Page 1

ÅRSRAPPORT 2012 1


VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert hele 370 ganger i ulike tyske medier. Reklameverdien beregnes til over 6,2 millioner kroner.

2

Lyngsfjord Adventure

INNHOLD


ƒƒ Året 2012

ƒƒ Trykte medier 5

ƒƒ Om NordNorsk Reiseliv »» Formål »» Vår identitet og felles verdigrunnlag

7 7

ƒƒ Økonomi »» Vertskapstilskudd for 2012 »» Omsetning NNR »» Bransjens økonomiske bidrag

9 9 9

ƒƒ Evaluering av selskapet »» Hovedtrekk fra evalueringsrapporten »» NRR har bred støtte

11 11

ƒƒ Statistikk og resultater »» »» »» »» »»

Strategien omfatter følgende fem områder Om statistikken Reiselivet er en meget viktig næring i Nord-Norge Overnattingsstatistikken for 2012 Samlet antall utenlandske overnattinger 2007 til 2012 »» Nasjonalitetsfordeling etter sesong

13 13 13 13 15 15

ƒƒ Deltakelse i råd og utvalg »» »» »» »» »» »»

Adm.dir., har vært med i: Alta har vært med i: Tromsø har vært med i: Bodø har vært med i: Fagsjef Web har vært med i: Markedsstrategisk leder har vært med i:

19 19 19 19 19 19

ƒƒ Marked »» Markedsføring av Nord-Norge 21 »» Markedskampanjer 22 »» Tiltak som belyser satsingen kan være som følger, eksempel fra Nederland: 23 »» Eksempler på noen spesielle tiltak i våre markedskampanjer 24

»» »» »» »»

Reiseguide Nord-Norge 2012 27 Vinterfoldere 27 Norgeskatalogene fra Innovasjon Norge 27 Pilot; Lofoten 27

ƒƒ Tilrettelegging »» »» »» »» »» »»

Deltakelse på messer og workshops Beregnet PR-verdi i norske kroner Messer og workshops 2012 Visningsturer for Turoperatører Presse og media på besøk Presse- og visningsturer 2012

INNHOLD

»» Nytt rekordår for reiselivsnæringen i Nord-Norge

29 29 30 31 31 32

ƒƒ Digitale og sosiale medier »» »» »» »» »» »» »» »»

Deltakelse på messer og workshops 37 Hovedweb - nordnorge.com 37 Bransjeweb – bransje.nordnorge.com 37 Sosiale medier - Facebook 37 Øvrige sosiale medier 37 Nyhetsbrev 39 Norges websider – www.visitnorway.com 39 Booking – booknorway.com 39

ƒƒ Prosjekter »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Prosjekt ”Foto” 41 Internasjonalt Fiskeprosjekt 41 Internasjonalt Vandreprosjekt 41 Prosjekt Asia 41 Vinter Troms 43 Arena Innovative Opplevelser 43 Arena Lønnsomme Vinteropplevelser 43 Kommunikasjonsstrategi 43 Fotobanken 43

ƒƒ Samarbeidsavtaler »» Norrøna 45 »» Finnmarksløpet 45

3


VISSTE DU AT Store tyske DER SPIEGEL var på besøk og laget en artikkel verdt mer enn 500 000 annonsekroner.

4

CH / www.nordnorge.com

ÅRET 2012


NYTT REKORDÅR FOR REISELIVET I NORD-NORGE I 2012 hadde Nord-Norge en vekst på 10,8 prosent fra utenlandsmarkedene, mens landet for øvrig hadde en økning på 3 prosent. Dette understøtter suksessen i det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet hvor vår største innsats ligger, sier Arne Trengereid, Adm.dir. i NordNorsk Reiseliv AS (NNR). Med tilsammen 3 121 883 millioner overnattinger er 2012 et nytt rekordår for reiselivsnæringen i Nord-Norge. Mens Nord-Norge fikk en nedgang i det som tradisjonelt sett er høysesongen, juli og august, har vintertrafikken fra oktober til april, økt betydelig. Det er ikke nordlysturismen alene som gir denne økningen, men et større totaltilbud av ulike vinteropplevelser. Storbritannia har nå passert de markedene som tradisjonelt har vært størst i vinterhalvåret, nemlig Japan og Asia forøvrig. Les mer om statistikk på side 13. Norge er et høykostland å besøke og det er derfor viktig at vi leverer forventet høy kvalitet. NordNorsk Reiseliv AS (NNR) er derfor i sin reviderte strategi opptatt av ytterligere å bidra til styrket kompetanse og kunnskap innen reiselivsnæringen sammen med Innovasjon Norge og FOU-miljøene i landsdelen. Arena-prosjektene; «Innovative Opplevelser» og «Lønnsomme Vinteropplevelser», er viktige partnere for NNR, hvor produktutvikling og kompetanseløft er sentrale områder ut mot reiselivsaktørene. Det er gledelig å registrere at cruise til Nord-Norge er i kraftig økning, også på vinterhalvåret. Med den store veksten cruise som ferieform representerer, øker også salget av landbaserte aktiviteter. Dette gir et økonomisk fundament som gir leverandørene større muligheter for å videreutvikle reiselivsopplevelser i Nord-Norge. I tillegg ligger det et stort potensial i fremtidige overrislinger ved at passasjer vender tilbake til Nord-Norge i mer tradisjonell ferieform. Les mer om cruise på side 17.

Det har også vært en betydelig økning i antall charterfly inn til NordNorge i 2012. Nord-Norge er langt fra markedene, noe som gjør effektiv og rimelig adkomst for våre gjester kritisk viktig for videre vekst i reiselivsnæringen i Nord-Norge. Det er derfor med spenning vi avventer godkjenning fra ESA til etablering av et charterfond for Nord-Norge.

ÅRET 2012

ÅRET 2012

I forbindelse med etableringen av NNR vedtok eierne at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering etter tredje driftsår. Menon Business Economics og Damwad gjennomførte evalueringen i 2012. Evalueringsrapporten konkluderer med at selskapet er i en positiv utvikling og bør videreføres på minimum dagens aktivitetsnivå. Les mer om evalueringen på side 11. Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi, «Destinasjon Norge», er av Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) under implementering. NNR deltar både i strukturutvalget (høringsinstans) og i «Prosjektgruppen for Nord-Norge». Prosjektgruppen skal bidra til restrukturering av reiselivet i Nord-Norge for å understøtte planene i ny nasjonal reiselivsstrategi. Det er viktig at selskapets eiere og interessenter ivaretar finansieringen av NNR på dagens nivå inntil mer permanent finansieringsordning for det fremtidige regionale selskapet er på plass. Det samme gjelder for destinasjonsnivået. Med forbehold om den globale økonomiske utviklingen er utsiktene for Nord-Norge som attraktivt turistmål store og har aldri vært større enn nå, avslutter Arne Trengereid optimistisk.

5


VISSTE DU AT  adiosnutten i årets norske radiokampanje R er et intervju med «turistsjefen» i en region, som skal snakke om alt du kan oppleve foruten hovedattraksjonen(e). Radiosnutten ble spilt på både P4 og Radio Norge i to direkte sendinger på fire timer fra Ballstad og Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

6

Kjell O Brun / www.nordnorge.com

OM NORDNORSK REISELIV


FORMÅL NNR ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til og kunnskapen om landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer møter, kurs, konferanser og arrangement.

VÅR IDENTITET OG FELLES VERDIGRUNNLAG Våre organisasjonsverdier Driftig Profesjonell Inspirerende

Våre kjerneområder

Vår profil

Vårt kundeløfte

Vår visjon

Naturfenomener Kyst og kultur Samisk kultur Det arktiske

Overraskende Friskt Trygt Tidsriktig

”Enter the world of natural wonders”

”5 millioner forventningsfulle besøkende”

OM NORDNORSK REISELIV AS

OM NORDNORSK REISELIV AS

Forretningsidé: NNR skal fremme Nord-Norge som et helhetlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter. Selskapet skal bidra til å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivet for å øke effekten av felles tilgjengelige midler. Dette til beste for næringens lønnsomhet og sysselsetting, samt bosetting og allmenne interesser for øvrig i landsdelen.

7


VISSTE DU AT P4s Reisequiz i sommer var en kunnskapskonkurranse under P4s Radiofrokost (i to uker). Her var det om å gjøre å svare på flest mulig geografirelaterte spørsmål på 80 sekunder. En lytter på lufta hver dag – ukens beste ble ukesvinner.

8

Graham Austick / www.nordnorge.com

ØKONOMI


NNR ønsker sterkere forutsigbarhet i fremtidig finansiering av selskapet og landsdelens destinasjoner, samt at reiselivsnæringen bidrar sterkere med midler. Vår målsetning er å ha langsiktige og forutsigbare avtaler med eierne, det offentlige og partnere i reiselivsnæringen.

OMSETNING NNR Selskapet hadde totalt kr. 42 288 749 i driftsinntekter i 2012. Av dette utgjorde fylkeskommunenes vertskapstilskudd kr. 13 650 000. Reelt bidrag fra næringen var på kr. 5 265 074 i 2012.

Evalueringsrapporten gjennomført av Damwad og Menon Business Economics, anbefaler at aktivitetsnivået opprettholdes på dagens nivå.

Selskapet har i 2012 avsluttet flere store prosjekter som alle omtales senere i denne rapporten, samt videreutviklet vår tekniske plattform. Dette står tilsammen for over 6,1 millioner kroner i 2012.

VERTSKAPSTILSKUDD FOR 2012

BRANSJENS ØKONOMISKE BIDRAG

Selskapet har et svært godt samarbeid med de tre fylkeskommunene i Nord-Norge. I 2012 har fylkeskommunene bidratt med tilskudd til vertskap og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå med fylkesselskapene ved etablering av selskapet. I tillegg har fylkeskommunene bidratt med et administrasjonstilskudd på 1,3 millioner hver. Nordland fylkeskommune har i tillegg innvilget 1,8 millioner kroner til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiseliv i Nordland 2012. Gjennom sin engangsbevilgning på 50 millioner kroner bidrar Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) med 11 millioner kroner i 2012. Disse midlene brukes til profilering av Nord-Norge som reisemål.

ØKONOMI

ØKONOMI

Næringsbidrag fra diverse reiselivsaktører utgjorde totalt 5,2 millioner kroner i 2012, i form av kampanje- og messedeltakelse, egenandeler, salg av annonser i reiseguide og web-pakker. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for turoperatører som er estimert til å ha en verdi av 850 000 kr.

9


VISSTE DU AT Det internasjonale økonomimagasinet Forbes magazine trekker frem vår markedskampanje i USA, som et eksempel på en vellykket sosialmedia kampanje.

10

Bjarne Riesto / riesto.no / www.nordnorge.com

EVALUERING AV SELSKAPET


I forbindelse med etableringen av NNR vedtok eierne at selskapet skulle evalueres etter tredje driftsår. Formålet med evalueringen var å vurdere NNR organisatorisk, samt vurdere selskapets innvirkning på reiselivets utvikling i Nord-Norge etter at det ble etablert. Det skulle videre drøftes i hvilken grad oppnådde resultater kunne knyttes til satsningen gjennom NNR, og om man kunne oppnådd bedre resultater ved en annen organisering eller innretning på støtten. Evalueringen ble foretatt av Damwad og Menon Business Economics. Rapporten i sin helhet er tilgjengelig på bransje.nordnorge.com.

HOVEDTREKK FRA EVALUERINGSRAPPORTEN;

til bedriftene. NHO Reiseliv Nord-Norge ser NNR som et viktig redskap i å øke besøksvolumet. De har stor tro på at de mål, strategier og planer som ligger til grunn for dette selskapets virksomhet skal bidra positivt i en forbedring av lønnsomheten innen reiselivsnæringen. ƒƒ Hovedaksjonærene i NNR, bestående av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge, Rica Hotels, Thon Hotels og Hurtigruten ASA, gir selskapet unisont støtte og ønsker at det skal videreføres med samme kompetanse, økonomiske rammer og tyngde som tidligere. Dette for ytterligere å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivsnæringen regionalt, og understøtte regjeringens reiselivsstrategi; «Destinasjon Norge».

REVIDERT STRATEGI

ƒƒ Rapporten konkluderer med at det er behov for ett felles markeds- og profileringsselskap. Nord-Norge er langt fra markedene og det er stor konkurranse om turistene. Selskapet er i en positiv utvikling og dagens aktivitetsnivå bør derfor opprettholdes.

I 2012 startet en omfattende revidering av eksisterende strategi for NNR. Arbeidet sluttføres i løpet av 2013.

ƒƒ Samspillet mellom politikere, offentlige myndigheter og reiselivsnæringen er av stor betydning.

STRATEGIEN OMFATTER FØLGENDE FEM OMRÅDER;

ƒƒ NNR er en viktig støttespiller for reiselivet i Nord-Norge og det skapes møtearenaer for nettverksbygging og kompetanseheving.

ƒƒ organisering av Nord-Norge/NNR ƒƒ økonomi

ƒƒ NNR er en viktig pådriver for opparbeidelse av destinasjonsnivået og realiseringen av ny nasjonal reiselivsstrategi.

ƒƒ marked

ƒƒ Finansiering av fellesmarkedsføring og profilering av Nord-Norge bør gjøres ved offentlige midler.

ƒƒ utvikling

NNR HAR BRED STØTTE; ƒƒ En viktig faktor for å øke lønnsomheten i reiselivet, er økt besøksvolum

EVALUERING AV SELSKAPET

EVALUERING AV SELSKAPET

ƒƒ omdømme

De enkelte strategiområdene omhandler både interne mål og tiltak, samt vurderer hvordan NNR som selskap kan bidra til å bedre forholdene generelt for reiselivet i Nord-Norge.

11


VISSTE DU AT I januar hadde Nord-Norge og Sapmi besøk av to journalister fra det berømte matmagasinet «Les Saveurs» fra Frankrike. Resultatet ble ti sider med flotte oppskrifter, bilder og inspirerende tekst med detaljert faktaboks og link til flere leverandører og turoperatører. En riktig «call-to-action»! PR-verdi for denne artikkel er på 744 000 kroner.

12

Bård Løken / www.nordnorge.com

STATISTIKK OG RESULTATER


OM STATISTIKKEN

OVERNATTINGSSTATISTIKKEN FOR 2012

NHO Reiseliv har fått i oppdrag å lage statistiske oversikter/grunnlagsmateriale som belyser reiselivsutviklingen og reisemønsteret i Nord-Norge både vinter og sommer. All statistikk som det henvises til er utarbeidet av NHO Reiseliv Nord-Norge. Oversikten dekker alle destinasjonene i Nord-Norge med Svalbard.

Tilsammen hadde Nord-Norge 3 121 883 millioner overnattinger i 2012, noe som gir det en økning på 0,8 prosent i forhold til 2011.

REISELIVET ER EN MEGET VIKTIG NÆRING I NORD-NORGE

Fra de utenlandske markedene hadde Nord-Norge totalt en vekst på 2,4 prosent. Veksten var betydelig størst på hotellene med en økning på hele 10,8 prosent fra året før. For camping, vandrerhjem og hyttegrender var det en nedgang på 6,7 prosent fra de utenlandske markedene.

Omsetning innen reiselivsnæringen i Nord-Norge utgjorde i 2012 Nær 70 prosent av alle overnattinger i Nord-Norge er fra nordmenn og i 2012 var antallet norske overnattinger stabilt over året med en økning på 0,2 %.

ƒƒ 16,7 milliarder kr.

STATISTIKK OG RESULTATER

STATISTIKK OG RESULTATER

Fordelt på de enkelte fylkene: ƒƒ Nordland

8,6 milliarder kr.

ƒƒ Troms

5,8 milliarder kr.

ƒƒ Finnmark

2,3 milliarder kr.

Sysselsettingen innen landsdelens reiselivsnæring utgjorde i 2012 ƒƒ 15.454 sysselsatte

Svært gledelig er det at antall overnattinger fra Norge og utlandet har økt med henholdsvis 0,2 prosent og 2,4 prosent. Storbritannia økte med hele 40,7 prosent og er vårt største marked på vinterhalvåret. NordNorge har klart å holde den tyske trafikken stabil (-0,5 %), mens Norge for øvrig har en nedgang på 5,2 prosent. Amerika, Asia og Oseana har en tydelig positiv vekst som vi trolig bare ser begynnelsen på. Se figur under for mer konkret informasjon om antall overnattinger etter nasjonalitet og type overnatting.

Fordelt på de enkelte fylkene: ƒƒ Nordland

7.781 sysselsatte

ƒƒ Troms

5.391 sysselsatte

ƒƒ Finnmark

2.282 sysselsatte

13


14 6 498 1 129 7 627 2 021

Afrika

9 648 4 016 1 813 13 245 28 722

Japan Kina Sør-Korea Asia ellers Asia i alt Australia Oseania ellers Oseania i alt

19 402 3 406 3 108 25 916

27 799 23 107 33 127 35 250 119 283 690 719

Russland Polen Baltikum Øst-Europa ellers Øst-Europa i alt Europa i alt USA Canada Amerika ellers Amerika i alt

48 699 19 024 33 757 2 481 103 961

Frankrike Spania Italia Sør-Europa ellers Sør-Europa i alt

269 201 65 511 11 320 36 823 19 553 910 403 318

Tyskland Nederland Belgia Sveits Østerrike Sentral-Europa ellers Sentral-Europa i alt 62 155 2 002 64 157

107 620 48 691 53 105 5 181 214 597

Sverige Danmark Finland Island Norden i alt

Storbritannia Irland UK og Irland i alt

3 121 883 2 152 281 969 602

I alt

1 743

4 404 950 5 354

8 338 2 685 1 538 11 771 24 332

17 229 2 807 2 818 22 854

13 874 5 873 9 073 21 246 50 066 380 741

27 536 12 831 20 389 1 725 62 481

47 561 1 521 49 082

158 197 23 721 7 608 18 400 10 713 473 219 112

63 679 26 400 15 354 4 154 109 587

2 102 957 1 558 346 544 611

Hotell

Antall overnattinger 2012

I alt Nordmenn Utlendinger

NordNorge

278

2 094 179 2 273

1 310 1 331 275 1 474 4 390

2 173 599 290 3 062

13 925 17 234 24 054 14 004 69 217 309 978

21 163 6 193 13 368 756 41 480

14 594 481 15 075

111 004 41 790 3 712 18 423 8 840 437 184 206

43 941 22 291 37 751 1 027 105 010

1 018 926 593 935 424 991

Camping, hyttegrend, vandrerhj.

-7,0

22,1 17,8 21,5

34,3 92,4 305,6 3,6 27,6

12,7 27,5 34,0 16,7

21,5 0,0 30,7 4,5 13,5 3,4

7,2 -29,4 -18,5 -2,6 -10,6

40,7 11,6 39,6

-0,5 -5,8 19,7 10,9 15,0 25,5 0,7

-1,0 -4,7 -15,7 52,6 -5,1

0,8 0,2 2,4

I alt

-5,4

28,9 43,7 31,3

35,4 128,7 538,2 2,0 27,3

14,7 46,9 46,2 21,2

17,4 -22,4 194,1 4,9 17,2 10,5

20,6 -32,3 -20,1 24,7 -9,0

45,4 29,3 44,8

8,2 -2,8 65,4 16,5 34,8 14,3 9,9

13,4 -4,8 -6,0 48,4 6,3

3,0 0,6 10,8

Hotell

-16,0

10,0 -39,7 3,3

27,8 45,8 33,5 17,6 29,2

-0,8 -21,3 -26,2 -8,4

25,8 10,9 8,1 3,8 11,0 -4,1

-6,3 -22,7 -16,0 -35,0 -13,0

27,4 -22,2 24,9

-10,7 -7,4 -23,6 5,8 -2,4 40,5 -8,4

-16,3 -4,6 -19,0 72,3 -14,7

-3,4 -0,9 -6,7

Camping, hyttegrend, vandrerhj.

Endring fra 2011 til 2012 Prosent

Januar - desember 2012 og 2011

Samlet kommersielt marked etter nasjonalitet og type overnatting

Overnatting etter nasjonalitet og type overnatting

4,9

12,1 5,9 10,5

8,1 4,3 2,9 6,3 5,9

6,4 11,8 4,4 6,4

14,0 9,0 20,6 8,0 11,3 14,2

16,2 9,8 20,3 5,4 14,7

10,9 7,0 10,7

17,8 9,7 11,9 24,9 25,6 8,6 16,0

10,5 5,6 38,0 17,6 10,4

10,4 9,8 12,2

I alt

4,5

9,7 5,4 8,5

7,2 3,1 2,6 5,9 5,3

6,0 11,3 4,2 6,0

9,1 4,7 18,4 6,9 7,9 13,7

13,3 8,1 16,4 4,4 11,8

9,3 6,3 9,2

24,3 9,3 13,9 23,1 25,4 6,2 20,1

9,0 5,1 19,5 18,8 8,3

10,6 10,6 10,8

Hotell

10,5

24,9 12,9 23,2

41,4 17,7 7,4 11,3 16,0

13,3 14,6 6,8 12,3

30,3 13,2 21,6 10,7 16,5 14,8

22,4 17,6 31,8 11,3 23,3

23,9 10,5 23,0

12,9 9,9 9,1 27,2 25,8 15,0 12,9

14,0 6,4 62,0 13,8 14,3

10,1 8,2 14,7

Camping, hyttegrend, vandrerhj.

Markedsandel 2012 Prosent


2012 var et nytt rekordår for Nord-Norge. Ser man på utviklingen i samlet antall overnatting fra utenlandske gjester på hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem fra 2007 til 2012, har alle fylkene en positiv utvikling. 1 000 000

900 000

Nasjonalitetsfordeling for utenlandske gjestedøgn (jan. – des. 2012) Diagrammet under viser Nord-Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjør tyske overnattinger 28 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge i 2012. For det tyske markedet har Nord-Norge 17,8 prosent markedsandel i forhold til Norge totalt og er en god økning fra 14,3 prosent i 2009. Ser vi på samme tall for Storbritannia har Nord-Norge i 2012 en markedsandel på 10,9 prosent som er en sterk økning på 7,5 prosent fra 2009.

800 000

Japan 1 % Tsjekkia 1 %

700 000

Belgia 1 % 600 000

Spania 2 %

Andre land 8%

USA 2 %

500 000

Østerrike 2 % 400 000

Litauen 2 %

300 000

Polen 2 %

STATISTIKK OG RESULTATER

SAMLET ANTALL UTENLANDSKE OVERNATTINGER 2007 TIL 2012

Tyskland 28 %

Russland 3 %

200 000

Italia 3 %

100 000

Sveits 4 %

Nordland

Troms

Finnmark

Nord-Norge totalt Danmark 5% Frankrike 5% Finland Stor5% britannia 6%

Sverige 11 %

Nederland 7%

15


NASJONALITETSFORDELING ETTER SESONG

Nasjonalitetsfordeling for utenlandske gjestedøgn vinter (okt. 2011 - apr. 2012)

Nasjonalitetsfordeling for utenlandske gjestedøgn sommer (mai - sep. 2012)

Vintertrafikken fra Storbritannia har fra 2011 – 2012 økt med 66 prosent, Sverige har økt med 8 prosent, Tyskland med 10 prosent, Danmark med hele 88 prosent, Russland 31 prosent og kategorien andre land har økt med 51 prosent.

De største markedene viser en svak nedgang i årets sommersesong. Flere faktorer spiller inn her, men dårlig sommervær i hele Nord-Europa er nok en av årsakene. Likevel er det flere store markeder som viser en god vekst. Storbritannia har økt med 10 prosent, Russland med 20 prosent, Frankrike med 5 prosent, Sveits med 6 prosent og Østerrike med 10 prosent.

Andre land 18 %

Japan 0 % Kina 0 % Østerrike 2 %

USA 2 %

Andre land 8%

Polen 2 % Asia og Oseania for øvrig 2 %

Spania 2 % Sveits 2 %

Spania 2 %

Sverige 15 %

Italia 2 %

Østerrike 2 % Tyskland 33 %

Russland 3 %

Frankrike 3 % Japan 3 %

Storbritannia 3 %

Tyskland 9%

Nederland 3 %

Italia 4%

Asia og Oseania for øvrig 3 % USA 3 %

Sveits 4% Sverige 10 %

Danmark 5% Frankrike 6%

16

Storbritannia 18 %

Finland 6%

Nederland 8%

Polen 3 % Finland 4%

Russland 4%

Danmark 5%

Overnattingstyper 2012 Hotell sto for 67 prosent av samlet antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge i 2012, mens 19 prosent av overnattingene skjedde i hytte/vandrerhjem. Resterende antall overnattinger er jevnt fordelt på telt/vogn og bobiler. I forhold til 2011 har antall hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 3,0 prosent og det har vært en økning på 18,6 prosent i antall hotellovernattinger fra 2008 til 2012.


Utenlandske overnattinger 2012

Fra 2011 til 2012 har økningen i Nord-Norge vært på 2,4 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1,2 prosent. Troms og Finnmark har hatt størst økning på hhv. 9,1 prosent og 0,3 prosent, mens Nordland har gått ned med 0,6 prosent.

Svalbard 2012 Antall overnattingsgjester fra utlandet har økt med 12,0 prosent, men er redusert med 6,3 prosent fra Norge. Dette gir en total nedgang i antall overnattinger på 2,4 prosent. Ferie- og fritidsmarkedet står for 58,3 prosent av alle overnattingene på Longyearbyen inkl. campingplassene.

STRATEGI / RESULTATER

I perioden 2008 – 2012 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall utenlandske overnattinger på 9,1 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2,5 prosent.

Cruise Totalt ankom 393 cruisebåter i Nord-Norge i 2012. Dette er en økning på 44,5 prosent fra året før. Antall passasjerer økte med 31,9 prosent og hadde totalt 338.551 passasjerer. Norske cruisehavner hadde en samlet økning på 23 prosent i antall anløp og 26,1 prosent i antall passasjerer. I vinterhalvåret, februar til mars, var det seks cruisebåter i Nord-Norge. Gjester på vintercruise tenderer til å kjøpe langt fler landbaserte aktiviteter enn de som kommer på sommerhalvåret.

Hurtigruten

Bård Løken / www.nordnorge.com

Hurtigruten hadde totalt 439.542 passasjerer i 2012. En nedgang på 2,4 prosent, mens antall passasjerer til/fra fordelt på de nordnorske havnene viser en nedgang på 0,5 prosent i samme periode. For året totalt ble antall gjestedøgn for rundreiser redusert med 1,7 prosent, mens distansereiser økte med 0,3. Totalt antall gjestedøgn ble 1 090 067, en reduksjon på 1,0 prosent. Hurtigruten hadde en godt vekst i vinterhalvåret, men utfordringer i tredje kvartal. 17


VISSTE DU AT PR-verdi for årets presseresultater i Japan ligger på fantastiske 72 822 040 kroner. Dette skyldes først og fremst fire flotte TVprogram som ble vist på ulike nasjonale TVkanaler i Japan.

18

Marit Elise Solbakken / www.nordnorge.com

DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG


NNR har i 2012 vært med i ulike råd og utvalg, både regionalt og nasjonalt. ƒƒ Arbeidsgruppe Arena Lønnsomme Vinteropplevelser ƒƒ Arbeidsgruppe for utarbeidelse av dialogkonferanse i Finnmark ifm. omstruktureringsprosess for reiselivet i Norge. ƒƒ Arbeidsgruppe internasjonal vandring Innovasjon Norge sentralt ƒƒ Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia ƒƒ Arbeidsgruppe prosjekt sykkelturisme i Nordland ƒƒ Arena Innovative Opplevelser ƒƒ Arena lønnsomme vinteropplevelser ƒƒ BART (Barents Tourism project) - Det nasjonale rådet for IKT i reiselivet, BIT Reiseliv ƒƒ Foresight Finnmark – prosess som skal danne strategisk plattform for det neste RUP-programmet i Finnmark, gjeldende for perioden 2014 – 2023. (RUP = Regionalt utviklingsprogram) ƒƒ Foresight Troms - (RUP = Regionalt utviklingsprogram) ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for Asia ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for Danmark ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for England/Frankrike ƒƒ Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for Norge ƒƒ Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland

ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for Tyskland ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for USA ƒƒ Innovasjon Norges strategiske råd for reiselivet ƒƒ Medlem av fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS. ƒƒ Medlem av interimstyret i prosjekt «Fly til Nord-Norge» (Charterfond) ƒƒ NHD Prosjektgruppe Nord-Norge ƒƒ NHD Strategiske råd for reiseliv ƒƒ NHD Strukturutvalg ƒƒ Programkomité Nord i Sør ƒƒ Prosjektgruppe Grønt reiseliv – fylkesmannen i Troms ƒƒ Prosjektgruppe nasjonal standard for skilting og gradering

DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG

DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG

ƒƒ Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune ƒƒ Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune ƒƒ Ressursgruppe VRI Reiseliv i Nordland, Novadis ƒƒ Styrings og arbeidsgruppe DerTour Academy i samarbeid med Fjord-Norge ƒƒ Styringsgruppe Arena lønnsomme vinteropplevelser ƒƒ Styringsgruppe for prosjekt Samisk Reiseliv ƒƒ Styringskomite prosjekt PRIN ƒƒ Styringskomiteen i Interreg IVA programmet Botnia - Atlantica ƒƒ Team Reiseliv Finnmark

ƒƒ Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa

19


VISSTE DU AT Det er ikke bare Japansk TV som kan bringe store tall. En artikkel om reisen mellom Tromsø og Kirkenes som kom ut i «Act 4» magasinet i oktober hadde verdi på 1 million kroner.

20

Terje Mortensen / Trænafestivalen

MARKED


NNR ønsker ytterlige å styrke og samordne satsingen som kan gjøres innen markedsføring og distribusjon. Selskapet har utarbeidet en markedsstrategisk plan som belyser alle markedsaktivitetene for 2012. Vår målsetning er å bli et foregangsselskap nasjonalt innen strukturering av markedsføringsarbeidet, også sammen med IN og partnere.

Nord-Norges viktigste markeder 2012 NNR har, på grunnlag av analyser og innspill fra markedsrådet, videreført en deling av markedene i tre hovedgrupper: Etablerte markeder: Markeder som er aktive i alle fylkene, som i dag har et stort volum av tilreisende til Nord-Norge og som har stor betydning for Nord-Norge som reisemål i fremtiden.

MARKEDSFØRING AV NORD-NORGE

ƒƒ Sterk profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap (forbruker og turoperatør).

Markedsråd

ƒƒ Mer aktivitet, sammen med Innovasjon Norge eller alene

Det ble avholdt to markedsrådsamlinger i 2012. Markedsråd for NordNorge består av representanter for alle etablerte reiselivslag og destinasjonsselskaper i landsdelen (totalt 17 stk.). I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter og Arena-prosjektene representert. Innovasjon Norge og de tre fylkeskommunene har status som observatører. Rådet er et rådgivende organ for NNR i markedsstrategisk saker og har en sentral rolle i forankring og videreutvikling av strategisk markedsplan Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av markedsrådets tilbakemeldinger ble det utarbeidet en ny strategisk markedsplan for 2013. Markeder med spesiell fokus i 2012 var Norge, Tyskland, Sverige, UK, Nederland og Russland.

Markedsstrategi 2012 NNR igangsatte en grundig markedsstrategisk gjennomgang av alle markeder som selskapet hadde planlagt aktivitet på i 2011. En evaluering og gjennomgang av denne ble gjort i 2012 med utgangspunkt i nye undersøkelser og tilbakemeldinger fra markedene, markedsrådet og Innovasjon Norge.

MARKED

MARKED

ƒƒ Tettere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører ƒƒ Tett involvering med aktørene i Nord-Norge ƒƒ Bruk av mer midler for salgutløsende tiltak ƒƒ Større krav til målbarhet av iverksatte tiltak ƒƒ Større krav til avkastning for aktørene

Følgende land er definert som «etablerte markeder»; Norge, Tyskland, Sverige, Nederland og Frankrike (nytt 2012). Sekundære etablerte markeder er: Italia og Spania. Disse landene sliter dessverre økonomisk og realiteten viser stagnasjon i antall besøkene. NNR vil derfor ”holde stand” i disse markedene og investere minimalt. Utviklingsmarkeder: Markeder der noen av fylkene har vært involvert og som representer et middels volum, men som har et potensiale til å vokse fremover. ƒƒ Profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap ƒƒ Dypere forståelse av markedet og målgrupper

21


ƒƒ Mer aktivitet, enten gjennom Innovasjon Norge eller kun NNR ƒƒ Utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører ƒƒ Involvering av aktørene i Nord-Norge ƒƒ Avsetning av midler for salgutløsende tiltak ƒƒ Krav til målbarhet på iverksatte tiltak ƒƒ Lavere krav til avkastning for aktørene

Følgende land er definert som «Utviklingsmarkeder»: Storbritannia, Finland, Russland, Danmark og Japan, Kina, Sør-Korea og USA.

MARKEDSKAMPANJER Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norges kontorer i inn og utland. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av marked. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil således variere fra land til land. Midlene som kommer fra KRD og NHD er øremerket til aktiviteter som NNR gjennomfører. NHD midlene forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene per marked og deltar aktivt i gjennomføringen av dem. I 2012 ble 15 millioner kroner fordelt på markedene i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike og Russland.

Dagny Margrethe Øren / www.nordnorge.com

22


TILTAK SOM BELYSER SATSINGEN KAN VÆRE SOM FØLGER, EKSEMPEL FRA NEDERLAND: Investeringer NNR: 862.350 kr NHD: 2 mill (1 mill sommer – 1 mill vinter) JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

Planlegging sommerkampanjer sammen med INO Planlegging vinterkampanjer sammen med INO Markedsstrategisk råd (M) og planleggingsmøter (P)

P

MARKED

NEDERLAND

P/M

Norgeskampanje sommer Profilering av NN i innstikk til ANWB Kampioen, 250.000 Profilering av NN i innstikk i NRC, 165.000 Onlinekampanjer – sider til reisemagasin/nettutgaver – ellers er ikke alle tiltak klare Norgeskampanje vinter 2011/2012 – NHD 1 mill Messe 50 pluss – høstferie Annonsering 50 pluss Onlineaksjoner 50 pluss Nyhetsbrev Visitnorway – kampanjesider – dato ikke klar Vakantiebeurs Oppsøkende markedsarbeid / Kampanje med Voigt Pressetur med Voigt Visningstur med Voigt Innsalg næringskampanje Voigt (Rica og Hurtigruten er med i kampanjen med 40.000 NOK hver) – utnytte vintercharter til NordFinland. Styrt av Voigt Presseturer, 18 pax (flere turer under planlegging) Visningsturer, 8 pax (under planlegging)

1

2 3

Visitnorway.com og .nl Norgeskatalogen 2/1 sider NNR Distribusjon, 1000 brosjyrer PDF på visitNorway.com

23


EKSEMPLER PÅ NOEN SPESIELLE TILTAK I VÅRE MARKEDSKAMPANJER Globetrotter stunt ƒƒ På det tyske markedet ble de inngått en avtale med Sportskjeden «Globetrotter» som har seks sportsvarehus i de seks største byene. Alle bildene i deres vinterkatalog var fra Nord-Norge og butikkene var dekorert med de sammen bildene. NordNorsk Reiseguide ble også distribuert i alle varehusene. NNR har rettighetene til bilder som ble tatt og film som ble produsert.

Spesialbilag fra Nord-Norge utgis i mange av markedene (ofte i et samarbeid med Innovasjon Norge); ƒƒ I Storbritannia ble det distribuert et 16 siders lørdagsbilag med Daily Telegraf. 600.000 kopier med flotte artikler fra Nord-Norge ble godt mottatt av sluttbrukere, og turoperatører. ƒƒ I Nederland ble det produsert fem ulike innstikk til de største avisene og magasinene i Nederland (NRC Handelsbald, Kampionen, Trouw, FD og Volksrant). Tilsammen ble det delt ut 998 623 innstikk til den nederlandske befolkningen.

Visningsturer for turoperatører fra Sør-Korea ƒƒ For første gang i historien ble det gjennomført en visningstur fra Sør-Korea. Byråene som deltok var Hinjin Travel og Wonderful Tours. Initiativet ble meget godt mottatt og vi ser allerede økning fra dette markedet. Ole Jørgen Liodden / Naturfokus / www.nordnorge.com

24

På kino & i radio i Sverige ƒƒ For annet år på rad ble det produsert kino- og radioreklamesnutter som møtte publikum i Nord-Sverige. Reklamen ble godt mottatt og fikk stor oppmerksomhet.


ƒƒ Et nytt tiltak som ble tatt i bruk var konkurranse på Frankrikes største avis, LE MONDE sine hjemmesider. 14 971 lesere deltok om å vinne en eksklusiv tur til vår flotte landsdel.

Markedskampanje i USA med bruk av sosiale medier ƒƒ En forbrukerrettet 45 dagers markedskampanje med utgangspunkt i Facebook fikk så stor oppmerksomhet at den ble omtalt i det anerkjente økonomimagasinet; Forbes Magazine. ƒƒ Effekten kan blant annet måles ut i fra den store aktiviteten på Facebook hvor 51 000 delte aktiviteten og 63 000 anbefalte den videre til sine venner. 328 000 var inne på siden og 45 000 likte siden. Hovedpremien var en reise til Nord-Norge.

Voigt Travels kundearrangement i Amsterdam ƒƒ I september ble det inngått et tett samarbeid med Hollands største turoperatør og reisebyrå, Voigt Travel. I november deltok NNR med egen stand på Voigt Travel sitt kundearrangement hvor 600 kunder deltok og viste stor interesse for Nord-Norge.

Oppdrag Nord-Norge ƒƒ NNR gikk inn med økonomisk støtte til produksjonsselskapet «Flash Studio» som i 2012 gjorde opptak til programmet «Oppdrag NordNorge» som er kjøpt av NRK. Dette er en serie åtte programmer som skal kringkastes i beste sendetid våren 2013. Avtalen gir NNR rettigheter til bruk av «Logo» og alt av foto- og filmmateriale som kan frigis fra NRK.

MARKED

WEB konkurranse på avisers hjemmesider

Sommerfesten på TV Norge ƒƒ Programmet som ble produsert av «Tellus Works», fikk økonomisk støtte fra NNR. Sommerfesten var et underholdningsprogram som skal sette seerne i den rette sommerstemningen med fokus på Nord Norge og alle de muligheter som ligger i denne landsdelen. Programmet ble sendt sommeren 2012. Avtalen med NNR inneholdt blant annet foto, 30 min råfilmopptak og sponsorplakater før, midt i og etter hvert program (Totalt 48 plakater).

Markedsføring av charterfly ƒƒ En markedskampanje med turoperatøren Jazz Tours, for å markedsføre charterflyvninger (Fra Moskva til Tromsø og til Bardufoss).

DERTOUR Academy ƒƒ Dertour er Tysklands nest største turoperatør og selger sine produkter gjennom 11 000 reisebyråer i Tyskland og Østerrike. I desember deltok Nord-Norge som presentatør på selskapets akademi for å lære opp de beste selgerne av Dertours produkter om Nord-Norge og Fjord Norge. 96 presentasjoner á 8 minutter ble avholdt l løpet av 4 dager.

25


VISSTE DU AT Sørkoreanske turoperatører begynner å oppdage Nord-Norge. Sommer 2012 kom to toppsjefer fra den største turoperatøren i Sør-Korea «Hanjin Travel»/ «Kal Pak Tour» på befaring. I deres program settes nå NordNorge på kartet i forbindelse med fem direkte charterfly Seoul – Oslo i 2013.

26

Bård Løken / www.nordnorge.com

TRYKTE MEDIER


REISEGUIDE NORD-NORGE 2012 Reiseguide Nord-Norge samler hele landsdelen under ett, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord. Innledningsvis har guiden en profildel for å skape reiselyst til Nord-Norge. Videre presenteres destinasjonene med kart, turistinformasjoner, aktiviteter, overnatting, servering og transport. ƒƒ Opplag: 305.000 ƒƒ Innhold: 128 sider ƒƒ Språk: Norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, russisk og finsk

Reiseguiden er et av våre viktigste markedsførings- og salgsverktøy. Guiden brukes både av oss og Innovasjon Norge på alle messer og workshops. Den er et viktig hjelpemiddel og oppslagsverk for turister, og er turoperatørenes viktigste instrument i planlegging og pakking av sine norgesprogram. Reiseguiden sendes ut til alle turistinformasjoner i Nord-Norge og til større turistinformasjoner i Norge og Norden. I tillegg sendes den ut til aktuelle turoperatører, reisebyrå, større aktører og cruiseagenter. Den kan enkelt leses, lastes ned og bestilles på nordnorge.com og på visitnorway.com.

VINTERFOLDERE NNR har produsert vinterfoldere med aktivitetsprogram for følgende destinasjoner i 2012: Alta, Kirkenes, Nordkapp, Karasjok, Lofoten, Svalbard og Vesterålen. Destinasjonene har vært ansvarlige for innsalg til vinterfolderne. Vinterfolderne har vært distribuert til Innovasjon Norges utekontorer, til turoperatører på forespørsel og som PDF på

nordnorge.com. Hver enkelt destinasjon er ansvarlig for distribusjon av vinterfolderen lokalt.

NORGESKATALOGENE FRA INNOVASJON NORGE Innovasjon Norge produserer en 66-siders profilkatalog for inspirasjon og motivasjon om Norge som reisemål. Hver av Norges fem regioner presenteres og NNR produserer innholdet som omhandler Nord-Norge. Innholdet varierer fra marked til marked. Katalogene distribueres i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Russland, Frankrike, Spania, Italia og Polen.

TRYKTE MEDIER

TRYKTE MEDIER

I tillegg lages en engelskspråklig katalog til utviklingsmarkeder som; Tsjekkia, Baltikum, India, Sørøst-Asia og Sør-Amerika. Totalt opplag: 600 000 kataloger fordelt på 12 ulike utgaver.

PILOT; LOFOTEN Med ønske om å effektivisere brosjyreproduksjon både for NNR og for alle destinasjonene i Nord-Norge, ble det våren 2012 opprettet et pilotprosjekt. Hensikten var å teste en felles modell for brosjyreproduksjon. Destination Lofoten ble valgt som pilot. Resultatet av pilotprosjektet ga mange stordriftsfordeler som økonomiske besparelser, forbedret kvalitet og tidsbesparelse på ca. 1 måneds arbeidstid. I tillegg økte antall produktoppføringer. Bare i Reiseguiden Nord-Norge økte antallet produkter fra 16 til 53 oppføringer. Aktørene oppnår også besparelser ved at de forholder seg kun til et innsalg i stede for to. Prosjektet evalueres våren 2013.

27


VISSTE DU AT Som resultat av en individuell pressetur i februar publiserte Het Parool, en av Nederlands største aviser, en nordlysreportasje fra NordNorge på 3 sider. Dette har en annonseverdi på 80 000 kroner.

28

Espen Mortensen / esmofoto.no / www.nordnorge.com

TILRETTELEGGING


DELTAKELSE PÅ MESSER OG WORKSHOPS Deltagelse på messer i Norge og i utlandet er i enkelte markeder viktige tiltak for å nå sluttbrukeren og turoperatører, samt å få innsikt i hva gjestene etterspør. I 2012 deltok NNR på messer i Tyskland, Russland, Sverige, Norge, Danmark, Italia, Spania og Storbritannia. Workshops arrangeres i all hovedsak av Innovasjon Norges kontorer, både nasjonalt og internasjonalt. Målet er å tilrettelegge for nettverksbygging, direkte salg, bygge relasjoner med nye og tidligere kontakter, lansere nyheter og endringer i selskapenes virksomhet. Innovasjon Norge holder også markedsseminar med presentasjon av utvikling og trender i markedene under disse arrangementene. NNR deltar på workshops for å gi informasjon om Nord-Norge, forstå etterspørsel og koble nordnorske reiselivsaktører sammen med turoperatører for å tilrettelegge for direkte salg.

TILRETTELEGGING

TILRETTELEGGING

I 2012 har det vært arrangert workshoper i Norge, Danmark, Spania, Italia, Russland, Tyskland, Polen, USA, Japan (2 byer), Sør-Korea. Til sammen har 67 bedrifter deltatt sammen med NNR på workshopene. Se oversikt på neste side.

Frode Sandbeck / www.nordnorge.com

29


Messer og workshops 2012

Dato

Marked

Merknader

Reiselivsmessen, Telenor Arena 2012

13.–15.01

Norge

Fag-/publikumsmesse

Vakantiebeurs

10.–15.01

Nederland, Utrecht

Fag-/publikumsmesse

CMT

14.–22.01

Tyskland, Stuttgart

Publikumsmesse

Grüne Woche

20.–29.01

Tyskland, Berlin

Publikumsmesse

Fitur

18.–22.01

Spania, Madrid

Fag-/publikumsmesse

Fiets & Wandelbeurs

11.–12.02

Nederland, Amsterdam

Publikumsmesse/vandring

BIT

16.–19.02

Italia, Milano

Fag-/publikumsmesse

Ferie for alle

24.–26.02

Danmark, Herning

Publikumsmesse

Mahana

02.–04.03

Frankrike, Lyon

Publikumsmesse

Vildmarksmässan

08.–11.03

Sverige, Stockholm

Fag-/publikumsmesse/vandring

ITB

07.–11.03

Tyskland, Berlin

Fag-/publikumsmesse

MITT

21.–24.03

Moskva, Russland

Fag-/publikumsmesse

TUR-mässan

22.–25.03

Sverige, Gøteborg

Fag-/publikumsmesse

SITC

19.–22.04

Spania, Barcelona

Fag-/publikumsmesse

NTW

23.–26.04

Norge, Sarpsborg/Fredrikstad

Workshop

Workshop++

08.–15.05

Tokyo, Osaka, Nagayo

Arrangert av Tumlare

Expovacasiones

10.–13.05

Spania, Bilbao

Fag-/publikumsmesse

Workshop Tyskland

30.05

Tyskland, Hamburg

Workshop

Workshop Polen

10.05

Polen, Warzawa

Workshop (og statsbesøk)

Workshop London

11.–12.06

Storbritannia, London

Workshop

Worskhop Russland

04.–06.09

Russland, Moskva/St. Petersburg

Workshop

Workshop Japan/Sør-Korea

Sep./Okt

Japan, Tokyo/Osaka

Workshop

Workshop Spania

04.10

Spania, Madrid

Workshop

Workshop USA

Okt.

USA, New York

Workshop

World Travel Market

05.08.11

Storbritannia, London

Fagmesse

Fullstendige rapporter fra hver av messene er tilgjengelig på forespørsel til NNR, ved john-steve@nordnorge.com

30


BEREGNET PR-VERDI I NORSKE KRONER: 2 225 675,-

ƒƒ Frankrike:

6 676 908,-

ƒƒ Finland

219 395,-

ƒƒ Italia:

12 882 676,-

ƒƒ Japan:

6 275 940,-

ƒƒ Nederland/Benelux

7 416 676,-

ƒƒ Polen

4 778 672,-

ƒƒ Russland

7 200 109,-

ƒƒ Spania

15 372 576,-

ƒƒ Storbritannia:

12 040 764,-

ƒƒ Sverige:

2 342 838,-

ƒƒ Tyskland:

33 550 634,-

ƒƒ USA:

58 888 278,-

Totalt

167 647 766,-

Verdien fra TV og web artikler/publikasjoner er ofte ikke beregnet inn i antatt PR-verdi. I tillegg kommer verdien fra norske medier, som vi ikke har tallgrunnlag på pr-verdi for. Verdien på redaksjonell omtale rundt om i verden beregnes til nærmere 170 millioner kroner. En god økning fra 158 millioner kroner i 2011. Disse var en blanding mellom individuelle reisende journalister/turoperatører, tematiserte gruppeturer, radio- og TV-team og bloggere. Noen medieresultatet ser vi rett etter turen er avsluttet, men det er dog stor variasjon i hvor rask publiseringen skjer. Mangfoldet av presseog mediekanaler har vært stort og resultatene produseres i form av: avis-, magasin- og web-artikler, blogger innlegg, reisehåndbøker, fotoreportasjer, samt radio- og TV-programmer.

VISNINGSTURER FOR TUROPERATØRER Studieturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter, er en meget viktig del av jobben som NNR utfører. Disse turene har oftest en varighet på 3 - 4 dager. Bedriftene som får besøk kan føre direkte salgsforhandlinger med den enkelte operatør (de som deltar på turen). Det sies at: «Det er mye enklere å selge noe man har opplevd selv». Dette er også vår erfaring og anser derfor visningsturer som særdeles viktig.

PRESSE OG MEDIA PÅ BESØK

TILRETTELEGGING

ƒƒ Danmark:

Pressearbeidet er et av NNRs viktigste tiltak i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides individuelle program tilpasset hvert enkelt pressebesøk, som oftest i samarbeid med destinasjonsselskaper, Innovasjon Norge og lokale aktører. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultatene fra de ulike pressebesøkene blir sendt til destinasjonene som har hatt pressebesøk. NNR sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges nyhetsbrev. Norske journalister foretrekker å reise på egen hånd, så NNR jobber derfor ikke tilsvarende med presse- og visningsturer for norske journalister. Vi bistår likevel med tilrettelegging og viktig lokalkunnskap. Presseturer er svært viktig og kostnadseffektiv reklame da verdien av redaksjonell omtale beregnes ved at man anslår hvor mye man måtte ha betalt for tilsvarende annonseplass i gjeldene medium. Redaksjonelle artikler oppfattes også som mer troverdig og har en høyere verdi hos leser i forhold til annonser. TV er som tidligere nevnt ikke inkludert i beregnet PR-verdi, men er ofte betydelig. Som et eksempel kan vi nevne at beregnet pr-verdi fra japansk TV i 2012 er beregnet til hele 69 750 000 NOK. Se neste side for oversikt over presse- og visningsturene i 2012. NNR koordinerte 106 presseturer (324 personer) og 19 turoperatørgrupper (164 personer). 31


32 03/02-08/02 22/01-28/01 11/05-13/05 Juni/august 18/06-27/06 August

Vinter/presse Vinter/presse Vinter/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse

06/02-11/02 29/02-06/03 01/04-03/04 03/04-10/04 12/06-14/06 16/06-19/06 19/06-25/06 08/07-13/07 13/08-18/08 16/08 29/08-01/09 26/09-05/10 15/12-19/12

Vinter/presse Vinter/presse Presse Vinter/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Høst/presse Vinter/presse

18/07-20/07 Desember

Sommer/visning Vinter/presse

Februar Feb/mars Feb/mars Mars Mars Mars Juni August

Vinter/presse Vinter/presse Vinter/presse Vinte/presse Vinter/presse Vinter/presse Facebook konkuranse Sommer/presse

Totalt Asia

09/07-10/07

Sommer/visning

individuell/Jonny Mazzilli aug

2 pax

individuell gruppe

Gruppetur journalister

Individuelle journalister

individuelle journalister

individuelle journalister

individuelle journalister

USA

Film-Team fra Hong-Kong

Tumlare/Japan

Sør-Korea “Hanjin Travel”

Abu-Dhabi “The National”

TV-team “Cruiseship Journey” 17/07-19/07

Japansk pressegruppe

Japansk TV-team

08/06-18/06

25/03-31/03

Vinter/presse

Hong-Kong

Sommer/presse

27/02-05/03

Vinter/presse

ASIA En blandet gruppe fra Sør-Korea/Hong-Kong

Japansk TV-Team

“Tour Hebdo”

TV “Night and Day”

“Petit Futé” guide

Tele Magazine

Guide “Marcus”

TV “Through your eyes”

Gruppetur journalister

Voyages Pratiques

Radio France Culture

Sommer/presse

30/01-31/01

Vinter/presse

Frankrike

Surf Journalister

IDEAT

Dandy

Les Saveurs

Gruppetur TO

TV 4

TV “GeoTestamentet”

OTW-TV “99ting før du dør”

Åka sidor/Håkan Stenlund

VOLVO-reklame

Kinesisk TO gruppe

26/01-30/01

Vinter/presse/visning

Sverige

Gruppetur journalister

Media

Vinter/sommer/visning 26/04-01/05

05/01-09/01

Vinter/presse

Totalt Frankrike

12/01-16/01

Vinter/visning

Totalt Sverige

Dato

Type tur/land

Presse- og visningsturer 2012

11

13

6

1

2

5

6

1

2

2

2

44

2

2

3

2

6

6

6

3

2

10

2

38

2

2

1

2

2

5

6

2

2

4

2

2

2

4

23

4

4

3

2

2

8

Ant. turer ANT. pax


November Juli

Vinter presse/ individuell Sommer/presse

November November September Mars

Visning/Sarah Mason Presse, musikk Vinter/presse

22/05-26/05 28/05-01/06 25/06

Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse

29/02-07/03 01/03-07/03 21/07-28/07 23/07-01/08 03/08-14/08 12/08-19/08 19/07-27/07

Vinter/presse Vinter/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse

30/01-03/02 10/02-11/02 11/02-18/02 25/03-30/03 08/05-16/05 14/06-17/06 05/07-10/07 24/09-30/09

Vinter/visning Vinter/presse Vinter/presse Vinter/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Vinter/visning Totalt Russland

04/01-10/01

Vinter/presse

Totalt Italia

21/01-22/01

Vinter/presse

Totalt Spania

01/03-05/03

Vinter/presse

Spania

Gruppetur TO, Fiske

Gruppetur journalister

Ind. Journalist. Int. Travellere Ukraina

Videoblogger fiske

My planet TV

My planet TV

Pressegruppe jazz tours

Gruppetur TO

Gruppetur journalister

Russland

Blogger Aldo Ciummo

Film Aronica

Bell’Europa

MARCO POLO (TV, Magasin og Internet)

Plain Air

Yacht Capital

Viaggio Stampa/4 individuelle journalister/fotografer på tur

Ind. Journalist Bell Europe

Italia

Desnivel, Nevasport

Gruppetur journalister/BLOGGING

Gruppetur journalister

Gruppetur

individuell journalist

individuell

Turoperatør

Journalister

TV gruppe

Pressetur Narvik

Gruppetur Gruppe

Totalt Storbritannia

Storbritannia

individuell journalist

August

Februar

Vinter/presse Juli

Februar

Vinter/presse

Gruppetur

Mat/Presse

Februar

Vinter/presse

Gruppetur

Gruppetur

Fiske

Mars

Vinter/visning

Gruppe

Februar

Vinter/presse

Gruppetur

individuell

Jonny Mazzilli

Robin Smith

Vinter/premie

Januar

Vinter/visning

Totalt USA

November

Vinter presse/ individuell

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

56

10

7

1

4

4

4

6

11

9

20

1

1

2

4

3

2

5

2

29

2

9

8

10

55

1

2

1

2

5

3

4

4

2

6

8

6

11

27

2

1

3

TILRETTELEGGING

33


34 13/02-17/02 24/02-27/02 13/03-17/03 06/03-09/03 15/03-20/03 19/02-26/02 23/04-26/04 April 13/04-20/04 April og mai 02/05-06/05 02/05-07/05 28/05-01/06 29/05-03/06 29/06-05/07 August September 07/09-10/09 07/09-10/09 November

Vinter/presse Vinter/visning Vinter/visning Vinter/presse Vinter/presse Vinter/presse Vinter/presse Vinter/presse Vinter/presse Vinter/presse Vinter/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/visning Sommer/visning Sommer/visning Visningstur

30/03-07/04 23/02-27/02 22/03-26/03

20/04-24/04 28/04- ? 02/05-10/05 02/05-07/05 31/05-04/06 30/05-03/06 01/06-14/06 03/06-08/06 21/06-25/06 17/06-29/06 12/07 28/07-01/08 26/07-30/07 30/03-07/04 09/08-19/08

Vinter/presse Vinter/presse Vinter/visning

Vinter/presse Vinter/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/visning Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/visning Presse/sommer Presse/vinter Sommer/presse

Radwelt

Nordis Verlag/Widerøe

Prima Reisen/østerrike

Freelance

Gruppe/individuell

Gruppetur journalister

Die Zeit

Nordsee Report

Visningtur agenter TUI Wolters Reisen/SAS

Gruppetur journalister

MGS - Promotion, Film

Magasinet Brigitte

Magasinet Bergstolz

Sports and Travel journalsit. Freelance

Visningstur diverse TO’s: ZeitRäume, Elch Adventure Tours GmbH, Hauser Exkursionen International GmbH, DERTOUR GMBH & CO. KG, Kneissl Touristik, Innovation Norway

Gruppetur journalister

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Tyskland

22

Totalt Norge *

Norge

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nordkurier

Voigt Travel

Gruppe TO

Gruppe vinsingstur andre TO

Gruppe Visningstur Buro Scandinavia

LXRY Magazine

Individuell pressetur Mama magazine

Gruppetur journalister

Drompelekken

Pluz Magazine

Wintersport Magazine

White Free Ski Magazine

Meridian Travel

Hoogtelijn, the leading Dutch mountaineering magazine, the members-magazine of the Dutch Mountaineering club NKBV.

Sportfishing magazine Beet

Individuell journalist het parool

indivuduell tur, seasons

individuell tur, Dagblad Van der Noorden, GDP, NRC and Foodtube

Visningstur Voigt Travel

Visningstur div. TO

Gruppetur journalister

Gruppetur journalister

Sommer/presse

Totalt Nederland

20/02-25/02

Vinter/presse

Nederland

2

1

1

5

1

4

1

?

15

7

2

2

3

2

5

7

1

1

1

87

4

7

8

4

2

3

10

1

2

2

4

2

1

2

1

2

2

4

9

9

8


06/12-09/12

Vinter/presse

06/06-17/06 14/08-16/08 05/06-? 13/09-16/09

Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse Sommer/presse

Juli eller august 19/04-24/04

Sommer/visning NTW pretur

September/okt September September

Sommer/presse Vinter/visning Vinter/visning

Fiske RU

Fiske NL/D

Fugletur

Bloggetur fra ulike markeder

135

4

1

1

1

1

3

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

2

1

1

22

2

1

1

539

30

10

4

8

8

30

15

8

7

4

13

6

2

2

2

1

8

2

6

74

8

1

6

* NNR jobber ikke tilsvarende med norske journalister som med utenlandske fordi de norske i stor grad ønsker å reise på egenhånd.

Totalt tema-turer

September

Sommer/presse

TEMA-turer

Gruppetur incoming operatører

Gruppetur incoming operatører

Incoming turoperatører

HBO Family TV latin amerika

Andre marked

Gruppe Jyllandsposten, Politiken, Nordjyske Stiftstidende, Jydske Vestkysten, Fyens Stiftstidende, Freelance

Opdag Verden

Politiken og Jyllandsposten

Vagabond

Nordjyske Tidende

Danmark

Fridykking og kvinnemagasinet Freestyle

Vinner av FB konkurranse

Polen

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Gruppetur journalister: Frilanser ( bl.a. Bremer Nachrichten, Badische Neueste Nachrichten) Frilanser (bl.a. Mainzer Allgemeine, Focus Online), dpa (tysk presse agentur), Radioreise (private radiostasjoner i Bayern og Baden-Württemberg), WDR (radio) Basler Zeitung

Totalt alle markeder

26/03-30/03

Vinter/visning

Totalt Turoperatører

Februar

Vinter/presse

Totalt Danmark

12/03-16/03

Vinter/presse

Totalt Polen

Sommer/presse

29/08-02/09

20/11-23/11

Vinter/presse Totalt Tyskland

02/08-06/08

Sommer/presse

TILRETTELEGGING

35


VISSTE DU AT Discovery Magazine publiserte en seks siders artikkel om Helgeland etter en gruppepressetur i juni. Artikkelen er beregnet å ha en annonseverdi på 135 360 kroner.

36

Ole Jørgen Liodden / www.nordnorge.com

DIGITALE OG SOSIALE MEDIER


For å holde tritt med den digitale utviklingen har 2012 vært preget av kontinuerlig videreutvikling av alle våre digitale plattformer, noe som vil fortsette inn i 2013.

profilbilder, filmer, nyheter, markedsaktiviteter, resultater m.m. fortløpende publiseres. Dette er en dynamisk kanal med den hensikt å gi merverdi for næringen.

NNR har tilrettelagt for at destinasjoner kan ta i bruk samme plattform som NNR. Dette gjelder både turistportal, bransjenett og fotobank med utgangspunkt i nordnorge.com, bransje.nordnorge.com og foto. nordnorge.com. Bruk av fellesplattformer gir både økonomiske- og tidsbesparelser. I tillegg vil gjester enklere finne frem til ønsket informasjon, samt navigere fra destinasjon til destinasjon når informasjonen er bygget opp på samme mal.

Vår målsetning er at bransjeweb tar posisjon som det mest relevante nettstedet for informasjon og kunnskapsdeling, både for næringen, media, våre viktigste interessenter og ansatte i NNR. Media har ved flere anledninger hentet informasjon om aktuelle saker fra vårt bransjenettsted.

HOVEDWEB - NORDNORGE.COM En stor felles webportal ble lansert i 2011 på northernnorway.com (engelsk og tysk) og nordnorge.com (norsk). Fra året før økte denne portalen fra vel 180 000 besøk (totalt på tre fylkesportaler og vår nye felles portal) til nesten 250.000 besøk i 2012. Vel 72 prosent av disse besøkende var unike, mens øvrige var gjenbesøkene. Websiden, som i stor grad er basert på artikler, ble i 2012 utvidet med et stort antall artikler fra hele Nord-Norge. Det ble lagt vekt på geografisk dekning og at hele landsdelen skulle være representert. I 2012 ble det skrevet et stort antall artikler fra Helgeland, Lofoten, Svalbard, ulike deler av Finnmark og Harstad. Det ble foretatt egne reportasjereiser til Hammerfest, Narvik, Nord-Troms og Hamsuns rike. Alle deler av NordNorge er nå representert med artikler om aktiviteter, severdigheter og i noen grad med lokalmat, overnatting og festivaler på vår hovedweb.

SOSIALE MEDIER - FACEBOOK Sosiale medier er blitt en viktig kommunikasjonskanal for å bygge kjennskap og kunnskap om Nord-Norge. I 2012 økte vi fra 11.000 til 98.000 likes på Facebook, og endret profil fra en norsk side med 18 prosent utlendinger som venner, til en mer internasjonal side med 70 prosent utlendinger som venner. Dette er resultatet av vår egen fotokampanje ”Bildet av Nord-Norge”. Vår side er nå den største landsdels-/ destinasjonssiden i landet. I tillegg kjørte vi i samarbeid med Visit Norway kampanjen «My Northern Lights» i Tyskland, Norge, Nederland og Danmark, og Daily Challenge i USA.

DIGITALE OG SOSIALE MEDIER

DIGITALE OG SOSIALE MEDIER

ØVRIGE SOSIALE MEDIER Vi er i dag på følgende sosiale nettverk; Facebook, Twitter, Instragram (test) og Pinterest (test). Vår målsetning er at vi alltid skal være profesjonell, tilføre mottaker merverdi og være relevant på de sosiale og digital mediene vi benytter.

BRANSJEWEB – BRANSJE.NORDNORGE.COM Bransjeweb er en av våre viktigste kanaler for informasjon- og kompetanseoverføring ut i næringen, men fungerer også som en informasjonsbase og delingsplattform internt. Her vil alt av nyheter, brosjyrer, 37


Bjørn Klauer / www.nordnorge.com

VISSTE DU AT Belgisk TV laget et program fra PĂĽskefestivalen i Kautokeino som hadde mer enn 700 000 seere

38


Hensikten med nyhetsbrev er å informere bredt om hva NNR har gjort, hva vi gjør, våre resultater og betydningen av dette. De som mottar nyhetsbrevet har selv meldt seg på dette og utfordringen ligger da i å spisse nyhetsbrevet på en slik måte at det oppfattes som både nyttig, relevant og interessant. Det er også viktig at frekvensen på utsendingene er passende for de ulike mottakene. Vårt nyhetsbrev skal sendes ut minst 4 ganger per år, men forbehold om endringer ved behov.

NORGES WEBSIDER – WWW.VISITNORWAY.COM NNR koordinerer regionens synlighet på visitnorway.com gjennom tekster og valg av bilder fra Nord-Norge. I tillegg gis destinasjonene en mulighet for å fremme sitt spesifikke område. Dette gjøres gjennom en partneravtale med destinasjonsselskaper og turistkontor som gir partnere synlighet og søkbarhet på alle utgaver av VisitNorway. Den gir videre destinasjonsselskaper med sine medlemmer og partnere tilgang til å benytte visitnorway.com som en markedsføringskanal for sitt geografiske område. Avtalen er med på å redusere destinasjonsselskapenes kostnader.

DIGITALE OG SOSIALE MEDIER

Espen Mortensen / esmofoto.no / www.nordnorge.com

NYHETSBREV

BOOKING – BOOKNORWAY.COM NNR ble aksjonær i 2011 og sitter i fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS. Selskapet har tatt en avgjørelse om at Book Norways bookingsystem er den booking-plattformen som brukes for å ivareta bedriftenes direkte salg via nordnorge.com og northernnorway.com. NNR var først ute med denne bookingmotoren på vår web fra våren 2012.

39


VISSTE DU AT En gruppepressetur i februar ga ett tre siders oppslag i Dagblad van het Noordened (Nederland) om Lofoten til en verdi av 382 158 kr.

40

Trym Ivar Bergsmo / www.nordnorge.com

PROSJEKTER


PROSJEKT ”FOTO” Hele Nord-Norge presenteres på fotobanken; fotobank.nordnorge. com. Denne brukes av turoperatører og presse, samt i produksjonen av brosjyrer og annet promosjonsmateriell for reiselivsaktørene i NordNorge. Billedbankene er omfattende og oppdateres jevnlig med nye bilder. Den inneholder nesten 4 000 bilder og vi vil i løpet av de neste årene kunne bygge denne ut ytterligere. I tillegg gjennomførte NNR et prosjekt på foto/film for nærings- og reiselivet i Troms og Tromsø-regionen. Prosjekt tok sikte på å skaffe foto og film for næringsliv og reiseliv i Tromsø og Troms. Før prosjektet ble igangsatt fantes det ikke noen fotobank som dekket Troms fylke. Etter sluttføring av prosjektet finnes det ca. 1500 foto som kan lastes ned fritt for markedsføring av Troms for næringsliv og reiseliv. Disse dekker det meste av Troms, alle årstider, det meste av aktiviteter, severdigheter osv., samt en del fra næringsliv og offentlig virksomhet. Videre er det laget ca. 1000 såkalte stockshots, små filmsnutter fra Troms som kan brukes til å lage reklamefilmer, i TV-produksjoner osv. Det er også laget en reklamefilm for Troms, ”It’s a different story”, som spres hovedsakelig på YouTube.com, med foreløpig ca. 50 000 visninger, men også i andre relevante digitale- og sosiale medier. Filmen brukes av både NNR og andre i egenmarkedsføring. Prosjektet startet i 2010, og ble sluttført i desember 2012.

INTERNASJONALT FISKEPROSJEKT NNR deltok i 2012 i Innovasjon Norges internasjonale temaprosjekt «fiske». Målet med prosjektet er å styrke markedsføringen av nordnorske turistfiskebedrifter samt indirekte utløse mer salg for aktørene. Innovasjon Norges prosjekt har fokus på sommersesong, noe som gjør det vanskelig å selge inn deltakelse i prosjektet fordi bedriftene gjerne har fulle ordrebøker om sommeren. Flere bedrifter ønsker å

utvide sesongen og ser for seg helårsdrift. NNR har derfor jobbet for at prosjektet også skal omhandle vinterfiske og fiske i skuldersesongene, noe Innovasjon Norge har imøtesett. Havfisketurisme er en viktig nisje for Nord-Norge og NNR ønsker å videreføre denne satsingen.

PROSJEKTER

PROSJEKTER

INTERNASJONALT VANDREPROSJEKT NNR deltar i arbeidsgruppen til vandreprosjektet initiert av Innovasjon Norge. I tillegg er NNR med i prosjektgruppen for nasjonal standard for skilting og gradering som avslutter sitt arbeid i 2013. I arbeidet med å synliggjøre Nord-Norge som vandredestinasjon har vi valgt presse og visningsturer i stedet for å delta på messer og arrangerte tre turer i 2012. Vandreturismen er økende og utfordringen i Nord Norge er å utvikle salgbare vandreprodukter. Det kreves blant annet mer kunnskap om kundene og markedet. I den forbindelse tok NNR initiativet til konferansen om utvikling av vandreturisme i samarbeid med Innovasjon Norge. Konferansen ble avholdt i Finnmark og Troms i 2012 hvor både kommuner, reiselivsaktører, turlag, friluftsråd med flere deltok. NNR tok initiativ til et info- og samarbeidsmøte med de tre fylkeskommunene, Gjensidigestiftelsen og Vestlandsprosjektet for finansiering av skilting og merking av løyper. Møtet resulterte i at alle fylkene har fått innvilget tilskudd for 2013 og 2014. Dette har stor betydning for økt produktutvikling av vandreturisme.

PROSJEKT ASIA Prosjektet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Avinor, Fjord Norge og NNR. Prosjektet har som mål å få flere internasjonale besøkende direkte fra Asia til Norge og Nord-Norge. Naturkatastrofer som tsunami og jordskjelv i Japan mars 2011 påvirket utgående trafikk fra Japan og 41


Frank Andreassen / www.nordnorge.com

VISSTE DU AT Den kjente italienske fotografen Luca Baracali, laget en dokumentar om Nordlyset som ble vist for 4 millioner seere og ligger stadig tilgjengelig p책 hans hjemmesider.

42


Visningsturer for sørkoreanske turoperatører i 2012 gir nå resultater i direkteflyvninger fra Seoul til Oslo i 2013. I programmene til de reisende inngår turer til Nord-Norge.

VINTER TROMS Prosjektet hadde som formål å styrke Troms som en vinterdestinasjon. NNR har i samarbeid med reiselivsbedrifter, bedrifts- og salgsklynger økt produktutvikling, markedsbearbeiding og profilering av vinterprodukter i Troms til Russland, Nederland, Frankrike, Storbritannia og Japan. Prosjektet ble avsluttet våren 2012.

ARENA INNOVATIVE OPPLEVELSER NNRs kontor i Bodø har tatt del i møter i regi av Arena Innovative Opplevelser. Prosjektet har gått over fire år og ble sluttført i 2012. Det har vært arrangert en årlig reiselivskonferanse, «Nordnorsk Opplevelseskonferanse» der NNR har deltatt i programutvalget og arrangert et pre-seminar. Nordnorsk Opplevelseskonferanse videreføres i 2013 i regi av bedriftsnettverket.

ARENA LØNNSOMME VINTEROPPLEVELSER NNR deltar i prosjektet med Adm.dir. i styringsgruppen og markedsstrategisk leder i arbeidsutvalget. Prosjektet skal fremme gode og lønnsomme vinteropplevelser i hovedsak i Troms. De står for en årlig konferanse «SNOW 2012» som holdes i Harstad. NNR sitter i programkomitéen og deltok med innlegg.

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NNR utarbeidet i 2012 en kommunikasjonsstrategi for selskapet. Dette for bedre å bruke kommunikasjon som et strategisk virkemiddel for måloppnåelse og komme nærmere vår visjon. En helhetlig kommunikasjonsstrategi bidrar også til å stake ut en felles kurs for omdømmebygging og sørger for at alle våre aktiviteter understøtter vårt hovedbudskap.

PROSJEKTER

resulterte blant annet i innstilte fly til Nord-Norge. I desember 2012 landet et charterfly fra Tokyo i Evenes med 245 passasjer. Det planlegges ytterligere tre chartere i 2013.

Vårt selskap har stor offentlig interesse. Hensikten med kommunikasjonsstrategien er å sikre og legge til rette for at ansatte til enhver tid kommuniserer effektivt og korrekt med våre interessenter både i arbeidstiden, men også privat. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til hva man ønsker med kommunikasjon og hvordan vi som selskap kommuniserer. Kommunikasjonsstrategien skal styrke de ansatte, ivareta selskapets omdømme, beskytte merkevaren Nord-Norge og vår virksomhet.

FOTOBANKEN NNR lanserte ny fotobank høsten 2012 for å imøtekomme utfordringene med økt distribusjon, bruk av bilder til ulike medier, samt med flere oppgraderinger og forbedringer for effektivisering og bedre funksjonalitet. I den nye løsningen vil destinasjoner også kunne få full tilgang til felles fotobank, med muligheter til å legge inn egne bilder og ha direktedialog med fotografer via systemet. Alle eksterne samarbeidspartnere vil dermed få tilgang til flere bilder enn tidligere. Av fire faser i utvikling av fotobanken gjenstår det to faser som vil fortsette inn i 2013 før fotobanken blir en komplett mediebank for foto, film, tekst, brosjyrer og designmaler.

43


VISSTE DU AT PleinAir (inflight magazine) i Italia med sju siders reise artikkel om Lofoten etter individuell pressetur. Beregnet annonseverdi til 183 680 kr.

44

Beate Juliussen / www.nordnorge.com

SAMARBEIDSAVTALER


NORRØNA NNR inngikk en avtale med Norrøna om rettigheter til bruk av foto og film som tas opp når deres nordnorske kolleksjoner; Svalbard, Lyngen, Lofoten og Narvik relanseres. Avtalen omhandler også rettigheter til bruk av de nordnorske kleskolleksjonene når NNRs ansatte representerer selskapet under presse-/visningsturer eller i andre offentlige sammenhenger. Destinasjonene i Nord-Norge vil ha de samme rettighetene til kleskolleksjonene, men i mindre målestokk. Avtalen kan videreføres etter avtale mellom partene.

SAMARBEIDSAVTALER

Frank Andreassen / www.nordnorge.com

SAMARBEIDSAVTALER

FINNMARKSLØPET Arrangementet «Finnmarksløpet» får mye omtale og oppmerksomhet både nasjonalt, gjennom direktesending på NRK, og i internasjonale medier. NNR valgte derfor å inngå en langsiktig avtale med løpet for gjensidig å styrke begge merkevarene, samt øke kunnskap og kjennskap til Nord-Norge til de mange tilhørerne av Finnmarksløpet. Avtalen gir NNR rettigheter til bruk av film og foto fra sendingene.

45


Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com

VISSTE DU AT NNR gjennomførte for første gang i 2012 en ren pressetur for spanske bloggere. Den mest populære tweeten, som omhandlet Nordkapp, hadde over 39 delinger og 210 kommentarer og til sammen over 200 000 lesere.

46


Ă˜ystein Lunde Ingvaldsen / www.nordnorge.com

VISSTE DU AT Etter en gruppepressetur fra Russland skrev Afisha Mir en 14 siders artikkel om Svalbard. Dette har en estimert verdi pĂĽ 1 071 608 kr.

47


Layout: Alfamac AS

www.nordnorge.com bransje.nordnorge.com

|

foto.nordnorge.com

|

facebook.com/northernnorway

|

Twitter.com/Nord_Norge

Årsrapport 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you