen tillader en bebyggelsesprocent på 150 til bolig- og erhvervsformål (se planbestemmelserne nedenfor). I alt kan der opføres ca. 6.000 m2. Sælger overvejer gerne købstilbud for hele ejendommen, inklusiv boligprojekt.


AREAL FORHOLD - eksisterende forhold (iflg BBR)

Matrikulært areal Bebygget areal Samlet bygningsareal Erhvervsareal, inkl kælder Boligareal i bygning Kælder Udnyttet tag Parkeringspladser

M2 i alt Bygn 1 Bygn 2 Bygn 3 4.034 676 231 231 214 1.218 462 430 326 1.332 576 430 326 0 0 0 0 362 231 0 131 114 114 0 0 0 0 0 0

PLANFORHOLD

BYGGERET M2 4.034 150 6.051 1.218 4.833

Matrikulært areal Bebyggelsesprocent Byggeret Anvendelse Teoretisk byggeret

ØKONOMISK OPLYSNINGER År

Zone Kommune Kommuneplan

Områdets fremtidige anvendelse:

Bebyggeprocent Etager Lokalplan Anvendelse Status:

Byzone 2004, 6. E. 1 Kvarteret nord for Gammel Kongevej Stationsnært erhvervsområde, kontor- og service, boliger, detailhandel, undervisningsformål, p-hus. 150 6 Udkast nr 151 Bolig- og erhvervsformål. ikke vedtaget.

Ejerform Regnskabsværdi Momsregnskab Hjemfaldspligt Ejendomsværdi heraf grundværdi Grundskyld Dækningsafgift

2008 2008 2010 2010

Anpartsselskab se regnskab se regnskab nej 53.000.000#kr 36.306.000#kr 457.941#kr 133.152#kr

Tallene er beregnet på eksisterende forhold og tager ikke højde for et nybyggeri. Der tages derfor forbehold for ændringer i ejendomsværdien og ejendomsskatter ved opførsel af nybyggeri.


EVEJ

4

f Falkoner sens Gade

5

6

3 2

lse og er-

1

7

Kvarterets afgrænsning mod nord og øst danner samtidig grænse Ejendommen bliver forsikret. mellem Frederiksberg og Købenmel KonForsikringen forventes ikke kunne overtages, og køber havns Kommuner. Markante byganmodes således om selv at drage omsorg for behørig i højde, forsikring af ejendommen fra overtagelsesdagen at ninger udgør flere steder en slags udtrykregne. og „indkørsler“ til Frederiksberg. LEJEFORHOLD erne er Ved Rosenørns Allé markerer FoMed mindre andet er aftalt vil køber overtage boligerne e hjørner ledig for lejere. rum og Radiohuset på hver sin e og karside af vejen en af indkørslerne, PRISFORLANGENDE mens Kontant pris kr. 27.500 pr. m . tårnene på bebyggelsen ved mmenDanas Plads udgør en anden. byggelse Ved Gammel Kongevej ligger mod e, der omøst Codanhus som et landmark for verum. adgangen til Frederiksberg og mod vest markerer rådhustårnet sætter sig i gadebilledet. med sine æg sit Landbohøjskolens Have, der er fredet, er kvarterets største rekreative område. FORSIKRINGSFORHOLD

2


GENERELLE OPLYSNINGER

ØVRIGE OPLYSNINGER

Servittuter/deklerationer: Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest. Det vurderes at der ikke er servitutter, der er særligt byrdefulde for ejendommen.

Gæld: Der foreligger ingen gæld eller hæftelser på ejendommen. Der er tinglyst ejerpantebrev, jf. tingbog.

Kommunale ejendomsoplysninger: Kopi af kommunale ejendomsoplysninger er rekvireret, men ikke modtaget endnu. Der tages derfor forebehold herfor. Teknisk gennemgang: Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af ejendommen og der foreligger ikke en tilstandsrapport. Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå ejendommen. Energimærkning: Der er foretaget energimærkning af ejendommen. Tegninger: Der foreligger skitseprojekter af nybyggeriet, som udleveres på forlangende. Miljøforhold: Ejendommen er ikke kortlagt.

Overtagelse: Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Momsreguleringsforpligtigelse: Ejendommen er momsregistreret. Mellemsalg; Ret til mellemsalg forbeholdes. Tinglysningsafgift: Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften samt stempelomkostninger ved udtagelse af skøde.


BESIGTIGELSE

BILAGSOVERSIGT

Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale om besigtigelse, bedes rettet til:

Alle bilag, som er nævnt, kan rekvireres separat eller hentes på vor hjemmeside eller fremsendes per E-mail

N O RV I K

Bilag vedlagt:

EJENDOMSMÆGLERSELSKAB A/S

Statsaut. ejendomsmæglere og Valuar, MDE Thomas Køhl Christensen Partner, HD M +45 20 40 16 42 thomas@norvik.dk Claes Wallich Partner M +45 51 31 97 31 claes@norvik.dk

1. BBR ejermeddelelse 2. Kvarteret Nord for Gammel Kongevej, uddrag Frederiksberg Kommuneplan


BILAG 1

Ejendommens beliggenhed

Ejendomsnummer

Udskriftsdato

Jakob Dannefærds Vej 015, 1973 Frederiksberg C, FREDERIKSBERG (147)

257368

18-10-2010

Ejer (I henhold til kommunens oplysninger)

BBR-meddelelse

JAKOB DANNEFÆRDS VEJ 15 - 19 ApS c/o Advokataktieselskabet Lowzow &: Dronningens Tværgade 30 3 1302 København K Ejerlav

(Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer

19 BG Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret

Ejer: Aktie-, anparts- eller andet selskab (ikke interessentskab) Offentligt alment vandforsyningsanlæg Afløb til offentligt spildevandsanlæg ----------------- Oplysninger om Bygning nr:

1 -----------------

Jakob Dannefærds Vej 015, 1973 Frederiksberg C Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 1945 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er andet materiale Kilde til materialer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Bebygget areal for bygningen......................... 231 kvm Samlet bygningsareal ................................ 462 kvm Kilde til arealer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal etager:

2 (excl.tagetage og kælder)

Udnyttet areal af tagetagen.......................... Kælderens samlede areal.............................. Samlet erhvervsareal i bygningen.....................

114 kvm 231 kvm 576 kvm

Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Notater: PORTNER M.M.

----------------- Oplysninger om Bygning nr:

2 -----------------

Jakob Dannefærds Vej 019, 1973 Frederiksberg C Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 1958 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er built up (fladt tag) Kilde til materialer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Bebygget areal for bygningen......................... 231 kvm Samlet bygningsareal ................................ 430 kvm Kilde til arealer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Side 1 af 2

Udskrevet fra www.OIS.dk


BILAG 1 Ejendommens beliggenhed

Ejendomsnummer

Side

Jakob Dannefærds Vej 015, 1973 Frederiksberg C,

257368

2

Antal etager:

2 (excl.tagetage og kælder)

Der er ikke tagetage Der er ikke kælder Samlet erhvervsareal i bygningen.....................

430 kvm

Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Notater: TRANSFORMER

----------------- Oplysninger om Bygning nr:

3 -----------------

Julius Thomsens Gade 003, 1974 Frederiksberg C Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 1938 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er andet materiale Kilde til materialer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Bebygget areal for bygningen......................... 214 kvm Samlet bygningsareal ................................ 326 kvm Kilde til arealer: oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal etager:

2 (excl.tagetage og kælder)

Der er ikke tagetage Kælderens samlede areal.............................. Samlet erhvervsareal i bygningen.....................

131 kvm 326 kvm

Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Notater: VILLAEN

Side 2 af 2

Udskrevet fra www.OIS.dk


BILAG 2 KVARTERET NORD FOR GAMMEL KONGEVEJ Kvarteret afgrænses mod syd af Gammel Kongevej, mod vest af Falkoner Allé, mod nord af Ågade-Åboulevard og mod øst af Julius Thomsens Gade - Rosenørns Allé - Svineryggen.

Kvarterets bebyggelse er karakteriseret ved at være meget sammensat og fra forskellige tidsperioder. Ned mod Sankt Jørgens Sø ligger både store ældre villaer og flere punkthusbebyggelser - de to nyeste omkring Søfrontparken. Langs Vodroffsvej ligger tæt bebyggelse fra begyndelsen af 1900tallet blandet med flere nyere bebyggelser opført på tidligere industrigrunde. Langs H.C. Ørsteds Vej ligger etageboligejendomme, mens bebyggelsen øst for H.C. Ørsteds Vej fremtræder mere blandet med vil-

laer, etageboligbebyggelse og erhvervsejendomme. Bebyggelsen langs Gammel Kongevej er meget varieret i højde, volumen, arkitektonisk udtryk og alder. Mange af bygningerne er rigt detaljerede, og flere hjørner er markerede med tårne og karnapper. Hostrups Have er en sammenhængende etageboligbebyggelse fra midten af 1930´erne, der omslutter et stort indre haverum. Landbohøjskolen (KVL) sætter med sine bygninger og med sine grønne områder og anlæg sit præg på kvarteret.

4

5

6

3 2

1

7

Kvarterets afgrænsning mod nord og øst danner samtidig grænse mellem Frederiksberg og Københavns Kommuner. Markante bygninger udgør flere steder en slags „indkørsler“ til Frederiksberg. Ved Rosenørns Allé markerer Forum og Radiohuset på hver sin side af vejen en af indkørslerne, mens tårnene på bebyggelsen ved Danas Plads udgør en anden. Ved Gammel Kongevej ligger mod øst Codanhus som et landmark for adgangen til Frederiksberg og mod vest markerer rådhustårnet sig i gadebilledet. Landbohøjskolens Have, der er fredet, er kvarterets største rekreative område. Ved Sankt Jørgens Sø ligger Søfrontparken med vandtrappe ned mod søen. Danas Plads fremstår som et grønt byrum med to mindre græsklædte og rigt beplantede pladser. Den Grønne Sti løber gennem kvarteret fra Ågade på det tidligere baneareal langs Landbohøjskolen til Falkoner Allé.

121


Kvarterets delområder

Bebyggelsen ned mod Sankt Jørgens Sø. „Lagkagehuset“ til venstre er fredet.

Landbohøjskolens Have.

Centerstrøgene I etageboligbebyggelsen langs hovedparten af Gammel Kongevej, Falkoner Allé, H.C. Ørstedsvej samt på strækninger på Rolighedsvej, Danasvej, Rosenørns Allé/Vodroffsvej og Åboulevarden kan der i et vist omfang indrettes service- og kontorvirksomheder, liberale erhverv o.l.

Forum Metrostation.

Endvidere er Falkoner Allé og Gammel Kongevej udlagt til hhv. primære centerstrøg og bydelsstrøg, H.C. Ørsteds Vej er udlagt til bydelsstrøg og dele af Rolighedsvej og Rosenørns Allé udlagt til lokalstrøg. På disse strækninger kan der placeres butikker. Boligområder I villaområderne ved hhv. Falkonergårdsvej, Rathsacksvej og ved Bülows-vej/Kastanievej kan der i et vist omfang etableres institutioner samt liberale erhverv. Resten af kvarterets boligområder består af etageboligbebyggelse, der fastholdes som sådanne. Erhvervsområder Kvarteret rummer tre områder udlagt til erhvervsformål i form kontor- og servicerhverv. Området omkring Forum station med bl.a. Radiohuset og Forum, er udlagt som et stationsnært område. Her kan udover kontor- og serviceerhverv etableres undervisningsinstitutioner, detailhandel og boliger. Området ved Gammel Kongevej,

122

Kvarter 6 - Redegørelse

med Codanhus, er ligeledes udlagt som et stationsnært område. Et mindre område ved Danasvej rummer dels hotel dels filialbibliotek, der samtidig fungerer som medborgerhus. Offentlige områder Der er udlagt følgende områder til offentlige formål: • Område ved Falkonergårdsvej, bla. med børneinstitution og kirke. • Landbohøjskolens område langs Rolighedsvej - Bülowsvej. • Områder ved N.J. Fjords Allé og Henrik Steffens Vej med børneinstitutioner. • Område ved Steenwinkelsvej, med Hermes Hallen. • Område med „Skolen ved Bülowsvej“. • Område ved Bülowsvej med idrætshal. • Område ved Kastanievej med efterskole. • Områder til „Skolen ved Søerne“ hhv. ved Vodroffsvej og Niels Ebbesens Vej. • Område ved Forhåbningsholms Allé/Svanholmsvej, med kirke og en børneinstitution. • Område ved Tårnborgsvej med Kaptajn Johnsens Skole. • Område ved Vodroffsvej med en række institutioner.

Bibliotek og medborgerhus ved Danasvej.

Rekreative områder Følgende områder er udlagt til rekreative formål: • Den Grønne Sti fra Ågade til Falkoner Allé. • Landbohøjskolens Have. • Julius Thomsens Plads, hvor Sankt Markus Kirke danner et flot point de vue mod syd. • Svineryggen langs Skt. Jørgens Sø. • Søfrontparken mellem Vodroffsvej og Skt. Jørgens Sø. Tekniske anlæg Et område ved Skt. Knuds Vej rummer bl.a. transformerstation.


Kvarterets bevaringsværdige bebyggelse Fredede bygninger Kvarteret rummer følgende fredede bygninger: • Radiohuset • H.C. Ørsteds Vej 54 • Sankt Markus Kirke • Vodroffsvej 51 (”Gymnastikhuset”) • Vodroffsvej 2A og 2B (”Lagkagehuset” ) • Vodroffsvej 8 • Vodroffsvej 10 • Schønbergsgade 15 • De Døves Kirke • Rolighedsvej 21 (”Villa Rolighed”) • Rolighedsvej 23 • Bülowsvej 17 (Landbohøjskolens hovedbygning) • Sankt Thomas Kirke • Sankt Lukas Kirke

Bevaringsværdige bygninger Udover bygninger, der i forvejen er omfattet af bevarende lokalplanbestemmelser, udpeges bygninger, der er opført før 1940 og har bevaringsværdi 1 + 2, som bevaringsværdige. (Se endvidere redegørelsen s. 40) Bevarende lokalplaner Følgende områder er i dag omfattet af bevarende lokalplaner: • Område mellem Falkoner Allé, Den Grønne Sti og Gammel Kongevej, hvor lokalplanen bl.a. skal medvirke til en bevaring af villakvarteret og dets bebyggelse. • Område mellem Sankt Markus Allé, Vodroffsvej, Niels Ebbesens

Vej, Svend Trøsts Vej og Forchhammersvej, hvor lokalplanen bl.a. tager sigte på at bevare helheden i bebyggelserne omkring Danas Plads og Sankt Markus Plads • Område mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H.C. Ørsteds Vej, hvor lokalplanen bl.a. skal medvirke til en bevaring af villakvarteret og dets bebyggelse.

Bebyggelsen langs Gammel Kongevej hvor lokalplanen skal sikre, at bygningernes karakter og detaljerigdom bevares.

Endvidere er bebyggelse langs Vodroffsvej samt den ældste del af KVL Kollegiet sikret gennem bevarende lokalplanbestemmelser.

Kvarter 6 - Bevaringsværdig bebyggelse

123


Rammer for lokalplanlægningen

A

Boligområder villaer og rækkehuse

B

Boligområder - etageboliger

C

Centerområder

D

Bolig og erhverv

E

Erhvervsområder - kontorog serviceerhverv

F

Erhvervsområder – fremstillings- og håndværksvirksomhed

O

Offentlige formål

R

Rekreative områder

T

Tekniske anlæg

J

Banearealer

Målestok 1:7.000

124

Kvarter 6 - Rammer


Kvarter 6 - Rammer

125


Kontor- og serviceerhverv i etageboligområder Der kan i en lokalplan gives mulighed for:

• at alle etager i randbebyggelsen vist med violet - udover til beboelse - kan benyttes til kontorog serviceerhverv.

• at de to nederste etager i rand-

bebyggelsen vist med mørkeblåt - udover til beboelse - kan benyttes til kontor- og serviceerhverv. De øvrige etager skal forbeholdes beboelse - dog kan der i den enkelte beboelseslejlighed udøves liberale erhverv under forudsætning af, at der opretholdes en beboelse på mindst 85 m2.

• at den nederste etage i rand-

bebyggelsen vist med lyseblåt -

udover til beboelse - kan benyttes til kontor og serviceerhverv. De øvrige etager skal forbeholdes beboelse. Detailhandel Der kan i en lokalplan gives mulighed for:

• at der langs de primære center-

strøg kan placeres dagligvarebutikker på op til 2.000 m! bruttoareal og udvalgsvarebutikker på op til 1.500 m! bruttoareal. Den enkelte butik kan indrettes i flere etager og omfatte kælder, stueetage og 1. sal, såfremt adgang sker fra gadeniveau.

• at der langs bydelsstrøg kan

placeres dagligvarebutikker på op til 3.000 m2 bruttoareal og udvalgsvarebutikker på op til 1.500 m2 bruttoareal.

Den enkelte butik kan indrettes i flere etager og omfatte kælder, stueetage og 1. sal, såfremt adgang sker fra gadeniveau.

• at der langs lokalstrøg kan pla-

ceres dagligvarebutikker på op til 1.000 m2 bruttoareal og udvalgsvarebutikker på op til 500 m2 bruttoareal. Den enkelte butik kan indrettes i nederste etage.

Om maksimale rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål se side 74-75. Beboelse og/eller kontor- og serviceerhverv i alle etager Beboelse og/eller kontorog serviceerhverv i de to nederste etager Beboelse og/eller kontor- og serviceerhverv i nederste etage Centerområde/centerstrøg Bydelscentre/bydelsstrøg Lokalcentre/lokalstrøg

Målestok 1:10.000

Kvarter 6 - Rammer

129

Investeringsejendom på Frederiksberg  

Investeringsejendom på Frederiksberg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you