Page 1


Met trots presenteren wij u de publieksversie van ons jaarverslag. Wij hopen dat u het verslag met plezier zult lezen en bekijken. Het geeft een goed beeld van hoe het met onze school gaat. Ook in 2017 hebben wij verder gewerkt aan de vormgeving van ons onderwijs en de sfeer in onze school. De leerlingen die voor het Northgo College kiezen, maken een bewuste keuze omdat zij zien dat wij hen wat te bieden hebben voor de toekomst en dat er voor elke leerling ruimte is om te groeien. Zowel op het gebied van kennis als van persoonlijke vaardigheden. Dat zijn behoorlijke verwachtingen, maar uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat we dat waar maken. Leerlingen voelen zich veilig op het Northgo College en er is grote waardering voor onze docenten. We scoren hiermee boven de landelijke norm. Ook het oordeel van de inspectie van onderwijs is wederom positief. Op alle indicatoren zit het Northgo College boven de gestelde normen.

In 2018 gaan wij ons richten op het nieuwe schoolplan voor 2019-2023. Daarmee komt ook een einde aan de looptijd van ons huidige schoolplan: Koers 2017. Gedurende de looptijd van Koers (2012-2017) hebben wij stelselmatig gewerkt aan de strategische keuzes persoonlijk, vooruitstrevend en ontwikkelingsgericht onderwijs en we kijken daar tevreden op terug. Het totale aanbod is breder en rijker en leerlingen kunnen gedurende hun schoolloopbaan persoonlijke keuzes maken. Het onderwijs is uitgebreid met onder andere de vakken onderzoeken & ontwerpen, technologie & toepassing, media & design, Cambridge English en Spaans. Daarnaast zorgt het systeem met het versterkt mentorenteam er voor dat de leerlingen goed in beeld zijn, hierdoor is de begeleiding van de individuele leerling verbeterd. Wij bedanken het team van het Northgo College voor hun dagelijkse toewijding. Wij zien het effect van hun inzet terug in het resultaat dat de school in 2017 heeft neergezet. Marc Janssen Johan van der Plas Bestuur Northgo College


Goede evaluaties vormen bouwstenen voor een gezonde organisatie. Het Northgo College bewaakt de onderwijskwaliteit door de behaalde resultaten, lesbezoeken en tevredenheids- en kwaliteitsenquĂŞtes* te analyseren. Hierdoor ontstaat een stevig kwaliteitsprofiel dat bijdraagt aan een structurele verbetercultuur. De kwaliteit van onderwijs is bij ons team in goede handen.

Goed onderwijs staat niet los van een veilig schoolklimaat. Docenten werken samen in versterkt mentorenteams. Aan het hoofd van de teams staan de seniordocenten. De versterkte mentorteams hebben wekelijks overleg. Hierdoor worden de leerlingen steeds gemonitord. Waar nodig wordt tijdig bijgestuurd, waar het kan wordt positief gestimuleerd. *) Publicaties: Kwaliteitszorgverslag Northgo College 2016-2017 Vind Northgo College op: www.scholenopdekaart.nl www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl


In een onderwijsorganisatie wordt veel gevraagd van het personeel. Onze medewerkers tonen dat ze dat aankunnen. Zij voelen zich zeer betrokken bij de organisatie. Aan het relatief lage ziekteverzuimcijfer kunnen we aflezen dat onze medewerkers gezond zijn. Onder de medewerkers wordt ook het onderwijsondersteunende personeel verstaan. Zij zijn het die de school dagelijks een ruggengraat geven. Ons personeel werkt graag op het Northgo College, het verloop is gering. We kunnen spreken van een grote continuĂŻteit in de onze organisatie. Het team van het Northgo College kenmerkt zich als initiatiefrijke professionals. Naast de vaklessen verzorgt en begeleidt het team pluslessen, vakoverstijgende projecten, excursies en activiteiten.


Het Northgo College is financieel gezond. Aan de schulden op de lange termijn (solvabiliteit) en de schulden op de korte termijn (liquiditeit) kan goed worden voldaan. Het weerstandsvermogen is ruimschoots op niveau. De school heeft ervoor gekozen om een deel van de reserves te gebruiken om extra personeel in dienst te kunnen houden. Deze investering komt direct ten gunste van de kwaliteit van onderwijs. De accountant geeft aan dat de financiĂŤle organisatie en interne beheersing ten opzichte van vergelijkbare organisaties goed is. De accountant heeft het jaarverslag over 2017 goedgekeurd.


Teksten en grafieken Hans Bontekoe Hildegard Harens Marc Janssen Johan van der Plas Productiebegeleiding Hildegard Harens Illustraties en opmaak Denkschets, Houten Northgo College, 2018

Northgo College, openbare school voor mavo, havo, vwo Bezoekadres: Duinwetering 107, 2203 HM, Noordwijk Postadres: Postbus 429, 2200 AK Noordwijk telefoon: 071-3681855 e-mail: info@northgo-college.nl

Northgo College Bestuursverslag 2017 - Publieksversie  
Northgo College Bestuursverslag 2017 - Publieksversie  
Advertisement