Page 1

paginering

ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS 1


Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway


ƒƒ

Grunnleggende fakta

ƒƒ

Formål Driftstilskudd for 2010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 2010

Statistikk - Resultater »» Utvikling i gjestedøgn »» Turistkonsum og årsverk

ƒƒ

Deltakelse i råd og utvalg

ƒƒ

Markedsføring av Nord-Norge »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

ƒƒ

Lansering Merkevare og Kommunikasjonskonsept Markedsråd Markedsstrategi 2011 Nord-Norges viktigste markeder 2011 Markedstiltaksplan 2011 Markedskampanjer Reiseguidene i Nord-Norge og Norgeskatalogene 2010 Distribusjon av brosjyrer Messedeltakelser Workshopdeltakelser Presse og Media på besøk Visningsturer for Turoperatører Nyhetsskriv fra NordNorsk Reiseliv AS

Digitale media »» NNR websider »» Norges websider »» Facebook (sosiale medier)

ƒƒ

4 5 5 5 5

innhold

»» »» »» »»

6 7 7

8 10 11 11 11 11 12 12 14 14 15 16 16 17 17

18 19 19 19

Prosjekter »» »» »» »» »» »» »»

Prosjekt ”Foto” Internasjonalt Fiskeprosjekt Internasjonalt Vandreprosjekt Inter-reg prosjektet REGION ARCTICA Prosjekt EXPO 2010 i Shanghai, Kina Prosjekt Russland Den årlige Reiselivskonferansen i Finnmark

20 21 21 21 23 23 23

ƒƒ

Suksesshistorier fra NNRs daglige virke

24

ƒƒ

Vedlegg presse- og visningsturer til Nord-Norge 2010

26

3


Foto: Trym Ivar Brgsmo / Finnmark Reiseliv

grunnleggende fakta 4


Emisjon - Eierforhold NNR sin aksjekapital utgjør NOK 4.603.167 fordelt på 4.603.167 aksjer, pålydende NOK 1. Nordland, Troms og Finnmark Fylkeskommune er 3 A-aksjeeiere, som eier 51 % av selskapets aksjekapital. Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune innehar 774.217 aksjer hver (17 % andel). Total antall A-aksjer er NOK 2.322.651.

NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Antall B-aksjer utgjør totalt NOK 2.280.516 og de er fordelt mellom forskjellige aktører. Største B-aksjeeiere er Rica Hotels AS (4,9 % andel), Hurtigruten ASA (4,5 %), NHO Reiseliv Nord-Norge (3,9 %) og Thon Hotels (1.97 %).

Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Driftstilskudd for 2010 Selskapet har et svært godt samarbeid med fylkeskommunene i Nord-Norge. I 2010 har fylkeskommunene bidratt med tilskudd til drift og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå i fylkesselskapene. I tillegg har alle fylkeskommunene bidratt med et administrasjonstilskudd på NOK 1,3 millioner.

Omsetning i 2010 NNR hadde en omsetning på NOK 36,4 millioner. Samlet innsats på markedsføring fra Selskapet og øremerkede markedsføringsmidler fra Nærings og Handelsdepartementet var i 2010 i overkant av NOK 30 millioner. Det har aldri tidligere vært brukt større ressurser på markedsføring av Nord-Norge som reisemål.

grunnleggende fakta

Formål NordNorsk Reiseliv AS (NNR), stiftet 29. april 2009 i Svolvær med drift fra 01.01.2010. Selskapet er et profilerings- og markedsføringsselskap for reiselivsnæringen i Nord-Norge med kontorer i Alta, Tromsø og Bodø, som fordeler ansvar for selskapet og de geografiske markeder seg i mellom.

For 2011 bidrar fylkeskommunene likt til finansieringen av selskapet, og det er åpnet for fylkesvise bestillinger som forutsatt i stiftelsesdokumentet. Gjennom sin engangsbevilgning på NOK 50 millioner bidrar KRD med NOK 10 millioner pr. år i 5 år. Disse midlene brukes til profilering av Nord-Norge som reisemål. I tillegg bidrar reiselivsnæringen med egenandeler i kampanjer, i reiseguider, med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for turoperatører.

5


Foto: CH / Innovation Norway

STATISTIKK RESULTATER 6


Overnattingsstatistikken for 2010 Med over 2,8 millioner overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2010, gir dette en økning på ca 30 000 overnattinger fra 2009 til 2010. Dette innebærer en økning på 1%. Norge hadde totalt en økning på 2% i samme periode. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 6% fra 2009 til 2010. Den norske trafikken har hatt en liten nedgang på 1% i samme periode. Nord-Norge ble hardt rammet pga askeskyene, samt dårlig sommervær. I tilsvarende tall for Norge som helhet er det en økning i utenlandstrafikken på 5% og en økning i den norske trafikken på 1%. Hotell Hotellene i Nord-Norge hadde i overkant av 81 000 flere gjestedøgn i 2010 enn i 2009. Dette er en økning på 5%, mens Norge hadde en økning på 4% i samme periode. Nesten 55 000 flere utenlandske gjestedøgn gir en økning i utenlandstrafikken på 14%, mens Norge har hatt en økning i utenlandstrafikken på 8% i samme periode. Troms og Nordland har størst økning utenlandstrafikken med hhv. 20% og 19%. I Finnmark har utenlandstrafikken økt med 2%. Knapt 27 000 flere norske gjestedøgn gir en økning i den norske trafikken på 2%, sammenlignet med en økning på 3% i Norge som helhet. Troms har en økning i den norske trafikken på 6%, mens Finnmark har en nedgang på 3%. Nordland er på samme nivå som i 2009. Det er en svært positiv utvikling i ferie- og fritidstrafikken som gir trafikkvekst til hotellene. Mer enn 105.000 flere ferie- og fritidsgjestedøgn representerer en økning på 13% sammenlignet med 2009. Norge hadde i samme periode en vekst på 7%. Fylkesvis er det Troms som øker mest med 26%, mens Nordland og Finnmark

har en økning i ferie- og fritidstrafikken på hhv. 10% og 5%. Forretningstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 2% fra 2009 til 2010, mens Norge som helhet har økning på 2%. Finnmark har hatt størst nedgang med 8%, mens nedgangen i Nordland og Troms er på hhv. 2% og 1%. Camping/Hyttegrender Dårlig vær i juli 2010 med stor nedgang i den norske trafikken til campingplassene i Nordland, er hovedårsak til at Nord-Norge har i overkant av 51 000 færre overnattinger på campingplassene og hyttegrendene i 2010 sammenlignet med 2009. Dette er en nedgang på 5%, mens Norge som helhet har en nedgang på 2% i samme periode. Nedgangen i Nordland er på 8%, mens Finnmark har hatt en økning på 2%. Troms ligger på samme nivå som fjoråret. (Statistikk utbarbeidet av NHO Reiseliv for NNR)

statistikker og resultater

Utvikling i gjestedøgn NHO reiseliv har fått i oppdrag å lage statistiske oversikter/ grunnlagsmateriale som belyser reiselivsutviklingen og reisemønsteret i Nord-Norge både vinter og sommer. Enkelte oversikter lages månedsvis, andre kvartalsvis, noen sesongvis og andre på helårsbasis. Oversiktene dekker hele Nord-Norge, fylkene og alle destinasjonene i Nord-Norge inklusiv Svalbard.

Turistkonsum og årsverk Den reiselivsbetingede omsetningen/samlet turistkonsum i NordNorge utgjorde i 2010, 19 milliarder kroner. Fordelt på de enkelte fylkene: ƒƒ Finnmark 3,8 milliarder kroner ƒƒ Troms 6,6 milliarder kroner ƒƒ Nordland 8,6 milliarder krone Sysselsettingen i landsdelen direkte relatert til reiselivet utgjorde i 2010 18.240 årsverk. Fordelt på de enkelte fylkene: ƒƒ Finnmark 3 648 årsverk ƒƒ Troms 6 348 årsverk ƒƒ Nordland 8 244 årsverk ( tall fra LU Reiselivsstatistikk )

7


Foto: Spitsbergen Travel

Deltakelse i r책d og utvalg 8


ULIKE RÅD OG UTVALG NNR HAR deltatt i:

Altakontoret har vært med i følgende råd og utvalg: ƒƒ RUP partnerskapet ƒƒ Team reiseliv Finnmark i regi av Finnmark Fylkeskommune ƒƒ Markedsgruppe råd for Sør-Europa ƒƒ Markedsgruppe råd for Nederland ƒƒ Markedsgruppe råd for Russland

Bodøkontoret har vært med i følgende råd og utvalg: ƒƒ Markedsgruppe råd for Tyskland/Sveits ƒƒ Markedsgruppe råd for Norge ƒƒ Markedsgruppe råd for Sverige og Danmark ƒƒ Lofoten Vinter ƒƒ Arena Innovative Opplevelser ƒƒ Grønt Reiseliv, Fylkesmannens landbruksavdeling ƒƒ Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune Web redaktøren har sittet i følgende råd/utvalg: ƒƒ Det nasjonale rådet for IKT i reiselivet, BIT Reiseliv

deltakelse råd og utvalg

I 2010 har adm dir, vært med i følgende råd og utvalg: ƒƒ Regjeringens Strategiske råd for reiseliv ƒƒ NHO Reiseliv bransjeutvalg for destinasjoner ƒƒ Innovasjon Norges strategiske råd for reiselivet

Tromsøkontoret har vært med i følgende råd og utvalg: ƒƒ Markedsgruppe råd for England/Frankrike ƒƒ Markedsgruppe råd for USA ƒƒ Markedsgruppe råd for Asia ƒƒ Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune ƒƒ Samarbeidsgruppen Vinter Troms

9


Foto: Bjørn Jørgensen / Innovation Norway

markedsføring av nord-norge 10


En spørreundersøkelse ble gjennomført i etterkant av lanseringen, og 80% var fornøyd, meget fornøyd eller svært fornøyd med merkevaren som helhet. Kun 3% ønsket ikke å ta i bruk en felles nordnorsk merkevare. Markedsråd I 2010 ble det etablert et eget felles markedsråd for Nord-Norge. Markedsrådet består av representanter for alle etablerte destinasjonsselskaper i landsdelen. I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter representert. Markedsrådet er et rådgivende organ som gir NNR innspill til prosjekter som eksempelvis ny fotobank, webstrategier og andre satsingsområder. Markedsrådet bidrar i utvelgelsen av spissprodukter innenfor de respektive opplevelsesområdene og de er med på å utforme kriterier for nettopp å være et spissprodukt. Markedsstrategi 2011 NNR igangsatte en grundig markedsstrategisk gjennomgang av markedene som selskapet hadde planlagt aktivitet på i 2010. Som et ledd i markedsanalysen ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant reiselivsbedriftene i Nord-Norge. Over 1000 bedrifter ble spurt, og over 400 svarte. I tillegg ble det gjort dybdeintervjuer av representanter fra Innovasjon Norges utenlandskontorer.

mer spisset og konsentrert markedsinnsats. Markedsstrategien ble behandlet i markedsrådet i september, med full tilslutning. Nord-Norges viktigste markeder 2011 NNR har på grunnlag av grundige markedsanalyser og spørreundersøkelser blant nordnorske reiselivsbedrifter, delt inn markedene i to hovedgrupper: Etablerte markeder er: - Norge, Tyskland, Sverige og Nederland Markeder der alle tre fylkene har vært aktive og som vil være svært viktige i fremtiden. Har et stort volum reisende til Nord-Norge idag. ƒƒ Sterk profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap (forbruker og turoperatør). ƒƒ Mer aktivitet, sammen med Innovasjon Norge (IN) eller alene ƒƒ Tettere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører ƒƒ Tett involvering med aktørene i Nord-Norge ƒƒ Bruk av mer midler for salgutløsende tiltak ƒƒ Større krav til målbarhet av iverksatte tiltak ƒƒ Større krav til avkastning for aktørene

markedsføring av nord-norge

Lansering Merkevare og Kommunikasjonskonsept 3. juni 2010 ble den nordnorske merkevaren og kommunikasjonskonsept lansert. Det ble gjennomført tre parallelle arrangement i Tromsø, Bodø og Alta. På arrangementene ble ny logo og profil presentert, samt reklamekonseptet med slagordet ”it’s a different story”. Reklamekonseptet og profil har vært testet i to omganger i Norge, England og Tyskland med svært godt resultat.

Sekundære etablerte markeder er: - Frankrike, Italia og Spania Disse landene sliter dessverre økonomisk og realiteten viser en nedgang i antall besøkene. NNR vil derfor prøve å ”holde stand” i disse markedene ved å gå inn med minimusinvesteringer.

Alle tilgjengelige markedsanalyser ble vurdert sammen med 3 nye nullpunktsmålinger der Nord-Norge spesifikt ble vurdert. Resultatet ble en deling mellom etablerte markeder og utviklingsmarkeder, prioriterte markeder og ikke-prioriterte markeder, og har gitt en

11


Foto: Frode Sandbeck

Utviklingsmarkeder: - UK, Finland, Russland, Danmark og Asia Dette er markeder hvor noen av fylkene har vært involvert og som representerer et middels volum, men som har et potensiale til å vokse. ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap/kunnskap Dypere forståelse av markedet og målgrupper Utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Involvering av aktørene i Nord-Norge Avsetning av midler for salgutløsende tiltak Krav til målbarhet av iverksatte tiltak Lavere krav til avkastning for aktørene

Markedstiltaksplan 2011 Basert på markedsstrategien har NNR utarbeidet en svært omfattende markedstiltaksplan som gjenspeiler de prioriteringene som er gjort. Markeder med spesiell fokus i 2010 har vært Norge, Tyskland, Sverige og Nederland, samtidig som utviklingsmarkedene ikke har vært glemt. Markedskampanjer Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norge i Nord-Norges prioriterte markeder og i utviklingsmarkedene. Disse kampanjene er hovedtyngden i den grunnleggende markedsføring som NNR gjennomfører pr år. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av marked. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil variere fra land til land. Midlene som kommer fra KRD og NHD er øremerket til aktiviteter som NNR gjennomfører. NHD midlene forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene pr marked. I 2010 ble 15 mill kroner fordelt på markedene i Norge, Tyskland og Storbritannia.

Tiltak som belyser satsingen kan være som følgende eksempel viser - se neste side >>

12


Eksempel:

Januar Planlegging kampanjer sammen med IN Markedsstrategisk råd (M) og planleggingsmøter (P)

Februar

NHD: 2 mill (1 mill sommer - 1 mill vinter)

Mars

April

Sommer

Mai

Juni

Vinter P

P/M

Utsendelse Nord-Norge reiseguide via IN STO og VN.se Utsendelse generelt nyhetsbrev Norge inkl N-Norge i SE Turmessen i Gøteborg (antall personer i parantes)

2

Norgesbilag

18

Nord-Norge Bilag (opplevelseskart)

18

Ekstra trykk av opplevelseskart i Stockholm (22-23.Mai) Nord-Norge online bilag

markedsføring av nord-norge

Investeringer NNR: 655.530

SVERIGE

Nyhetsbrev forbruker Nyhetsbrev bransje Profilering av samarb partnere og prosjekt på www.VN.se Digitalt on-line bilag (1.april - 15.juni) Internet/Online bannerannonsering Sosiale medier som f.eks Facebook (2-29.mai) Printannonsering aviser og tidsskrifter TV-reklame i Nord-Sverige (uke 18 - 24) Radioreklame Nord-Sverige (uke 18 - 24) Presseturer Visningsturer Nord-Norsk event i Stockholm (ant. pers i parantes)

1

13


Reiseguidene i Nord-Norge og Norgeskatalogene 2010 Reiseguide Finnmark, Troms og Nordland De fylkesvise Nord-Norge guidene har vært og er NNRs viktigste markedsførings- og salgsverktøy ute i markedet. Guidene henvender seg både til de som planlegger å reise til Nord-Norge, og til de som reiser rundt i Nord-Norge. Guidene brukes på messer og workshops, som PDF og elektronisk guide på www.nordnorge.com og www.visitnorway.com. Guidene er turistenes viktigste guide og oppslagsverk når de kommer til Nord-Norge, og turoperatørenes viktigste instrument i planlegging og pakketering av sine norgesprogram. Hoveddelen av brosjyrene presenterer destinasjonene, “verdt å oppleve”, samt de salgbare produktene som er tilgjengelige vinter og sommer for individuelle besøkende. De har listinger med overnattingssteder, attraksjoner, severdigheter, festivaler, samt annen viktig informasjon. I 2011 vil man ha én felles reiseguide for Nord-Norge. ƒƒ Opplag: ca 250.000 for hvert av fylkene ƒƒ Språk: Norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, russisk og finsk ƒƒ Innhold: fra 60 til 80 sider fordelt på profil- og faktainformasjon. Vinterfoldere (Finnmark) Vinterfolderne ble produsert ferdig til Norway Travel Workshop også i 2010. Folderne har vært en suksess med presentasjon av opplevelsesprogram med faste avganger i vintersesongen. Opplaget er på 50.200 foldere. Enkelte destinasjoner har også videreført tilsvarende folderen for sommeren 2010. I 2011 vil det utvides til flere destinasjoner i hele Nord-Norge.

Norgeskatalogene Innovasjon Norge produserer en 66-siders profilkatalog for inspirasjon og motivasjon, der sidene skal være luftige og lette, både i tekst og design. Hver av Norges fem regioner presenteres i profildelen over tre dobbeltsider. Nordnorsk Reiseliv produserte innholdet som angår Nord-Norge i disse guidene som kan variere fra marked til marked. Distribusjon av brosjyrer Reiseguide Finnmark, Troms og Nordland Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud er gjort gjennom distribusjon av hvert fylkes Reiseguider for 2010. Disse guidene ble sendt ut til norske turistinformasjoner, større aktører, cruiseagenter, turoperatører og viktige reisebyråer. Forbrukerne kunne bestille dem via NNRs hjemmesider. Guidene kan leses som elektronisk brosjyre eller lastes ned som PDF på NNRs hjemmesider eller via Visit Norway. com. Videre ble det sendt ut til Innovasjon Norges utenlandskontorer for distribusjon i de enkelte markedene. Vinterfoldere (Finnmark) En egen vinterfolder ble laget for destinasjonene i Finnmark, som en videreføring av et tidligere vinterprosjekt. Den ble sendt ut til Innovasjon Norges utenlandskontorer, turoperatører, turistkontorene, destinasjonene og aktørene i Finnmark. Dette tiltaket vil bli utvidet til å gjelde flere destinasjoner i hele Nord-Norge i 2011. Messedeltakelser Deltagelse på messer i Norge og utlandet er viktige tiltak for å nå direkte til sluttbrukeren og treffe de forskjellige lands turoperatører, samt får å få et innblikk i hva forbrukerne etterspør. Se neste side for NNRs messedeltakelser >>

14


Følgende messer deltok NNR på 2010: Tidsrom

Marked

Merknader

Reiseliv

14.-17.01.10

Lillestrøm

Fag-/publikumsmesse

Vakantiebeurs

12.-17.01.10

Utrecht

Fag-/publikumsmesse

Matka Resa

21.-24.01.10 Helsinki

Fag-/publikumsmesse

CMT

16.-24.01.10

Stuttgart

Publikumsmesse

Fitur

20.-24.01.10

Madrid

Fag-/publikumsmesse

F.RE.E (tidl CBR)

18.-22.02.10

München

Publikumsmesse

BIT

18.-21.02.10

Milano

Fag- og publikumsmesse.

Ferie for Alle

26.-28.02.10 Herning

Publikumsmesse

Feria de Valencia

26.-28.02.10

Valencia

Publikumsmesse

ITB

10.-14.03.10

Berlin

Fag-/publikumsmesse

MITT

17.-20.03.10

Moskva

Fag- og publikumsmesse

TUR

25.-28.03.10

Gøteborg

Fag-/publikumsmesse

BMT

26.-28.03.10

Napoli

Fag- og publikumsmesse

NTW

26.-28.04.10

Molde

Fagmesse

SITC

15.-18.04.10

Barcelona

Fag- og publikumsmesse

Expovacasiones

Mai 2010

Bilbao

Fag-/publikumsmesse

Workshop Danmark

Sept 10

København

Workshop

TTG Incontri

22.-24.10.10

Rimini

Fagmesse

Naturiva

Nov. 2010

Madrid

Fag-/publikumsmesse

World Travel Marked

08.-11.11.10

London

Fagmesse

Vandre-og sykkelmesse

24-26.01.10

Amsterdam

publikumsmesse

Vandremesse

10-12.03.10

Stockholm

publikumsmesse

Vandremesse

24-27.03.10

Paris

publikumsmesse

Vandremesse

2-4.09.10

Düsseldorf

publikumsmesse

markedsføring av nord-norge

Markedstiltak

Fullstendige rapporter fra hver av messene er tilgjengelig på forespørsel til NNR, ved john-steve@nordnorge.com

15


Workshopdeltakelser Workshops er svært viktige tiltak og arrangeres i all hovedsak av Innovasjon Norges kontorer nasjonalt og i sær internasjonalt. Reiselivsnæringen kan delta og får mulighet til å treffe turoperatører i de forskjellige markedene. Målet er å pleie tidligere kontakter, etablere nye kontakter og lansere nyheter og endringer i selskapenes virksomhet. Workshopene er en god måte å tilrettelegge for direkte salg. Innovasjon Norge presenterer også nye trender og utvikling på markedene på disse workshopene slik at man får et bedre innblikk i hvordan markedene fungerer, samt at man blir oppdatert på endringer som skjer i hvert enkelt land. I 2010 ble det arrangert workshoper i Spania, Italia, Frankrike, Russland, Tyskland (vandreturisme), England, USA, Japan, Danmark og Polen. Ca 40 bedrifter har deltatt sammen med NordNorsk Reiseliv. Fullstendige rapporter fra hver av workshopene er tilgjengelig på forespørsel til NNR, ved john-steve@nordnorge.com Presse og Media på besøk Pressearbeidet er et av NNRs viktigste tiltak i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides egne program for pressebesøk, ofte sammen med Innovasjon Norge. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultat blir sendt til destinasjoner som har hatt pressebesøk. NNR sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Presseturer er svært viktig og kostnadseffektiv reklame. Resultatene måles i hvor mye man må betale for samme annonseplass. Redaksjonelle artikler har også høyere verdi hos kunden enn kjøpt annonseplass. Se vedlegg 1 for full oversikt over presseturene. NNRs kontor i Tromsø arrangerte 11 presseturer fra UK i løpet av året og 9 fra Frankrike. I tillegg ble det arrangert 3 presseturer fra USA og 1 fra respektive Japan, Australia og Kina. I alt 60 magasiner, reisehåndbøker, bloggere og aviser deltok på disse turene.

16

For markedene Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Polen gjennomførte NNR kontoret i Bodø totalt 24 pressebesøk i 2010, og 41 ulike medier har vært representert gjennom 68 personer. Disse besøkene har vært en blanding av individuelle pressereiser, TV team og gruppepressereiser. NNRs kontor i Alta planla og gjennomførte vintersesongen 2010 31 presseturer fra Norge, Irland, Australia, Danmnark, England Frankrike, Italia, Nederland, Russland, Spania, Tyskland og USA: For sommersesongen ble det avholdt 14 presseturer fra Benelux, USA, Russland, Frankrike, Polen, Spania, England og Norge Mangfoldet av media har vært stort og resultatene produseres i form av: avis-, magasin- og webartikler, blogger, fotografier, radioprogram, samt tv-programmer. NordNorsk Reiseliv har liten kontroll med tidspunktet for publisering av artikler eller visning av programmer på TV. Enkelte journalister jobber raskt og artikkelen kan være i trykken neste dag, mens for andre kan dette ta opp til ett år eller mer etter det aktuelle besøket. I Spania har programmet ”Españoles por el mundo” blitt sendt for millioner av seere. Programmet tar for seg spanjoler som bor på underlige steder i verden og hvordan deres liv er. I tillegg ble det laget en produksjon av 4 kortfilmer med den kjente engelske skuespilleren David Spinx. Dette i samarbeid med Innovasjon Norge og Visit Norway. Disse filmene ligger ute på nordnorge.com, youtube og Visit Norway. Aktørene som er involvert kan bruke filmene på sine nettsteder og i sin markedsføring uten merkostnader. Som en videreføring fra 2009 ble det tatt opp ytterligere 2 program i serien ”New Scandinavian Cooking” som er et mat/reiseprogram med Andreas Viestad som programleder. De to programmene ble tatt opp i Vesterålen og i Lofoten. De to første programmene ble tatt opp i Bodø og Helgeland. Alle programmene har blitt tatt opp med både norsk tale for skandinavisk TV, og en egen engelsk versjon. Serien er solgt til en rekke land verden over, herunder USA, Asia, Australia,


NNRs internasjonale vandreprosjekt genererte 13 organiserte visningsturer med 60 deltakende turoperatører fra Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia.

Et annet flott prosjekt som ble overført fra Finnmark Reiseliv og gjennomført/avsluttet av NNR, var produksjon av en 52 minutters reisehåndbok i DVD format (vinter og sommer) for Finnmark rettet mot det franske markedet. Det ble lagt spesiell vekt på samisk kultur og levesett.

ulike Nyhetsskriv fra NordNorsk Reiseliv AS

NNR har også assistert reiseguider som Lonely Planet, Bradt og Berlitz når de har vært her på inspeksjonsreise. Reiseguider har stor gjennomslagskraft hos individuelle reisende, og vil i sin tur føre til at god informasjon om Nord-Norge. Reisemagasinet til Lonely planet UK, assistert av NNRs kontor, var for eksempel på besøk i Finnmark. Resultatet fra dette besøket var et 17 siders oppslag fra Finnmark på sitt beste. Visningsturer for Turoperatører Visningsturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter, i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter, er en meget viktig del av jobben som NNR utfører. Disse turene har oftest en varighet på 3-4 dager. Direkte salgsforhandlinger med den enkelte tilbyder er en mulighet aktørene på de besøkte stedene gis. Vårt utsagn i denne sammenheng bør være: ”Det er mye enklere å selge noe man har opplevd selv. Erfaringer fra NNR opp gjennom årene viser at dette er vel anvendte penger”.

Nyhetsbrev Nyhetsbrev fra NNR produseres i to versjoner. Det ene lages for å informere destinasjoner, aktører, eiere, samarbeidspartnere, politikere, og andre interessenter reglemessing om generelle nyheter fra NNR og om selskapets aktiviteter. Dette nyhetsbrevet kommer ut hver annen måned. Den andre nyhetsbrevet skrives for å informere turoperatører, reisebyråer presse, media og Innovasjon Norges kontorer i Norge og utenlands om nyheter fra aktørene i Nord-Norge. Dette nyhetsskrivet varierer i innhold avhengig av hvilket marked det skal ut til. Antall nyhetsbrev varierer fra marked til marked alt etter behov.

markedsføring av nord-norge

Storbritannia, Tyskland, Russland. I alle land er det nr en eller nr. to kanal som sender programmene. Disse har blant annet blitt vist på BBC i 2010, og mange andre land vil følge etter i 2011. I tillegg blir den sendt på TV 2 i 2011 under navnet ”En bit av Norge”.

Pressemeldinger NNR skriver forløpende pressemeldinger angående utvikling i antall besøkende til vårt område pr måned, kvartal, vinter/sommer og helårlig. Målet er å utvide denne aktiviteten i 2011.

Vinteren 2010 arrangerte NNR seks visningsturer med til sammen 32 turoperatører. Sommeren 2010 ble det arrangert 2 visningstur med totalt 26 turoperatører.

17


Foto: Johan Wildhagen / Innovation Norway

digitale media 18


Facebook (sosiale medier) I 2010 var det første året der NNR satset på sosiale media. NordNorge har ikke hatt egen Facebook side, men Finnmark har hatt en egen med ca 5000 aktive brukere. I 2010 ble denne siden omgjort til en Nord-Norsk side.

Portalene har til sammen hatt ca. 180.000 besøk siste året.

Det har vært kjørt flere Facebook-kampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge; Postcardmodels i UK, My Northern Lights i UK, Tyskland, Norge, Nederland og Danmark, samt “Norway. Your way” i de fleste europeiske land.

Norges websider NNR koordinerer regionens synlighet på www.visitnorway.com gjennom tekstforfattning og valg av bilder fra Nord-Norge. I tillegg gis destinasjonene og bedriftene en mulighet til å fremme sitt område. Dette gjøres gjennom en partneravtale for destinasjonsselskaper og turistkontorer som NNR tegner for dem for å redusere kostnadene. Avtalen gjør partneren synlig og søkbar på alle utgavene av Visit Norway, og er basert på et årlig abonnement. Sidene finnes på 9 ulike språk på Visit Norways lokale websider verden rundt.

digitale media

NNR Websider NNR drifter fire internettportaler: visitnordland.no, visittroms.no, finnmark.com og visitnorthernnorway.com. Disse slås sammen til en felles webportal i mai 2011 på nordnorge.com (norsk) og northernnorway.com (engelsk).

I tillegg har NNR kjørt en egen Facebook-kampanje, “Vinn en ferieuke i Nord-Norge”, som alene har gitt NNR 2000 nye likes på Facebook. Nesten 3000 har deltatt på konkurransen og annonseringen har gitt oss over 10.000 ekstra besøkende på Nord-Norges nye webportal – nordnorge.com. I mai 2011 passerte vi 10.500 likes på Facebook.

19


Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovation Norway

prosjekter 20


ƒƒ http://www.imageshop.no/finnmark ƒƒ http://fotobank.visitnorthernnorway.com Disse bildebankene brukes av turoperatører og presse, samt i produksjonen av brosjyrer og annet promosjonsmateriell for reiselivsaktørene i Nord-Norge. Bildebankene er omfattende og oppdateres jevnlig med nye bilder. Det var i 2010 ca 2300 bilder fra fylkene presentert i disse. NNR har kjørt et forprosjekt på foto/film finansiert av LU, og går i gang med et stort hovedprosjekt på foto, finansiert av LU og fylkeskommunene. I tillegg har NNR gående et prosjekt på foto/ film på nærings- og reiseliv for Troms og Tromsø-regionen, som NNR også har prosjektledelsen for. Begge disse prosjektene, samt Nordlys-prosjektet som munnet ut i kampanjen Postcardmodels, har gitt oss mange nye profilfoto og vil også gi oss tilgang til enda flere foto og filmer. Internasjonalt Fiskeprosjekt NNR deltok i 2010 i fiskeprosjektet til Innovasjon Norge (IN). Det ble kjøpt tilleggspakker på Russland og Tyskland, dvs ekstra presse/ visningsturer, med spesiell dekning i fiskekatalogen og div materiell produsert av IN i Norge og Tyskland, med fokus på nordnorske havfiskeprodukter. Gjennom prosjektet kunne havfiskebedriftene i prosjektet være med på workshop i Hamburg for å treffe turoperatører og knytte direkte kontakter med disse. IN hadde også presentasjon av nordnorske havfiskeprodukter på de forskjellige fiskemessene i disse markedene. Det er imidlertid lav oppslutning fra reiselivsbedriftene innen ”Fisketurisme” i Nord-Norge i dette prosjektet. Årsaken kan være at mange selger sine produkter gjennom turoperatøren Din Tur som også står for markedsføringen av sine medlemsbedrifter. Det kan også være at denne type reiselivsbedrifter allerede er fullbooket for

sesongen og at bedriftene derfor nedprioriterer denne satsningen. I dette prosjektet vurderer NNR derfor å redusere sin innsats i 2011. Internasjonalt Vandreprosjekt NNR deltar i dette prosjektet som er initiert av Innovasjon Norge. Prosjektet startet opp i 2009 og selskapet er representert i arbeidsog prosjektgruppene som ledes av Innovasjon Norge sentralt.

prosjekter

Prosjekt ”Foto” Bilder fra Nord-Norge presenteres på to ulike bildebanker:

Det har vært stor etterspørsel på presse- og visningsturer for turoperatører som er spesielt interessert i vandring. 13 turer med over 60 pressefolk og turoperatører har vært planlagt og gjennomført i regi av NNR. Potensialet for vandreturisme i Nord-Norge er meget stort – det forutsetter dog at løyper og turstier merkes og tilrettelegges etter internasjonale standarder. Interessen fra destinasjonene i Nord-Norge har vært stor og flere kommer til. Det jobbes videre med å få aktørene til å sette sammen tilrettelagte salgbare pakker for denne målgruppen som er stor i de markedene der prosjektet kjøres - Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Prosjektdeltaker fra NNR har deltatt på studietur arrangert av Innovasjon Norge Paris til franske Pyreneer for å lære mer om organisering og finansiering av infrastruktur i forbindelse med vandreturisme. Inter-reg prosjektet region ARCTICA NNR avd. Tromsø har hatt ansvaret for koordinering av prosjektet “Region Arctica” på norsk side. Arbeidet har bestått i å skape et godt bedriftsnettverk og salgbare produkter for utvalgte reiselivsaktører i de seks Nord-Troms kommunene, pluss Alta og Kautokeino. I NordFinland er det to kommuner som deltar og i Nord Sverige er det Kiruna kommune. Prosjektet har til tider vært arbeids- og ressurskrevende med arrangering og deltakelse på workshops annenhver måned i forskjellige land samt prosjektmøter m.m. Prosjektet går ut 2011 og støttes av Troms fylkeskommune.

21


Foto: Frank S. Andreassen

22


Den årlige Reiselivskonferansen i Finnmark Reiselivskonferansen i Finnmark ble avholdt for tiende gang i år. Tema for årets konferanse var: ”Det gjøres tidenes satsning på markedsføring av Nord-Norge. Hvordan kan du som reiselivsbedrift eller destinasjon/kommune dra nytte av dette?” Det var 67 påmeldte til konferansen, hvorav 46 deltakere var fra reiselivsnæringen, 21 fra virkemiddelapparatet og kommuner. NNR er meget tilfreds med tilbakemeldingene som var gode og positive, og dokumenterer viktigheten av en slik arena der reiselivsnæringen lokalt kan samles.

prosjekter

Prosjekt EXPO 2010 i Shanghai, Kina NNR deltok på Expo 2010 sammen med destinasjonsselskapene fra Helgeland, Bodø, Vesterålen og Lofoten. Prosjektet kom i stand etter initiativ fra Nordland Fylkeskommune som satser sterkt innenfor mange næringer sammen med provinsen Zhejiang – naboregion til Shanghai. Som ledd i denne eksponeringen ble det utviklet tre programmer for ”Technical/Educational Visits” til Nordland fylke. Disse programmene kombinerer kunnskapsutvikling innenfor næringene energi, fiskeri og transport/infrastruktur, hvor reiselivsopplevelser understøtter en helhetlig attraksjonsverdi innen denne markedsnisjen. Disse programmene ble lagt frem for turoperatører, ambassaden og besøkende på Expo 2010. NordNorsk Reiseliv AS vurderer videreutvikling av slike programmer i nært samspill med det offentlige og næringer hvor Nord-Norge er fremtredende. Prosjekt Russland Russlandsprosjektet, som NNR (tidl. Finnmark Reiseliv AS) har arbeidet med, var en fireårig satsning på utvikling av turisttrafikk fra Russland til Finnmark fra 2007 til 2010. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Finnmark Fylkeskommune og Barents sekretariatet. Siden prosjektet startet i 2007 har Finnmark Reiseliv AS klart å skape gode og sterke relasjoner med mange turoperatører i Russland. Et bredt etablert nettverk med disse turoperatørene har skapt grunnlaget for å begynne å høste av den jobben som har vært gjort de siste tre årene. Likevel er det en langsiktig prosess fra å være et ukjent sted i verden til å bli et attraktivt og populært reisemål. NNR ser at man er på rett vei, og må fortsette det gode arbeidet fremover for å nå målet om 50 % økning i antall russiske gjestedøgn. Dette prosjektet er nå avsluttet, men NNR fortsetter sin satsning mot Russland for å skape mer reiselyst til Nord-Norge hos våre naboer i øst.

23


suksesshistorier

Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovation Norway

24

suksesshistorier fra nnrs daglige virke Økning i antall overnattingsdøgn NNR jobber i all hovedsak med ferie- og fritidsmarkedet. Spesielt gledelig er det å kunne konstatere at dette segmentet hadde en økning på 105.000 flere ferie- og fritids overnatttingsdøgn i 2010. Totalt antall ferie og fritids gjestedøgn steg fra 793.150 til 898.552. Presseoppslag Nord-Norge fikk presseoppslag i 2010 til en verdi av ca 115 mill kroner (statistikk fra Innovasjon Norge). I tillegg kommer verdien av TV sendte programmer i hele verden. Nord-Norge tar markedsandeler på ferie og fritidsmarkedet (14 % økning mens landsgjennomsnittet var 4%). Sterkest økning ser man i Troms fylke gjennom store investeringer i nye reiselivsprodukter (Hamn i Senja gjenoppstått, Sommarøy, Malangen Brygger, Målselv Fjellandsby, Lyngen Lodge etc). Charter To chartermaskiner direkte fra Tokyo landet på Evenes lufthavn etter godt samarbeid mellom Innovasjon Norge, Avinor og NNR. Direktejobb mot turoperatører Å jobbe direkte mot turoperatører i forskjellige marked har vært viktig for å øke trafikken. Dette gir gode resultater for bedriftene. Eksempelvis kan man nevne samarbeidet mellom NNR, Rica, Hurtigruten og Voigt Travel som har gitt mersalg til hele Nord-Norge fra Nederland.


Technical visits / educational tour Utvikling av Technical visits / educational tour programmer for noen destinasjoner i Nordland legger grunnlag for flere slike kunnskapsbringene programmer som kombinerer reiselivet sammen med andre næringer. Joanna Lumley Programmet Jakten på nordlyset, med programleder Joanna Lumley, ble gjennomført i Nord-Norge i 2009, og ble solgt videre til mange andre land og vist i 2010. Dette har vært ett av de beste presseresultatene Nord-Norge kan vise til gjennom tidene. TVE - Españoles por el mundo Programmet tok for seg spanjoler som bor på underlige steder i verden og hvordan deres liv er. Programserien hadde over 4 millioner seere. Russisk reiseprogram – 4 programmer Lofoten/Vesterålen, Tromsø og Nordkapp – den første turen som dekte hele Nord-Norge etter etableringen av NNR. Stor suksess. Et av de mest populære reiseprogrammer i Russland.

Stories for life Produksjon av 8 kortfilmer med den kjente engelske skuespilleren David Spinx (kjent fra den engelske TV-serien Eastenders). Prosjektet var et sammarbeid i mellom Innovasjon Norge og NNR. Filmene ligger ute på youtube, NNRs egen nettside, Visit Norway. Aktørene som var involvert kan benytte filmene på sine nettsteder og i sin markedsføring uten merkostnader. Vinter Lofoten Stor vekst i vintertrafikken til Lofoten gjennom prosjekt Vinter Lofoten. 56% økning i perioden 2006-2009, og veksten har fortsatt i 2010.

suksesshistorier

Faste avganger – vinterprogram Tilgjengeliggjøring av produkter gjennom faste avganger/folderne har vært en suksess og ble derfor videreført i NNR i 2010. I 2011 vil man utvide til flere destinasjoner i hele Nord-Norge.

New Scandinavian Cooking Innspillingen av tv-programmet New Scandinavian Cooking – er et mat og livsstilsprogram med fokus på lokale råvarer i naturen som er spilt inn i Bodø, Helgeland, Lofoten og Vesterålen. Første program i serien er allerede sendt og programmet skal i tillegg vises TV2 i Norge, samt distribueres til bl.a USA, Tyskland, Asia og Russland. Reiselivskonferansen Reiselivskonferansen i Finnmark, som ble arrangert i november 2010, viste seg å være en etterlengtet møteplass for reiselivet. Dette var en svært viktig arena for NNR for å presentere sine aktiviteter og for å komme i dialog med næringen. Konferanser av denne typen vurderes gjennomført flere steder i Nord-Norge.

25


26 Aviser Danmarks største avis TV-KANAL Ulike reisemagasin Avis Reisemagasin Frilans Ukemagasin Frilans Fiskemagasin

Berlinske Tidene TVE - Españoles por el mundo Pressegruppe Outside Magasin LA REPUBBLICA Grand Magasin Franco Gionco Die Stern Brian Mohr Zeehengelsport

Divers presse

Gruppepressetur

Diverse pressebyråer

Film Visit Norway

Innovasjon Norge

Kvinnemagasin

Project Travel (turoperatør)

Irish Times

Femme

Latitudeslife

Reisehåndbok

Lonely Planet Magazine

Paul Rubio/E. Marquez

Stor Tv stasjon

NDR TV

Gay

Månedsmagasin

Nordis Magasin

Gazeta Wyborcza dagsavis

Sportsklær

NL

US

DE

I

F

IT

SE

US

ES

DK

USA

F

US

PL

NL

N

IR

IT

UK

DE

DE

NO

Jap

E

F

IT

ES

RU

ES

ES

Norrøna Magazine

IT

UK

Ulike reisemagasin

Reiselivsmagasin

ITINERARI E LUOGHI

Españoles por el mundo

Reisemagasin

Lonely Planet

AUS

DE

Pressegruppe

Paul Maughan

News Limited

RTE

Reisemagasin

Nordis Magazin

ES

Frilans

Ulike reisemagasin

Pressegruppe

UK

AUS

TV-KANAL

Regionalpresse

Pressegruppe

Simon Descamps

Kongekrabbe

Pressetur News Limited

IT

FR

SKY PROGRAM “Caccia & Pesca”

Vandreturisme

RIVISTA DELLA MONTAGNA

Flymagasin

Fransk vandremagasin

TrekMagazine

PL

Transporte Aéreo y Turismo Magazine

Zew Polnocy

NL

DE

TV

Travel show

3 op Reis/

Travel book Publisher

Divers presse

Gruppepressetur

NL

IT

TVC

Divers presse

Gruppepressetur

Anaya Tourin

Italiensk TV

Italia RAI 08-101209

FR

IT

Tv / Produser

Media 9

Kina

IR

Aviser og tidsskrifter

Ulike reisemagasin

Pressegruppe

Elegant magasin

Irsk riksfjernsyn

Radiotelefis Eireann

UK

DE

Diverse pressebyråer

Englands større aviser

Sunday Times

FOCUS/YACH CAPITAL/STYLE

Kersin Kilianowsky

Tysk Radio

FR

Land

UK

Reiselivsfagblad kulturell

Ulysse (utgiver Courrier International)

Gruppepressetur Hurtigruten

Sjanger

Medie

5

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mnd


Pressegruppe Presse/TO

Presse/Nord-Espace

Tysk Tv stasjone

ZDR

Bloggere

Foreløpig ukjent

Vinnertur Facebook kampanje UK

Andres Magai

Kristin Færden Bjella

Vinnertur Reiselivsmessa

Presse/magasin

sportsfishing magazine

Beet

Andres Magai

Dansk riksavis

Berlingske Tidende

Pressegruppe

Reisehåndbok

Berlitz

Fiske journalister

Regionavis Wales

Daily Post

Diverse Fiskemagasiner og aviser

TV

Frankrike Brouwers / Media 9!

Fiske

FREELANCER

Russiske medier m/INO

Frilans

Hyman/Zimmerman

Russike Fiskemagasin

Reisehåndbok

Lonely Planet

Russisk Pressetur

Presse/magasin

Pressegruppe

Freelanse flere magasiner

Rodriguez Canofernando

Pressegruppe

Sjællanske Medier

TV Osteereport

Freelanse flere magasiner

Svetlana Funtusova

TV-5 Mondo

Stephanie Arensdorf og Marilyn Yoder

Vinnertur Facebook kamanje USA12-200710

Trek magazine

Forskjellige magasiner

Zimmermann World War II Magazine

Antonny Nicolazzi

Aller Veckotidningen

Reisehåndbok

Bradt

Aller/Retour

Stor londonavis

Daily Mail

Christophe Migeon

FREELANCER (toppmagasiner)

Frankfurter Allgemeine Zeitung

leading travel magazine

Reiz&n

Freelance

Niamh Kavanagh med følge

ESC 240510

Traveller’s Notes

Niamh Kavanagh med følge

European Song Contest

Neputevye zametk

Melodi grand prix land

Eurovisionnorway.com

Polske medier

Polen

Radioprogram

Diverse magasiner

Pressetur (også EFF)

Norge P4

DeViajes magazine

Spania De Viajes and Novias de Espana

pressegruppe Nordland

Voyage

FR

FR

ES

UK

RUS

RU

RU

DE

FR

FR

FR

DE

DE

UK

NO

Benelux

DK

UK

UK

ES

DE

US

UK

UK

ES

RU

USA

USA

SE

UK

UK

DE

DE

RU

NO

DE

NL

IR

IR

ES/NO

PL

PL

ES

PL

12

11

9

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

Vedlegg presse- og visningsturer 2010

27


www.nordnorge.com bransje.nordnorge.com

|

foto.nordnorge.com

Årsrapport for 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you