Page 1


Vj A arquitectura

~

. •\

'!~\~'

. ..

\,:·~~ _,

~ ·~

4

Colegio Oficial áe Arquitectos de la Comunidad Valenciana)


............... _.,

~

...... _ _

Wt~ llbto Nllloj, -. - - -. .~

Dt oe.olilleo'IN• ~ ..IÓf(• • _ . .. . . . . 1 ...-. . lOO'Oe!. ,.... r«MW lllllldl f!:.Mna. [-., l~ ,.._N J J ~ ,.._..

OlCAHOmSIOOOE

UltTOf:W. . .._10,._(. ......

(Of'f~ f(WIO ~. ~~. ,~

(lOH$t.IO

UIIItq~fltle<a

CIO)ftM~

~CIIIoilll-~ . . . ~y~ ...._,Cb'IH, 6. ~ ~

-·-

..

·IMUW~t·~ t~~b5

··.. _.

.,_-..les-·

t . . . . . ~"''""*""'f!'ll)tt. ~ . . . . ,..... .....

ltdtt«:ó''

,."*"..

t.IOMWI.k.tdlllW N SGit ~ tlydlotw ~ .... cloiii:IIIIK-*/~ IW.fol

· l.M~QIIH~1t,..~O.Iol~dt

W.~·~··~~lOI!W

~~coeb~"~"!b~Dl

r..o.I'Cf'. c-.. Jcoocll ""' l«oll -

n.z• dltll Lo.,. ,_... • ..-u

~ c(J'(•fWII -IW:It or ~ CGI>t'l 011 w. ~· tiMIIbt ... ...,\104.,.11:11#""*'- ~ ....

tQI,.I'OOC I(.DI'OOOH. ~ 'ltiH

OIR[(lQOH • lOIIOR

"""'~'...,'"lt~k:Uio~ de: - ..,. . 't~lltfr(... - - l ' J - . t < f

.....,.. ~tf"..._;ll'l'

w""-

. <:OQIIICINA-rc:.

e~ t•W~ C. ~

~~•...,..NI!:UiorNV~ ol~.ts~orc•~•-.~M-.c

IIEMCCIOH • SToVT .11fltti •ude~~~~. ~~ • OOHTMIITOR$ lliKIO ...._., ' - ~ .li»PPIWIG. ...... Snflott

S((fi(TMí.t. Y MIMIN:STAACIOH • A.OMHSTIUTW)H

l1UoOUOCIOf«:S • fiWiSI.AlOM ~~l........... "'"~ IJir

olf(IW«nte·~ ~ _bnl . . 2000,

---

u,n,. V._.. 11 IJilir1000 "•• "" «<mml'tlflllft.

~,.,__ E-..o~..-oJ"• ~-fritO'..

f/JI*',m . . . ~ 1'118 ~ele

o-1:~ ....-~ U.,.41ro-.Oenu~ _... Ulojlltrteco , W, ÜOIIMMd~ ~MI~--~~(..vo(iooc:o~rJ brlo. ,....... ~I'I/IOAiti~I OI"(~..

Y....,_,, ~.--,dhAttdC...~It c:..m.ll.ll*X..~t f·~~'*

ltMM«Joodlll .._~ ~

roroc.AAriA . PMOTOGRAI'HV J40,tiii~'Uft "-~- . . . . . . ~ --~·o... o.. .. _._.~ ,~.,..,.--~ .. ~~N*f .._ w_.« , _., booee ~

~~~--~-~

-

v.·~~ - - MwCI.

p~~· C'#IIW-·~-~ ~Gil-· )jl.IU. lGtto~ o.. Ol'rW ~

O ()IIIMC*)H

*

oc tsn.o . lii(N)(Jit

--

..... ~""~

~ f"lliCdsnoo • JOI..IINN..ISN ADWSORS

HtOOuCXIOH J M1It$110rn • f'll1lmiiG

C..*- YlfMQ, SA

C'.l~ lle: l.N .ll fot«.t9ti i )I;,(M_(lt

Clt$TIIIIIUCIOH • Dt$n111M101'1 C: C- cw- GU.A.

C/bciOrl. ,,..,. ~<*129, .... &lllU.al.&l

m.ao PI» t.IOIIPlNt • PIIICt PlR 001"1'

~lib. UA.,.._ JlHCC!o .. de4'.......

Sl.eSCIIIPC:ION () ~. ~ IJCSMSI WAIIb.N._~ JffiOPb~tl(<lll..,._ ~ ...

-·...._.. ... .... dit«<OOIdtll-.. w -

• *"-** 01 trw(lk.t

""......_.,

~ ... ~~~-­

(Jt:llde:~~~

~

OOOICilooli:ltOIJ!n-1 W(l(llOoi(Wit .#OIKCiell...,.,.

Bt•ll'"-lo

""* ,_.

---~ •«COOOII'UWOo <MIMt 21·~· "'"'""'" ~~Aa.

M$CIISI'QOfl($

~nw.c JMO ~SCfllf'TlOHS 'ltpw ,..,, ~.,..lt)w¡r._._ ~~~

.,._Cb'tb. 11.- YN.IJQ.#J004

Id. Jl96~1.6'.89 IM. Jt 961&1 11.60

( ~ ""*"'ttl ~ IH1(X)ICI ~""'- \1.-110!.1991

n., (:II)<VI~ """" COC*Ioed ~,.. ~-


D

CJ GEORGES TEYSSOT

010

Escntos 1 Wtltmgs Espacto pUblico y la tlustón del Ágora Pubhc space and the phantom Agora

FERNANDO ESPUELAS

020

Hlbridos

LUIS MARTINEZ PLANELLES

034

Comentartos al espacio umversttano Comments on un,verstty space

RAFAEL TAMARIT PITARCH

044

Paraisos comerctales

Hyb<~d$

Commercial heavens

D

Proyectos y obtas 1 Pro¡ects and work>i

VICENTE DUALOE VIÑETA

JOSEP MARTORELL/ORIOL 80HIGAS/OAVID MACKAY

056

Urbanizac•ón del paseo de la Alameda de Morena Urbamsat•on ol the paseo de la Alameda tn Morena

062

Urbanización de las plazas de Colón y de los Estudios de Morella Restructurong ol the plaza Colon and Plaza de los Estu· dtos tn Morella

066

Paseo marítimo de Bemdorm

;:;¡"

Bentdorm promenade

00

LUIS ALONSO DE ARMIÑO/VICENTE M. VIDAL VIOAL

072

Lonja de Denia Denta hsh market

GABRIEL GALLEGOS BORGES/JUAN CARLOS SAIIZ BLANCO

080

Centro clvico en el barroo de Parquesol. Valladolid Parquesol distnct Ctvte cenue Valladohd

086

Concurso Museo Valenctano de la Ilustración Valencia Museum al the Age of Enhghtenment

GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA/PEDRO DIAZ GIL IÑIGO CASERO PORTUGAL/tOLA REYES SANCHEZ

090

Camben

RUBEN PICADO FERiiANDEZ/HIRIQUE DELGADO CAMARA MARIA JOSE DE BLAS GUTIERREZ DE LA VEGA

096

Umbráculo

ALBERTO SANCHIS PEREZ/PAULA GONZALEZ BARRANCA JM. RIBERA MICO/ANA PERIS RAURELL!ALBERTO ESCAROI~O

100

Dagobert

o

D

CJ Etc THOMAS LESSER

106

1 Etc La arQuitectura de la navegaetón The arch1tecture of na\ltgahon

PAU SOLA·MORAlES

114

Utopia y ctbcrespacio: cultura y tecnología en la era de

la información Utopía and cybere>pace: culture and technology mformatton era LUIS ALONSO DE ARMIÑO

122

la Valencia marillma del 2000 Marrttme Valeneta tn the year 2000

F. JAVIER SANCHEZ I.'ER1NA

126

Manual del parque temáltCO !Fe de errata>)

130

Publicidad Adverttsmg

tn

the


e

S

o

..... •HI Ot Gttoan l•1••~'~ V1111 <111._.._,~ lrill ... M• IIU&I~ f• 'C.t. .IU tJitt-1. Vot• 11 ICtlt"'IIOt Mtll.

S

lt''f


'f

Espacio Bd'

P ú b 1i e b<'

y

1

i 1 U Si Ó d

spac and t h phanto Agor

1


u ""'

'o''\!,J dl!l KÑ't'.u'!X J.!d'lpl, 1~9 O* H.1rwy M

¡._,,_,.._ li ft. *"· "'orrtc::. ;;m ..,. ll'd ¡.~

..,~

..ertsl

f.u,¡.;j,,.. CnkSI11o du•.uttc t""'''" Ult•n.. " .an~ me t!OO~ué .a ra.11n.u '''''ínrn' Jrtkulo)\ en d :"\..-w Yorl-1 Ímct. l no •k dkJ1 \\'lli.l iirnudv p>r .\lidu, 1 1C"'\\h (\\'}m \\ iiJ l•JK" ( ,¡,-¿'"). eu d tllk" "t¡.>ctU J l\,11 (:.un. ilmJ.,J,.r 1k

19'rn. 10\b

-

-

·:::::.r:»>ln "'~~ ~

·~·~

~ .... ,.,., ...... ~.:X:

u

Mchpl,. 19'-') (l!·•n Hllrw<!

;\fl'"f'IW)h )" m.1¡;nJIC d.d \OftWJtc, ltt.'t' fin.tn~u-.c Ji\IIIU•Mo ~tm ,1..: IJ ~.uhuul ,. \Ot.IJI e11lo- b.tJ.Io• t 'nidm.. Rill ( ~.nn lt.' o~~~.unnd.1d.r mudkl d.,,..,.,\" h.• Jnum ¡_,,.L, ~Ji pot lo1 Jdn.ii Hlll\11:11' tun tl..• lt'pJtUr uru r~n.; 1.!-t ~

-.t.lh. 5."~ ..-.,._ m

,iJ.,

')lb.n So«lt\. )lt.. ~

~ iiO'IS t":=:

l•:.,~nt..lt¿ d tmu dd ~-.I'J~Io ¡.Ul..a,.:u nu dnd.: d l'"lltiJ ck \'iwl cid l1i'>to ••UdPt dC" luo. 1-•nlinC'\, "in•• U)lllll l!i,tclfl.MI<ll d.; b JrqUih;~lllfJ r 1~\'0 de lJ cauJ:...t \ 1\'Kndo en 1••

199?'

JJnctO u->11 fil'lc\ '-'~1liu11o, UtiiiU rc•r cicmrlo ,i\'UJ.ar :1 J.l., ,....._,,d.t' ptihl•t"-"' .uncri~.III.H p.u.l tprc- ~ ..-mla:lt""11 J L mi dt lm~:IIICI, tmlst.u.. lo, cLro e<CJ, l-i k1-!Íwo1u· ~- Ml~otn'IC•il. 1J1 1-& li•t.& tk .I.'UUII11o lJUC: lubn.UI l'fl<fi~lu •U"-il.ll lUI1 Ul~tl<.i.S 11111 lo.rnu de t"lllllulu lil.rnu•Íf'i~n. d ("C'II<I'IIIl·u c!.-1 ~. Ymk Tunn .....-i\-&bll.t .:n pnm..:r lu!?r Jm C\~Í"' f"'lhli...o\o

...

,

I'J .. u.J p-rulwí.l entre t>tr.u 4.•-~ l.jl~ ~n lu.. fuud,tt.

L~uiJ,"

lo\ "-"i'"'--it-... ¡11ihl•••t't.• nnl"it.an r.:Jimc-ntc- k-r .apo•_l-.hJ.c•" ~· ,¡~·ud.~oJm. pm J•tll•l10 \ ..UII.Itl\·.t.-.! .'\n ofiuntc, iuhri.a fl\10.:

,k '--1\IC c..la\C' ..k Of'·'~ IH p¡JJ,.!i..n '1(" lt.ll..l. t 11 ~o~.pm..tu .mk~elu firnudo 1"" ktn11l~-r 'tnllh.mrr. rnun.nlo ~d ~•tplrnwmn ""ft\,•inl~~ D.n·M ti.! '\cv. YNk "lim~.--,. ('S de- :o-:ovicuth~ Jc )t)')(,}. ,I!Knhl 1 b., J,fkult.••ln 'IUC luhi.an <:n..-onu.W•l lu~ t;r.m..t..:... lC11ffU~ ....m..-n:ul'"" ,·un

111q;mliJIO,C:

'

.1..~ J'UWfl.ll.

·~~ ...- cn~oucnlt.an dll1~ \I:IIIM

Jc l.u

.._íud.,,f......, c;nmu 1'"' C'jcrn¡•lo d J..: i\;~t.numo 1.\f,dt~ll). nliliudol 1:11 C•l..lliUJ._¡,f tiUC K' 4"11\ll<'lllfJ el'ln' ( hi.t.:.Je;n) 1~lt~>ll m J9t;•J 1-J .tnif.'\.llo lkv-o~I\J p..•t mul~: '\\l,en sl..,~'l"'."l'\ \X'.tlk ,,.,,,,~• ti-umi\..Jl-..tfi,Ul ~1.tii)M. C.tlll•• f""'Jn1:H\ tdN •...-.u, IJ \IIWM.IItrt t.'\

,J,·I!Ud.l ln.. Ju.,.• lott.

I.PI1\Wt11Juru te ntq;.m llf IJ pu.:I.J !01 ~UI..._'IIIIli"(.IJo;. <(UC

cn...u~·ntr.m cu d ~,,,,tro de b\ f.ÍIIcli(ll~. C:tt.ui.A cnlft' l')liK y 1')".~ }" corn WiciJ~ Jlrlf lm .'rqni!l'CtO'I Utnu!Jndo :-1 tr.w.Ju ..k La u.lla \' 1.1) pl.u..a d..: la ~1u..i.>J ··,r-Jdic.:1nn.J'.

M:'

••

~

-:v"

~~~ ,..,.,.

m r¡l

,

~UI'IIC\l.tiiKIIIC l"11"'i'l('.l, uln .\t.¡fl"• cto~ui.J 1.•10"«11• "' .1 lt.P:... Jc uru pulir.a urb.&ni\lio..:.a de UUt'u daarrn:¡,, de l.t.\

JóiU•

t.Cnttl...:n urb,uuc~. l-.\105 'hOoJ'rillf' u:u te-"•, ~1tu.aJ\Jl

rn L.. pn-lkri..n u n1 r-t ecnuu J..""fC•bt.,l..ft Jo: h, t.IUI.L..dn. I('IIÍ.I.n, ~111 \"iccnr (onc.,:n, 1-JUC: ol~r 11lK\'It\ ~out-1~. ll<n ('fl

dí.l, C'\tor. '-'Cntrolo flN\"IM;.¡If llllt'\1~ l''uhl..:m.t\ d~· ,:o::--tiñn

liiUJ\( 11."1'.1 ~

. .. .rJ '

·~,..

,k rtnr.lhiliod.cd. y 'C C"d l'~"~lf'O"''n'in 1hr1r (j¡

<n 111\..S tl"'X·' lll La que h polclllK.J tc•hn: t,. prup1cd.ld prii•J.Ü ,. ~*-~L. n.auu·.o~k?..a tld Mt.,da;ch·i~mn"' \\71.1 ~,.umo r.c 1kiÍ IIÜII \ intlc-11f.t\ lu'IU.I.\ ,k .......IUr,1 . J· 11 1''"' l :.u.Jo... l .fiiJ.I~ l.t UIC"IIllf'l el~: f J ~J'tl''k)'• ~ tl.-lioc lTI ) 11lS-I'I ~ Cf"\ d

liilt(uul Suptli1W wn La IJ.IIIOI-J. -kf.iVfl de: l.o,m l >. n, m,l,·i-., un juw I"''P'l-...i'u ~llf.l IIIOII\',l~oÍun l"olili,:.t cul.r J.: hnuur d ,krnhn \le l.u . Ji•lllll.l>i f"'"l'l"---u' .a nn..:n...-nlr 1k· 11Ufl('rJ ubj:rJf1J \ .lbll,¡\".l('tl d ~IUI pfiUd<J 'lfl tli l"~~~ili\\1 jutitliw irncm:.th.t lilllito~r L UWUJ"" dt·t hnmC'• (" Ím¡-...'\lit t¡11~· ol ~~..-,_¡af

t("

liiU.&'(' ( 11 Ull.lt'OIIJi~ i•lll

Jo:"

u~ .1! 1r.• '''i •.ltctl• i.• nM-'1.1 ¡_, ntt' t. \ i¡.:_i!JnL, .1 ¡"~ni i~ '·''- , ltq:j\t"' ,¡,.,"uulu/1(>, L1 • ~11~:h.1 h Jd; •mt-J >" ..J m:cnw~ n....pc.n de t.. k"f~UI·•li PKfi.111IIIUlll.d. l.tt. JUIU~ &..•IJ

"r'n"""'

lXUdJ ~o.ti1K.1 .•knuru, l'tlnl" }4ar~t11 lt~ll('llll.t'\., t·n~ou o1hro1 H 111r.uia C"U b\ ... f.lll'j,,mul il>fk."i l"'I0K1Ut.lk'\ J~· Ü t.kt.l rcJltfk_.¡" (\rnrtluto~l lr.uuti.tllll.ati<o~, ol th~: l'ubhc. \pho:ll'

,\knuul., l'll 19(•21, ,. cu J,"' L\~c.... l 'nH.Icn., "'" .. ·,tm,-..n U>nt-<1 Ri.. "·'"' "-:nn.na ~-n \U • ni(" b'l u! l'ui•IIC \l.m-- t l'J '·U. m~"udn '"" l.t '":~;•J'·"'""i.ln Jc 1A ·~l<tJ Sepan é'>LI coi,, d plit.J ..., Jr~rn" ) te: .atirnu '-"~'~ d 1unw. u•v• ,k ''""' '1f.1u, X\'111 )" XIX f'lr.J J (••m•mu..io•n dcup.ut'\XI. ,.._,"'-,J'-' l'~~'t Lu. lu~'f"l.b 11tdi\ ,Ju.afi•U• ~d ~flÍI.tliurlu l~u:1tlt"1rll'lllt', un Juto•l \,.¡,u -& 1'-lfli-'T cn ccl1 JO!lhiKJJ.r

~~~

M

eh :uann l.a ~rll!.1jll!hiK.ItlÜI•u {""dtl·tn,·tbk tnwn

"'lll.1f'C..), qu,· 1)11 ,,_¡,,e (11 1-& IC<~IiJ.I,I. J"'lll qu~: un·.,~t.~ h11.1c" lo~<> ,J,"4-"UN•..., 1- ~'" •rui.n.: ,J......u \}lh' n••• b,· u •~·.t.lrnt·uc.: l cu ri-&U pühli..:.~.¡"'·m 1ndu d nnmdn h.~I..U J.: dll ~- IJ Jt'C".t K·,...··~-ntt·ml T>t.:. Se 'it"fn"11 f.OIItillltJilk"ltl.: l.lp-in1.n de' ,.,.._..,JnS. 1 1" JI f.t ,Jn.!"U•."III•I 1 ,k( '-"'(1.1~ 1!' púbhm , aucrtdkl(~ l< •mo .._....r.111.i<~J J, "''"u...~mru r·ma.'tlll~ pt...c-•). f.u A pcqte.-nJ ¡•l.u.a. (11 d ""''-'''in dl· tlli $>t:chlll c¡uc lu ol•'-lplm. !<Jo."" IJ.a lt~II'ICIIIHJ•lo Cll Ull.l .lUt<'l lll ~

l.t.• c.tlks J..J tcntn> ~l: u.~ ouJ.&da ..J lt,ifku tcJd,¡J.,, ..1tulmculc, ell d J,ominiul del ~n\ y,,, k IJmn (!')de

-t-&1\1.1<111-lf.!HII.I'·, (' indU\11, J"'P'lri..1tuOt. <k'f.ll. t'll Ull 'f.un.t•lll,..,io~>n", n ,k., ir tn unJ thN•Ht Jd J¡;..,.a. .11

\c-¡•1i.cm !.re de- 1'N(l), 1111 .11 tlu1lu !inu .dn 1"''~ f.:. me~ ( lkick, .llltllt ..t..: un u1ncx·•lu lihrn ,¡~ olin1l~tei611 ""~~ la c~·ori,¡ ,k-1 ( \t: 1i111l~h.a e..-tiri.~m~~ .alu.. cinnuu"' de-

nclrnnc _,. turo r•'ehbm J.: IJ .._,,.,¡,,.lu•in ,t.rK-p.

( ~,•re;" ( )1'\, rll: Hll! Urn1ht·N Ut' l\ 1"1"' (Jr.:m•~ 1lcmlJJkh "\Unl(h f\t.J'IOICf'll nuut~1. 1 }t.: tntn J.--nunu.t Ju, l'l:ligtt" •luc-. -.q¡.1i11 d, .uuaw.•n hc,y lo~ c<otcr.a J~ lu M

rh\'.-.d11

11.1 ""¡•t¡u¡.~·"J .thi'KiliJuU.:. U O.it't.l puhlc~-:.a

mc•IMnt.: 1.. dif1hion

im J(kn r

llW\iÍ •lllt"

ok l.r.• t;;cno~i.u m(Jdtic..t\ t¡tK nn'l

h umhi¡,Jí,~iórt de- J.t.\ ro.in J,

l.m \Ube••••ltl\ .tnun~i 1 IJ chc.ucon1Í.&: 'l'ri\".a~oy "' .atllllll\ nm~,- f"•111imi.IJd ,, o~UCtl1iru.:.tn? 1

'~-pkn

!.1 't'llff.a h.thuu.al, rl•n,li~·¡.chlo(l.

1k.qu~o-.. JA.·nllh ,ubr.t' .1b.1 n:~l~o"1tl.:lllo.:nt,.LI Jifi~ult...~. pcm .1lmi•mu IIC111111.l Ls nc-u-..icLu! dC' 1-,•.-uur l.t ..-..fct.t r·~h(lc;.J, de tm.1!!,ln.lt de 11U'-'\U el (''-j\J• In puhJkQ, )" Jc ..-comunior ult, nc>t•nnet .-.l.h ,¡,..1,. 1'P111tnn pL.hlk.o~ • dd IIUimf m«kiei"' 'IIIC 110\111\.drn. E''·' nfá.1, l'\tm. C'>p.klt~">, OU\ nrmlol111f."'>o C:.\{..11 IUÚJ.tl.."f''a \' t'\11)1; "'lllid•M,

mlutiUJ.,_I.I.n. (,ll•lc-.J•Ic', lntcm{t, ttc.. l~nn d(

~

t:On'-'-t.l \<In 1." tl"tJo \, 'ittuJn Jcl.tiUt" t.k \UJJJn!Jib. \dl-1 \.l~l.ll d1· flXUUH C"\JW:IC1\ j11i\:.IIUJ'I \1\tUAln )' fiC'I UIIIU, J'lnk.ip.111 1 IIC" IUU OU.'\.1 lnmq (k (.Piti\IIÜtl..d r J,. Ufl.l ..OU('I..I ,kmo"l(r.u 1.1 • Al mi•mn ci~-n1po. r ._mltf...JIUI•It.tllll"lll.:......1.\JÍ.I t"\p!JC'\111 .1 nlh"\'U\ pdi•J;.IIl\,

.kramiiiJII en c(nhllu... ,l.rtu'< Jd c.:lllurnv ~..-.111<-mrur.•nc-u . .\1,·\·cJOr b c'i'l'r\11)11 uul11.iJ.1 por \\;~hcr 1.iprm.ulll. 1"''fT•J.. ulllu.t IJ n¡1n:·~on •o¡.¡tu,·IJ ~e- un IJ.m.t,llU~ n n¡•Jtio p,iblitll \(" hJ lt.lll\lnrnudu cu UJ\ ~Hu hu dun,·muln ~,.'i"'.-..lro~l ~kl C"op.K-11> o,c rdlnc J'f'f ''IJlUOII> .al.r \~~ '"'1111<(\hch \k 1.UIIIIIfli....a~IÓI1 ~- <1< 1-l!IIIIJ~)O intltrmJ1i1.1cl.u. llt-rn.l.1 <~fiwu l.1 llh.C'Ill.i,J ~k· J~uJIIf hu\' d .a•rn:1o publtul d.: IJ' e;o\.U C"lll..:'fmll1•n ,l..· \x~n.n u Jc ~~u~ro J.: ,-,ubihJ.a~r

l.Jt d 1nuJu

fnnu¡.....,J. d r.p.1oo cr.J J ulcnu.lo c:nut.tJ., ,·cntr.alt~.Jll<):

u•mo 1"" q.:mplu lu• tkl .lbl.illl1C1lfl> "'""'"'e- iml"nlth¡crnn c1u..- ~rurl.mtl..: 11m"\ u l.u umdtll>or-...' tntnc.li\".ll> del nmndu d. l. 1""'•)1111'1.1 t-iuJ.rJ C'eu.all-ltM-11

<'r.l t.kil,le\Unpm l•• qu~ ·~· cncni\CrJbJ en d '".:emn y l.o que c:ra p.:rilttit~•- l .•t;a .,¡,:nuJiiJ,.,I,¡IIrm.l) <~•lllit~~u

El fantasma del público

l.t uuttl.a.l ,kll>t.chld" lk l.a ltA4•0n. ~ 1.: uponcmt*'l l.a nlultirlió.!.ul Je In rriv.a.lo. lo rm·Jdo te: tlowlm.a e;utnn un.1 dcm.ac:ión d.;1111.;¡ de l.t pluuli~. b J,.,.f'ltllltm, el ft.k\Í<'IIUnknlcl. u d fr~lll<'lllll. l.a Ul("' ei/m que \t' rf.mtel hn'l' n \·n '' ptl\k·mo\ f"':'IH..Ir 01 un C\j'J.._,,, púbh('' (;un.;dnJ., ..ttmn• J.c lJ plur-.tlld.W. <"' tk...i1. ~-n un

""'._!").

.J

....-nu ok· uru ~,~,,c:J.kl 'kmocr.it ....! nn K' l'lf\Yrll.•l-u, u ~•lc'l h.ku, ~u nr..unrmc ro~r.a p.anKtp.u c.:n n~u .1l.n c:k\:~o--..•JIC\ Jk>l 'ei.;:.". Juhn llcl't)" cnu.u,1 to1111hl.: 11 en~.. JN.u•i"n en un l!h,. '"'""''¡.,en In pcihlk'll r MI pmbknu e1he l'ubl)l; .enJ le. l't..Wcm. 1')~7), ~ l'lo~mc:;alu.n i¡..-uJ1m..urr: I.UC.,~in.nf" mu~ Ílllf""n..tniC" J( ur~kn iq;.¡l \' u~nuilll~o;.lrul,

MIN.'\n

*"'·

1

imtitu..tunn ..uhurolk., t..l ~u.:lot. mu)d"· u k' d.:¡.ib.l \\"1 ("llltC d ¡..TIIIIU Ulll llli.~tlll el.: .IU1fll~iiii>Ctlh"' Jcpt.'lll\<11., 11 w p.\"--.ill.1 .-"11 len 1:;r.an.lc. f"JhJUIO pühliu... t.-raJe" f"~r J--mJ~ ti._ k l.m ( 'lfllhtcd. p:ll> 1,.C11.dlf\l.l \(lfptn~ktll¡; 1'11 (1

Se tc-.~t. d..- un tld1.1tc 'lu,· N~· di\l1ntu-. .t~llC\ ,,..., \¡,.u,· 1*""'' K'no.il...._ .a ¡, 1l.u~• Jr rodl1 '"''-' '-'!:In XX. 1)ur-.amc 1'"' .1hol. lU. nl ¡,.., l .~<wJrl<\ L'u,,J,.,., oi~ti.l \.1 neo~ ¡11~o-,tunt.a ".tm.La .lthCIKI.S de ,.¡JJ ¡'libhw m 1.1 v-....to.'l.l..aJ Jtncn~.aeu. ''" ,,....,,nc~~:' '1'''~ un l1l'lt. r-JI wmo \\ .-h~-r l1ppnunn "' plJntf.-;~~h.tl·n t.mllhm l.jiJC' pn:h·ndiJ lf.I'T.u d "(.mu·.uu del rr.ibl~~.:o (11k' l'lumum 1\lhtt.... ,.,!7), 1.\lr pt.lbltw f.un..a.un.1r tll..l 1.d \O .1 f.r, ul.~:~ J..· ...-..n..ic-nu u "''·"

lfl\ll.tlrnmh· d l r'"'·'"' umJ.-,J A"'>ei.1mM .1 m<nu<f,, IJ dtn1Cth •10 ru~!IU Jc 1.1 > 1.(1'·'' U)fl )J Unid.Jd, pnr ('(C111pJo

f'\p.ki« r•it•II~U C)Ue f)ll l-.,(l; \Uf\(rf.jdu C:llrtlo<l llll ti.n1Co1

1111 ui\Mllul:.•t. ~n" r:n un.a mul11pi,.:,.J..d, ..:n un ti¡IC.• Jt· tl<f1,·.,¡l1UU u Jc c--tJ.IItJu.

c--¡l.klll.

>-

N

00


Monumental y particular 1\KltWtiO' ptq¡UIUantm d6nJc- n.Kt' t'l &ktutc- MJ!:Kl' 1~ lfrnito o:tu~o."i\10 O'tUC 1,, aJrr.a l"íblit:a )' d irm-rb pñ,·..do~ bi~cub11, d;~~(l o.i<i. drYint:n r ,,..n.a.ü~ fiacnco. No clcart' l.t lnr¡;;a lti)-tori:t ck um di~.:wión tiJosófica y jurldica. pero l'a~ u..~ ck un:l obru, que en n11 opinión o nm~ lnl~·reumc: '< Ulllil de b dt- Alb<r1 1lir;chmau, que im1xmi:J C'C(InomÍ;t C'll b unhTrsid.Jd de Prin«ton h.ua. el .1f10 198$.1:n ott' ld>m que-~ 1i1Ub "Shifcing ln\'Ol\'~!mC'nu"', cxplioh:~ qut d tkmino "¡ui\';ldo" rució ck hecho oomo un conttpto nq~.uÍ\'0 que- l'toe:cJc dd l.ulrl "prh••tc", o dc:dr prt,'Olr a :i't:.uicn <k alb"q• ~~~'a altul~rl de lo que 1 i~r1e. Se tt2t.apqr lo f'.li\IU tiC' un.1 noción (rl~ll iv:t) de .>1Jpra.i6n y de- ~u~miiXiún «K''

tt.-bdón :t una pa~llh·icbd, \IUC ola d.: ka P'\hlico. l .a 11\l'CV'J iJ(':l, o.~ic;:r ltirsdmv.a.n. que '-WSC mut' lo; si~ XVI y XIX, c;c que b ~ísqut<U de imt'~ pci\o;¡~ a dtz..\ ntá\ J'ropi...i;~.' p;u~ g.¡r-•mir.rr un onlcn ~al .1rmon~1. oomo por t;mtplo lo d<'k-ndU d filósofo inglá lk·nunl M11ndC'\'1llt, l:.n d ~isJo XV111 :uin, un 1~rmino «rmo d de "felicidad"' )igu~ b'Or.lndo de un.a dil1ll.'ttsiórl pública no dt'ldtñ:lblc. f..s 1)01' csu t;lt.ón que jtO'en,on, en l11. da:br.k"ión de indqx-Mc.-nc..ü d... le~ l~•:udc.A\ U:ud~n. cim la "búsq~ de b fditoidlcr C'llln: 1.:1\\ nhjeri~ d~: L. .\Oei~-dML No obsnuue ccu fdicicbcl nf) liC cmic:ondc CQmO b nu~:~tdn~ hoy. N" ,\OC rr.ua de 1.J rdicld.ld prh'JW, Jefferton b c:rucrwfLa (tmW) la (ditidJd púbiJa: un d~ho por )llpllt'StO in:.allm;~~c de b inc.hvidl.Q )' de los ciudlct..n~.

pero 1oambim plibliro. o dcrir rolmh'O.

Voh"t'ntt»:. C'llOOmr.u idt'mico :argun~mo a-1 l01. tOOriro;oc rr.tn~ dd 51s'o XVIII, li.Ul}OI Joign.r C!Ullkl "dn\Ci:t .-k 1.• (didWd póblia" aqudl.a r.un:. dd saber c¡uc ~ impone: hajt> d nomb~ ck «<ncwnfa l"r.Mtft..L A p.urir Jd siglo XVIII, L. pl:t.!om:~,.:ión de b impt'r-"U''O) cok'l:tÍ\'W Je b s:od<.d.1d c:n b pr.kdo de 1:~ .lf<luiu.'Cuar:r &oe IM ~ L'olbO u1cdi.ance 1.1 teorí:~ del *f:mbtlla:imie:rno <k Lu c:iu,bdct. Se tr.lla de un;¡ r!Oci6n•p;unall..l que ro.m.ucar.al:t~ nmt:rclona ~ IJ ciud..d er• d .Jglo XVUI. La :uquii«IUI"ol JMibrita, o <kcir. R.'~l o prim:ipoa. JUnicip.a de~ que:' Jcw hi-.corioldoro cknomirun d ~istatu dd luju". ru lujo d('lt'nnina Un.l tqt;ión <n b cwl d g.;u;ro. >~' ~,;a lt':tl o prulcipaoo. de:berJ monrmc. Se lrJI ~ m eft.clo que d h1jo ddmnin:a en la dudJd u1u n.-póu «QI. "l'i:-ttenltl\ por lll1 1..00 d dc:splk¡lK: dd &u(,, <IIK ddlnt- d C'$p;ICÍO mi:l:mo ck .~, C'Jei"C:M:io, oon ~iluycnck• lu c¡uc pclil.k,tw) ll;,m;¡r uiU 1'\!\l nlo.t1uJnrrtul. I:UL-n dl' Qt' ap.acio. nos Clli."Onlr.lmO§ ron lo que en rl Sig.&o XVIII ~ oor~idmbol rumo doordt.-n. J~n­ Fr.-n~Í$ de S.-.im·Llmbm. que p.aniop.¡ a b. ttd:lCción de IJ Encld~ y qur publicó ~u &sai wr k lu.xul)' (f.lb.I)'U Klbrc d lujo) C'fl 17GS. dnnutsclr.a que d lujo() lu ("Xpcl'S~ión de.• la riqii<'U, ,kl.k l~riouncrue h."'llCf un ¡~pel poliiKo, En d ~islu XVUI. 6.rc ~ d i1hlnm1n1to m;Ss d"'K.a:t p¡n C'$tJ.bi<X'a' d orden en l.a "W>cic:\~i.~ n,, l.a c:iud.aJ dd Wglo XVIII omcrv;rmw L1 «Hn~oüidlld de dos C')p¡!Ci(ll'l hnerugc!na»-<¡ur se oponrn uno al otro: J)t)r un b,lo.d mundo dd c:ros, por ouu t:l Jd lu,o. 1-Lt\1.1 1(')0; :~ 1"'Q. ~m;a dd siglo XVIII, b atqoitCll.-.ura une \U Jn1tHro de :a:pliación ;a la c¡ur tn aqudb époc;r se- lluu:IIJ:~ *d l1.1jo ..k-1 Jro:oro".. En opw;idón .:i d 1~ d ..eao~t, en d •iglo XV111, CS. d lt.igat de lo rriudo, f-~ un lug.ar (Q!l\Í,I.m.J,o 11C'lf11ÍVH en op<X>ic:i6n .,) lujo. q\IC C$: d 1\Jg:tr de lo público, lk lo 'l'k' ~ otpollt' public:.unc:mr~ modrt de c:spt~dru~ EUo St' ti~1rrofJ.t en IIU~ (0:10\ (omunJo la ICOCÚ útb.an.a. Cimrnof.. por tJCmplo.l.ione: l'.w:oJi. en )U ·rdm.nttnl poli1i'IUC: d"un Hnrtmin ~ R(>nk c.•n 1 73.~. J<•lm C"'rsm en l.ondon:and Wo.-,m\n_.;rt.'f lm¡>rM't'd en l.ond~ en 17(.,(,. n indu.'IO Giov.an Fbui~a Jlir.a.nQÍ t-u..nd() QCJ!Ix; cu ~Ocll11 l\bgnifi~cll1.ll nJ ArchilcuurJ ~k· Rtloruani· ("'l k 1.1 magnilict!nci.l dt l...s a.lilicioe. de b IWrmt ;uHit,ou¡t) en 1761: sin olvMlr la; M("'fii.QIIU. )Ur b ohier.• lo phi$ imiXWT.Jilti de l'an.-MI«tun.-. de- Piemo l~IIIC' I'UNiad.b ~n llarb (11 176?. 'IUrJ~ ccoo lClUO$ l'~ntwl un progr.1..1na polt1ko Je "'cmhdl«ímicnlo"' ck b ciud..d. Si IOJ ¡Mlblic:o, "b ;uquilectUr:t ~ltiblk-J., panirifX!lu Jc un;a

3

- .... · ·~


l.lblr " - 1 •

_,

.......... "",.. .. ........ ..............w --~--hlJ

. . . .la

._.~C.C..•

...... . ,. . . . .la ~

rtno:m l'eW1 Pw

'9Vl ,:.-. ....... ...

~~-

...........,.

........... , • .r~~ . ....... ., l•~lt."l)Jtl)

:;;;.;¡;• -....

2.l' ':li'Í

,,...,....~...a.

....

.... ~

~~r..- ~ ~• c:.tr-4

.. e

""'*" r.-.n......-ma..• .. lid .., la

........

lcwcl..,..

tt'AII •

..

c..c-.

~

.....

tldinir- el <"f';l.;io prÍ'".Ido. l •~ t<~.liJknn IUIIn.ul.lh.'\ "'m ino."'nntml.ahkc. y ckhc:n n:pnc no 1"'" h;~\ "'''lUtt"'u'''l'""'" .mluk·.:t, n '-"'tétkAs. MJlO ptH n-p..nK11Ut- ti.: l"'lto.i.t 1n U <-.iudkl lo in<clmml.abk '11Uk1 ~ "'"''mrPI,~r~ u ,¡J rtk.·nn\ "'"--r p u.• ln. poc b;, iruliu-.:lOOC'\ de "t'll;tltd.&'", un o.un¡unttl d.:

r-"'" ...

•-=--r··--··-· ~~

q•""'

nhl~ ru:m ob;dr.o C'\ d Jc nu1Un11.,. uu "'1''-lcl "'c1nkn...a&l dmrm & la ouJ.aJ. Ll ~anliloi.$U Jd ltf'nlil'llll -poakb... iC rditn- poc '41f'IJnC''"' 4 (lo""\n ..k Jco 4

.............. la ~ :t; t'JC.brU"Pw. 11'; 'fll ..... ~ c.w ...

1\"uKiu <k lo monltnknul. t'-J'Iir ,li.1Jffl.l t.Hn a.,, pm.-lu. tu pn~,..¡._, r~o:1 'IC ~ pot C\t"" ~ Jd LJ..-l. "no 'l"'" M w ntr.año, aahl ~por un rt'ptnc"ll ..k torJcrt.~nuo:flhl "'bcu..lc•cn b ·e~... de J-"of-.:u- d< nu l 'nol de S. ... m.bt~.M~<n ~I.Ln-Jd dt ,.,,,Q 1~. d'l i'UC Jt.U ru't« (tq:t, nJ, nl~r~.iOn "''~ 1'"'U " l'"'_t.~n. \ ':,tu quN..Io dkho que lu,.,, ~ t.a~O\ C'oi..Ncun Jm. rrgtiTIC'flltS t~ c::n..tr.;- \1m 1, ~n ..~l. 1\,.- un.a ('.lnr, d mn..unW'IlHl )lt <-~ ~ n~ tk nt"-''-·kuSu. Jtnhmu.lo J'Of "'"' rropsb f\-gl;l'- ~UC' ¡~t In tknl.l' f"-1<\kn "' dt~o1.,li,lu J'IN' lo~ ilniUjlmun~. c.:omo por ~mpln b .. '1'"' \C' d'"....._uhcn m d Cout"~ de j:~cqiJO.-ITilr'\J'Ii ' nll lftc:k·l ' 1\,r Ult\1 l.llllu. L1\ cdiliti~ ll.mudo!o ·p.mk:ul.ll'f">" foc ruJn t·I I'Unu ,lc IÍHII.~!. "P.ttucut..r•. d d tén'niuu 1uilir.tlk1 ~·n ._. t ,;¡.¡~., XVIIII'Jf.l

...

~

la ..... tt»tf'A

tr\JILNJ picp. ~ obr.t.&nu·. fttl~ 1t J"llft idc.alat..J.. m t~,d.,. lo. Jo.r..un..-.. .uqtuta:ruuln, urh.nhl"-"'""' 1, '"r-.t..u•' """~ tJao;lflfud.l' 4:in.umrou. ""nubla.m cunt-...- ~ F.n d uth.ani..mn. 'W'htJ"ft' n•~otc un t.J.., tlK'Lif\1 que no h.Jy 'fUC' ck;M .malu.u 1\~tqoc' r n \ihttn•• tCftmno. d urluniuno. ul WM'In l.t h'P'tl(' puttiK.o~. n ..~, q"" ,¡~~ ¡-,;ar.~ J10'IlC.'r m orden 1..- qu(' NJ e-n Jnonkn. 1..;l ¡xtlicfu ) L coonoml.l ckl lu¡ct "M;"r.tl'l ~n:tw.-.1.&_., P'l'' Ji:winh~o~. .tutnn>. w mo por tinnrlt• Jcan·J.k:\lUt'\ Roth)(';IU, rrro ;¡qut qut r.:mos u nit ;amc:n! r lnl)\lr.1t qu< )"' ~ d ,¡~XVIII,

).4, (.o

"' ....... , . . . ""'

tOrbWI OIIIIIOpiUI•

t

1 .... ~ .............. .

....••••,u•

Dio

ltP.."'I.

._,.~:.,

liMo

............ Jlilm..., . .......,......

'-"

,_....._IP:tltMI f

r..,....., .........

-

....... , _ . . V1

..,.

.... .........-c....,

1 ' *"-'h. .... ,.,. . .

,......._"" ..

. . . .eu..~

,.....,_.c.. l!'M• ~-··-·llliA

. . . . . C..,DinpN a:..~._..,....,..

~"f..lb ........... ,

M•

S

-

..-...

1 V-JA .Wtlll ,..._,_. 1

c.t.t .......... llllJid 11

........ ~HIIr r,.,. ...

....

•)Jxni'"iono. ) •• ~ c·no.ttt'ttll.lll ) ¡unkuiJri" no (OI»ttlU\ ~ &: lllgm1 mud~1 un.1 .m¡lk'í~usf.l dt b ~IL,unádn aun: 10\ o(k.M.¡In f"lht;..~• y ,,n,;klu. ("'Col.\ du,diJ.1da, t1f .U

1 rorir.¡J..~. l.o&. d t\cim iún ctun: ttkiiiUm~·n uti ..m.n

Umbrales y üm~es Pr.~iré con d ~u memo ..k \JIIIl:n l l u,..-hn~-.~n tJUC' l-ico de mnnori.l. 0cmddlt:l O((" .wtur 'II.IC"o J ¡., b~•;,k U hi.ruft.a. ~ UIU ~ dr: u.Ja~~t ~ h.a..cn '1~111:' 1( JV'C' ~k un rq;mm .,1. otro: de un~~ de p-.m ~~ Jr ¡., pUhl10• .l ann nura..lc, por t.. a~r-•'dón P'" ¡., rtr..aJ.o.. 1-..n ~ an'\\"::IQ'n("" oo,. dt "'"'r"M"u.. ,._, ... J,o ~o­ ln m..ludono.. IS...R. b .. n:fum\11'- \hm dd liS.,,_, ...,'P'~ dt ~· Jc mm.b h.k-u lu J1f"~ u•llk)"' d in..liviilit~l C't1 iUp a-.~\L· f\'tup•• en t l tmmdu J.•rr~lll.\l.' rnt~lfltl'bt" proc-rccM.;n C'n b ÑN• tk ¡., lnt•mct. ll ulit.hmo~.n c.um.idc.on <¡u" ca • h('m .u1<1.1 cnu~ In 1'-'hiKI.I) .,, J1111\..dt> \Jm,--;a ll(t;ihlrmcntc &k~ ..r,..._u~ ''" l.a c.ll."\""t"I"'.Min. tJdr.uuLulo ¡IQr l,.,, tlinkno.innt' 1k lo l''lhfi.co, ""' di,,II, J)HI l•• '-OI;Ial, la. IJOiídc.a. d .._-wnpmuli ~ot •, t'lo. .. d imli\1d11•1\f t'lld~rr.1 ~::11 lu opa.ubm,,, C' indu'n '"" l t1nnliu~ i¿n lln)' 1'·'~'·1 .tl~w~~~ ~tJJWI~'~» Wi<ml,_, tlo. ' " "''lro~~lt p:nno~l h.lu.. ltl pti\ ,.&1 que h.s '-lr.KII:rit..a¡J¡l lc~ ,.lln• I1)Xfl )' 1')1,10, l);~r,a ncmN. por d <;OI'llr.ulo. \"\oC rq'llk'}.'\.K' h.~c.ulu pm-.14L• acJ.rlJ üniumroce wn•olkl.•'-> 1"'" d d..·"'rn•ll.• 1."1lntCnlpc>f'.inco dr liD.~~ de f.l tnfufm..... l<l1l, ,,,..._. "'l h.uu 'lino tdOnu d UldruJwln.mu Llo.'fllo.· 1..~ 'tk'\1Íllll1 n n'ltdnl'n ~~lo d&ntaN"'"-"" ,k

a.,

f'II.INk.ü) J. lot1 rrw.tt.Jo no bcnJm .1 tnCI't'ftk"A.I.uw, .1 C."4tnJunJar"C' '-ft".m.Jo l'\"ft~ ~~IV-":'-

~ tr.u;a dr J'C"f"'' m

Nli.u ~)'\ lsmila

un.. p~ u.rtt$f.&h&. nü tulu b ~

de-., qu<" ("- ruhl-.-u' lu 'IUC' n

f""".k.kl. umbie'l loJ qur nuron L., ft'b..-...>tW\ C'\Nnltn rotn: cMf:l" climc'fl\~ cnmn pnr ('JC'ml•l.o !Ji, Jd uUC1•nt ' 4, dd 1."\:ccrior. Lb de la ju\mrud wn J..\ cJco U t\LJ, n, A~o~.td.unO'i inmcds;u.amcn~o; d r uhl"--" ~· ~"~' el C'\(ctt~ll )-In pri,,tdu ron c:l imerioc. ~¡ nO\ pol'tlt'tnct\ ~ pcn\Jt m N" "-"1lt-illn Of&lnigr.un:.. ¿qu~ ¡:W)Ikmu·• h..~.~r ~un dlu~ ti ' '\.:-1\l:kl('ti)" O•f.al:_..o"~ ( l·.u·¡.~ll l()\ :uin he)) Hlllhunc..dC"- ¡1C'\-U ,um1hudf~n ev...leuc("". t¡sn· l""'"tt luhl..r f'l.'lrol ,¡ mhm.ll cl'udemm potk'ILI. ~n l tob Jc juidu? , . ti, 1...-rf.l pt•nvr ("ll uru t«ttf.a o J. UIU "t.knci.t ck J.."' umh r,¡"-' -<1 ll:'tmin•• nd 'lOO

cnn\.l(lo de- \l:aln:r 8mpnnn. 1.\tl-'okl.; en ll.11ri' dunnt(' L.,., ..u\tM 1reint.a. A.:nj.amtn ~ ulMa 4.111-.....lu f"'" La iJc--.1 J.rl \UII'III-l ~ m cnn~-u.. P' ot d c-uJ.., dt \lk ,,., ~· dt 'tp}l.lpot' b tiptn u,;i mt1J,t;lf!IC.l dd Jc.¡IC'n.al. nunniN'. clumm. wiw y ~-Gil' Mlfl kM ntoR J..- cr,UU.tU" de la Olb ~Y 1o0ft. al \ct J.~o~. Uhnl'll• qut t.r.-dJn (1'1 nua.cr.t\ ,m,..~

1\m¡;lllun )(' UnC'.R'Uh.a l"'ll .,.,¡., 1"-., U n.'ll."l•lf'l d.- un,l..,.-..1, woo u nthtcn por b Jr r-uo• n .tmnOr. 111 C'\.1 q'M~~Co~. au..Ji.tW b ·¡•;no,." tlut• m t"' '~u XIX, ~t.lo~n ¡"UtiUutir...OC, d pbn \k l,.trú.. l."ft:.tJ\ÜI, o.n IOIU\ mcrnne'diob C'rutt l0o. o¡»~.:it ... li''hfi~" >14n e>J'-141•'' \Ctniprh -.ad()\.. ll.mj.unin n('tti.Íf.ll~ un.t ccor4.t Jd "I•.Hoc)·, )' rg h .'OÓ.l K" cr.tducc en ctl f"''' utu ttclrl,l ''' 1umbr.d. 1J umbt.ll. t•u .aktnJn "Sc:l tV~'\'111:", lcJminu 'l~k' \t' IMn'\""C: nu-.:hu .l1 mgló "to \Wc~U ". ""' U \"1 i Jtl• .f4~ J\ lnt.lw.n "'" l.t con~"-'r~~t:U n•i"'u de L. p...l,bfo~. '1(' "'ti~ft' " L,, n,~e:¡utw:\ d(' nune·kroci;a. de hmdw.ón. Jc· htndl.tt..lck. ( 'ito: 'H.J\ qur dr.ri»¡u1t ~u~nklll (' d umlw-JI (\¡,_fwodk) el.: b fiont(f';l (Grro:tt'l. ¡.j umbral n uru .Mu t.~., "-k.J\ ck ,.ui.ación. &: fU.'O de- un~' UC.nl. tk tlu,at. _.. « •mimm en d mtnino '\odJ"-dlm (han......,_·, Jibu~) )' b C1t~ M dcbr- ~ b J-'Of W.l f\Ut(' tn'l('tWUnf( ac..bkuo.r d cumaco tn.·romn) '1' l'nnntlfiYI mmt\l.u.ro que ha WJo .a C-.;1 ~ \U upl fiaJn.... t t.~- que imisür m S. d!tftm&.-ia n~tm1n ro trc' L.. tdnlinm dc-l'n1Í1c, c:k ,-..1~...&, ~ de (n,.ttltU .. IJ llmnt'. m lupr de 'fa' rmQI{n romo uru lhle'.l! lunr~ n.v...atb en el .udb. pua:ko lt"n."'umunc cn ton.a. 1J UtnltC' nu t'\ _.\11'1 un;,a lmc.l. porque' pualco: lflfft't'n un IUf1,-H luhu .lhl~ U)fi\C ituir uu.J run.t. !'-Jb o. oru (tom tro~. '-ltiO <tuc C'\ nlJ, bll."n un lug.tr en '-~ 'llk' ht' q..'f«'n ~:kco.mlinM.IO\ ricot. rice•\ ,~~: fU"'l. \fi.,l umbranl1)~ C\ú\ ritu\ cu d ('l-lt..ll.¡,. '-''~llk:l'l;hl d(' I.J' ('ln\2(.. I:.M;"" ricO\ )C)U a b ' ~' ' "' u~niw, y ~C'n•numi.t k"*· ~i n Bmjam1n. [n tbm inu~ tl..-llr'luict.--.;tuna, t.-'1.10 •tuÍ(·rr ttCt'ir; pct1,lilo. p;bcJ. pron~.poeul. cmr.t~I.J )' \C'Itll'!lltAn. \l'nr.an.t. Y J. no.:.al.J uriuru. ug11iliu: pucn " ti,.. L. eitiCLl!;l, pln "'"'"' JI\"~ de cnuniO. pucmo. CCL l.;o ''t""'it.j,¡u.._, dt ctm'linr.K "'" 1mporunco. porque ""' fur'll.l. uu..-ntJn tn un.J ~M:iltn pnmt:r..a.. que' cr<1 b Cnd-.;..)(ul. 'fU' lntll!jM'IÚ UN "'-l'JtXidn mtll' k. s;sp-..00 ' lu J'fU'lat~u.. l.u '111.id..l. '" '" 'l'...,lctcmun.a d nnplu.o~:ml(ntu ' 1.. 1" ....._.... Jd 1rn•r'n· m bcin '"1'-.amD"".l.o l-"•t•bno '<~u.- fucu Jd ct·mrlc.. k ot~ mtc d '"rt.t-f..anu,... bQ CXJCUÓtuido J"'ll todo lo qtK Ck'f'lt --~~ dd.l.ntt' dd t.m'lr)u. <.hro N.i m t'IU('to.tt.a.• ,.,.....,¡~sn 'o('t~l l.al"..-b~. d t('lllplo tu perd:idu liU 1mpo.•runu1. tn I.A11Id ~uc t..nuro J e L """"icd..ad. t-Qu( qlkJi, 1"'*"", ¿F~i ,IC'fl htf:.· f'UO'o rt11U\ dt JU"'I t i umhr.lk-. t mn: '""'.~:' Ju~ tt:tlicb do? Na..c::Mtillnm u u,¡"-'"' m.l\ ,1hl un,1 "-1\"ll~ l" J, 1,.._ u l u hr.tk>~. l1e:mc» dt C'\IUd t.lf lc1 IJiac lw "t'llll e 1•P\ ll'-h". 1\ ,., k! d('rn.Í~. U ncxuj,n dt: bo¡ ~o~~t~• ~;1 ,¡ Íllll4i(.t lt nndón de" u ll ~f\·..lo (Lou, (m,..-~·,¡,llum). lo qu~ M" Uk.ucmu '"""' lo'

r

kttl,-,.

( !.)\., cnu~ ~ ((;);~\ "lU(' "o< t'ttu•~·mt.ut o.·u d l"'~l"'-"' y tn d CN:III¡')(). VC'.I~ un c;ntlfdu J.. 'um(u.lr Ull"''l,l I ~'INÍ,I Jr.•

ln~o p;uc:K:

d '(HUJo ~IC I\.'Ú Jd wuhll: ll(' IJ. t:nlt.t,I.J tk un

J't"" C,u .tndo f\0 ent(J111r-'111c,.. "'U Ulllllhll kl ck 1111('\.IM.l

~io pm--ado. dt pronco. d l'\Crtl>lt ltnUUt"-= m d m1mw-. fJ nmM Jd cd.d0nt1 ucnc .Jau-... YfY..;J,J de in~rrvpc::ión. ul romo úr di..• 'k ~~ .... "'d hlwt~ difh:d" de b awnnlu dt l-lup1 ,,"' llolnuuf\Miul l.nqtto:"~ Bm;.amm m IU ~.. '--~ " " •1•.&1ol• Jc a•.an..• (~·'-'ni,, eh una .mr'u .. .ru tnlct~ m 4 que lo CMéOro ' lo 1IOO..d no M-. .aun ,htumJu f• "~ c.llfcr«tto.. Lo qLk qucru ob:cncr cu UN ll'r!'W.liU Jc. L., tnn;a imt"nntd:IOD. BmJ.&.nun uulu.1h.t U n ¡nc...IOn .-knut\J "Jb Taumtulb•, qllt' (li."'Ciri.a lf.klu, lrv J'm Lt '".~~tqU • IctUir2 ~kl )'l(':tKt" u por l.n "o:tn\4nK<ionf'\ 'k l'n\Ul"fllt' No

ob'LIIntc-, CO!t.'iKltfa.h;~ 11uc.: "-'' ~;:tln,m l(1,:t0fltl onltk.l\ no

f"''rlt'IIC'tÍa.n odm.h~mcrn~ JI ifkll\'idiNl, '"~, t¡ul." J1C."I r~n wr tk n.lutr.alaJ ool«ti\'<1, bl .~\ ;uquh t'-IU(,¡\ tlt• t'll\UciM1, lOI«ai, ·.a) p.1rJ lknl..tmm. wu Ü) ...,...._~ "<lll.t.d.l• por d u,l«ñ'o. b p.nm p.artM11U\. lk"XI< Iu..l.'•• Jl'l'm uml-w1.1n kM. fJn.ftn~ ck in-vtnno. l~ VJ.IIOI'.Ifii.L\, l..o l:&brk.L.,. Im muloC.'I n

>r> .,._

00


j = de «r.a, O}ifWll'. eu:~tion~ el'" fn:nx::arri1. todo Upó d'" luif!~ ~ trJn,.ilo r"e - p;IMJ R

Interior y exterior

.. . 2:

e; le;

Fn bs fotmul;¡cloncs de lknPmiu. ~un análisi.o. muy prtei~ quc dl'SC."ñlx-_ IU1~ IOI"'JS'..fll tlUC 11\lU'O;t t i ~ tlllrt' d uHcrior y d cncrioc. 1:.\ m!h., todo Ot'unr MillO 11l d lmt'rior m si 1\K'K' op:u. de \«.u~, o gi n~ en un extcricu, CitcnlQI:\ 11 Uatj.unin: "lo,. p;a:~ KtO e~M\ n eomxltn'e\ 'l1K' no ticnrn t.do QC('fior." Y :~ft:.t<k: "como d \l lomc;'." On:a á l"3; a.d intc.rior t.kl rm)y::(lw ~ p:U\'((' !1 '"w) mn:riOl clcv.ldo ~ mu ro•uidcr.lble pocc:nO:i"', l'.x:i\ltn pues inh'llúd.•~ en c:llmcrio~; y gr..Jih t'll b lnu.Tiorit:l:ad. EJ:i.nC"n imrñora norm;ales. b.an.alo y Mtid ..,.t~ romo t;d \'C'I ~ dd cspu:io dr b tdC"Yiúón. JX"") t':lCI)!C'n 12mbién imcri~ enonnmw!nt'C imentiftc;1tli)\, qur- dnrtudott.tn Ctu!idn(k,. onlric\s. ((llt'AO lo$ que Ma'"' l~mt )' R.linc:r Moña Kllkr: 1'10dbn tkscrihír.. ¿llr: dónlko luhí.a: tmn.a(lu Rc.¡.1min ar.• u:wU? l..d;~ m W\'i~t;n de loo; Surn:;ali~t~ ck ~ q~. f"lf ejemplo. b ilnkulm que ¡lubiK:lb;a el Doctor Pimt ,\bblllc m l,¡ I'C\"Im le MinOQult', m 1935." Ea M1.bílk d que lu.bú. di~tin¡;mdo pof un:a p.m:r entre un "'inoorucimtr \'dcmlr. ~lUC mt d Íncnrudc:tUt' tld lu~IÍ\<khw f <IUC aul» do.:titudu ,¡) olwlo y~ b .anulxtón. )'por otr;'l. un inron..cicnre ck rummll·'Jil C'()lttt ñro~. I·.Qc "inronW!ioenrc Ct)lectfH'I". Q. d q1.1c ~r.1 focnl.,,S.J pM lo~ n•~o~,¡ de b, ~~ o~p~t>ndid;.\ en d trJorbWoo dt" b \ida y de: l.t.' oJ:tdcs. l~tr inco.OO~ruc roi1."C!h11 no •¡unl.r (lcun.ac.lo 110r d ronmuio ;~l ol\·ido. Si b dt.·m('lllm tld inuN&Ionc individu:d dcup;um:n_. kM dd ino:m.;c:itomc Q'lkal\-o, q111C! han titlo tomados t:n d CXtl'flar. X" rr.ans(orman r ,e ([iglcren c:n nuror o menor m«<id.r.. lndudablmktuc. Nlt "oci&t1 de intUrbcinur coln."lÍ\v ~ bau en b 11mei6n de l.a inrcriortr.aóór1. No 1Júdd1WJ'Io l"~~~" t;uun pt."n\;lt ~n b I"IIOCión del inccriOf ,¡n rcferifn(lo. :~ uru poo;ibifid.1d de itue:ñorir:l(;i6n, pnxlodcb ¡101 l.a dímcr1\Í6n c:r~i\~.J ck l.a) C':IJQ..' Un intoilr o.."Olcañ~ o uru miC'Iioñd.ad ("lbC1H1c:b ;a l';mir clr J¡¡\ ('J),;n c:ru:ricms 'lue llan ~ido irncsiorYathl. St mu;a de \lllzt. trotÍ.L inccn...."Vttet' dc b mcntCiftot urt):.tul, po«¡uc "b m~tmorL. w b:Ul;t, ¡•unk t:un~klt1 ~'f utu t«~t·C.. b:u.amt· bJ.n.aJ. l.:b hubo~~

¡;rJn rllifflt'ro en J·r-.uki.l, auu: M.mri(e

Halh>.\-.a,:h'- M:tn.:d 1\K-1-c:} Cll~fvit lbrdc:t. 1\:t'u ~"' imcrpmitdón d~ IJ intcriotid:.d, eon\ltulll.a "' l'·ntir de l.&.<\ ~ mt-tiord.(mc:dc .\untiniw;ar uru iJtdit"".kión muy 1:níl

ck a:~ o;.anogafla " b •1U(I 110'1 n:t.:ríamoc antt'riom'ICOIC FJiu t»ndu(e :a !.1pcnibtlid.W Jc l'Oh•c:r a definir d ..umbr.al"' c;:rÍ)CI('fliC' en~ d o:ta·iur y d hueriot. Exi)lo; ubí l~mc m.h que uu \hn¡lle umhr.d: czt.l \ttun c¡uUsnu. No o. unto (JU<' lu pibliw .sc-.t a1crioc y (IUt' ló 1Jfi\-,MII) ~..a itueric>r. Srproduttn qma'"'·L"' qu(' rali\uihuyen cu ll\' >(k»: r6tnino<t. p<Hquc cfk.-c: lknJ,u uln: ..Mudto de lo ~1111: o o1eñor ;~.l ind.i\·idoo e; i nu;~·ior .11ro&.:<:ci, n". ~pmin d;¡ cje'mpl~ r ué~ t') un" t;O!IM;kk.'tKÜ ,¡~m .wn ~ l-Jif.OOS dr lot ciudJd y , j,r: l.l n~l.a: " l ,.u ;tUJUIII!\.IIID\. 1.~ mod.JS t' lndu;o lo~..\ Q)rldJci.mcs ;~m~.- ~iocl.a. edificios indu."'ni.&.l~. p:mdo pubHcharlu5, b.riUrn. l'fl IU'I c:tl\r;alo d(' len. ar6. l.¡ tit'mpu quC' hin' { refkio.\ de lt» oandc>s luulÍI'lO,I,Oo, ~~~ ~ cl'l.l.ICO$ pmduc:ido.' pur U lluvQ): tOO!> ello J<m rosn <rue romun b csfi.r-.a cucrior que O'Kblimycn nuc"\Cro .. "'ctllf~"tn<). l~t:. o b citll OOmf~ku d~:- lknP,.nin: '"I..II,S .•rquittttur.a~ ~ nuxl:tl e indu;,o lu contl kionr~ atmU$((riau wn. en d imcoof de lo mlcccl.w. lo r¡uc W M:n:!lo.lciooet CC'nC'Scési~ ~1 s;r:mimknto de \CIUÍJS&" h-icn o

r

))CIIIil"\(' o1fo-mo son;&.) irueñor dd 1ndrvid,ao..:; 'JOdo In ~tue scminlC» ~lcnlnl de nuQ.UU <:l,ll:'fPU c-on ~bclón :l nuatn) ¡K&..-41do --1<» euAI'I'()S lll~t: han~ tc:niclb. l.ts ~o'tl(n m~L·l~ y l1)' uuL~an";'ll, tQCLJ lo que: lliT'..t\1 r-.anws lk ptiO )' deo pclold(:'t. y todn lu CJUC' <¡u('(l:a t.:onden;~do :~1 ol\•ido. )' n•C~IUu u~ el <~,·ido, ~ b muo..'tlC'- JoC n..'Cllpemn por d <Omr.~Jio en (llil"C" proc('(O de uuc:nothxl6n pc.tf b dunrl))ot(Ml ooJm iv;¡ de- l;,t,. OOS».. Ellu aublcce dr m.uu.-r.. \.ltlsf:u:rori.'1 \111;1 IJIIC'r'CSUIIC: noción de .,lllt'fUC)ri,l toll"t1iY.t'",

Ccmcluirt run uno~ U.hi111.a ella <lo; lkn1"m¡n, ruyu

•ignlliCido un ':uuo '»Qim ddxó.1 ahor.a ;~d;:ar.uSI.' .a La bu de lo que K h:a dk:ho: - r.mw b mod.l como lot .uquilt<uu·a se tn<'Ut:'lnr.t.n "urníd.u. C'll b OK'lltid.Mi dd im:t:uttC' vivido. ronu:m I,..I!U Je b « lfl.'o4:imcb onlrio..;a de lo tula:1i~\l. llur k" Jc.ll~t:fl>~. ¡)Or ejc:mpkt. c:n La publiéidxl" l.y c¡ue ))C fl ~<mifi(:;.\l"ol c:u d •1"'").., en ~,.¡ •un\hr.al", o: )JQI lo llnt(l un tbpetrnf de~ ~l:)dO de ''l(l"iol\ Rcn}unin or~

el (jctnp&o di." lb irn~n\":\ (on(I"ÍQ\) de b publicidad. V(llv"'mo~ :1 cnrontr;ar ;:~ ht l;~ J imcminn ¡)I.ÍhiK.'I del lnconxkute: Ll"publicic:bd" o: e11tionm.•n.:m~ "pllhlio.... AIS'JOO\ pio..'TI~n <1uc lot pubiM:Kbd es algo nq;.alim, pdig.rusu.. é:'l~ .• ¡tt•ru," p;¡nJr ck uhf. wJ \'U lullla t¡\k' .&.u;lltl.ll h .. dirnn,'-1."'~ <Mdrit:_.t'\ ck l.1 puhlid ,LJd dc:ntr.) ckl llk'OIKC"lentc colceth'\l. porque d P'ihlicu :apare«" y Yuch~ a tr-.an)¡~o~n:n l!lrk ¡»r ,¡t.( oknuu de los. priv.ado; romo im«ÍQri:t.xión. M\kho .amo de <oOOC<'f los -....rccrns deumbrale,; iuducidc» pc)r b tdt...·ilio.>n. lk:njamin dem0$tnab:• fMMt-T " "" cior.a¡nocicnci.l de' 1~ pOsihlo t\'bdotk3 ouft'. b llin.crbión de 1.&. ófm pch•.ul.t y Jc la pub!Kidad. b ')mblo.al)'· ·

\

L

.J ~

l ~

¿Qut ocu~ IW)' am ato? l:n Jo,. l~wdm Uu~<leb. t'u d dc;ula ~le NC\\' ,}r:flc)·. pt,tr tojm)p&o, y en el ,\Aaho ()este. uru 11aru.- de l.t vida )oii){'QI )' ~ tuda b ~;,b ccxiJiilnil de- lm ~n~a urnc l nt;:~r en 1~ ..Comrncróal Malh", inmcn~ ~SópoH~ :•1•tórwrn.&S. nxk• do: ampiiOl !l~rt';lmtem~. "niaal.ld.l\ llll.'\fl,mtC' oUe1o lmaiofC:\ y t.linim:oa~ pl.uuih unjdr; nuft' sí n.ali;tncC' C5Cilkr.b ITJ.Cdnicl~. y cttubi~n~ dt in"IC':I1SJ" c:ri\ca1cr.u:, romo lo.-; p:t.SQ:' pui,it~ del \ig!Q XIX. 1...:15 riendA\. rt"'l t1mhi.én b car6. 'fi'C11.aur.uttcs. lo, muhkind )' ¡;lnuu~ 16) '~J>c:Cllk~lll()) y toncic:m~ otnim;an ~ "erntn)S."'. tm(éc\UC'.a..< 1t111-.-s de: &hí:l•ruc K" C::O!,"(tl ~~ « ho pi'lhl. d~m~ :Umkdor de •GUC.aJas. p.ak'Ulo y j.mlinc:\; ~1 oomo lo< do:aibt fJoo I:XUIJo m lu "'\'('hh~ Noisc" 0985). 'li l \'tl: 5e tr.lte de- nut'\'c)) c::spadO$ tr:ms.itoriO!o. <k lu¡;;ms de p.uo. .1hr Jonck. J'lllr lu dem$, b ri~ Jco •p;nu", l~ <k b jm1!'ftcu.d a U~ :adultu, p11a::ll~t c~nt't l u~r. l "d~ \i N O nu r)I"A. gu!)ta tb.k el punto 'le vi~r.• dtlotioo. t'S si1' l'tllbJfl:1l' l.t re.1lid3d Jtlu.t1. y riQ Unieunrmc b de ltJ\ E,(r:IC~ Un id(!~). t;n 19!).5, ,v:: oumó un.&.¡)(UOJla mub d.;a ..M~ntu,J", dirigido! por ~·m Smlth. urt dirt"Ccor que! Yiw en ... Ncw Jrocy. ~:1 1ldtcub dC11:ribl: u'Ómca >' oriños:.amcm~t 1.1 v1d:. y 1~ amores. Je IJ..1 "r,¡ut~.~"' '1111.' vÍ\'I:fl ck un modp c.·.:ui pC'flll.JJktl~ ""' 10) •Sbo¡J¡~ng ,\-lo~ll,'"', lo\ cnunn conk'«i.ales. Lo l¡l.U! IIM'Sit.lbc:l l.t ¡xMtul.a, es que C.XÍSitll nuC'\'0) vmbroldi qut dd:w;:n \'Xpi.'f"intc:m;¡¡nc: ~tcft' l.t dimeruk\n dr lo fminlo y l.l de lo ¡JiíbUcn. F--'"' pdfruU. rn~b.bJ uJ'I nuC"o'() quia.s.m;~ (qu~ c:l fil6sof'o ~nnt;mucii.Jvina:s hotht... fC\'CIJdo )~) : t:l dt loal'Xlt:noridlJ

.,

-

\ )

t.

.,. ,.

.

'

-

de l:,~lnli.Tku id;ad. 1\II'OUkl líl.c t tl .lfl'Ptl\.kll d.c Mll~l uf f'ublk. ' JuC&:'. uot .11 PI g.atJcm hur ~· .&. h"'"'i 11 ,¡.•tc~ltmm~ .anJ 1hn1mi.L..i.•u tl4 tite' u tr. 1 hn-c l~t l1\ing jn 1hc Unitt'\1 ~t.J tCt (,.- -nc o,.<r.&.lll ntn\ .u.tl tu~~; c.ttt 01111 '<"«.11,rrdda fwom 1ftc: N..""' ~iH!. Tima. !,1nc. wm•cn b)· Mtch.o\d l,,·wt< '\'(lqt wtll ( ;..u.,. P'rl"') \U~td ln 1\ill L.uo., tl~e .,ftWI~ nta,:ruu: 'lloiwl f.oumled .\'U,;to'4Ji. dut he d.uuld hmtl nn'"" l"p«l · .,¡ nthm 1Jud 'ol!ci::clldc in 1hc: l:niu:d ~tuo. Btll L.ato h.b nu~:k -1 lut CJI ~~~~· 1111cf lw .af~o~J 11lfl' .J~ m.ou nc;~ th.u he< imcnd, u.• ¡!;iw tc>n1c uí ¡, ..M'OJ~ tor l•f'"di.:- j1Utpn10 u1ch •""' hd plflg Ammwu pulll~~.; -=J.....¡, m ~o-.untO;t up (n thc lmcrnc:~. want; M.i.:t"OJUti. n.nur.ally. Amons 1hc: IN ,,J ,hinl!-l el"'' u;u!tl bt Ít1 ,, hi....ti'ltl.ln

Jof'""';l"". UJ¡:.ml

0«\J

(\rOIIUlklinJ Wlnlo: j(l;rm, n i rhibnthtJ!VIC

t'MCOUI,lp:mt"n11 h~ ~c.'\\' ' Otl..

liu'lt"\ jt"IN\,Irl\, p;.t\ ( tup billint: t (.l pubfi¡;; ' 1'.14n. \llhtch goa ~~~ pcmt', ~nloC)n!-"'' otha tlt lntt~. tbJJ 1'"-hlll ~1'QQS" in dtc V S.A. rt1o1lh· dntlttd cu be \Atppon:cd .and o~ldcd hy duricy~ lluw~\"':r, lllt' quo rktn ""~ (ol \\luc kinJ ~·II KJbl tt 'f1:.u• ~~ ;a.n:: tJI~rtt; ahom •\"uthcr :mM·k 1 n al t>tn, hy lr-nntft:t Sto nh:um_. •lf'I'Dicd in th•· ~· Ynrl. Timo •·1.\u\Ínc...• 0..)·'" ,ur pk mct'lt of :"\(·,·•·cmbrr 'i, 1')(X.. Ir ~nbcd 1he .J,m._....!rlt'o a~a •u•ucn" 1

1

..

,.


-·--

..._, ~

e~ Óll! IAbollllt

• . _ , ... ~~~Ido! l .. ~ ....

......... 184'!11

1

r

fw b~,- CI'M n•uTitr~ j'-'~'\CtUII au.~ th<JII'I"I'IG ~~ 1111\ ''1~11 thc- nnt m l\.lUm :ooo (\tahtpn hc-1'\\t .:n ( 1uc~ • mol llo_tft'lll v.h.,J,~.al...,hm I•IC.9 l l,lt'l~tk 1 IW'.an~o~.t.: .. .~ ..\\1"-"'1 'horrn' \\.al \...,~~ hum 1\:do.IJ \t.db -\ ~ can 1« rht \ rumnn 1\ IICT'IOII-. 1 1 dlC ~1n1 v.hnr coow:un~ "'tdÍ.Jc '" tp on toot n tu~~n--..cnlrc r.u~ lhcx \Uih ·~ ~"TUI.n.l h,:tY.ttl1 1''\S anJ )l) ~ ;atkl dlC at.

¡'

-.

~.

Ql

.&h.fütect, ~ than t(J ~~~m¡,¡L,ac 1hc la)uut •-' thc ' ..,.t.,uracl" tr~ul ~IJJ~Jf'C!f\t~tt. J1Jar ~ unll'l:' M"TC" rbr rnul1 ola ""' .,tmn~ pll-.-y w ruinO:,, duatmJan aR:a~~. n.c,. •nc buib: sn ~n'f i.mtt:Jil an2> or ~ l)lC t.outsl.itb uf IUll> 1 .anJ.

a:«wd~ to \ IICIUC t

~

~

,

~

1

"''":

-

..

.

• •' ~ .

.rum. "C"JC Y.lf1"'~ t • Jlro'tdt nrw '4-..bn thn ~ nsc ,,, nna poN.: m, I.Á rw...-:a.lnu~U ~ .and J!ftl'.uh.l.ry ¡an,J Kf#KIOM ur hc-ir-t: nu..tc- "' ~ wan ~ct lf'(' \Ul"C1\ '"...,.., 1-iru!k fmm dw: "-""" \od Tutan ~ nur,uantufl':' ~~ )9'1f,..-,.ut...kh j.JILC'\ t:ln..-Lthor ¡urhof c.f: ~ •dJ.knaw.-n pupubr IOl"fk:t b.11.* an ( Juc. 1ho fY h.-.1n .an <>r'llldlaanudc P-isflf·odtcn.II'C't rna~,...lt.,..lm J mc=J..mp-n dul; nou~,,_,~,lfd' 1: rn tht .11thur, rh~ dr 1~ ipbcn.·l f'"'Jo.." ~ t.lf'CI'JIIS 11 Lq'IILL• rht- J"'lhL.. ~ m~...,. me- miT\lVYC' 'J'f"JJ •·t n ..."d"u ....J~~t~;~ ~ th.: n u.'u~uon • 1 nlix:u.mon l"k:t'l'v"-s. ~:,abl.; .~pWA

#

'

..~: -

- -t'""""-

u

4-

'

...

t.J, 1

~;)

liJo ~llC1tb

l'""'l.t' b 1ht

l'ri-o.a..\ ut ;u~n\n•H•.) rl~t u.~ulahtucy • 1h u,J;., iJu.d. te~h·d '" h '"' ut loDJhrr "'1 11 ¡•lu

ol

chot n('t'lllnr\."1. •~ .lhl.: "' rr;n~l ch1uu¡.;h \ inwlt"ll•l p..._'C'\ ukl rh~'lcby t..J.c J'-t.rt m a n~~ J..¡nJ' 1"'"H111tlll••v llkl .a-~ d.."tflcltr.k~ Al thlo \.111"1(' linw rM.toii•\IUit\ hcl\h.c ¡, C'f!lii1C'd t•) 11~ pcuh 'llkh "'' --..ul.an,l tRf•l

' 1

h

f)lo>m. lru~"ltld. tt.,;. ( )noe ut

J,,.J)ut~•nh.

tniCfJ'Ief'\hi1.Jit"' '''""· tlun

IT'~Il' un~ rh.. r\

Uh.-lh•

,.,ndhwmHlf 1l1o •nuU·11w. n W1MI•I

The pl>antom pubtlc

¡

•'

e

In d1l~rt1U ~ui"" 1h1' ,, o& Jch.lh:: tb.u lw t••mumnl 1hn•ut:t~u 1hc "'"nu('lh "nwn 1he ~lllf""'"'n ul 1h~ o~h'liC"a'kc o( f"lblk: lat~ tn .\nkri...an M'lo.k't\' 'olo.Jl uln:¡¡J¡ l't' n,: r.mcd m tho: l'mtcd \t ·~~ Junn!t th.: !th \ ¡,~.,. 11 1...\\:ahCJ l.q•f'ltwlll aJ.c.d ille\C q•IC"Unm 111 ~ l-•J. ....UnJ lhc l'h.utwm 1\ l.li._ 11•'!""1 th 1 .a u cd lnlr.k:C' thrs. rh..aJl'Ofil puhl..::.ll ("'.!NIC 1h:.l1 Jlli¡;JII ttUf'uJ""IJ' lol IUC:II.dlh.dh 11 dllJU J ~('IUiftHII.h ~ 11 lbndlft. ft' 11'1(' wt'n anche ..nJ'\J 1 ,. 'l"•l~ c'll1 J r ' • 'u'!len 1l ti 1 ¡'Ubf'Jt.: f'illl" ""ft:H~--d ~ f"ftdtf"'ll .:.no. C~manl htu ,f..f no( ,h.-. ur m Clf W'n J nk. lO 1 k f'&R IR ~ dta:IOftl'. .,.fut.:h no~ ~.tan a drmt..:.tJne ~ .. llnl.c\ .ako ..... pm th ~ ..... l>ool."" tl>< N>Lc ..,.¡ .. 1'1:-" . _ .~q;s~..,.¡..,.,........, narun:' "'~M • bnws rDal ... , 11m(' •hm kriinp lll*' hi¡:fl 0\.Cf thc ~ lh VI pm-.uc f'Rlp:tn .aral d.nauttof u.&.tnum· Thrl 1rJ 'c.at:n: "M. C •oUn J..-tinnJ thcquntiDh ol prMl..'T'" 111 IJ!'J.ItJ\f),. h tht-

. 1

••

'l'"'"".r

•••

b::Jo&D f'J'UCDn

tw l.oua 1)

'""*"'

~Jm. .. JlfCJf;K ...~

.n~h a políhal moiiM:: tnlin 11 1hc r.,h1

iudrF

,.¡ rhor 'ó\flOU'

~'-"'su 1111aútt .ut.n.uih ~n<l '""f'h~

th.: IM lq;d rc'M't!IIM .111fl'ft'lpt"tJ ro nur dw ln\.l\IOICl ot thc Mmc .ano,j rmotnl !,( tmm ht-n¡.b.J f• • •oren by p :Ji,:C' ~t.1oi'"..JI\ho. rhanc u¡lo\ .1lnd f"'IH r~

PUl m.,¡( 0(*1~

\llcr \\oorl..l \\JI 1!. thc- ~ thon ni r~c f. .,,:mun '- ¡..,.,¡, 1 ..n1 ,..1\b'l \lk:h ob JJ.tt:m 11 h..rm.u.. wh.--. '•n.. cur.&l lu~~Oomutlllft uf che 1\ihlk: 'f•l'k:r... w.h f"·M' halm ( ICI'OVIl}' 111 I'K•.: • .U~ M"-t!.•l.op•l • 111 dtf l' lltul \1.111 'IUI.tu:s Rh.:h.ml \,:nlli;U in h ·, 1h., t.dl,,. l'ul"'k \hu ( I•J-·H 1n~n.ta.l d\Jt che rubJio: '\~toh,..,,. 1•J•I,U ll'f'C'"'"'I ·\u.on.lm,:t. tu tlm dll."\.1\, 1hc puhlk. "f"'lnr fll".ltl'\ l,•llll

1

.l'v:ncJ Jt""t 111 thc c-t¡~htwuch Jn\1 ftln,tn·tutt u:nlluldo ,,...1

l

1 .1

t . }.

.\

'f

p,

.,.

~:

thnt dNf'P'""tnl, \JI"JUi\hnt b~· 11".· ''"h' ••f•ul u. te r,, 1 ,,¡ .....ru.-tlt,m 1\nt'l'ld) ,,., ~mhor h.,a.. '1""'1""'"""' 1l 1~ m~ 1h•l tuwu ,.qw.rc" th.u Jo~ nnr re.dly ~¡,, hur tn\Jda t"~n Jj...,,.,,nc., 1hl, mr.a"' th.n n11h.."\ol) n:.J)> t.nn '" ""' puhl1. '<¡U~n- h~ou am~l(h ull~ .aht•ut ic ,lho.l ,hn.-.. h i1rhnth

> ... ,.._ 00


JUJ.,,.,-..11.111 "'ni 1t

l''uhli.. ''"'

ft' 11 thc: h h :\ 1~ m 11

.r1 "'

\ffl.liJ ....

l~i'l"-:·"~"'1

yc·n ~' a l.lum un

m;.-..: m¡;, pL....:

111;,. 1111

~ .... !

Ir,!,

f\" l ,

llur h.l

1 t••lll~>IU

"(ouk!

n nchcr ~\nh a ~tumum

,r

...... ,._. p •ht.... """' 1( ~ L.. ~, 11-.~,..,,n J~,F 1 ()mid,¡ ..,_"'l.:md~ f. :!!u ,Jth oi lf: .Jrv. hu· :o.u thc X\:<' cv. Jt th ;.,, t10 ctt. r 'hl" h ..: e; •~ J:llf 11 t!:..,.c •mruh; ' ,.,..,, tj Ju IN' h th .&llo) th ...

"' í

' !!~Cm':::

1 1 In dx

,('

fOJ"".Ml ru"· -r c.u\ ( l dal .wh

J"-h11..., 1••:n fitm J l ,,, 1

,u.

,¡1

lh•;.cntl

nm \\ o 11 , 1h 1 11\ k•r

mc1

..

bct_,.,, "iuc ...,

r'

J 1 th= 'en ta! ,J

"

thc :oul• JC. mol thc J ,.,. c•tthc :..::

(!

'"Y. 1 ...,,,1, thr rnuhtrfi, uy ut

~ oc tltt" 1.1t1nn, u• 11 "" lm;.~t lilnk.l\~111 llt

ruut ¡j,mcm rn. Id •lu he lnlun¡: thl\lllf,h J'l.lt" 10, ,¡ \:XI\tt•l\. J1win 1. 1 fnpUil\1\ 11&. lll .(1( 1>\ tlh.lll-' III'A ,I.Jvt IUIIC'I;

1("(11 ~

l\h...1ho'f-.,: un 1~11~ .a pul•!~.; ~¡uu dur 1., u>n \hllm• ¡.lur.&lll\, m ud1 1 wuul-., ..lf'Uh!,, J'.lu' rh11 h

,,.,¡

J'lt'\'TI\"1 nor ',11m~t '1',.,~ .1 ••n~l._ p1ll.l.",l-.11 wulw1 ml•p 11 h t LJ ,J ,.¡ ,lulun!' o l"lhi•U¡; 1"'"·

o1

Monumental versus particular

..

"'> -N

-

00

o

(_ •m' '1" tlnu l\1 \oouiJ 11\l.. n wlt~ r~· he .1,~'·"' trn·¡ eh( !u t11 ¡,.. l'l n che l'"'hl1-. ~l'hcn .tml ,•m.•lc u1te~c., .uoJ\t Jlk'l l lf"r U 11...111111 l'klltV tf Mlolll\1>' l111t 1 ,JI ..IJIIOI ¡1,•> 1\111 k" 1, 'lfl: h 1tUI\' ••l1h.: 1•lulmurlu1 f..¡t"l l~o:¡;.al.!i u ,;,.u un 1 "-' PlhlC\:1, lthnu :1• 1 "''11m 1l..t' ~~~ .,f 1 lw 1" ·\lh.;:u ll!r:: fu11•11 Yolt,r.au~lnn 11 111 .ltl'ruloi."Ttunlm•to1'\.ll" up 1<1 Jlx•!lf I'JS~. d\.11 1'"'"" hlf tnll'h'"llll lotthi ... ,~~,, 'ih lun lnn1 '"C' 111 u 1~ • un h 1 111.. ""uttl •nvll.t' YoJ••nt '" rull,~n¡;.ut,~\"11111'~ ltau 11 tf~e 1 .un rl. rnl.lrt' , 1 1 •Ín¡.; ht k 10\C 111111111!\111 , th•n¡e a J'O'to 1 e "'h ht: .h b h che (n 11'«1 '"" 1 1f 1¡• 11111 nt"' •1t.a.:1 u n Luur. ,,_, \oltrt'! h .;"<JO. aw &n J 1h11 r" U\..:- ~h1 ~ r-o 14

1

fh:"""

hl

hU'

nd UU)II

"" 'r 'IIIIIJ 'liOe

1'1:

IUI)I

h

~ lcrunl ~· \

"' "" l fol: ......

~"

JI M'r\

1 ""'

hl' J f'1'

ft

JI

dlC

m .a e 'urf'tnrM 11ut , • ..,J,ttn fl'\{"..111 ~ ''" ~pPUk'" 1 n 1 nd1vtd J, "Id tUiftl.. 1 1 th • •~n.: 11 bu n..oncthc tu o1 Ir\(' r ~ 1 \\e aoo d tK 11tr: •l n lf111t¡t moo~ d~ot 1 ~·' h rtu.·onl w •141lk" f.hh~nthc mun lut¡:•t• um fc hr Pr JI 11 •• n n tut w 'tu 1,'\.0in(' rmu"n

a

f"<

1

dox

11"1\'ll

ltM.....b.)

J

11

i1

'f'V.•n u ~ r '' •4

J"

•p,liu 1 ~ nomv "'"' rhc '4tc'll~C' 'l)ul>l•~ tup¡lUH"' In h ••dn.xnth ~rmur1 11• •••1~ •11\'C' lf'I•J•.:f: lc\~ u ~udd\' \\\ l' lf,UI>I ((BJ 11(0 ardllll'~IUfJ.J ru~U ~ il1tn11gh rh.. '"" •n cof .,,, \'11 unr••"l 11\llll

lh 1 ITI.t\k_\ tfll' ll1UI,IIIUI!I 1 •' ü'11\111f. •J\¡1,11~

11

Jl,¡, 1\ ;1 "'rn·n

(01/l(cfl

ICJI\lllllltÍII¡liiJ~o.• CI~IIC~111h

.lll,hil'-'1111,_ Ulu!hol'l \\'uf\h flt\,11 111

l'llrt~cfr ,U,hlll'\11111. W \ fYII 1•1 Yoh,I!IUih>II.JII•' ¡jj

tJk'

lmur~ '' •lcm" IJ.IUII'}' 111-••1...11•111 .111 .lh'.l wuluu v. hk 1, W\.t!

nr rnl\t!IV \'liJI(IIlhllllt" 11.1\fl,. 11<' ¡jj,pJ.1n-.J

111\111\'


llolf l'll UIH A "l,n ........ fu¡ d lo't" 11 1 .1 \.1 't \ • •1

p•ü"

\ O

1

"

10\\'fl, ( ln thC: 011('

1111 1 lh

p• mp .lntl 'l1 ltlnt .~fin u~~ ,¡¡ ro 1\(\1 .anJ • 11Jtllflll¡.: W l.U IUC nr,,.rJ ()u¡ Jc: lhl\ 1 ~ 11 nlh 1111'\ l J nl 1 1 1h ~ ifll\.1 t•n<ut ''1'-k'l L J 1h , on

11

.al hi; Ul ~nm, h k 1n .,...~.¡ 1 h tli lf\1 k- 1l -.. rh urhnn M 1ht- lt 1

111 '

k

Jliol

U\O,tt

f'.

In 1

k'no ,¡ )' lcoo tur L 1 fnm1 .-me '''ll{ n dut fu, .1 p-l'-'1 Pl"'"'lltC "' puhli.. híi n fi•llmM J hr~nothc'!'\\Jlh m rlcJ •u. unq lur mute ~· IUt)' rtw.·rt' b ~

(U ~rworhcr. .1

''" In _ lC ;;~L V."C ;-;• thtu,IJ~h '- .. :n ctl ~rtl'nmnn m ro ··uh! cn.:•tcn ~·du( ~S., n. \t.n 1' ~.:,

:.cill"'n ltut

n-..14up~

'Uf

l>i::~

.hil '" .;cJ J

,.

~ y;blj,.r.

J po(iti d t!"""l.r: .n" hmJhc:-..d m

'

1 1 L

'

o. r

IKC "

llf

'

"'

:lo

\\1:'

..r

m

uc

ll

1 rht

1

1

'

t~n

lnk

1"

,,.

"''

•m

\\. 111

mpHI\

11

-n-~1

1\l J l'rr r

h

1'"

l..ur

h \t

(oV.) n 1

""1111)\ 111

o\l\11111\.IUU

~l.t 111h~

' h • nrm l'w 1 :d

J ,¡

1 • nun U

and

n~~ onh~ dkWI\.

cnrnt r.

1. «X'

u nrrur;

rt- cnd

J

o~

~

.,.,!

1 ..f, l101

11

1lt

1

.11

lt 11 {.:¡11"

r.

\

mo

"'

m nJ

J.nr

11n "''"' n

1~

1.; M ,.uir.

, ,...

.. :m

re

~,

4(1 ,

nll

1 fomur•tn ~ n "oh"' ~h- i.nll)f(IC' dt L au di1 kl.U Jum. llK' ~IOh hr;;-.. Id (1 " " T ~o~.bct rru oJimtt:: )tli1 of"' patd nJ, w 1 pm;u 1 ndi~ o bro.m n1 nn np ti o ba:.-.mc =--ililted 1n

" ""

"

~ u(r

h."'IVon-, r .d tmtnt

1 ma!: J.IJOC: "-.. ~~ ...:l. 0: n;_ ID kml(' flt ~ ~ rom¡ng OUI ¿ th .... ...J r: f1 1 1 1 fJr, .1 ..:r..-mcJ th. 1 ;{k m. 1 IC}. (. )r ~ d: K r o

~ ~

Ullolrt"

;:vo1

Of C'\

1'

1

he

OllcmT"J h\ pt..'TIOCJ o rt'II'MI lnlo prw.t!c 1 • rhou;, nd~~ '4 x ouplflg ..-c. 1n~ r.:tu m thc dom- tor: y,nnJ JOO 'ho:.: "!:: !e IH L 'f"\.. (~ lhtl Ul \

1 ndnrun

'"~'

pc1iod

0 1 llt

.u ~

U\.ll tftay

lUllt ~ f"h\lh!t'

\\ nc.-d tu think U!.';IU \

tfok f¡m;

n 'A-h

Xt'\\~

S

m •P

Jt 101 nnrv

('llhl :anJ 11 fl U

f K

pn...:

\Hiu • 1111.1 ~''' 111 no)! l•lrp"fllflg •u k ub t lt plu •mpl•llllU ,¡, m hll<\lllfr lt.l'""" ..., lht mu 1 rupun.uu t~'l \llollf \n.fuc.: uu 11} l't ·rr; l'm ¡•u-lt•l ,¡ inl'.tm in l"'h11. \11 d•• "'"'k.J_ 111 1!. u olll}u~;J•I 1\ \ ~·, uut .1 l",fur,.ll

tmmcdu!ciV :aw.xuto." !he p·uhl1~ ,lirm 11•1•'11 '\'th ,¡,~ t'".l<.ll<>t JnJ ci'C' prr\-:Jtc 'I'IKr~ ~nh d•t" tute • ll11n""'l'

j'll l.lnlllh

uf IU\\ 11 IIIIJ'III\\'111< 111 llr~ JlUhlro t•he• nt f rhl.. ln.hu, llll'l' "'' rr r-:»rliOJl.li1U lrr 1la 11ictut •~ t•ln "111 114 u.llut huw olttlm 11c-1o )l;.mJ iu

,....1(-c.,-i,knt) C.rn \\'(.' tlUl""li...ll ~~~ w~· houltll...· tluul.m}!

d11 l'fj\ 11\' l'h h l'nuh lit, w.n llt•IJ;m~r•~o.lll'l' •'•h~ r ,¡luuH\hut~OI\tiMnll ,lh~ '~'hhll•f "q;Jb'loo¡ 'llh .J¡~j lfl 1 ... ltk, lt\ 111 ';\ ul ,fk 1'11:1M1I.

rlm.,l.uld,, tu l"'lfto\\ .1 ftum w:,hcr Bcn~min 1)urmg hn 1 t.il.· in I'Uil 111 ll•o: 1hur.ic-;., &"11pmin w~ hJuntl-J l') tho: i,lrJ "' drl'.llm mJ lf,._.,....-tiuc h> 1hc tt.:lll'1 otl ,!o:rm• •nd \\.1\mr- hy ¡}u· tl!nmt mcu~htork-.ll fif;lll< o! 11\,1krnu1 lu ,tU .1~1 1' 1u

IJJI(

th M,w..j¡

(11)10

b

,¡,

lt.. ,Jtll l'lc'lwcT 1

h)'k• ' 11 1 '~1 \\

.auJ ....Hntl

h

1

Jt\\lt

t\

tl't',lll\..t'\\.a.'\thc

llllfl A.... otl~th!M:1 o~huJ1 ~•kl th t lu..lll}

td)C '"'' .aoJ

nt~

on h1 l•tlol m \l.,j 1 lb

"

tk

111• IIJtkJI>OIIho:-·

\)n

o

wh.u ~.m \h' du Yolth n! h ir ·rn•l-~ or •IJI\t · :\rr wc ,,¡¡1, nn'>IJol.!)' ~.-unfh>lltnl \\irh 1hi, oP..·io11t\ ,fillnhutinn, \\ht... h k'~·•n• 1hnttt ¡¡ thc-oory nf 3 k!l'IICC ul

ICIIll

u\\;;!~~- UJ' r. cite\ uf p \~~·e an nuy he be- bu "" •ull h;n m n•u

"!...:p. lo Jrcun J.nJ hunun di.· ll1 '-O"U

.ui-.nf M"'loCCCC"".

f.t.-n).lmrn w·.t\ ·tN nnl)' ni~Ul;lllr lhC' ..,_;.:~ni 1h

)Oid h ~:.e~ ,¡b, lnll t:Ucl "' dlC 1\tc".J ''IU Al th l'.nu~ 1h.u \.t,J,I,llte'\1 hr:-

thctltnL"hcw.~'uud\

r

t.Kc-

~lJ !!Unll'

,"fU

li."'Cu

J;¡ ~

h

h ;~o.Jth Jn

"'" ~

"'

1'

'" 1' ~ ouu

lo<

1' ""' 1 1" "11"

l\

n

.1(1

~ ...,, tn 1

"Citq':llfam.l

u~n

1

n :o.-.; ~ l. 1 ~ lnortk ,o,lunm•l lllr lll:pulraL

d1,1 tku.• n

.an 1h n• "'"' ,,¡

1 1 )

¡n;.lu,lm¡t ~ 111 1 '''""' l.f.t,. huYo 1h.u .a lu ¡,,.,¡¡. \llll' 1ln: ldl ll~l>fl 111 • buu tlk

r h'hll \ll11·' no

u 11

du

"1

1

lltlh

!1

11

1

"lit

n.

uul\ YoJIII "

n•1u~ l""l'k'wr~ 1ol• l'f'l ,,¡¡,.,11 1h.:

, ''111'111111 h:t\\\"'\:tl m HIUIII\ 11 '''"' .1 ol 'Jrll~ul.unm u. 1•1 1 '-~·lh.lll e...l .¡.,~¡._,¡¡ • ~1'1• '"''uf ti,.,; ~l¡,¡,,,,ul ...·hwo.n

f"*""

1111! IIIUI(

~~IJU

thcor;..,

·u

·~1

thrun.. In ( mu 1

\'Cf\"um

t

11

1

••

n mliK _,~

Jf u;

ditmo:

•o 1

nt

1

l'>c~ ~

•rum eh fmnncr ( .Jc._:, of ~

1~

ol

ur t t aitKJ "' hin ~he """ l. Ct) dUtc .1nd nn~ ;,u stnpurt. ;11 lO aablüh CC'tt' , ! ""' :-u h ~ '" "'l.

1 t\

mc".l

por; lOI co ¡ru¡n .m thc ffc 'C:l'k...-.

moc han lhJU0 tnf ~nmc 11tllk'

~

~~

1 1hc 1 m

.&r.tl finnr~<r

e do,.u

,n

ti

rk .k lv M }.."Cr ro o~n,¡. \ 1!

'"'"'' .1 CJ

1

..

••

tnot

1'

(

l11

> ...

N00

IIUf' v1J•o~m 1n dK n re:~. rh u·mun "''' t n ntC""f' -i• 7)()n ~ b.:n..'!X 1 Jhl 1f1 and

Uf

ioJ(u,

'

lhOut rhi~ ~impk ('l~lllU;uiml tlt.i~f,un.

thl~

m.n ~ J~~,;

C

bJt LYgruU d1t rd.¡u n~lup h:tY.C"'tt "Cho. ~lun~ 1•Mn• \UCh l.\ ~to,"fl•lr u¡;l intcnllr, )'11Uth ;;~nJ -'i!o"" ct~ \\ •.

h nu ~ thc th.m ,lltc:lltJWIIOnlh..: ruu l. un 11111 1 1u1 f\1\.1 ~ 1fk' '11 ui &,e

;¡~t·

be:

h.1hiubk p

< "nd un wn).lltlH..

~ lrolffl T .t. ;lo

pL..x "·hrn: JI

11 n ,...... lO UlU\ 1 tu~ ol :1..1 f: \\e raa:•\1: thoc mn utthc .l•U~ol\h 'P c •l dunp 11 un;;an- ~~ daL '-JIIl<: time ·horun1. 1ml u·~munul

~11.fin¡:: 1o.1 l~npnun,

In

f

l'Uik.

J:

p*:1o0:

ro.hn".multo.um

rh" m~J.Il\

Jll.-'fnt;o 1.:. p.l"-\.1~~· prttfUOS, po:Ht.ll. t'llll.111• e .111.!

h.11.

v.imluw, ( ln J.n mh.m1o.:.t!.-, it 111~".111\ I•Mn·~·t~~. Cor.ut·l~

\rd•<.mumph;~l.u"lk...., hn.J~~,_.,.,

''\

·n~r

"I'P"'"•c·•.,

)ll..'fWttl\ fC'IIlll :.U\.'1111)11<11.1111 ~~<llht"lhl1' ,¡¡,• ¡,~,~ toll ~

Throsholds and llmlts 1 wlllllll)( wuh \11-...·n llu.,.·lunmt ~~~um• llr wlu .. h 1

J'tinun

t¡unt¡ ltum m, 11100 1 ' .k tilO 1\lf,r ~ th.11 thmut:J~lUI

d~'tt'nninc• dtc: 1oitt· ;;~rkl dtl floC!\iiÍun ••llhl" lunl'k· ''fJIIIIIII

c•p¡'O~itiun,tllc

lr-J•Iitimul ••p¡•mill"ll whit.:h Ul\

1ho;- s.;;u«<.1p:rn lrnm dk' p¡n(;mc. 1he ~h to:d u wlul


thc t

JUtw .L 1

oi:.O..

h 'lt lbr p

1

~ rn~Luuu

r

L

1

• ..J ""'

' L

"{- '

' hq: e • ut. -.Lt.c lru lt he ( ltr. "11. ~ n (JUt tn.uLin'oRl 110100. ._ 1t m¡ok 1 1 tlt'llfUnC: .1 :he'- ntn" ttf lf¡: LUf11n In \\lu1 hrn fr':'l'lllh-\ttf 'tu· •hcrr .. ,,,,1,1\\.1(:.~... n)flo,."\ ut r• ~· .., •hnVJ .L 1-ctw(~n ho4 :vM r;: In~<.' ~tuw~ln ! JI, 11: ·~·~~ II'C ll•TJ , •k'1kc ultllto'lolMI,I' W( 1c: J tu Ulloil •·lnll\ lh h UW't, Jbol;;"'o. llllt' ,.lltlotll~ 'fll.. 11 .. 11 Uk uJn tl'll:' n ltJnn ul ~t~n;n·.;¡f (l.~un 1t1 "'"11 11 ul•l · "''lh: 1 ., "'" J U'l-hcn.'C'Im. axr.~ """ 1h '" 'lf!'K o~n:.= n ,,m.;: -\n nunpk oí • hn \hnl.. a 1 \l('f"'d""" "' ! 'thc L.~ 1 •

'""'

lit a# JY1

L~C-,~ y

'f'* •

:lt('

}.., L

al-e

._. "' pw.\."1'

o-1 t~t("fr~pt

111

11

...

' }

1

......

n

~nunmth.ah \,.l,.ll'nl~\ ••~,

.n•

n li'"ldtul

:um:'l-

t::

r:.u. " 1 'l 1..

""' ")e

m

' CJIJU\K~s;;

\he .. "'·

·u

u

k~'~(.~ 9. ·1~t...-.G :J~: ~· 'fii'JII.

d.:

''n

W1KlL •-.: .sl"'

uJ lCt thC' ,. n. :n1 Bn1 nn 1 1 n ~-·hu rhl\'lA"Ihc

¡~r¡l(~r,.

1\1'( 1\(

~nlnk'"''''G lk't•~,,

mJotEt,h••on <\nhun u 't., i t•J1u ,." Ullt C\ 1 111 RlU""i'h.r:n. '''!kllltton\ 1;hllll •n •1Kiuun 1hw Jut '"- ,.h'Cruuug hc>,J.!ihn¡.:-. wh u "IHIHUh .t

rJ.l.u

111 th~· ut ut~ thl "'"" d: :;!Lik~ 1 ~f\' 11 th1 rtp 1i:: ~fl .an..l \11111 •. "" cm ~00 \r;

( 1cun ~r

lftrtk'l"

·ht

m. f .tJ¡

......,

au'liC&tliO tlttf.. -

,

iiM.t'Jh(J Wft-~J,"'(l

IQtt•AD, '1.} IW:C11:1 UlJf:.:. ft t~. tN 2'lol!

OfiiJ"-'

lli,..IKA..~

t'k 11

1 1(11

..,. lJ

C"

.u;:!:l

·-

!.W...::na~s-..

¡•,., ~

1

dn .m

IOt'! lliJ't:t Q.lfl. SDI..,IW. O ·l&l'oi;Jll•"'=. N.l"'t ptJRX u -11. tH CJUIDR~ ";JI . . a¡c ta1 'i'.a.

174

he :1(' l(";. J HUI nnc h.-::: :li> :o 1h: mJ"

;oJ

l

L

UJU.Id 1 !i: r

ll.f

am.111 •n- :&u, .arr thc ), :JU he: f'-~ -.f ;t,.n

J.'-'

f aJ:111> " LIU '1

1111111("

1\o: 1l' 11

ln!orior and e>Cterlor Th t

.1 !u,.

.._..

:=1

"''fin,! . ,," llt~o.I\C' m~IV\1

ht "'11

mttnut

lnl1

~ 11111!,.¡ 1IIC 1'0.~ u lt~ ..1

1 ~ lhc· IMICUUf ·---~ 1~ IU Wn tl

f1

:&J¡ ~. M 1 ••

n.t.n

t:=:: .1rtum

•"tth

or um 1 ~

\not

In '"JI.4'R

_ "'

11¡_0

fh•llll}o~l1 V'.lll ul

lllh 1 .... ruhl~ .titnt'Mii~ ,,, lh~

t~

n

fl

~·11..;1rlv

ual't.. ty

"

n'- rtut ..J

1\'t~

tUrlf, tn

1uw u! t: ,

t

11 ~re'

[)11

1111mtaJ

~ n1:

C\ fhi..IY H1h lnfl

~

r

J

,,..,..j

m: F- , r.r •ht nlC h '' o rnpl.: 1h.:' an1.Jn Ll>- l'ittr.- '-Lhillt ,,.,biHhol n ~ :\oh un.. Juru'!; 1' \ b ll\ \l&buk •hu d1 unpnJIC\1 hcr"'CI 'llhc'

, .c \utt:: Ji.u

L

:!mai!Or ~

1

.a '

JO

al&«m~ O"Utlln

::.J

a!

ti'Tt 11rw; w

)lllln

h

rt

"~"b • ,.J;11Ci.J ~ ~ a:cumuUt• ot thmp L rn m ~ .tnc 4.t lifr and in ll1c <• or ehl"h: t.ulia:lnt: ur-.or"uou... h :M•t dclur1C.J 11'11 c.l>l~.n. th thc c;;untr..u, "l1n'".&1

he &-mcnt\ n!

rh<

p¡; nu!\.11 Ul~

141-..III'U..' ,lt'Wr11

.r.

lh•N:ulthcc.u!I~U\\ 1Jr'Kflt1" ''' "'" h .ll'l" .o~kcn h••m ,~¡, cuenur. ,u'l' Ol~lfc 1 k\ lfJthfom ,1 111•1 •ltr,• ,.ll'\1. T!u, ll'Jitun ul tiTe ut"l..'\.111\\; Jr'KUll'IIO u l\ 1\ h;,..,,J,14t

tfk.

hn~o~;Uo.IC1 ,,fmu:r=.....: J.&nun, ..m.unl. \). unnnt 1hc '\' th11Lt•ltf nncun Jtth'rtlnr lthiltlt =f.. 'no tolhc f"'M

.!;;

.h Ir&)' uf JflltTKJilWI

lh ~JI.hK

ot mi \ 1. ' • trn• 1 ru.;: c.J v.ith nrcnul ~ L 1.uoc:

:d bv thl •

.rn"

ICJIO.• ll

1 -.:.::.."WA. Oif;;'"':t ( ' ' t ..... IU. .., ut . . . . :Jl. ... . . 'lJ

~

-¡ \t'

m

=t ~ ~ mtc

~

1 '" "' m tnk.Tr"VU'If: thr- t•f .ufw. n -:o.oo. 'l('(.au...: !le' UlbU1 ~ ...,. .....m aht• ht .a t.un' lh. ~ b.,; • he t1 •oklt\ ·tct rn h.a11U' W!lntu M.zunc: l!blu,tn., ~1an.d (~1\. e and C. aunn R:lnll l~u 1flk tnll'fJ"'t't.ltiOfl ot .an !1\CCI•"''~' bu,\¡ ln•rn c.. :tt\.:1 tun~\ ...ut 11U'ololc toHnc ". u\Ctul inlurnuhu!1 ,t...w ti ~o· "''1' \~\' ""' r nKntko ling llu' l.·.a.h " IIK" pnt'\.l'l1!in· PI "'' limns thC' thrnh..r,¡ I..,.I'M."\:11 1hc ñl<'"fotJt ano.l th. 1111ruuc 1 \( ,. "A~•l'i' 1l~.~n.a

m....,

1

.

ti!

j

L

J ,.

J

lth.ll ol

l'lll-11· it)'

h 11 'h,ti'Jk un,; IIH\\,lJ.n·t.' In thc L'nutJ 'r.un.

111

"-"'"" 1 ;e o&mllh \!,.).\\; -,1 lu1 tn•tJn«" ''"'ni WlUI ,. u • m...., 1lu:-" un: e ~n•b• il~ el ''"tnlt pcur'~; .U. f' 11, n tw: <.Otile n.L M.db 1mmc 1\C' 11 t ni tn Jl r ~ 1.UI ·nundcu ,, ' Jlollktn

.....

1

;.,)

,., anJ an ur..ur. ~IU\

~rt.

lm ,ol]

·~

¡;

u.~

"""' •"'""''1'

he,,....._.

&IUTl';N >1'1 ,... th 1'11\=tc' :-~l,ut'

t 1

1~ 11\ ~

J;"...' •

11rt '"' l11M

1.

1(.,\\

lin~nac•~nn UII<-"JlUMI•mlnttn 'Aith tlrr.amhl:. '111 •ud• '.\luull..uuu Hf lt.mac \1 flllllll..r L~lllio-.•iiK" ~'hch. lliJ lknwn u ~k.., !u, rl...'' J hum~ 11 u ..col u

~ :'<'

ti -

,¡,

'~ nu)hc:, ~~ dk"!c •rr

'ICXlln

...

:111 .~

1m 1,

\n&.«:

- ,,,

OX'C.Iil<R~ IIIC'A..._A lL l1 U:~MJJ1.S IQ\liR t \IG~ l i !f.O l1~ ~

~~"';~~

IU

L

.........

~~

,.

rrf*-IJ'I'

t l

.iJc: 1k

••

• 11.rtJn

oh

Jt

IC-J

11 JCAZ >O.. OM.J.:.¡ t "

,

p thl,., '-•111 .. p;; lt 'C' •1 um n

pcr.; "'

.a.r:

l\

J\.:ni.IIIHII

" ' ft' ~

~t

-\l fkn~ ~

""1'

:IL~..,.

~cw:

Of(Jrtlhe dm.'\l~o~oU

an.:Jtu I:'Hilfl'\

••

.,¡ th& ltll\•.tm) Ull.t¡"P 1 1 ¡aol\otl'ill~

UJ"'iJ¡ J.-n

I<JC

~- dtc.am UJnk .J\1.nrun,: tnt

,,lmlf\í ¡u ..t.;

.....

:0.

JWQjl¡,'<ll( .,.

1

J,IH'\ lhC' 1:'4.11111"

un

~t••n

nt..

'11

.nu

h

\\.,u

111 111 111

""""' .'

1Dl.:1!!:

.....,

m•

,, IJ .......

In UcnJ.Utlll l~>n

1

IW1 ol 1 :111..

' •.n, fxtur~t':\, •.u uuttun~:~o .... U'lln, ;¡ .-. '

il.lnut

~~r;;Al.'\001

lJWICl~

..uL."lti'W' r: ~ ~ ~ an (d

w .:: '[ft~

lltf:

U'U tUl

~nthc_ '"-

.......~··

·\~<.f.~ "CJJIit.. 'ftl 'CI L.J ;!Y.JI t' Jlli~ JM~ UJtlDliL(J! IW'II

AliE:olll

r

'U

IW:·""'l'

"AQQ. . . IiDFitl. Jll I.A , . """'

"'''''"' wh,;,, "~h-~-ú" .'no!" Ul too.11l h J nu ''' .1 \UJI!:C"d ofoiLn.llt Urn~ \\'h,¡t hl" Jllnl ftlll~h '\.\'Y.:..t '' '"¡;; 'llln (ti eh -:'ltctm.,'\.ll; 1 ~~n. 1\; 111 1111.11 usaJ d.c '•l'"nutlapt"-'Utan J.n :umh.a • •hll. 1 11 j be 1

)1

~ ,.CD ~IDtl~~tlC:~

Oo •

rm \'U IIC' tunr

lnh

-~~

lt..

~lo. Jllll1':..1~

11\'C'Ih:•:...h"

ll'k'll

te

" !&.

1 \() 1IC M¡o¡'']Jif\a.( ft(lt

'll Tn. 1

n.

!{A ,;p

~14. 1(

,n, rcfl. "'' ltn

nuk

!

1 '

([\""'~

:VIOI0l llll 'Pft

atl•l 11\ ,,,, 1111o..

.-1 lC Jt 1'('1 ~n·~-:-t~Jf r.. h; n' ,,dw'

n

"'"~

b,

'"'...

,¡nJ -'ul

ltc 11 .m "'" \1¡;¡;:,

e

\X h 11 R.npmtn •'" .hubin}C In l1 •~t. u~ lfk:' ul l'~ru ol'.ül.J¡;..-n-\X .. kl •.u •

'll fn.l!

ft'olfl

n 1

1 'k 1111c¡ •nc r • fvo d -.u!;

DtC'-:101.

J:

.l(ku:

.b

ru:J

nn

.~

~

'-~

ruuhl

.....

n1.-

:« rh

•un ~M

..

1

le

onh

1 rrr.aur.anu.. mu.l , .an c.tl n thc.c .. e nu; , '" u 1bl.. •""""" ot 1 b 1 rurnJ;. Jf)u •trw""'" ''~ tt nt;t" 1arou•lod •.nr- •11~ ¡>rnm~tiUik· rwJ Ahl, "' "'

l )on 1 )el Jllu d,'4fii'C •'l~m 1!1 ''" *\\ lu1c: ~ut...: I'Jij~L 1 hc.'\"111.1'1 "di br lCO.O. lfolll>illitlf1.tl '1"~ '1 ¡•hl \ •l; p.I\U~t 1f U • TM>f('OI\ 1, l\hl"!t rht 1111 J OJ r \L.I<

'"'" yuuth ru .aoluh~•>Oll. n ¡\U. .. ur l.l.t rh tt.:·ciu.U , he uc ehe '""¿no,J I"M on':v 1n rh. l 11 ... ' \ film ..J H.: ~ ' J n 1"~~' n "' ., ..-.n 1\. S ':10 n ~ Jcnn 'hn 1 .k nN,J illc u t 1• lll 1n • u k r " hu nhl h.1 ~ \boop1 \t 11\ 1 fl n: 11 \ \\l'..at 1 L,l'lll'lo i th.altb.h 11 w. duo 1 ,;¡,1, 11 br r. =-e -:'QLcJ bn• en 1... d1111c lt\HI 111! ,t m.~o~ J an11 ot· pul-11 .. ,fnnc uNu1 h '""""' 1 11,.,, u.o~mu • "lu.,l$ h.1ll '''~·'d" h..~ u n "e •IL...IIt- th~ ¡•lul~ ,.,phtr bnn1.1t11k'l hYIIo.t•) JI

~

(

¡~..,;

1 \r, ti r J tT

•'C' •

th.l* ul tl11 C'\1\rtolrtl

••llfllcnmit\

.. '

.'


1 • H.tecr .abdnm1nJin tn·~ndo pocmD deo G.tr~o'.a \ton tero. [nt~r uru uuun .. ~ Je

nnpadu•NMitnto

y dn~ \tf

um c•br.a dt B«L.cu "'" umhW de cd1huu. ( •.anunc de- ~~ ~ mUI

' 'uhtr • o1r lot "lmrrnmptw"' ck "'-huhcu 1 ()( qut '"'um<» h..hl...ndu) cSt·nutlo\ ruhli,ll:trio.. ..uhr..- un nuc\'o '"rmducco· dc.uqu•cntur.a~ cVintt;n de un;a '')('IC'd.ad tde.al lndmd.tt~ en ~u•lqui<"r Jlr~ram;~ polhico? 1

1{c«lm<"nd.tcttH\e\ tcrapcUticas de

Ul!.l 0UC'o•.l nl~i(Ul,l

l'''"uh4tltutt...&~

Nu. run ""'('id:ad. l~stbilid;ad~ 'luc 'e d.m en cJ,fi~,m, que pC) JHctcnJ"n o~hnr nmgún camino •u~cn dt unJ tofimudl "'rtrimcni.Kittn. bumOt. h.ahbndo dt .uquila:ru~ •mpchd.a por b nun:hn mcnnccrot.a QUC' n~ b uu del pnbrC" .~fU dond<- tcK abnp ' &o.

dC" v.an¡;u.ard1a n1

l.tut>i Jc IC'Uo K p.&un de ltcrm.tnot nt.a)uto .a pc-qucn(J'I ~ el t"I'.IC H te' muhtrliu a (ucru

de mcu• c~otcnllblr, y nnu.' turu\. 1- 'umo1 h.1hl.mdo de "IUI(Umicnm' (ndiou p:.l11bu), ct ific:icu p.ar" tttdn, (omO d C.1tt0 ,(el huhoncm o c:l un~ladn d<" IO;'i Lthnlc;•h de li\ lc.~uo1. llcgln a los: nüdco,. 1ur11lc' ccnu:ndo que llcv.ar de t.~ll); ti libro ) el vrdeo. fJ C_,ll~;h..t )' l.a C'K.:IlJ

Do·bdom by<iot<uL>«a.

ofT'J<Wm¡um cluncr of e r Klfl .. nJ d>:n p> ..., • ¡Ut ¡, llc<k <lm<bu ~ t.n l mi pb ns brM!t;< ,,.¡ Uf' lo Scbuhcn' lmpmmrr \\ l~ wt ulking boul Ath n mg ~.tJ1 on a nc"'t Gr\:h• 1ur.al "prodtKt~ \ •):Ad1 ni .anld :.~1 ._"''C't' mduJ(..,J an '" n ¡"'Omul prup-.tn•, lll(t.l~ ... uth. ,._,ummcnduttml hu .1 ltc_·w P')'-h'~ huli ,¡e; IJk-Jh.•ll !\lo.. l'urc m:u \IIY. ¡•, " ih1lilu

tho11 .a~ ¡uu'liclo."\llut m h111ltlm !\

tlut .UC' POI

lit mrllltt; lO 1

p.: 1 up

MlniC~ ;av,mr-phk 1 ntl '"" ou nf I.OfnC' oph t~ u ni

~

u ng , t npcnmcm \X an an:fl '«tl.lft' th.n "•mpcl bv thc nttdv rwrtMM'tll thc ""- .,(lh< pou< nun. •hcrc m'CI'Coaa. .&nd trnlpaucd OO.. (mm lh< olokr eh ldffn 10 dlC') r ""'"'"" 'JUIX tt. mult:/' icd 1 L 1 OUI 1 hfa ~n ,J IV.u1 hnf \\:e .irt' t.tll.. g llhuut (um 1 hump l~•rtJbk \lurd hi1 IJm th.u Prc wtd l• 1 cHr • 11 ~~~~' thC' pcJJicri

1.111u1 1l1(' tuuun~~o

.ILUll' k t 011

lf.tvtiiiiiG tu tutJI

JI~~

:1t1J hil\'111!; lu \..11')' ~<ry1hmg "''" clt m eh" ,,..,.,L;, thC' 'llldc.'l,, 1hc 1''' 1 ,.,.en tb lt~(


¿ ;..._,. ~. ..q-..,._

---.J •

..-

-

"

tl.... llkll.,., ............... C'l'iie~W.

- - - ....... c.. nt:eiiiU- ..

ods•lt1l' ~·- .,. ........

·-

llrat

Pf'I1JIIlNdO ... .,. . . . . . . . . ' ~

C:CII II'INit' (1101\11'1. o,. lrt\ tu :W'ffllr

l'tC*bOt d.II MI'IIIIt pnol._J. f"TI>t.i tpOO ':90 •

'-lt' lllil' IDMI'YIIIdi 1110.. ~ 01

lt11i11 J ·~~

~r

104IC*I

..._. ~ h

*" ""'" ,.,. ... INWd "'

..._o!llt"UII'IJM IPt.p\l!vf-.c• ~ ~~ olt *lnl ~"'

....

.

.

'.,

,ULD-1

1 VP{

e

1l~'sS [~ o l ~~ o . .

lt:t

T J.:J · ~---

o o

e illbl'a

b .. """ oii"Joft1 . , "'-'. ... '-" ..

111111. 4 ~'1"' .. t I<U, •

,.

U!••_,

"'' IU''>I


•• •

11 - ()co lt.1. <.Wifll UU\.b tnn )..t., que' .\.rb.t6ub C\plk:u In" ".;ama,Mh y W, .a.::cionct.. ,. qut cun Unl~ •oh uro~ figc :apli.:.a o~ la

J.a del "'&~ h..: ncl..a". d p.trJ qtK~. <'' lo~ «1UC' Jplr,xc ll princirio ~Id llhl\t.'"~" de ,IIM:óo. Qm.; ,lt,linn lh 111; IUI (1110\"C'\.UáÓn aft]UIIC'(IUIIIU.

cJ¡f~tu. que Oltl•·

riJJJa. 1< ~~rrull.aun en el tOn rrq:pnut anónl\4\ f'K" 'u.',. uulqu~er dnn•"»~. 1 La rnmcrJI .da rornul A 'lo'C\:CI u,.

.. \'n.C\

rnrun.u•

l!ttn C'\2:\1\.l'-

son mult•¡•ln, mdu"n

•l mcnu\, f"'"'-" f'Jo tihit". ""runlc ~:numU ~~ IIU1\ cli\f1.lr\'1 ,UnJu,.c. 'ucn" .u m Hl(', en d (unta.JK:ton.a\ u,

¡;(lnJ

mu.tno.' np.k,.•lun \..,unp•• tk• ~O!n) un lt"",¡Un), n

d mumo r«Uihl ~(UD a..:tr\'id.a"l" Ji!crcn.,:i.ad.a:t. turu h&hluu ..u Y un duh ~ a.ncu.nm). fJ art¡ultt"\,fl, C'lllnlltn, lllolollfU J'f'f d .t~~rk:ÍI"fln J~ llu ~~kr iiiC11cJit J l.i\ ltJlU!.•~f.t\ ~·ur-.u.. bu\IU l.1 ,·rurl,·,¡ui.l, el tJ¡fkto LUU\II'UJ. r\u \'\ d p.~hdbl miaimo ~uc t.~,.· nh1bc .a ti miuno. Jin., d ~t.lll ""l¡UCto ,omoJ,n que pn-nuu ludo.. que rn'J'KK' lnJu ' K")('n ~· cornp.~rur

te'\.undo¡,~, ~t"iuln

~\CN:a"\. le» NJ.It\' UlciiiUIICh, d l•.anr~...:'•n o d te.aun 1 o&Ul\~· c·n d qu(" K d.ah.m l,lllhl clltl'f,l\ LlliiiU lulll<tl' .l oh.sUu

r qm

liU'

k' IU.mp.uru

coo un.a n.u&m¡qui~ '""" mli'i~.• ,1.; \toott\'t'fJt.

n

'""

n <"· . "'" n r•

nd \\l1ch" n~u 111.11 1 1 lh.ul"r \1 d


... ..;.. ¡

1

p

1

... ¡ :..: .. 1l

1

• 1(

UIR::IO WfTtca.AOO OC CASA COJrdalOM\l Y CO.T.c) OAJ\ItN. nll.SNO O( 1'0110Tt

WfEQitAT(I) • • D"'G

flii:$HO O( TQftOT(

fOMil HlrU. ANO CULTI.Ibl CfJffiltf


1 .a ch.. "" 11<> prWuct of thc t~oftw ,nJt, du.ah of d hl ~(' '{l(\.

111 1 111. 1Ubudt"· 'cm 'luc son rmcJuc1u old \fUU' l{C'

gnu\""

dtl'l

1.CJn' "'"' ¡, .... •1n1\.~J hu11din~'". lqm ti(' ).., hllfn 1\lltl\illl, i cm~ '"''"' rcltlí~tth,lrutu tld ~ru~.c; el~

1 r hum l'll:tn rmd hutld H f ..u ront h;; ng. k'l uffiu nt tu\\'(' rhnc- '-tfU,.UJH"l, fnm uf he .. ruum~ ,.¡ ,J¡f¡. rt'nl 1"'"' '• o~l'\" 1111..11 h~..iih, IIL.lJc lo•t h111J \\UIIo.

'-'\llo(un d í\tiJU.,¡,, ~•m hnti..l'

1h,11

nu.tlt·' h,·-,_h.t\ l'·1r..1 d tr..lh_.,,, duro 'l'h" tldl<'n ~·'ptut.U l.a f.ah.1 tic m.uu ~ u i llllt'lll u, h in u IITIprtu' i<ln y l..a I.Ht~.A 1\·n\.IJo" ¡ur;a Junr \ ('\on..ar l''"'lll, m·~ lt.Af.lt••'·

l.uk ul uthlrr-un.lin • .uul t.•mgu~· 1~)i"IC'~Itu hoc \htro~lo! 1111 111 ave J pfOOI(:HI' mo¡'l:n ,,._ rar-.r ..ant 1() wr-..ar .anJ 1 o~r J u¡;Jtnn.~ thcT .t mbly h11!.1

unh,kJu,,, tlt thuinc..l r.u..1. t"JlC'I.ic H ~~fl(ltt.

tC'H•IC'tlh"\

llt~l\t~ ~ .t l.,¡ ft'".1IJ.Jd.

x Ji.\lmul.an humlkJm.,-nrc en

lu\

f"'C'I~rwn nu.;irot 1\.it.dC\o. ~u<~nU.n

el .&\CdJcl de lb 1,. Hl't.Kllii''C" Jc .oJ,..,J.,.. dcf.cnJm La Jipü.W Jc ..ltquii('(IU.f..l.k,:twJ

en Jdu.D

•onuJ.a• ror el Nr r l.t ~"'·

.al\.ldcn wfu' ,ic "fcrm...u de l..h nun.n u"rtmonu' l..tk.H. ~~ I'UIU\ IC'.Jfh~ ru ,-..-rfnh ...

J•.ahdlunn cLpnUtufto ~lll11l'lt·tt•\ \(ftltU'I

01

r.au

.llll,.UTIC1\• 111

"""''"'u'" .aul..1ri•" multimcdi.a llt'llt n, \1 11 t

mb•.a•t!."• d oiU"ttu dd

l'hunmpl,.. ,, l..a ll,·:t..ihilidatl Jd dtlcl"nlt'• h 1\'\t\fl'llll.l J d \'f1Ugt ..1111 ~·

, ... l••r~ull•• dd "'"'"wu.

muq pul u¡• "Hitth(

1 ~,.k ul

Jll..irtHt:n.ut~c,

.a•..n in UTUII

rut

1

nuc:k• fhC')

p w th thc ucp' ot 1

«u.00! homn. 1 tht digntn of contt"mrourv .J.n:h tn.turc -.qwrtt ul h-1 thc- h.r ¡nJ thc <hu11o. dtn .adJ ugn• of nii r 1 tht """ ten

1,¡\ ,, f('ft\Oftln.

'.: tht"r f.lUh; chc..tUn nu1 flt: "'' pnrt\ ll.J.ioahon, nor "''1111'kl w.-uur 4.t111C'I'n u·ftltt .. 1101

.aUIIu;;nti, multtmt:"Ju d.a fllOnl\ h.a,~. bn~o'~'" h;avc thC' lun.c

!Uut(' rh n "11 , ..h. r'tc tl~lithtlm ulrho tllllll,llll\ th\ f\.")1-l.&lln ni 1lt ITII.,-.1111 o1111ol J¡._ pt a.lc ol rlrc r!l«:\lttu llll ltu!clrlt'\\11


=

cr-

+--'

_."'

T

..,. -

'

ot¡¡¡

k~tot 1 Nd h'( '"' iu. Hom

CASA OE CWURA

...•• • .. COSEÑA

..

'

l

~

--

"'""'dr

-

rrwt

los

-· ~

OtO_., wt*'

....

..·-.......

.....

;

o

1 ;

t

;

o:tta Wlllli'.t"OI a la 1110 ~ '1

.. ~

.....

••

ic

1

.......

H

...,..

CUlJ\MAt. C[tfTRC

" "'

bAd '!1 ( ""-"' [)1,. ~· t k¡.-' ~ • tu.~ "~" 1M ~

-·'<ft'( """" "

.,,.

"""'''"-' .. 1''1.' ~-. ~'lt

r

!he "'" ~ 1\ (~ ~~ , r~ 110 t-. ., IUI)totlj'l!, v.11! •

(OifCl,)l'~'•71 ....... " "

to t1ow ror

00

~

!

o

o

.'

1

.. •

\

F.

r! ¡r,l-

•J

;•,

,,,F.H

,.J

·¡

....

1..¡¡11 ,.,. -~" ~" bt ~ A ti'9•'-•Ut

(.1111

> ...

NN

+

1

~

r

butirl¡¡.

l

1

.....

1\1"![ . . .,(1 . . . . . . "' . . d lhll IWo' OCW'ttntft t'wl 1o1M l!bce ":1 t ~~;.,.., ~ Tht Mur, •

ol

f

o

"'"""'. ~

41

•1

1

( . . , . ((11110

• tro!t6

'

I

L

'~~-""·~

ll»<'

¡

"~Uf¡¡~

~1· ~ e>t~1

1

~

• 1

oldtrl. CQI1 $ M n l OtVnOr•l-

·--

~~

"='"o

~w

11 ~IIC.J U OIII'IUI &eenOI .. oti!IW lllrtl'ol'lot!St .,. 'lollrxl dr

,,1~1()1

1

1

i

.. ~.~~"'.A'e.~ u-.

d<.c~,,~

L

'--'-

'

~ ~101 (J.Ie M .. f'4o'.ol dlf I)Ufda 10 l<ll'llk).

'""'~!J(i(oll

...

1

+--;-

. .te «Ck.OO • 1111

~~

...

.J

~

ar~•

prncl\ll\ ~

r..,.a

o o ~~

1

....

..

(~·

o o

~~

~

t I •

I

¡_,t_r_

&1 u ....

• •

l

•••

\ :

IP.tc:fiiiC

~u~~"'~\$ JC~r";»!

w•

~-""'*•'1)11"'( ll.re4\ tcmt 1 ... fll:(t\Mit Rtr.)

a'ld ''"'

l

-· .. 1

~'

:1

'

-

••

~

1

•.

1" p

•• 6

y

a

a

a


\

1\' ~u h.m ('·rd"l" 111 un Jpu.c ti~ "¡~\:"''-' J.a, i~ll·l, •1••< n(\lnu: ( )fl,):-.1 en l.1 L~ ...hum.mit.u..ton .\u~" l n Jo:IU,l\1.&--d.h t'IU,IIlOl~ f.¡ ubr,a eJe .lfllUih.'\.IUt.l

Jd

ikrtuiiJc.l.a\C' ruh.1J ,;,_u<' pruJlk..h.-nd.l b initwón en b orin.ón f"'t'''bt t¡u.:- npJr~.-~N On~.a ..k nu m.mcu: '"uundd d Jl'lpUin que La ,,t,.-,a uuu

n.k~

111

ht

l>c mnunu.oltkm ul \n ,¡,, nhd ,,.,Jn ( )n ;~11 C. MI t'l\

IHO\

l\.

r

11

""

lfM" VIIUri.. Ol thc:

l.t•n ~mpur ry

.: "uhun:JI

11.'\.t Uli1( lt

1rn olllun uf 1"''1''

hl rhl«fUICC

th

r "f'l"'" 1h

t

'rluncd tn t!k luiLrwt

w+.

J.:

L'

'I'K' no "' tu m1(nd~•. qucd.a d hombre- tomo hum•lt....do. con un.:a (n(;W.I l"IH.kll'-U tk U.l anfcriorit.LJ f.ltX' rM."U'lll.l ,-nmpcn:\..lf m<Juntc b 1n-~.l~.a alinn.;-.; ann dt t.l nu~mn hcntc 1 La u~u • ( .. unt.lt• C'\to w..nk "" ~Uil('(tt-. nuu.rm... 1'""' nHu

llht\hul)n¡;..~

t:'I.I"'IUnw..t

tbt annu .an..: cfut 1 "" h. A n.-wlt :,( noc 1

LIJo.

nm. rtfup.lmt" en PUC'llftl\ ,:uutc"' ,. J.unm d auuuu ¡••r t.anpJ.,, 1"-'' P"t!JiJu. \rn ~"'fllh.IIJtl hm r.tu.Jo .l!Ít~ dt....i..• La ruhh .......-.n J,. ....,,,. cll\.11)11 ~- nu mC'IliO\ dnJc la tPfm~IU I I dcJ Mmirnit·ntu Mnd~rnn. ,,. fHI ~oo.· u.at.a t i< un ".an~ .ltluk"cmc" tJII<

t,.l;\1 \1:1(111.1 \ UOlH

O<'U'II\' ..J , l:lÍH lilllll~l tll

C{'ln~ull 1.- l".,l'ul.a•id.td'". • II U~ i ún .11 Ir 'tucd.a tcrkltr t:l 1~u~nt~; J~; IJ utilid.aJ. dt·l.. d1~·'"'"

In

l.Ul ltt"C:Ut'nlt'

.uqunt<t:UI

\J~Iu

Ofrtu k\ththd ..d dt• u'u )'• h.tckntlu J~; l.t tlf."'(t:\tJ ,ttl 'm mi. c'.;uml-.·, en~'~~ uh,tllc• t lt· llu) .1,

d

ftli• I U

.ttlti.IIJ"-'' (,,, '"'P·ItiU\

WJIII('110l(' IU

bt\nntt'

porull• In .t "'' '""' th.u ''tu 1 ¡ucnt thc tdmm' unl) r. tnuf"\l· 'tu ~l"'n tht

lV'I' tlut~ll~.h h• uul h and

dtl, 010 11\/~[¡, ulh:l\ tkuhtltl\ ,,r """• rn.don~ 1 vuh.a

111

••ut ultwu ,¡1\, llttlluJ~. in tlut l1Pjlll hnt\C' tlu 1'"~'111 tl.n t. u,

oht J ~IH,IU, l.t, \UinJ',Ui itt l~llt ..dllllt'\ 111úHit·' ,. <1 ,,-._luu.tunN111l

(.,(

nttninult,t.a.

111111tm '''' nJu,•u•rtt,nt

1111

\o(l'lt\. 1""-' , fUU\ 1hk 1' llfnt 1 ti• .tflt111 "''1


... _...-

...................

~

,.,_ ,,...,1\1.. .-o ..... - - ...........Nllt4IIN'•'"". . .-..u ..... [

1•••

COitlt- =--·"' ............. llilllc.tlu . . . . . . -

- - - - - -

7

. . . . . . . . . . .

,

. . . . . . . . . . .

- . .

,

~Ot-

~ prr.Mu t .

;1 . . . ..,..,. . . . . . .

CIA1IOW. CD<Tl![ l(lttWaJ.O$ DO. Y.MU

"' • • ,.. ntll¡:roop... tor adiOfVOI ald ~,. ~,.,,...., ...... ......._. d"' fi(ICO . .d

UnO Pot 10 cnlltt • • • on lhiii'DOII clh

'*"""" 1""'" ~-t• 1111lrillt Of •

..

OI..,....N ll'llll Wlrrr

~~ Qll Of'IIO at 1WW 1M* ~ 0111 mtt ,.._.,. 111 tancff'll l\ ... oilólo!U!I, Wllt Mt.M, ~

t11t )(~...., . , .M'!CIAI!t1;1 ~lf)' _... •111~. ~ lfw •bOft lht ~-.. boce oll'e prqect.

g¡: 00

\"-Thc-Vtht,'\.1 lkdw-rud.ou. al~~.,

l.nt hi" ha q:g 111 lllluthct'

llc/JI¡c ~o.vrn~:t ht d1C' ¡.U.:c .a 'i1Uf,c. and Jrrc,,,t, hn/hct r..mouth \.UuttUf'c l!l•n'('UIIln I1('W

\' 11 ;m¡u•t«lll, '""~U(' d c:uw.

hnlh•mt wrth IU('I.Ik '"''lllc.:Hmn

'icmpr.; ¡tOne: d hurvu C'n nido JljC'nn. lk-¡:.1 a un lu~r• .a un

..,¡)k1'\\· With <')Oc,:f(Cc,:, 'MIIn('fllll"' JnqtLtc.i()U\ liJo.<· .1 ,¡)C!oni.IU, W111Cllllll;\ t.IC,:IIUtll )¡k,(' \UIIh"UIW .¡bout tu ('U!llnllt '"''ult h mo~)· ~ th.u '' nh th.,.•p.t~"·'t:..: tll

¡~utblo. ~· ,ltl'IC.J\11~ ~u

• vo.l"' luilbnu~

C'dific:io t('f'SO,

dt' m~·tal~" JI v()O(.~

dr horm1~6n, ,, \'rtC'\ locu.u c,;(JIUU '10 r~"Jlr(\( ll tJut(', :a Vl"'Ct..'\ lil,itumu romo un \wetdl. l'u~C' W'!' quC' con d p:,u.o ckl 1icmpu \e: le: 10IC'rc:, qttc: ~ le mire con hcllC'\'Okll4: u e ironb pero nur""' K k ccndri por uno ck lo nunu""' Se- k ckp ahf, te k ......nJc... cwnclo .......... la aba d .trquicn;co. cull'M) un p;adrr lucU w CC'ttno

r

h.,;o •m~.do. \K'ftte b 1'Cu·obra de

un (ulUlO n1 d que' Y-' no owi. 1::] tdif•&:io podrJ. m1.mmn ru inc~ tn b mtdNb ~ qut ~ üc•l. wli<lt<'. duae1o )' ¡im~cico. l~m~omm en cl am.o un be-llo Jntm;,.l qut cri~o ron nmem 5C' J.b.andon.a "" un;a gr1nja. le dtjlnH'I~ ptnQ,ndo ti '()p<)rtar.$ b.' argo.\, \ l ~rJ mAhr.u~do por l:iS hr(lnu_, Jlc!"'"d.b de lo.\ go¡mbcrms. ,¡ \C \CIIm;pondr.1 a l a~ herida\ que:

n.adle le cur¡~rJ

timé i1 ccunl... lilll\· wkr.uul. 1h.ae

u n lookn:lur•uu .... uh l'lltK"'I.tll!. '"·t'

;and u()"'' l'tut ic "'¡IJnC'ct 1~~~: COO\tJ.:~ tille:' nft~H UYoll lf lt ldt thcrc• .1h:anJonnJ ullc.t' tiiC' \\orle l\ li.nu.h«J o~n,J thc 01r~oh tnc.

likc .1 f.nbct ~,( ..1 d1ut.kJ ~oh•IJ. fttb 1hc UI'"ICol\llltD uf .l hliUrl' IP .b1(h he w1ll nu loM1&'" he e~ rhc hu•"-h"f w¡ll he- ..bk tn t.OIUa'\~ IU lntC(t'lt'\' tu thc ~ tb.a1 i1 l\ wtfu), tolkltuW.. JN'Mt' .1nJ (Uf'l~n~ \\ (' dunl. ul •t ,n d it "''""".a ~uliful o~nwt,ll th.u. anJul)) c..J.m Uf.: tt( .anJ hfuu¡:ht up. i.) l.~ndunn! un .a l.um. \\,.· lcl:\'é it wond('rin¡.t 1111

Y. tU

h.; .thl('

co handlc tht' w..:~l ul dtc: burdrn, il it "''11 f)c mi,tr..·.uc,:-d lw

ché practic.ll JHkl'\ t~lclu lmah, ,¡ ic will M:t~·tr (mm 1lu; "''""'d' 1h 11 no ott4: i} dwh.' ln Jt(,, u~l hl·.ll it.


•'

\

\ 1 • 1)¡ce t lncp: • 'e \'1vc en l.a J'IUJ"Cif\.Ínn Cf1 <.¡LK \C' anÚ;¡ \ IYH m.h. IOdl ob\lin~ión en

mlnfcn<rnm Jcncro ..k nuei-Uu horuomc:- ''~nifi..:a dcbiliJ..aJ,

da..1Jcrn:i.1 Jc '"'" cncrti.a-' \lfJin·.

1..a v•~c:nci.& sucill ratuicrc, en hu~;n.¡ rrnpon:ión ••lmpli.u ~:...

'''j>ni.UÍ\'il\. t

•ud.td rruporcion.t múhiplc\

¡-...•,•h•litbdC\ ~ponc.int'.~o~ ¡ur.a el C'mUtlllru \'d \UCno,l.l '"j"' ruro~l, m.h ~ic.a m 1.. pch. C'JXIt~n lo<'morul, tt'CfUicK cataliudorn ll.lf.l b nu"nW r u rd.xi6n. 1m nunm nuhta::im~<nl~ r.au La c.altur.~ y el Jcponc. l.a •.Jurl.. > d

~~ rJ'-uln. ~ \'J.n inuodunnhlo.

""" naJ, n n1mo' furrun.1. en col Jmhuu tur.tl. AUn 0\:t:C:\II.ufu, ,Id unr.aru lll\flhU;IQilJI u de J;f11J1U\ n¡g.tnl·/.ldU\, no

h,tn rndlflll

Hhtuuir l.a ~·¡~ru.anc:id.ad ,lt tu, r~'\llllett. ll.lc.III.IUMJIJ.·\; ti h.ull'" el r.t\('CI )' el lur, lolll \'Cl el nombn" ccnga mJ• 1111Jt()IUfh,.U Jc.o lo qUC' k' "'P'Jnt' \uy al (.m en• PulifUnnoJut• u \lop<1«<..., d \bcbrth qU< J""lOCI'I m b \.ab .\tultiu~n· Wln npt't<t.ktrk'l tkcM.li.J.ammte ~o.unn y ptctn1CIOf,,S. (~

\'cfd..uJcr.l

etl.. ntdiGki6n entre aJ¡fh;kK y f'l\.1• nctC'.Ui.liTK'niC, Jltlr l"llltttUr.lrle.. ,lcnomin.lt:ionc.'"' ~un

U\U.lfll)\

un ¡tf.llftl de Jdccuaci ~n c:omu !;1,

tJUc ~o.,l\lflll, .al.tmcda. cinc o cc:-.um lit nt n con In~ lug.un .1 le~ qu~ nmnl•1.an. \iicnrra." t.tncn k'r-jn upcn J"l!IC.U de fw-.

( lnc: law

J.-o= '"" h-.kn·~ ol nJ'l" uuon.s. f..t,ou ng ,¡ te1 npc-r 1C'niX1 \\,; h k" tht-"' n p:m. .Jo .a mulcrpl~1tv o( 'f'Oh IJ.n<'UUS ~tb1tJ

ft

mc:tun¡: pcoplc .and rur than luppaung. rur.a.l hfc th•H•sfl n~o.h

m s.cu-...nul P"'''-l..'f'll!.>n, rt'~Uif~ n.d} \U for ncw t"J'Cflcn~o.~o. 1ml

propi"iJt Ion

upcncn,i.u. Micmr.u qm· lo~

UrtC"h-1 ,l.:cccs

thc J~!!m: th t on" d :!llf ~~~ J, 111n1c \11 ul.,una'} m kc-~pm IIUBI:h'-"\ \\ cJun uUI JuUil011 1 mt 1mnum lo Jtbilm .& dcd&nc ni uur vu.tl cnrtg•a 1 '1n • " 1h111 1oc.:IC1V rn¡uira. to .a' ~n ull h

rd.uimahi¡u. 'fllc nc\\ in,ull.wnn\ lur n1hun· ..uu.l pm Jor t

1.1lb 01nd tm

ntcn.a n~nent/dlow¡. a be nuoducnJ, "1th mor •t "n&. no 1h ruul

('Q\"

ton.mcnt

l1k

t urution.J uppon (rom org-am'\C'd grot.tp\ not

.abk lo

n.-v

ronr .ut(11'\' rhr 1 r-.Wauo tCM•IIf" ~ JJn¡;JOg, th v. ~m 1f1c: l't,JI

l'e'h"'J'I:'- thl." n.ull~ 1\ uu•r .. unpun.Hlf ch.lll l•nc "uul he m~lmcd tu anu¡,IPC' J m Hll ' ' tu tht l'••l"rfun...ritmo~l ( nlr 1 i:-d M.:(' ~nr:; che A1 .t1 1)("'1, lhn •~< w¡:,ng., M

purrcnc Ha.l .arr n.r mt dd nud' wund aff« J ot prtt TU~lU\.. fhc lrut' dcnuftauon ~n:n bu dln

r.

olind wcn c..omn. na:cu.~nl findm~ dcnonlin.tuoru. ~ th "' 'lt'"

. .

~okJ;n."t nf tlnin~nts. 111~ h ;a, .

t:,l\11\ll ,

.1\CI1UI: , \.llli;l11.a Uf

rla..llf~' hnc \\-ilh cl1t pl..1c6 ~~~l'"'\ gih th<>lt namcs lfl

In 1hc rneantunc. 1h'1 w1U

krrneru "'Pd 1h.u ;ar ... tlv nuc cru~nJ coo mUI h

•••'

.


' •••••••••••

• ••••••••••

!,,f.o 1-

1= () -

1~

1 . .. :~.'

~! 1

~

1

/IIQu!tectos 1 Arc.tvtects: Fernando Espuelas. p;a, Alonso pASf;I..U)N MIXTO D(P()ATM) Y CUI.TUitAt. ~DE

EN MEDIO.

~ por tt it{.IILtrrYtff!lO ~on~ ~U. ~;t~l.tt!IO o-ann.r.. de Sitia' 1o11 ~ de .....,_ ~y 111(~ $C!Ot' U ,.,. de J)eSO\ y e--<Clf(Lic!h, !.e GPk) por

lllf tobtál c-~·J

m 11 ~ y e-fc-.u ~ 10 UlftStr\ICIM), Ll ~ n

U\ ~(l) ~ tlot~ ~ ciDPrlo tor1 ~tllldH

....vs ¡:¡re!táSadal •

Y oue _ . tf'trt

\lr~Otiiii.Ltc*o'!.lde~·UUW!MI~DI!'If':I;~WQnllll~lCOMofl(llli~U"iooceii$.Jcltbomlf6nq;at~IIOJ!JrU.'Il"stWIIM.

-·-

aws y ~et.t se~ M~~ con treO\ ~QJ...,dNdo$.

(14tllbld:) tn~ de lo!.~~ INI'III~ ti nlf!IIOf 11 MIMdid ~de

OUAl..I'UIIPOSE PAYIUOH! SPORT1 At10 QU1.Ilf: MOflAI.fJA OE EN MEOIO A llf'(:(IOYIIO ,..,. ¡; ~ 1)1 dtWOOffiS. ttlrll)' Mili ~·,' ¡:llh Mr a f'OOrTI 1« ....,e' .-d , _ , etllfr~ t1C: , W.. ~ by ~ To-n ~ n.,.,... too Pw~.llld 1Ny OCit..,.tor 1 $(i)llen N 1i ro~ ..~~~ li tJOrlt:~. W ffbeotnt t1 ~he' ~M~ The hll 11 1 ~ maotCM of lw

IICfd((ltl(ftllt ('(JWtored wth '-te Ot~nwc!"Y" bt.JrM ....tdlllt:Nt :.t~ ol ~ to emer bfol'roeei'IIIIM!. l'l!t 50K~IOtt" p~e~y -s tiSo 1 so.;e lor ontfU(Ifl ~ltd 1M ~IliOn o1 a umtllt ~ 01'10,

wnu•.,.,_.e olbo a ..-. .,...

C'JI~• ...,.,

l>t$~ rooms.. $$.~ "tb'arr 1ft -'\JtC!fd lloJi a c.c:mb Jllft'Jilllr'W...,. 1c:11w

Tht '~~~~'~~" fmllol ~ loMr ~ ~Wi 10- U!MOr lile~ Mtent)' ollhl'otldt buiOt!l


Comentarios al espacio universitario


Comments on university space

-

" ... A l.l N:uur.dc1.a le gunu <luc

cr..n$formen t'On cuid~do.. •.• A lot Arquicectun 1~ gujta qut

anuJimt'l11r tcntrt• ~,,.,n,étrit-u tld

lo~.

C.l.lli,P.~

la tr.uuf'orm~.::n con cuid:Kio:

Lt rotrc de Comml. edificio f!l(IOit.11iH.t dcf ;af\o 40 nl

A. Suiu

Nuotr.,t )()t:icd.ad. df: l..1 que o rdlt:jo l.1 lJm''':nid:rd y vi~!."\~ m. tocL\ i.1 <e~nl~rc m:aym \,tlur ;:~ l¡o figurarivu Íkntt';, b .l~tr.otcci~n . .al t)tn:un ín:nrc" !.1 ,¡1\u:rid..d••1 t.. , tOrm.~-, f'CVt':1,tid~ ncod..,.Qci.~;mu

de n«J

fmm: ;al

c.ons.un;and.l u111 l.1 Jh.¡uitetntr.1 ele: ~.a., \'.ms~uh:t...v. wrurc:~\. c'\oo t.• mcthori.1 dd lu!!"r donde y.a !lO quc..J:an tf".t.t.;b dt' Jo, J.nt..::ricm:~ hnrde\ flilro\ )" nllmrJ.It"'. 'lu pcnit:Mn. Jc t:ol.llt't.l.l .1. -.:o.,cémriGt, no quetb e11 l.1 rr.un:t

Old«und.ll.mcruc rt'l.c-,pd11 dcb1do J que- d mcc.mi·mw."! dd

r-.u::iun.1l ¡,m u. En nue.tm w.·w rouh6

t'l.lnamit'tllli no ¡l.Jn.: dt' l;u. p~o:i\tcnd~ (lt':tu-.c lunf:!.U )'

(OIItrt)VCttido ltlCC'f C(lmrn;ndc:t J

'limt' de G :munl). de ~u y por dlt• nu Mttcul.::a

l:t Connmld.old Um''t"f"'llllrulll n~id;ad tle ~~t:n lo. lOrrc dt' Ccumul dd Jnriguu ;tl·rl.f'tfrntnu Jc R.tl'l.i~:t. en cnro ci(;lupu (lad.l\'ila n:c.ictutl t.fnucb c.u&l¡IDHU,. > ..... N;¡tun:

liklfs 10 be

cr.uuromu~d

whh c:.an:. likt>.'l 10 lw!

..•t\t(hif«lllfC

tr.an.)fortncd with 1\, Si7-"'

CJJ~."

mcnu)riJ,

.tdt'CtLtd.uncrnc <"'L"l\ pÍa.&.\ quc pnr ~u c:.-mcl'pt.-11111 o~.un Jc u tu 11\I.M>tt.IUctll Vll!&l J'.lt".J. cntCIH(tr

l'ni)rf.,-,lo~fll

del c.tmpu.~.

l~

l.1

ha:ho,

·lñ\" cun\(\11 c~¡;r, ll r:mon.Jlt~ hutldu~ ,btin!! rrunt thl' 4Ch. 111 lit'lc \\Írh htmpc.m .l\.un-~attlc .u.;hUIXfUt.;o, C~11k..a- m~UnONt,:i tn

tlm ¡ll.u:c wht•,· tw CNn""\ rrto;uu

uf fcmn(i ph)¡¡.K:;¡J.;¡mJ. cuhurJI Our WM:i.:C)•. uf'' hich tlal· ""'ni\'cl'\it)' i.s ;l ldlc-."t¡On ,\nd Vlt'Cv('tsa. rlact\ ~w:n grt'iltCt ,,llUc CU' thc:o figur.nlvc rh.m un llu .1),\U,H r cm

tlun un .,m,~rrty. nn drukt,t in IIL"tl-d,t,,ichtu

l)m.111lcnt

li~rrm.

than on

ro~tion.1lhm.

In our m'\C. it \\'al!' quiu: .1 Jduo.:u~

m:&m:r 111 m.1kt' thc: ..catlcmic ~ommunity und~r,.ond thc nc.'C!d to 'P.• re rhc ....-.uuul -.~wt'r <)( thc: c:•Jd K~&h;ü..t .Ktodromc. which untit m:cntly wa.' out;o~;idr tht' city and ¡, UU\~ ti\C gtomctric cemrr uf rhe e.1mpu~o.

IJIIttmd:m~--:.. (r, fX1'1ition tu~ .Jtift,,J frmn c~ll.ttc:r.tlt\l «''n~.Xnw' .tnd i<r l"k'l>t

Jd<qu.ud)· rdl«ccd

th

thc

l01ynut ~"(:..11t'(ot thc pbmung pru~:.('\s did f'lnt tJ.Iu.: tlw ptt:· di,tint; mcmc•ry (thl' 1ung.¡r J;nd

thc <:onuol wwcr). ~ ¡l.) 'tUI.rtinR pttun otnd t~u.·rc-ftuc f.itd IUl' anicul:ue thcw pi«t' Jd"qulltd)·· c."n:n though thdt -.:onttpt is of ~o~itJI im¡xm.uta: ir w..: att" "'

undti'\CIItu.l che mnrpholog_~· of thc c.•mpu~. ·nc conn•nrric: u:mlon ~ftCf""Jtt'd by thc- IOWCf .a.~ .1 rercr"t'nt:"t' point .and ol..\ .1 '!>IJiic

b ten,ión cnnt.éntria •1ue b~<t'lkr.& l.1 tork como demento putUulll )' ot.hico no guJ.rd.a c:onson.anc.i.a nm é:l gr.lll eje cm~ .tularim. t¡ur-, por 111 l..'ltJI:~Cj liu~;o~l y llín:«Jun.al. .1puru un.1 v.-•lueuJid dudmiet J l'X op.alitl impidiendo .t L1 tont' e:n~omr.ar '" pu!ik:Hln )" l.u 'ilt1KÍo. F.n '"" ori¡;t"n('s. l.t C\trut:mr.J gcncr.1dnr" dt> U rumJ.

unt\'to.it;1ti.- r,·,ulc.- '\ef" ta\ C'diltQ.J.C.iou~ dd amp.¡nH.'tHo mili111r ilncj-o J lil ron"t' dt> C4"1nrml. d cual o.c tr.tn,fcriri.a 01 lcl' J,tio~ i'() p.t~lll.lot .1 tll"nornuuh-c Ccruru clt"' E-.tudiu( l 'ni\·crt>il.ltiO' de t\JkiJntc (C:.E.U.) y. m.í..' loudc. Uni\'CtliKL.d dl• Alic.unc. Did1o Clmr.u-nrmo c:o. \fl· l cqu i th:tu t J llC.I!ol- r.Jl:ion.alio~.t.J tk l.t rni\nn i¡)C>C;t que Lt Turtt' de ( 'onrrol f r.a un ~i,~J;Jll-1 pcn"Jndn

d ..mcnt bt;an nf. rd.ltion rhc .l!IC.II .t~Í\ ttll "hi'--h lilt IC\;ru~ mnm buildio~ !le. whi(:h. duc rn rc<lillC-"Jt 'nd. dm.,(iuu.tl r;;hllr.f'-H:r, llo"'t" ;1 dyn.amtc ,,lirion to rhit. ~r.tec th.u pn:'h: m' tM tu"'·er l'mm Wh.ti.SoUCh:l lú

~.-ntnuntC'rintt ¡~

pwpcr r<''itr(ll1

.and n· •tlct~ '1 he nrigm' uf th~"'fruccu~ th~r gcnC'r.no thc! uni"cnir>. ·-_ lJ\·001 .1rr cltt: huil1lin!!' c1f tite miliun• b.u'" IJ.d;oinln(t thc <c>ntrol ((1\lu;-r. ft~"-:,c, -... rt,lll,f~.:rmlm lile 7fh to wh.u ia(cr ha••unc tf1t Uni\'l't'ity 11f ¡\lic;UHr hut wJS originilll~· uUrtl tht Ccnrnnf Univcnít~· ~tutli~ nf ;\liwlll'-' {("A!ntro de 1 ''udio,. l...'ni\·~<n.anos

de Alicante Pr ( F.. li.i. 1he .archiu:aurc (lf rhe ll.L\C' h. ll0$tr.arion.llin :tnd tl.u~ from Lhl'" ,.;am(


...


,.


thk Lltc.'llt"II•Jollfl !fiu"K.ivruli,mu),

"' tlrtl~r.llt.J pluu, IUtK 1cin ,k·lt K \•udn-....1..1 't'f,t'(;k. ic)n

;lti 111 111 i\lr.tlt\',., n

ptulttil alt t~lilit.lut'.n i->nlt'r.antlo un mkrndinu o1 ~~~ .Abt'\k,lnr nw.:¡ur.tndo

)·,\Ut\ l)!."C)UlllU\ IYhdl.lll\' \l.'ti'.m Jc1\ tnc..n¡;.ldtl!\ ~.k· tl.u ~,nh!JU )'

tf WIUR1Ick

I.J, prÍmo.;r.¡j r«•m•t~.I!Jfk"'l Jd ( 1 .l

l

..,,.. ""> 00

~·lk tt'llll' c. ••n

'!.tbpt.•du ~o.un mu~ J'~~•ul\ \.unhtcK

hunl<,'\itcJ. 1 \l.t\ l••mtruüa.•uo.lk tt·•nlll-tri..a

C'lfkl.l

f<'mJ'CT.IIUt.l \

f Clfk':nf~h~ rr~"QQ..lllWf'l((',

"'lQoÍn un q: ~11nc \ur, ~nJun ;1

uru tlu.J ~er.arquu fununru.

1'.oh.-lJ.In de ( .al>ocmo ' Admmntr.Joun h.tn-.aconc.':l (UD uop.l.

cd

lo.;;IOIIOO dt- llnVKIO~'

drn~rum. unpdln"S

un¡;.u y fom:

tóUlHI ,1 U\ll\ tlnc.c.'llll~ tUinU .1

ti'-•

Ul\ c.'\1 Ího'"- icln,

p1uf)l11.._iufl,U 1.-I'IICN,_IIIIk:lll•l"i •

L.\t. I,UIIüi"'.*'lll liU)I;k,ruJUU ~ ~h rr.a:d.abrtk nun..-.a caw litcr.d .1

b qur rft'uul.... la UUI\\"nkt..d .1 pum dé La lcv &- ~nu U""""wu O.R.l ) .n 1m..,.,.,. JlO que ~bba \U n&k"\.1 or¡;.anu..lol*'lll IIUC"fTU. rn;CIInuol'1'1llu a lb unaiadn

lk ( •Niltruh.

dqwummub .autt~il~''

W I•J"'*~' cmpk"~lu lun

fin.mocr.a' rf"p•»n~ """'u "IIJ.I u dr C<>tl' tltlllll('nln, tlt""Uf'-11'~,: l' d rl)lll.idcJ

l'l("tllliiM1n rc~oh1. de rtUOCT.J 11uy 1 l-1t.t o•• no t'l.ltli,,,.., ttm..n;lnltrs l:ll pl.u11.1 ll.l¡.t m.b ¡•l.&nt.J .11!.1 .1 ffitklo tk lnm• h0111.J. \' nunc.lu,) )' '" v.tlí;a h.l tl11t1.1.wlu ttllllt..!.~l.•tlt ;al h.tl'JI.·f',c;

10\!;"':.li&JcM•Il' tf.cll.c.'fhU

c.i.:.: f.M.~Iho~ll

tld ~•rlu XI\ ~JUt·

rl-..ptllltk• ,1 1111 t"\!.)Ul'tn,l 'al% 1.d

d~o:h.:tnlilud••·

Jh

.on

'"

pl.incc.uuJc• 1111.1

'

r•

h ,

'

111

"

1 ru 111 ht

1 1

11 11

n

nJ

ti t u l ul

1

1 1

" J

d

1 rtllll

t

"n muh. nJ 1 lu

'[\,..

"'

In

f\

pon

1

11111

u

1

''


de t.:OnOI.:ÍnU('Illl"" t'tl \'~1

;l.lo\l.lliJU(tll

l:A.-...llémun.ad.unc:nlc:. 1,, ("XJ'I;IIl\iÓII

de UllJ agrup..teMln gh:mi..J ~

C\hl'ffllkk'• .l~ nu..nlO, .a unJ ~i.ti ~L.Któn rum.i()u.&l ..k ~

j,.'(li ti~~cit»ll."\. Dt' otJ fcum,1, loa tr.&n'<lliX.ióu (k~~ C~lnltlUf'.l ':< u ·.aduo:. d..- .a...u'fdu «;un

b Jl11criur. en d n,:lí!W;1u tk Rl"thU:uJn )' ~rvKlQ.o. V,.,M.T.l~. "-dilie:io.._ ,k .aul.~._., y <1~1'-'rtilll u,:n ,,,.., ,-Jitl(;.lt1Uil4."\

p.u;a lll\'C'>IIpión e

J'lolr.'l '<" Ítla"X\

in\IÍIIUI\\ 11/IÍ\•~it.arÍu"' <.OiílU

"km<"moo. Ungul.alt"- J•.,u ck""-ompmi<.idn h1nuuo.ll -e:: ¡)rt)(,IU('C de UIU lnllk."f:l •.an JinCJI (amp.ln1~:1lUI milil:tr· ~.--.tmptl\ unhe•.,iurio) llUc r.ambiC:n poJrl.1 h.thu ~rm irKio, por d <;Olo, rq;ul.ua el t.fl.'"<inu~.-":luu Je tt LniH•nidad ¡Holong..¡lklo .uk,,-,~.~d.!m~.-"'ne su mmu: 1.t cki ctntJWnemo milit;ar. ~

1n1d l lp'l.: h

.·J ~ruu¡unf.. R'f•lllc,l

'-" J>clf;lt~,: J.;I<!Upmp J01J (\lfklk)ll

aJ

)pCI.:i.ali\atil.U r•l d11: huiiJ·n):~ hct. llll<. PI"'U,:\.\.H)", 1 he rh)'\1~ .lllr:m lllioltn ut ,¡,,, 'UUtllll. ".l' Ul \UilMJ!I;llli.C Wlth

tht

¡'fC'HOih

uuu eh~· ntli

e':\

~ti\I(IUI\\ tl an,IOnnn.J

l~l"CCut' (\

.: ( ho~n..-dlot\)

m•l ( oliiCrJI ':n'kt..._.

l>u1W1n~

k .. uut: ruum .lf':J

l~'\.lrtmcnt

hu11Jin..,..., ~'t\ll( 1'11 ldu1r fue r~Jr..h .mJ 1ht. Hll\l"l\

ff

IH Ut h"'S

JI 't'

e n ru . l11'" lunui lllJ.I lHl L:tl '"" ~u lin.. u ~mil u m .nlfl

1111\1,;

1\ e:.; 111~11 ) diJE 1!

"'''ul.l h.a h.."t:n t.ulti h 111 l'l uw:ll '"re· u '' ·he: y,ru\\11. uf rh, l tm r 11) chn•u •h ;.111 ¡•¡•u•¡ lt; \1{ Hin ulu 1 1•1 n, ' " ' ' "t 1h 1111111

\ 1

dd t.OIIII I:IU~. lk~k: d p•in~ipiu. ;A~U pc1t d tl~ttulln dt" f.1';1ndC' f.'d.iflt"..Kitw\1;'\ \Ín ni"l:Üntip¡t de n.•gubció•¡ ni limi~cic)n 1;11 'll iuit,io e u'\4"o1('-'n;\ pur .,, l(li:h tlt ._.:n.·.:u clpl<Cin 'u~nu. de: c;re.1t uni,.._"'l'\id.,ll. htJ l~p.:!n\1{~, lk b l'ni\c:I~Jt!.Ad routuha tUIIIt.adi~ori.a (;~-.,,k~ ,.,,Jun.-.. tJUt"

~b

U tr-.:am.a ~~~cmcloo. l .n b prinlrfót mir:KI t ic loo; 1«) \e u on,1N)'t"ll l;to. f.!..uhlltl..'\ de [)cra:OO. Cic:nci,l<. f-li\10ti.a, b.,,:llch lWn'-lc:nk.-.a, Cluh !xl..1.tL. a ay;a <.untqx ión Jc.1~~ÓJ Jc b Jum;a ..k Cun~rnl«~ltll... dd emonCC"i Muli\.tcno <k W!K.kÍ.Ón.

tk.•.,-pmpon.ión de- b:~; pie·1.u '< mufnpfic.Ul. 1...1rd>ll.l•>n ron (_.,¡ c:o;cal,t y b

I,J., C\lll\tn•..cion,.., dd ~;amp.unentn 1nilit.u ,, nu:r.un~,ltc 1111.1 'ut.'\Cir}n l ~I••IIUI 111.1 di •'1' olll "l'lnl t. r 1hr G1mr11• l"\lt..I.Jblun -w hum tl11· 1.111 1n ,!1."\-,·lo~• 1 l).:l hmMinp. .,.. uhou1

111\

k1nJ u!

r~;t;ul

uon (>f

luiii!JD•IIl ru 1-q.,"'n Wllh \41u~h ~ tliCIIN:h"l~ Wc.'ft" lll~ J¡o tlok uJ do,:.l!lnJ; '" urh.m r 1;1.' 1 1 t.h lllllll .1 11111\l \10"

..:.~p.uuJ

J llC 1 1\1\

NI)\

o Y., J.~ m nur:.adKnnn tu

th(' \ lllll' 11 1 thc unstn tll.a\HUI h l¡x J 1\1 ih Jurmf; 1hr lit t h,lll ul 1h~ ffl_h l~ ~;••ua.pt nl1hc I~IA'>.;(n

.ullhlnhr~utlt

thc: l'l•ln. hu~ ~!101.1 he~ .... , 1 ( l,,h l 1111 l ~ ~ "' .11J t!,own ~~ 1l11

11l htu~ 1101'\ Ulh( 11 ( umtmth-c:

\1m n

(un

11 " 1 .111~11 lk ul pRI(llll IU11J thc l11u Llm u•ult pi ul llh:or rd IU"U

lijl \\ 11h 1

th m1l1 n ¡,_,

!lo

hULIJm' ••l ¡•tud~

t".tt1"JIIuJ. dt MiefltJCÍ( ll\ ci~: b" pi,..-1.K lll.: h~"'\.ltu b lbnucL r lu.t de b l.'ni\'\-ÑI.~I n:prl.""''.'ftU.b.l. tÍIIÍ<:UULiU~ 1111.1 \u1unl.llll4m.lntiG.I pueih~ que:

el gr.Lil \.lÚe) to-uh.am~;· s.c eruk•nck nt.h (Onto u n t..""Jol'-tekl ,le C.lr.fctet n.-údu.tl llUC ~;'C.IU \UI UniJIJ Jc: CliCl~Óil. No.,. t.-.ttt~ i¡;u.¡: tn.upcr.u eo.c c-qu•lilmllo cnrrc e..l1licaaun y C"'l' <lCIO \·en::lc que w ol~·rYl t."tl b l(lnot Jntigua Jontk la.\ nt;L'-l'O: de .irhnlc\ ricn~n prupon.iono 1oinubro .1 b dcmtlliO!> COfNruKIO\.

F.n el .afio N6 ~ d.thora. d PI'O)~O

dd .ut¡ uiuo.·ct~urh.u li\1,1 l·.nfi(¡uc.· Jim¿n~t t¡m• propone: un C'<ltkml rofl(tiiiOCO t•m 1111 (1:11U1l uni\~.T>iuuo

rod1.-..lo por un ;anillo dc¡xqoctl.;l\ <;orN mcricma c.lq1.11Un'M."IU.'I.L.-.. e ilhtitulfh pmcq;itSu,, ;t 'u\¡,.''~ p11 un '-"f*ic• t)U, 111un u! ...uolm.J pnÍ!H\, 1.f 1hC'

cJirn;tion tn whi~;h dt~ ta.._ th .. .,o.._.-llcJ l "'' (f'>.ÍI) ~lH.ll"\' dtnntt"'\ nuchiu¡; mnr.._· thau 1h~ 'K:nl;lflli.._ m111nr nnt• . .u rh~ f_n.u tl':mlun~

r

\' .. uum h.•~ mort" ..

.1

r~:~1du.•l

'P •

th.m 1 1 JI!) intcmiun ur Hln\IIIUIIUJ:: J

f;·Hfk'tiiiE·I' .llC

llliCV

t,ulcu 1~-,.u\('f th~; lJJ1.UKC: llCI .... '('U ,¡,.._ '"'ui!dm~' ;tnJ 1hc gr..'("n \1' 1'-C' 1•f lhc I.IJ r lf'. \~hcrc 1h.: ~~HJr~ ol ''"'""' ur,; ul t.nu!l.u prupufl!l n• fu ~ht:

l-tuildmt.."

In 1'}M(• 11!..- .ard1if~xt

.111.! 111h.umt

~ mi"!Uc linto.:ntl dtc\\ UJl"' pru¡a.'t 1r .1 Ulnt:c:ntn...

pbn, wuh

ho.: 1 mg 1 ~m.1ll "kr.truu..-m .mJ uL"IIUit" huM•n ~ "lu< 1 m unn nuuJ,I he ptnto-.;;Hd h, •n,;~.;n hd1 t lnt: c1l lt, fiu"t um:nt..1J

11111\

lt\ (

mn.:: ~urruunci.-J

><> <"M

00


,,

1 l 2

~\'nk• \In ' ·'1"'".11. "'" lumlun~o:uul

J.¡ \<lllfit:¡¡r;¡, Ío1n ~· r-Nl'f1or uJII\UUu.iun dd nudu ele b J:lHtl\'Ú MIJ'IIIkltÚ

l'loll~'lu tlUI.', ol\U'Kl\k" no \C rer.IX'h \ \ 11

c.li-..·nu uriw•ul cll.· indiUr cntrt Olt'.'l\ cuc,tllllf)('To un mu"'-"'' .d .urc lihlt" «1 \U lllh'f~lf, lll<,.bfk~ l.a fc1mU tk .k.«"'·~ ~olt· ln:1ura • ¡J am~'IU' y Cnl1llf0Ul' rn.fuur .1 muv pncn ucmpo U C•~nuniQCiór\ dndr b duJ.aJ o

•lUC• hül.lco pm;moo. ( l,n <UOIWJ dt "" u.N¡o a c¡u< in&mubt ... ~ .1 b furuu ~Ir cmiqwrT

&rqWfC\IUt'.l dad.= Wl CXfto rip.lr

m;u~D~I-t t:mpl.u....¡,~ e-n

t. ""''f.tJ c.t'iO d,·IJ l nwcf\klul tll' \ ·.,l,·n, u. como ~t'lniÜ \-te ~.hc-mJh,l!,b,l, l<' lo, difcft'mt' \.lntput., nn ,it· t ndepmdrrn u Cun u-.lll. R.'\lJh•~ l t puma.a l'nl\'CNI.~J tld ,.Ji\ t1Uf rbntn¡ MJ CR"Om.-nto lkLrudu J b nu,·u l.n· ck Rdi:·mu. l'nwcnrura.a. Ul.l.t.lplr.&ndn ~Uil d plan 1&1 .autogpu&n y autonumú Uhn'tnJtltu y P-~' d ~npurnnu !.k

l.lfbfunu1Ju n1 un ~o:aúlup,_ munll -''"' d.:- .~.tqwta.1ur.as. L 11.1 üfum .• l.l.latidn Jc \~...hu rl.m, nt.b pwh:ck.a. ~ r.J el plwh.·.lmkmo

hr"' lll(.J..il de ~mam11. llhl K .'IW-I.UU\ ~ rur d rnÜcuJu rur ~ ~

•mnhutlnll\ \\;&\ 11,,. dn~~n ;tn,l &uh~'I"K"III u-WI\Hu ..uon uf 1lw du.1l

r

.Jn;¡uun.tu-. Alluf\'111 N.n.mn y

AJJUn.., Caur'""' col uulmlt'111.1 rOII'Iol\-ct d,""k l1 ,.,t.tk.r._~,,. l.1

l 1111W'f'll\,

.IQ\1)~ Oll\4.:0. .10 l'f'l"fhltr

nnotn

mu_'('Um lO lb C:CtlUI' ·~ I"UI

,,onc1ldcu. AIM.:&ntc- "' ..' thc- fir

folloM..d. " dun¡:td rhc moJe of "'"" ...J rhc ..-.dio¡t .,( rhc aml'th uad rru..k thr tu~od tuncfrocu (b( "m· anJ frum othn pcrrplr<r>l ··~lci .ay .han.

uni\nury ln ~ lO 1'0thllJit'

l.bt. OlUR.'

ma: thc~"''''l.lhcl•n

tN.n he U')j.kl'cn~ .. ul thc an\f'Uln.

adapi1f11 "" pt.M1h &u lb.: 111.-.. l"nm:nil) Rcf,lf111 An llar l'lSi• .,bn uuupar.unJ Alk "'"'' wlf.

:"\n:um

.11111

(\lfum.u ( •t.uc•, whkh

f"•

trin-1111 II.UJ\'1"

ph•tHIUl ('",U o1j'f1tl1..1\ ~~ ( ...."\U.LJ

"fl..lo..t, •hi10U1;:h U>fUI 1\k 111100

1~,1nu

(\ l(t'

1

unnTNn' ,¡nJ 1h.: pnwht "Y,_, commuung fin.1nu.s.l reuM.I~ ,., lleNo~, ;&Jl.UI lro '"' .1 f('\!11 nn!.u... 1 .l~JX'".,_" chi• I'IJ11 w.1• ,Ju.'rf"C\1 lt5 o~r¡•ru.~c:h w.h n l'llft'tl hy 1h.u dnwn uplh tl1c .artluc,., 11 \ll>•n"'

pu•ph1lh, .hi"-"C1 ul hi' ¡•l.tn W.t\ a

,.un¡•u"') v.ith d.c

l.&tiK'I

~~ anJ ,IIIIOikWm ~

un

o IC' IUUII ni jllll-Ji\.

(Jklthal 1uol. ciiC'

t.....ut

, ·~~11"-11

:f

t

.[.. -·

In

Gll.lf

J¡jk«"lll .Udlllt'l IIUC'i. ,\

ll

r

( h.1n" Uur"1) ulliu· m thC' ul) ú"Hitl' J¡)k. \ ·Jku~ 1

·~

..

••

Li

1

o

..

i. . :

,,.,fl.tF"'.t'' '''n".r"'"· Aldw•U{:h 1h.e ,,,¡ •irul rl.._n, (-.tud• llld~J.

Anuthct k.n\U"C' uf &hu MKl w.n tlw he""'' to J: :-:mine thc fucu~ o&ttfut(1.turc ttf 1JM: U111f1U'Ii W. .eh .J " t.;.un J.,."&fl~ ni dw:" 1\ ,,.,¡,~<JI n~uur 11 ""ul,ltu"ttltn ctt•ln nuc ''' ha ••IIIC' .a ' tJI"t'''" ''' "'"'P'• r of

l

~~11.:.

·-

. '•••

~

Son cmhup•. au ¡U.. .1 rrorp-n ,¡,.

4wu actux•"Jn rnu}' runnul. ,.,

1.

~ uonómit.c.._

111'-~o 'fUt tuhria ....J,., tw:n·••• JW.I mur 'llk' d ampus ~ hubicn

pfutitUilk.u (,...,...... l.un ptl,} uHl un

1 .1.

.,.,

..••.._....... ·~··· .......... • •• • •• ..•••••• ......• .• ..•• o

V

• • 1' •1 •• •• •• • ••••• • • •• • • •••••• •• ••••• •

.. . 1 •• 1

1

11 1

t


cn:.aoón dd l"'ll.l<'il, p•~hfi~o.u .Jpa).andnK c:n uru ru;.ad01.-uU ~NctJt.b. a ¡wur & b o.c ru~o.tw..l miliur inkUI . ..u;umk:ndu Lu lllk"'-.t\

1.1 C'CJI.1. ""-' 'o"'"u~-m en ,_,.1 Ú'iC (2• mit.1d de So, Wl ,fd AuUri11 1, l.a l ~th.-.1 tk E~n6mi.:h. U EM.ud.r de blll."fTTICrÜ, J'.M:Uo~;U 1\•luñ:nl(,;.lll.... gro~t~tb uni~k'\, con UloiNAA't-IPilCI pcnHÍil m.mrrnt:f

C'IO: de )lnl<.1rU. C'l1 MJ COil1J•v..icirln

prn1 th~pt.eoU.\ '-"un tr.hn~Pri.uunuc dc Gnnu .,ul;al Cl~ J'rinap.aL Oc Glrát.."tef i""m•po en un cnlf-lt'nn que nu In l......

:\ rnncir~ tlr k. .1ñl" 90 "< r..,J.... ,..., l..l\ Cuú.\ de Di~no p;ara. unJc-~,Jt k! quoe~ ~-n.a La ~ fN de: ~fa.imi,"'ltn del c.ampu.~ luu.1 b culm.1C.-:M~n d,.. ~re.. J)o,;¡mJUJd"-" rnr d l."qtllpn d~· urlunbu_\ T.lllt'f Jt<

'

!11

ltUII

tr

1 ht~ OUt'

)llllll\:

ry l•m thc)

.trt' ¡¡rr-.m~,~;-,:1

ouur~h...tnfl 111.11111 r,

11101in u.n

lh~1r

nu!fv

.. hu h:r

u

4.

v...u fii!Il'«.

(le<Jt-:.n ( olllililtnO \lo~h.'

d"K:

1

Jr "JI UJ'

n •~ •úLtc wh.u Y. :.a\ ~o loe 1h lrd f.1uW111 1~\;t\(' ut th! ~ •mptn unu lho l"<Umc turatnl 11 lUcJ

hn~ J~lc•rcJ ll\

rh.uu~ ~.un

.... >-

00

\.orropoodcn J. ('q;¡ cup.a tk Jr,., «hftc~ ck Auboo 11. ~lu"u Oni\~r\Ít.nin. tA:mro de ~"""•'\· Bibhutl'U Gcm·r.d, li'l<.uc:l.l l'oht~:..niu 111. f.difkil.llk ln'-111111~~ 1'-"l~e:ll de <'lpua. EJtii011 llf;p.arun~enul tic ( if'llo(l.l' \a(ulo; ) (_".cntrn Jc (_ 're.aoon ck r mrrt'\J.Co L. m.wori:a de dio' J.tr.&\0 ele wncw~ ~· ClJII) ollll llllo.U~ Cft ll.<Vlf'.l\

I.J.\ (Uill!Wtlltl'li de la ull.. ck JU,¡_n !\:,.um,

'I'U·

1\lklc:"A<g. !\. \X Cunt1. Ju~ IJin.l\. Victm R.lhnU. G,OO,·I Rui:t

Ll'ln-nvn

t\J,I.,Ctlnl

tht" ~h

t .t.:mh: ti e ( <ne- 1 1 hrJn, t'ni~M1tna. Sc11nc·A 111. d1\

11 \.C•Iut¡,.'$ UuiJm¡;. ch. ( lpU1.3 S.hocl dK~ .... !,aiS!,.t IH"\ 1)~,l.ll1tiM.'111 n,u~ltn ...,J 11 Ht \.ltlC'\..\ t Al n t t

tunu

he

l1llct ~ ,k.J

La !,;l-141 ('lt'I"\I[!.UC' CS3

M.lblrmín.u deo cut'lpu., IUIIIoU'Id qur lo\ ottm r~ nn I,Ooll\lgucn. idr:-.1

1-ntuf\; mum hi~L 11 che

""' \t 1he rxt.innul~ u( th< •K~oo ~UII1M l!iAt l'f'll"tl. t.- dlldPn

tk'ldeJ\ c.k UJI((t.,

m .a

be.MII>J'II;." 111 ~JfUUIH.itns-\ 1.h.11 .lrt'

J. fto,«Jade~

o.truf.-tttr.ld.J en ~,. 4 c:rc.KÍlln de

u'

lti'J;C 111111

t;llffiJl'KHIIlR UlRt.litU J;U'lo

ptupu.,.¡UVQ \' ll() ~L.dn qu~ ~ ti.ut..Lrnnu.l rn uru m.~.l b

Nnhn.. .a (•l.&n ah u 1 mo~ onl}10\llaon ltl.an C'r.'pl '"" 11 11\tlfl! J¡:\j, 11'1"" 1\ J'C' ¡,.,;;t¡~, :u'ot'J, 11 .1 f111 whtt;h "!U:CUl u 1l h~tmd 1hc ~•uul'm ••t nOO.. of tHl"fUt 1t1 putuul l'l ,¡,_ uhltnm k,,,¡ 1 untt 1} •••.uul'u th ' ti mhcr 1'1 ru.ll.xlu ..lu~,,-d 11 :mti..J.' 11 ~ fn•m 1111 (\Cfl.uil Jn:'

nnfn;an 1t11... 1urc- as tts lt.lnms ¡ •un mJ JI.Ol'ft.J eh ne'W ,.,_ kl•ng.' htu h.u~ork:U dlCu ~1 lh rm l111~ j)('llu,J (\c."tnn,llul! ul 1h 81) J.o;~Urt" OOIU l-Jod, 1, che hur)l•ltm 1--..uh). eh~;; ~unto~ ,,h "tl l'nht~;xhm'- ~IJ01lll ce Y>cr

l..b.\ J'l&nte.t.n. Jcw.k un pomo dr \ •~w nu\ drw.,rluur. un N¡liC'll'l.l

(lf

ud,

tu

t n.:h .J\:j Jr 1 1 .a Ju 11 '\;,n 1 ' '

ul

1


--

,.

1

IJruho lormma~ \ IClTUC' \ iJ..d, All,'Ou Couurn u.,. •u, . .Ju"' ,\mnruu (:un"""-.. ~.-nm.J~Yill/1.1 ,Jnllliln wr.a ck c.did..d dcnun dt' un.a

np;aon IIUl rmcuJ cntrt .a\ nllliQCluon, l l Cof\1dn m ~tnn l"'*'"' ~<t-nl r;acJnr de n-1.1~ IUik''' ~·· J.,

ho.1l-r•-p.·n~.:.J.,J

~1.-1 '·''·'"'.,- pUhli~o Jc..f f"ll.~>~..~•. aJUl\l.a J~ .l!gunl ru.U"'-.:f.J lllluulan tclu en lx-ncf)o., Jc lJ I1U1'" ÍJLirkla..lal..• tpt•tn lp; r~pn;xntln C3U' IUit>.b.Jn aJif.::ztori.o .wtt!C10111;0 f 1(' wnfa.ala~b

( 4llhn.-t.•

"'J:IOn"•hlt'. U

C'\f'IJ•ln LUh.lnu ~onflgur.kk, rt'V,.¡IU .J..111'2YJ1L j\1muf 'f

t, J..1rtr11111Jol<.l'i

~1'1. Jc. aa1a ~ l•otnO~ cdiii:~ que~ Uolcn&.m.

1~.,.. torprmJcm<. 1"" lo m1~1., b G11(Ul.-.bd de rn~...Li¡¡:u d ¡ua.lJ" de orh.ma. de (tQI t"WUJC urh,¡n. o J uuJti'K1U(', d aJ¡fhkl Jc 1{«11001 f

"'c.T'ti(K.. ( onM .J~"\.,

lk 1 .&f\1\IIIC\-IIl .\. "iu.&. ~Un"'¡;tlt' ~ull

"""~ ,¡,.,. auf,J,J <>i"'i.tl

Ktr.tn;tn.l.a .Jmri&J.._inn ~· l.a lm,'C'NcLJ 1\.lm"-nM..l el, \ ·.lll'llt u. lt ~o.rCJ~ ic)n d... L l 'ni\'tf"'.lll t,l ,¡... \ti~ttd l r.._-m.it\\kl de IJ,I.c, t. .._unl~urxkln tk U l't•m·ru.lal J.unk 1,kt ..,..u.., d.t J..i <:an'i"" .k 1'!"....,.¡., d.: b l ..n,;.w ,¡, \tou.:u. ob>Jt, b 1"""""' r .autl'JI'WliDÚ dr ~ nlá..::....

el \l.""''lt..k·ha rn•llcnu (llfl\1\l( m,,¡,., N<' llk!~,Mn, qw.: l1.a ~nulll·\,llln

u n Ulk~ itt..,rumc:ntat &: m~kn.al:•uo urh.uu n u~i~h."UIO u ('•"'''-'"''" ;1 U lh .1uon ..k.._~ ,,Jilioc•,,

1111~ ~"' m.il unptm.amt". u1mu ow~~unr

que d u.rb.mnrnu nu rnudYc \m cmb.lft't. l""'lri.;unu.. f""lQI qur

fiLo¡ \HLI Ulh:WJJ arqUUl"'.lUr.l\ \

unpuu.uu~" II1\'Cf\i1111l'\ ('11

.lpon.alll.lo ~•··m~.L,,I .1l l i'IIIUIUII .l lrl\'és c.Jd n-fJ.:)~I lll.lll' J.:

lU j¡()ll'\, lu !>lll.lal d link-O qn.; . ..J.: nlh 1k ,·u l.1 Lfn,ttcf1iJ.,J ak .-\!ta;nh:, lu ~,J.,

llfh,snir.h.l•~n

nun•.. hbn..tn..

UD

\1 f>NI. d aqumu "'''lun1< pbn~a (IOtJ;Jo ,(lfu:Uonc,. f'UC"O

qUC" d

arn('lu.:JÓO de la l'm\~ ..X \'A 111. IJi en d ( ..unru\ \k h

"' '"''¡~,

d

pmo.ummt.c .._unr~" QlfltrN..t

''"'UII.Illdu dkh.1 L"''f'Jli~I I"'Jhl,u• .kJUd que, t.UI .,.¡¡,,, lkl t'\ Uui¡•.W..t rur L etlatkAkiC1

U!\1\l't'U.IIt.ll"'O n1Cl\ lihUIIn'to

\.1111'-.1

uulu.aJ., lllfl•• lwc ~ rznkll (ti nr-:nmcus un pró:ünu, a.wno U

1\ ._ftLunuo, u •nu..kT.u 'J ac ci Clo(U.:In ••rlwa• UN\uwt11l!• \'!otJ ao..Ln-ú J"ll' dctutn.

1

IJ.n

\

R.t:' h-1 1 rnalkl (oun r \ 1l A! no Cun¡10 ' h

1\.muurn (

r

,

r ttl.l ur }o'\< u

rr.aiL"'\.. 11~ .a.IHl'\'.: ~11

h hlll'\:HUt" l>f ~lUhN Wllhlll 1 pul\\ 11 Y:~ ru r ll\

Lt

"'U'

1

che :wlung urbm l("kl>' u ton anJ 1n I.C:"".3 n ....asn rhc "_k

•-h""

n.am d,filn!Ofl\ ~ l

l

'Jl l'.k:

X1\t.('tfl

f?:l''

rht' "'u nJm•..tm¡•t

~tul r (

Jll,l. mon 1111p•n.uul)

r.K

nt 'i\l(

1un

In

JJ _,.

of he:

1

)\tiV11.dun_ l .,.,lctn.~un.

J,.._ 1 rt

ti

11

dlt'

01\'Cf.,ll)

•n ni

H.r rkk: l na ! f'<••l( tdlon'J l .md 1 l

\ 1h1. 01cJ111m ollhC ptl '"

ni'

d

JK. hu ldm

tn nq;;au\

•~· uuu~fu¡l\

hct{

'IOf1lC

1

;¡ ....

\

\.1

1\.U

M

t

n 11..1 1

1 ti

luonl

SWJI"""S J'N lCJW Hl lik 1" !oc Ju.,...l .nd

onl. .,.. &n .n.o ...,.,__."' htrN. J11e bro1 ~ u. n

1c ln. ou (\K...·( lun~o. 1 •J t11• .:nd (,, u.:rJJ "k-1'\k: ~uMan~: 1\

111

r u: ;~n.halt""

\. \u~. \lohiCh

r '' tbiT~c .u~. n

uh.'\ um

nmg ul un to d1.; "'

1

lu11 lt< ci•Jt th

:thJoU

'" unh '

ll4.1

1 '

\

1

"'

"'-

nt l

) tJ t "''U h ll 1101 IIU tpk'11 h\ buil.lut¡:,J. \':e nught wc!: ..unu.l.. ah. 1 m111 u rh.an f'-1' \ toh" 1 1 h ttil h• beu: li

ftl

111 .anl fk:.i\Y 111' um

1

11

lfrtl~


..

>M

"' 00


l. ASPECTOS SOCIOLÓGICOS. a...stw~:lokXI c:o 110 t>!"t' ,POI' !'1 c~t.wr-~to dto-.. -llt'S •rode".n t 5iendo e~~ oowrv.- orofllt::b r<k'K~'ldodr a~ .x:t''~s. DO<N dttn 11 ~.»110 a...· - !Hr~ ti 11' "00 foco. Of/t')()l.:tf ro lis -~kS Cll'«!l'f,OCIS tcml.l!l!M l. &i~ CC-t'd.N ~ llo.JQJ. r.fl ..... ~~ SI»«UOolt 1. C~~t.l.ll• ~.!c... lw.tcfl¡ M 11 IKill1dP 1J1 fdcicrle~ fA fftl S!"'W ttt!JPM o (J Wr.n:*l. M'(lccnf>"':ID ntetSQII r«a ~• ~o ~~ CfOIImO lf\l)> DIOlrllt.

l

~«16nlk! Df"!Wtcfl'. ti!WSO CJt!ll>(l t~ O !r~tllr:IO NfJCotiMitlr dtiiiiQCl)fiiiS drsti'MSQ ym,~pos¡bit.

Odao»CfJ( ~tonina f,li~.Mido fe liS Cfft OCWD'OC~QDitflOS UI.Cilfl:ll leodoS bS CO~ «' tJICIO S«<llllOJt~·!t~~t~:l' :om. o...,., t.t~ CDU1 asi. OW~,U!Jt.a ll';)cS.a Pf!at~4L'toP stran GtdOSOCtl C~ ~ CCWI4-'J0p,i¡\rlur lol¡lfl'lf¡,JJ. ~~ 1At ~~ ~ ..Ko itlda Ql.., ftii!,IC)dO l;afrft, C'O' Ulcl.af dt tcx-.!Mdo 'flfPt';t;J. por 10~ ~ Stll' tsC/tlltndo P'il Qlellf5 no 11,)::1 Ccr«f.tdo r. Pi 1 drJ¡Icjo eslr HCI>:O iObrl' el k!¡,_

Punto uno. !~ YCOlW.:.al Clilleflllhl'• ~r.~•• ·~ .1 ttu"K 10 ..ul,_¡· !' PoVl

es cid.! <fÓJ ót~ 0-L."'I,id.ISQ IIM'il ilt'Qiiltdos t' ttt4\IO~I ~S. ~~!C fUlC4 ..,,.

"":t'lfl".,.ao ~

nQS d.l v.rlf.H f'l

U C~l.t \Ice .sl¡lll ~-.

no IIKtSafl.J.'!IOR CO'!Cit~ ptrO SI.IM'IOS arndo

c~df~Jo~eaoarro~~~~ {Q'I~ IWS&i ~,ld ~pos~. ~\~'MilOS iQiídl CQW 1 t'JIIt.'._'NS 1 cJHt• lt l)rol<!Yil

lbtft Cctlltl C«~ C:.'llft fQ;II)O dt IQISU, COl \IIOS tlf(.~fm o ~rtt cet1 ti een~. t"' aantolems /ltdlo _, :\if~;,. dr 11 ccrtnd.i) "'ll'!ll(l'l:IS 1u0t1 tt,o111 ri"Slarill', ,_, onftfi o.t ~ ~ tlitrfOfll dq,~t H COIIW dt~ft.

Con ~tc:s qi'QS e~. ~~o C'iW!t'S. C.l'Of o Cla't!~ ~ 'W~-:-m f~..Jr:.. r~ i~l\d14 ~. (~ dt (/111 M~fl) CKJdft 0 ~ G.- ~ b

aNO:mrl ll¡ COSIJ o;~!' CICI'H!!la1 O81Qllf, cp! /lelft!$ dfOócb ~ 1 d:ttreJ».. dr! l.n 01t pOSft!r. O

ft!OI'. Jla! ~ CIOS!el' otros. ASI CO'l'lllno'MI 1 C"ati\IIY Pt!~ con Jll...!~ ~ ot1tJOI'II'S ~f líllriiSU lXIII ~:,.._, llpdwl. 1.1

tocoer_.oL ~ ~JI!'i, fl CW. elt.

pt'f'SONJI'S

(U)'JCIAII1.t. df ~~~ fl&tMf t-'rf~fO SIJUitnft, Dnet H1 ~ 1M.td1,. *"'diJo~ 'tqftldl:l f'fl MIUJI. o m liS !Sol..ctrou 4r wuu

of'l' ~ 'l!ft'W • • otl1 f,¡ lo1WIOO:! 3f R+ !Ir~ lbrt Ci~Md)

es:.. up.tOW dt CQII5lllV t1 ~oc:ocbllilidl coa 'tSll!'do .1 oco. n deci',llfi:.IIIOS AS~ Mc.J1do o

ccr:v,.

d ~ _.l'l~ do os.lborfolndotl ot:wf3 IWUTI ~.:t, et!lfl!lll, ltfM 1 tilll:tCS ciiiC:Cs CU,.II'I · <!dldts~tl', WQLt ~JI A:i\l(b) di U/ "!!IÓÓ QLC' 1to -o:l-.t lll'!f'Utl.V!'~"''"' trlblilt l!'llrio ~~~~S~ o~ r arr~ t~l(o fst~¡r... tlilt..\~.tf~,., ~P«Itr,lbiiiJlO .t:~luc#OiriO::O.~I.It'!t; 11 W, iU5

Punto ¡.Yt'~O

90" dt" ,:u¡¡- rt.H

Poru "<' :b ·'~"~ IWI' ~;,. !'\!lo .dio 1o

y lll<í;;;;;;:;,

Mdd.bVo' dr: ti· 'IOIOC.

,.,, er~ , " .....__/\..-1

~

t•

·¡ ..-

"'"- p,,

rotrr,¡z.,,..,¡

~o~~ Qll' ~ •

Q.

•'f

-

r I!IO'S .x.:- !1. ....¡¡,.,.., ......,.~

·o. No$ •.1.1 rKA;IIl

iltor

•.,

c.cwro. ~~-•"n

ti~·~

lt"r!IMttr,"trs.kA.JI YOI.-«I~f'rKA.Ir(Jf,

Punto tres. (n ts!e pc~o tf- ~ IPI'fCt un~ t~~f*" 11«t cw-c·~ pa m y * t Tlt'tlrt ~ 110 nvcllo. t·~~tCtws wr~tslftroU bitaro tsR IM'oo.o»: ~ 1rw<esct.lf dt tfimtr!e 1001 ú ro\IC!It1 n•C6d;l COl' fll'SIO dt 1'111 ea wer s.nos lbt.lliO$. o de r"'' fXII p.a¡r~tf- lit' COCICt'Otdo 1)".1 fl hit par~ Mil' NI OUf ~ ~ Cllct f!l IMf\!l'IO 1ft~ eo wr.10. ..:1 ~ ,..._.. ~ oi'.WI!" ~ 11 J.l'lll7•.lS 1 ta.f/ltfll , l'ltcf. "' ".tflt'hl"'!! ~·M"~~. ·oao• ht (~11'1 ~~ 1* 11 tC.dlcl, p,¡tl rr.q« br.lf!.r:ao., eci!IOdt:W t.,a (M t.SU.lllsi!YIJ fin b:ntJ NC"Jti'M ios :enti'O~ C~ f(i fWUIO~·

2. ÁREAS COMERCIALES. En m1 época de profesor de proyectos. cuando Intentaba ayudar a los alumnos tratando de que concibieran una 1magen o la esencia s1mplilicada o simbólica de un proyecto en estudio, solia repetir que un mercado, el mercado tradicional que se repite en nuestra geografia, es básicamente una fuente con un paraguas. El"l'"'""' ""'-c.1o .,. o1 m•r· c4do de Tovernes 81.-nCIVe~. que OOf 1~ 1irde~ cudfldo ten~~~

~nstolldos

ci«$1 <N desao¡recian. al'l!d•b.t rc:dvci® t

lli.l.;.

ruen!e p.ar" 1~ y una c.\berla elel'l'MmLI& Si¡Ul(!ndQ ef ¡u~go Clt II:S S!MphfiCaCIOI'les, SJ al (0'1tl1lt0 lfl l ~riormf!:n!t' dci!I'IIÓO !~ OJJ100IITIOS un¡ lllfvtfd. i!)MK~ e4 SUpet'ITlf'f

cado. Y~ 'r p()(HJITIOS l.fl.1 plaz• de aparumirl'llo. un h~Qf'tl'!'~l:fc:.ado

Como Euroo.s es tlf"a de meteados.los frarcese-s nos prop.¡~OIII.J Gral'! SuDetfOt. cue-!Kk'mas de-J ¡t~'o. del p.ara¡uas y del coche, lcKll•!¡!rl un uu,fo o-ara QUe la comen sea mayor. te atraQI!fs de corrcwar y les de,es m~ts p.as.t.a MIJ)' lfances. Pero 10 amtuC.lM> ltl'li.\ mas 1...00, no olla Lanto a com.da '1 a!kfn,b l'labian temdo Wl'lilbkl.ad de C:OIM!rtM un Qaramo en la e • de Stnar.o m~Ctrtlf'!\1 o •n la M Colón Villfonelaf\.1, Y los fr,Jtlttuo~ 1\aC:I!'n t~n POCO t1'll1 arl:ln~ la )'1 Ck! oor !Y Gran Superl!Cie, hasta el pooto que le ¡tt~tt' ya no sabe q~~e- hat-et con el carnto. conwrtado eo un mcotd.o entrt 1anatlortn, camtsas y harnbtJ>¡ue.id!.., porquto¡t.nto al h•petmercado ttrOn ap.arec.e en descarada cO'fTp!!lenc1a con el ~~t~tentiCo C~1tro Comert•!llun.- &ok'rill c•da ~l mM complleJCI.D de tl~S dNtrSJ:). AICO aS! como ~·el t>·~ promotor g.,,,.,; 1nj s d•nt:ro ,lQ.ni.Jit dolo<o'<H01111'reo>~es • .,..,.d•..-.clo "'"'«dero• La conflgurac16n bás1ca de los centros comercia-

les responde a cualc¡u1era de los sigu1entes esquemas: A) Motor (Gran Almacén) unico: el recorrido desde la entrada al Centro lleva al Gran Almacén.


Bl Dos motores: Situados como polos en cada uno de los extremos de la calle comercial o mall. El acceso se produce por cualqu1era de los lados del mall o por ambos. Este ultimo es el caso de Nuevo Centro en Valenc1a, con la pecuhandad que el motor es ún1co pero desdoblado físicamente para duplicar su t1rón. C) Vanos motores. generalmente cuatro, y s1tuados en cada uno de los vért1ces de un cuadrado. a través de cuyos lados se produce el acceso al Centro Comerc1al. Este es el esquema del Mall ol Amenca que veremos luego. Centrandonos en nuestro terntorio, nos encontramos con una exces1va cant1dad de •centros comerciales•. Con respecto al modelo amencano de referencia, el entre· com11fado mienta puntualizar la gran d!ferenc1a con un auténtico Centro Comerc1al. El motor es dishnto en el ongmal y en la copia: •• ..,, ., ••E••"'"" "'o,,"". dtstonodo ..,_.••,. lt'

:t 1.11

moda y al

J!oJ~:v

ubllzando 1 · conc:f'Otos troldltl!lMk>-\ qu~ MIOI,..7~11

motor t«t la all'nent.lciOfl. oue e~

~T~J ool!1iC)n comete

.i ~ro;e

.:ortos , •'O Mte se hJ coolldo tt

el emx de mtlGii! 13 comor1 <.JsiJ¡o de •11 comtd.l d1olt~. con la com

Cll.l OOO~lCi

El crec1míento del modelo amencano se ha produc1do con aumento del tamaño, como consecuenc1a de la mtegrac1ón de mas motores y por tanto la acumulación de maS bendaS bajO SU CObijO. ( s dec •· t''11~ cu~·cjm.f"l'lfO r10 · ' ·;upo~· ~lo llrlll •o,llft~clón o degel"atr~CIÓ~t del

:on·

teuto matuz. lodo tgu.t' •¡wl. p~ro mas •bu~tto y ma" ¡:rtnde Hue...o Ctntto. ton cuyO proyecto tr.tlal p.atUc.•pé. y en wya!llle~ta !l ella ac:IUI'IIInh•nr~nao ou•ncr.- liño• dewouts. rt~1.oond~ como oocos CMitros Comewa!es ~~ modtlo o1menc.w10 CN~~•nal.

3. ARQUITECTURA COMERCIAL. Pretender hacer Arquitectura con mayúsculas al proyectar un centro comerc1al es eqwvocar los térmmos. La v1da comercial es verl1gmosa, cambiante, y su cód1go cons· truct1vo muy deflntdo. lo que nos lleva a una ex1genc1a amb1ental escasa o mnecesana en 1magmación, en cuanto esta se refiera a la aportación formal del arquitecto. ~.11.110 ~tldos

f!nl.a c.octc-lcf.a elar1lo. e4 PM.,¡u.as .:. r~e..er.l, t-

coch~:-

v~

.t~nto,

ili ·l.ldo!. todo!~ ell~ con cnteno~ pw&

mente comertiJics. DOCO Qt.N."CSS o 111\l'f oMI~íe.ldO M-'~"~* o)IIJUn mg~edlf!fll' ;wqtJ.1et10ruco .1! combtn.tdo, prob.:lb!tm;.'O"IP.

\ólo :adrmtf l.l'l.a JU1ml• o vn• tod~.s de l1món. lo V!!l'emos rn.t\ foKdrnenle 1 con tnei'IO\ ap,l.-.lonam!fnto profe~•on.JI '' obwN:t

mos 1• «.@l""l!'l'atS de uf, ITif!fcJdi!lo t<~l!efero. Comf'rcl.!lrnentfl P4!rferc:to, como son todos ellos, orclenatlo o t-»eM>~Tallz~ su e-soonune•dold seria .., error. no t~ndfi~ uon«Jdo.

"'>

~"' 0 0

tkiJ O.ttlla bu~n heeh~ no l'tl!(~ltol 1.1'1.1 meno <IRJ!tl~lónn:a Guasarf.a y cometi<J reqlllefc ~ ma!l ..J tliQI.II·o~to d1~ ~ IJfl re ~1a1,,.,r !e n.1d.J t~eM QVC ver con 1.-, calicl¡,d de I.J com•d•.

~1110.

un¡¡ me 1 con S!IIJ · y ooco

Pues bien, en térmmos comerciales, donde el marco arquitectóniCO es de v1da corta y mutante, y el metro patrón es el d1nero, la arqu1tectura llega a su mvel máxomo de aspecto de serv1c1o. Los ed1ficios seguramente no pasarán a la H1stona de la Arqwtec· tura, dificllmente podrán tener en el futuro otra utilización, e Incluso acabarán su vida con un aspecto totalmente d1st1nto al proyectado por 1mperatovo de evolución comer· c1al. El arquitecto, eng1d0 en portavoz de la colectividad comerc1al, puede decir como mucho dónde hay que poner el grifo y qué grande ha de ser el paraguas, utilizando, si es honesto con los demás y cons1go m1smo un lenguaje apropiado para que el consu· m1dor, d1verso y plural entienda el recmto, y su lectura al ser fácil contribuya a la compraventa, mi:\x1ma sabsfacc1ón de los mercaderes, nuestros clientes. Hbda m~~ "'te! 6t' ,, ftlt('ntliOI\ Que! cue:.tJOn.V b C.b dJd ¡,tolt'Saoo.JI de RotrJ~ tloleo, l qult'n dTwo cumo pt•rson · y como a•ou•tetiO. Peto 1\adD m.s~ II!'J(J!l di!"' cl!nlto corrol!tt ~ Qtll el premado proy'eclo par terceros t•tulitOO l1:J. tn Bite~

La pregunta es. ¿Qué cntenos han de prevalecer en la génesis de un proyecto comer· c1al, para satisfacer o atraer en primera mstancia a los comerciantes que han de esta· blecerse, y a continuación , con el mismo proyecto. a los usuarios compradores que van a mantener el centro abierto y vivo con su presencia? La pregunta, en mi opm1ón. tiene una respuesta con dos aspectos muy diferenciados. El pnmero se basa en la ub1cación, y son las razones por las que el comerciante esta allf, ¡unto a aquellos y frente a los otros. razones totalmente estratégicas, en las que el arquitecto nt opma. El segundo se basa en la configuración del pa1saje comercial de las zonas comunes, porque las de cada t1enda dependen totalmente del titular que las adquiera, no del autor del centro. tiay Qlk tenera.- un 1)3isajt' atracii'IO, &fatO, ltglble )' cOmodo, n.ld , ..,. ynldl meno·- Peto CU!Q que~~

e-\Coger f.l copa p.Jtc·

qwen se lo bebe son otro

combtTI.sdo y I)Oile'flt' la f!Utnda, y como mucho, 1¡ tod 'l¡•tA de hmón. QUttm h.tee. el c6c-tt"l y

~o

y ttal

4. EJEMPL01s-- ..

en lo

-

· arnnde dl Jos Eslados nidos. COtluf\a sup¡or·

ti n neto • e (!Jr oNon

•~l.

de

o

.UiliO!:t. Octlo~

1


Un m•!IOO de m2 wn mucho~. Wtlto~ Q~ rt·'oull..t rmpo~rb~ rt'l:orrer1o lollWrn'nlf' en un óii, .,...000 30fiS•1a UsarlO e~ ma~ com

phc,,O. DOIQut ack'ff'IJS d'! cu.,l•o ¡r.mdl!!. o1!mdCtncs ruuy famo~os. en USA. PO~ moch.t\ 1>Plldai de mac¡. di" l .000m2 dt sug.ert~~:~. caSino. tc~r·um con l•butOt'lo!'.S Qutt t!' d.mlos btlei'IOs dia~o. y una espeqe de Oi5lle)'tandi~er•i con IO<Io 11>0 di!' ca~ruseles

doe los de ar•lilt. qur !lo,!( ••,, 4:. d~hc~ot.~ d~ lo~o I)~QuL'f\01. v alguno .. 11W)·úu!s, lflefltras ~ res1o de b

lunde t.1

temll.a

··"'

lodo et ~pac10 pasablt es ctlb.tfto v 111 llttnO'liera arhl.ci.,t oermite Qu!! v.vtM M•llonti de compr.Jdores aooales esten a RV$IIJ

deotro l.ltd II:'CIIltO. El coche -~•a med1d1- es!.l ubicado l'f' ed>l~10~ ;ti)Mie, detiC.ado t'ldtr..l11amente a at)arcam-ento. oor SO cu.17 ~ s~ Corto'tf"fte ~n mQOJio de n;td.\ m.u, ove de st mr~mo. U'! e~W:anto. Ú.f.i 511u•do jl.il•lo dl d('fopucrlo di! lf=mf'apohs-Sa1ntP1UI, crudade1 ¡etnl'-la\ (fwlfl C•tltsl, mu b•en $111M\6lS, uruda$ o sepat.,

das por el M·'lo•~~•PP!. que suman • m1llont-s de habrt&\tes, pero Ql.te no son 16 ilflica f\ltnte de Cllt'n!ts- dcl centro. EIM.1t~ <>1 Alr!etJC• ~r .llrtn~>r.l..t cJ.rt re.,to d~lt'!.lado dé ~sotit, C\1)':3 Ciudad

•nme-cllo)tn Si¡:ulente en pobf4c.IÓn es de LOO.OOO tlab t.t'lt~s. y poeóeJ I·IKet otffi!CLimi':Rtt• tnocf10-. tramos de lOO o 200 Km. por canrtN-a \1'1 v-cr ~..n poblado. Todo cl estbdo.

v I.J1'11btl"'n to~ MI. Cenho, por f"..U

~( IWM!tJie-~ ,¡o;.""'

11!

st(' c~tro con lo~ m•~ma frecoonc1a que )Os va&ent•.tnO-s vamos POt etemolo 11 ~vo

uubn:~~tt.on pc!~,;d4 o~l•t'IODVC:ffo, potq'.l~ e-1 a>*~On

es el vehiCulo de acceso maslrecoenle.

Estamos por tanto frente a una dimensión comercial dis~nta. Mayor tamaño, mayor oferta, mayor área de influencia, gama completisima de serv1cios ..,. ,.hstoc•n .1 ..,. y"' ~¡,~: J. ,

v

.al rr d.t.w "1 JI pa¡i MIO. Al ~tt'fo. :11 e~ .ddo '1 JI artr¡u,l.ao. ton ruta del bahlao •nck!!da con uno de los PI;J!lol'l Hoky

....ooo mas ¡rand~s del mundo. como Q!l'fn ITI'..tl~-' utt..l etOI~-..Jn!Nitl .

El grado dt rnUuencla Yf"l lirón es fal. CIU" 11 m.ayot Contffltraclón d~ hot1:1t>S to M11W!t!apohs St d.l alrededor <!el M.lll La gente re'>4!tva oo hotel. toma el a\1110n l~ttgo VI~

v Vl.l).t ..,, tan~1 p;¡r .\ comprar d.sr,mte vbuos tha!i ES·PEC·TA·CU-LAR.

todo eso de ooe alienes l.t liiPilmli 1.000 m2 )" (llrtr.. l•n!O\ lito t~lrt\6Cen, !1 ernplto.!Mio QVI! n . .thPIV ~ ,..va ·.1n

lltiCrófono con auuctA&re$ para Ped1t fl43 .al tllmadn y no 'Ot'nDrl lll v~nti ytndose fl tnts.mo alllrpO'>IIO a por el par. Vrl fom C.1.1se del bar qu~ el soltlo •Hil'fllk' a 30 o •ID c:I•PI'III!'\ fl'lll barra. ~OI'•Herdo, y~ QUe n.ldH!Mce~ le Qlle¡.tr'>e lo mas m101fll0. Como dttla tl'l cartehlo en el escaparate di! un.a I1C!ndll l!fl N~··..¡ Yor~ ¡unto al Pflrt\t.f 1~1e1 )!In f'lai.JIT!brKo Que ..; h.ace

20 ariOS: (Y ma!\ana ~. Aménca! A.ceotafldO que n•l!Va fOOtte dt.-anlt> 6 m~~es det año. MlfWIPapo~·. Mc.rt.o mcwM\if' con ftt~-dad D'lf un nl',·cl SIJI)f'OOf para evtt>< -'-·Al

igual que en otra ciudades canadienses. como Calgary, se ha producidO un pasillo cerrado, de muchísimo uso. que recorre todo el centro de la CIUdad, conwtién· dose en un mall por donde va la gente de un Sitio a otro y adonde necesariamente tenian que acudir los comerciantes a vender algo. con"' """'"'"'"'• l"til<>eo det f)UOflt• ••••• •• r1 it'nCt.),

y ta rtfecenclo3 d0me~t1ca del poL'fll~ cfo:o m.td~a que- ~..aba a la est.lc•On d~l trl!rtet elettuco JUnto, la!i lOfres dt

dt> oferlcJ~ nH!doilnte hoscos v tendf!'re-te• en los mos 40150. p_o¡ l.,ctl COmcM'frtdf't OUI!fl el <:•~do p.t• ISO Pl'-3ton.ll se h.) convtrbdO e-n u!\J ',e:~.t tomtrctc)l.

Scll;)fl()!., Qoot se: ll~naba

> ... ...... 00

Pues b1en, el resultado es que por el nivel de asfalto van los vehículos, pero la gente, con calor en mv1emo y fresqUito en verano, ha decidido moverse por este nivel supe· riQr, q,¡e ~demJS. ttC'tle ll!'tora el ~tr~trvO clf 1.'1 01l'lta COmtt"C&.lf (¡).)~c)r 'il~<IO tsCol!Polliill.'!.) '1 lo!. comete~nt~ 1\611 po.¡esto tcxlil\

su.-. rnunu;tone\ en este nNtt , COI'flllt~~t~ndoto (!n uf\11 selva ton &a <l'.l~ t!Jy qo~ ,, ap.JII.Jndo LJ ol~la coll un rn3Cte.te para

Jbf•rse: oaso.

••1 es, et t¡oblo.

Ya no hay escaparates en las aceras. para qué. Las fachadas han sido trasladadas al n1vel de peatones. '1 como oo "'""more ha ~~do ••c.t lltlz4r 1M e 11!s peaton~s a ,,,ye. dt- los ed'IJC~as, con tttcut'n c•a 'l.»y CUJl' ,,travesa~ la pl.ltll.:r de c¡.bBiefos (lf' ullOo;. &•~Me-$ a!mJ<.er.ei OJr.,¡ M al 1Wr,., o ~t 111 conctetlo Se llama N1colet Mall. Volvamos a la arqUitectura. No puede proyectarse un centro comerc1al s1n conocer estos precedentes. Ha'! tt•J,. tcplantear!•' PI Q•·'* os f.'"'P"domt• ti'ngan,.,. v"t'""'~ ~ liiOllttria.s q~ ~I\C.a1a aJ:en'"' Algo no functona b1en cuando d1secc1onamos en vez de umr para la fuerza. (J.I.tmos voiV~tndo a l.t t•efM1,1 de twlmo. perdón, pequtr.o comerciO. sOlo c¡ue ~lvada~ dentro de las ,,\levll:~ c:Jft.es ove son tos t.C''t1ro~ C.Oihi!I'CI.11~.

(n un.t utd:ld c0n10 Vdk:tlt.lit no pu~dt! h~t m.ls cen!to~ cometCk1~ QIIP oo.-.ptt(JI,lfiO~. o (JI.¡t 11'1\IJIJJ.

to' Otbe h.tbtf ~ho de todo. cor<entrllndO. 10n..OOO 'lll1lllt1Qftcando los se,...,c>Os.

Centrar o centralizar comercialmente quiere decir poner todas las fuerzas en un recinto para mejorar fa organización y el serviCIO, '1 que ao,_ trcmt.a 7~~ete erv:::argado~ de la-s ",tta~f'n"oo,sean los tf«".,.a y s~tte e~ados di" Cbold4d' <M una .trM t•efld.llen un Gt.t~t Centro Comerc'-ll

Esta puede ser una de las m1s1ones del arqu1tecto, o de una especialización del arqUt· tecto que 1nterv1ene en la géneSIS de los centros comerctales, como Interviene en el modo de hab1lar. El arQuitecto del centro comercial no debe dec1dir solamente el color y la textura de tos paramentos. ,......l.l~ tlrpers es.tan blí!l1 ~ PIO'o'(.'(hilf

''')WII.alti!Mí"'

Que el Pt lk!~a ~

le, y ex01gerctdan-

~~~'..q a

do ti( ruto a

y hcly q"e tomotitf c.om

;eSa~

.,.... ,.

JhJIN!1lte• ' en la senda comerc•JI ~(')d. el(' un modo~~ o •n•ti»

~1ros

hNit~

~

c.omercwles, .eh,, tl'i\II'I!Cif •

de~ettlre-

••

o CIUI ron IY deben) eo;tar tatnbiet en el p >ximo oue se abr

1

\

1

.J


m a 1 1

~路

--

1 1

1

~E NTRO

IAL

SAN

AGUS

'


1

\


\

l. SOCIOLOGICAL ASPECTS M aPf/5a' Mio a obsessed by~ ~JGI' ct trlcne arOtRI rr1t1 andas 11 ptO(Cllld and Sh.Jm!ftoss ob~er ol r:er .rtb:le~ rmtehl ddilt! ~ Clrl.tl'fl...,ho di bt ttxi'IC rbcl ~Ji¡ 1iM011 w:•~ rl• folor,q COMIM!t tlilltl;

l.llot)' """'lor ""U!h m¡ured lor bedtlbl!2 T<ltjlljllioc a.or.n b.lstd "' ft.lci'IJI "" v.ttJJt>d eó..., o1 u""' 01 rJ 11"""' """"" _ , ¡ , m. '"'rto~s c1 w.:~ ""r ti>M llftd totecOilt to t'le llt.Jn!SI fntn:l Of {¡m/( meli'i'le1flltl 1~ most jWI)enef. J IJSf «ffllft, 01' n-et srol8! ~ c.ad¡fd n. m e~~ brUfliy Mtdoste'IUbOUV., H poUO!t. H.fN¡ Uld ti thrs, wt CI'II'O tktPH .t~ro ~ ~ rx Jcv Chq~ rh.M Me lyPic.il al al me mer.bffs ollfle ~ ¡rOIIII .e beb".¡ :o or wr c.tn ~ &ht

be'-""

'""' Jub¡O<l•hdl-,. t.ril5 .... - · 1M.~~" olloppq """"· 8 11> 10""" iJ'¡""" """''"'"'· '". -..u.t rm~ 11111 1w 101 oJito • '""' slolt .,Ji> • QWitf contM ni 1oo1. ,. t /!Id lit#""'~'~"""'""' tor rv a-.l Jt.IIM ~ wOIIII"'"" 541•

111t"""".,..,...,. "'',.e """'<d., "'

Point one Exceot fOl ai'll SM1flU. tráll il"Cf ¡er.rw moncy ro sur~t.t' ll r:.t cWt grl'l;l 111 «rrJfA M'!l .wctrt«lurt. Wt ~» not u$UJI)' "'"-'ff to fJtd !liOUtfl'l ot ~ tD gtf tdd ol Wtto.tr lf rs: rN!Iw M toitW ttr.rd Mld ~ 1t1 CC1 hfl!ts 101 somt rmt. no« ntUSSM')o tlv,'Y\C it. bA 1t tJ.st l'XM1rJf tila! we II'OUid ret ~ sorne~ w'lfrts •tt fetr lb! JI

JiJit!lg confiT'll!!f 011' tillloK.liY f.or ~. 'lt! possn.s lft1r hlf and bt,grl to w.l"'llhe nt:d Mt. lrllii!'JW ir be' car. a

~gc C!llb't, SM.f S-'~oH 01 ,.,sr SLq)tf,

etttt tf'Jowt~ 'ft 1\lwe 1>-vÑy liad &meto drtest b'cll. .ten 1 ftttnd ~ il tuly dleJO ~- flt ha

ÓSC'Oi'!l'~ aflere ~ tood iS ~ eM n~ contmt ro affml

our ~!)' w~~ tf1fw dal'y ~.rr.ftlts, ssr..t8 orWp ~ or aper$~, b.C

nrusswlty !r~l. ~Iba! tlll' #'qs:" 1105Se1S. ~ tdftltt, NI" 11.-~ dtcd!d ro I)CWISS. H cpoosed ~ lf'IOit lt!dr f t ~ oosseu. O' ''ther, h.M dtodtd to possess. shiiM! oral lenl r.~e OUI dlnc!er. h 1r.rs w~. dlar«ltrS M¡flro bt Sl!lpt'd, •t't fi$111 W rurtsn I'II!'IISIC, )r.tr.:Wt (llllltf!C, riliAOC'Iflltt-lr.r.tl, tY cmn.t. tft cNr'Ktlu n•!h 1

""''ttty"""

cu11urt f-.l>d1 t wf t•~ m.. n "" ""' ""'" l'ur """' 5014, l>ll«i 01 1 ~~ oln r:w ,...,. 111 01 ttev sht..., iC """'· 111 "' """ ""'' trnt ar thl!;t use(/ th8 .sp.e ~ V.hen the e~ fOf WIWI'IIbon ó (liJf ol ~top(lftlQil fO ltle SJlilt Dme eo\IQblr. ;t ort~ .oras. "!len ~ saend mort 1rneix!Q¡ tor or bv1q rne ~Jf'CI

"""- Blld frlOII1I ti\< ob¡o<t, . . nkr"l"' /loOI;fllecants cllwod,ro tilo..,.,¡ o1 d<s¡u)TC •ariJlrllt ''"""' s ¡ - ""10\<1>11" ¡>oy to sucll c~s N ht/stte IS ~ to m mtoo II\ICJI, 111' h)ostMCM ·.ray Tflt rrsmr ;s 111t •'Ol'kabok. rt1t pers~m ~'flo m bcm ro..,-a:-s delt'.s noc kno.v t1ow 1t1 do an.f.hrl.lPI' r rrom work, ~ r.o ~ tNeSI an11 ~Sf.

Pomt two Ir ó not t'u! ll~Ñt iS atl)~ MO/W r.!h lh! Wfr8tr:d ~ 4nd lfWliltJlt:S. 11r!u eru.'!St Jltrolie!O't so 111 H 111"1 CC)'Itfri!N, iS M U'IIAI93 t1l

o ¡>

:gg

"""""""" n ,..,.. 11\oy clo ftOI 011 ol D<til><s. 1/1 DI~·~ clo "'1 '1Ó otn Jbt( pul 1IW ltlfff 01'1 Cht Sj)O! ~ dl(l)l LJío¡ X00t W! M! w-li!I IO COIISPTIC! 6rJ ~U! \'l•,tl¡ C~ .rid l!m'~ Mt\ JIVflll ~ bt~JOO a m lrom M! ea len. They tt'xb liS tlle ii'AttSe '1ft «cllt mblow llld QJt • . ~ Jri'! us rtw lltYbOn ot l!torma:Mn ttiJ! mM.es 111) our ~W~Iit~e lf'ld tM.es U$ ied SJhslted'. m• 1illOif .J~ar 1un bU! lrt~r.~ldond.t1 tJt<

~- "' '""""'"' ""' """" ifOOld tilo -

.....

Point three

.....,,,m;¡ "'*>lll'd .... .,.

l.n

sull¡tct ol ,..,.,.,.,. ,,.. .., rtCJit El""'

Tb:s 4 . , . In~ fiPPNttd 111 $pJIII abOI.IIllftteQ~ IlOft SOMI. YOitt-..rvcl"'l! b&.tl ~ 1 te, ad )'OitiWtd kl s« •Mclh.tll!lltiOirht 1~ ~ ll'1hoc>li"'lt al ""' loon ni OM

"""'*

·~ lo B<ltlni fO;'fd "lY ~ ,..,. ~llererol p!Y.es 01 ~ a llllll<lt crt e~

1,.,.

I'Jiotllled itl MttfCJ4lt Piti6Jt IOf 'f(N llofltrl! lf IS 001 fJ/iy ülfiii'IIW'ttfr MICf coollll Slli'II'IVf il\d'JOitwf rol~~ M umbrfll. bu! )Q.' UIJ hlrttl .sbcti! parb¡¡ ftnes M1d al ll".e shap5 thll1tt'ft scat:ered Jf Mt lo-MJ •t ~ondtt 011e tooll~ ~ de.t~ fet )'O'Jr cusrQI'TI n.s t~rtliy r,:e of •.l'IU¡es n corN'orr was ll"!t brth d Commrtc&ll Cenrres., cv counrty

l . COMMERCIAL AREAS When 1was teaching project design and was trying to help the students to understand an image or the simplified or symbolic essence of the project being studied, 1used to say that a market, l he traditional market we find all over the country, is basically a fountain with an umbrella. Th<!y cOtAd ••• ,, close ., h•nd •• ,.,.,••• BlllnQ.... matk" llllhe '""""""· whon lhe s1als tf".at Vtere Sét up eacll d~ d•sappt~rCMt, all lhilt was left was a tountaln 101 clean1n(l and 1 bilsic root Wuctuce. In tht

same way. 1f v.·e add a refrigeratDf' to lbs Slt'l'1(11tfl~ s~t·uP we h~,·e a superm.lrket, and 1t we add a park>ng space we ha"' a hypermarket

B«.ause Eut~ is a l.1nd of mark~t$. che fre.ndl came up mth the "Grande Surface·, ttle "lar¡e Surtace· h_ypermar~e t or supe~s:toce.

M .,.,·ell as a IJl), an umbre!la and a park111g spacr you gfl t~lro!lty "'you can buy more.. so you un gel your h!l of

shOpp!ng Md gNe Ulem lots more money. Vesy Frenc;h

&11 1M Amencan model was more attracttvc 11 d1d 1101 smel so muc.h ot lood nnd what 1$ ri'IOf~ 1t manag~d to turna w~telal'ld trtto Madnd's Calf..c Sefrano, Valencia'¡ Calle Coión (or Londoo's Oxford StreetJ. So the: frel)(:h made the akeltdy brge SurfbCe latge,, to the po1nt 'h'befe ptople no longt'f k~ v.ilat to do v.11h tht trof'.ey, h got 111 the way among the carrots. stuts anCI t\ambufgers because, l.llblustungly competlfl¡ ~th 1M real Commercial Ctnl!e, ~:.n ¡ncreas1ngly corno)eK gal!ery ol a5sor1ed SllOOS BPPt.Yed nen dOOt to lhe hypermarket that w~ suoposed to be tbe s.tat attraction. 11 was as thOU&h lile hyoermartcet tbat had developed the Slte wu malung mOte monev by letMg out sl'top spact ll'latl by s~hng ~nshables.

- - -The basic layout of a 'al centre tS one o wing:' , - - - , ingle motor (D rtment Sto : the route fro the en ance the Ce tre leads str · ht to the De artml!'l'iT"'!~. B o motors: oles t each str t o mal wh h ha entrances


on e•ther or both sidas. Thts 1S the case or Nuevo Centro m Valencia. which is unusual m hav1ng a smgle motor that has been phys•cally split in two to increase 1ts attraction. Cl Various motors. usually lour, located at each corner ot a square. The Commerc1al Centre accesses are on the sides ol the square. Th•s •s the layout ol the Mall ol America , wh1ch we Wtll talk aboutlater on. To concentrate on our own geographical area, we have an excessive number or "commercial centres· . Tak111g the American model as our relerence, the quotation marks underline lhe big difference between these and a genuine Commerciat Cen!Ie. The motor is different in lhe original and mlhe copy: n••• '"'m"' " ,, ..,. o•more .,...,.,me•• t.lores baSICa!ly de'l"()lfld 10 lt"liOil IWld hotN"I'IOld ¡toods and h.11111:,hmgs tto

liS~

tt.e

lr~l conc~pts

tnat nte beg)nn,nq to

rathf':f •MdeQua;Htl '" IM !alfe• IOOd 1\a\ l>ee<'l u~l'cl 10 co"v I'M" n'410or, l\tuch "'' n•y op¡n1on mol~es lile m.sta~!' ot c.ombm1ng !he al111ct•oll/ch(l(fl ot bUytn¡¡: d¡¡1ly tood nfle<ts w•th ,,.,~,e¡t,.n buv•ng

t¡..,

The American model has grown by 1ncreasing '" size, by incorporating a greater number or motors and accumulating many more shops under their w1ngs . .. ••••• """''· '" wc..,.tt. fin 1101 Si[tl'llhtd .'lny Viflll110n or df'j!trn:·rat•Ofl ollhc ong_¡'l.ll conc!'Pt C'\'erylh!n& 1s lhe ~me ody brgger and mcn ot lt 01'11" Dlll!e

tew C~rc-•nl Ctnh et~th.i l o~n~ ....'t'(~ lo l'n' on~:on.:~l Arr•N•to)ll rNldcl (¡ Nu~ Cenlro, "'"'ere: 1'ftlllfked CJI'l the

•Mtal tMOietl and am now ii'I\'OIYi!d 1n •ts mod.:lnt:.JhtH'\, f,ltetn )'t'~r:, t.nt:f.

l . COMMERCIAL ARCHITECTURE Anyone who expects to create Archrtecture tn capital letters when designing a shopping centre is bark1ng up the wrong lree. Commercial lile is a giddy whirl ol change and it has a very clearly delined building code lhalleads to a dernand for ambience requiring litlle or no tmagination insolar as the formal contribution or the archttecl is concerned. lt ...,¡ DYl U t: t.lp, llll! umb't!Eo~ ll'e .mtngerator. thro ut and the Hol~y 1n l11e coc.kUul sttak.et at~d shake thfom up Yodtii'H,ItMv comll'lt"IC\itl cr ltnlt l"lt•e '' Mt much room t.eit a11d 1woulcf be \l!ty danr,er~ to add any archllectural!nQ,.dTenls to ¡1\1> c:ockt,d, tl l)tob¡bl1 eN~nol tJU:e 111t~th mote ti\MI .- wert'l Ot' a IM!i' ot ltmon Wc W!ll ~ ttl!\ mme clearly and w1th tess prote~s•ooal parf•a;;_ty 11wt

lof>ll 411 how a ~llfft ~r1ifll S()llnR\ \IP. Comn,Mc..,llv

aH lflge tJ-,e'tl or faiiOR.llise thell' ~pontanecty V>'OUid be

;1 tni~Jite,

, ., Cltr1ect ttttr llb a•e. ~ arty .-utmot 10

11 wOIM bl' scr.sel~ss

A wek~ed pae ,_, does not requlte an .vchltK1ural V.lm1s,h. A! th&•s n~ to cW, ch.llr!o !ll'ld IUSt else llle t!lQUISf!t' des1gn ol <~

re~taatant

;~00 e attt

1\ a sp.KP, .a 1~. sorM-

hJS oolt~mg to do woth tt.e qua!!ty el the lood.

In commerc•al terms, then, where lhe architectural setttng 1s short-lived and changing and the yardst•ck •s money, architecture reaches the htghest peak ol its serv•ce aspect. The butldtngs w1ll probabty nol go down in the annals ol Arch1tecture, they are unhkely to have any other use in luture and they will even end thetr days lookmg totally different trom the ongmal pro1ect tn obed•ence to the law ol commerc•al evolution. Ra1sed to the status ol spokesperson of the commerctal sector. the mosl the archrtect can dectde rs where to put the tap and how b1g the umbrella is gomg to be, usrng an appropnate language <•1 he/she rs bemg honest w•th him/herself and w1th othersl so that lhe d•verse and plural consumer w1ll understand the layout and tlus. bemg easy to read, v11ll contribute to the buy1ng and selhng process. to the maxunum satisfacUon ol our customers, the retatlers. rar ae 11 trom me to QI.""Mt•on Ri! ~el Mone-o lh a prof~onil c•wre thon 1'11~ llll'l prOJi!'Cl

t adm.re rum bOth •~ J oer~n ond ¡o, ¡n \llrth•·ect 9ul mere •s

.., Bnn:elona, IG'1\ll<h trwo: pvltl"S ~w-"~ 2flll'n 1 Dfi1f'

The question is: Whal cnteria should prevarl m lhe genesis of a comrnerc•al project rn order lo satisfy the retailers who are going to be setting up there, hav•ng attracted them m the ftrst rnstance and then. l'lllh the same project, the buyer-users who w•ll keep the centre open and alive by being there? 1 believe that there are two very difieren! srdes to the answer to this question. The hrst 1S based on the srte and covers the reasons why the reta•ler is there. next lo so-and-so and oppostle such-and·such; lhese reasons are totally strategic and lhe architect has no voice tn the matter. The second •s based on how the commercial landscape ol the public areas is shaped, since those or each shop depend enttrely on the retailer wtro acqurres them, not on the author Of lhe Centre. Wc l'ol'•'t! to cr~.slr , oJitft»tll\'t•. ~.1-wnt, leg1blt: j)'WJ comlorWb'<a 1-tl'ld:.<:.a~. tlOII'ImiJ; more .,lld

noll\wg more! u!L..;e a tomm!!ttlal

IW*'IIrl,, le~~ aut l bcll~(' I!\Jt tt4 1') I!IC.' t(!Uf'loJICC\1

ol thOO~I; ltle f!QI'If Rli>!o for tl'le cockt¡Jif and r.tllll"'l"' ~~ chf.'Uy 1)1', 41

mo'>l, l'ht h,.,.,, of rcmon Tn,• ux-1~ •:. n·t11ct.l il!ld dlllflk by olt:l!f\, H~$11 Wl tlue

2. EXAMPLES ~¡¡.,the

1

biggest CQI'AI~'\a;l Centre

1

>-

N"' 00


-

mott complk:;m~d. Otc~N~se 4i 'lli!• 11 tour very f~ 11'1 Stle, deoaf"t!Mnt st(n.s it ha~ a IArgf n•.nnber ol silops tl'lill are a!l over l000m2 .;u "-d •s a c.asino, .m aquarJUm vmn s.hitllls ttl4t say h,.llo and d k•nd ol Onneyl.and f.!ur¡t(IUI'Id \lr1lh atllunds ol attracuons ot the 1ype: lh.al m¡~ yoo "Krt!c1!n. wMrc the k.d!> and sorne adults CM'I Jta.,~ a great ttme wtl•!e the rest olthe lam!ly '" spendir!g bke lhefe's no tomotrow. Every possil&e space 1s under cCNer and !#t• adt'•c•al •:mosphefe ma~es vanam t!\11!100\ of custo(tlers a yeat tel!! comf0t1able 1n$1de. A WISe move 1\ th,n 1hct cars .-e hou:'lf!d 11n <;ep¡ra1e Dt~kartg<Only tluld1ngs, 50 lhe)' don'l become modules of anyth1na

bulthem$4!lves. ll's ma.gtt.. The Mol•s n¡flt nC).t lo ~t,nneapoi•s.St . ~.lul a~rport. ftlese TWin Crt•es o~re more

~e S•a~Ntn

IWIM, ¡OI!Ied or StPitilled by the

M•SSJ.SSIPI 1tlt•r 4 mdtlon 1nhib1~nt'i ate no\, howe'fet, thf:> Mal's only o;ource ol CU\tom--r\ lbe Mall o1 Ame.nca dfa·N'S •ts '"l."(llfk> lrom U!(' re-SI. of 111(- s.tatt ol 1•\mne.~ta .-.tlere the nelll b•g¡esllown has a ~obOn al 100,000 81id 1t1 tf\i¡ly pU(es 11 ó

~rfectly po~1ble

lhf! enhre ~tare. and net¡l'lb0urw1¡ ~!.mes too,

~

10 dnve 50 Of 100 I'TWes Wlthowl stt~ iJfP1 51Rns of tunan 1\allutatton.

ttlls Mitll as ot1en a;. we V~flC•IIns:, tor II'IS:lance. go lo lile Nuevo Centro

The reason wtly •t •s ~~ted rr¡l'rl r.ext to 1~ ilfPO'IIS l~.at UW! aeJoplane t!i IN n'I<Mol lrt~<luMtlyt~..,~d m~ans ot traMpott 10 get t.o

"So we are talking about a whole d1fferent retaíl dímens1on. Bigger, more on offer, w1der catchment area, plus a complete range ol services •• "''"''Y~"" oc s•ondods. sold'""" •"'''"'"" 5Jf18le, mot:tned or lMng together. 1r<tudmg a ..mi clUb \C.ene dnd Ol'lf of ltle btUtH.I PlaM1 Hollywoods 1n the woc·ld • .lusllfke

tnat. as af rl you were ~enmg UD a wnc:tw~ch bilt. ltl h'lflwence. Md c11tntcb0n are so ate.al lhil lile ta;ílhts• concen1rat1on af hotets ., A.Wlneapohs 1$ 11ound tl'le Ml!l Peoplo I)Oc1t.

a room,getootne Olano and too wfl.,. fomotvgoos ShODD••a•oc

olew .,.,. SPEC·TAC·U·LAR.

Thetl you llave ttnngs llke lhe sboe·!!hDP Deng so blg U 000 m2 11\d tl'le satne aglitlltl1tle slOI'e:·roomJ II'IJttl\e SllOP &SSISti)l\1

wt"anng 1 headset imd mictoohone to Ofder no_43 uo trom the ~Ofe rather than maybe m1SSiflg a s.aTé by gomg 1t1 personto a:et lt. Or the Tom Cruis:e betund the bar ~na 30 to 40 peop!e ot1 hls own. w1th a 5011ie, ant;t nobotly ha"Mg lh.e shg·htbt uuse for compt.1un1. h's iik.t tht sl¡n W'l a Ne.v York shol) v."tndow besade the r.-st co1dless lt'eph(>ne l sa.w. 20 ye.ars ago: CM \\tt.al. Amerita? poA¡s accepted lh;at r1 snoW9 llf!d!Jtiy fOI' 6 mot~lhs a ye.u. and dtCided rt would be tetSJII!r to mO"..e .woood on:. "-Jl~ fevet ¡) L1ke 1n Canadian Clbes such as Calgary, a covered passageway runs

iS

"''"'' '

""""

,,.,d.,. •••·

ngt through the centre ol town and •s heavily used. lt has become a mall that people place to a where rs o go to an ng. use to ge H•sto tll' bnd¡ fr QUID'

teld•l t

The lne u - ta).e a "Gal~ 1nd 1~. at rne \1\op •tnóo-n' so lh,. rt1a1lets h.a ...e- brouah1

:1~

tOfo" •11

~tY

to bear on tllrs h!'Vel and ti ha$

lurn«t ~t:o 1 J~glt you nrtd a mAChete 10 cullflroug" btuus~ th~ otft:r ~~so ~trw~ng.

There are no shop wmdows at pavement level - why would there be? The lacade has moved up lO the pedeSifian level arod ..,.. n ha• nor alw3y> been ea>ylo ••"" oed!>l""n Slreet> lll<OOKh th• tMlllcfm¡~.

'' es not I.IIU\l.i·" to l'litVI" 1n go d1t' .,¡gh lh~> mf'n~ll't:otr se<:II(J(I .;f • df!'Patlmenl store to get lo the lawye:r or to •

"'"'••• 11 ls called Nícolet Mall. Let's get back lo archilecture. You can't design a commercial centre without knowmg about these precedents. We had bener ttri agll''' 11 Mayordomo 11.a..·e tJY(e ~shops '" Vilenua than tne Blnc.atD sawnp banll h11S bronclle's.

Something isn't working il we are cuttlng up instead ot uniting ror strength. We are geU•n& baek to the local shop, sorry. sm.atl e(l!erpnse, only lhty ate"' the ntw streeiS, •n the c:ommerci311 ~rH '" 1 C•ty the !11~ ot V.aleratiA tflet! oughl

not to btt more cornmete&J! tf1111H ttldn I'\OSC)!I.dl' or 'Second•ry sthOOis_ Thett: shotllel p!enty of everylhln&. but canc:e-n!Jat1ng. brengrng 1ogether and muii!PIY"'a s.ero,ces.

~

To centre or centrahse, commerc1ally, means bnngíng all your etrorts together in one place to improve your organisation and service. Ttoe ,,.,.,....,•• ...,..,... m•~~~gers sloOUid bo••• thtrty-sevO:n Qualsty ShOQ I.SSIS1.1t!IS '" 1!1 grtt~t !óhOP"' 4 Gteal e~ Cl!'t'ltr~.

Th1s could be one or the a1ms or the archttect. or or the spectahsed branch or archltecture that 1s mvolved in the genes1s of commerctal centres. in !he same way that the architect 1s mvolved m the way we inhablt. The commerc1al centre architect should no! only decide on the colour and texture ol the walls. H~marke'ls áu!

fine fl!. m.)rkets. Wé e.tt three ltmes a day and h.M: to buy lood fr~ul'!i'ltty, tslm0$1 f!Yei'Y d,y. Taloog

eclvantJae ot U.s bkndlng a,knps:e ot tfle obvlous and plac•ng sl\ops elon¡:: lhe Dillh towJtds them. bmJd!y at firsl a.nd oow

euaaerntedly. the tJrpermJr~ets. PldV'fl8 ol belrtg c:ommerct<t~l eer.IJe!J, ~~~ mu<-twoomect ""idlv .,d we •re be&1Mir15l to haove bfown 1l Senou!.l,.: Mayordomo alSO w-arrt to tlfld ou¡IU 101 be tM.re tn tfle nv.t oM to optn


> ...

"'"' 00


1

y

o

y e

e

t


,..

1 '\

r

e

/

t

J1 1 1


(1 Colla) ..-two ór IAJ!rlotlf ~en b1

'*'M(W y S., ~ IDI fl!M,deltwe.

dc!'!tro c:t! 4CdD .,.,4.lct> ~ w ~

.... seo XN ..- .._. Oc:s:lr, ...,.,

,~.·y de 11» 'tM!..-t.Jt• tMtl '8aua dri

b~ C:Jt-t' til lt'll ~ de! p, tlc.red " l'lt' old fQOirwl :ó1M'J:1 ,., lf'llt

~

IIU1111

13&3 Oll"'dD Sor Cill (l,jtt

...... a.,. .. ar"ISIV:CI!IIdr ~

cr .. "8a5ss dd Pr.r

" 111.~ del11110 XY1 C.. .-es ya

t1"' 11

•• "óórtttOII P,-.110 drtll ~y e1 1111 cloaml-'f.LKI:)ftl cañ)tr~· dt • ..,.. v c.-.. _ _ . _ .. CW~W~J •

1ft

m a~ CUdDS.

u~ ;.t~Od a.luill

df"'

p._,,

11 ~(ti t:Jidlt ~ f1 dril pt'f!Odo 194().50 (n kñ '*•~ ~ dhls wn

n:;~cltn:~

$Tr.

. . . . U'I"'CC'• D:m bllll!nti!GS ICI'Il, . .

~de

* tD

~ WtoJir, "" ..

Cb.-. N.am.y ~'CI._.

4A': ,..,. . . .4 (11•\l!bo.lfl/ltiOn del PrA!o O! 1.1 ~"' lJ\ toMA lo& objlciYof .. " " ~

~

-.....-d·--.s.~ 600 c:iaUS di:> ~,.-e itft .... b'*5b'I!'SIIIP IICA.dad Y~~ td*lnfto .. 100 Cúta\ P«l bs •e~f,lllo • 11 .,._,. dl> b5 E~MfloL lollt!!dldo de 8'\t. l11r1~ ti C1'11hO . . . .ICO do ~-p~·dlll!m>M*-.

2. ~- 8 &liMO PNbW

...........,.

:S Prtier.ll' .. ~del~*

.....

.....d.l. dnlo U'\' 'liCikltiCln dtl~ 111 botOII

, .. ..,...,.. ..- """' JASI'

liel.l n4ad "" ..... blkf... Ntw·l" '1 ()rr..ko ~a • nv.Jb\ Clefnn d! IN~ lllldJ " knlt ecrt ., usc:o Wb.lriO '1 el CiiJq:Q . . " " ~a\ 1 CIJ' ea. e'ld , , . . de .. ~ •

--·~ mi\....,.

Qf~encle

-/ ......... 09.()'US

w ..... /':::::.,-

.........

~.u

'-N~ di

50000 ITI2 ~ UJ":SIW fft .. I'NI:.iilb • da5 NiCI)I •Goi (.~)~(;:M~....,.. " IIW'O' De*NI Ye i'ttn:ll

_..,. ~

P~t•trtko. ~-r.liClltl)

toJST-. S-L. Clllkr•

·~con ·ibP:~ l9000rnll

g...,u~W91f:,.'fl01195

.... NIOII'\' .....~ - · ...,.., ... .... $.1 " ~..... ;'6.

...~tn .. ~IIIIN

t.N~~óe 1000"-ltUIY

... .... .tDONLJIM

lodOI 11M ft¡ilaJtda\ can nuot !k sw.G"I en 1«0. La tm u~ ot4~ OCI""*-"' d

0

-

~.) . . ;,othiQb., ..

1

ID

"'

""""'""'-

1~ PMiun¡ 11"1~

-

) te;." tQuft '!1 lltf

-

n:a1ti'OII!d ~ 4 id:1lil

.. """"'.. .., ""'""'- ..

detJdeC t ~ 11 1M a.nd " VIS lVtl' wh. "'~ trmldY ~. R rhf .ft10!1M (I.Mr!Vneftl's Dt11ittml't'IC o! F\üt W;r\ ar.d \)bfts,m. ~ OlA: •P..o*-•~~-~~

n-.o ....... The- ol ... PNtKt . .: 1 Jo~ h ~ llfCaSila'k *lit 1~' ~ tn¡ ptol:kms 1o ti: end., • ~ ro..a hi' tetD ~ 110 t»• wli= n lrOI.IId lit cabdt d N . . . ..,._, .-.d '*"'t h lile

~ - - - 600 CIOC'ft•

PlfUW JP«H tor -=n ard .. ~ ¡w.p.ri. Wl!l\ 11'\idems l:t.J-.11

IOOJPOCH

bt-cti ,~ flr't1 hl1111

""Cid

~ti do .......~ ¡,tt lretrrC plfl,ltft Gl fttlr 'I'Qbcln.

-.n ~ b

l't""'....MJIIIt.WfAh~

l

.....

~

n 1 ~ t;x•lcr l!'lr

~

~

..

lo prcwrw lflt ~ el Morell u • wt.!:lr- by pt~ • di11Nht ioUIOrii.Of tt-• ~ d tN towr: an ll'lt ftQrt:'ll!m ll'ld wtS%Iem skiDn wt"Cit.n IJe- . . . dr:l'tJ ~ ih' tl!lb~ ... rtW!I ard Cr CCUIIr)-.dE 011 h l'dtt'ft.., ~ sdd, ll'le ...~de .. M11..U pru¡e(l Cl'l»'tn" dl!lt'ffllt IOIIiJcl' " ~

oermu""'

-

...._

al . . .f!i ~ l'lt:r ~

lf' o

$111110515 ~ ll'ftaOS. n dea. UY" IAI

SI'*»""'"" '"tur*'-lcl" o . . .

()wft L"'e ~ 2) """

•=~"1011 a..,_ &n»-~ ...,.._ ..._ ·~

does 1101 seo.

wlllf"OIOól'• "bURil• y,~ con el

~~

,. ............ *",.,...

rnttt ti welo utNno V

~ \lbinl~ o.r

,.,

The ~N NM w ""P•ao n IJ~e trlotM:"ni JI :ooet (btc from tnc>

.. CM11PO. '1610 ... ~ ~ 1111 l!:N dr

/~

.....

ow w "*-l(lfl cktrO. no w

bu~4"' lltnq c.11to

,. ( S 1 'Id;,."'

\...lr$PW

r* »

te'*"""

fl~?:;rA': 1 rt-"swr #_

.....

el!"

AllflcQ o;r.l) r.olt<l dr ~.

.......... J•

~:.:.w

'*• kn \lt't!K¡joS oor c1

t· •!rnJ Ólli rt-.:dO "''U.&Ido !J.'!

f'lt&!k•r~r...-~

uslll ~ Lbdl WM IW -

soe:

1 Sckowbll"M1CW~Il1!Sdr .ako y IOWCM'*'* 0111 ndad.. Par• ti) k ..-:.o~ Vlt oandl ...1.ona de

r.11:Mn

--=. .-•IOdl_,_ t-.ICC;C -

/ltf2 e5Q 5illlacÓ'II. ~ .lkrd.J

~fW,lJt.,t.

~~ ~ ar.d ~d

...--

esta ztr.l

df lo5 llleot.H '1 .. ....,...,,0 cllt b!: 'ifr1idii»

lt,t..t A.

•o..,.

t.e~ll'lii~Wll......,... . .

COft" ~(r¡ Clt lf;I.N1. eQk.ac~ pcXo ff!o,pf'!lCI";ol ~ ti "'*'••..-rto e.l)llell

fe::""'lb' '*c-a

e.m.

1940-!10 ¡:moG

CfOtiOQ 11'1 ~ dt1CI'CII'a •

*

tCJIO'\'J \.~!~lb ~ r,o ~ SR bltt. tg &36J. .tle'l dtd ,..,. ... .a-r rw dtftlOI 01 ~ '"..l!rab!l. N. !he end o1 thrt l!tt' cfllt¡¡ry lnf' ~ d!l' .. o\l1rnedl .u~ bl !l1t l.wtQL\

.e .u~em dfol U1YM., cet1" ~- OA' O.« . . . del N(:dO . . . . . . . w

='tfm)llM

Pbf-naem.-J~

...

le OIISidl h •lb ~ lry tiM ~ ~ CIOW; comectl'd ~ ICn«< ()y lhe Plth N p;I(IS ttlC hcverl 11"111

~. Po1dl¡;:u1M:ll, O! ...... ,. ..... '"

---

at ll\nll Ws ., ~ t

a..ro..e ~ '*' ntJdD nrwMtt tpm •11 culld. u.ii ~ ut urmo <Jr lft b\ ~<k- \1

;daa. . . tl'l el rlo

......,,

t

!he cas~. on tt4 u'.llfft lnd ~ Mts llt.tJIII ~b114~c~

~ ..,. c:lr tlllrV.&A

Ptill', - . - .. 11 d&lD urtoo oe ;...wa

Urbanización del Paseo de la Alameda de Morella Urbanisation of the Paseo de la Alamoda in Morella

n. "N1 e

w to pcó.ct , ~

... slwD ~

h-'*' .-r.a .-4 tt:e ~ C)!n'tR:tt ~

lhr !1M) ., ~ 'WOf'dl. to ur•

.- are• or .,._,"" Mf 1owtt or "WnMrf" CClJ'Iby l!\lt d

l/trllt !Nfn to llt"rw~tt

"v.ltl( n .....,, """ ""' ""'""'"" Tbl! tmre P"'~t •lt:led lOIX) netm

leC& n ~ • wt.ace

m. ErACillw •

"* or V- .000

~ el tMJ

C.Q(Ct"I~IC fOAH. ~ ICIO!f

)'lt ~tllft

- -· ...,..,..,_,., 4l"'j

tne brtt or• te. tr.tfl: with 1

t-!'liCN:i 'I)Kt tlr.wfr." l9 000 ~

lile ltr'r.ICeS ... ..,

~


"' ... '

•• ... :~...-....... ~ l!'a.il:s (~

,..._._...,10

* JCU.

~led

l. CrWII4!i0111 (C 1 r\01 k'.80 0111. ~ ... 11'! JIW\Ido4\ll,.4116. ~ri!M llfl adt. CJ!a .....,._IICW!IO ., K

., ·C'

2. Scltrt. ~.,..... K-115

* 20c:!IIS.

~~··JIIIn.~.,

r,,.,.....,

21 ,..,."' tQIIMCtM Mlilceawd.r.

1~1~

Klr..

-~JO Sd~ cm ~

<t

fió.'" IN1It Ilma.

3. &ara dt ,.... Ot CaWorao ISQII.t ~ r~~m~~t lltiOciltld:ll«' 20tJM 1 1a1 - . urll

.......

•'*"='.

StiKad «w!WClld-" r d'Jn11P-.:!' d'.l

22.Gf...n flllfno 011 ~t ,..,.4• lomw; • '*~.~ ... b ,.._, .. .,.,., '4 cltQ

..

........... iPMOc:d••.eev

4. ~

111 bloft di'~- IQcllia. ftOnOJ ' ,.. ~ 1Q.nant. • .-.:iva. ,.,._ .tr "COl! ~IIPf'O t. PCL III'Citl'~

-·'"''

• • ' ...... :ellfiM'IItW UILhtl

..... ~ Indio

'- '~-~-~ft

con IIICinltfO

"'"' ...

-

*e~,

..

roll:lfaft.

..

-~....,

-.......

6. f'" .....tdrC111 ''".,*hodt 11): ~- . . . . . . .

1.,... .............c... !il!!.mr..c:a:.,.,.,_m

........... IIUO!d 0111 -

l . lil!ml!lt a

..

....... NW..t.di\ 0. pla(ft drt

{Jitd-1"" CM:JI .VIO rduto ~ e1t fiiiU' 4e1 .,....., tli\llt 1 C(llll.l'lldf 111 di CMW'II

*'-"'n 01 .,..,. •

w.

. ....

.._k .O . 0 C.....liD -...r_ "'.~·--.,~·..- . .: : . . , . l g ........

lbcrry

..........

~

......_~

CDII C,.,. ~IQ:III t..,ldl;n. . . . . . . ......,.~ . )

..

~

. ... leN,,..

¡jlf. . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . ..

~

-~

ht. c&fltl4 !!C'l.'.o.to cm

'lllflllliMAI CiJWif ...r'lb::i ~ }_,IM .... I¡)tltOfr . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . ,...

,__._

............... -

IO s.n.Ot.-........ Ot . . . -....tr-1 ~,

lite..,~

W4

....

ft!Mibt

IJ .Gq .~ .....tnlOW4n'ir.ftp~~ ~ n lOMo klr!NQOfl H-150-

....

..,1~ ,pt~ p.IU$11111

·--·~--'ca.....,_,

12. -

DIIIH ~ dt l"dut ~ CD11

_, •c.,... :. •

ll.(IQIIN,., ,_.., ftt.illor-. ..,_,..,., to1 '-lt dt 60 y XU11.

IOtwlblos.•lo ~.tOIMI",..:..H l'lO'P 20r;,.. de._.._, CCIJIU ...... Mi1Y1! ,.~11t~

..... . . ........,fO.Xl . . . . . m.

-.

1

...

-~

1 tD

1. . . . . . . ~ . . . . . . . . . .

1

..

-...-- ..

2 &cción 2'

15.(;(:rol táldt·tw--~lo iUQ)'" lo\ do-1~ n ~11di!bh.

'*

t&. Atf

* ca DCJC&~An IIIIP"' 11 •t.-... .......

...,.....

.,.

• l O. S. <

.....

~~

tlNniP •

~==~·~-,,~,-····=·-,·~=~~·~

D ;,;.:,.,.., o

-

17

... ~,tat

••

=---~n

... .....

ttt. llfcnM. «JeiTO\. dt ~.

'*' • 90\ *'

poti!OI

,~

1

o


>e>

"'"' 00

-

=-·

o •

1


'


>-

S8

2

o

'!!

o

'

'


Urbanización de las plazas de Colón y de los estudios de Morella Restructuring of the Plaza Colon and Plaza de los Estudios in Morella

---_,-.~

~llllóeObln PltlltGy~.

C'Mer..,Y~

'""V.CMN: Du*le YIIN-

_.

__. r"'""""' muy'*"""' oue

Y ha COIMY!do 4M'an!e ~lOS de espaldls et uno del otro • oes.r de w proxrnd~ u de ColOn es oo e;soaciO de c.oollglX80Ón CirCutlt orr¡tlldo por 1& ltiiJCUI "811sa Cid Por. M 1.8921)0J ruones l'lglericas se !.«O y se conswtó uni plaza_ de e5Ca tJC.Il»ciOtl perlb1n la li.ll!l'fte y los Wncos de Clledta. U de los tstuclos ~ su I'IOIT'trt a 1M ~ oe: I31Jnldad ., ~<JI! se *'iMon del SidO YN al XWI en el edrhCIO ®e hoy OC~ 11 CM.e ~ al est~ de loJ Plaza. Su acwal ~ruclllrJ ~ llclfiU con 11 e<~fac:OI del fret1lc r'IOftC 1 ~IH del Si&'O XVIII. Slefi'IPt~ r,. C()nset"Qdo ..,. c.aráe'let <JMano como &f&n ltWI'IIdOf de 1,) ~ (lOjeiNOS

1.• CoMt~Lo~~ un *O ele II1IOn t11Wríll enlr• los dos e~ tanto fisCo como Vls.oal

CollocJriCIO!n:

2.· Prof~tar M el taricl~ de m•aclor y

Prc,.ct "'~n

C..Mub twn.~IO .,_,.,!!'1.1). ~<MI

......... fbc:.

Rilacl A

lo(!Jplor)

~.id~ fe' 11 l . . .

jrqliibmlllj

ÚI'Ptlol ~ru;tor·: Cr;n!r«D\

c-.s•

espaao I)OIIfl.llCICW\If de la fta,za de tol Esbdos y en et óe I:Ul•o ele encuen~ro y ~ at •e libre de., Plan COI6n. l.- Obtener 11'1 diseño etob.V de estos t$9XIO$ que ~ perder d eerkttt dftr~ de cada lm de elos, mant~ \111 cdlelti'ICAI COf'I'CIC)$fiiV~ y

MQUI!ecWtita

Clenl~ l)ár*lo al n"'Ur'O fXISltn:t

QUt inJII

oor t1 nofte la oW• Ct«~n b\~Scindo como tondo de Dtr$C)e(;tNJ 1)01' el 06te &1 Torre del Rt')',IA inioo de este efe se~ ta pmli!Na fuetltt c:CJ'lstriii!M en 1 892 en ~a conlb!nc:aa c;oo el e¡e- tMual orCM!I'IM!nle de lac... llla><ode-.deésllse tnallt.oent ti b.asamtflto de . . . y el tuefllO $ICl«110'

omamenta<to con

tlemMcos C:W.Cos ~ Ordet! Ull.atllc:o se

""'"""'

Las fsebltt.s sct 1\111 ~ on ser ublilada'i ccmo un griYI escenariO al11tre

Wxt. ttl ellas~ P«~e s.. lfat~SICO'I ~e tos dos tli)OS Ck! pile«a ulJaados en la Pl\...net~t.tcll(,n cjt:

les p&ues le Pitd~'~ de C*«ao y .. de PIJe~ Lll Pllt" de los úhdos. ISi como lOS lflales, se reaklan con IIÓOQI.Ires y tos.s de C31.r!orao con dismtos acabados: bernJ&O, torle, ~~y ~.)do. m.e~as que~

ftala Colón 1.t! rub-.a con Josas 00 Puebea

*'ar6adas. lt'el\i<bs ytlilntidis. La leehl'l de los bpOS de eakta en la esallinala. lormandQ dsttrtos esrr.atos de COb, l)tOduee unJ ccbaciOn dtl Ccw,.r¡IO ~se rtt~ con ti de los muros de

1ft-

- M > ....... _

1992

,.....,. de .. Obr~t­

aeti.IICionM $1r'tll\AartS: t!l cr.-osGO y ID

lort*iadts ocres y lflSM. Con este bPO de (lieCh M hJ teaklll60 ti rtm6lt de l.t lutnte '1 &a tltvKMlrl de LJ Torre del Rey ll Plaza de los Eshdros se N clsertado con ti condclot'lill'l!e de rNI'Itel'e' su datandad y ta rdev;n:lll ~~ frente de

Obtl~ Id

..,.,., -IJIC"' ,..,. u~

kxio lo~ (QIIIt;a~ titlrltM y ta\lc!IAN ticlo CNflOM.IO.tSTM.

* ••

S.L. c.&.crlo OM~.tl Tel 9 7fat60719!J

Al ~n al lile sll)ne tJr~-. •4~-·....,CM!oed

OlA"" t.~!......, ""'-"W.. S.l (;! "'-'• tl-.ru~. "'- 9)66011~

esc.allnma. O cnnero con Sll tnlado en plan(~ f~Qu~J d t:~ centrtl ·~·""~la ~y

ptt:$C!tVJtldolo de Ct c.olle Pttll'l'leCrJI, $41 •e ala plwl para sn ul*tado c0010

.._

coo aliza ptooedenle de tH clltlleras

.,.óodmos a - hO;

I«Mdas c011 balcones de rtlldera. Dos eiii!!II'W'f1os rroortantts ~ úbcan en la

elata.. uno ti "-.acb"' ~o de ..w IA6lac1Ónlllef1tl! '/ C.a$1 eQglble detNJda Of de .. .,.; ti otro tt rl!loj de sol dalb su ót:ltrni Or!eniKión y ottneNCto como """ Slt!Q¡;. intl!f~ que mdf! ~ .culec.IXD:o a esa

1¡) j)()SI(JC)n tOC>Oertftta

tsKa hlstónca 1an $li'ICUI8f, en &1 M a. w4Jd Ckl Moreh fue: 161& dltas poblaaones m6s ~S y a\.'aiV.adaS, dOn6c lOS COf'IOCftl!fltos CJe!CifiCOS y 1stron0micos se tOan al tftm'SO deJ ~to ele 135 lfta y te aro.acectura en 11'11 so&l ciscdna lA Torr1 del Rey rteiAM!rl

DescnoclóriOell)tOife(to la PIIIU ColOn sufre IN l)f'Of\rlda remodeiKI6n (J.I!! ah en como .a dos

r tcN ClrO'JW:Ixl;

gg

CM~l'- cWtl6o \11'11 c:onlli'UCIIcSiflb't:

npaoo lrllenot y menor. U ~alnar.l es el tJemefiiO ~ I)I'OC\Ifll lil Ul'll6n erllrt ambas platas !bato ell se cOOWU)'e tm ainac:en muiiiCIP'I, ~e ttala ton $U t~e

Dtllhfemr UM.

O...~ :y~

N>

lnvoducciOn

las plazars de Cd6n y de m E.srudiios son dos rtW"t.V'.Ces e$Patl05 ~ ele

di

su contcrao

onp¡al ~ando ta encrada il llteriof

desde u cota CM'~ cle IJIIQl.a. 5e tJW.) y st Cttrra con I.N losa de horni86n

que se va '*cando en fotm.s de e!.ellera '*'poder ac:ttdtt ala p.~rte supenor. El

D«irneeJo se aena con~ banco comdo QUe ~1e •

tsta en un excei)C~

nw«Sor dt &a Clldad y Casllo


,_

n-. •~~~ .~~Jil. PW.1 CdOn a~ A.w1t m

( ti 11C1! f t ~-"> ~ IJrl 111!.1r1 \NCft .e!1

o,«y !~M: WCft$ .il'd~ 'llkJ¡IJihll llol1led ,_ Cl..e\1 O'l•ICII otll~P I<Y -~ 11 $0(1 <i

u. ~rnot¡ n.r Plau Coblr. •

[r~ ')I..D Grille l b fllf'lf e.ba dr4 f'd

"* 189)

~ ~~tor 0\Üt lit>~ !tma' ..S~ by' ,qiWf' lile~ a'\1 - ' • bcrdln Gatr JrQrllllll\ 1mc. fhl Aau

h dt bs [J.1liClol O!Wi b """' lt) .,.. lJI(Ir! - " ' ~dlueto ..t1dl ...,lvnl• 1!111'110,. 18111 ~~ll.q .... tuldrl¡ lilhcf'¡ ..,._. hMft-11!1 Cl$l Plqurf an :J-4 e aGt ot

•e-

lht $0MF• • ac:oatd b ~ l.:wm • " IIO'It$1 Id!~ W ••• fl!!d ct h IEr

-

t:ri... td lt '%.U

-.n-,.

r.

bao.~

o.*y, "''. '>*Oflt' Mñi:d.tW ... Wtwrl

1 lJI"WWe .1 W.ll CCflftf(ICn fnot'C !h! 1MO

SIJo.Jtf'., bQif) ~ 'X-,.r .,...11111\. ':tt

*

2. 1:1..-ilnlf ltof c;lwldll:f'"' r:'1t Aln Etllidos 8 ...,.pcwn ..S~ ~;~«e .,.¡ 0111'11 Pliu ~ , .. ~r.c<:X:¡ p0n1 Mld ~ ~"' JPXt. l io ld\CW 111 CM'~- ~ b ttftl lllltft

WXh ~ ~ lllt ~·1'\ (,....,. oi .. !Vr) ~ lftlllrCom tJe

wroot !II'Nf..S~.:V.II cdletn~ Oesa~ cllllt gJQIOtt

n.e ~ ~d hf'hro~td/irl

~m Mtuld I'Mirdeeru oortL.

not ~

ih,lh ~ tht . . ot l"'f ke •. tflh't!hltlr centt•~. Om.tq ·~,. ~.., ddlles e 1mm h tW! tran l~ft'a ll OOtnS w ;rl to lt'e ~ fcr ae.e ~ • ..r a aw 1rv: r ., '1.41 Clr.A«'n tr.t

,...,ll'tVICI

•.or

~('t!cf!O' ~"' h*'"tlll!!.tll

m.n:C\ll5trf !Nt'IIY!'II n tiM! ~ linkl1he t\roO ~ Tbe u•lll •••• ro~::.

1

o.*

ICI!rlt f1 1"e w.all ._ ~) dl¡flto IQ1t'~

""' G1 ... f1lu Colórl. .....,. b;ll SKJfC. !too km 01!1 FfoJ a1t 10 flt ~ 111!' orP lit'! bru!ll5 ~to te 0"1..1'1 ~

pcft. ...

iblrl • ll'ltfU. ." - &alllroh ~ Clo'

~\l'Qt'llbr\b'"b.ct.~ed~h

lo('Oif pr'l dKaaed .... dwU ~

'IIIIO!OI.t

""')lll.ldit otÓ!t' "tl!DLicfld !te *clt n ~ 1:. 1M 41 lf"UI ~ 1111 lo1Jp .-.d •e l!lo .wu ol )n6Cft btt"'"n 111 t'llllllyplr:l Dllilh UG~tr.~ .-.el Fwbt.1

lt.fd~~ht.o~~ r~~eP\a.::adlm lfJJ.ldot fQid SWI.Kb nll)t4n PM'd \lilllft Clllt:nc (~ .-e! ~ """" dlfltn'd lrr\ton

•r

~.M ~.~I!'CS.funrdi . . !NPiat.J

CofO\•~IIIIIl~fod ~

ni flaoT.:I Pu!blitbbl. lhf .,~ ol t'IP tliO t!?'lol~-- 01\flt ~~, Uf.IC.a ll ~«bn C1IIS • CXlb# kl,. ..... '*"bwlt '.1-r,.,.., fJT)IW wltt. tl..t ~ .C I:IUII u ka!""·~·~ ot"ft ...S""' k.ioC)

,

~«S hUI A.bt:t.a N •~~" anft'lf'1 ~ TIW Wl"''t \ottW1t 11 uMoO IUI t . llP ot:tl(> h,t'lt;w~ IJ'ICIIO rr.t ho ~ol h T~

"

..

,..,

1~ c!J'Idk:r~ t.aetcw~ 111 ~ h

~ t\.11.100\....,. u•lltt'd b

Aau 41<

•tun .ts

~ IJIIP1V 11'1(1 hp-. lrll'IIU' rl1'f t:'M

d~~~·.o~ ~lte~IIIIIW~

ar.llnt

~-· 01' ~ Qt¡rl!~ tlllt lo •!.&Ir ll16e '"'llf•(t....,., I!Ú"~ . . . . ~ IJ:IooCt~ Pll'-bOII ot 11'11! SOJft- Tl'e O'Je, ~ .e'lllt ~~ dr«tM "'llhth "" IOolft I«A." lflt ...... tollti:IWtd• •VWJ* ~u ilot~ ~-ltm'..agt 10 ~ e_o1!...,....., Plf10d uf fl:.lOr)' J.bd.l•~

&'IICIIIC &-~ reat~ m n10

""*'

t ~ed to.M. .,..,~ ~ C •Id ¡f',!IQrlUITJUI ~~Id

h

U'IWM of ft;!t .-Id WthkQtll

wt- á:dl1l ne 'l'cne dft Rty !'fiiCtMn a. orv.. ccran

lu...-.cs • • fol'o4ld Wl '

w.!f' file erolr.J'U IUVR • o 41. 'IN~ lfwi d lflot SCU!ft e.,..., bMy ~by. ('CrV:,..¡t ~ 11\.11 la'h r.to IJ'Je lblcM" el •

sw,...,.tor KttU ao .. .ccw !Mil

~O.dl~tloeprrmr!~ ~ M JI! t o..eepCCNI! .....-q¡ Ji¡t!(fll! 01« l'!e ~

_..; 11\t CJ\Óco

1

f


---·-

·.

Q

"

...... .-. \.

• ~

'

1

' • >.

"~

.. '·

• •

.,.

'

,:

••

--.

~

'.

..":

-

.... • .J

'·'

t"'

• . <. •

• ~


1 1 1 1

1

1 1

••••

••••

• • • •••

__...

~·::., !·····~--.. .....,

¿J _ _

1

0

o o

-

0 v

~o

-' u

~

o• • l

••• •


~

m~~

·¿;:-

,._

_.....

o

.. •

)

• o

.....

_.._ .. _..... ._ .... c-.,

z. ........ ~ J UMlltCIIIdr•

..

.,;;at.llar.-J . . . . . . . .-dtlltrlrD'W

._..._

-·-

S. Hl.lt 01

• L

c..,.,

1

_,

C....o ..... wt•

~

t

1

1'

'- LoNát~

H-l1! de 1(1 a-.

....

16 DI H11!1 aftrd.t

..

7. PtrJ• ' 6QI.6o,.c,

...

{l(hWI«,

J8um

.-

•• " 20 told.clo '·~ · 12

l tul!l 16•1!1•1Zme"'

10. ~ moe1.-:o telckiCO •100 e~

•11 o~~~~~rtJ~

••

o

!


'

'·•


- -·

_

...

u~~ de~ de Benlclorm. !.N de

as mas~ oe1 M'ltt

"'"' -""""'y-· .. de ... fiS,tKidM 4t

1:11 iiOifi!Tl!!fli

mlfdalece¡ del casco am~ del~

h

de DeSUdota

Qlllrlt>' h ' st' ¡: ~ lj t

(Qt&l~ dd lorrtexó.l SltUIIdo

or. ~t• CICin!

T~rr.-'1 :JI,

tfllt1•

w-'!,,., t ~ct!": ~·:o more ''*' •'IUIUP ;o,~

roa!J -''fl ltS .-~ W"'C oll:.lM~~

trtu~K:Jót\ con ltl~eatCIIMtllO ~­

tUl es. lhd •

ad}'.Kt!nl'! y ISI tie.u.o paseo pe.tonal.

;Jourtd r;..rtJ~t TtiS w.n • Cflac>l< ;n:l rrt~ orpr-..:-11-¡on d lt"llt

~Ido con~. Oc

~en de

balils~as. P~~Mot COI\)('&UIIo !ait h.t ~del trMI~ dl!!l SUI!IO tOda dl!sl:lfltlótl de MeiH COI~ts 1 USOS dM!rSOI (Jcfrn. calledas. • _)y se na establtcdo \11 !l4lo I'W(':I. !Jt~ el p.e de! \!15 I«JJ.Jd,n hilua e1 bOrde dd ITUett ~ 1m11 11

QIIJ);I

tos ~os IIJ'Id.wnentbles di! 111 ordci'IICiOn do He t!opaQO U'VIIJCJ ~ lo\ ~lt\:

lll'l!aa6n 61! oostts de 12m par¡ ~de-la

4rena. en el botde del

~.liNdos. por LN suceSIOn ~puntos de '-'1 ~ eamo CIMI\IICIM f'nlft' poste y poste. como~ Pfli'CCI.V e ~¡tn CIJ.C~i5tU dti pawo: ~,.,..~de D*nttl'" jUn10' '-' ediiC«JJn!':~ y

il b<wóe de &a pi~.J 0.$0 de mOOetJ de 2 tn. de ancho. • rvltf de pli'fl para banastas d!scalros., CQI!t'.(Utdo a b'l\fl dt ramcMS •1 rwei ~del paseo 1.11baro En~ ('n(uentros de etc ~ fllenot con les r-.rroas w \Oc.., unos aparatos lawpk,

m.nnw or~. c.rt-!uf'/

~

SOk(! o)C"IIIffft the

t..A:i.ott;:. alld

1~

bf.kf1.

Thle new P~ M.Wtbmo, lhe ~ ~ ilOflR lht Lev•r.t beold'

I!S

otcn;!e~ tllt~ tt..a1 !ti.\C.Wfl tht ~ •lid

ideftbly o! Jn urbolrt pd.lk )OKt 11 ..,~ kll ~ • DUf* ~p;~~.:e b'f lh!'" that {iltl ue USfd b) " ' · p.qlit .ni tor.m-ts MH!they '"' nol b.llfVC. lo ac~ tt :he Olftrtftte lf1 ~ 11!\e 1or d.: 1r~en1 u'!tS "Q,)J Pil..en' :s l'lc) k;,, bltf>n ~titó l'lC • t.ftl..lr lr•tl ~ti~

llH bffll ~ tmm tt. foot ?1

Ole buillniS f!l11'11e edge ollho lolll' .... tnat IN/)1 o!l d!f be«.ll

1lll b4 01C ~.J ftt.tl ~ III'S ,.n:ary <,C\31:e art: • k!lr ol 12 lllll\lro93"'-llo ,.,.¡¡ trlt' r-<1~ ;:<rOIHt-"it'lf lo !l('!t the hl'.ld\ lanlo.l'd by 1 Cft.'\1()"1 ol QOCU O! ~l":t hure iolot p~.nts from oou te ~ .as I!Wt ,..,.., ib!'w!.:w! bfld ll'lt tfwatetfl~ m.IJ>(' of

cA,,

-

"" ......

• '),..11:'-co

~

{IIM'bl'""" «-e

r~•t

to the

~ liA1 01'1! ~ l1w! beach a 2 1n ...:~t b0ar4'*,6 .1t bt'-«h am:t tor blre- '•.11 b.mlen., t: )llf'«ftd by ICIT"U1 to ... h¡hct lreW'II'I ~~ ~ l.l'b.Jn ~~ Sorc51tt ~~~ '"x#.-balhS •P n.l.lfcod

lrheft twl bwn:r w4•.:r¡flterl~ lhe '~' • .fv!dtf,H~c~Wt'P'> fllttli¡:llt "mt'etlng9C)fltl w1l:\""

oertlt"I'MX:Jar t.tri't't!. 11\)! Cnmt'CI

1~

!rMl

1>) !M bu'd:tt¡'$ fut11C1 baclo. IICO 1~.

t•.pec~• delotMOo'\

SpK'iJ l!Uimt'nllS l'r"tfiiO ll'lt' l!nd\

Pl.ftlliKión. con 4 ~~~ col.tnnarn. t.oo AtlcttJ. de 'r>s cntueru»J con las c*s perpendculares CJH! conectan con las t'ObiQil'lei ele stg\lld.llntJ dt " ~

• • tppropnMP lO llw! p.ltb(l.d<l' "1bf.-'l ygn f¡(lftt11, IOCIOitOCll'lJ •n~

tratam•eNo espec.- di! kls f~ dd ~wo m.tr1ttnO de~ at.t 1ie~C!ICIOII. IOQOgr¡'ha '1 mortolo¡¡ia ~ PfOC)I;.H: pr¡z, ckll()tftt);ó y rwun

del""

'1\~ h' caWlar , r;n « -lid-..._ ..... .c:fro!p('

I!'N! 3ld

poco mh ~ 111 m!lto, 11\1 ullá ele

tiUdaÓIIIOS y tur1$bs. t:uJI'Ido M

-.t:.::~

·.ky~ !'t'rS 11'\a( lud IWOI'I

~~~·,.~o!

M"ld r.. s.Mr bftl(h !I'W'f1!

esoaoo (~~.deo junto limar, oara ~ano Oe

~

11' 15 surr~~

lfl<l \IIICM urtwr: f.tltiC. lhal ol

rt((ttl de looc.

Eta""' c.1ÓCIC8 e ttfK.CIIWII orpt'lll11CJOI\ ótl HOXIO Qlle: st!Wil iD'S edt!CJOS, de la ~- D tUYO P.seo ~ dlll p&m dlltvtW!re, Qlllll!ft dar akSid e w:ien•l!iad de e~10 t.rbtno ~o • awt1 v-..:10: QUit'Je ser .....

!

'an ..-btn be.-: ti

Enlte las lKMciH df los IIISCatiC!IOl y la

e~

Mt.U:o\o

01'11!

w r~e Rwlcóre de lOm Bd.we~~l~ ttonr a.w ot a• ~)10olPel"s

lltnlllmtrlle

lblorlll. Ood lahc" o-J

beJ(J!,

or. 121t ü:ritfl'l COIU'

by a dtn"~

atON dr.o la ~ SOlo hablirl ~ ocer• de

......

Cr~

"

« ~.

«<U'I ~"'se~· ~'~asa el

1116 • ltH

oltl'le ·¡

esoll'd. ft II'IIIN't'l \KbatiL Esu rmnl ~CM! desde~

Paseo marítimo Benidorm Benidorm promenade

s.nd<Jfm'!. miQ'IIikMll~ilf'l"!'

1 tll• lUSI"IJf

{lfOti\INdr

SO 11•11 thty

rnorpholo¡y el 11\t! Plau ~~ ~nd tt>t> ll'.ncOn ~ lo11

To.-r~t-xo


ltJQ

tfJU

--

-

-

••

. . . ..

. .!l

••

.-

...

·-

..

...

, /

••

...

11 17 •

••

}:J

16 1)

• - - """'~ w •• ~ ... -

, r , - ·.: ,..., . :

11

10

'

12 10

0> ... N 00

o

10


-•c.--·.......-

o

1 ,.,.,.. . . . . . . .

2 ..........

4 Co

.,..,J

10

1

. . . .__....

5 ,..,...... ~·" Contrftlt lattilr- t

-N~.,......

t , lwbcl . . . C*"'t.. Dttó-11~""' 7. f'ltlt • Dordtl

...........

>N,._ 00

l. #ltltCII'QUI

••r ....,. .., ~

-

.....,~~,

11

~~·

10

¡ ls

¡-19

·-·.......

11

..

IZ.

.,.

~-~~-

lot . . &UtCt ........

10

•• a...••w•nn.

"''"'"...

.. ...._.

11 ...

:0 . . t.;...... ., .uro

'

"""

lt.~loiii)(JI II.U

C.!!ff\1111 dt lo\ llrorKI«n f :l!OI'-C ...... JI _,~

.....

11.e. coelt,..._•

-........... __....

tt. M. ..... ,..,_. 1t

20.

21

* .......... ..

.....

lllirft:Jiy ~

.... '*' Clllll

--

/"i~'·\

Á\)

b:o

\~"1¡ :'1 ¿_.·~~--'\'

• ..ciiW . ••• .... · - -.-..

CtUIIIIDw,_..

.-<.: 6

17

, 22

u ....a ....... _... 2'J.c....t.c:.ln......"". .... ~.,. '14110 71drrl . . nt

• •,,., . . . PCII1 24. ( ' ltJr dt hcrTr.oi!P• ~!1\ (Cft.rdll . ,

21 lt """ wtfl.ll

7

-


~· . .... ~~-··... ..., ~J ' . ~~'· ' .

...

• 1_

\..

.

i" ·.... . . . ~

,. t

.

.....

"t~ .,_

'

·.

\..; ....\,... .. , ,.~~-;·"' . ·.¡~

.

~~ ~~ ....

. ...

~_,

.......,1 .

'\.•• .Ji


>M ....... 00


1

1

l

'


>"'

00 "'"

o

10

'


FJ eortt.o óe ta ~ eons:btuyt. tomo se

lhe trr.ll mar~(!! bJdl!l~ comc.h ol, as l~ot~

ha~. un voi~MT~et~ \tlltariO ~

~ llOIIllcd 0J1. o1 $1'1C-e ...aü.~mt ~lfl.lt"flllt

ti <IUC

cab~ d!Stlrlg.Ur

Wtw"!h ~n~ ~r. IS lht!

~~

lnd~~~tY o1

no obstanl e una OC! partes QUe se corre$00tl($e

con ~5 ac.11Yi<11dts ~i!ICas <JJe oueden albergats.e en él. Su compos¡c(ln desc.ansa en 1.1 )'U).taPOSICión segUn ooa d•rectr•l ~ll\IMII, di! bs vo\:menes destmdo$ a (!l)l:t»e!OneS conseeuMs tn el proceso de

descarga y ma~.on del pesc..ro. .wl>asta y rellrada cid pesc;lt(IO vendido. A!:>!. t:n pri'TIE!Iltg_ar, encontramos 105loult$ de ~adO. con tOdos: su ~. s11Uado tn etb'eli'IO Eti. con. sen<5M .l(tC"....os para el oe'SCildo desde barcos y, en &ai$Ch4da OIXIí!s.tl. deYolt.o6n de c~s A l)atb Q n~IÓn y depósti.O

~lllUatiOO y

m sen!Kio lon¡ltlJdtnal. se coloca la sat. de Sl.lb.tstas en l~ma é~ teacro CO'I grattas ~a lrte•I!Ur la ex~ y traMaCCIOtlf!SO ~ltmt:r-te

r,¡¡ue 01r1 sala de marapulaoón ~ ntsti<JO ya \lí.'ndldo, Pata su carga~ \'dliCUio$, ~~., Qut I)Ut<lc ~rv1r en a)¡tntS dt.l$ pat¡ I.J sut>ast8 6e otsta d~ c.~co. [S1as 1res ire.tS deberin es;~r cone<:t.ldo1s ~r(l si mt'<bn!e ciMa trans;oorladOta 00

eo¡os. El

ettremo SO del tC:MiciO CGt~llent en

bandesa O()Ue$ta tv~ como rKOmcbs r~tcrnos.. la txhada .rterl()( dlwone Ge un

<>> ~¡«

muelle~ uu¡a $0btcel!vado pata taolitar

1a catg.,

OO<...o~~fO'.

Th~ CQI"TlOCNII(W"l

cf lt.e D<.Md1111t rf'Sh MINo !ofiOYtlf'tl 4 lcrl~ Q:~ ()1 !he \'Oiu'ot!o de!.tf\ed lor COnSfCIJ!I';e Ol)tldotiQn\ "1 lf~ III"OCe\\ al llrioJdllg and tuncllltlg 11-.e f!Sh. lhen IUCt.Gnlnj and remcr, il'li ~tif lr'ih soltt. f••.l of al!, ll1tn. "'" flnd l~ fOf IWdttg at'CI ~·"'8 ot tht lr-..h lo¡e~ ~tn d 11'11'-r l'i.~..sl~ SQ\Kt~. \•1\.hl!ed., :~le NE. I'J>.tdWV.1171.

•ea-.

"'1"h t'lf! nectuat) tccesst~ lor tht l1srt trom 1t1e boats w. on thfo OOPQ1.'"l'" ~c,kl. for •c:Urn ol the tme-;_ N<!.~.t tOI'~

(111~ 100"<1\Ónoll'(, ••• 11(1 &I.ICIJoll 1"00111

Iom'! ot o~ ~.l"ft M~l'l W:ted !OW'l tQ tao .Wt.e lhe drSCI.Jy oltl!t frt.h Af'<d

oe

vthbllos. la Umara fri&<Wíf!CO st wu. II.I'IID a la subasta, allondc> ele la s:IU. Olfil pen tlllll telwar y consl!tvar el pesciklo r·eettn SUba1itbdo. POf otra parte 6iste tA1 dn~oJrVA!m..ctn de ts.c.mas de h•l!lo. para tellen."w l.r$ d1fere11tes ca¡as de l)e'SC.ado, y está Sllllada fuMO al lnQreso del Pt~ . Dt1de el pooto de \\$ola de la ut:tcllld y econoci'lia de h.ntiOOallllef"tlo s.ei\lllarl!fl"IO$ Ql.le I.J $Oiu(aót\ PI'OtiUtsta oara tJ lon¡a permile 5ep.;v4"1 b t utulaciÓfl del pesc-ado !n sus fase5 de dtSCit;O b#rCobli, y Sl.bast.acat¡a ttan51K)Cie las OQe!UCaontS de 1.1'1 n11Y110 11po. d~ modo QUe no 1ntert.er;lll: ma~ dcl DfSC<ldo. pe~ knp.eza o l.l$ e.)¡M ti t@Silor de la sala de s~as. salCia de ktos POI" ldb'lbco ptOCe6mieniO, etC.

la ~c.tura del ed!rlOO esta eomoutsta por lo superposciótl de dos Só1emM. 111 ()l.)tll~ bap con estructt.la de hofmi80n

anna<k> y In ~e:.truc.111"a lormada POI' en1r&m.ldo metáliCo y toq.)dos de tl.tltetta mxtos, del t1po ¡Qca stmlueStSiente:. El entniiTiiMio de aceto e:stari gatvai'IIZ~ en zl)llf:r 'J ~ en obra mediante TAA, C:Ctl 10 Que se RllranW• su teS1stenc1a a la COttQSI()n.

los e<lific.rJ$ Oilr& ~Me$ ~ .-lts de pesc:.a son pabellones, sencillo\ óe IA'I soU e~ y drnerts100es vanabk!$, con W~a se«l6n 31lmllada a la de un solo POr11W

-......... -·

JlurriD ele DeN~· 1""' ,)o f'o-""fl ll tm l

' ""'-

Con~o.~·Otwn~. ~de ~te\ fto\l•s. ~}UI \'l~Met.~N

k · lt'C/ lula HaMo<» Ar:n1to 'llt:~V.W

(i.w·t,

~ttclti NoniO

""""""". en. Corl'~a!or

Y-1 ~

l.~~

5o

'

~

'l.6l

1

1992.-94

..... ""1995-971

roeaer,!ia!..

-·""''""

lo!rtlc.m..•. SA . P~ e~. t.~

Ol""' ol t'le IAI~R COil1...Jim> thr

lt!t!YI t1~h ~~ ..-"<! W'o<t1. 1od on lile :!ClPPIIIOOf D<Jbút a((('U ~ ~IOrm 0t1 "'~!1

l .f\xloCMeul

~Jelo de IW..Ctu'H IN!Ibk.ts

"""""' ""'

tt

a. SA,

btt$

Rlgt'II'IP11 1-; arotner r()Otl\ tor h.l~t~ ~.e.!' ttlal t\.)~ .»'eady been sold

fot loadrllt onto 1~ ~1111: le! -un room CAD 4l.W bto \l"'f'Ct lor l.fll! 4Utbl)r; , , ol tr;rMed l1'ih.. A COI'I"·""'YD btlt tor tt.o~~ bo).n ~ tCII"IOt!Cl l~<.e tlvtf> 81'1'".'1.\ 1 r~h

Q)

..... '"'""'.._...

)!Ar.l! CAl.(. .

lrM"lsactJon.~

..,X...

l"'t~

Tl'lt' '$.'i end

p&ama ba¡a las I:Jendas 00 P85tiOO 111 p0r menof y SefW.IOS., y en la I)IMII:~ SIIOefiOr ti kttSO <k' pübko.la b:uKieja dd lado CICI mucte luACIOt'la tomo un nwo)(klf !)ara Vl$11antes. (anto del ouetlo como dt la ad~ del eCII~ttO. m.en-.r.>s Que~

00

mt Nl.:t Ú\J"I con~ ro f!lf" ~O"(d~ .-:z~,·~· · f'l.l~ !he', illt

Lonja de Denia Denia tish market

sóe h.n:.~ a~ a ~,1 •ur

\• tor\. Wt'l~l"\i

oor.t tt~e pctt .ns as ot

IN> IICII\ !y (tOI'Ifl CWl 1'1 11'4! bukklg, wt1lk! tl'.e nt.lrt"Otm CWl tho• O()C)Ov.e )~(~'-' ts uwd fDJ lf•~l!ttldl flaN Tl~t nl.NI()f ~ ~....

r•!.Cd IOadin¡ ..,.,;ui to lieale~tt~ liTe~ ''11 ot vthdcs. 1llf (1)1(1 :itor~ 1\ ~ated llt)!lD the .JUCt>QI'I4re~. ;U t/'le t!"'CC Ol t r~e 1oom. lo tor tllt ,tmc,..·,J! ..00 con!ía"'t-Jhon ot

*"'

hn lt.ilt has recemty been~U«IOOe<l fl'ltlt 1'

&1'50 <1 tolO st~~o·a.cl'lous.e IOf 1Jioecl

itt 10 1• U1t d•l1ó"ent bo;JJes of flsh; til•$ ti "i•lliJ.'r.d ""'' to wtl(olt ltll' flosll <S bf~ lf f 1om !l'le OO•rt ol Vlt.v o! ut l'!y 1nd e<onom~ oi Optthoo. wt

r.to.ould OO!f'!l Of.¡!

tt~.at ~ solutlol'l orooosed

fOf 1~ r ~~ tllt cwcu atiOD of U!t '•loh .n l\ Pdltffl¡' ph~1tS ot unloao.r ¡ lrom boa: mo~Hl.1nd .auct4'1 lo.'ldm¡¡

tt&a•~Otliklll~

transpert•I<OO IO bfl ~O;~ti:~ b¡ opera;tm~ o• U1e osamt' type. ~o tl•41 t.l!t'y do 1'10-1••tttftre: V.1tl1 eiK h ott.er l'landll'l¡ IM !1\11. wt'othmJ!. t e•11'ng or mOVIng lhc bOX~$10 tN' "'C!Jon IOOtn cisplay. ftmQVIn& l'letn 1f1 tt.e UI"I'IO w.ry, I!IC Th! wuc:~ ol ~ bultdlng 11. tCimCIO!otd bt ~M S~('fl'tS. ltll! i;fQJIICI !loo! t:J lhll ~truehl"~ rt rN!Iotfe-a cCII'CI: ..'t n ~ S411)trsbuct~n "''lltlt has" metal l"farrlewofk lll'ld .) n'llll'di:K!I WUCILit! ol ltlP 5-erf'Ht"id't.Yil pi~ lypco lhe sttd irameworlo "~al'.~td Jlld tfttiC'd 01'1 ~ 1~ ~lfll TAR, * h Jlff< al.iit_.f-1' '" ft"SI)IMlt~

lO COt'lO:I.IOII.

rhe l»tccll''¡¡;s 10 be! I.Md t01 QOI'8fl nra af"'d l o~tkle> ift lóll* "*"~ 01".-lorls al v.anable 41meft~.aon~ Tht.Y St'CtiOtiiS .s$II"Tlllated 10 lhr O'le Wllll only 01'11' port~eo

2

o

40

1!0


. . ..

•• LQ¡

••

U3

-


,1 11

r

L

LLL!l.lll..U

L 4

1 l. 3

1

1

>¡<> ....... 00

• -~-

2

~

O

S

10

• •

l. P#tJIIap

"""''""'

2. Pr~il Pf.Wlla ft$1 ~

3. ~- Obtttl lor.a M~ t:!Qoltcp (~5 /<lt~·

...

~~~

""'""

• •

¡:'."].--.•

:;r

:¡, ••'-

L~

• •

1

_.._ ,. _

• '


:J[

ll

:=JI

JI

-o,

'

'

11

-,

.'

11

_1

'

J '

-r:

1[

'

-

D

- - -----....---

O>

"'"' 0

0

M J_ __:__ ___ _t~H__ __ _

'l

1

-·-

-....... ......"""'

l . $ec«)) por(~ SPiut1l.r • \.W n ~P~tU 2'. 0.C. ~ ~

o

:.__

"""' ~~-~-------,¡;;--------


í

o

j ~

"'

Jb

~

'"'1

H

~

.Jt :>4

~ ji

fi:¡' ••

l

l .d. ~·

~-

~~

~

4

1 1 1 1 ~, ~~--~

t~

• ..,.,, .....

w

•• . '

' . '.

~

-

CJ

> -

2

,.

o 10 -

-··e

.,-.---

00 """

,.J

.·3

""·

-

- 4

/

ó

11

--

=~=

7

1. fert.llf'H.IOO

2. fte~dt .Cetl> I"'I~de '0. 10trn J . )~dt.CtrO"'~dt 1$•30,......._ 4 , Acr~'IIO Sll00-6•6

5. Ptrfoii/21'E.SO 6 , e~ dfl ((lb'e 501r.t tatóCfO marro tn

,....M$fl.

8

'

1. p-et1H~8-100 en INIQJIC$.Nmleie

e. e~ rte~ OlgliJI UPN-180

14

9. PIMJtj.-.rd.) ( • 1Cid OCII'CCIOf l/2 IPE-80 10. $opone 'o'tflltoJI, Pffflf'E·I60 ll. PffM t.FN-160 12. f't.II.JII.Jrd.J ele ~ll)'ml 13. f~Hfll HSAMI2 14. ~fill/21ft·200 15. ~w ~aóelt,;36Wb.Ji0 c!Mot~

anc'-

12 11

·. . .. .. .. . .·. .. ... . . ;. . ·. . . '. .. .. ., .. ... .·. : .. . . . . . .. .; .. ,. :. .. . . '•. ..

.... ..

.. .. : . ... : ... . .. ... . . .. . ; : .. .. . .. . . :

I.IRUIOOc-tdt!f

13

2. SlaritsH~~ Qll:t' 4(lt. 10 IIVll 3. Slaries~ $:HI be3d 15 l 30 !l'm

"

S. 1/2*t8()pWI' 6 , Coootf· ~tt en ""'o'J bor.W lllf c.viOPY 1, t€&100 ¡; t~ b bldnl Jl;ltform tin9'/

3

4, S101k e'~~ 6 • 6

8. l.fff.l80 l!f.let 9. CMr~e 1 (tri thl;;lo;. otll~Ctm:!!l!I/21'E-8> 10. 'ltrt<ill WllP()f11'( 160 ~del ll. uPH160¡;tdtl! 12. l«hof~ (10\\'lpl;}:e 250 ll 200 • IOMI'I 13. Hfb.H&o Ml2 bdt 14. 112 K'(..200 ¡tócr 15. S119i¡itn¡ 1 x J6W ~ altls dollustr


Centro civico en el barrio de Parquesol. Valladolid Parquesol district civic centre. Valladolid

....

~(ltl~

~ 1(190

rmullCI)I' T!lf1 ~~~~~

1991 ~!t'tiOi:

:.r:t !f'(!

Gbllf~.,~,

......-..

!l.v~Crin~~

Qa !t)'SI.n~ J Rl<nOn rfl'~l J Mtt¡IJ" $(N 8tyOn

"""""""'. """~· Z&Nd.1 SA

ro:l'lt:ral•''"

ti erddoo 'Sf IOcblt.a en L! zona ele: nti)'Ot dl.M 4e IJ wcsoo. en "' rerttnO ese bOtcse QUe 0-.-.pone de beta$ Y!$&8$ haCiil el ~ M la ot1ert.ao6n SU' El CSC;)SO 11tQ!és dcl tn1t1mo pr6),mo,.

- ... -""-"" ~

~ c.Je e.acesr.a 81U.ra. Cletermnó ""

eciflcio f'l'.roo.oertldG, tan sób aoierto hacia b llldza oo t.liM! d paisaje de la \t>ga es el

"'--""'~en U'la

sotit ~·ura. ~ hotl10ftald.ad. añadida a 511 OPaCklad. nos Sl"<e ~ contr~ ct!JOO a fa

flCCmP'~ vert.alcbd dt b$ ~os de \~ldls ~eMe !Mino de rC!Citflle cr~, en el que la Sflgtlardad dell!E:ar no ha seM:Io de &C!ISil p.ra opt.lr por otros ~iWTIIti\IOS n\h .1dKuado!. a :.U:> <:.ar~l'fi!ol.lt.s IOPO&I'l!lfaS a 'Mtlarle del Cer(¡o CMeo eiU ()l)tg.ltiO ¡) bofdeM oo nuo de labnca permetral t .asUI legar a ~ esoaoo clberiO que oroon el •~ pot('ttldr> • rr.enor cJf!l ~y

Pt~

~ Ntli'l l.1 (llaz;)

lk4tllo Conl;,lltl

El Pti.Jf:rama se dtstrblye en ~ <1~>

<-t--_J L

~. b ~ Ot!IJOa ~m sene

ae patos~

~ yetY~ \".$WWy ~l1l

he~~ '>f.l.l.t«< on

tt>e ~.t ocwt ot

tt~t e~t,, ()1'11 e>e« ~ IJnd

on ~~ ec~E:~ 01 ~~

l!rt>4

TI'It l.lnd lal;.rs ttlP SO<IIh lf1d ~-= 4rt' W"W'l d ~'!~!' ~~~,

beaJbl~

Thc wrcl\l'ldll\1: neatb; .na 1s not 'A'I)' l'.ter~ 'lt n

Ct141.1!. ~ <~r~l"d by block~ Cll

t!Jls lh l 41'1: t~cew.t+¡tlt;'.h tM lattor moo-.J'ed ltle r1!01~\.'<l diJro)Cb:.r 011 tt~ bc.J1d.-¡ll. ·.\Nctt ~ cxt,· oae1 to t'le Plaa

v.nth ~ btv:tsc..IPt Oll"'e mtadow 1 ~ ptYc.iOic: Ot:-•a.tonst Deo.~

beb." cs.

nr cnP. ~\!o~. tne bu«<ng'$

hctllO"IIallt';, ~ to rts opacify. '~ a~ • cr~-cal coJ!I~r~ W l1lt' re:~~~ \ ~!Ot't lhr loo ¡.,_., Of t~t-'S 'f !hQ ITiy 11 fhtllct ft1P tLtf ~:;s cltt'le ~NII'I~ rot a wt~· th ato op~

b crJ

1 • cl.::!l•t•• TIOJt

I®Oil1J;t<JI

11'e;

'QI' tQ

.a

~

;,H' _

:ns tt.Jt WOUd

•o IJot

~.Xk.'fl;:,.c~

'ne CMc CA:w Ire n\.fJ Q.l$5

~ a ttd fac~ y,lJI 1>'<1ttt" ~ l'~ ca~ ~t tt .Jt *"-"s tJr ~ r•r.4!lllecJ l'l t'J cW 1' •• r '•'t•• of lh• 1•.~ .-d liso~~ ~~ ¡i.1J'd Tte DrOGram has btoen ca.,:r.b.J~ r. tlle IOfltl ~ oJ COfl'lb, trom Vltdl il Si.'flC~ o! Ool~ 'j lr\.11

y" -.p.~!wltt 1!11'-th !;'lo•

esunc.as y r'tCCWtdoS ··~enCll'tS.

t.

En et exi!I"U, en los ~e$ de la otar.e. $e ciSilU5Iel'on w escut:ura. lnl fuente y ooa .81«1 f.Nola coronada POf 11'1 CO!JI!IO de llf'O)tctores ~ ar•n&rl"" ~ cvj'(l

f'OOti'IS olllCI ~ ll'll<.'fO' area~ StMl

PtlnC¡,a¡ wteré$ es su tarbcter de tntll(l()r

LJ constriiOCiOO del edificio conslilllyó 111 ell'fCICO l'l.tL'fesat(l!, tOO"ClttlbacJ6n de la rti.JM Comolcpcl.jd ~ c<JI'Tiiro ll.JcQ la senole:t de det1,.'1'~J$ ilrO,.teel\.1~ de lo:; cr.~e ~ Centro Ciw;o es notolble devCJOt, la es:rucbsa QUed..;J deforlda por "' mro de e~ de IJbl~a dn l.klrlo gtm'l(!ltCJI y una lt.Yl\l ese _.es ~ oo &ee-ro (j)Or ClliO lllenot <lSo.nef'l bs bl}Mite$i)l.Male$1 ~ ~an un f~ bdreccio'lal O «JT.triW!rt.O ex~e~;a cuent.l de e, tq,t es.t:UCOJ:al ~ !'ro$ otra t(lta ck! rne6.a ll:$&a que dobl;) ¡¡ Ll 11r~en01 Ell ~~ f.inas el ~ '1 et tadrlo son los ITII$m:ls; De'O ~ en b prmera el bcdo ~ cObc~ <:on,.,. e"' "rna&a" ~a. el eJ.tenor se ~ cJf form!l ttiiJCIQnll. ~ v.sta la cara ·tlLie!la·.

las dos le"A.lns ~las dilí!ftll·~ tordc~~ns oonstn1:1Nas de las bbncas... 1a Chapa melbtc:a ~ rmoo.los paráme!ros ~ertOft$ fatsos tt!CMS. fOfP)Ck)y Sllem.:t de 0\berta, ayudanOO ¡a SCil.OOr'lltr ~ando la tct.x.ón entre estos y O'JOS ~os cCIOSb'\.(;(M)S

*tnl

;.,'!" lltld \"'>UI

<M~. 0!'1 t~ 'ierte<eS cf the !liaZa. •..e f ~d a se~. a~t!!dat:11ge~

sene-s o! IJoodli&trts y,fJCil bMtl: k!,. N),, soace v.f!OSe CW"nC(lill OQI'It o! tr~.'tr-«1 wtt1 a

·esl ti Q!¡U or a\'1('¡\QOIIIt

•~t..

..-"',..,_,.,

fh!' tons1.1\.Ct0\ of the ~ was an

n~~ e1.ela;e.leslmnftotte,e~auw.

_.,"'

eo-t)r'l~to~ tl6~ CM-e

onc<OOiy-

h: !.ln.dnl!o ~ 17; a~""· m.xH! d ~al bnck N1d a secbon of :tii)J.)' sttel OtlJrtMe rOii'IIJIIII).o•S ltw'ouifl lile 111'flDf PI II,..•.P llb--i.l -M1Ch ">UPPQ!I .t 1• dfl'(_btnaf Wlb

Thc Cl..l!sde cb$ure USI!1 tt.e ~tn.cn.-allamru JJ!,·Wy 11~'1¡bQ'k'(j ¡.l'IJ!. •IUI:t•·r rldl!(flil!i' I1111N 11~1

bonb l:o •t e o!h!'f

bOCil of

IN!~~ 'A•*' ti'!! IJond..-¡" IV\)~~ t1 '

•e

01e iRl ~ s..ne bit ~., llfll'

tf~t tTle ~ 6 JI~

h ~

•'

o&accd"' 11'1 ,~,s "batf' s-de OJI

Ot C'~l{f'(W 1!1 00.11! lllflr

'.Y;r¡. 1t 1vne, ttJto ,. •ocxr s.se oe.c.

Tt!t !',"') ~1\ftS ('~S. t'le ~~ ccn.tructr.e condaons d Cl;e w.ib.. Tlle mtotJtc co.t"fV11il tt-.JIIIfiiS.""" otl ~ tst!!flOf ¡»romrl~rs a¡-.glutr..tes t.atst (dJlK\ ~ bnd CV.'t'tll'll !.yW>fl ~ to~· I'J'vl

~q•!er• ~

E1 corlk'fledOr. U'IB U'tl(:~ Cí!J(I, se .-tselta de

bt!to\t'en th!!~ df'cl Ohef C(lf'!Sln«1r-'!

IN fotm.l des«'t'!~y SEftfl.l atlte el~.

cloo'<t'l~

sil om ~e:ensecoes totmolles ca,.elas

n~t CO'll..tlr'W:'f • ~ bCJ,, G ~ II.WII"ld d<;Ctt••+¡lnd W'ttnc!y 111 lro11 rJ lile SC«''I f, wfth no~ folmel ore!~ t IJil. 1~ ltla: Jre der .'t'd from lS COIISINCieG reJI,')'

dern'adas de st1 reádad coosmJCJa.


r

1

rm

L

1

1

1

. --

'

r

l

f

t

'

l.

1

--+ _.¡...·

+-

...

- ... "

i

• 1

" "

ü

"." ti

. . .

~L.

t

1

l

f

..

f

-

~ i T1 ... 1t

-+

J1

1

,. ,. '

~+

d

·--

'•

1

1

~

. .¡..

-1-

.

1-

~

t

~

,.t

T l ·<

. + +

T

.

J

+-

f-l~ -t"

·

li•f

r~t-t-!+

L

1


o

,--;,,.

- --

>~

N

O>

00


J .(lll".oolllll~ ~il>rn·~~

l.

..

.

~~

4

o

... ~:.t,......

• 17

1

)OI:)ó(l

•_,_ • ..._I..CO!IOSOl

11!

f .C.~))

lO 1 •-'~~ lC'I

u c...-..•• 12-

~-

olllln pollle¡.lrf'YI t'JIT-

It. [/!(.:.sudo

14, lf'l l.t>!ol

15. f¡, '.<l!«ho 6e HU"¡i:lll 16. T~.u-:1 n.tr(IC!oii'IO dt to&MI. Jt60. !M~~

.. ..

17. ""' • •

s.ato ,..._ pct.~

-

- IIU!!J'!l'I'IO~"'"'

lt 20.

'.!1011t,."tm2

"un

-

~

'•

~

.,....._ i75 • ~"Dff)

'ten'Qil ~ •vc-t r)lllllielotU

2:4 H

H •O I~=''IC tU .,160160.SI<:ff'O~A4lb U 1 12'e4YL cti40Ul•••ll'liiJd•~ 21 ' ~li' --- loCtrO ¡p...t'a.!..eo JO. 'Mr1<1 Ck'I'..W 4124 II .PHN~&Ms

)0, L-

100 50.3

n. ·•·o~~~

) 4, A. ..,.,.

l$. )1, )7,

1'\11''

ll* ;•J lt 11'1111 i-I'*"'UC~-..-... ~~~~ .... tal~

..... ..,.... ,

t~Dnt•

.l 20..20.2 .....~

41

1

2 .,..,

L.lll.-j br~ ~

-t

2 "·r-•tt...,VOI'!'irc ~'-'!In. fdl • .. ., 1 2 rT"' ......01'1 stm

'

1~

w

•· r .tf\dtded'~~- '""*""' 5.C~ a. ~v 7. "l.ltobond o.~

1 I.Oif1l use 50.!10.2 t .l-S.!JC J

10. l·l ,~a..t«ltdbrO 11 '-• '.(llef 12 . .•-..w-,~

........

"

14 .

1,. 'A "

... .

"' ,f!l

11.--ke!tn..o

... ~ Ullrw ~· .....,., .-t \0 • !O

~

17•

l

- - votrflenll .........

••

21 ' f ,,., .,.,

U . PllfN¡, Ifl

~ --... •

• • -E~

~

u . ¡¡~c.t'<l conc•o:~ ~- 11' •(/t·•·1 24. RI.Mtla loa'll¡11~¡/(lfll

u.

27 16 · IS~s-Htp&~~•Ub 2t 204 &.L-4-?404~ lt ~ntl~ lO JI

.... ,.

'otMI (C)I'Irll!'lt

26 1, pvc.Uont:O

' '&ltU6-12-6 '" jiiiOtllt

o.J

Jl.

,. )7

tliiCOO-oocl NNI

16

""'

Jll!CISOIII!ll•_'l•o!UO~

loh.04'h49•3•H U k :..0 3t . • .orlo. SUCIOO'U 40.t.Mt '~ 41 "''lif> !)11.~20202¡~od

• .J

-


o -

-~~---

r

'

l ]j

r r1 ~· /'

Ji.,'

1

o

1 .-

10

I.~Ac:.;m

.

¡1

f

"'"'""'

.

a. Rw~t¡ eott lS

1

;.~

"'-

J Rnlcott8

'

'

'

S ,..,. c:cu 1U •125~

1 SecaQIA

.. """"

~-

7. SewCin 8

'

. ;¡.;,¡

1

'

~


e

'

r

1

l

¡, •

r;¡

--

1

1:J

1

l IJ 'lJ'-. ~

1 •

1

1•

1

1

r

'

-


l3 !arma y &a ~tna deii'IIE'WO f!<WICIO 'f("!lloll'l oredetennnadas por

las bases, y

Nbran de ser loS QIW'twos. vuebs y rtlllli'IIC!UeOS loS \lhC.OS meca~ torm~JitS ~ van

• pemut1t 1 1.1 e>roouesta

tsc.apar cl1•• ngldo y esrncto c::OIIlorno dtbu)ado OOt la noonawa E~tos mov1.m,~tos nos 3)\ldaran a Mat ~~ trootates t10 destadM COI'I

•'auno' ~ICIOJ vec~ ,¡ tlf!flW ~ mart~ef

e!PmP.ntos de d•,)logo no

ptew..los

Por otra p.v-Le et programa dd MIMO V~f'\0 óe '' lkr..trcKtótl

se dl!.tJI'Illd Ot

los COiltef'lldos l\.1blh,~.,lei de 01ros ~lOS e:&DO"ootrm. St trat.t ~un mu:.<-eo con ~AtS cok!c.c.ones petll\ittlefttes Jl'Wimas, clond@ gran Darttet dd t~Oindo se tJrtJculil a tr.wts de escenanos. de

t'SC!okiOs ~e ~n ~1\~Cho a Qs relerenc~s hter.v~s. teJtralt's, ~a.ts )' ciroem.Jtografu~

Escenanos, CIOt lamo,

con un car.Y.ter ehmero «ordes con la ~tad de I.K~lJI.v lar~ '>ltveiiA'.aoOn p.xoal dt &H mut!ltr4sy Que strian re.lh.tdos por tos Jf'llo;.t~ de

r•ros

""'"'" O recomdo

\e enge en

el .wgamento de

Ofdr'rl fOtmal y comcosr.JVO del proyecto.

St Olatlta un rtc:omdO en orden de~1':1e:,

1 tr,Ms de liS I'UI"'tfMIS

salas de e~ orgaru.acla$ er. rilfl'C).Js muo¡ suaves. Que transitan ti t'drkiO en toda su long1t>ld. Pat otra oaru. el PfO'JCC1o propone una .-n¡Ren 11'111.,-lcl y tomPKtll treme .lla toncep«~n tnil> ir~!'CMII ,._,gtrlda por sus bases .

o

s

to

The f()(m and volJme of lile new OOI!Ing are predett'f'ITWII!d by tlle baS~C stJI)thbons, !.0 tll@ I'M<JS. prQi!ctiOf'l~ ancf rKKSes are tf'le only IOI'tnal meeh.nsms 1t1at \\"11 3llwt !he Pf'O!t(t to escape- from tllt 1.ltlt1 and r•g,d 01.111~ dr~ up bt ltll' norms. The~ ~-'flt:s "'• help lo awcl t.rlde~able

1ronta1 fclahon~s. W!lh ~ o1 ~ f\N:tb::gl'r¡;¡ structme~ •nd dt !he s.tnl': tme to n'II!D1olll'l dldloguP tl••n~H~h th.,t v.~e no1 ong,naty en-.,SIOfled Th~;" prograiTI for !he Valt!n¡:.a 141<;~ al Aae of ErtgltC!'YI"rrttt O~ta'lces ltself lrCtl'l the uw.l cOI'llenlS ol otfll'r t:ahbtiOn soaets. Wt are Cl~lnR het"e ,.,m a ~ ...t.dl -K.! hold a tiWWT\il atncJU!lt of pennan¡ent coli!cr~DnS, where most of the ltn!raty IS al'hCulatJ!Id by I'N'a>'lS al ~lflgS. ol spac.~ 'Ahrch owc ITlUdl to lller.vy, tiJtollfltl, O!IJ'>IC.. If'ld c-ltfl\lllOCr~ rcf~tr«S.

Thcw se'ltii'IRS .... JJ tt~Ne!ore 1\irv!'"., ~· dlarar.tt>r 'At.c.h •s very muc;h '" 1ft Mth !he dewe to fadlate the partlal reconstrucbOn ol tllP e-d!ot.IIO'ls, ~ d be maese b'f thé F.litas ar~s ot Vc~lencl&

lN- r..nerary becomes l:he formar and cornpos.tf' "'JlurrlPflt of tN> PfOft'O A ~encina rot.ee IS proposecl. rurnn¡¡: lllroogh h nun'lt(OlJ\ ex"-bmon 1\ats, .and OfgJn~:)l'd lkln:e SOI'IIy.ncW!O rarli¡)S 'r\hth ,..., lhl' f\111 lenKttl ollhe bulldlrt, lhe ~~~so SfiS ·JO J uM.)~

and

COI'J'C)a!CII"n4g!, ..tith Conlfi\IS W::h the n10re lragmeotary conce(l(

........

SIJ8iested by ri-S


Rulién Picado Fernánde-1., M·• José de Bias Cmiérre-1. de b Vega. Enl'iquc Delgado Címara

Umbráculo Accesit 1 Accesit

t

o

20

40


El aaua Denb'o de ta es1r.)1C.{;IIa 4el bala11ce dt

ereQ:11a CJJe: se llt'Pferde estatteter en es~ Ulula urbana ~," en ¡ucgo el clememD aaua Se hi eoncebt<kl un $1S.l~ de fuentes y nego de los j¡lrlines cerno un aruto de rec.ntos eoc.adenados, de m..)r'ot:rt) tol ~. apa~tc dt ws turoones tlibltuales como 80011e <le f8IA y~ a1 ambll!~C. se cierra el tiCio l'ltcgf~ ef'l ct Sistema el retorno de lolS aguas. D dr~~ de las platas. paliOs y P'mlormas <ltleda ~emo&ldO, de ~• que d recomdo del agw ce ~ cre;v f1..'tf'llt!i y c.a~es elimetos.

(

"-..,.¡.n~-"" ...~ "'' • crcul llel~ e~ Clllrf~ ~ N.~ frcm lt'lte" usual ftt~ ol ~"V water ancll'\.md.t)' !O ht IOnWOr¡s. lh!! cytle 15 c:bsed ~ rl!ti:Ct'oJ!tli. V. fdlxt• d. C'C! "'.m~ Ue ~)"o!em ThPcbt*OIIhP~PI!liO$

•.o

reo

""d pbd~ IS lliM5IOOed., ~ha.,.,~ hll 1 ' r 'fl ol the taA'fater wl creare

·-

-~ b.«.;" .Jtd «""'f~ l:fJkQ IS ~as .tp.w en wrnr:

Un pabellón ( 1tóflcao ~concibO como un~ tn

tas n.ezas

tos~ j.lrdfleS. M e~ !1 muS«~ .se a~an en el

terreno. mttgnirdosc t'n et Sr!>tema general

ese ot.tl:a!ormM ove Ot<l~ ~ J')ai'Que.D ll"llbraoJo Mcct.arlle el 541emi de Moonarn•efllo de oo.1 esll.lfa fria, un ~to ele cerram:ent:o elevado ~armadO 1)01' lar'llM. se O! l.q:ar a "' reQtii.O de h.ll lari'I.Z;l(l,._, Un vr~rncr Mito de la rnOOtll)a solar que ¡u'l1o con el ~ da ligar a 1..11 'e'eSlbúiG en somtxa de acctsO 31 ed6tio. El llrrbt-.tallo vel jaldln

conuOn ~ l;'.useo. Dos

pielil$ IOngJIUC~~ de dtectiOn l'lOr~MII albergan los dos .retornelos c¡we pide el progmma Ba,o el Umbr-<~. y oomo CIUL)(J()R ef•ll'e rec.OmOOS aparece cl lml)iMum: PS1antlll el~ aco¡,03 y r~. ~ coo el ,ardin. Este~ se cofiSidera como t.r1 an-bll!rte de kll neutra. stn Contnlstts. t11 tspat:IO oldecuado para la rel¡¡¡-.x:iln con fugt al J&tdin n!enor. oewe ef jarón se accede a la.$ otras p¡cz~:

cafeleN. bibloteca y salas. Estas ill!ll11aS se~ ('fl \"'tbCal,

coo'(lletaodo el voc10

entre lOs dos tclr100s <~e Y".·endas coltld.lntes.La lilosoha QUe guia to<Jo el pc-oyeclo es la \'ersatlld.!td y fa

1 ("/r .;.lltll.•rG. 1l'e piKts thilt CXlJ'1)0SL' 1!' ~~m•c~Wcd0tllt4!~111lol.d'lill •'•Jri !.0(1~ 110 tTtt'í;f!llt ~ flfO ~ lt,1:f8al !>~>ft.'M ~ ~ ltllil jM! lrJrm tG

t

""""'

T>r um..,..,

~ Wd dwl-be!r. .JI ~):.,..l.ftdcJostclf"'m...... fT'!.lde 111 ot sb'.s, MI an!i1 ot fitBecl i¡¡tr.,..¡IS c:rtdxt'd Afnt lllfma d ~ sd.lr rad..lto'! .·.he:f\ IOf.<.O:!II!f wl1ll"'t' ~. bms il Yladcd

teQI~

t.ilóet lile ~aabn. n

lS

~;.

!

,_,1

2

•'·"~•lht ~ llws. hC!l,Nun ·~ (~ Ct'itrnsb, a ~ lot reld..aoon v.'th .., .CCII! tllllto ñlllCJ II,Jrden.

~ ocntr O«ts " rtacbed ~ IJ'It pOttr, c~tt.,... • · 6bGry .nttal:!; ni@ ruas arf' s~~~.~ted \oerbc.lly, fMw 100 erTlJty space toeiW!~!I f1e toloO .Q:Irq ~ th..S.

~-

>o-

"' ... 00

·~

p,wt:xtq vh;h~ flC l"()lf!$ fhs ~ 1\ COtltP'If'CI !O f'•t!'fd 110m ltlt' e~ 10 1~ elr:r.JtO'I af banJCts to ac:c.rs~ fa tfle Osabled ~ ~ l.6r rl

Booclnl<ll"mo

Clm.Jte <W1d ener.cv bdcn are <ibo LJkcr rm l.llf as~ tS tl)'lt;(-mt'Ci

rw"

-

/

f~. ctc )Ot l~Uitw!JOnofbioxltr.U ,...,.._;r.m~ fct

,.;.--1\

l!t'll!fllV II•YIR.

'"CU'll"'100'-«<lor · t

l\'~ 1~

~ 111 t'IC

buscado tm ~zaciln en los parlimerllos que cleflmllan c.adi Pl!!lil N1hcadJ r itrando y COntrd.nlo ~~ paso oc \al y rao.&cl6n so1a1 en e1 ~. o al asentar ta edii!CatiM en 1!1 temno. ti cue per~~t<te lograr"' ~10 de lcmpetab..lra a

~~ ttiJ' óelne eJCh ce11~ I)P'Ce f"'llit ~ CIJitl~tc t!ll:! passa¡¡;e al ~.llll.nS SOlar r*IIOI'lf'l ~~un. .-.el PQSt.OIY'f' d tt ~ s1r~~:tu-e en Ue " cfot oosw..· to COl Wll't'!J'C)I!ti!!Uo ~ ltf' )'if'M"

lo IIIIXO dd 111'10- LOS C~ntdorf:S

~..N,.¡ wolllh

a~Mgados se con:s.1ruirian (CWI ti'U'O$. ese

t.I:I"IC'I' .ltldk~tl:WIC~ ~thc

/IJgo semetar!e il lo QUe St.llede en el ~&o de t"..OOC:ios COIU~ del Polrcve,

'"l~i---._ 1•

J, .J "'""'"'tgtt ~ wiiOlJ

pr01>1et'Ns ta ~ sn;er10r ele ~s en sec.o que org,ant~.an los reeorndos la vers.alibdad ~ende e.ktenclefse desde b toMtrucc.OO a la t!lmNc:IÓI'I de barreras al .)Cte$0 de ,......,S-4~ (Con el t"'IQQeo dt rampas. etc.), o a la uMctac:IOn de $1$1em&S I:Nocblnbbc:os para el ahorro de energb.

<lhfténdose: el (.()1"(.~0 de i"llefior-eo;teriCif.

••

........,_i-......u_ iB 'H'illi ' '' "

ruc:e«on o1fld rtsl iW1!.l. ......

Cioo¡.Jted l)t'Ce¡ 00: Ctl115lnJLtecJ 50 ~~ • V. t)l! ,., !Yfben• to d~ llll' rtlm~t ~ tlirl!

liWO en d ~·1UI'n. cc:wno ft'IIM ..tst~ de accew &la'l ~s Qle.tas.

11

,.... .,

1 ¡' ·l . ll!l • • . • • i'"

./

an

~s y recorridos. Las dos OtelaS oJtargadu ~ ConMfll'¡en corno cambiar san

carga formados por paneles prelabtw:adOs clt: llomttón y;ledra catza.lo out dota JI e<.MICIO de ~ ¡::r.en intJOIII!rftiiCa; ii~RO ffMI/ (OO~e ton!O de cara a la refr.¡eractón romo al c~t.l!fle";;o solar pawo El cima ~~~ 1)(-!Tntu 11 PQ$1blildild de crur ~$en tOOIOlCIO ~ et extcnPr. SQ~ todo SI el e:detlOf es 1.1\ ¡ardtl conlrotado llOC vtgdaoón. ~e el ~ sem!JijMo,

,

\

~'i nl ·rrrry

t:.(¡wrtSIOfl betl'.t'Ullhese l:.i\«U'ef.. IS flll

PQS>bles (lsfertn:es ~ en <as

En lila~~ IJrrtten ~ eometnOian los factores dm.)tJCos y ene¡getiCos. Se r.,;

'

1Ctts$10'J'.'f 10 !he~

1M t.rnbraciA.rn and 11'\e neror pdM ~ I4J ltc l!e.rt ol ~f.~ lwo krli(ltl.dNI D«Ci ~ tuth to SOIAtl hold ~ 1.\0 tt-.tale$01' rtUC$ thalll\e proer~

0

,-fí', r·n~ H ·• ::

,

~¡s:~emvbcl'l!~b)~~

1l'< """'""""'"" ... .. br :l~ IX'qt!l.:t e. Yl!IS¡!~Icy an:l ~· l..s ~ ccm:ruct.on -;. oorc~ t alor. ~ ol ~y..~ twt 1$ opcn 10 1)0!;~ o!ftortore !f)GII tniJ¡pl'.tJbN'W'ICMdlf.ll,"' fhf'•rro

ad3Pt&blbd<KI En c~Qrlto ~la ~s.tAA.ciÓil, pcrmibetiOO ~ $f$tfml abieriO • Mili U$

1. Edlfc0 t'X4!C!t.fl ) tn.r"AO fx.. 'r< ~\r-.l!.\1.#' r 'fftr' ~

\'ro t.llll! ~· 1[)' of ~lt b.t&.ne el tf~ t!IJt o\f lfl~er'IG to C$1att!Jl 1'1 N fñ.YI Cdl. ~ wif!N eilmlnl trd;n WO ~~ A ~I'ITI

MUSalM

MUS'EO

intetlot t~ d

TheWator

/

!...__¡_

.m

~ eloogi!rd (~ i n ~Q be b.a-t V. 11'•

IJ.JÜI"C w

rr.tdo• r.t pro·!blt#d

o~

t!1efltW ..,.,..,_

sonetrwt¡ ..."'CI'IIS ver¡~~ <r; br n 'rq;rt~ ~ t.OCt•ult:d. ,lf'lj dbo tor ~M'SI.1lt~ nedn~ n \'-*n» rrukes d PQSsillt! 10

c!Nle sp.3o:es tl1.l1 f t 11 e~ WC\11'1:>

ti't~'O ~·-~~~ tJ.:Itr(l ~ o\HMdcll

c~by~..Q'I. tiM'~~rMrre

10 tte ~ SI)(ICe. bcdln tlr ~ n ti.- tu,us 'Jidi ti'Oé actt:M to h' ctlPI'

m,

Son>thr¡ ~""""""" .. ClCCLt'i ., "'"""'""""" ll'll' o~ u.. """'· cll..q W.ed '>OXes d h! P.rt

-~--

, ·1 L

1

1


"

O> ON -o

1 •-

::ri


-

(o

20

~.

e ~ ::::::"' 1

....... ,

,..-

~

:=1

¡..,.,

, !!§

H l ~ 1

1

" ,.

11

.


Alhen o S:mchis Pér·e-,, Pauta Conz;iln Barmnc:t, J. M. Ribera Micó, Ana Pcris Raurell, Alberto Escardino

Dagobert Accesit 1 Accesit

¡.~

1

_lo.J '

1


. . _ .... _.del_

la ~ de Wll!t\'l!tCIM tft d C!J1:I)trO dd

Tlr OfOPOSE(i ~ tllht JIN ot IN del

ll'lllgi.O~ no se irritl a b~ión ....... "" "~" ' " "01-h.. """'""' "1Jcides&t.vt ..... yWtc ~

.....-~.., ~ ptPIO ........ ilb;J!r.niQ .. escll.l de 11t ~o u:two, lril!& de rea.-car eQ M(l6(:0 lf#nenl~ de&Y~ 'i ~ te'e eo esta liaat~~.<a del 111M SY~Wn~~d(t ~ D OIO)!'do !.e ~l estn.c:ctoltnente etl le

hHóe!lln<ttMnondelal ~the FtPA!. ~.e laJ..f'\ mlile: tr\llfl!~ al atl ~ !1qll(IMIO m».t~ ,)fl all'!nU ll) lftJlllly 111& 'ltfY N"'<!Ot.f'l ~- ~ lle VM1'01141satn olh/fl

~-

._,.,.,...,...,.,,.,.~d

... "' ""'""""'-=

"'~

......... "" ....""""""' ..

to1K~~M~ Th!ptqM~

t!AISieril'S. ~ es.;¡)10S CX!J!Ol <1 0$1r'«kkos, ~la$ UestQS li~O'Itt.IJI'«))niffdo 1ft ~ de

us,~ hS1orc mltflt~ ~~lt tldOftl or ~"~t-e ~essM'!

~ doble y dspar !«<...e«ia • !ipl.c:adel$1)(1' t11 QOQ IXOPOI~ cerno

f'l\lU.(J!'I, wrttr•lb& ..e~~ ollt'IN'q\: O'lltie O"(' 1\,)"d idll'i ll$d! ~

"'"" """"""'*' ...."""" . . ,_ @

... lol"owrc

-.-.el-.!~"""' ol 1'(1.~ readrt): riC~ ~

. . . . . ___._....q-t

-oor oto -... ...... OO!oto....,.

.ft M

Esla ODei1IOOtl tO electoS ~s. wo q.¡p se ccrltl\lfil mai boen can ~t!IOS

lbs ~IS I'ICIIi ~ 100111Ut . . . .st effieo. b:t: rathl!r to 111! ~ ..~.

~~tnll'lildoble perspecwa: CO'OOdemert» ~ ~

ot"""..n«M: .rs

per•

&lelO.~ t11a lecuanos1~~­

....._y""" """"""""*""de ~espaco tfb,W\.l. Se ~ i5i "'

..-... ,,...._..,..-.. ... lll.ll!YO

es(t!\)

~ kOm y«*:t"ac:ittl debs p!«TT(!nnas, \1 ~IN y v.v~ de lll

"""""~•• -

yoOrnb<odo

~~1M trat.Hdl! bs .m¡pm

eófioo>hol;>...... ~~-"'d ttrrf.llO def n.cw tóliao det 14M s.e p~atr.ea t:OITO dlil ~ d!ltstrll q,¡e q;¡edJba cripado eme d aucero de 1t 90Tiotel:d 1 d q.e lile dc!rdóJ. ro coo crteoos ele rt$111Ut*l $1'10 COmO ~ \\'5UIJ de su P'Nn::i.l 01!~. cut"olO ~con w w.on:~o traammto de ltleco5,

tt:CWO'"*

o

ap.Nete ComDI,ftibWC ~

~0. ev:ta:d:l CUillq..tef i'un!o de

~- U\t f\16t!~ de lf'Ccrtstrlxciórl

~- Cclnec1ild.l a ll'"Ms óo llll)tS.)!(l COl\ d ~ tllustral r«I:C)fQdo se ~ tt1.t ~WVJ cilla CCI'IIa ~ • • COTO DtYa c:aM"rVse r.n t.l .-t.esJ~a d!f 111M). E~te 1\11:110 ~ ~~~~ l!fUla tal el acceso oeJtonal~ ~~ ltl¡¡te$ly~

deS..c.bsBcJrooneo.

En el~ 011e 1t1e Ir»=~ lt'En':~se wla 8

acuso Ptdco•

truseo. .. ~y Al Cl~e~rte.Las dos.l1t:inas ~cerno Qot'.rbS ~

,_

co:nri:.nlo !'SPi!C·Y~t ~ t!ltt!rlCteS elmi.'I'Ot'S y f.1cttn» ta IAfziKDI sooal12! !~'taro. Dedilico dei1.\I'Se0 MciOtla

I!U.ltio:WI ~ :la:n ol111$11'boo

fotmfl~ tn[l'f!A¡ n

4~

•eemerc ti ~e M~C-1!11'111

11110 ., ., cl::rf'cl""-h sevrs lo QUi!llty ~ ldlar¡ ~. h tt., ~ II'M:W. nc:h oWIO ,.,..,...hmi ¡xt:ic 'i;liiCt IS ¡enerpt ~ b'J lf811 01 ~ lt:ll1.m arel cdl:uq¡:•

r.

:lf~~k~II"CC~M::,oi!N

"""'-....,.."""' ._,..¡ ..'Ulfl

v.tl ~""' h! lf.tee Cll t"c<*l flOSDitdl

~ Siluaf_~ hl!l!ft~ ~not

lhr • d ~'l'tlttdqoo t!JS li!nd ~s. !!'M"..CC"Wt as In!'- t'PCIO!I'illlttl tJ r.. nl(li\)S;b(. tPKe N lfiMie ~ 1111! are~ beMeen h &tcne-

n

ruS3 by ltlft tblf'( lt",Jt ollhitf'l-..s ~ ~rAWI!tatttenon ol~ but tille a!ta \ISUo'i li!CI'U,gl d isCI9\il ~ Tho lit\\'~ Wltltll$ wr'l)le ltl..Jlimi al CJ!If"fW, ~ icm as Jn ac.5:r<itl ll'ditelt»IC ~ ~.ocfrlg arr¡ .Jile!'TIOt 10 «<JJc¡¡.: ~ tT\illi: OIIM~ !\'C(II'r.lr\ltboll Ccr1nl.'ctcd bf a ~­ ll"e ~~,,ftd IT'O'\tSfJc ~ n new

••h

p¡w ti aued VliÍl Slif~ '5Uio to beco'oe &he ~ ló fle "l.MMm n., 1'81 Jba\ ~

omecn .... ~11\lr'! ~

access. fV!I1 10 h 0u:tt1 aro t!ll! ~ of S..c.bst thl! ~, thlllnt$ mt tv.o IPIICM _ . . , 1111! p.t6t IICCtU 10 IN! fMatTl 6

"""""· .-.el .... "" """ ood " "~.Jh*-..Rurt 'Jhesc. 1v.o ~ , ltlailid CJC«'l. C(J:r!UIIC-.IIJt¡. ~11! ~lera ...:1 !'Wn' ii>J(K ~'lly ilf'id ~ ond

- "' . . """' -d"" .... ........... ..,__ n•'*-" Thev as .... '""'"" •....,.. d-.,,...,.,..,.,. • '" ""*'rl'lll1 •OOW<lOcrto¡¡-losdo$-

~yaoos,~~s

de la Rnoy.J que d.t c.onc~

~Oe~f~bat~dt! ¡e cx:lf'Mer~ eJ\ \n

,....,.10

PLbioo

~C lt1P Mo PTICC)oi I'Cllies. ol h: lll !lft!'C ~ .wt D'Nlld

"""'""""""'

--"'

t.l~ 1'185-~ .00 cl!man!ny lfll!

stJc! ~ICI'f N 1 ..1':1 tcr!k~ 10 ~

~Kam.

"V15 ..,, ~ c:rat.lb(ltl ~ , .

I.AÓn!CCJOOi '/ COtr'IJIE'IB 'NCI;i;ldo f 111 eso.xio

l),dt bect1nes ¡¡ (CI'I~ ~~ ltr'mry

• ~~ • • q...e flaQ ... hroál de r6DJa. El uncro de estJ.dos '/ deptll~ tdaOcinadas s.e c:otdJMcomo ~

*A •

-·-mis

Ofac:fX.II'ner,(t ~ N'(¡UC

deri:Jo ~ lnSfi'O~ ($tD s.e ~ oarJ Ol!'f«f '" acceso ala e* de Qilem

easu..

do t,tb.:W c:kf CWO'Jl'CIO. D CtoreciO ~ el t:)J:Ia'li:Jde ~ ~11~~ liJ txallao6l de la ka, c:cm;~ sqet(l ac~r.a y~ ele lo~~ como ilW\ITlroll) dt4 saber. corno~ C~a~'O L•lu: !.e «nmtl!.l'flo el aaimco CliWI&IXISla

"",_ ......,..., '"""""y

ct.bertas y alr~ el~

•~!!!!CM u~. matua:m !J

--....y--u

tdm!ca d!f cMro de eslldos, b.Wda 001 \.ILC~)' ~del t$I)OC(I P'~ del n~ OCI' U'l ~ C1lSW. toe C~ll! 01 CP escao;r'are, caro torTrilndo P<li1C de Ll

u.-.

o "' lo

T!if......, - -..,._"'

""""'-·

ccrr«tld tQ o~. A-~il*t ll'..)t ~

row..

~ " ..... arft ftl te:a!rd

tooms ~~e (CW'Cirr_..,..j d

J ~ 1111 n

rnd>r.ot•éet <"""'-Gt> - ... ~ ~ lm " us.rd "' :J':f!l ..

iW'SS

,.,._ .. c.m - · """"""""' .. !'m" ~.Wt~n ll'o!l«' d 1111! pqect rr"" ~

-

••u 111< rl!lrlftS al h

d lhe to¡e ol ~ bJ ct<alatmoll!¡ttt, ~ .. actJ,'!

.Jrld d ..... il$ ¡WI ·~17\thCIC ot

Thelc'lt

~-as a~~ becotnl:$ !he tNI ~ ol h: ~ !ru'fR'W ~taooes ..nd SOOb tilo' ~ 'W'!!fiiOJfi a

"Cl'O$SI1¡

l'o'carrsv Cqrc W..,... ~~.eRe 10 ........... """"" ..,. lilfiwy d"" ~ CIIVI' tMit!f!d In lf'l'tlul ~ lWIG K'¡WJII!O JroTJ h tNfl ».'C~ cí lh': ~

"'. """"'-wncbt., o' bo«m!s.""' wat ~..case

ol~r~.

d ''

ClOr1 o!~

>~

NO

o-


5

~ ~

- o

3

2

h~~p

..~ Ll

1

ILJ.In

;::::.

.

·~

_,..J

'

1-

li . ~ i!~ •

••

-

rfi

=--=

·f-IJ

L

l'ijn

~


o

10

!1

... ~ bJ

~

~

l'l :n

'

<•

1

L.

>...,

3

<"0

o-

-

2

' · Stocoon 1

~· 2. Scwon 2 S.rt

2

3. Scwon 3 S<-r.t

~d

l

1

-

';

..-......

_

s~ m .,

1 :

1 -.

[1

t.~~

1

h

1

1

1 i

,4

S. SecCUI5

-

L

o

-

.---JI

'• :.!:'":__-

c....:.!:

'

L'-'~ . l.

.-

,lH

1

liL)n

,.

~~

,_

~~[

¡-,=~

~-.

...¡

·~

- .~- ~ t

1


e t e


Thom>.< l.es.<<r

La arquitectura de la navegación Este estudiO, hecho en la facuttad de ArqUitectura de la Universidad de Columbia en la pnmavera de 1997, se tituló "la Arquitectura de la Navegación". Se preocupó pnncipalmente de la producción del espacio públ1co. El mterés del estudio no estaba en las grandes demostraciones del espacio público y la arquitectura, sino en entender que nuestro entorno está s1endo constrUidO cada vez más por la banalidad; en considerar lo grande, lo espectacular, lo historizante, lo futurista, lo llamado contemporáneo o tradicional como lo banal. Se le presta poca atenc1ón a la cond1ción de lo cotidiano, y al d1serio del entorno público a cualquier escala. Bien sean salas de aer~ puerto, salas de recepción de empresas. espacios reservados a los ca1eros automábcos en los bancos, zonas comerciales, restaUfantes. el lenguaJe del d1seño es totalizante e idéntico. Incluso traspasa fronteras culturales y polibcas. Al via¡ar alrededor del roondo y alojarse en habitaciones de hotel idénticas, reciboendo 1gual oferta de medoos de comunicación, desde la CNN hasta la Disney o la MlV, uno se pregunta cómo navegar a través de este mar de homogenetzado exceso. El tunsta pasa por la ciudad como un insorme soguiendo tablas de navegación de los guias turísticos y mapas, alterando y creando al mismo tiempo y s1n darse cuenta una ciudad que nunca ex1stió. la cámara, arma de prelerencia, graba la ciudad y se convierte en autoridad últoma de la representación de los acontecomientos vividos. Las 1mágenes de v1sión perifénca, la grabación lotográhca, de hecho, se conv1erte en el auténtiCO espacio del acontecimiento. Al observar cuidadosamente estas fotograflas enmarcadas, a uno nunca se le permite entrar en el espac1o que las conecta. Este proyecto se centra en los espacios de con¡unto, en el flujo de navegación y en el intercambio de espacios públicos contemporáneos, en sus cualidades genérocas, y en sus papeles desempeñados en la formación de los acontecimoentos INbanos, ya sean evidentes o sutiles. la consideración simultánea de dofererentes estrateg1as de navegacoón de las salas de museos, aeropuertos. ¡uegos de golf virtuales, tiendas de museos o redes comer· coales en Internet. pernvte crear un protocolo de un entorno Ufbano físico o virtual. Hostórocamente, las representaciones arqurlectó111cas son estáticas, e tas y finrtas, refendas a una realidad asumida, a una condición de futuro idealizada. Incluso las animaciones por ordenador mantoenen este marco de referencia fito y estático. Existe una c1erta resistencia a la estrategia trad1cional de representación de los dibujos, los modelos, esbozos, etc,que requiere una reconsideración del papel de la representación. Este estudio multimedia utoliza tecnología digrtal disponible como herramienta para la realización arqUitectónica y la considera como el auténtico lugar arqUitectónico. Al eliminar el arquet1po de los diseños tradicionales se libera de las convenci~ nes de la representación arquitectónica. El estud•o es el lugar, el operador el habitante, y el critico el turista.


El lugar para la pnmera presentación de este proyecto es un monta¡e multimedia, const1u1do dentro de la Umverstdad de Columbta. Consiste en cuatro V1deo·proyecc1ones dlg11<1les smcron1zadas. Los proyectores reproducen las 1mágenes parctalmente, en la pared y en un espeto. que deVIJelve las omágenes a unas pantallas de video de 1·s m. por 6'6m, colocadas 1usto enc1ma del público. Las cuatro pantallas se alimentan por sólo dos señales de vodeo. para consegu1r una óploma s1ntromzaci6n. Cada señal de vodeo se d1vide en dos campos 1guales. La primera señal (señal!, campo superior e 1nfenorl se proyecta en la pantalla frontal !campo superior: pantalla 1), y en la P<lnl<llla trasera ( campo 1nfenor: pantalla 2 ). La segunda señal !señal 2: campo superoor e 1nfenorl se diVIde para ser proyectada en la pantalla derecha (campo superior: pantalla 3) y en la pantalla izquierda (campo lnferoor pantalla 4l. Las pantallas de v.deo forman un cuadrado que se puede ver desde aba¡o pero las proyecctones tamboen pueden ser v1stas desde fuera del cuadrado. Las cuatro pequeñas 1magenes proyectadas vosibles en las cuatro paredes del aud1tonum, representan la cara 1nversa exacta de la omagen vos1ble en la pantalla. En otras palabras, moentJas contemplas la pantalla frontal (la med1a parte superior del video. señal 1) también ves en la pared. enfrente de o, la Imagen proyectada en la pantalla trasera Situada a tus espaldas (la media parte rnfenor del video: señal !l. De este modo lo que se halla enfrente de ti está s1mult~neamente det1ás de h y la rmagen trasera puede ser vosta al mismo hempo que la 1magen delantera. como una Imagen más pequeña en la pared.

l""/t".,,.,, J~ ¡.,, (n.J/Irtdt '""''Lt. tt>'•

rbom,h lM!.et, ~'t\l(l..,ae ,...,10

, ........,.;A<! M.

!

14•=""

1 1}

Protesor ll)'IJd.lrrtl!' " " ' SinciDtl, .. ' 1 ScoU htucft~es;-

1• Ur• &~SChlil

Julo Ctq Patty ft'Dllet ~d<liJJqor

S4rldf;¡ l(l•ll'll!'f AkorJCIOfl N.>~

Sanado!< P""

Sool!) s.v...\S.IM!

S...n St""'odcr

'"' 4""'/r.. JW!ftJI!.u ,¡,

,.,.,..rt.,,

''f.Mt!rl/ioA, 1.111~ mol• /'tt(INiita , , 1m ¡fo,lttiJ ,.,..,•.,M J., 1lrr jr. "' uJn- 1"'1"'''"' JfP1'1'",,, r~..J tú., .,..,J/rr rr.w;..,·• ,., lJ~ {8111 NlltTPrt ,.¡ r~ 11111.111.l11"''

INJt.tl.I.NN


El lugar para la pnmera P«esentac•on de este proyecto es m1 mootd¡e mu!tln'ICdk'l, constnndo dentro de la Un•vcrSidad de Columbla. Conseste e1t cuatro \'Kieo-pro,.ecc•ooes degetales s.rncronazadas. los proyectores reprOducen las 1mágenes P<lft•almente, en la pared y e:n un espero, Que de'lllclvc las ~mageo.es a unas p.antalbs de VIdeo de l 8 m. DOt' 6'6m. co&oeadas ¡usto encerna del pUbliCO- las cuatlo pantalla$ se ahmCfltan poc sólo d05 seil.l!oeS de 'IKieo. para c.onseguu una opbma s•ncronezJción. Cada señal de v•deo se drv•de en dos campos rguJ1es . la premer.l senal (señal J, campo supeuo. e mleteOt) se proye<:La en la PJnta!b hontal kampo supefiOf': pantalla 1). y en la pantaiiJ Jrasera (

tarnpo 1nlenor: pantalla 2 )_ l~ segunda see)JI (s.te)al 2: c-ampO superiOr e entenor) se dMde para ser pcoyectada en la pantala derecha (canw supenor; p~ntalla 3) y en la p.<m1~b ilQtUJcf.:j

<campo 1nfeoor panta!L:a 4). Las pa¡\Llllas de VIdeo forman un cuadrado que se puede 11er desde JbitJO pero las proyeeciOfles tamb•én pueden ser mtas de$de tuera dd cuadrado. las cuatro peQueilas emágenes proyectadas Yisbles en las cuatro paredes def audetonum. representan la C41ta 1nversa exacta de la magen V\Seb't en L'l pantalla. En otras palabras. fl'llf!fltJas conle:rnplas la pantalla lfootal (la med•a f)41'te supertQf del VIdeo. señal 1l también ves en la pared. enfrente de u. la 1magen ptoyec.-toldJ en la I)Mltalb trasefa SltuJda a tus espaldas fla meOO Pllrte ~nferior del VIdeo: señal 1). Ce este n'Cido lo Que se halJ enfr(!Jl1C de h e~t~ ssmultanearnente

detr.1s de ll ~·la emagen uastta puede ser -.,sta at m~smo t~o que la lfflJgen debntera, como UM lmJRen mas pequeña en la pared.

l~lf'~~l't .{lo~f'~O ~~ol~t 1 ~

"' ........ .,..,.,... '

'

'·'

.,_., ltf"tid'lp

u. c.....

_,....

f',l!ly ....

~~~

s..n;., K!"" Jv.JI.ICCI\1~ ~-_.P.J

...Sor-..,., .......

s.w~~wn

J.n ......_,...,., ..J.&.. ,/,,....,,T_ nJ..r.tJ,'Í<J 1t......,~ ..... ~~ tlf"" . -... , . , . _ 1/ot ;.... rJ... ,,..,,.,_ *"""" •"" Pw ,...,!fn ~""""1"- 1;... f..•• _.._. ,.fllv ,.,..,!:.,,_

"'it ~-


=

'

1

)

r

~··

. ."

D

u

-c "\

lf ,...¡,.

............

=.

.,#tJd" ........... 1

.,.,.... j

~,,~

twooaed

pr rhc pr

al

he gc part•ally g n t lh~ and aga nst a "lll ror wllich throws the mJge back onto four 1 Sr~ x 6 6m 111dco screcn Thc flli 1 cr n are bemg ted by or ly two ~ o 1gn ls order t.'IO acl eve opt mum 'i}'nchron z•t• Ea ~ vi(' t hoi'ZOOta ly spl t to two eq 1 fe d one ot ..illc~ s pr ¡e ted on front screen screen 1 1t1e otile the k lsciWl 3 ft IL'Pi)el' and second gnaf r d lower JS s¡¡litto be on ltle glrt re<>t~ 2 pro

tt

een 4 J 1l'e VIde.. re n 1 a re hcanbe nt d bul lhe prQ~ect•ors can a so be "owed from th out 1da ol the

sqtwe The tour mall pro¡etted 1mages '<~Stble on lhe tour walls ot the ur.f•tor um rcprc ent lhe exact ol !he gc •lS ble on thc other words, as you see rcen Uhe upper ha 1 of the ~I<CC

SJ&nJl JI )'QU afso See ahc.ld ol you he IITiage baGl< een bE! VIdeo

r 'ore

t JS

muttaneously be no you nd ltle ge belnl vou e nbee en tthesamet •• h t~c rn

e n lront o! you, as a smJ er 11roge on rhe wa


·- 1

...........

~~-~~ J,c-'ft......,

.._..,_J."L~

The rr•t lor ltl l)tO¡ect 5 toe mu1f med ·c'1JP con• truclfd w 1 aud!torNm of Columb ._~ tJor.,. 1 1 u con • t of fOU' ynchton•le-d drg1tal ._.,~ proJecbons, The PfO¡e tor P'OI ·t !.he ·ll)ge partlclf)o ar.. •ns.l !he wall mxf 1ga•n~ t " muor whl(h throw!. the mage baclo.

coto too' J 8m x 6 6m VIdeo scr!eftS. The tour saee-n are be1Tlg ted by only two \'IdeO Slgn ~~ 111 Otdt!r two Jch•eve opl m~B~ synchron•7 t•on Extl '"''deo ~,gna~,s honzon ysplrl •nto t~'O eqll31 hPids Oflf' ol vth h 1

projtc.rcd on the lro.11t s.ueen ($Cre 11 1he ol~ on lht b><H "'"" 31 for ttte t '>t s na! tStgnJ! 1 wper o)nd ""'l'ef), Jnd lhe • ¡;eond g 1 (Sign!JI2 uo~ bod lowetJ lS sPbt to be ¡wo¡e..;ted on the nght f ~~ 2l

afld 11:!11 sctetns fscreen AJ Tbe 0000 sc.r~en~ lorm a SQU.lre \..ti h can llf! ~ tNcd butrh~ Pf'OI('(hons CM al$0 bE' IM!'Wt!d trom the oot1ide ot thCI s~ •e The tour $mJI1 ptotecte<l cm:u;es !o\SJble oo the tour wJI o1 the a~orun C'Pft .ent thC eJACt 111Verse cf the •magta ~t\5 ~ on ttJe Stréen. In other words r; voo see the lroot scrttn lltle ~r 1a f olthe

vidE'o source s:gnal 11 you a!so .see on the w.. ~Mol ot you the •m ~t:·~ ptotected on 1he bxk <Kro.;en bebcnd you ttne lower ~ lt ollhe VIdeo soon:e, S~¡nal 1) Therc'ore wh.lt 1s

1n free 1 of yoo IS S1mu1t.meou~~~ behm you, and the mJge bMiod )'OU can be-e seen at tt1e same- tfl'IC w.th the lm.lge lfllror.t of

mage on ltle w

you. ""' ,a

m

n

"·,' _,.'

' . '.'

'

''-

1. J. ) _ • .


,....t ...fJ

..,_..¡

.. _ ..

........ ......... );

l""ull• f "on¡uof!\l.o"

. ..

......... 1

...

' "!\

'úfo'

..

••

,._......... .. ~

........ j

p.onu iL :

l

(

~;,

,....,.u. ,....

'{,(i'

·~·

1

l '

~'

' l~·

•flfWI'

,..,~·

<a,l('<o;l., .......

'(1{1'

¡•..mullo • • '"tu"".l.o• "lh IIUIII (¡\(

0,\/f'I_J/ f ·H\:-11../JI.'/·\(


-. . '· .." --" _)., '•

,.

-, '~ v

/-··'

•;

'

·~,

J

·:

.'

,'

1

.\

" 1 .:1 "' '

~

'

í

,.

, '!'..

f·~

' l' '

' ~---•

""" ....

.;:

'

"';

......

\• ,..,...

\

.-'\ J '.

.~~

.' \

'

,,-

1

<

·w·

,....ot•• '_..M.'

-· l ,.Jiol

,...JI.

·-

-..r

1 ........,

f""'Ao

1

_....... •..,....

1

1

~-

~

............

l'hen

1rl

.

1; .._ .. '$!f' _....~·

N'•'"'*' Jt- •(JfSJ'J.'k/ilk llt:Cl},\1/'11·10'

\ 0\1 1

0.1

lf\ '

--


........ .....

..................

..... l

,.........

. • 1

.:tlll¡' 1 /1 f!W' - ·~ - ~-~ t .- • ,.,.r.,.,...·.......... - .•~--. ,: .R~

,_

-

\.,;

....

,..•.

•.....u.-

........ _....

...... ....... ...., "


.

.

¡,JirJl!i_ '1 · ~~~ . -

·1~~ - . ~-:..:: ;.... 1.".•"

'

.

...... _

-

-

-·-


t·imW d<lx "" f.xll y f;loluJ ~ tclb« codo ikmoc:r.hlco. cr.ro.mo. rn nuo1t'.l rultura. No o m11mtiKIÓn "'JUI hi!Y.m.ir mu crita:.J lid~~ lubim&•osnt" liw.-~tun f.'" pro rcn wnlr.a. "'lnO W~~wnw ~llc •J.lp11U) tN:.IfW\~ del rltl.lftdo ~ligil•l qc.: J!COildt "do¡~·)" li.~er... d.:todl. t\'l~io111it00 ,. ll.llXI" W' an:i.IN 1 '11!00. m.h ~· \i ~ pm mlttcil ""' gQ..""t('RI(~ J un nutro .,.. ,m._., Con dn J"'C'm.jc), ..1bcwd.ando d prubbu dc!odt un punt.o ck t'ÍMOI ru.U ~ OIQlW d r.~np• de ~ w.on,;ablo q-.atx nc-ol'rmn.

.uin optut,,o Jd "t_:Cl •t\11" putJC' •tr wlmJdo", •A Lllu: dt-otc 1~ uno oo ~ ut~..-,ciurl,uw- ,¡ l.t .&RfJil«t\lfil. i11fornu l;~ lubiu..i.-.n Jd obtrup.x10. tooo mi"' bitn

PJ.IUC'U!arm«UII" <n lot E.f..Ul .. ~11 ~i.diz.aOOn de: b tnfoon..r16n h1

hu nrxlnÍ•Ik-J drl lúOlpon.tmicniO hullWICI ClUC' lu n ·niJo en l.l.aiYI.I~ renumletun urdpic<tl() hJ .ac:omp.ltio~do J

potmtJ..Ido d ~rrollo dr uu.a rrte)rio;..a, t·.a 11'1U~ f..1.tniJi.Jr, dotKJr: (On!IU) rt1 l;u IJml~t núút~ de L 11"\plorxiJtt ;tJOO"iuJu Jd

f"'l\la:ÍO n.lt"t~lr dt 1," '1(:1(11.1¡1 y b mJwiosl.1 rcoru ..k b lll)ll>ruu06a. dd Ot:ur Atl'ICOOino )' 1t1 lq;rnd..ri.l rulrura « U uhtm.t fMflto:rJ. tJ l~.Kio dn·tn'lc trUOnta un rcrritori<1 •p.umtmlimlll" oartr.ll, lin ¡OOJ~.w proMcm;ti<oo.. r doodc d dcsoo ~~~

1

lt<. ntaom. l:iu1 thu

t> a ll

'J'I.I

-\ad tn l..1r tr t\ ltw..f 1hr MJAI ncs. bu-.~, 11 "kh·wJul~t anJ !Wiftl01iol ~ .aho 1 f uk .1l>10rd JnJ :rJ hl, 11 ,, Jet 1ott1• ll\ ""~•Jrt..lllo.Jft un thc rolt .anJ • 11

1ht r¡>)u;. tk( l•l ~thtnp.k( 011 ol•ll CIT\III>t "1 11 (:1

ur

lt " ~tu~ uy •ncmuoa Me 10 PLI t~hcr ~ Cn1JaJm.,. "1-ocnf'l'oT. bc:c bont .a .W h 1 httut~o:Jc 111

tio-u•• &nJ l;ai!UI bl11 t11 cum !tt 1 '" iotat nuoo."' olchc d.pu.~ ...., r J tlul JR' lttdlnl "*~.! <1111'-'lk Jl!l"f \ 1 Rl~otJ\UI 11 l"lll anJ 111tulon tn· Jcrth ..rulylb. nlt>te r.:L.U\1 .r tb.it n ro..ulW

,¡ l.if>frPII""- pr«N<ntc f~torn( ¡urrkul.umrn.tt b bl'l(l( dt rmmmtr lo

hutnJno ü'IM<l ctntr~l. ¡n~tnQndo 1111 n~~av o¡'UOO p.an 'A't calon.rudo y tOII\UU1iJO pot' UIU fornu \<iq.t Jt

El pensamiento utópico

lo Lr~ dt uxb w b1\t01u. llunL1Kil'l fdl~ f"n d oarte. ll'll IJ fnct.UIIt.t )""m ttkltOiu... ok loJl) l.a• ru1cum r luptn.. r de rod110 Jo. tMoml""'- U.1o. tJmbiln. uru W'" (On!miOn (Qn d 'bmino utopb, > ;.~unquc pcN.bmo' ..d,""c:rúr M.l W¡:nir~d.,. .a duru pttl.b podnOO' dflini1lo c;oo J~i)ión. E11 ISI6. Vlt(' U publimcim1 ~~ m l1bro l)t Opumo R.q..cbl"-"11" ~~~•u

\¡'QCI.I tuiiOCI

(of i:"~t tl'mJI)(ll'l Jw Nx11.-,:f11

•-.ut lhrdrwlt'f'll'tfll 11.& rl r '"'- Ir :.d~ 'fi'IC

1lut

11¡~1~ tflr t\lpl~o. ,._ Íll'tauct ol

(dulO(ri.l (d mt'JOf• d m.b kk.;al dt los lu!!)t(l), h.a cnJnttn•do ;¡ 1(1 luh'O de- ll

bi..YON 1..:1 complt1idkl dt MI notntru:lo~ run.

1\:ro iquc! o lo qur J..tiM el pc1Nmttmo !JIÓf'h.o? ~uAia )On los J..uibu[(Jit Jc lu uw¡\lil'-' Auuq1K" kli ut•'f'óil;r.tfm (i!Utl)rt\ ~olr llltlfi~· dnJr llbcOO r MA rtq..ll,lic;;, ;al l!n Mutldu Mqor Jr Ald1n l lu:lk) ) bs IIJIJn ronlfa.-M"''·'•Io 1l(' dO.tinu., fonn.b m.mrn q~~e t ttl w mrurnuc: utopl.ls

,¡,.

tlk \lll("f!Un ~r&or,toua 111 II!Jtn tp.IU"

1hr -omlie\ ~ tcip:~hcl •tth ll t l'l'!~I.J~ -of \he ~· ~~o.tiNIIOI'!I of tbr Átl.n'~Uil ~N. .and !U ~"' ul tlt!

rbrt..ufmnun.

,.

' 1

(.)~llxnbr.:l'IIO

m ~trnch· n.tu!ultttfthll\". 1to11lt nu

I"'•.Nnn...l.: ~('\ to .~c-a~ ..,,h., llltf •hrrc thr •di •·rr~R-c .,M'" "JW•"C~t!. ~ uil l>e fulfillal. "In 1~ lo¡;hl ,,( thh pllmotltctll•n ocw ll u~ nnc .1 ~ onN!t ü u"hlrttt~ !lll~tt c1lt roo."Otn ~~ ')'~l'...... t.df..ct

•""-hn ¡!,r

pto:<~l. . lj\10111-'fl p.atlM.'l!Ld, INJUI\ tht r.S; .-..í ll:\l.lllUil'll-1" tilA! "'hade o hurtWI ~' o.Cirr.al, .mJ 1.mtn F- ~ tln'l tp.:c eo M

u...

J .&ncl 11 lllk\lll'f .#1 ol j -

1

r. . n~~;Lhdy ira tht l:n ttd \ut~ "thr

dif<'!"ni1C fllwrb dtl ~tl."' cu. humo,

idral. prO.pno. rtrf«1o. r l"f''"'. lug.u·, d

lltl dw

rmp- (lr ra.""'..ha: f'I~IIJO 1lu•

u.,

<OOfl ~~oli.l nin~.pcu q1i~in.1l n"'nm u b nott,IQia~ mñm.11lt lo~ utnpú qut. mtrc {o).uvrt:a hiGnif!QI.Jo "mng¡.in luj:;~l) y

Utapian Thou¡ht

e ul''n-N.

¡ubhro1 buru N~r~tu .fitl"tollmt"'t "nin[I;'Jn lugJJ~• y rnmhm6 (ormJt yiq:;u. oo •n"ll)dón ,:rncr.d· y •of'C"lupr o rq:ion. Aunque- oo C~t:t ~;l.am ,¡ r~~e NHtiAMniQ.-ic)n l.utucdninhsl u1Ciptl l.t ub dtt.nno de "' n.IJC'" o l.1 1nu)

'ub¡o:untbd" •

1•1 rrJu..~ 1(\ d!.IIXIO:IIOIII3 J<l J n~ tl~tk."ll r~ \\id! dllllll mytnu-nt or. Joln.g•trhthrptobl,~t J lblln' ~\~~~ f'C*Ii 1,f o k'tw. In WCII •XI'

""t'

dccp1c- N1roJ lntuU uu,U l.il:otllu\ Ve~ Au1ru,, Str lluJilU' :O.I<JK, ~ ul t'U pt'r d C\('iritu do:! ncolnf:l~. Joanú IJ

h

o.t

t 11\

di

ln-W:•

,; , ro •

..

hum~n bdi·\UII 1fut

ill

•'("Un

''">Q!j.lu

J..,.

,. rmlcd 11 a11 •b on t.rq; ;rtlt\:lt\J!IIII .lR,IOIIvllrf~ u·mJNl th.: rll "~· t ~ ~uJtt¡ ~' nJ ,~.... .attJ ,¡ .h. ttlno. 1~ .. ..~lw. o;T::ui&r

rw.

l 1(

"'

, • ..,

t l¡~t

,,u R&ru!b ~.1m J,'F ~... ' I!Uub Lwr·" IJ.d!;,n "~ Autru\.o s;, Thum.¡, \Iom: ~ f\rhJrt by d~ "f"rll d ?fll dtUdn.t .ap•n)l ~~~o>tlp: Wc ~tin Mili~ 1-.q11.11:1& lt1mDY "nn ¡ob;c" ¡tt.,J , nnl rht t ;tn:ll. t\J1m1 1111 -Jj'l'otul ton al '"1' .. rb-r Dr rtpc~t~

sh

Aktn te io tM>t dr.rr .t.dhd ht 1•1t rha M"8Ctl.klkl0 rcwkalin Utori.t -th( -.l:md

Jcow

U11l.l'loilt itvo~~ ()(thtvttl

,lo!ktrtot allll$11.1 fmn• cbr (;n:c~ tu. p»oi.

.Jc¡J_ r'l~ (l(rf«t .and Cof'l"o pf«c. tht ""P 1rn~'!!l'..al ~l.,ll.. c vo.a ltc.uh M-.-g 1t.r """uf\" col tb.: utopu 11wiÍ hnca;t~l'lf:

2. fOIOCJ<li!W 6e IIC:IIIIiad 0t l.tdf~ {ft'(l ~.

n•l

,m,¡.¡ intltt• JII"I"'WI. Jdir!C 11 l11 ¡,lf, t.I"C' f-.<r ul dw p "'vu. 1 ot h.i, '-•·liÑ

v.httll (,-t,.,"f\1\11)} Ulori"

w•

,¡j

1

! at('&to

no•

piA lltJ IC' 1111 .,,Q hfw 1~, rile I?I<OIC .J,J! uf pUr:c. lut r!Uiltl'''" J ~ II!Qn el •Dflcrk-ut} t! '" llf><t ro.''*"" lluc .,f ..1 , 1 du1 Jtl11lt:- thtl le ,un hou;;h > \\ lu1 UC' 1hc .annbu1 :t ,¡ l f'l Alrl 1 h 1hc l 11 0.:1

1921 ............; """"''....

nmA Gt ,.,

ei . . tft)d~ ' 'll. 1~ 1 ..._,.,.,.

,.,'m,lCl

3. fDIOJI'_, di! 8llde 11ut1n« ~ Ston.. 1982. USA; rllt tAcld ~·-llfl 81~) 1

Tolo. V.rtt.IA!at'lll,lO$ ~'o 1982 rt.lllldf RwW'« Pttwrlhd (.-; H•~"'- 0 .. 0 Nbtoc:tll. l'l 11.119961 fMl ll"l:ldK"tllft: Hl

Milf!l lfom 'Utlr~­ ID "'8tlnOf fllllfttr" ~. Helll Ylri~ PmWI pC)6y o 152 ~

.............

..RdrT Se«! 191ll

USA; Tllt

l»::~~hU

Ftrrote..: 'r'.P ..,..., las Ml*t 11:1 1982l'- etD

....

ArriMtt PMtr«u-d

IM~O.OM..dll,

• .,. 19'.i0 rn ~ ,..bOQIM" . . . .

"'

~.

Ato,...· p.9(; "'-dt. --'*-~­ & !) IU ~


·en a tJdOpur(t. :.i puckrm'l\ Q~ 31&un.l\ Qr.lttcrímel1 ~.:omuncc d'l" 1;. Jh(J:U\IU \UÓpica..

El pctwmkmo utÓI)ico es sacmprt b apmiOn d..- wu ttVUdl.l. que k tnaniftOt.l por l.t ¡III'O)ttddn de unJ ~J.J nniál, cJt,wbllllu un RIX'\'J orden. ~~~icndo OD10ÓcdAI-ojqo com,. un idr-.al po\ithn cumr¡ d m~aOOP

GÍm'ltte. loa utopú ~e daitnnuK'2.r..at b ~tid.td y "'~ imrtrf«.eiont:o., abrid~Jo

.,¡ d .d.on.., <k po>il>ilidoda • E>w do. J.tnutiooa Mln hu!CI.unenule\ .a b hC'r.t ck cntcnd<t b \ltOpb COmO Ull (e~~mcno tuti'o'(NL l,r, umpú o un medio, nuna Wl fUI en ~¡ mhm.a. y kU"l'~ l.:b ntú dmtt~>t lU~ Ím·inkrun W ridJ 1 bimd n1 Otl OUs;l, dU dd!c W mtcnJidJ ro~no uru p.tribnU, 1111

·ckrcido mcnul J).lr.t h11llu poúbi!idm bom~.,·.

En la pri:rncr1 df-las dos dd'tnici(lno. mopb pmmdt dcs•;t:Lu 1~ nult$ de 1.. )l(l('K\~Jd. cñliondo Cfl n~tn-o. MuQtt·.a

dtrta ti(IQ:il!p¡¡ poi condido•10 tl\mU II:d

4, '\.1 •W Ot ..opi1" 1" "-ldo de HIM y AmbtOown ~ lcole«Jóól

PMWad

El\. ~.eoclletON•. '(,, l. GIM!ut, .. ... 119'J4l Rttet ~ ~

IOIICICe rc~~on,

cll"._.,p...,

Ed!Uoft' Nltrfl;llbWI.

-·1)

14, 11 123 ,.,_6.

'l"f'lileOf~---11

O,Hna.~,.._

Ira; o.lft .....lftllll. ., • L. 4. ~19')1J RMr oet'*'-. ulíli.s.

GeMI'•• ..

...:• te-. dtlidNIIK. f'n.[411iCM~

p

14, oi2Jh.4

s. y.,~ del r •l~mk'riO

6e Ctlal:'"- r -~ {tolr((IÓII NrtlMlrl ~el . . ,....,~.,..,.

-

Ch;ritl fowlff ~~

~r-.at15w¡; from rbu1\ Rc-puhlic, Cl) t\JJ.."') Hul.ln'~ A lka~ 1\'e..' 'Wlldd'. hól\"f bm¡ COII«''V~ of Ín dlffcm11 W.l,.,. JoJ tfut Wt" Urti'IUI Jiod ll11 •pu.tt' )l.lU'• o( u1opiou., "e .att. """"'t'o «, 1bl~ lO tl:.ttcb IJI,It \j)MC o( tht- chn~ctrut io tolt\OIRO to

tuopurt IHtr.lllwrc. Umre"n tht~M tt .implr thc ~o•tl)ll ti tnllpriqn~ wflk;h is ~tVru~

hr tiJt

l"~du~t ol .a l'iailiuut ~. moling .t m ~ :-ia:UI!-fl thl,.mtrtoNJKinl ttp •

~ ~Uft ida! apiru.l dx Mll'd .l• 11 '" 1M Ut~!f~U J"'t«'<'d' 1u OfW* talitr .atid "• imrnfa:~i(,l'f\, in thb "'"Y optrtitll' 'f .a llllP' ul ~btl,úo. 1'Mc f'W•J

litirm;ttnllt" • fund..mt'llhllo dlt ~ oi die ut.opll .. a utti\~~ pllcnomcoon. 11~~: uwpQ Da niC'.alb. fl4'\'tf m c:nd tn rt!d(, Jnd n'M chuuf;b lb- fOOlt dtu>rtd Uoopurw inmrcd 1hnr 1•''0 and ~~in thls G.IIIW. thá mi$ be: undrQcood a a ~"· " •mcrulll n~ ID hn.J Latctal ~ida... In ~~~ o(die' twu ddin¡liun)o. liWJKil •trha co cCYaltbr: ilb cbat atflia ~«inr.

r.,...

pmériw.. )' un ocno idal&mo rom.tndm por CJUUCilli..S sociJ~ ¡lmiWJ. E!J (.) mlto de &lb.. d •p;tr.abo tmm:ü Jd qlk' d 1\ocnbtr h:a WOO ptñ·ith En b ~ de 1~ ~ic"'""· utopb btsw U prodiJC'C.•ón ck not.'\m (lnkM ~ialo. b propuou dt posibl~ tn.nw.Kioocs. ilk"fi.l con lo rr-.d r lo opc:r..OO. a;ln im¡xw~n un nwlddo ck tl'Cim- Uoo nl.k bien un "'~i"* de·~• , Mn U prl)n~e~,;~ de ·\limor. juuicU, ayuda, ~udad wti\'\'t~l . Otpllit~n dcl rr.tbljo. mjquiiW pm C'l rrow-chll dt ,odos., incrcrncruo ro U producc:ión. dl\'itii'"'- n¡uh;ui\>t dd bcndlelo, 1t1prc:sidn d..- U m~ri.a, 'lfOWC)O (l(}(ttinlll). Jbunlhnc:b. ;~rto.• Dijo l.cwis Mum(onl que "los )W)mbro ton de una m;¡nm tal. quudlo .a 1rn'i:s dt una ddibtnJa diKipfin;~ -<Oroo b dt un IK'l'D hilllfti o la dt ul' I)OO'Ibft' dcncgociM .untril'.loo- pi.Kdt- uno 11 Ul ro munc!o Kr abotidQ ¡10r cxunplnu d<" la Mn<;Ícn¡;i.a (.•.) F.n un nl\lndn an limo de- (rwmttKwlcs COIM d 'rW', cntip,.n~ 11 Ocpll\dy,

Thí• ~lUYo\ .1 «UAin

l'llt~a.l!pl ltlt h) fiBt biUIUtl ttlftWtlo~ ¡nJ

a ct'!Uin mna.antic: idediw kit le.~ tllti.il lii'II(IUI'CL l'ltU ¡, tbr llt}'lh af hJcn. tht -c-.1.n.hly paatilil'" "-hich nunklnd b bcm

J<r<n<d ot

In d~ <J('fl~Ud ~ lltopiA tan"ho foc 1M t'k".JIIoo of""' \OCUI orden. 1he l'roroul ctf ~ IIIIIIMtoOO,. rlmftf. 1utJt t.hc rW acal d~t hopcd IOr.. 'III'Mho\tl tm~ms .a tubuitw modd. b.:tt ndsc-r " "bndcpc al dai~· , •icb cM- ¡wmlk o("~n'l', bfitt, hrl¡\- ~~I"I.'I.C'tlllln,o~tpntWiiiMI tll't~ '11-UI\. ll'la:flincJ ~lf !.he brncl'it o(.JJI. ÍOCI'UK ltn ¡m.uiun. a¡gjt:liLlc- Jtarin~ in Uw tocfl(('tt'- "'PI'f'Cblclrt of t1"-Wfl'• COMinual ~· Jbustdltl«'. tht .aru.•

l.t'flo·i• Mu.mford .tutcd dut •tnrl'll.ln" wdt. lh.-. on.ly br t:ll(.1r'l\ or .. &f¡bftm Juopl¡rx -u:b :as dw olche H•ldu ''"'k w dw Amc-r:iGIIIIIUSit~CSW.U~- nn 011t 0t thc: ochcr

.-.~4 b<«>m¡jadrwlp<d ... ol ~ (_) lit" ""Me! )1) tuU o( fnmmiont a tht 'ct:Ü YNrld, """ ttmf tAl

apmd rm orour mmulllmr In Uwr•a.

IM'Cdiwrttb ¡uw ¡wtt dt ntsa~m tinu¡)(t

mdlt•l en U1opú". PJ pmpitt Mum(Otrl rl:tSilio\ CDn drpnci~ 11l hc~tnb11: 11tópko ~n MI pMkion.~nutttt6 mur OlOJ dos cute"ff10S, ('JI~ d rt".a.ly d ftetició. A.· Alg.uw. hombro \'" "'" \'w_\

""'OOo

awid~ en un ttUOwo ~utd. nte- (~;n

ftltortaJ. Et ti ez,;o. por tjrnr¡1lo, «M

wtivos de L$1~ )l·hrquc::s;u, rup vidl o )C'Ilcilb )'IJn prob&nna~ dr i~ttronanc:ia. No riCCCSÍ1out d pt"numic:nto utópico. ni cl saKl\1• de mt diSidida fdit., '""" ~ eienen 'IU< O~VriO, R.· OtN~ m.:muflctunn• .1 ¡mtir de'~ limi!.aÓm)(l, URI mpuon acl«u;ub ;a un ('tttomo rc:sui,.pdo qtlit pueden conrrol.11r.

Mkntr.b puc~bn nwn('tlet n;cringidD su mundo. M n«oir.adn dt nltltJlltl utopb. El nm1.do K rnlu•t'c .a un )tgf"et1t0 de,_¡ mi,roo y nunc:. \t .t\..-:ntLir.Jrin en na m.1te1 abic:N~.

C.· El tcrctr 1ipo o d dt b gr.~ott m.t)"Uri:a de- l<», .M'IU lwmA~. CIJ)'O :tiustC :t lu~rcs. soc:¡roadcs y ;a b viW dü12 mudlll)

M"lmf01d hllmdfcbuf~a LTtopi.tG ltWl

ckpntly. Ir~ ;N;(I)nb"" .,¡11, h~

$1C*lion flt'tYittft lhac t'wO Cll ~Id,

~ d~ ""'l wmld .md ti~ liaRirlw

'll.'(lriJ.

A.- .'iomt 1t1tn flw. m~;hl« !.m Jn llbt.nll.ult Ntnoondiop (in C.\I&Of!Íol). D tht aw. rnr ~mil*. el the n~ CJ(thc- ml~ ~. "'huic: lil'O: ate Wl'fk- 1uMI .,.u., no

n.e

mal~ Thq de. 1101 n«d uwpi.&n thoup.J!t. oor t~ d~m Q( • h.lpp)• CTN:cn«. tftty only tl«d to attc"pC it. fl - l'lt.hm INIIUf'xttU(', (rum thdl hnl<u•ioc•" ~ IDf'OCIIt ""hiro {l.J(bplnf to ;a mancll'\1 ctt.,.ironmmt tfut thty an conuul So ~11(: ;u cbq ~ ablc 10 k«p thc:it "MI rrunftAI.lhcy do noc lltC'd .utf moph. Thco ~'OCid it m!ucul 10 ~ tq;rnutt Q( itidf .llld 11tet tl~ \'tliUil(' 0111 000) tbt- (lf-"tft Kti. C.:.. '111< shud typt .. che typc w!Mc:h 11 tq'lttldll.lÚ\t' (tf tht tn.&,OOt)' ol ltun.o.tt bcmp. ·~ llf'¡uwmm1to ¡üco. JOOI!'ÚID .nJ 10 ti~ ¡, (JI (rom tutnplnc. Thcy .m conltúnud ~ith -"~~"ve c,mfrutm•d wch- ptrpttu;~l ililf101luo aocl

,._... >¡ o-


ck loC'tCUmplnu. Scaúmu.m-rwmfra1.umo-· ~ difiWita.da )' oW;truC41ooo re"pc."111.tt. y nn f(:'.l((io~~n nríólll cntrt d ftLrtM'flido, d lrmgin~1ÍYO y d rr..púrico. l. fJ CW:II'O\~tuclo no Mc:dÍI.a uroptu, pue~ •.mi1~ 1tW c$c:.ro c:on cwk¡gxr coo ¡1 olan<c !'Don\ •""T· b< h•ppr!'J, S.. rcacrio!kl tiQin déb~ t incon\l~lliO, filO a:mctibuui c:on mh qu~ ~Wd ~ .a b loO(:Ied.J. El .ure 1 b invencifln (el COO«Jmtmm 1 d prosmo) m 1m milttM r!OOahltmauc: ~ n:ringuir.tn 11. fJ lm.tg¡NIWO1M'Cillil 'oth ~ ~ Enlfcntado .1 d1fiC\Ilnrdo mJJ\Wr;i. ro w fmwta. un 1t11t dr ~ diuinull. l""!«rio"" de h p.-oli<c'ln. b d ¡w-.adigm:~ dr b lllejpÚ de ~ b de b lntr'O'Tnoi6A h..cQ el q;o y b vid;¡ interior. A c11t dd!cmos b mnmc::u dd Mk, litetliUD, ciiX', U:iltto. ttt.. (f\IC h.stt:n ,¡~aq, ot>lld.lo • .,._ P<"' m.b

paf= 111. El pnsm.itioo bu5ad. m e:oo dt .~;r.w...s... q.Jeond""'"" J<b.n obtrtuo-"tlnl'l

•nd d1o r ~,..,, \an

hct\h,.;ft thf C'UtlM'ft. d'lf i~irut~(

.afld

rile rrat.ltwUt. l. Thc OII'Oict don lloll amJ UIPJIU'. .lt 1M: wailfie\ lll\ ••mt' "'"h '"'11'1111~ ctur • ••• hin f'¡j, ruc..h rlloeú •otry.l'lf lupp~r 1 ll1~ fQI.11(lftl Att ..J. .M u\f,·un.l\t(nl. ,t¡J

cun1plitx pltl ~ltu Wl pt\1,:1 m.&- aiU. ln\"cnwi alijO. f*iblefl)Cfltc:, par.a ~ ~~ de ~puro. F..n tW m•rm oún l<1 cicncb b t«oolog.ú r d progno. porqlk' •icmptt u~ dJspumo a to:d.et al mundo. N«alta ;k h1 11tl)f!ÜS. de (a, 111~ dr JUOil'lNCCión. Prod11c1~ nl.'r\-o. fiJbnQI. 6Glbs dt "lJom fmcu r un conjunto« rcbcic)l,~a t innituc'one. . 1m 'e11tópícm'y ~

·,¡~ (t.• ,. h,..,

rcspcah-;amcntt) 00 JOn de snn imcdr m un o;a-udlo dd pcsmmtmtn utópico, ni tampoco pu2 inu:nartnr.cMcr d utopiwoo qur dolpltnan el eibcm¡ucio 'f 1~ muocb 'r1nu»cs m ti hombct> f'O.'t· indunrW. Mi.mitmo. d 'cumm1iclo' rttlwar.í !llliCop(l, porqi,K ~l)(:tr.l, QlmQ el 'aisúdo' uru \icb <~~~mforublt y OISmocb.. 1\'10 d · im;~¡;in:nn,· ) ti 'p~dco• MM~ dt ~tan 1n1dá. potquc:- \ U' rO!C'do~ mun-=n d emo dd pcnw.lllic:nto r el Pf'OSI'OO· T tr.l .temud n<n 1b-:ad a

mu1tirud de intcrao.nm cond~ au..OO 1M tnnfroru:t:mO\ o:>n la rt;dld:.d, oa nUC\·.a =icbd epiMc~ ,urgida ron co bt ~ t•J fW11P (lllC "'1) l'unhtt. ~k wil ilt\'(flt ahm.,1ll~, ~U~-.•~111 h1m wt l)i diC chiíll(l.llt wtll<l(j.,n Jn hn Jw¡J,

•"'rh

t4)!!1rhll4"1o ""''h'~ !'IMM'C th.ut d~~r

,u tCir'lla' tcdll)•~ And pr~ ~ ht _., wtllurc 10 :P' cM .nta chr "'~Id f-roen tiiOflU• ltr nm,~, thr "''"f'l-1\ 111 lm''"'~JIWL 1 f!Nd¡,¡o:c- IW'If lultd... ftah ncw ~Aiut \)\(Cm' A1111 .a (Oinj.&n ol

a~"'o( .,~

!'I'Utl(flh .and in.atfl.llh)IK

An 11ad lltl'ffllfl'lllllcn(w.W¡r;c Jnd f'I'O'Ñaa:¡

l1w 'a.I4~Uin'i mJ cht oob.tal (l\.· tnJ lt-,t'r'prrnvrly) .~~ flllll pmKlotl;u!f irUCIQtin¡t for • '-tudy ol 111orl'n d~, or if 'l'lt m ~tttrnrtlrl~ to tulflt tu .11'1 ~. . oi d.r aot\lputu\ITI 1f1<11 ~"" ~ ~' btnp.at .ued dllu.d realillo ill poN-&ridwm~lnun. Abo. thc: 'ouQ\om K"j«-1' thc u~bcc.:u,c.le~ th~ iWJlutd OOC'', ho;;.onr hr ti fo,olu~ ¡¡ (•IMivft,¡f'W, r.a1 lifc Bu. t.IIC' im.r~ti~c· rm-:•n And rllt pr~tN •no h""lt ll'ltt'ftiOO~ bCCl\1\C tbrir ~Jfl\ ll~t' dw tu.irt {11 rhtlt~J;bt.wl ~... .and thnr .tttlfbdcs •111 bt~ u' ló a mubiutlk oltnttrQllt'& ca~~du..ocn whm 1111: <Dnfmnttbcm •nlt to~!~t). -.ilh lh.u tWW epi~~ f\'~lnv

,,, ~n lu~•·ndd~·d.i~ !JUl. 11

11Jt ltUpfllll\t' ptt'l"'IIU.tnfflh ht\OIW'n

•untL ~ IJnfronuJ •·rtll dnliallbn ht w.l, m hi, bnr.l•)'· u... l"'CI•IItol

ul.!dkrrm

fllJClJ\,

rn'tf'.tlctll\ n4¡"1rktllul\

Tb • '" !ht- fW~tl

oi thc: ut•'f'*" u( t'K.Ipt- úl tl~ot lrll.tll'I\"I'UOO mro dw q:o 11nd rht lflhl'r hk To dlnC pcvpk wc ~ tl~e nbccrk~ t:l .m. l+trnturt,. ~¡. •hutttc d~ •hk-~ bmlll,i!klt rol!'ln rluf m UCCfUtl.

l'OUI 1J1D« prtkn U1 Thc f'rapnlll\l• ....btn diC f'U¡;tnAtiJc.. ,. hm d.dTa:ulua arbc. lnnlu. hw liMirultln .11\'tt lwlu kJC t1~e \OIIJ IWJII' Uut tnuv. be

r, ......

de:- l.a incomod.wd drl homk tan U.l entorno m4"dniw ~- ..nilld;rl.

Suturando la cuarta discontinuidad No h¡n r;UI.M)o, ('1'1 d Cr.lftl(.'Uf)O $1C lo!, ~\lunM~~J dm siglos. ttfcrcncW: culmr<lles y atú!.C~ :11 lo! Mjquiru ya ~ dtt"ros ttiM L. c:ultun oedci(Ciul. ~ f* Wmr1JK»id6n • mn la tt'VGión cdc!nia de In ano y ofte~ mcub de tl~rtld.id h:\'iv.il- o por adbc.l6n ~klt<~ · mcdi~ntt b cb~n ~ ru-10'- C amb~ fi"'SI'IDUS cuflur.tfo y tOCi.tlo, t'Oil ~ que b.\ ' .rnpu.nlia, .anluieu dr pcintip1()\ de:- \itr;Jo quidrron mcdl11 en d ~uimon-io mm- rl hombft1 La m)quin. Da. ft'I'OiucioDCS iOOunrUlo rn.U urde y rn d utnbt.&l dr la rn-olud6n int'vrnu.:ioru.l. el VJ1.')0 111lro de Fwtlí~tdn (d de- b crb.tw.t a»-hlllnl~Q qut <11 bWCll dt MI ptopior mdrnudud i t '1\ttfw. tontr.t UJ tfOd;o,) noJ dewd.1. otro~ m ylt:r«c:mem«n de rtut'\'Q al mundo tKddmul. El mundo c!Jsrórico ck 8lo1ndt

r

,.h~~.b

fr.., l:llll-'f~ lt41Rl W J.oMMn el

m. n ., th 1\¡, lt'liXIu.hii>M .mJ ..ruf~t.eAI

Slitching logether the fourlll di>continuíly 11vtr tr~, 1wn "'' IML, dl1tmg. tllot ~~ml"tol lhc JU'~ n

\'1

.._Tntue~. oi(Uiuuli11nd •nistk

rclul'fiU'\ tt•clor Mafllno; mJ 11\ ~~T~, c~n \\h.tttrl utbul\". -.t.nl1u br rolt'l¡uriVlcl • tJu,~ dw n.~llt n=-•.J.•rttJ tiM' .rJt' .1ntl tDdn. .r mn!llrt' of., ~elcrnit, 11nd tf'"WJJ.du ~ cht cLbur.dllln ul '"" arJ ..rnt..uuu cult~o~nl J-.J 'O<ul i'f''P»"'• 'llo1lh wlaidt•lut he mku.. ¿'mt--ptJ.: ~Qir!t'r.li'Jiol• " ( thr fiN f\111 o(thr cnrturv

••.hnJ to> mtdilrr on ~~~ nurfUIJ:!C bcrv.Cftl

....... •tll.l n1.11.huw

'

n.,,, 1ndte\Cti..:!l tnniMil>fn btrt' ,,r

o~nd fll'l cltr ch~11d 1hr ,nMmuiMifl n'U~..C~In, tftc uld ftl},h offfJI'll"ltUtif! hh.: fllle" • • tfw liJ'fWI•f lll,il!Qil UGIUt~' 111flo:.1n

' · P.ottslfo • bruo ~ OoKI(!nt4'S tll 1111 de

rooJu, 1970

.......

AtntptOI~ lor ~ 1w

7. Robot tlfO&IanNtlle S.Cos ~~P-~ 1~0~ (IC $1!eriCÍM, T 8 11992) lelefCIOoca, tu!OftiMiotl,

......... __,

COIIVOI ~. ~~.

n

MIT Prt», C1 1Oh !l. 1

........... ~llltd - ,....,.. Ool"',.

'"~111 ti'Ñ7t

~-\. ~• .-.:$

tntdt flt hi, o-.n ldcnÜ1l lll.ml! .tp:11tll hi' m m•r • ~lf\ 1.1• o}nct ;apm · od 11\1\,.,"' tbc.

IUNn ~,.<.Cflf11i

'Wat«n V.\ICIJ ~.

g l02i.O-l22

Thc d~~ -...ot\J

~.... l&M:I .lllll'l'm.


Rautnft -como e;wiO). oe~ dtn d drw.l.1 llrmlutt. d QMll¡( r d lflt- qcmpbfia ou l ucho~ dd hombft C:CW.•SO mio.mo y (On tra"' p;vpl.¡. crwuro1, par~~ u!,..t lo q\IC' tu d111lo m ILnuuc·IJ tll;~nl diKOnunuidJd. Hru&bmmtt. d hombre h:II.Ndo divtfloU O IT.IItgib p.IU unit !la duconelftuidu:lo: b. qut k'plt.lN lo c.dou dt lo lttTattt. lo anarrW dt lo divino, r lo radorW dt lo lmdcm.d. \' JW2 ,dbr drfinltiY-.amrntr W ua bc«!lm. I IU clmtii'IQA: Cophnii!O, C{Ultll ft'W~ Cftk' n110tra lietr.1 no a d (tnttQ dd unnt'n!O

un.1 min!ilal.b putkub " ' un dt fN&Ilirud ll!pm;l' cona:biblc; oa,..in. un ¡mricilb qiM' ptn-6 Alltnmbn: dd privilt(:jo ck <ri.:uun de.ein;w.lu. b ~~ JC'I Sc:&r, llflQ lipttW

i~cma UtÚYt:NI

Ol)!l.vin~ndolo en Uft al..bt'on tnJ,~ di H'L

dd r lnkulo- n~ L oolm ck l01 ~ y flt'IKI. d • Jl.ttwin dc- b Mrntc•. quim mcl'l.ltd ~ ~1 )'U (l.m~mtc tivlli,_

cYull.ui''O. K>CbJ. no a durñu de MI pwpí;e cm, 1ino que- b emplxablc: 16f;icJ ck b flboSt M.lenM lil.t ~ m111t «hcn in ••ntnu..lltrunur. tuff''"-' .-nd .111· t)J"fr th

ni

·~k ri11Un t~~'llh hi~ ¡nJ ~m" hti

OV<'l\ (relllltC', MU'OOIC U'>C \lo~ h,¡, ('o ll'lr'

t•) be kooY.o .11

che: IOutth d«&wanw.rr. m.1n h. m<*k tbC l)f.a l::vJtl}' ot 1Ui11tpti1CI ~t!Dg tcJS!C'hu thm di>t.or~tifluit.a: dutv.h.idl ttp.trJCrd dtt tdc.W frorn thc tc'flt\lNI. tiiC' o~nmgj liom 1hf de\'lllr, oltld tbt t.UI(•IUI (,... tflt trntinct...l. Aevlw dd"an:tl\Ú)' Id! th.: thtrt dl"'\1000.. t~ .dtnciou; C'.np:tlllt'UI. \0, ho m C3ln! th. uut Ltnh OI!IOC tllc tmtrt J ebc: '"'*'ro;r.. b...t ;u.: a Jl'ltntuwk ~wndr th 1 ~o~nn'(f'U.l.-."ccm w imlftCI!"~<e ch.d it R b.lrrlr ~cm ~bit¡ l)~,.,.sn. a p.a.rriuJc ..00 Jq.mvalen.w~ ol tbt pm tkw: o(che t..eatwr dNincJ 1,,.- d·..- ~1.-.nol t~ I...J nukin¡:.llim j~ toak ltllft Ut~L -i.-.ccal vf' l·h~orit..lh

·lo fl'ltnl.lo primim", lo accidtnnl- rdtu 1 tmú dr fll NJ.¡\Iftkt.l

trtroCUÓC'IUt'.

A D t t lti¡~lc docimu dtl ~tlt~morfiwM d~ todl <?i.\crr'!IOIO&fa.

de lo que ••gtK l-1 ~ dd hambre

de ""ffW' '" &huadón (l.lniO un (Ontinuo opteno con ttbriól• al unMI)I). abe úbdir wg c:wJ1;I bmN: ~ con b tM~luci6fl mdumial .1 .abro b awu diwnrttiDUid.W, Mtn' d hombtt y 'u producto cttrd~i<o, b mJquiJI.l.. FJ hombtto •ftii1Ufi1; IUtur.&ru, O tutUftku c:rndor::a•, ~ h:a cono:bldo a P 1nnmo (IOCI ti Ser tiiiCll) unU:mo, poJ..flllol) y cradot. .... nnrv.• rdjpón ~ ~ r b r::altin. u G:OOa. k lu d;ado hmvnimt» p.m oompf'C'Ddtr La n;~nn;~lcu h.uo llmna INCKf!tclt.klbll; ti .IUt:.f b t«oolnp · tu tutJ nAcunca, lo Cl'l:.klo. el fruto INt~rul de b Mn. b Mjq11lfl.l· k 1\;J

e"'

r f'O\iuo ck ltllln'C& brln)S nlh (llmft, nutY(a ojo\ nl.k.~dl~t~o, nua~ p~ nl.k fipil.l(f\, y nlolf:\'0) «:rdx~ nQ\ IIOtCniG.

Conrmido en el ~o~ el ·!tiC' pll(rf1r,tbt Jlml'llllT.thr an:nknt-'~¡;tl' th.tt~Uf.h thc tin«<lbOtlulo 1o tha tnpk rult ol t.h..: ~ntltm¡'OII!OfJlhu.m .,( Jtl rpiuff!IOioo', (ft)m. lo\hk-h (~loo\' aM

nn:d uf erun (1) ;1ettpl ru. uw.nloo ., ¡ c:oou".,._ ~pmrum ia «Ulion w dll' "'C Qll 4dJ .l.tl li:ru:nh dM~itwt opma5 by tlk i,W,arW tt\vluoon, n.t.mdr. thc k111td• J¡.untiiUJitr. Mwcn m.m o~llll

•lln'n'k.

hi' ecdl.nolopc..l¡ln>duet. d~tm.trhinc. \t.m -ft;lllltl Nltut.lltl. r•r ac.ui\'C Nlilre", b

i~(l..nt~ cup pl'l):umid..d at nnpim a iaromoJJr. Por Pl"'ft" un~ fic'mrkt4.. é"'ucl ft b

rnlii.llll ,;nu<Jl uno d punto de mcl,l('nno un"' d op;I(Jit tcrutWc: y b n\.k¡~mu "11K' lo gmm! c~o ~~pactt b ,~ u doftutCI j;¡[lz.adc\11 dC' llfl .a " MI (Uln'Wif' !Ntc:ri.lliución \1nwl' tn 1111.1; Cl'mlin.ll d«u6ad !tor• b uapbnt~ y prót<'!lb ~ro,,u...,,~ lltOC'nta aun:OOM',uo\, UtiJ ~ littnl eru t-e d

nrdct 1o Jll't'ld\\' h ktnf;dom, he 1118 dtpmJt. 00 1m COl b. t.b...OJoC•uh v.fr¡J¡ he. lliJ.Io ~"«"' Jlareg •flll\ll'l•lmk by L1t.IC'. th1'llh~11' hutudf ltl thc C'OC'IUOU\1111 of'h111 OOUI'fi'DCb' udmoloQ. ~ Ítlohl\ln;,l INfl !u, L>'lt .U trlnttl« tu v.h,¡ hft ttm- CUCilu' n ·hr M ko~~pt \*""'" •ild.ltct he bi'IWI., mahriiC.'. or ~~·. wludl ll Cut~y, 11> tht' ClltW:lt!•lll '" J\¡, ,,..,,.

nc ,....nh

Ji-:unt1nmc~ tdm "' d1R oor~ dtlt.lflj.'t'

l-«W«I'I ~e -'1\iJ IUllif,. 1•0

1d;p¡.1

\11111;01!~1<•1 u ~'. r~:~ 1"(' ><lme tumrk~ •lue n \lflu.al mi.¡" l111 che- poiru u( ('ll(Ounrtl' bn•tm pncr;nihlc 'f!.U ~nd tht' lll.tt..hln.t thJt

8011$- ~~rrut .ll'ld t.I'WOit ll.c JIC'\0 ' of koo1Vt'fN~· 11~ I'CUOO. !M.Kilt\', J,.~, P'il'n h m 1h.r tookto be ..bit 10

tbc ~ in dx ~.,¡.,,;a, fi lll:OIIII.'I!I; •nd

Jtc rM~ IC\111'. Qnr k\'1 .,!)k_h 1itr Ú\lrt. ~1\11

tXmtuklr~~.a.lcM e.h.:: c-•.fl'(iPolt• T -<n1l:wod. n•~IJiioii'IJ:tl ~í.Jl .... t~

llt'W <:C.mmnltrn:o lhc: """' l'roalttllftn, nutl h.h ~.,... 10 do1111M.c IWW\' .¡o¡)~ IN~ lO#« 1ho lorm (oltu~UI( 1<1 Wl!l~ j(lt h Jll. flu1 Ul

tht •mrJ~ l~!p o( S;ac¡art:

r.b

twur.dcu. do; Mnw\IC'::W .uwllo

tubttae'"' dw UJOlt() be~' .a11J wh;.¡.¡,; rnniml(l b hq.lnJIIIJX 101 '"'

Frn.l tht "Jbr.,.ln o(cbr Miild", whh

""~ti~. btat di.Jt

~tolópc-.t ame b comckcu:i.;a

tOniXnf'd ormm~fa t!x l(ft.;d olllduniun

uodrnt.o.l flollutt lfllml~tubl,: lamiu: thc ~o:ulml.ucion ol t.r~,bfl\.iL.w· r..u~o~r.1 n.~tunu, tbtunltd.tht- m.tllf'lll fn111 uf fC'.liC*,th, M.aJuc~e· b Jlf'U''-kd lum •1111 fl4'W olml\ 10ol!lde IIft' \&ll•rpr. """" ~ ......

tiUMtl Clf

hombrt }u domnudo 1 b n;aumdtt<J y I1J comcgu;ldo que tUt Ñti'U$ ,,w;m p¡ra ti. ptto p.an toJu.m.'Jr MI tnn;a.do drpmdc¡¡Un de- wu urehSiliCl'o <Ofl ~ ~ K ha lllk.t n1ncbndo' pcKO :a poro.. dUolviMdlko( t'fl d e&rUifluurn de &u tt'c:ñOJos;ú l1mllíptQdltt'. n Mmhrr pa..:·indtrtcrul h1 JIOntJ.do 1oW tt~C'IKU di' aUI a •u ~ acncU •:o'J no wbr t.i ~ honebrt. mM¡wn¡ o q'boc¡¡ n dcc11, de l.c CO!ldicic)a dt MI M'f. l.,¡ U IBII d~tinl&l~ "< rditr\' " ou dciUI'ICIOI

""'"'r'""'"ra1l ""'""

P""u.~ M• lh10""' '"'" u·k·rrtv'l~« wpp¡w tflt- ckllutcrult!JIII)n o( J bcin¡: .unJ hl' I.Hct \Ir utA' lll.lt\'ri.>l -.at¡.,• In An d«tfCiflk rcrmm;¡l~ Arr. impbnt' .tl\<ll-10rk..cronk J'IO'Iht~ Alte.MI} f"'cxl\1 JfltOfiJ &U, 'fucr.d ~\VICUUOO bc:t"A~"\'Q 11u" .11nJ .1 hech •~ to ~'· J ,,.b.1r¡t \lm u.~c J(ulru..Ja hn \11 ot ""

"tbo' ..

>¡...... o -


"'>

"'"'

-o

bombrr y un toi'IOC ~ k.l. un q, bw¡;:~ B

ltalil.bdn.

~ml-rr debe- rcpbp.t('lnc \IJ

rrbdlln ,;, .a vi) con 4 tn.lql•in;~• .1 t. '1'1(' lu Ut••r.lo un lqo, como ~n quf se t.lmb¡l« JU rciNdo t~ S61o dodc Gtt' proc<"' ck

11..ar.a paokr ~u mn nl,tC';\tm .&fJI,umnno. tur qi.K' inuuduú1 u11 (C'IIÓmcl» tmporunK'l b oroo.a.tiroon. nxicb m b IJrffJmr.l ~ rnMlo tinnpo

cambio coognllho K cqXIa d urorbmo

q1k IJ

\fiK dc:t;picrun b m.iquuu 'f b 1~.1

pc~triotftlttltt oiC"flcfiJJ. :~

1..-n d hombtt fVU~tndu~uw.

ant1t.aM: (C'IM. rlntur• •O)iJIIt'., lmilit.l), t;OJrJ de todot.\ l.h (;ITJttnÍ\(i~.l) pt~- dr l;n. uwpi.l.\ lmrÓfi(:;U, por lo e¡~ l"li«<r

El Paradigma te-cno·utóplco. l!.n(rc'nud.l.• .1 IJIU nll('\'.1 r~bdld C'Om() b '1"" ('f.l,IIJI(l, conulkr.ando • lil di'IClb1.Jn

oobrr l.t tntur.deu comuturnuc Jcl ctbcttsp.Kio d.lrll pif: .1 codo ocro .ankulo- mnof~ '1 t«aofiti;.~ ~ot" nOt. prodUlln ~OhiO hf <fot: Qt.t) ck tUI,I m.iwu nwneJ.t. .1 ~. b ck U exahacu'ln •mltili(;1rs6n o ddHcxidfl de l;a tn'rll•Li,;(;t. u t«n•Httopl.l. l,¡w pt~·lu .a ha 1un•n dt J,¡ 'dt.omimud¡¡f C'l'lltt M ~ (1 hontbre r\lln m.h ~1 ron~n10t que c:wi~JUitn

IJ t((n.>losf.a.

qlk' )d. MI (Q1'11.bri6n, r:t. un

l"nc'dio 1.0 uJl fin, utll hrmmirntt ton b que w m«iUt iu lo1 pn.xlll(l;i~rl de

rdm1 tt 1r ••th tkc III.Khtr '" lu' bru 11 "-'!.u' .u k' Ju• he U'')' k"mJ.mcwn tll h,, l.c.Jmultlftl.'l ~I"Jl-1<.111'1 Clt!lr horm tlu1 pro>c(U ol ( ·~ui'c ,hu·~· U\1 ·~ nriJ 1':

11/J~hii!(

lfl<' UI<>('Un

,.nJ t(\11111.11~,

enJta

In i!QI lhf-

I'U\( uul.~~

n

•mltn:~n

<o~socimictuo ~le dnu ro )' npi'\!Udl

rc,oiiKióO rrcoo-citrmfic.. peoro Olrot. dommio.\

eiJirllQf'le (fll~<'ll.u.l.:n ('()flmco, IJ

cicrn:Q•ftet."ÍÓII n l01 a;prolón rnimw dr U t('('OO-UiopÍOI. t'tl ~ du.allihd ttcooft:hc.a!fóhia fy .Wn .a'""' .amb.u jwu~}. d snlln'u quot w.hlwll el wmo

o.

tc•e:nc~i...

lu1U lbor.a, <omo htma~ mto. b xrin1d frt"m: .a t. •«n('l~ dr b

)j

i:nf~Jrmadóe~ p¡gNn por un dlscullQ compuluYO ylo pmooico, anpn.amat ¡hc,r,a J OOIV d WJSÍftlicnU> J" IUU ll:tttt'll vú fuu. y wlil qt~r ptOIII\UC'\'C un.a tnU:IaiCU 1~ p!I'II:Dih dodt dc:nt/U d~: b tpiunnologú r b IC'UCÚ dt L c~n~b y b t~;;a. (uDd.i.a en 111)

In 1 r.k rn e• nun

... nn Clur •!P

rrl,

m~rn ""~Jt1•mron~l'll r!wno llt'lll-11'1: K rlkc fl\t.Oit. IJ<i n 111 lttr¡rurt' .u di< ~e Uttl4: che rnhr¡,, KM•II•II~ rnr huW 1 1~o,u IJ'(I nn nrmJcd

•(

u

"W

't

lec:hno-utopi~n

ln1l f ''' ,. 11 htr , nuoL-

~"'IIAio ~lllflra,. ITI:.L\16,), tnjilu • 1~11M 1\J'Io..Jill•llfsc- ht Wfk..tl

paradl¡m. ftv 1d 1~ .1

.a!td thctcfPrr un be ..U ,f.J ~¡~e...ilt~.Jifr I(K:!k« fk.t•t•n R 1J!c \111' orre-......-u• ol 1 O<' lctflnn urop¡. n h en r!I•Jf"hílrci¡,hobi.; duJ!in .ataJ ~~ 1/IIIC\ "'111 l»1J <1! thfm IU\I.(Ütcll. 111-"f~Ut,

d, ~M u

1.. hJ\ uL y11 .1..-n¡t.k( ""~IJ loe 1bc u.b).n¡ tur ~ •lwlc vthn .an.11.lr cn:hno¡•lw:lbu JnJ '"!in •ph1iu •rr

1hr "'IUf(,

ttu•rtJ:

11( 1'1

nn1luliu1o1•n U/ dt:iti,JIK,n to! '"'h~ r 1 l~hnet·u ••r,;~.•hr hn.rl41'jl

1'-: p-11tt lhJI rr•rriJct. !he ~ h.Qc (Qr lhc ttJuwloJ•u.l dtta!IS lt ur unnJ 1\0'11', J• ~'~'~ h.¡•·c kdl, cht ~1111t1JC in tbc (Ju o{ !he rn!~>lllutton tcJ- flO~It'! "'"' .a \.08t¡IUIUlt UldfDt

In du:: m~...hi1•11, t~ft<f uf 1ht

~UittJ/ol( dCtWOt'M',

~''l 1 tnlw "-'.u

U.t '"'u~,,¡ dw

urtK '" '"· 1b.u t>l

dw

~1:;/.IIIJo!l

JiJCdiUlhúlh''

bc1Yiun

'lt'( 1M* bc¡t~B

1(1 001<

thc C!J'CT'f;'""' al _¡ fifloC .-nd tu.bdr thtrd

1hn ~J rnlh.

\nJ nm awr.: ~&f.-e ...on,iJct th.ll tnc.IIIJ

n~nllt th.il l pwmocih~ l f'DI•UI\tt W tn:~e ..*'r;r p-nc•utAIIrum w t~llltht tfhiC o!IC*'r. :ux! tbc tJ.cary a( IIC!Cf!Ct

h"Jht!O.

Jnd ttdlr11l•~, N.!Cllo11 .l b-I<Jt:c fn:•tn ..,,.l'lln ,.¡·J "f"nKd ¡,,.

tedllllll,&¡!p' 1P

-.lutn'Cf c.ondiiMIIt, h

aod ttolf "" mJ in u.,l( ~ c!JI'I "h"'h inllt1tn«'6 dtt r"•Ju...-c")'' "'

1

p..,.,.

N(Um11on.wn o Ull.llde Runm:r wn ticfl~a·(~n. (011)0 lo (IIC'fQfl en \U db

\'l•ic ;l) l:Uuro de- Lt tkfr.A. Supa111.io o ft~nk.ctl)ltin. b un '<'lUido c:ntiro. ~o no o ni bucnu nt malo, pero o Wnutntntr impatunlt, r'.l/'3 M t:.ltt di b

lwuliWJ. tn Wlbeimtn de lfiX' ~1 Qltlbio 'IIX' ~ tet:no~ dr b ltincnaci6n no& lnlliljm r:ti a•lnanl. lk ot( dl"ntno t•tópico de fim~lo. drl ,~lo XX p11dc:na Ül\ ftl'b.uto· .qmtdct

n..m.u.

c.'O!Q\.

F.n run\orf lu¡;;u, ddw.ni(J$ nnr¡Mkr qur l.a (irotU rieei6n 111) ft u 1u ruljd.ad Uno Un~ ~nn e\ m~' que u•u proycccil:'ln

de m•~~"~' (ru,•mtt~•~ y ma4i."''. m ti que w- mkja ntlftttl) numdo tul . H\l1~;.fn nM u cot. '" ..,.. u t.~ tbt liU(tWJI1 d~\ ,1./fJ. rn~ltlti'/C'l a thcmwhn. Slud)i•,: 111 drfch 10ml ,

v.c W•-c JoiK, WtcknW\tlin¡ tht lnll!~.lc!J!¡;¡J {UihttC'

.1\'

\lto¡IIJft

1110\(~l·nr. '4f' 'hDuld roiN" tlu1l~IU.,.I•

10 o;hn ~rt ~~~ dM!ulru l~i!K1!U. Jt,tUI;t('fl\bl,.)

The

llnf ""UI'IM NIJ~ o, m !llgu/Q

...... 1"" "" Ji>dbolom y rrowanudoro dt .Kt~"Jit" • EMudWldo con prohuklid..J y ~,:ompcmdJI"ff\io.>. romo ht:m\ti IK<ho. 1.:1 culcur• ~en tb.,c ele nW'nmKn!O urópko. dchcmtM. ibii'\Oio dl~nta de t¡IK fJnUW) WlnO l. <k

w..h o ah(IW' aé Nn,r,~m•lkc-• 111 1-'lo~Jc RunbC'I m K1Cikt' f~C~ton. t1o In aiKIJ J.ar a-en \..,. /{\ tllr Ct-nlh' ol tbo: hnh. \urtt"•""• tot 1unkc! •tc1n In.• dt1i.,¡l k'l'l~, thh t\

I"Cuhct ~ooJ llOt bad. bt.rr n

"nltrtocl. llltJ'OfUIIt. W) ... tlol ''' b!l

blfU!u,. ta he Qll\.t(ltll.l.l ,,( thr r.... tlt.a• rbc .,;lu"P' thu 1M: 1nf'.>rm~unq

l:ti:C11

trdutok!J~o.., (tJI\IU

dn (liJ t

Jh:

lniliar~ upo- 11 ua ''

f I'OfJt 1b1\ 1 IOf'Ull dtk'MUW ~~ f thc XX1I ('(nt"fl '111(' ~.!lllx

ablr b.,...nrr, IQ k.un tlutlY dun¡;"¡.,nt oi .all. 11 n t:ucni!JI d1At tfri'C' 1.1nJnno~nd rh.u "kll« fr«lon h noc" tt~lity bru t.uhu A minor •U n nodlinJ nleltf

tft¡¡, tflt l'l'fli«lli'lllf>Í 1IH

(r\I~JtiQnl

.1nJ ·m)I.JUC, Ul•luch

rul ....rl.l 'kRDC'ItJ • 11-J• moCin thtiCIIJ pvc ruc to o~nd •mrf...-n ~nJ

1'111t

9. fl*!lllll!ll.a

*

·The [ffd', 111 Chld l.lrOet:ll. 'Thf (Af ty tf¡r:


1

..

------ ----

-------·-- • • ·-· ···. --··___ ,._ 1'-·-·- -. ·---. ..:.:· ·...._·----·. - --·"'1--· · -- •...- ·---···-· -·-._..___ . ___......... - -- -··-·-·--• • -.. ·---·-·-. -,1 ... ·-· -· · ·---·-·· _______ --·-·--·-.... ....-_ - ---: . ; : • : ::=-::.~-~n ~: =•~-;•=n :=.: ==•== ·(---\ ·.-:;-- -·- ----1 \ . 0 1. . . . . • . . m¡¡ .......

..

,...-:

----- -·~--·-··-

_..._

_

.,-

·~· ----

...

~

-

·-

n--o•

')

.. . - .- . .

~ ~ ~~ol 0

..

n o• • • •

~·,.,['.~

n

( '\

.

-~

••

-

,-

'

o

10 Úl~

\'iJ.i6n J~-lxna lK~rc.n \lll.l c ri1i.::a i.mpJkh..a y ~ublimin.J a W. c:ooJjdon(;) rrJIC\ de lt ai~lro t:ia: 1a nU:quin.-, Jo, con1puudt~1",

IIJm:l(lm, ~n print'ipio :1

S« rtdtn!Ol(S no dcl;'l(n $(1 ronrundtdl).,

t(ln la ~ida y L n.t.turJJaa. l ru v;~loro hmn;¡1WX' y cuhuraltt;. Junquc mel.l.~;uil.adU" por I<Mo ¡nlmCW\, y b.J.It:)'l:) ('jcmifK..u. 1"> ~n obvUb!o. U ~ ic:d ;l(j., in41\1Íc:t~ po.:tt n i:J .)lülimdón 11 U h~cn, )ublim• w Je);I,~Josiq;o en un nimuJo de ~nt.uf;¡, (lllj)pf.tVd tuapl.l~ que lbnu!OOi Oroci;dim6n. Al mhma tíc:tnpo, IJ t«no·utopU prcu:nde- Jbdr ~m poc-> d t&mpo t!t< la) pisibilid.l.dn ck ~ ral. lOJllndu ron C'U:J>l'ndto, nk'Cinico~ r t!XIlOI~!» ¡.loC'(¡,_,('ntn Jl<'I'O cm1;1n.. Ni U ó end.l 1.:ai:I(Q ok lillt;l dr b hn'atig.x:ión JI fin ,. ::al cJOO. "' b ~ ~ -m~ccrU prim<~ }' puxlutro. ;¡ IJ '<d:, dd n'trc.da· no a in~n~o.iblc H1.U\ fJ nt. sú:,. l>n-sra num:ra. d d"rcto Jr mrw.lirncm~iclon a'IUC lJ ~d, d n!ittc:ado, !J Ín\'C)(i¡p..-ií)n 1 b t ttJ~log.ú anodifau d 10. ArC;I\tum: ¡;IOfl liffron. W~Ü'II C~&y".

198-4. Et'l' ~- IA. U9921

S1tdlti-.UI«<ot1' lolfld~WWft

IIft 8tdf\lt.llq,WIIIIÓOI

utoc:lrschct SUdtn»ddc

t'\tlh¡.'f.tm" ¡..~ liroml 'MI..t\1 c., 191M

tUbUIIUliOB, wbUtn.\1'0 it\ .eme- of Utl~ic 111.1 ....,~ ui IJI\U.•k- {tltVJ!iJl.'JiuopO•) ""' ... e fJl...:tr~h"roCI

~rt(lp. 1,1 11912!. s~~anJ

h

................,... ...........

.A;.Okllel ~

.l'.lio sotwltw!l Noc..l. ......wk. p..n...wr;.vr.

Pl68 II.P6\tfor Mlp di! !ill!'l llmtr< )110 Pbl!tt. Prohdri!lo. 1956. H~on.

con~~-BOICl Be!~ QOtttl 01 t.

....... ,.,. nwt r

-

, . , ..OlA ,...,

~

IM!Mir.t ()( Cil;nt!lr!WII}

•\1 thc "''1'\t time. 1bc: t«bm;HJU)p:ia •«b co "pcn- ur tbr field nf lh.:1""-\ábititío tlf' leAl r·~~ .¡link.

t.tro~r on 1he (o-rmcl.

ltt Wir,J r ln"t. d•e · ~huc.-.ut<trU >cu d~e SUidtltn« lor 011r Cog.tltfi\C hrh.1WI'lt1 .1~ i1 Ml«o:tr, orbinl~t tiJ la tlk' M;t.l( of 0\lf

ccan..t1 urussJc •&dntt ou:r .altrr c-s., thmarhmn o(out UC'.11il.l'n•. h di!Stl;tAA:-. wnh a..lnlinhk c:t.U.IIIC'Ollt"IUI "" JlC" lile 1~ hol~

"'C' t« ourx.h«.

Anall\ . .ü•i•h ~·w tMh" f•>tm \\l .m tei<m.l' llnfon o tk l\-:Jnl·~tdc tz( elt(cul!~ ''!bimivi1y. nu1.ellS 11-e Jun¡:..: t11

d~di t('(liocl o( 3 ReY!" llit;.Íd l,t\d OÍ

t:ulhtktltA.' ,.¡, ~n~.c linlf ~ l1nk.. l11c

t'R'JI\Ut'l ChJIIU: 151~11

re~.h~»ou-roriJ ''

ttnmllclr•• hdK"V.&Nt \e: cl1« .. •rn~o.c. • ,.hilb ~~ •IÜr ;a_ll, tht •potuhro~d ul lo.tJ.rt!l· 1'-1{ t~r:tu!u~ ·IJ~

rn.urUJI.tnd

pmdu..:c, .u 1ht um( lime, of thc mJth-1· ¡, IIUI.'I"IIh( W lltftlt ÚtltbiO. ltJ dw "'"~· clw- fttdbJd ttrc:c-•ltrt-v...:l'n wJC'inr. LIK' nwln. ·~·.)(m.lt •••d t~h~ IT!t.d!llt\ 1ltL t(l..bnnl~ú:l I.Jn.!oc.~r< lltutc ;,ar,d 1n111c ,.,r,dl~. lf 11 1

nn f">ti d.•«• rl PJrd 4j11t' ills-tmtlc»

d di5ort'to o con.\llmo del dlXJ'C!iJ:ttio. &.u fliX -augur.a.n Oltnbil)$ intpl~ln.nta m b r(l(tn:t de ~~ti))'«LX'ión y C"Ct los nXroo:loi. y lt<1n.mícnm \k u:ab.a~• que: uwnnu~. No JcbcoW>S. tk ~~ fonw), Cler J la l ~rra c-11 b tau;~ci6n de IJ l ttiMHIIopt.. . ni t'IIIJ C'Uitación v.li.'Íl de U tl'cno!otb. fJ mqor rn.WJo q\lt- pndtmO:' lum "'d en b cbboradón ck CSJ ctftica lin.1 y su:cila b. tn

nu~o~ rroy.¡nu~ rnmula > rund(!tl.llb. :~cordes con los nul:\'0 .\ oc¡11ctn&1 togt~i1iw.,. de b ~ Jd iiglo X.XI.

JuJmln~ u_. rnfrh•nlul ;¡n.l ctc-hn.,I•-P-..&l

a-i•IClll bu1

;aiín

rl que iqr.uuw <<~mprct\drr d nl.li(_'\'0 5lilrud ~ in(ormJ(i()cul y J.J'r(l'o'((h300. Cabl' P""''Hfl IO'i próumoufáol el )<l(ld~·. d1c la1ct't iuO~.ttnu: u \'\'tri

Sok:iety, 'h'lftitd Jbn.lt thil fl.._'llt

ttcl)ol~. 41\Jr ;ahtTJ.I'Ín

fund:tnW'llt.UI'Iloilt 6 (f)ffl\3. rn (Óft)l) \-i\-ittl~ ;\unqttt< o l"""''u1uro Juf:uru cu.:ilcs )(f'.Üt oto• C&Jnb!0$,.1• o.pcricmU no~ indlt.t (j~ poc;t1 \'tl:t'S )lj(«k lo qiM' QUbJ ptrdil'bl). A ló,( o.tqt~Ít«'IM. .mnqu""

que.~01. ;~l fin)' :~1 cal".., .q:t·m,.. y J~o.')ÚIUUrios. IJc IIOSOtfO) drptttdc-, J"l(s..

(r}t\~ucióna~ra y oogni!i\'2 de l.t

eme diJt tl.'l:hnolnt:.Y t:tcn' .1n ml1uti'C'c MI

hhhuo.Fb mttelfH•I "ith !,\· tb !i,rmct IJ•• ~r ~ict1~c:. Jl(' ••oc .l~u,..h bk.

advtnimitmo Jr fn\teh.lt y muy ov.--cJo,-;u

L«:~. ¡xar"' d qut· b delu~iJ·fNX'ión pucdr muy bien .K"rvimQi. dr I;I.IÍJ. Nao u o I.'SfUet.tu nú:5 impoon:.t.ntr Jcbcri S<r. wbrr c.,OO. d «<tnprl'l*r qU<" d nuevo p:w.ad1p1u infrn-m:.ré()naJ r<quo:rir:t de

fl~ ml; .tiJJ di rl etnUM d<--J;¡

•11'1lunitul ,¡jc.~;i•IJI d 1hr rul 'nmlulno•

.a~<~llhc

o. 168.

p;¡i\.ljt u:cnoiOJ;lt'u t:'J (!;. n·t CCII'l ma~'Or ('dnid:uJ. Sí U t r(1t~J enl1ut~ dtt 1.1 'IOCi<d.ld. a1in mJc imentoltncntc lo luc:c 4 S<ptDda 1oObtt b priml'r.t. F.n 1C'I'(cr !upr. L u-rno-utnpi.l nufC:I b ~ugi.k mto tn> cvmpotumimto (ut;'tÍiivo romo )()(i;:d.id. cxpliclOOooCI$ (fl q\1( C\Ullio )C" ft1Wl'l1ln nuona rum.:. ludta contD tm~rm :llccr q,"<> -bs m.iquiM' dt m•om m.tción•. Describe con c...iu«id.:t \"X.ll.'titud cómo ~·IX» r cómo nos ('rultl'lttklen~ .1. rtMoum 1nhn105. Fin:1lmcntc, (OI'IIQ c1,r1lquia 0110 ;U l e, lll c!l'nÓl.·flctión o b '"ugl.l.lrdi;~ Jc la ,obj(t~·iJJd roJ«ti\;¡, hJ~I.OO mn1.at ¡'1)0:1 a poco d C'.lmhiu luáa 11.1\ tluC'I"O ní\'d .)Upc:-:rior dr C'"(lnritolk'ia. L1tC"CMo UIOJ)Í3 d d IUOIOt que 1~, mO\·e.rJ \11~

l'l( <"~lah'C' 1hc nt.utanr. tt!r a~mpult'fl a l.:d 1"1 ori¡!null, 11.1 bt out to.l«n~¡ao. •ho.IIJ nut ~ Clll'lfuk'll "''itb Lfl' ulcl ll.lltltr. HumAn and '"ultw.d '.alu~.•,

Ulll.ff SOll:tleM l.$,pe\l. Guttt$1oh, ltr.~

"'""'

-

.... l

IMus.eo •

..' ..--:::.• •

rlk (or« thJt .,..¡tJ r!k'I\T !1\ •lt'f'\ .dK'J.d .llun¡:. t~ n)JJ ul ltdukllut;i...al ~aJ ~cutnl' lr~'CIIuuon, o( wluc.b w Jlt, In l~ 1'~. b¡,.tiJ fi~CtiU miJ obj«U'·a h '' tlJ~ t\) U dk'l!, l~liuiCI'II flow U l unJ(N.,IIIrl tht- nrw tr.Mm•uti(lnJI j~.Judll!fll ;md u.le ..J\JiiiJ..;\' of it In tbr LM'II

(cv. ~c~a 'llc ~J.n npm

to OC\: d~t ....hem oi m.am \t't' n("fft.ttdln~i<o\, tlut will fu'ncb.ftcntJ!I\' J!ll.'t

thc ~·n wc leJrn, how'"' "mt ;m.d bqv, •t roN.~ (tluw:ho. •n•IW~r~. IM'r'l" 'll;t \111• 1.1l!;f1 f l 'lfl !otiJ b..; (tfá!UIUil' tO

le\ t .

rnJJtt

tht\C ~!un~ •·¡ll bt, r.-pc:nc:.n h.a' ~""""" 1h.n wh,u i t"lpe'tU"'ilo lui!p(n k-ldom ti(Wt\ Ta arc:hlt.:.::to, J 1ti'Ot1e;J1 thc: rt•lc.- ""~re- 11> ¡.Uv in rhe JailiJl 01 UX uf qbeRfK< n tsill o~l de~r. n ¡, d.e.~r tNt rll.fft well tUI~dt V.'IU.t

be WlpoiUIII (hlllllt'O' Ín d !(

'll ~t Wl'

~~~~<IUI CWI"~IJln ,..1lri..J.nJ In tbt mt;1hDd:\ .lf!J tuolt \W' "-!U 1~•

\\.t !I¡;NIIJ oor. ho~~...·rt. f~JI riltlt lntl'llhr

eempwion o( tbc t<dlno-"'torla. nor lt~tu thr C'll11'1~ f!Ulurivn uf tcth~. rhr (~¡ ~- lhll •r ate: & tCI do '*t!l t.r iJt lht dJbofiltlOl'l l.lf thio fir.r Jl'IJ \Ui'lzlc .:flll(1•m of t«hnoJoto. ftzr "-tud\ tcit-M.: fl(titm \-JII H'r\' ••:JI OC"C .h .t f,ll iik.

cl,u 1n1.,, ltlt{l(lttattl riTon Jho11M he-. JliU\'t All. to UIIJ<r•tJtld lh•l tllt" nc~~o mt'c>nnAI.all.ll JUUd~m wll m¡ulrc n'". lvnn.;al.&nd fu:nttiuegJ ptugRm• lu ~(1 ''"nJ •ah thr n~ c:oy~uih' fumo:"'ttrb o( tlk "'ICi.n}· of Ü11t XXI cc:n1u.tr

,..,.., o "' "'-


Luis Alonso de Armiño

La Valencia marítima del 2000 Maritime Valencia in the year 2000 l.o~ ,imbic»i, (11U.: d rn111 )' 1.1. aahur-.1

u.tb;ua doa dto un:~ Mcntld.1d ~nirul;v a mucbJS ciud~ nurldrruu. ~.Ji eonU¡;DidJd dd nur. indl.l50 dr 1Jtos o gromdcs dM l.a gmtrJdo un Ms-mu rronol o r.u;retÑico. di\TI)O en (ó!l(b caso. dc.mud(Q.. nl,.tdo• p.iotbc )' cdi-llcadono utmn>l.i que c,fO(lan de tt'tfpr\\11~ propi:1" c:iucbd~ QJl dhp;tro como U.~. Oti~ Londt<S o Vcn«i.a.. En todo.t 1~ ~ Ck vinculo cm.n:- \.i udad '1 frmt.c: nutr1imo \:OfbiÍIU)<c 1~mpn: un n:(Utt'r.q irnptntJ.nlc rri b indivklwlidJd deo lJ úud.! de: quco ,e tta{r. n~ndo lo I"CP""Cf'1"' .MI ncneia m b;ng,

Resulta obvio d«i[ '1\lt QC ' fnculo m otusrotc t'O ~· c::a.;o de Vit.lmcl.a. b ,d.tdón de- V.drnd;~ coa d mou rlent hoy dlt mOOt:r incon1d li:W) qur h.. :l(UbiOd "'t>ico de \'1\'ll' de tspO!Iicbl al 1n.:u. L1 i•~difmncia n.' (ipR,K:;t¡. d G rnlllo unil.uer;d de b riltcr..d l.ie V.~knclll )'su (n:nlt' nuñtimo ~~ prú•1<'11lMlCJ. condt.;i~ por 1.& p¡~rúcubr "iruo~d6n cmitori:d e hbtóricJ dt' b ciud3Cl. l:a oa.u\Mci.a dt. cnndnc1ld.td cnu~ d uWd y n1.u , b p.anic:ubr NM~Icr:a de &u cmómo. ~ !u« ya ~mo dét.&cb• )C h.. ''tnido 1milumdo m el po:it'lleúl Cf*' C'! fR'Mt(' mulfimo, d pumo f l.a J'll.lrb ofrt'(Co 111 cksarrolk• w llill.o dt b ó ud.d de V.rlc:ndi: y tin tmh,¡~ es pct(«t~~mcmc comprob.lblc qc.c 010(' ¡')l'l4tn~:bl lu s.iJo ~tt'" lp,..'t'duJo.. y"" tMo ~ "~"'P"' en una d..a\~ tcaori.almcmc in "'.r~. f.ft:'l ,¡1\uciOO, por lo dcnW.. prnluna h.um d pl'al>'ntt', m.ucado por la mhm;a toiturJ incouclusiv-.l. ,_ U que !C .sunw1. t!rl feduf M:lnurs. inh.iati\'aS tnud:b do;ck 6pciocas .s:c:o.c>rúlq, prncndcn .ac:nur iubtt k frt"t1tc rn.uilimn in)¡Jnn~ndo un;a J ¡nJmka que- .1kj;l

11\~ ~hilOs~ l·octw<:cn e~ Jet 1Uld urb;an <ulcurC' im·M:\

ou ny ®~ ei'~ wi1h :1 p;antcul.tr •dcmjl.)'•llJC prc;n;in\il)' u( thcaca, IN'C\'m o(bko. ar bfh't' thom, ha ~ner.uOO J ch.tro~terriMic w;uc:rfronc S)')Ot(:Ol whid\ is di!T~rau in ac:h ctSt". Wh:al"u, publlc ~q aocl 1ub:ln buildinp g, cJxir lndividwl 'un•p bn ' uth dñ"C'rk' ricq as l.Abon. C.ñialoou, l.()n<k>n CM VC'n ic~:. In C~Ch ~ thc llnks lk-M't'm lhc d t>' and ti'IC' M".afiom afw.a)"' sm)flsf> ~lnrom- cht individlLlUry or thc dty in quocM>n :md can l"'l'm ootu lirutc- i~ \"')' (),.<c'n('lc!. h ü obvious tlut diC$C' linb ate ~ti\\Cn c i(J l11c cut o( \'.tkncb. V.alrnQ;¡', <:unnl,'tMHl with tlw $C'.I a:cill lw che: un_linl.slx-d ch.u~:ccr dw1 ~ suuuualllt' in che dicht iliulll living \\;th •t< back to 1be fol'.l. ·r~ ft'<'.ip1ocal indi !Tcr~·n~ :md unihurn l dcvdupnlt'nc rtf dlC' drr .uad i~ M"'lfroncartI,M'C:rbi:al. i nOun\Ct"d by r.he ¡,:1.11icub.r g<ogr.tphk..J . .tnd hl~ta-~ ietl JlJu;atlon or th" ~ity. the: Id orcominuil) bn~ ~~1 1ht: city and dk' Kalfum ~Kl c1te: ¡);lrtirulu n:uun: o( chdt surroundinp. 1'bt pott'ntUI o( eh~ M!ilrroru, pon 111'1d helche. ftw thc urb.an tb\'!ltiS"~OI lh<- c:ll)' o(~lcnci,l fw bt_.m r"J.Í)((( ft:¡)('Jtedly IOr 10n1<' dcoclef now, )1'1 ic U ta1)' to MX ch.u d1it pQu:mW h.u h.udy l>ero \1\KÚ :and wf1cc1 it tus. it :ÜWa}" roponcb to S«nuial int C:ttiL"' 11tl\ O.Mill the: ~mJti6n u·• br. c:xl!q'lt dut rt"Cl''uly che w:mpicern;d inronc:luu\'f(IOj ~ ht"':n jQlnc:d by Y«u.n-blmknC'd inrri:nh~ (nor thc tc>.J(mnc th.'lcim}lC*' dyn;arnio whkh ~,&.xc: "-"Ypc:lt!.libilhy of :m incq;;r.11td ~ppm.tch and fi.uurc j(lion 10 I'CJtOK' the gl"'gl''lphicd and tlrban N lallCc Om rc:~ch.

or

or


IJ.1 posibilid;ado de w1 pbmwni~"ntO tnt<y.ado. y de fumr.u .K"Cll10é'i en d r!01no d~-1 r~il1l)(,u téftlmtól "1 uduoo., I1.H«t". ¡Jtae.. pminnu'l' una di"'atidn m proiimdHbd, omni<omprem~'ll. dd r:~¡Jd dd fKme lntrítimo en IJ dudaJ. a lo que: ts lo miwo. dtl {)('tfil t»l'lcrtto de ciucbd m;aritim.a

qut' ~., dat"-.J.blc p¡r.a V;alcnci;a tic W d&:J,W. fi1rur.as. Ye~tc tl prcds..unmtc d obj~ti'" quc ~ propone d libro L A

VAI.b'ICIA Mi\RI11MA l)fil 2000, dtl .,.,•

.,.., Ion..,

~lfdcndm ;,.:runa btl:\< ti!M'ña. El libro topoC'd~ :a una ctccesidad $truid~ IX'IC' 101 J.UtOttf ...

i""rlir de: lO!> Hid,.j<~ I_J\ It' wmpcmbn b <XNnribudón del COAV ala d.lSC'Widn sobrc d f'l.t.n &w.tlgieo de! \';alcrn;.i:l. y las d i)o(.'tuior~ ,,tig.i11o~cb., m .aqutl ~)f'e lo< " l~rm.ri~ ck 1.. V:d~'fK:Í:I del s. XXI"': O«rsid..d ~oeruid>J de com r-..poncr un egud:io riguroso )' en pra(u.-dld:ld de &o.. ten~~ t:b''C en la fiuur:~ Ql.mfigur.Ki6n t.k \';~kncia :.lo cfimcro crntporoal de b dtseurión )' d ddlóltr puntu.lles. aJ ~OnlJ)I'OinL'iO de b optwón imt'II'CWb.I,Ü, .a J~ fU'eim ll«!n:adCK •1uc:- w: d1luyco t n d ;:~l u,·ión de lupro comunt'S. olvid;¡,dos incti'(Sid.t.m...mc f.IOT b.-< na:csid;uks pcrcmari3.$ del dt.a .a dú. El 1lmbhu tmútko \Id hhro C.' inn¡ufvoro: m ~1 ~ :~.bonb U ictsnttdn. el encaje ..klinhi\'0 \Id ftc'llle tn;ttírimo «111 b cmd:~d dC" \~lcnéu f»r:J Ctlmponc"r q1u1;i k-) r~\ nt;b .signitia th·os de 1.& V..lcm:il Jd 5iglo 'luC' vktk'. Pew m.h .-Ul de er.tt :imhi1o Mlfl de doJ:.etr .1's'm:tS P·•rticul:uld.t.da qoc infunden C'l cli~u110 rommido en libro. En prima luS.If no. td'aittnt(b al dtfoquc, tn'buwiQ de 11, mcjnr-ckl ckh.111: ()~1m el ~(tiC h~ •itUJdo ~u gcnación. EJ mab.1jo que en d $C comitnc ptC'R!nlk conm'buit funJ.uoc-su3dauw:nle a pcrfil:u- 1uu V.~knci!l m:arlcim:~ .ucndic.nd(l .1 rodo el cu.1dro de 11.0.i1Uj,; e insuummtm. cap;aco: d~: rroduclr dn:ro.t c:snnr(gimt. es dl-cit. c.unbi~X per~lur.ah!Qo en (') pbno de la orruo,;tura run~bmC'nUJ dd ;aglor~o u!Nno y taritor:Ul. El rigor, 1:1 o:lu.wtividad y un;a san.~ d~."pur".kión de olfll il)li$ (()l).';:lituytn lu cudctl del d(:r.. to .anTerior 't' tr;~I\Kribc n«Glri.lmcntc ('1'1 ti cmplro de un11 N:ll.& dr tr.Lb;,jo ;ampld y rompltjl! ampli:t ¡'IOr cu:uno el iro Rsic.l comcnlptad:l K' c:iÚtrldc desde Sagumo h..-u4~t CuliC'.n~. poniendo en primer piJ.no t.. uniwiNad y ronrinuid.ld dd (i!Ofll, b intrt.IICCÍÓh C'IIUC .DCIUil!nie"nUb )' C0W, )' 14 c<m-cbci6n <wc P~'til.n ;,t«io~ puntu..kf en utw partC$ ~re- bs ro:wucs, U pocmwli~bd de.' complcmcnr.ucidad :cltrmlli\':a qll(' ofr«"e~\ dc:1nrntos: tk $igtll6(U('i6n :tn:iiOfp. a pOOO que !le t~mpli< l.1 óptiQ disa&rsiva. F..Kala ~ rr..Wjo Mimis.mo compl<'jl por CU)ntO se manttn'lc unl ddlbtr:ub tontig(iltbti Mtn' IM :c~tt.'tn•mtO\ de :'llc-.trK~~: y b d~pc:i,\n rninu-.:to);l del dc~::~lk·. cJ¡¡n:iJisis dd ha.q,oo pluu r bs soludo~ dt: mi.cm urb.tntsmo. l...1 A\¡j(ti6n .11 una p;nll:'.l tlc:bba,J.mtemc.o rigurus;c .w: «'flcj;l n imhmo m t. 'vlum..d dC" dcs\odV' Lts Clus:D y cursos de: La h.J5r:'l hoy póM n

•=" •1uc: pt.nai~IIQI~ ~~; ¡;rl(:i.t 'k Vaknci,¡

U cunfigurx~n d-e la ducbJ , eorno 1lé la icuroducdón. 111:) c:s fruh) Jd ~t.$ino rl"Sul1.1dó de :~«iona. y p.&Ul"'" que eólo Mm &q;iblo 11 1m'b del a rudio en prohmdid.ti.l deo ~u 1!\'oludón hislóriC".&. de sus in\'ari.uno loe;1l~. C.,mo el\ t... ~ión c:l.kiel de: b dj:~&krie'.ll. l:ttc <CNnr.-d~áona,l¡u tcmiocll.'$ no mudt;~~ C'll el dl,pliq;ucop:~d;al de b ciud:.d de V:clc:tiCI.a dcs\-'tl.t.n !i.U op<cilica t"onn.a :1 lt.a\Ú Jd euudM:t hhcórico dt" a te Jmbito C(p:~Ci.tl. a1.1n cw.ndo é:t.C' )(;1 ddíbcr.td;unci'Jit m 1ringJdo. El rigoc- ~ ponr t;a.mb~n de ~nif~t:.<IO. por lihin.a, en el m600o de tDb:ljo cxfgtl)thV. t~dibcr:a&b.mcmc :ltc.omo a no dcJ;u bgutw .s&n o:plor.u. El :anatisis hiSIÓnco sc con¡ug;a con d e-.1udio &Jo, pbne. ~~ ptllfa!C&~ no ~u•.uiD't. cpre..i6n de 'C'IIcu.i'";G F.aiJid.u.. La Jocripción tmitoú·.d. cun l.a ckt{'('ción de an:nd;t\ y pcm:ncülidadts. t i limte nutldmo con~~ >''SU (rt"ll iC' nuritimo..

o~fimu a~

(OIUO:tu 11t!NUJ>Oill'.utU. f.n C)IC )dllidn f.~ IDIJoljo n,:(UJXr.l b tnC'jot rrndicl6n Jd m.ílisü urbmfs.~:ico y COIUiiruyt por si miscn111~uid b ·apon.•dón en&\ dot'Sf:ICJohle dd rnhaio: d conocer p.ma proponer. d dln p;ar• qlxfJu¡;cr. fwniJr d

anMisi$ rol\ l;a \omimrc propositiv3. discñminar drjdt' d es1udlo ck b rr.ali.ibd prt:S4'111t: 1011 temu :l(O.wriO\ de lo, ll'IC\-;ntc:s p;u¡a <I\"'J.n 7JJt dcsdC' c:nos úlri:mcK y mrt'riM opt.'f'JlÍW». opciones de tr:Ut_\;fom~d6n urb:uu y 1enitorül.

Jll-cmbr:acmg m-ti~..,,h di~eusslon of 1bc tcJI'Mn1·, taol~ •n dlC ._;,y V4 (v.h..,..1 wnM> 111 mu<.-11 1hc ~me) d1C' 1>puif~e ll"'til<' nlthrc m:~nrimr ocy dl.1JOU.11Ukl he dnuoabl~ for \',1l!.'nei:t in 1hc WIUIIlg cbb. wuulclthtn.-futl• .tJ"'"tiJ co be ~C'd (w. llm u prt:Wdy thc ;aun ol' LA VAU.~O.A MARfflMA OFl lOliH (~Urhimc VJlcnca lc1 the 'tu 1000).thC' ml~t "( thh houk n...,·M.~. Thc: .unhotJ hq;.1.n ,., jffi lll(' ncc-d ror thu book .u .l ro.~dt uf thc p.tJ".-'h 1hc: ( 0/\V Wlutilnu~ l tl•lhc d11e1.1"ion o(V.IJcncio~'• 'Str.atCJ;i~ l'bn' .rnd thC' Stcn.uitrs Ím V-'IC'IlCU mrh..- 2111 ancurr' <)'mJ"'{IIIm ólt tht lOA\ n,~') lth 1h.c~1 .1 ngomu> ln-dc.1>th \tu.Jy uf key ii.SU~ hlT tht' futu~ 'h:.apc of\'.1trnd;a ,,... f'nluit«<. ;u 'WIXHil.J 11) lhi! qthcmn-:~1 Jnd l(mJ'(Ifolty n.mut ,,¡ rht'

1\n

d~u,,ÍQil"\ 11nd dt-h-.un uf thc mmucm, tb~: olfli~U.M)' cxn::mpo~T opinkm•

.;mJ 1hc ncdkm nn.1h~ dmwnnlu1 ~ tl~ld \11 c»ntmonpl¡~. \)Uitdy fo1g.oncn ¡tnuchl th~ Jlt'~mpunr nC'Cth n~ d~)' w d.1~· lifr. Tht• ub,~l tu.JIIN u!' 1hii. hn.-.1.. ¡, dc:.lt: 1hc: clel'll11tl\'r iructsiQn "' liumg tOl-"<l.ht'r or dJ(' \Calrom .mJ thc cil) llw1 mil pct~p• ~tupe 1hc mou t•~tni6an• ft-~rurn ftf ~ h, I;C'Illljl); \\Jic;nd,¡ tlu\\\'\1;1, upm r,~"' lhnub;l'\.l m;ancr. «nam ft..nuta 1h.u imbue 1he diK(IUfk' olchil (,..1o11j,¡ do.c1'\~ mtcuiun, 1hC' G•~l u( Üll:)t' ¡,. io. !lppt..,.._h, "hkh 0\\0 nsudt tu d1c hn1 u( tht' anpu.allkh.ttC' fMm whkh thc hoolc S.h:\\·. fl ¡, int.:nd.;d, ~lc:all,·. .1oJ ;a cnntrihuri\')n u-. ourlimntt a mnrltimC' \~1lmoa, Jll' Ul~ tttcntiun ll' tl1e v.holc nnp: (.o!. wuh-,a JnJ c.onk th.,t ~he u~ cn.:.c:hta"t: 1trn1~ioe d'li't'1 ... in u1hn V..'\lnk t.a~Hn~ da..ln~ en thc unJcrl~ing 5\N«JU'~ of Ülc- UJb.ut oltld tC':tlllllriaJlOI~ft\t'n~ .RJ~ul. nh.ul\li\"(nN.\ .u1c! ,, ~ol!&hy J'lt'Uning.~ .a priuri llldgmlcm3»c: thc ~OIUWU V.;Jtcfl~ord . Thl~ lpprw..:h ~~· mi!.tn.i wwitin~ PO J b'lt" .;md cump1CtC ~k. (,;iq;¡:, in th.u i1 ttr.'Ct" ,1 St"~l'hk;&l IU\".1 th,¡l nmchn f'rom S..puuo ro <.;ullc:ra, cmph.:.:mm~ 1l:w:

u.mtirluiry ..nd untt)' ol1~ ,JklR:Iin.e. 1hc intc:r.lLtÜln bct~o~.tt'll bull.t ·up :m:ll\ ;cnd ro.I)O. mJ thc dTcro o( llólnirubr xrlons 1n fi011'1(' ¡um on 1h<' f~o.'i"l. rhc pmemiJil tar .1ltenuti\~ UJ~Jirlemmtarit)' .mJtlf'lg c.-kmc'nl' ul11imiUr ~W"-i.fic.m.:c 1ha1 opcna up whcn 1hc KOfX" of ti~ ~ulk l\ wiJt'On:l~......,·n .IIW.d~·· rhe Q.:.l(c tlf lhl' "n~ u~~.~ .., cumple&: F.!t·"'·"-..hu~ .arpunc-nD ;,a- JdJI~a7.t...., p).)¡.cod \lt.k t,· ~o lt' whh minm~ t.l~ptituu uf dd011l~o.IC\n~·lmn .uulnn "11h m¡uu--ur!~nt\11<.- •.uluh(lJl'lñc- 1llhcrmtt' '" tkhhcrarrh- "!.""rnu• mrrn.1 U .aho r~ll~XIcd iu dk wiU m dl1o0ntr d1~ ~;:.~u~ .ar!d rou~ nf thr lutho:tct lntk IIHJfC ch.111 j~-'po'o<d \.OCII)ll"'J~C' l'll:t\li'CCO

\',,k·noZl.and "' ~~~~:.dmnr. llu· \IUpm~ nt' d...: llr), .n d11:. ímroJu(.:tH..n .tffirm~ it- UtiC thc 1't:1ó1d1 df J1o1.na: but o{ .u.unn. .uulacumdC" thll.l (",111 \!4'11Y l.- fue.~ &hroush .¡u 111 d..:pch \llld' ul tho.r p.as1 dL"''.dnpm~m .u'ld luuJ mv.1fi.anu In d..~\K Jialt\.tK td'lru., ti~ &.\ll\ltlldktiun\ .and liiUI!'IOI\'0.1 4

rhc iop;111"l ~mion of1hc .;;ny Cl-1'"\oitlcn~•.a <;ptulic. fi1fflt dutJU!I,h dk hhtt.Htaf ~uth e/ 1hi.) '>pAtioll cut:unucripciou, C\t:n wl~at thi\ ¡, ddlbc-r.lccl.v

ltn'ICIIU 10

IT\('J.I1hcil

~U~t\"d. Rl~ullt" .thu l"<ldccu l11 thc:~1

c..'\ IWJ\Ii\c \,,uiJtl):. nk.-th~:xk ~ldihcratd) dc-iwk'\1 ro~''\' no SliP unarJortd lliltoriell .~n~I)"Ji• •• tX>mhined v. ith " '\u.td)' (lf thc plimt .1nd pm;....:.,, th.u wc:rt ttt\ cr- uupkm~o"tuoi . liK: f1l'"'\lon, uf (¡a:¡kJ ;mcmpc'- Thc tlo!..Tipcion ol 1hc cc:nitnry i" rontbitlÑ with d~ ..kto:twln o( Jd'icimciCS .tnd pou:rnUk the ~Nnl 1'\ fll3t:c.<J ln ¡~ n~rnpt~ll1~11 cufltctr. In 1hi, ~w-. th1' htlc:•t. rtt"<r.cn th~ betc mdrüou of rov. n pl.tnniug ,lnJ.I\''>Í~ \\hidt nur ,'l("rtur- hr lhc F•Hes.f (OOttlbutiOit of lhiS work fin.Jint; UUI hriiHc rrupo'>ln¡;. knfJVtins In OOIC"t u• kum

how. uniting an.ll}'li~ 11n.d prupou~. dbunguishiu~ ind,Jcnt:ll f'nun ~·.anr l~<UCf an1hc h,rsi, f1ol11 \I11J~ · ni ~umnr tcalit)· m ordtt tn pn:lfl'lbC up(jnn~ f(,. urbn1 uud IC'rTimri.tl tlul\gt 1h.11 ;tft' l0undctl6n th~ ft!I~V.U\1 Í'-\lae\ J.nJ (•pcr.alnoc c;nrl;ti;¡ In nttlcr 10.1pptn.1ch ;~ L.ltm-;·l~"C' of thc ptactu raLJ,, 1hc liru pní111 o( 1\"f~n._-nlce ¡,m \ltld\• dw uti*'C.'S 111 ptnipa!u\'1!. l'('ooi~'WII1[!. tbo hucory duuug.l1 iu pfC\·iom launu.l.&t~rb. lbb

...o ...>¡"'


Lt pnn~.a rd'nttkt.& P''.a ;&bordar d conocimimro ck U rt.at.J.ad •kt ptt'W"CC' n un ac:ud!O en Pf"'P«ll'l <l. un rrp.a:so ll b t.¡u,,.,. Jd tm\4 tn Al'\~ .a~ hrMocu ;.loNol.o .S. ~ rdcv.onc<>"""' m d pbno d< loo ~ como. ft'IVI fm'Un'ltmw~~«. m d de b$ atmtUJ.. tn .. ""' "'"~"" un p.opd "!l"&nn..... """" r J'CV).a... <ltc'u•.l.:. o no. ttpfOC'ntlli\~ dt- apiraciooo tcsuiona

r

f''"''ffUn ('ft Uq~ llc- eod.l dio te OC'Upl d CT.pt.cuJo rfitnm:H.Jc.¡ lihonl U ;r.~Uifto hncuu•t.O t\"\d.a l.tt rorutllo:ric:Oono. dd ojmrl" muruo ~ntiT V_,kn.;c.a )''U lrmtc nl,:mll:lnO, l'U dt)(C)llUnuid:.d, 1.1 di~iln dr r.an~, t.U rte'fi'I'OQ <IUIOI.onú.::l 01 t1J. m.ucrblil.k i&n <k.-1 vi'r1t dSndf'l..t: b ~lk1.1. A Clh:dlo !k l,1 "tr\lgu.ll ~t'H-dactór~ dt Vaknc•a )' 1~ poblad~ nl.truinM.. 1 lo lliiWJ tM ,.XIX y f.rl ndrM~ dd ~"X $t .uis.1tn .d nauft~ rrit~.aJo Jc ICUI.IIh .li ll\1(' f~(\.'Cil !J C'J'J~lC Cotw;fcnciOL dd I)JIN'Ii.kl nur ültOO ,~,dor ¡uladiJo. y b \'1.lQCión dC' \aO dC' IU"~ 'Of«il" ckl f ~•e• (0«'11) ~.l.rio ;J6nco ¡ur.a t.. o.ctn,i6fl !k Vakmb: U cr.u;ado dt Tr.lmito!l. d PJ.!i('Q<ll \ Lu n'l 'lÜ cl.féf<ntrl tOmuluxiondo, U~ ~ purrto 4omo opT..t..lf urh..~t~~• doluJo Jc .JUmnomb dÍ.'cnn El fin &J.: U pk'tf'".l Q\ iJ. tn.: comiso J:im tc'DI7<~ tn d wnudo dor poccncw la M.Ción to;loril,l ck- éMc Ultimo, ~ de la ~ dt intr.~~Nn&IUI<b ~y ck mmpono que

.... _ .........."'""""'"'d pbnod<la.~

T1m hDconal amly>b ........!> """""""''"'""'"'""

nturu.JI.tluoln'!rnt fl..,.,ttn \ Dcna.t ;md 1ft teafrorn tha.r iiKvnt n.wt thc JuL..:araon oe .m JUn1.. rbr rn•r:oal ~k M •• D ~ucd a:n thcir li.-tn(:. •uth thc-11' u.~''" Nlt~ (•thrt. llu'l:oo.Jf.libut W f•Jrth u:ruun .dkl th l,.,¡u lllll(lt uf rln• '-'-"'llllr'l¡, tid. "I: nn eh,· h.a.. \t ot thr llll"itul ootn-l.mo1r1 1>~: iw«n \·'.tlmtOI.l ,¡nJ thc 'oCalldC' ul'l1o.1n nuJ.:t., "' ~te dlC "''"'""'nlt:utu~ oe· .&.ttduftt.. tu tcOt,t dk t"fntr¡;nt• 4tlfl"" 1(111\n( <o\ nf th,¡,· ,-JhK"".uJd~..t rok ni thc:: \tJ '"'' hrrw t lt>: ... rol-x\ lll thc CDI. ""'lbtannll~ot IX' mnl .., thc ¡.1~ •l '"'' "'" tm \ Utn..:Lit OfW'blOtl. thr u,uul uf tht lun iu-.. rm,;: n""'l thc ditKrmr (prmuLrtnfl' ~~r thc 1\twu ... MAl nr \wnUC' ru tll(_" ~• .IO,Ithc .r¡•pt.'aun« 1 l tht ron tln t'ffn ll'o'th JtUonumout whut •I('Cr.lbW. 1brm..( ult~ c:MJ W.V ~ ..;oo;h fiÍ mk"'UilMa th.al mh.u~ 1hc· te("(.l)f\.al llltDII~ of 1hc J."IOft ~nJ f~kfal

Dilw..,. anot 'cM rr..~--ur111 lnharf\&.Wil"\ Mi~ •-ah k.

""-"'rt

~ nopttL. ñpn'UU."'Clf, ;H Jeta. J lt • .., M IU len ~an;wmWlol.-0 .....hm1hc 1~ &.-.1 ll'1

1()~' o "' c~N.mt41o «me\mtro ,. 'U C'fttomO culonun~ q\lK"ftn IIUnpt' (11 th..1n:fu rnWrim ddnmitunta M ti cu..dro dt ~ r~ <k V~i.J r su fit:rut nuuumo: U

j.lbfl ~u. d rl.ln dd ~.tkr. d r1.-. dt 1966. son .-caono

ll('ltul!ai UUI1.11Il~ lfi.IIJ8UfoUaJ JJl .tlllt'lnOfhllU~ 'I.IIUI'V"I>r

~ • onJÁ'l 'I'K' il\,n.~ur.m

wu U'".l)·ectori:l dt .aumnllmÍ.I

.Jru~ei¡OOo~ JtOr d l'urn o, y que ~loJc una -uropmt ,uf1d(1M;I.a i mpor~ l rJn {U ley)' sus t'tl.l Ul(iuu. Son. pe~

~~s

h:·*

«DiaJIIU!> dndopntnt md m ~umd.am Jznuu nf ~ duc iniü.uftU """C'tt 'C"! n ft'li.JI.,.n •.fñ...h 'fllnt' tu ht Jtuv\'C' f(:t( lhc: n-\JUII'!UhJr hcrwrtn \:.lena.-. ~nJ 1 ..-..fmm th.: I'Un \ur ''' \uulh f'l.an. b.cJ un J'"'-"'TI!lf: 1hr ' " " 111 IIIC' 111111.1ih. thr \.lkr pl.1n. rhc' 1?1'~ plAn. Th..Y

f'ao IC'I~n Ut(Uct\t~U• n~ Pft"isibia 001111) b n..b Jc;

<>¡>

hi l•_.lf)"" .~.n~-.lw.tth cr•...Kk:a rhat .1rr rdcv.ant m hl\11 dacn m,¡p.c, .-1 fcal'"'"!y, chat Jd>.""""- Th: pl.om ..,.¡ pr•!jn:t,_ ena:plrtnrncnltw vrfw:r,."DC pU;r :.a siplSa::am tuk .111hcy 1(f4Un"ll fh.r ...'ld'XIOm. .11..J trni*XI' o(tf~ lime' Tht rm~ ch;¡ptcr of tbc n Jnucd tt1 tbn .~ .a.

lo

dnn.b ~ aAo' ,I~CI \lfh.1ni.mo .tloOI.iado ..1 1,, ~hilid.td dd l t.an ~t~lllt Ct"lo.Ülll•, .. t.. \o1t..r.~li:t.w: i6u Jc b .1utopisu wmo tlcmnuo tld p;!i~Jc \uh;in~ Ctlñ L cUro.erct del punto ul~t.. pot uru .tu i•>Jlblll \'11bd;,. t:omo m ii "<' mur.t de un.a "J'.OOYOOM .S. lo< ¡\t~ t.. cu¡:g .....m.d. fin;dn~~tnlt. conmbuy<' pcxo a""''' l.l'k.nliJumhfo ,. nr.:bm.u d ruwro. La ~ cootcn...l. m d rt,u, <•uJ dd 84-88 difwn:n m d tiempo '!"' pod- dcscunv .. -... ltl.l()tr• dr un ~ dcfi.nsriw dr b ducbd y ,u (rrnu: P'UniiMMl. ( OfnU d l'.nco .,W ~ lbütcr: O d Pl.m &pc.rial dtl C.atwul ~ oo-a ~ qut tncidc:n en d .a1ub.to de rdkil,..._ ene I'C' duda! t treme l'lWlri:mo. como d pbn cltl J•nlm dd 1 ..... r. (.JUd.od d< ... <.:icncQ, d Bulcoo-.c d< ~m u o d 1'.11('0 Manumo, son uru ''Cl mi_(, C<lda uru a-1 ~o JJ\'mO. d rouh;~do ,k lnidouñ'a..' a:m ~..,o nub (00t~ll ruu6n t'lllf't ,(, mbutiUU.\ Jc su propi:l &ógiu ~" fnt tf~)(l•'i nh;cliWK 1..~-~s do) ¡,;:~ p r•ukt' )igui1•mo :~bonbn d cooocim~nu., dr IJ R"o~liJ..~l fhK .1 •1<'~ n uutnfJ ulhano) lcrritorüL El St.,;ur~l) C'..apln1Jo COOI('tn¡>l;~, d dmhíu) tcrtilonal qU<' ron11m.-nJ~ d \¡,lt tnJ 1nmn1xrlkano dr VJI(ndJ y l.a &:.nj.1 Cc:l$tm tl~t' S..,.\UUO ~.;t ( ~ufl~.1. IJ IIIC.',bo fñ.i..o, b J..-ttun Jc. W lt.1Mti1fm.l("\Onn wt'nd;u. b dJtúmiGI dC' b núcleo~ urb.ui!C». W infTK)tnt~:IUn.'l de mn~c .Min .wot~mc:nrc dtknco. m J.nf" C':'lp."Nti.,..a. dttm;anOO c:umcW.. ~ r FI~<CUC Cop4culo. "' fin. "' ""'P' dd ~ dt la f«'Í~ m onkn.tác\n Ufbm¡ (' int'ixsmxtur;a KU:~pb. en pL.no. prop:uut e inici:a:iv& m m.:.udu. F..t.tc f\"Poo'll "C.\.14."ul f'C"'"IW" em.rn~ un oomplc.w pcdil ccmconal d< b&.n,. .....m d< .. \'olmcu ~ ponoroJo en ~""...Jcnci.J f41) limJL.Uond y~ ht¡~ (,015 do. 1llurnot: CIJ'ru.~kb conUenm b pmc propom:wa. b ,.(tn""IJ dr rondu~ ). -duoontt cbdc d .u r.il~ lC ddimiiJn "" crn~a' '-11M" t'ntuíklr:rn 1.. pmNmúrica dr \'.tknci.1) \U fnnja I.C)I)tm. ordenadli de n.OOCHJIX" C()nlf"''J1C'I'I " ' jcr.mtuü rnt("'IU, ~ft C<Nnp;nibili..bda y t'XJu ~i,tc10. Dnde b Ój'!CiC'J.l'OilJU&lJ.. d~: b\ de~ acall!l.sohtr 1.~ 41''" ' '1M'~ t;"l tllfol. Ul")(.., t1 d~~j r ~udb dr- b:J g.r:tr1d«."' OJxk'lnd tmil0fla1a pur un l..do. ) b dd mKro-urb;ununo '1 t. morf(~(a urh.Jn.c l'ílt ocm. c::n d C..piwlo cua.no dd ilhro

... """""""'d.o•• ..........

r

&...¡"""

r

tko., 1, 1,"'~~'"'11 •"~• lt.~~~t .dn:o_..t!- bem .nu.Or"'~ ~ thc lhn, "hkh In 11 aml¡;.:&nr

stlf ~lff'K1Cnty lm~ tUc.MU

¡..,.,

aml l~;~o¡lull"lll•IUo. llu."!IC .U\' :~l1ro0, hi-'M'('\TI'.thc ~\;.lit wht·n h'MII r~l.tnninK \'<;b .IW-ltl.unJ ....,,h ~ibiLty In

wh•.~-11.,1

U.ldl~ ..111f thc: IUUfl,l""'.l~ \\.11 drifkd .U r:l/t o( tillo" Urt-.111 f_..,~tl ~~~oJ¡'IIi 1hc: lnrwr lurbour w~' ro be e~ t,· .m

tkYitt•l mnm"'"'

on thuuKh 11 ~ il rqnUOI.ilk.UtH1

uC l•• \ngl....... 1bt procn1 ..ur;r tir;.U~. QJUtribua:a 1nlc 10 tcrmn;mntt un.:ncnnnn a•..S t.l.rrlhtn¡.lhc (unul' 1~ ~ roncrmrt.wc ,¡ m th< li+,<J< lonvr..l rl.an 1' opon< eh< l.c¡ op;Tlllllf1t h .n w.-fúr.:h tbi: n:.~~n p¡iJdino Juf thc d..tinin~ hm"' blpthr.r J •ik '--"' .ltM! rlx 1<C'2fita ...ould h& Rh<o&:••lhatn"' ttw ~ rt.u. " thc c.ol..tul. lbcodw• l''"'''u duo eh< ~o( thc rdM ' !~beta~ thc """.,. ~ rhc ea.4nn:. PXh ... 1lot j.¡hlut Jd h r~ ~n:l'N. 1hr Cm •:•( -\m anJ ~ el~ '1dn:tu 1-...~UI~"''"rJ uc 1hc l•.a-a.t \bntimtt IICI~k

.um

..... r.uco

""P"'P''"'

f"''mnuall D~-h ru .. ~atfmm ~· .IK' 9-m 1ht- rnuh .,f mllutn~ .JMl •ns whkh •hcrt t\ Luk ut ,.._, ut-t.•ntuutt~•n. r.a1.h ,.¡ 1hcm ,.~~,..,., it, •""·n l~c.- Jnd itt C'M-n 00t(OI\O. l11c cwu "'ll•l'iHfl8 ~oh"rt'"h o..umnc. th<. rbruul r~...a.lu t ni che- IUII.In l.un!._.ll'le .u'ld IU \ Uti'V!.uulinr:'- ll1e \C\otld du¡H'""t' ¡,,,.J,., .11 thc: .lfr.J ni l.tnd l~l romt'"~ lht> nKI1•1""••o~n .nr'--n' 111 \ Jcnl,.u ~n..l d\(" cn;l•t 1l ••nr tn1m • r~.?< l.tr.uf che lf.all,fo>llll.ll>OifU !l tu. un.krpvll(. d~n.&má:."lt t-.f tht rl•.1111 ~.. ,¡.-, 1111J lrlmJ"Ift rnJí,..,INU~ .o~rr~.,un r•alt) ~nh-Jift 1n C">pl¡n;olo•,.,. I'IDf1I'Ef., Jcu.urttf: Üdi!OCI"--10. lldflUt"I1L'In i&tkl tm~n.. Thc= tbitd cfur<a • t.&k«n Uf' w.uh 1 ~- oi 1hc ~"' Ú urlun AlfUI'I(: ~~ \a•lu1tlltnC.ufl .l

l hcor~cm•runmm t.

me

111tr.a.,rwrum tha .ur CPnuinal m pbnt. peurpmmn.tnd ltUU.IIr\a dut 1m' c:um:nrl, undn .-.n. ThO n:"-...... tw .uun nub n ~ ro ('("l"t'M'" romJ*tc tnT ' .-.. ~•lüw ,¡ dw COA\U.I ;uKI .t ntetmsdu:.m \ :.lnku. .huvnn • 1.1r 1n 1rnn , ... ,.,, ~nJ h~~ IIK' l..uc '"'" J1 1"'~ \IIC"IU!n thr pn'ifl'll'o'l" &n:unn, ')' !1161•iftJ.l ,.~'" hl\tl"l"' .and kllmiuw: frum Lhc- .m.•J~~I. 1~ 1\Mil"'\ th.u t llo." "dmp;t><1 che rt~>kna of\o.Ja-k.t.t •nJ lt' ~tu,llmc .-l'l: «1, hmic"'l ..rt4t trntcrcd ~ shn1 thc:ir tnccm.al hlc-l.uch\·, thtif <.untp-.miKiitin .utJ oJmiun\¡ (:.U lrnu

u-rr

rf.Kc. 1hr tiMulh dut"IC~t cumhmo che ¡~ti\,_., ul tll(' '"""".al~ 11" ~ot.hkh th. dil4'QIIf'(' opera-R". 1h.t• t\ m U\¡ chr l ~e•lol•ltnrilllru.l ~1nklm Pll thc: onc: lund JnJ


M:

fwmub un dügnt."c.CO mmuc:~ de la.> armch~

rllYIIIC:.. J) t¡UC ('U111r.ff1'-lfl(' ,k..1'110K·m~ pcnÍOC'JUO. 1.'011 d

liuum dd ptN.•nn tumo li.rkfo -oo.~ d que pÍ\"()1.1 u11.1 hipo1é'tiaa Valcn(Ú marltinu: _.\JguuO$ ck los ~WJ\C'.Ilto. o:puestot. oo dti;m dr Ja>, pot oor)I)Cjd<.._ 1\lmc)) oponui)Oo( ~ d Cflfllt.XIO en t¡uc k. sic(an: (.;¡ disluoclón de. ID- usm~ d~ \'Jiax:i.t lús p<lbbdm m.tn'rimo, la ~us.t~)CÚ dr lnrqpci61\ ck 11"-lS. b t"SaU e mdi(cr~mc c.ahdJd. .unbi~nul dd medJO urbJ.no, la o:»UurJCl.,X. Jd cuicttr de r«iftti.• UJ l:.;,n;a J.Uhlnu."gr:IJ.a c¡ne imptqtn.a 10do d Atubito de: IJ fnnj.). tc"l\l-cr;a.. Úttoi:. por d rontnuiu. rmllr~~n m& 1lun'W,. á a)(ttro~ ~ritnc~: de lu opinjonts ;d UU>. eomo u lt propudif2 Jt rm.¡uillhri~~ drl ,h;ccm.a pon1uritJ mccrO(Xl!ic..nn apo)-Jnck*> en el tM•ICiniÍO llllk:rtO Jc Vaknili • rucrto ck S.h'VniO. o d cuarion.:.mklll() dir«tn de b !nkiim·.1 f"lr.J i0$tabcl6n de l.t ZAL w l.t Puna. El di:.gn{!qt(t+ C:Cifllltn(' 1ambioén 1.~ m«<ldl\ comctnru ;a upliar ~ L. "lsc;a de lt.-. prol•lcm;ao. dc:u·cu~) ur.:. VC"l nl.b. dnmx•nr.a 'fut' l.a conjupción <k oe:aln opmtÍ\•.u • es dcdr el <~mpo prop•~mcntc urb.J.nhuro )' no lou Jncdid.u -'«'tori.llc=~- coo.níruyt' d n~l10 d"Ko1l.!Yr.l .d10rd;u un.1 problonácic-J corn¡,lcj:.l. FJ qu1n10 y tllumo ~pirulo conncnen uro prtfit;ur.ad6t• d(' l.u opc:ion!.'i de.' futuro qut" k lun ido dtt:tnunda J So brso J~ api1ul~ 11.nrerlorn:. $e ll'aln tk camuuir lllt nuocklu de b V:~Jdw:¡a IIWÍiitha 'luc .IIC' J1Cnigue <k num~ que rcsul!(' inttliJibk. dir«12rncncc- \'if.WIIiubk. C'.Qn L fuerza que eat:ltlctirollol hm•~n en tfrmir~ de opra;~:r fi1tUh't'. c:.ttiUriU!\. k nw nhi'C" un cunrpkto p•mcu;una dor '"iiiqnec de unn V.alcnc:iJ 111~) lubiuble. ck~ Sllgllnto hblll

r

nu..-:m-urh.ani\ll1.1nd urh.m murphni''S.\' ontb..- nd~ tn ~\·· .1 'U') Jc·ullnl.li.t¡:ut~b u( j1t\"""-'lll dcf•urtM.In .md ;r,pptopri.Uc xtl!X,, With the fUt\lt.: (.( tht" pon: ;U tht.: ri\'PI oo OAtuch • hrpndlt:tk.J m.uirinK V.tknl;.u l1inp Somt< ul1bc .at'ltUII"IcU~• ptll ftloh'o..Ud. deoopltc- ~illf \lodi- kri4JWn. arc- tld ló" upJXntunc in dM: ~1110:1 in ~·luch

thcy

ll'C rl~:

thc di"Ütlantm C'f l h< undcrl~,n~

W..ll'p u! c.'i'WIIIo:r;tJOil\ In \ '.JIC'f!W ..111J tite toenÍdC" wb,w nude1, tl.e bt,:l ul ¡,..~,.-p;uínn nfl.1nd ~ d\c low and """~llot~ f'l1' rnsnnu:m..l qualicr c)r tbc url,;~n medium. thC' .:on6nn.&t~n ch.n iu <'IUtM:Cct . u .t mb-intqtr..ltcd urh.m f<'rlphcr,· unpttg,t1.11('l tht' .11111Mphcrc of the llo h•llr c...••~~c.•l ''"r tlti~U">, ltc~""'"· Ate fk'""cr .1nd ~ ~fhl rhe ·un.~Jm

uf m..o' ~.J tJ~tiltif)ll, ,Utf, u

,¡lo("

r"'"'f"~d f() n:Aubncc lht' mermro!.un ron ')'\."fcm U~lllj; tht bíno"'i.tl V.almc::u - pun u( 5-t¡ttmru. t•t cht- c1ift'C.r fli•mit>l1ing c'f thc J'"*~'cJ inu.&IUtion c~t 11 Z,\1 or L:t¡:huu.l ., \ah•itttt lonc :u b l\1nu... 1~ dl.tr,:!11)\Í\ .tlton Mnt.lilh thro ..ntre('U\"t' me.&.\Uie'l m be JJ'IlLl'll in ~· ol d., prabk1m ~k~cnJ :~r.J )'C't .llfi'rll Jmt~lthltal~ ti ~o~¡ dle t'Umbin:¡fJC.m .,( ,~.ui"YC ~"' th;~,L h ro u..· che: ¡,l...nnm~ fl.dd ~ ~U("h rolrhC'f du.n t«tt:W~butd rnc:.nuro- c:oo,mutft thc: ma-.t cllt•cu''t' "'"'' IP J¡Jpro;ao:f, ~ UlfiiJ*' k'l f'll l""'bkom'l. n~ lifi1, lfwl '"'' c;h.arc('r pn:fi~ che: opuoor ""' thC" t\UUrl: dl.IC h~YC b:m bang dnn[ltd 0\'Cf fhe rrtee\l¡nt tkl{'tt'"- lt t.. ..ut .runnrt to roruuuu J. moJd uf tht' dn.iMJ m 1ririmc Vñmci.l in ,u.. h .1, W;&)' dut i1 ~ inrdligil•lc IIIMJ lmrncducd,· .. i,ua.liuhl~ \\:'ith thc l*•rt'C dutln1;Jf.~ J"IO·~ for C'ltpl'\.'l..in~ IUnu~ kmJ.no'~ .a romplc.tt p.&nnUniJ. oi

...... -·· --

Culkr.r de ltiJ.'<tr edicLd .&fnhicnt.al, incq;~o~<b nr un

(k U'o()S 1:)-fdena~ y I'OIJ('IU(IW) JQnl Ctln li» h.tbitlrut:S y d tl\('(lio ¡111b!c:tnc-. Cm!.:>< m.11ir~ y W

si"t"UU

p:uucul.&re$ que quacr:an hxetle' l;u pmp-.ot.a' totu~nid;~.~ ton ~•r m;¡f1)L'J, fiO pucdt nq.;artC qu< IJ. v..lcnc:iJ. que prefiguran (l)nj,¡IU~'t' un:.a R"op4~:& )~gcr~'tiiC a 11>11~ 1~ ptobL:Jil;u plamc-.&4,. El di-ecul'la tejído r¡pn Q.fOC" n11mh~ rirnc lA \"inud. put:*. dl" UOA¡nr un ~;;~m¡M) r~ui inNito, propí.unwcc ~&rb;an(,ñc:o. dt' J(nu·'l"k fl Ubro co,utilu,-c. desde luq;o. un m1ttC"ri:t.l lncnim.ibl~ dt• rC.'ferl'nd.. '' comuJt;;¡ ~n d imbito 1c.m.iuco qut' ~b.uc-.1, en d que dcs1,¡c:;a lo gqmpkt"O de ~U documc:rmKión, f c:n potrtk.-ulJ:r b cbburadón de documtlltO) itrilicos propios. Es t:unbién un modelo dd dncuoo düciptin.n. de la utbJ.I)l$Uo que pos1ubmo~ mucho~ pro!Ulnn.alt.s, fund.ad.a e-n d rigor ;a;n¡Jillco )' b idlSibilidt~d pro¡;ositi\'il, un lf.UM!f'II C en ruu:srw concctto udrur.wl do.dc h¡;¡cc a.ó<l\ Pet"O a ~bu~ todo uru muou·.t dt> lo 13Cb.t~-ccdor quto put'dc resultur d empd\o j)('tJ.Otul.olvcnte apliado l\ ~upcr.:.r luf,.att.\ eumunn. Hd "' h. Idea ~o1\ la •Ju~ 1,1 wncibcn \th AUIM~, d uuh:.jo que~ Mntiene c:tl c:llibri'l dc..7Jit'.&, dC'punlo,. difpcrws argumctU05 que (',atil(tcn~n el b1e-nincen...ion..ldt) Cl')l'll~r~ tn d que lC g't"IÓ, )' tri'lalit.J entre. b\ ccui¡,;¡' de Le plét(H:t de ~ludioo: KC:ti>IÜI~ yu¡u;~pun.c<» qu.: wn el c11ldo de: r;ullh·o p01ru lo~ tOIIlll de dccíliol'lc>~ poUrieu como l.u <¡UC' <ondernt'n ,¡ la V~knci1 dd ~. X.'(l, Q.uc ~:t p;~r.r. mejor tt'liar 6tu. por lu nl(:nos pqr l¡a ,;;a de ·mioChar el dchilt\"' y propki.u ~ludQncs a.ltcrn ~uh·~ hicn rund:rn,~ottd..u. ob~rv:~ciQn~

1. Mtt ~lll&b4r ll

-·-

<OSI.t'UII!MioOt~·

'Poli :.1 ·-~ (Q.I!I.t

2. Mn di aftwiOn ...tllmto ·~·te· 'il.t rt. • ,..

J.Areu •

tOhHoOII ~DU

·~Ot~--'I'QII ,. 0(10 '11 kii!IIP

"1

-

..t.

liC

r~~n •~

~~'*~• «~ad» dtllllo '\.t V~ Mlnbm.l . . a'IOO'

[dU»por CC»CV l'tol:l· t., ll'W: N'. C.l . . ~ \.o~~ 4 \trtlrlta

J.'XIJ ..-.:: tot ,.. ~,.

\ujr•" u( A file+!\" bl1i1,.1ldt: \ '.1kr~e;w,

(mm ~~;1.1111\l Jc

t:1alknr.. ••pm' bclnn: our ~ pom 1.'ml~rrkno.l qu.altt\~ rntq:;r.;n~ in lUliJ\"llros Q(onkth

wo du.t

p.ay J.uc

thc in1ubu;a:nt'\ .:.nJ rh~cnvimnn..-m W1a.m:..·cr th.• 111UIII.a jf\cl f'I'.IUlUil.lf "'fflllla'll\ •llk" 111~111 '*"h f(t m.d..< on dk J""f'''f'O"I' tn: out 1n tfai• p"-turc. 1t "-•lntiUI 1'11: da11t'd dut che. \.alenm ch.ro.· !Oro.ludow u ot c~u prrA,,f..iu¡;. tt'\p.tntr 10 .all1l1t ¡nr~hl~:~rh m~:micma.l. ll1e Ül'tO.lufV" dur la.u hrrt• 'I"'U\'NI fn,tn tii&'X' cn..1lcri.d, ñ chtniuJc \:.:.lú.Wic in dus '' ou.:u.l-1'-"' • \llllUII)· umouJ)I..J l"IIJI nuJv wb.utUdc !idd of wnthC'ls. lhd bobl1t un.¡uaC,.ltwhl\ .In i11L'Ii11ul.k ",Mf,. ~~ rclncncl" in m. fidd. ft'.'p«t tu

1111d l' uuut.mJ 11¡: hlf 1tt \(!')' ~,-nttpktc dortlliJn"lt.rtaun u.nd ¡t.~nkulut\' lts tpa..i.dlv· t'ft'J'.Itnl c,n¡dnJil!lu~r-..ltlnn' lt ¡,

llJO .a n\Odtl 01 db.:QUI'IC" h>t n.at \.lc'Cfplit1C.. k~t tl1¡; udunhn1 ah.u nul1)" <'t m J'('\IUI.al~ M!~tldn.l on 1he •it-~hlU\ AU..II~~~ an..l 'OI!n,ili\l' l'ru¡W$1h rh.u l-.1\~ 11('1..,1 UMI\p•u"'u~lr ..~-~~~ fwm um ~;~.llu•r..1l ("uclt~').l IOr 10 nllUn'..:..ltt. ~~ ... .tfl. Jt it .111 n.tm¡•!e nrhiMI' illumÍrullnJ:"' lo(ll\1,"111 pentmJ1 ~cnnicution "rrftOO U>ll\t'h,U·mit'S rnrnmnn¡1i.M:n c.n ~ 1mhh1l1n •k ¡,Jco.a eh• ~lhnn wfW..:t\n!. d~¡, "'nO.. K"p;mcta. rile w1n(" frow the: 11,"10. d.Unlh tho: ~K;.1tUn:d Mp~m<nb l~t cl\a:,.._rtriiiC' 1he v.dlmtnwnnnJ \.I'CIICSI !11 whlt.-h 11 Wob htlfl1 o111d l.fY\I;Ifi\C'\ .unid•t dk IUhn uf dM: pkthur.a.,; ¡IJ"Qiptl!oed k'\.,ur .wudn-,. 1h.&1 ~n: the hm:dm~ SJ'O'&nd whctt r10hcy d«•Mttll~ $U.:h ...~:• thuoc wh•J\ ¡;nnccrn che: \J.!t.,tCU oi thc: 2J,t wmtn JJt ukn. l~ u\ bnrc durn ,..¡u hdJJ to ¡;u...le- d\oc. hrurr. .u ¡, '"., -wmins ur Jdutt ~ocl Afl tn~ ri.tc ((t \~~~:u luiUfKk,:l J.l t.cnu.tltt- ~luoon.i.


E Javier Sá.nche?. Merina

Manual del parque temático

Lo) ntudio!. dmm:Llogr.iJitos i iluatlm <'11 el &urde C:ali(omi:a CU\'i cro u on:1 gr.1u iulliJCnCia .w,brí: l)isn<.1''1:andi:l, El origen ~Jd ¡J:&rr¡m: se n:mrm1~ :& tin.1k$ <k

"'1>

NN

-o

lo.~ :tl\os cttinm eu.1ndo l) i.t•'<')' un'() ¡., idc:::ade prewc:cr guú.s por Jos i•lat&s de: cine!. Esco no cr.:a :ligo nuevo, puC"Sto quc~m b "tipoca muda"' hubo rn Hotlyv."'(.ld un~ lr.tdición esrnbkocid:~ de- pc:m1itir wr :LI publico I.Lt produccionC$ m d csmdio y. y.1 m 191 $. ros escu<lim f.l,rh'ffl41 <:otuuuyt•ron gr,¡Joas par.al<~s es¡xxc:a~lott"S. Obvi;unnnc1 dic'h;a crndi<ión dejó d.: Sl!'t (;Ktiblc con I.J inCUrpOr.tci6n dd..sonido t.'.n 1927. f.s prcciJ.1.rncntc- el h('(ho <k-que Ois-ncrlandía abriCSC" sw pucn<t) cn 1955 como d pñmc:r ¡n.r.:¡ut: dc: -:u:r;axdou::s oonC'c'bid(l )' tj«lm~odu rirw,.om:not;r.iht:~mcnu:. 1(, que nwoó b diferencia CM l'~'·ios ejemplos de ()<lrquu h:m~¡iC'01 Oa Vilb d" Adri.,~,rto, 1~ J~rdinC"S de Ti\--oli <"Oll 'u imi•aeión ck ·r;,.¡ MW:.tl r OU\I.s ..-dif'i«.:ios de F.u nasí..l. Lu: rcr!:aJ de nmdtr.l$, y 1<)$ díCtr.~m:u de)()$ musoos de .atlltOtiC'IIogb qut' p~niJI>Jn ;1 C\tlcur.l$ de ~rros mundO$ ()momentOS hist6ri>:O$), M(I.S ~ú n . es impormnte scñ_¡l.u c¡ut: l)il>!w.:,·bmli;a M: ~:rcó $im uhán(>~ menrc con ut ~;a liCtie de 1drvi\ión p:aq cncc-n<kr la <'ll~c-nci..l dd m:-orrído por d J):ar<¡ue. l~u: ocri\o .>(l.}tkiiC 'lUI:' l.a~ cl r:lct~rlMiC:U de los p.1rqu<S OiMk.")'. '1 m::a~ ~¡)('C.ífic-.amc;nlc de: Dio:nqi:Lndi:t, debido~ su cempran-:a oonlp1~id:.ad. l"u,:dcn de M:t tom;td;as tomo ((lttt ¡ ~end ll;) de 1<'-"Jl,tr!,J UO cern;itiC'U\ :.c-1ualn.

l. Los PIIRQUE$ TEMAliCOS CAI«.CEN OE COORoo<AilAS. L.1 !lt'rie stnun:.l de Disncy ¡u~ l.l etdcna. Jc tdcvisi6n AH(.: <¡uc iudyí:l, ~El Club dd lü1ón Mickc:yM )'"El M:ar.avlllnso Mundo dd ~lor"', dcsro~C21n l.ls nucv.t.~ antpli:.cione~ y :atmCCÍbnet ~i:alcs; de l.a R'lCicOit' Oisnc:ybndi:a, EscOlo p:c)g.r.¡m<U de c.de\.¡.stón erJ.n c..fccthm a 1.. hoto~ de promocionar el ~rque ~" c.¡uc. mi ~· com() ~ J'l<.fres :t.rnc1Í('.ai'IOSC'XI\IÍQn, '"Oisncylandia puede qut' Uni-c:.mcnu: se;a ouv rondt<nado p:m.¡ut', pero p;•rJ nu~HO$ hij')~ o. d 1"iaj M:alt;.l, 1~ cn01rnr:.li dd Nag:•m, d bos,1uc de Shern'(l()(i y D;l\')' Crock n roJo en uno. Des-pués de OlÍIO~ $('Jlf41JOS rtc'llt(' al td\!'ViSOt0 los jóvent'S cst:<in segui'O!i que es w• JMf5 dt: emuc:fio aún ames de que esTÓl a.IIL "'• AdcmU de su fimci6n publkit~uia. la SC'rie tdC\isiw 1uvo Otr.l gr-an rcpeKusl(!n C'll Oi).neylJndia. La \ÜÍI:t al parque pu«<t .)('r cotn idt"r.ad;a cornu un.a s«UI."'''CÍ.I de com:as IC'j:m;as:. m.._-di:•s y de primC'ms planos qucatgue uno~ c:rm:~ o:¡Mdales haiTOCO).. Un ejemplo de: rsto Krl:t la ma.uil'ulación de: la c:scal:. par.t incrrmcm:.r d dr:un:i dt: acb ¡,Llt6. m dqnde ti pi~ su)X'rior de l:t~ c:aw de OiiDcytand~ cquiwle .1 W dos tcrccr.as p:u'tcs dd wna.l\o de liU pl.utta b;~i'o~. J.b¡ado en d U.'1~n o comUn de ~ t'rocws visuaJo. tdt'Y'isión )' p.arques Dí.sney (incluyen,l~ 5u.s cdiftcios-p.')Smodc:rnos de los -anos oclu~:eu.t) <l()ff.lll suu ibrmcme. Por mcdi\l de e.xcr.acdoon. diuocsi~ncs y r«ompru.iciollt:l, o:¡os m<XIelo~o ronfigur.m un c:sp:tc:i<• compl..-tamemc nu<'~ )' .s.in coorllt'n:t(b.~. es de<it, que: puait'n estar en cwlqui« lugar y co 1linguno y. :tdcm:b. ln:UUic.•nm UlU .:oincidcncÚ; tcmpor;a( ~n l.l fortn:t ct\ l.:a

que opcrJ.n. Ambos modd<»: eonsisu~n m una a~l:md1;~ dt· indge:nc.--,; cqui\':lknte. c~l y anno :ugumcnr.1 el hL•toriador K"-.ml."th Fr-,unpeon. ¡¡ un:t m:$11uin.1 de inf01111aci6n: /JimJ~ t¡tu· mutiJII t!r lo t¡tll' tttffllr m /11 rulwm tlr In a~¡uitfftum ¡;as:madl'l'tlil tJ, ,¡,. J:.t'tl!d, Jl111plrmn:u •aill pmlifmtridt~ ¿, im.J.r.mn, b ti n6. ¡,, rulu~m,,¡, Id ¡nquítn•tm.t ri puNt iufon1111riSu. rl~ /11 mÍ/mil mntt ntl IJI" la uktiliJ11 l'J w.:tbtunu tlltit tiutiJUin:.t t!r iufonnafitJn m lu:<;¡r & .-.'<¡)rn'rnri.t.' La cim de: Ft:~ mpcon se 2Setncj;t l;l~unrc- a L1 poscur.a que: klemifK'.a ;¡ la :uquiccciUr.a A>p · mis C(tnt'tc-l.t me~ue :.J fllrl<'ptn&m Group- como la pr«u ~ra ctd posmt!dcmis:mo.' l h y. ~in emh.1rgo. un nuevo nwiJ. en esta cita que es d nxonoc:imi~m o dt.ln &h:t de ..-x~x·ricnci:a. Experiencia se )ubstln1)'t' aqul por infomución. b cu.tl K' obtim..- p:LSh':lmeru~ pin p.tnkipación. Aunque es cie-n<• que: In) p;lhlu"'.,: Dimcy tienen éx-ito poc p~ur una c~pcri cncia utb:uu que )'it no existe c:n grJ.n p:mc de nu-c.~lr.:tS ciudatlo (sc.~gu ñ(bd. limpia,, diseño. t.ticicn<:ia, frl icidad•..). c:sca 5e o~ce OOjc) l01 fitosoRa de ..(bdld m-" de lo q ue pu.eWn \'t't y .sc:gui.rJn \-oh•iendo una y ott:a \'t"J~"' Al vi~it:ance St' le e<itimul;a con ,.¡~tas y ~nidos m~i h.ut:t d -:agm;amH:tuo. tfe r:al forma que d tudsca no rjent' tiempo J)J.r.t la n:l1ex.i6n. El te:ml m~lo t t una IHie>n np:tJiau~iJ del mundo 6sic<1 c.xpf'C$ado por d u~v de JOs mc:dios ti<.' cnmunkw:ión )'de 1:. an:[Uict-our;• era 165 pan:1ues tt'mohicc», ron!<'('Uend.l de la :anml¡;ocm-:a de historia y f.mcasJa. ·rru amalgomt.1 :tecú:t ('O!ll() mecanismo 'JUe ¡,.omue\"C t. fr.agmem~dón deltitmpo y dd o.v:u;:to en una sc:rie de: pn::S(:fiiCS .smigoogr.ifico.s.. un rotundo conmute con d "icjo m01o•imiemo mcx.lcmo eti':ICterit:klo

por Espim~.

• (RJ ele Findlly. Jo!-. Al. ~n: Tht ~$1 Plxe Ofl bh¡.' tn l.!'iiJIC' (AqciS. ~C·Í)'SUptS .,_,

~Cue.rt~ 1~0.

ÜW(f$47 el~ ~S.

'fll'm¡NJ 1 Art¡uir«lllrd. •

flmlll'tey. 1992; PC· 80. 1

2. Los PARQ(ES Tw..incos NO ro<rn HISTOOIA. l:a c:uenci;a de una prCM:'Ilci2 únie'2 en ticrllp() r ctl e$(~lCÍ() lle f'ill'l~ de nuescra re~lidad $C' :.cenn\:1 (On tl lcn~ • :.~jc d ~ l.l romunkadór1 d omónid. nu(-"0 l~ng~uje ~ b.1.R en d imJUCC<> \'Í$,al ck: un:a inrourr.:~e:ión (Jite nmtC'.I ~)(':tmaoa:c éidtio. co dc,ndc: COfnuni(:tciór• e irn~~"tna; Se.' producen. St' tr.tn(fomUJ1 y $t" rrdtu.'l'..:an inu~ru:fm::.mconr~. En oomr::r;srt- eun el interc:anlbio de i1'1fonu;ación por m~dt.ú Jd p:tpcl itnpl't:iú ú de 1~ cum't.'~':ldón tic.: boca c.·n boc.¡, el nué\'0 lcngu.tjc: Sé: C'Jr-.aet~;ti'l.l pot S:IJ iru.n.au:rialidnd, A su \'("~. dta inrn:ttcr~lid:.wl dc.l leugu:tJc ~ apOy.a fücncmcme en b ><>C'Ír:d:a~.l indw.tri:tl 2V'.tll't_;:¡d;¡ po1 d h«ho dC' qul:' c:li$é¡¡._,. y CX)tnunicadón parec:cn ser un mismo proceso. Es entonces CU:'IJldO 1:.. pcnnll.nC'ncl=l y b individualidad de J<» objete» ticmJen !1 tkc:n.'Ccr. l rA}\"Ildo C'onsi¡,'O d (¡:.n6meno de obsqlesccnci:l. A p:iJ(ir lk Ck momc.:nro tursc un debate t.;ld:av{:a ~hicrtl) y dominado por rucsciones oomo las siguicntCf de 'l(m~A$ Mu.ldooadó, d ulúmo dir«wr de Uhn: P(lr /Q titnlllla prtgrmta Jvrrkldmt _,, ¡rl INtl~ dr W ~bJ<~It:tmi(ÍII MI 1'1trmilr h•tblilr (t/r h«/)() /11 t.mtr lo IJncr) kÑ!rr tm prqrrsq tlr inm¡urriali:ulrÍÓIItft'c m ate momf'lti(J U' ntJJ ál'larrnllmulfJ?;n inffd/Jf,, fJ pt~tíbb, 1"' nurstm

a

fr~ ltenNC!\.. 'Sorne

~liOMOnPo~

MO Nc:l~on: (A

Pos~. e~'*

V..Ao-JCA

~~J989:cc.

86. ' Vtr 001 ~ •Jlle

~GICUD:r~

01 P'os~nlsrr.r 001 01-'d JIOOt>m.. tn 11'it ~ICietlt Q~· Poosrw.v SI''NI lfld tat ~OC$ el~

Dfold

Robot!~ kOIDI'I, Thc M!f f\'HJ.

1990: gp._231-248.

•(kd,on, ~ Sp,tcll',. rtne ....S~ Catl'tlndtt. ~iiSS..IJ'r'lfl!rot

tllldOn 19'11,

~ tittotbo1tot ~'flfi'Ae w lis:~ ce

la an¡¡(,f(~.ll.oe g~ unJ

cróntl ~n., di.'lbs ~011~

l.lodce.., l.os Ml!~le$

~ q..e en eiiPJfec:en

«m.toJfM IN lli$11)f'ó.l

reestnU coo:o cr~ & 11:

JI'WtitUot oedeml. Ade:!tb,

Ulyeomo e~ ·~ Iba

dts&~~-tl W<'ltbriO<Id C\1..\4 · 1~ 5U hlst«b P<lr ~ lotl' ..,

iiMtdóft «~• ~~~ Nito te b Mjp.WdJ .ooón.


futrmt "alidnJ 1ra rm rmmdoiNriM Atni(llnrf?lu dr pm~r.r:ilU inrfo/;/n, m.;~tnial1 flsmz? '

1111 mwulo d~1pnwúto tk NJJÜJ/ud

Ap:'"C' de la disc:w.i6n !oobrt d gro~do de inm:uc:ti.11l'l~c:lón d(' IH.Iatro f'muro. l;u pregunw ameriottllntpliean ~~~=­ dAKm.IÓn SQ!)re lo que conciunc :..1 imtk...··n~l hQy en dí2, M:n kj.o.'ó, al y cómo d cririco Diclc Hebdigt '-U&iere, muhll nunbit:n dificil ptcv~r d deao dd intd«tu:tl en numruodcdad dd espcadculo: E11 Hit nu1ndb dt <tJIHUJiitrtrfbn inmwtdnril, ,;u,mal tÚ mn11~un 11/ttarif"· "polifhto ·f.;, tm munA J~ Nmunfmr.fln ut/liflfiÁit<.t, ¡iflmr.-rs J~ nwmn'tiiiJ/ tlSIIIlriOS.

"¡»Ji. • tbttrd~tiM. rlnrtistrt 1 ,{"íti(r) politi«~lf {t¡r/uw •tul!. IJu' ;urU$ amr 1tt r'mMu·ndn 1 In Í111if11Ífiamt'ia. El ;,Jtbatutl. r/ rrltiftl, tlllrti!lll no purá~ por mal rlrmpt~ rrivimlitar rl tnm un 1u'"w privilrgiu4 a llr lYrrúr.d' 11 md,sv DI (Vmi<Ím:t'mt~t 11/ mrnos tri ~OtiMmmuo q:u CJtt'lllfl,•

~n ~u; pun tO ~e debe- b~r mcnOOn

MIÜW~ ~~ 1>1wp ~tnil:le e (lillof'O cfd~· et1 r~ ~

lt•

fflbhfL w.k\¡

19??: 111. 61.

'H«tdte. Oitl. 'A lt(C)OI'I

Qn,.

wncem fiOill:~

an:ilho ~· o1 s~: (n. M tlf l.loctn Qlen. ~ l!l!bolotY ot ~ !uts. ffllle::d fr.scwu;y .lofllllw!l Hlffll, I!CMOI'Il. 0\f DI*

"""""·,.,.,.. ""' .........

· ~r~ 'flos&lnodefMill ni~ ~." En 1M kOokslfteflc.

OU'p en Pounodcm Cdrrn.útüc!O llOf IUI

ro-.a.y

~SNIIII!.,W~ Oc.1-..ucki(Jft.l9U~ 125. ~·~•196.lt

• ,..,.. Ul.l Ófl<'hciltllcr.r«q¡

nc ,.,....., « w....... ......... ver.

~

rht

~. ti<, I99A

•Dcwtn-, Á '1 ~. A. How

--.-.10~~010. ~Sf~ l!l lfle

QnyCQITIIc, ~O!

~1911). "'~~ ~. Yofl(.

197S:v¡; 62.

scw~ M ·~tor fllll V~ M t 1Jilw!ltP~

1N ~ lmftfc«J Oi'y MC!IIIe Elldd l'ubk ~t.~. M. CQUit, ,.... ~ Pl'tl1.. HIIM '1\ltk. l"k oa. V.,

o lou COfl$tt'Uenci.u dircn.u y C'\·idcme" d<' un conodmlc-nto ~bsol uto ~adu cn b inforuución en lugar de b c:xpttimci:t. Fl agoc~micnto de l;u noóci:~;~. por cjeu'lplo. cotlduet :.~l:n audicnci:au t'on(undir un p~rectte.~no oon el ~dtJ Jin..anre. Esto ~ h;t(t: de mi rorm.a qut ¡:t«trill decirse qut: b inmL-dilUO'. de l:u norid11~ rr.tcn con db..c l:t idea de ftkgar d Ad1tido hútótico, Son la t~ri.S'fórnritclón de J;a u:;i]idl.d t".ll intdgencs: junco !lb. (r.tgrnC'In:tción dd tiempo en ''nn ktie dt pftstn(a pe-rfiCIUO$lo <¡U< ¡.rovoca.n. en p:tlabru d d lii0$0(0 FmJtric Jamaon, una "amnr.sia hi·nócic ...' M:a$ :tún, el rcót:ico 50CQI F~n & udrillard ;¡,fiml:r. q•~. lejos Jc: \'l:f d fin de U historú. csc.tmo~ si("ndo l~li~s de S.\1 tc:\""COlO. c:¡m d siglo XX está slcndo borr..ado ck l.1 m~moria por 1<» medios de comuniación! l.:r. CO~Jend;;a dirn:ra -"Crin c:ambios \'Crti¡;i.no.'iO~ *Jiw: puC"den .af«t.u ;a ptMiq;jos- e induso u trndkian~ pro:crva_ d:u por fé,rmadoncs !KI<:Ük$ :rnteriote~. Oieha F.r.lr.r ele- m~mori;a que ptO\"OG'I un~ a.uscnda de hi$tbria csrá también presenu:: en los cómks d.c Disnc~·· En todos ~llos. d p.wdo se conoce a m o,'é$ dd p~nc y d.istc oomo wu. tw1dón dd pR:Sétuc. De llecha. W hiscQnems que crncm con d p:rs;rdp empi102n.,.ieri1pce en l~a :&CtwtiKbd. Vn:t rumaa ronuln de <loarrolbl'lo( UN hh.tori<1 d por medio d<' un ilbum de form. F.$ a>mo si solo l.:a. C'JrnOlr.:a de fotos ptCJCtv.ISC' d p:t$adO, de 1-al m:mt::r.a que.~· un~ f01ognrJla :k pierde. un csl;abón de b <ackn;,~ del p.a$ótdo ddapuecc: )'• COititeucn(c:nlciue, 1:~ memoria también. Otro ejemplo tfpico que libun<b en los oSmia es d wo de- culturb lejan~ pí:r.. h:J,fCS<:nr.r.r d paS;!do.. Disncr ~m»dm <luc k>$ uoblt$salv<~;C$ no tienen hi.srori-1 o, tn el ~ de que su e¡¡Üccnd;a $0 Mdc-nt(", d ie» b. han oh·id:ado. Con b Jwtncia de $U meroorl:! histórica, los indlgm:r..s no .son ~p3én de \~rsc aloí mismos nj corno ¡):ane de uma cuhu r.~ y, por lo unto, ni como pan~ de un 1~· Sin Prtlfl,rc50. kts ap:uono:s invt-nrndos en los cómio ,k l) isucy l'dlo ~e us;rn en un ~:pisodio. En d .siguieme F.t&deulo ya h.a.n sido olVidados.. Vol\•iendo 11 Ois.neyl:wdi:t, todM los j('CCOtu dd parque r.;prOrnr.an un;a versión ick.t.lizad.a ck un riempo y de un lugar en la lüstoria: M:tin Su'CC'C USA rqneS<rua 11.1 klal dt: Améria :Ullf!l de b rt\'Oiución dd automóvil. F2nwilnnd 11 una tdcit.liz:.dt Europii mt-diC'o':ll, Fn:uu:ir:~:..nd a l.a Fromcra Americm:t. y Advt:nmrcbRCI al finuro. No obsc:antc. a pesar de l.a t'Xi5teJlcia d-e eerp:LJ u:mporak$, ól::llS no se n:ladon;~n ck JOrn1.1 hiAtótic. Uno puede ir de un S«IOJ dd p.arquc.- tenúrico 11 ouo sin (t:lítr que ~<guir una ruta tipd:t, So que indica la &Ita de fmportandtl de l:i C:\'Otuddn. Este mismo prCICdO h:r gc:ner.rdo (lH~lbi ~n b ~rg:.tniuci6n )' r bncamienco u.tb::rno de l;t Comunid01d l~tOl ipo Ex¡xrimellt.al dd ~blbn:t (EPCO'T) cD W:&.lt Oi&ncy WorJd. FJ prOtocipo de vid:r dd hnuro C("ni~ b int("nción de .)Cf la ~ución de lO$ ptoblem~ de nm:nr.u ciudadn aau:d<$. es dc:dr, debla ;aouu corno un b.bonnorio de dheito utb:u·1c). ~in embargo. a: curioso qu(" lo que SI: roert.01 f,(l ll sólo áut prnduerr'IO )'se ignoran :~.l.u tibñc.u y a 1<» tr;alxti;adorct:. aderui$ d(" no bll.(:("r mención a como la

~led:.d c.sd (.l.truCtuí,td.i.

fJ ~~mp&o de EI 1C<Yf prCSC"ma un ~en im~no wpc:ñtci:tlt! de: futuro. &u es b n~n ¡»r ).:l <1uc EPCOT no puede comparam: ron la.~ grolll(lo Qpo~i cklnes llniYCfS;lk$, .iltnque l'Sta$ ultimas puo:b.o ser entendicbs como anuudcnres dirte:tós dd J)<'rquc. El hC'Cho de que W gr:tndo. aposidono: Co'dludorunJn cksde lr.as m ucsc r~ de la F.1briad6o n:aeiorul en t. re\'Oiución ind u~ulallcs h:.ce ~.»nsr itui r ::rlgo mis que una imascn U1Ópie::r de ptogt'l'.SO. J\Jcn%!an-do 1:.. nliirna ~b. y J<ns:idad de p..-qu.c:iW ciuWdes, l.u feri~$ in rcrruc:i o~lca Ñc:mn model~» de utb.tnismo vÜiúnarK. c:u di;dot,oo con la clu-.bd '1 romo p.atte de di o~. t~ra e n·K'1(ÓMic r preseme en o:~Kiones unÍ\-e~lt$ C:OnlO b Saulifi&l Ocy en Chie;ogv (1893) o 1> E.po de S..·illo (1994) no ad ptc::sc:ncc: t:rl EPCOT, b visión dC' Li ciudad :tVIUlUdJ qut :rlln ezc4 por venir, En resumen. C'l uso dt' l.t ciencia en EPCOT. al fgu.al que- en los cOOtics, k convie-ne en un<t form:a de klll'd(i()n:r.Jismo cecnoJ6sioo o -de forma m.u crud,.. c.u un :..nkulo <le coru.umo.. Q.u i~ un;r de hu n:pctrusionn: n1is c:\•identd de b &Ita tiC' memoria K m:r.njfiesu.~ :r tt.a\'b de l:r gener.logr.a en 1:u. hi<toritt.u ck Disnt)·· en don<k un hij() $Íempte Q v~o d~ Sl.b padres. R:uo t'.f d 'tgumento qrM"- qo .st b;ua en b muertt d e l:a madre :rl¡>ririCipio de: !01 hi~1oria )' en b cmuccucnlc- p:miciJ):rci.ón de: huérf.mOJ e induso de $Oitc:ros ttctnru. que nuno k c:as:u'r. De lu_misroll fonn:l. que :ti hijo K le :tp:ttt2 ~ b tepr'Oduccidn reprc5C'nr.rda l:tOt MU p:tdrtS, C011$1JJUO .k :rp:uu de: producción, y la hi.«orb SC":~pua. !tl~/oslll

de. d:w:s '1 oonf1i<1<». Como l«r ~1 P.tUI /)qM/J. lmpmallllll ~~~ rl Cómi~ ¿, Dísnry ( 197 1), por Arid Oorfin;m y Arm~nd M:and:m, d<:nunci:a d 6ml ;,Jén(ic» de tO<.bs dr.H h.is(ocienu: f":n lt!t gnmdo ((fftn tld 1/() Gilito 1t11 hil] mmru d mm(Jr ffllm1 ;/, objffl11 h«~ ., nr~~nl'. 11 ~~~~' Jd I!«<M '!'"· uJ 1 (()mfl I#'Nt(l1 viJUJ. ;( mu t<WrotiZ NIS.'I pro«tlnua di'. num~roJil.l •Jkümo. 56/Q IIJWIT«If

bllkur 1 tMnttl4s.

'fim

pn¡ntq t~,~mt; rlt'f~Jrr) pnru tiA ¡w/1 J~ gri'gm IN1rilr J>¡¡iti!JJ.mfl.¡,, pim/~ Slt formt~, J M kJ lnlf4IOJ ddfRm JA tJ, Cilitt~. & J, Mromam (tJS N/n"mos l.'tJilti"' dr In fornJa urt('umn IJ"~ /q }WJ<Ir!n t?li4ur t(m pown.u. !ttg.1m 1 tirm~ /...¡ Uu1 1ft t:lfil <cJntK1ti4n St' rompl~tll, /11 tu'C'fllu.m lm

1'"

UM lltl ptmk ir mi/s /rjoJ, J1l qu' litJ!ingotrt ár mJ) /qs e/61¡,.,.., lxm tllrlliUAtlb m 11iLvi ~nds JiJnlidlit'IJ. /.11 IÍJii t'il

tlcr;baá().

}

ptJSibi/iJ.ui"¿ Ít IIIMCJ~rlnlb J~ ID mÍ/Iml. .. •

F..l ni'vd mas simbólico del u.W> dr b hilltOtin eo :.rquitc-ccun Séffot una ciud:~,d corno ¡:>'Arque tetn~ti<:o o 1~ ciudad lV, una ciudld en donde sr-.a po,iblc: (:;lmbi<~ r $U~ (;acb:rd;u como un ~ppi11l de e:tJl:llí:$ de televisión. Su«dc:da como en los ~rcp.;t$ cen.Stlcos. que ningun~ de sus F.ach4d:ü tt'fldrí:t rdaeión :elguma Con el praen!C'. En c¿tmin'\U f.imil.:r~ d 2Jquicc:<co y critico Mi(;~d Sorkin cseribió en la inl«>du«i6u de \'izrindo,~t J~ MN P•taJIU 1~"'tltit". l.Jt Mm·11 Cúu/.td Amt:ri~'u' J d Fin11./ 1M &p.1 tio Pub/u" (1993) qu(" los edificios de:. un-;a ciudad como ufl pí:tque 1em:.lcic:o "conflan p:rr.a su ~utorid3d en imígc:nC$ dibujtrd:as de b hiscorj~, de un PJI.U.do f.tls:r n·1c:1UC apropb.do que: $ul»Ütllyc a un prestme m2s t:ll i ~Jre.nte:y cnminado·••. OC' acuerdo con Sorkin, el UJO •imbólico de lu "hUtoria" viene a !>f!r ur1:r ~litotd:r de bs ruponnbilidadq de los anis:1:u de lla'.u tc:.sWnor'llos c:cíúeos en los liernpos CJI los quc vivimos.. El c:onctpló dC' ~hinori::r· tt:prC$Cnc:.tdo, pot ejemplo, por d a..srillo de la Bclb Durmiente · Un cudllo bánro rthrcionado wn una cvolucidn polrrica '1 e-conómica, rf\'Olu<::iones .socla1es, l-1 cecnologia disponible en cierta época, etc.· ba &ickl sustituido pot un:t ·wopfa odric:r". un..a imas.c:.n d(" estotbiUd.ad quc- t.in ic:~mcn1c:. pmrnut\'c el consumo.

3. los Pi>lltUS TEMI.TICOS SOO< Hf'El~AEJW>. Ya: en 19)6 el filoso(o W.tfrct fknjan1Í1l anundó un nuevo \ltcC:. (3.1'(.011.'. ck coordrnadas op:rdtlc.:s r tem¡>OI'".t.IC$; S... argumento ~ rd-iC're a '"U Obra de ;\tte y l:t JtcpR)c.htCX'ión Mtclnica·:

lmiWD 11 !J1 rrpttidut:ri6n rmh po{tt'lfl dt uw1 ()bl"ll dt artr lt

...... >¡"' o-


fobJ tut ,/tmtiJ/0: IH prmnlÍit 'IJ ,~JIJf'O J tH t1JN1Cit~,

1/11 txÜUndn únitll m,[JÜi() '11 dmuft st' tW.t. F.na odtUNlill

EPILOGO: Los P~ TWAnoos T.,O'ttO ESCAPN< H. »00 ,.SlOI<ICO.

Unit'4 ¿, /.4 trbm ¿, •rrt dntr~~~in.lb.'' 14 l!imri.' ff 111 nt.rltt tlt('futmt4t J.U/Jyltg~~tln JNnmtt rl rrng clt tu txisun('iu, 11 Si -r.ll y como Wm\a BcnPmin- 1~ r<'produc:Oón mcclnic.:. {(o¡ografl:a. pc:lkul~. <"te:.} nutlnH~·.s no cicrw $fmkjq., ~u

~ ltcdón de: ¡\<bldon;ado :an ac(immd'llt c.iOO.a \Cibll:. las nu~ 1~agtu. p;~nicubmu~.n1c: lb nliaodrctrónkJ.ldMJ.ióal, ~t8iu::J:J CO.Rocn, pdfcut... nrdt:n2dom-, sin olvidar d Rujo globJJ c:omanrt: de i m~gt'MO • CQmo el danc:nto que lu dc:trumb:.do b im:.tJ,"Cn de ~Sl'.lbi.l id11d de

bi)tOrÍ;a lot'-laCc: im:b2JUC. [)e aquí que d

C'l1$:l)'Ct CQndu)".t

dicic:mSo que a.t:a f.alr~ dC' lu.lo a, pr«~nl('ntc: le. que permirt' 2 b ohr~ dt' :ttte nOditl:lr hts:;ad:a c.n ritu.tlts sino t'n polfdc.a. Un d.aro qtmplo dd :t.rtt polruco p:lrn lknjamin fi1eron le» foromona;ts de John folonfidd que.' ex.ponJ:tn .:mre d ts¡xa:ador inu~~ ocultos en 1M menso~ja de Hitler difundidos con rotog.r.aR.u de pro~gancb nazi. Esta nuev.a fase ·polldca'' de 1:. obn de anc idcnU6a • b ~prodooci6n de una fonn11 -con frccUC'ncla aaR:lltt ck contmklo.. con b ~ucxi6n y h11rx shio ;~l¡u cupi;u cm~ len pr~ llnúc10e>). 0CloÚe ou p~uuo de vi:nll, c:l lflo(l}gj<: IC:OIJ de 1;¡ ubr.a ~ II I~C: K ~a$a ah(lnl en lo~ 1cprucJuet~6n llli\rn:t f fdc&a l;¡ r)f\MfUCÓÓn 11. un tegu11d0 pl2n.). Ahor;¡, inm~ en b soeiocbd dd t$pcc.'tliodo, d :a.n(culo de Re:nj:.min h;) dJ~do pie Jalu ronocktu m:tníftsalKiones <le B.ludrillard diciendo que l.u. rcpt()duccionn deben de.' u:r pcrfaus p:lr:a romper con d objeto orisin:d y podn- com~ñruir una hip<"rmoalidad. Uru 1u«Ji6n de perf'ccl:ú Uni\acionl'$ 110 U1.4nticnc rd:a.t.i6n iiiJ;UN «Jn l:a mlic.bd. ~ )'l.l¡>l.'r.l y ~e ('Onvim" m N J)fl.)piCJ sim1.1lf1CrQ: EN uJutlhir. ~ tlhfruu u l'ltNIIItrtnr m smmlnrrt! uull'ji~ritl" ,¡ llnh Jtl fUro., YIIJI,jlt,lfiiiiU~ ttbjt'thJ. lllmb;;n /()1 /¡qnJbi'I'.J

qt,,.IJI1 prw/u,·m. ' Ll n:producd&n c:n sene llcg;¡ a alcaro.u llll &rndu de po{tc!dón que• .al ronlliUQI d modelo origitul con su simulacro, :nempn.- mcknci:. c.ucncias ..-n d orig.in:~l. Pll~ ello, l:a. uñc: no K prac:na:a alnicamcncc como un:a lmk..Oón perrl"'rn. dno eon la cenm ck quc- b imir<.adón h:a ak'.A~do fU c:lima.s:. a decir. a hipcrw.&.liWJ.. U. :arc¡ui1«'1uf'o~ deo )VI) p;uqucs tcm-áa.icos C!OJu~Í111)'\'n un C'~HjcmplllJ" d-e cs(e pr(l(:a(). Mic:ntns q:~,~c el objt:~Wo c.kJ mu~ de: ('.tr.l o d tk hacc:rnO:t <m:r qu~ lo que~ n'"' pu:sau:a d <ligo qut' ttprotiutt l.a rniKJ:.d can 11IHolu12 pr«Üión. los parques rc:rnltKOS mis :avnnrada,:. pof d <aaur:ario, no cotmruye" tcproducclona ptt(cew s.lno pic:1.:u nQQtNS dC' U (:a.JJ\ilic3<:i0n: ÓCL1i ,wn tnic:uJos &-"minqs. Tom.tndo a Oisncyl.tndi:a como mod~..io. no c:s d muodo íru:,agil.u.rio (l:Js i.lu~iooa y Gmnum.u de p(ntn. b (roruer:~, t i mut)dó del futuro, cte-.) lo e¡m:: ha<:e-d parque: cut COJ1eurrldó. lo c¡llf: hacC' d llq;'IJclo ptó)peto o c¡ue él parque no se ¡)rt'Sefue como "''" tq)tekrlt!1t ión de b retlkbd ~uto oomo -:ligo tm.'lginatio patá promódon:u b kle:i de qltc' todo c::n los Ángde )' tt~ l:a Amkica 1.1~ 00 rode~ C'$/t'al. ;aunque -como Baudrill..ud se!t'inJa- ~at. ciud..1des ya no cprrupondc:11 ;a b noción ufrteKI.a. C$ decir, lo re.l. !...a Cor¡)ONc:uSn Di~n cy donun:a con h~bi11d;td t.an10 l:t co i~ de Rcnf:nnin L"ttrnn la de Baudritl:ud. En prlmcr lug~~r• .s.u.t p:atques Wn un pe.r(«to 51bnc¡amicnm )' ws inc:rcíblo ~produA.-ciona de cdíficie» rC2lcs $C h11n hC".eho sific• entre lot prc>CC$0$ :~,rdni oo,:. Mucur.a dc este qt:ado d ~wc dich~ p:uqu4:s .on lo,: .,rimcte)) en1-ornot u1h11no;: en l:a hiMori:a de lo> \lue w: re~rvun lo> dertthj)j" d e ~producción. Muy conO<id¡a p01 ~U\ litis·~· l• Corpor1cl6n Olsnc:y no p~rmilirll 111 reproducción de (OIUl;~fl:U de tU propied:tJ t.in un previo comcmimicmo de au uso. De aquf que cu:ando Sorkin mn6 dc. incorporar (ocog.raR:a,::a su :~.rdeulo .sobre Oisncybn di~ solo pudirr.a ihurr.ulo t'On una amagcn cid ddo sobre c.l p:arquc. &tu moccn~es nuba ~pment-;~n. ~q;ún c:l :au1or. un:. wnrr.ulicclón del Clp:u~io dt' lil>c:.n.ud rcp«'sot'nl-.do por lugarct o:.mo los p:au1ua Oi,nt:y. u

l'or 1)1.1'0 l:.c:lo, ..uiu te ,,ucdc Ir rn~ lcjot: l.ll)U'''t'.l)tanclo que Wált Oisncy y.a cnnoc:fa 111) id(':IJ de B:audrilbnl Evitundo l:a rtproducxi..Sn lk DisriC)•bnJi.a, Wah Oúnc:y World y d ra:ic:tuc: 04neylandU·I"J.ris. fe cvi1~ 1~ambtb1 b posibilic.bd de. pode.r creablttL"t Ul\ s;mubcro de SU.> patqucs cctn:h~O:S. Eno ~ ·por par.wJójic.o que ruultc- d ty)!J"í'ghr dt: la ürnulación.

loi productos) ru p<»ibiiKbd de: sa R."Conocible en el macado.. :ügo que lw.u. :lhor.a estllb;t rqubdo pot W cipologÍS$, En l)tfa'S p;abb~ no .Oio euc» c::lcmt'.litOS 1caMJ~ógícO). ~ c:alCucmr:an rtptJC"CI~ ll un:a m;~~}"'r (acilidJtd de (¡ucdarx obsc>lc:t~ J.ino q~~ cambi~ lA> dt:in b!l ri¡~lógú' a W <¡ue r«tC'nCU:n. M11ldQ.udo oonelu)'<: su ecerito CO'n un lilrimo esfurrno en :umoniu.r C'Oft JU ~do de: mi)Yimiento moderno e insüre c:a1 proponer un 1,bnamie1:1to ddibrt.'<lo de: lw coi"R'C!oltf cronológicos c:n aidnpo5 C'l1 IM \liiC' l11 lucha por l..a hc:¡;cmoni11 dd mercado imC"rn:~.cional no conoce Umito: Par.a raumir. I.J gestión de <:oncdom l«:no16gico' no d<'h<tú de ser dej;ul, emer:amttUI."' Lt wmpnicKm cntn:

l:.u c:om~ñí;as. 1iJ y como ocln U, CQ'C:I..\ h-QY dla, au\ podn'~ ¡mecer ~n 6pi<o (y qm;oJJ, «!M ¡~;ule, Jo ~.a) . l);ar:a C0flrt0 1U.tf lo que podrf¡¡ COnducir :a ;tethudo dec:altnudot:t!C. C$ !le(é$:t.I'ÍO inaroducit toque d crffioo 1-b) ~tr lbm:a 'pos-modem~Smo de: ttSistt:nci:a' ~ ot.aaerb:.aclo por JU deseo de cambi..u el objeto y .su contexto social - en ronmts.tc: con un 'po.smodernismo dt re~cción' - ñngul.u m ~u n:puL:;. dd mcrvimi~mb auotlcmo: Un posrnockrnismo de rcsisl<tK'Íll. C'll t'Onccs, ~ 11)u como romr.a"Pr.icua. no ~o :a b cuhur.t ofici:al del mO'f·imicmo moderno íino ambién <k la 'F.alsa nonn:ath.,.' dC' un p()JmodemUmo re'JcciOI\:ario. En Oj)l)fKi6n ( pcll) no solo ~ qpo:ución), un pcwnodemi\mo de te..tht~d;a \e ¡nlc~a Mn un:~ d«<nltn,o:tón etítio. dr: !.a tr.ulicil'ii'l. tl() un pa:uiehe murumcnal de fom,;~.~ pop- o pM<udo·h~uóriel~. Mn una <"ricio de 1os C'lrigt:ncs, nn un:t vuda .a dios. r..,.. b~. dc.'$C:l ct~a;ona.r en Jugu d~ el!"pk!ar «Sdi¡;osculrurak:t. de aplour m lug;u de ocult.tr 2fili.adc,ne.s socialcs y poliricu.. Foster :argumcnr.1 qltc', c:wlqukn que: SC'a la ,'Cfdad ¡obr~ )(11) caruhíos dc:nuu ~C' l.1 auucuma de ca.uK)mW CoapitaliStli!S )' dc la,. ~bciOn<S inu!'rn;tc:iomJo y aueiou:alo, d~ndc de l:a p!JbiWón d ick;u- C$U1ttc:gi~ que «nnprnn.etn\ )' critiquen lu nuev'.l-'< (l')mt!l!( de procluedón y de: t:tp&n•~ón. eonsumo y t".Spctr:kulo. Oddt= utu poJtui"J de: h;$1~1Md:a ~~;len te U &lr:a de .acdón emrc :uquittao.t )' urb.ani!Cct< pu:a re:4pnnder :ti \"enigloot.n eambio QUC IQS modo.~ de INI~jo y de «io expc:ñmen1:tn a.cb dú m el ctpit11ümo mulnrucinn.d. Aunque b indumi.a del ruri!mo ~ coruolidc por su oon.nlmo popubr. los auluitcx~O$ siguen mameniéndosc: a U dr(csul\':a e ignor.ando lós mL'\."~.ui!Smos Jd csp«dculo. lvs nombft'S de los arquit«tos no csdJ1 prc¡crue~ <n liJ l:u§llbt• Jc parquet cc1mhk:O".J q\IC ~ur...c:n a millona de \'ilioonn ada Wlo: l:>iMleyi:mdU, Mjni EuroPJ. r:J Atomium. W0\'(~ Lu Vcg.u.. )' ou~ Ulllltn <kMuliJifo ~uñieÍc:Q<. Un~ arquilcc;nara dd ndo 1.'2ractcri~b pnr ,<at~(;t(ft' al tui'Üp de lo que :c11 ciaKI..d ni) k o{rte( merece Ser (l()nsider..da por d u•b.ani5l,ll. El fen~n1c:nb dd llmJh10, dcmencn <tln~hñ-o en el fiuuro

dild\o de nucnr.u ciud:tdet., ..e b.ua en imigtnb: de lo qur: b ciudad l'q)n:Soc.'nt:. m:b que de: l:a t:md:td en fÍ. T:tnro b

«'producción fntogrJfica de: l:a ciudad fOtno >u parque 1cm:.hico constitU)-at un :xto polr1ico Y"" qw.: :a.mhos diseñan al enmarar y al cnfocu, :~mbos rduC'I"l:ln y uuru:ronn•.n \-.dord colc."C'livus.. El urNni'cll ddxo de ;aprender y cobbor.1r con los prodUCCOI'Q de naSo im~na¡ narlsricu, ¡:~~:ro s:ic:m¡n-c:. ddde un <:ompromi:so CQn el Jm:k'llt(': ·¡m u na r\::f1C'J(i6n de b ttllt: ele Ek:11,?n•m. ~ podñu ;ugumcm:;;r que: ;ll.lt~<quc 1:. hi:uorll de mu MJ'IU f(,,~riCI , tPn lt'm<l<l por CIM', ~ tuec irttkvinJ4 el PtOI>io f'nlltCJi1.1 de b copia., l u# orígcnC$, l.u condiciona de U':I~Jn ck enmo SI: obtiene la m:aacñ:a. prima. ccc.. son s:im1prc p.tnc del pi'Ol"t'JO htltóriro. Noc;a. 1ixlu b~ dm dd ingli:s-y dd ir.1liano han 1ido pu1 el ;au1o1.

tr.~duddll$

" Citt • ~ Wi;tlr ()! "'' ..el Mlldlnt.ll ~aWclat.• !in

~W·IlmN~

ediilb 11« ..... Jnrw:l.

Sd~od!!f~Boob ~ VOl\

l • •, zzo. to'CiNimfllte

Oidcldo41'1~~

......

Solilll011dut¡. vol. 5. 1(' 1' " ~.lt~~~..~

Scmolollet Oft,ct:t.. ,._.., bll.. lgjp; p 30, •t So!IIA. N, "Ste )1011111 Ots~. Oor, CC.: IIC 2,07. 1• MMoNdo. t Oclt. Of.ó q , 12. " 1'ostn't0dotlll!.. ,fm,x;e• ~~<,; 1111 ro•. EA fcllllr. H

""01.:

11.

:a


Revista via arquitectura 02 [usos publicos]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you