Page 1

PAGINERING

ÅRSRAPPORT 2011

1


VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte programmer i hele verden. Totalt beregnes verdien av presse- og mediadekningen til ca. 250 millioner kroner.

Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com

INNHOLD


ƒƒ

ƒƒ

Fakta

ƒƒ

ƒƒ

Digitale medier

»» Formål

5

»» Hovedweb - nordnorge.com

23

»» Driftstilskudd for 2011

5

»» Bransjenett - bransje.nordnorge.com

23

»» Omsetning NNR

5

»» Norgesweb - visitnorway.com

23

»» Bransjens økonomiske bidrag

5

»» Booking - booknorway.com

23

»» Facebook (sosiale medier)

23

»» Nyhetsbrev

23

»» Pressemeldinger

23

Statistikk og Resultat »» Om statistikken

7

»» Overnattingsstatistikken

7

»» Turistkonsum og årsverk

8

ƒƒ

Deltakelse i råd og utvalg »» Oversikt deltakelse

ƒƒ

ƒƒ

11

Markedsføring

Prosjekter »» Prosjekt ”Foto”

25

»» Internasjonalt Fiskeprosjekt

25

»» Internasjonalt Vandreprosjekt

25

»» Inter-reg prosjektet ARCTICA

25

»» Markedsrådet

13

»» Prosjekt Asia

25

»» Markedsstrategi 2012

13

»» Vinter Troms

25

»» Markedskampanjer 2011

14

»» Distribusjon av brosjyrer

14

ƒƒ

INNHOLD

ƒƒ

Vedlegg presse- og visningsturer

26

Trykte medier »» Reiseguide Nord-Norge 2011

17

»» Vinterfoldere 2011

17

»» Norgeskatalogene fra Innovasjon Norge

17

Tilrettelegging »» Messer og workshops

19

»» Presse og Media på besøk

19

»» Visningsturer for Turoperatører

19

3


VISSTE DU AT... Julaften 2011 benket «hele» Nederland seg foran tv’en for å følge reality-showet «All you need is love», hvor kjærestepar gjenforenes på ulike steder i verden. Tre par møttes igjen i Lofoten, på Hurtigruta og på Nordkapp, og 3 millioner nederlandske TV-seere «snufset» med glede julen inn!

4

CH / www.nordnorge.com

FAKTA


Omsetning NNR

NordNorsk Reiseliv as ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv as hadde en omsetning på NOK 34,2 millioner i 2011. Samlet innsats på markedsføring fra NordNorsk Reiseliv as og øremerkede markedsføringsmidler fra Nærings og Handelsdepartementet var i 2011 i underkant av NOK 30 millioner (15 millioner fra NHD som Innovasjon Norge forvalter, men der aktivitetene planlegges og utføres av NNR og Innovasjon Norge i samarbeid).

NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Driftstilskudd for 2011

FAKTA

Formål

Bransjens økonomiske bidrag Næringsbidrag fra diverse reiselivsaktører har utgjort totalt NOK 5,9 millioner i 2011, som kom i form av kampanje- og messedeltakelse, egenandeler, salg av annonser i reiseguide og web pakker. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for turoperatører.

Selskapet har et svært godt samarbeid med fylkeskommunene i Nord-Norge. I 2011 har fylkeskommunene bidratt likt med tilskudd til drift og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå i fylkesselskapene. I tillegg har alle fylkeskommunene bidratt med et administrasjonstilskudd på NOK 1,3 millioner hver. Nordland fylkeskommune har i tillegg innvilget et tilsagn på NOK 1,8 million til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiseliv i Nordland 2011. Gjennom sin engangsbevilgning på NOK 50 millioner bidrar KRD med NOK 10 millioner i 2011. Disse midlene brukes til profilering av Nord-Norge som reisemål.

5


VISSTE DU AT...

6

Nord-Norge hadde en total økning på over 111.700 overnattinger, innen ferieog fritidsmarkedet i 2011. Nord-Norge tar markedsandeler på ferie og fritidsmarkedet og øker med hele 12%, mens landsgjennomsnittet var 5%.

Bjarne Riesto / www.nordnorge.com

STATISTIKK OG RESULTAT


NHO reiseliv har fått i oppdrag å lage statistiske oversikter/ grunnlagsmateriale som belyser reiselivsutviklingen og reisemønsteret i Nord-Norge både vinter og sommer. Enkelte oversikter lages månedsvis, andre kvartalsvis, noen sesongvis og andre på helårsbasis. Oversiktene dekker hele Nord-Norge, de tre fylkene og alle destinasjonene i Nord-Norge med Svalbard.

Overnattingsstatistikk for 2011

GJESTEDØGN I PERIODEN 2007 TIL 2011 Ser man på utviklingen i gjestedøgn fra 2007 til 2011 så gjør alle fylkene det bedre over tid og at 2011 var et særdeles godt år for Nord-Norge.

3 000 000

3,049 millioner overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2011 er en økning på nesten 241 000 overnattinger fra 2010 til 2011. Dette innebærer en økning på 9%, mens Norge som helhet hadde en økning på 2%. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7% fra 2010 til 2011 og den norske trafikken har hatt en økning på 9% i 2011. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en nedgang i utenlandstrafikken på 1% og en økning i den norske trafikken på 3%.

2 500 000

HOTELL Med 3 096 009 kommersielle overnattinger i 2011 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall overnattinger siste året på 8,8%, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1,9%. Av fylkene er det Troms som har den største økningen på 12,7%. Finnmark har hatt en økning på 11,7%, og Nordland har hatt en økning på 5,4%.

500 000

OVERNATTING ETTER NASJONALITET OG TYPE OVERNATTING Ser man på overnattingsstatistikken etter nasjonalitet er det gledelig å merke seg at Norge, Tyskland, Holland, UK og Sverige prosentvis øker mye siden dette gir utslag i store volumøkninger og dermed gir større økonomiske ringvirkninger enn for land som i utgangspunktet har små volum. En annen viktig informasjon i datagrunnlaget er at Sør Europa synes å ta seg opp igjen og at Russland fortsatt har en stor økning (se tabelloversikt neste side).

2007 2008 2009 2010 2011

2 000 000

1 500 000

STATISTIKK OG RESULTAT

Om statistikken

1 000 000

0 Nordland

Troms

Finnmark

Sum Nord-Norge

OVERNATTINGSTYPER 2011 Hotell sto for 66% av samlet antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge i 2011. 19% av overnattingene skjedde i hytter/ vandrerhjem. Resterende antall overnattinger er jevnt fordelt på telt/vogn og bobiler. I forhold til 2010 har antall hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 10,3%.

Fortsetter neste side >>

7


8 947 159 108 673

Utlendinger Sverige

9 460

414

6 278 2 174

Oseania totalt

Afrika

958

5 320

Oseania ellers

22 508

Australia

12 790

447

2 087

7 184

22 200

2 320

2 672

Asia totalt

Asia ellers

Sør-Korea

Kina

Japan

Amerika totalt

Amerika ellers

Canada

17 208

667 862

Europa totalt USA

105 091

33 746

25 344

23 112

22 889

Øst-Europa totalt

Øst-Europa ellers

Baltikum

Polen

Russland

2 546 116 341

Sør-Europa totalt

41 417

Sør-Europa ellers

Italia

26 962

45 416

Frankrike Spania

45 968

1 794

44 174

1 843

4 078

661

3 417

19 111

11 537

241

1 174

6 159

18 856

1 927

1 911

15 018

344 697

42 730

20 261

3 085

7 566

11 818

68 679

1 383

25 508

18 947

22 841

33 894

1 176

32 718

199 394

725 400 462

7 946

15 794

4 601

24 409

146 230

103 051

2 800

16 330

27 742

56 179

491 636

16 999

33 199

UK og Irland totalt

Irland

Storbritannia

Sentral-Europa totalt

Østerrike Sentral-Europa ellers

Sveits

Belgia

69 544

270 535

Nederland

226 137

Tyskland

3 396

62 960

Norden totalt

Island

Finland

51 108

2 148 850

Danmark

2 041 350

3 096 009

Totalt Nordmenn 1 549 714

Hotell

Antall overnattinger 2011 Totalt

NordNorge

331

2 200

297

1 903

3 397

1 253

206

913

1 025

3 344

393

761

2 190

323 165

62 361

13 485

22 259

15 546

11 071

47 662

1 163

15 909

8 015

22 575

12 074

618

11 456

201 068

311

9 053

17 405

4 859

45 135

124 305

123 086

596

46 630

23 366

52 494

455 523

599 136

1 054 659

Camping/ hyttegrend/ vandrerhjem

14,5

23,8

17,3

25,1

17,5

61,7

40,1

40,3

-23,8

0,6

-2,6

47,5

-3,8

9,2

15,9

27,4

9,2

6,3

19,4

6,7

-11,6

9,2

8,9

4,5

7,7

9,2

7,6

8,4

-32,1

9,5

10,3

-3,0

9,8

8,4

2,9

-4,3

0,7

1,7

5,1

7,7

9,3

8,8

Totalt

48,5

19,1

38,0

16,0

19,9

71,5

77,2

38,0

-25,1

-3,3

-7,2

64,2

-7,6

15,8

39,8

57,6

0,8

26,7

36,0

7,3

-19,5

14,8

9,3

0,4

16,4

65,2

15,2

14,6

-24,6

42,1

11,7

-14,7

11,0

15,7

7,9

13,2

-4,5

2,0

15,3

13,5

9,4

10,3

Hotell

-49,7

33,6

-12,1

45,4

5,7

5,9

12,6

43,6

-15,4

29,4

28,4

17,4

34,4

2,9

3,8

-1,2

10,4

-1,5

5,6

5,9

0,1

1,1

7,8

9,1

-11,0

-33,6

-9,4

2,9

-40,1

-8,8

9,0

11,3

9,2

0,9

-0,9

-44,5

2,6

1,4

-3,9

2,1

9,1

6,0

Camping/ hytte/ vandrerhj

Endring fra 2010 til 2011 Prosent

Januar - desember 2011 og 2010

4,9

10,0

6,6

11,0

5,2

6,6

1,0

2,3

7,1

5,5

3,9

10,3

5,5

13,5

11,0

8,5

18,7

9,9

12,3

14,3

5,3

20,7

10,6

14,7

8,4

6,6

8,5

15,1

11,1

22,4

23,7

11,2

9,4

17,0

11,6

13,6

42,7

6,1

11,6

12,1

10,1

10,6

4,6

7,5

5,1

8,3

4,7

6,3

0,6

1,4

6,3

5,0

3,5

8,7

5,0

12,2

7,2

7,2

7,8

6,2

8,2

11,2

3,4

16,7

9,2

10,8

7,1

4,9

7,2

17,4

9,0

21,1

20,3

9,7

8,8

20,9

8,6

16,5

21,4

5,6

9,2

10,0

10,8

10,6

Hotell

7,6

25,6

20,9

26,6

14,0

10,6

5,7

16,5

31,5

13,4

9,1

19,2

13,2

15,2

17,1

11,6

23,3

14,1

26,0

24,0

17,4

33,6

17,0

23,1

17,6

17,7

17,6

13,4

16,2

23,6

27,8

13,0

9,7

13,9

16,4

7,4

65,5

6,7

16,3

15,5

8,7

10,7

Camping/ hytte/ vandrerhj

Markedsandel 2011 Prosent Totalt

Samlet kommersielt marked etter nasjonalitet og type overnatting


SVALBARD 2011 Antall overnattinger ved overnattingsstedene i Longyearbyen, inklusiv overnattinger på campingplassen var i 2011 totalt 84 744. Dette er en økning på 7,2 % i forhold til 2010. Den norske trafikken har økt med 15,4 %, mens utenlandstrafikken har gått ned med 14,0 %. CAMPING/HYTTEGRENDER Vel 1 million overnattinger på de nordnorske campingplassene og hyttegrendene i 2011 er en økning på 5 prosent i forhold til 2010, mens Norge som helhet hadde en nedgang på 3 prosent i samme periode. Finnmark har en økning i overnattinger på camping og hyttegrender på 4 prosent, Troms har en økning på 11 prosent og Nordland har en økning på 3 prosent i 2011 sammenlignet 2010. Den norske trafikken har økt med 8 prosent og utenlandstrafikken har økt med 1 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i både norsk og utenlandsk trafikk med henholdsvis 2 prosent og 6 prosent. CRUISE Totalt var det 271 anløp av cruisebåter i Nord-Norge i 2011. Dette er en nedgang på 10,6 % i forhold til 2010, mens 247 381 passasjerer til havn representerer en nedgang på 6,3 %. Alle norske cruisehavner hadde samlet en økning på 1,5 % i antall anløp og 11,7 % i antall passasjerer til havn. Antall passasjerer per skip er fortsatt økende. Bookingtallene for 2012 viser en positiv endring hvor en forventer betydelig økning i både antall skip og passasjerer.

HURTIGRUTEN Hurtigruten hadde en total økning i antall passasjerer på 0,2% det siste året, med totalt 450 249 i 2011 mot 449 395 i 2010. Sammenlignet mot passasjerantallet i 2007 har det vært en nedgang i det totale passasjerantallet på 4,1 %. Men totalt antall gjestedøgn om bord på Hurtigruten har hadt en vekst på 2,6 % det siste året og hele 8,9 % i perioden fra 2007 til 2011. Noe som viser at det er kun distansetrafikken som har hatt en nedgang (dagsturer, uten lugar). Av Hurtigrutens rundreiseprogram på 11 døgn går 7 døgn i Nord-Norge. (all statistikk er utarbeidet av NHO Reiseliv i samarbeid med LU)

Turistkonsum og årsverk

STATISTIKK OG RESULTAT

UTENLANDSKE OVERNATTINGER 2011 Utenlandske overnattinger har i Nord-Norge hatt en økning siste året på 7,7 %, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 0,7 %. Finnmark har hatt størst økning med 14,7 %. Troms har økt med 14,6 % og Nordland med 0,8 %.

Den reiselivsbetingede omsetningen/samlet turistkonsum i NordNorge utgjorde 18,6 milliarder kroner i 2011. Fordelt på de enkelte fylkene: ƒƒ Finnmark 2.9 milliarder kroner ƒƒ Troms 6,1 milliarder kroner ƒƒ Nordland 9,6 milliarder kroner I 2011 utgjorde sysselsettingen i landsdelen direkte relatert til reiselivet 18.240 årsverk. Fordelt på de enkelte fylkene: ƒƒ Finnmark 2 978 årsverk ƒƒ Troms 6 267 årsverk ƒƒ Nordland 9 110 årsverk (tall fra NHO Reiseliv og LU Reiselivsstatistikk 2011)

9


VISSTE DU AT... Northern Lights Airports ble lansert som varemerket for de 9 største lufthavnene nord for Polarsirkelen. Bak initiativet står Avinor og Nordnorsk Reiseliv, og målet er å tiltrekke seg flere turister til Nord-Norge gjennom gode stimuleringstiltak, en tydelig profil og strategisk markedsføring.

10

Ole J Liodden / Naturfokus / Innovation Norway

DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG


NordNorsk Reiseliv har siden oppstart vært med i ulike råd og utvalg, både regionalt og nasjonalt. I 2010 HAR ADM DIR,VÆRT MED I FØLGENDE RÅD OG UTVALG: ƒƒ NHD Strategiske råd for reiseliv ƒƒ Innovasjon Norges strategiske råd for reiselivet ƒƒ Styringskomiteen i Interreg IVA programmet Botnia-Atlantica ƒƒ Styringsgruppe Arena lønnsomme vinteropplevelser ƒƒ Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia ƒƒ Styringskomite prosjekt PRIN ƒƒ Medlem av interimstyret i prosjekt «Fly til Nord-Norge» (Charterfond)

RÅD OG UTVALG - AVDELING BODØ: ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for Tyskland ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for Norge ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for Danmark ƒƒ Lofoten Vinter ƒƒ Arena Innovative Opplevelser ƒƒ Grønt Reiseliv, Fylkesmannens landbruksavdeling ƒƒ Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune

RÅD OG UTVALG - AVDELING ALTA: ƒƒ Team reiseliv Finnmark ƒƒ Styringsgruppe for delprosjekt i PRIN: Destinasjonsutvikling ƒƒ Innspillsgruppe for omstrukturering av reiselivsstudiet ved HiF ƒƒ Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa ƒƒ Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland ƒƒ Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland

FAGSJEF WEB HAR SITTET I FØLGENDE RÅD/UTVALG: ƒƒ Det nasjonale rådet for IKT i reiselivet, BIT Reiseliv ƒƒ Medlem av fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS.

DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG

Oversikt deltakelse

FAGSJEF MARKED: ƒƒ Alle Innovasjon Norges markedsråd

RÅD OG UTVALG - AVDELING TROMSØ: ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for England/Frankrike ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for USA ƒƒ Innovasjon Norges Markedsgruppe for Asia ƒƒ Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune ƒƒ Arena lønnsomme vinteropplevelser

11


VISSTE DU AT... New Scandinavian Cooking - ble spilt inn i Kirkenes, Skjervøy, Hammerfest, Tromsø, Vesterålen og på Hurtigruten. I 2012 sendes programmene i mer enn 100 land og har siden oppstarten i 2001 hatt mer enn 250 mill. seere. Repriser har også blitt sendt av tidligere produksjoner fra Nordland, fra Helgeland, Bodø og Lofoten.

12

Espen Mortensen / www.nordnorge.com

MARKEDSFØRING


Det ble i 2010 etablert et eget markedsråd for Nord-Norge der representanter for alle etablerte destinasjonsselskaper i landsdelen møter. Det ble avholdt 3 markedsråd i 2011. I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter og Arenaprosjektene representert. Innovasjon Norge og de tre fylkeskommunene har status som observatører. Rådet er et rådgivende organ for NordNorsk Reiseliv i markedsstrategiske saker og har en sentral rolle i forankring og videreutvikling av strategisk markedsplan Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av markedsrådets tilbakemeldinger ble det utarbeidet en ny strategisk markedsplan for 2012. Markeder med spesiell fokus i 2012 er Norge, Tyskland, Sverige, UK, Nederland og Russland. Dette avspeiler også de prioriteringer som reiselivsbedriftene i Nord-Norge har gjort.

Markedsstrategi 2012 NordNorsk Reiseliv igangsatte en grundig markedsstrategisk gjennomgang av alle markeder som selskapet hadde planlagt aktivitet på i 2010. En evaluering og gjennomgang av denne ble gjort i 2011 med utgangspunkt i nye undersøkelser og tilbakemeldinger fra markedene, markedsrådet og Innovasjon Norge. VÅRE VIKTIGSTE MARKEDER 2012 NordNorsk Reiseliv har, på grunnlag av analyser som ble gjort i 2010 og innspill fra møter i markedsrådet i 2011, videreført og delt inn markedene i 3 hovedgrupper: Etablerte markeder: Markeder der alle tre fylkene har vært aktive og som vil være svært viktige i fremtiden og har et stort volum reisende til Nord-Norge i dag. ƒƒ Sterk profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap (forbruker og turoperatør) >>

ƒƒ Mer aktivitet, sammen med Innovasjon Norge (IN) eller alene ƒƒ Tettere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører ƒƒ Tett involvering med aktørene i Nord-Norge ƒƒ Bruk av mer midler for salgutløsende tiltak ƒƒ Større krav til målbarhet av iverksatte tiltak ƒƒ Større krav til avkastning for aktørene

MARKEDSFØRING

Markedsrådet

Disse landene er: Norge, Tyskland, Sverige og Nederland Sekundære etablerte markeder er: Frankrike, Italia og Spania. Disse landene sliter dessverre økonomisk og realiteten viser stagnasjon i antall besøkene. NNR vil derfor prøve å ”holde stand” i disse markedene ved å gå inn med minimumsinvesteringer. Utviklingsmarkeder: Markeder der noen av fylkene har vært involvert og som representer et middels volum, men som har et potensiale til å vokse fremover. ƒƒ Profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap ƒƒ Dypere forståelse av markedet og målgrupper ƒƒ Mer aktivitet, enten gjennom IN eller kun NNR ƒƒ Utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører ƒƒ Involvering av aktørene i Nord-Norge ƒƒ Avsetning av midler for salgutløsende tiltak ƒƒ Krav til målbarhet av iverksatte tiltak ƒƒ Lavere krav til avkastning for aktørene Inndelingen er som følger: Storbritannia, Finland, Russland, Danmark og Japan/Kina/Sør-Korea og USA.

13


ToFoto / www.nordnorge.com

Markedskampanjer 2011 Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norges kontorer i inn og utland. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av marked. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil således variere fra land til land. Midlene som kommer fra KRD og NHD er øremerket til aktiviteter som NNR gjennomfører. NHD midlene forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene pr marked og deltar aktivt i gjennomføringen av dem. I 2011 ble 15 millioner kroner fordelt på markedene i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Russland. Se eksempel på tiltak som belyser satsingen til venstre >>

Distribusjon av brosjyrer REISEGUIDEN NORD-NORGE 2011 Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud gjøres gjennom distribusjon av Reiseguide Nord-Norge. Guiden sendes ut til alle nordnorske turistinformasjoner, større norske turistinformasjoner, til turoperatører og reisebyrå, større aktører og cruiseagenter. Forbrukerne kan bestille guiden via nordnorge.com og på visitnorway.com. Her kan i tillegg guiden leses som elektronisk brosjyre eller lastes ned som PDF. Videre sendes den ut til Innovasjon Norges utenlandskontorer for distribusjon i de enkelte markedene. VINTERFOLDEREN 2011 NNR distribuerer vinterfolderne til Innovasjon Norges utekontorer, til turoperatører på forespørsel og som PDF på nordnorge.com. Hver enkelt destinasjon er ansvarlig for distribusjon av vinterfolderen lokalt.

14


NEDERLAND

Investeringer NNR: 862.350 kr NHD: 2 mill (1 mill sommer - 1 mill vinter)

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

Planlegging sommerkampanjer sammen med INO Planlegging vinterkampanjer sammen med INO Markedsstrategisk råd (M) og planleggingsmøter (P) P

P/M

1

JUNI

MARKEDSFØRING

TILTAK SOM BELYSER SATSINGEN KAN VÆRE SOM FØLGER, EKSEMPEL FRA NEDERLAND:

Norgeskampanje sommer Profilering av NN i innstikk til ANWB Kampioen, 250000 Profilering av NN i innstikk til NRC, 165000 Online kampanjer - sider til reisemagasin/nettutgaver - ellers er ikke alle tiltak klare Norgeskampanje vinter 2011/2012 - NHD 1 mill Messe 50 pluss - høstferie Annonsering 50 pluss Online aksjoner 50 pluss Nyhetsbrev Visitnorway - kampanjeside - dato ikke klar Vakantiebeurs Oppsøkende markedsarbeid / Kampanje med Voigt Pressetur med Voigt Visningstur Voigt Innsalg næring kampanje Voigt (Rica og Hurtigruten er med i kampanjen med 40 000 NOK hver) - utnytte vintercharter til NordFinland. Satyrt av Voigt Presseturer, 18 pax (flere turer under planlegging) 1 2 Visningsturer, 8 pax (under planlegging) 1

1

2

1

Visitnorway.com og .nl Norgeskatalogen 2/1 sider NNR Distribusjon, 1000 brosjyrer PDF på visitNorway.com

15


VISSTE DU AT... Tilgjengeliggjøring av vinterprodukter med «faste avganger», uansett antall deltakere, har vært en suksess og ble derfor videreført i NNR i 2011. I 2012 vil man utvide til flere andre destinasjoner i Nord-Norge.

16

Espen Mortensen / www.nordnorge.com

TRYKTE MEDIER


For første gang fikk NNR i 2011 på plass en felles reiseguide for hele Nord-Norge, hvor hele landsdelen er delt inn i 13 regioner, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord. Reiseguiden er NordNorsk Reiselivs viktigste markedsførings- og salgsverktøy ute i markedet. Guiden henvender seg både til de som planlegger å reise til Nord-Norge, og til de som reiser rundt i NordNorge. Den brukes også på messer og workshops, som PDF og elektronisk guide på nordnorge.com og visitnorway.com. Guiden er turistenes viktigste guide og oppslagsverk når de kommer til Nord-Norge, og turoperatørenes viktigste instrument i planlegging og pakking av sine norgesprogram. Hoveddelen av brosjyren presenterer destinasjonene med kart, turistinformasjoner, verdt å oppleve, overnatting, servering og transport, samt tilgjengelige vinter- og sommeraktiviteter for individuelle besøkende. ƒƒ Språk: ƒƒ Opplag: ƒƒ Innhold:

Norgeskatalogene fra Innovasjon Norge Innovasjon Norge produserer en 66-siders profilkatalog for inspirasjon og motivasjon, der sidene skal være luftige og lette, både i tekst og design. Hver av Norges fem regioner presenteres i profildelen over tre dobbeltsider. NordNorsk Reiseliv produserer innholdet som omhandler Nord-Norge i disse guidene. Innholdet varierer fra marked til marked.

TRYKTE MEDIER

Reiseguide Nord-Norge 2011

Katalogene distribueres i markedene Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Russland, Frankrike, Spania, Italia og Polen og produseres i lokale språkversjoner. I tillegg lages det en engelskspråklig katalog til generelt bruk i ulike utviklingsmarkeder som Tsjekkia, Baltikum, India, Sørøst-Asia og Sør-Amerika. Totalt opplag skal være 600 000 kataloger fordelt på 12 ulike utgaver.

Norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, russisk og finsk 320.000 eksemplarer 136 sider fullfarge

Vinterfoldere Vinterfoldere for 2011 ble produsert ferdig til Norway Travel Workshop 2011. Destinasjonene som deltar med egne foldere er: Kirkenes, Karasjok, Alta, Lofoten og Svalbard. Brosjyrene trykkes på norsk, engelsk og tysk. Folderne har vært en suksess med presentasjon av opplevelsesprogram med faste avganger i vintersesongen. Enkelte destinasjoner har også videreført tilsvar-ende foldere for sommersesongen.

17


VISSTE DU AT... En individuell pressetur fra det Russiske magasinet Afisha, der hvor NordNorsk Reiseliv sponset leiebil, overnatting og aktivitetsopplevelser i 4 dager, resulterte i en 14 siders artikkel. Verdien er ansl책tt til hele 1.3 millioner kroner.

Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com

TILRETTELEGGING


Deltagelse på messer i Norge og utlandet er viktige tiltak i flere markeder for å nå frem til sluttbrukeren og treffe de forskjellige lands turoperatører, samt for å få et innblikk i hva forbrukerne etterspør. I 2011 deltok NordNorsk Reiseliv på messer i følgende marked: Tyskland, Russland, Sverige, Italia, Norge, Spania og Storbritannia.

endringer i selskapenes virksomhet. Innovasjon Norge holder også markedsseminar med presentasjon av utvikling og trender i markedene under disse arrangementene. NordNorsk Reiseliv deltar på workshops for å spre informasjon om Nord-Norge, sjekke ut etterspørsel og koble nordnorske reiselivsaktører til turoperatører på en måte som tilrettelegger for direkte salg.

Workshops arrangeres i all hovedsak av Innovasjon Norges kontorer nasjonalt og i sær internasjonalt med det formål å tilrettelegge for nettverksbygging og direkte salg. Målet er å pleie tidligere kontakter, etablere nye kontakter og lansere nyheter og

I 2011 har det vært arrangert workshoper i Norge, Spania, Italia, Russland, England, Tyskland og Danmark. 67 bedrifter har deltatt sammen med NordNorsk Reiseliv.

Messer og Workshops

Tidsrom

Sted og Marked

Merknader

Destination Show

03.-06.02.11

London, UK

Publikumsmesse

ITB

09.-11.03.11

Berlin, Tyskland

Fag-/publikumsmesse

MITT

16.-19.03.11

Moskva, Russland

Fag- og publikumsmesse

Tur

24.-27.03.11

Gøteborg, Sverige

Fag-/publikumsmesse

BMT

01.-02.04.11

Napoli, Italia

Fag- og publikumsmesse

NTW

04.-07.04.11

Haugesund, Norge

Workshop

SITC

07.-10.04.11

Barcelona, Spania

Fag- og publikumsmesse

Workshop, Tyskland

04.05.10

Hamburg, Tyskland

Workshop

Expovacasiones

05.-08.05.11

Bilbao, Spania

Fag-/publikumsmesse

Workshop i England

23.-24.05.11

London, UK

Workshop

Workshop, Russland

30.08.-01.09.11

Moskva, Russland St. Petersburg, Russl.

Workshop

Workshop Danmark

20.09.11

København, Danmark

Workshop

TTG Incontri

07.-09.10.11

Rimini, Italia

Fagmesse

Workshop Spania

06.10.11

Madrid, Spania

Workshop

Scandinavian Show

8.9.10.11

London, UK

Publikumsmesse

Workshop Italia

25.10.11

Milano, Italia

Workshop

Workshop USA

26.10.11

New York, USA

Workshop

Naturiva

28.-30.10.11

Madrid, Spania

Fag-/publikumsmesse

World Travel Marked

07.-10.11.11

London, Storbritannia

Fagmesse

TILRETTELEGGING

Messer og workshops

Fullstendige rapporter fra hver av messene er tilgjengelig på forespørsel til NordNorsk Reiseliv, ved: john-steve@nordnorge.com

19


Presse og Media på besøk Pressearbeidet er et av NordNorsk Reiselivs viktigste tiltak i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides egne program tilpasset pressebesøk, ofte sammen med Innovasjon Norge. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultat blir sendt til destinasjoner som har hatt pressebesøk. NordNorsk Reiseliv sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Presseturer er svært viktig og kostnadseffektiv reklame. Resultatene måles i hvor mye man må betale for samme annonseplass. Redaksjonelle artikler har høyere verdi hos kunden enn kjøpt annonseplass. Se siste side for full oversikt over presseturene. NordNorsk Reiseliv AS koordinerte 104 presseturer (318 personer) og 18 grupper (129 personer) med turoperatør med til sammen ca. 447 personer. Verdien på redaksjonell omtale rundt om i verden beregnes til 158 millioner kroner. Disse besøkene var en blanding mellom individuelle reisende journalister/turoperatører, tematiserte gruppeturer, radio- og TV team og bloggere. Flere gode artikler er allerede publisert som et resultat av disse turene. Det er dog stor variasjon i hvor raskt publisering av artikler skjer etter turene. Noen resultatet ser vi rett etter turen er avsluttet, mens det i andre tilfeller kan gå lang tid artiklene publiseres. VISSTE DU AT...

20

Bjarne Riesto / www.nordnorge.com

Direktejobb mot turoperatører i ulike markeder har bidratt til å øke trafikken. Dette gir bedre resultater for bedriftene. Eksempelvis kan man nevne samarbeidet mellom Rica, Hurtigruten og Voigt Travel som har gitt mersalg til hele Nord-Norge fra Holland. Lignende eksempler finnes fra Russland, Storbritannia og Tyskland.

Mangfoldet av presse- og mediekanaler har vært stort og resultatene produseres i form av: avis-, magasin- og web-artikler, blogger innlegg, reisehåndbøker, fotoreportasjer, samt radio- og TV-programmer.


FORDELINGEN ER SOM FØLGER: ƒƒ Spania:

16 turer med til sammen 35 journalister / fotografer

ƒƒ Italia:

6 turer med til sammen 11 journalister / fotografer

ƒƒ Nederland:

16 turer med 75 journalister / fotografer

ƒƒ Russland:

5 turer med 22 journalister / fotografer

ƒƒ Finland:

1 tur med 6 journalister / fotografer

ƒƒ Storbritannia: 11 turer med til sammen 33 journalister / fotografer ƒƒ Sverige:

11 turer med til sammen 29 journalister / fotografer

ƒƒ Frankrike:

8 med til sammen 19 journalister / fotografer

ƒƒ Japan:

5 turer med til sammen 25 journalister / fotografer

ƒƒ USA/Canada: 4 med til sammen 12 journalister / fotografer ƒƒ Kina:

1 tur for bloggere / journalister med til sammen 6 personer

ƒƒ Israel:

Studieturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter, i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter, er en meget viktig del av jobben som NNR utfører. Disse turene har oftest en varighet på 3-4 dager. Bedriftene som får besøk kan føre direkte salgsforhandlinger med den enkelte operatør(deltaker på turen). Det sies at: Det er mye enklere å selge noe man har opplevd selv. Erfaringer viser at dette er vel anvendte penger. I 2011 HADDE NNR FØLGENDE VISNINGSTURER:

TILRETTELEGGING

Visningsturer for Turoperatører

Japan: 1 visning samarbeid med turoperatøren «Tumlare», 3 personer Frankrike:

2 visningsturer, 7 turoperatører

Storbritannia:

6 visningsturer, 20 turoperatører

Nederland: 3 visningsturer med diverse tur operatører, 34 turoperatører Russland:

1 visningstur, 10 turoperatører

1 journalist i samarbeid med den Norske Ambassaden i Israel

Finland

1 visningstur, 6 turoperatører

ƒƒ Tyskland:

11 turer med til sammen 36 journalister / fotografer

ƒƒ Sveits:

1 tur med 2 journalister / fotografer

Norge:

2 NTW, en post- og en pretur med 38 turoperatører fra ulike markeder

ƒƒ Danmark:

4 turer med til sammen 9 journalister / fotografer

ƒƒ Norge:

3 tur med 3 journalister / fotografer i samarbeid med Widerøe

Vandre: 2 visningsturer DE, UK, SE, RU, 8 turoperatører

21


VISSTE DU AT... Programmet Jakten på nordlyset, med programleder Joanna Lumley, ble solgt videre til mange andre land. Visningene fra 2010 har vært videreført i 2011 og har blitt vist mange ganger i reprise på BBC. Dette har vært ett av de beste presseresultatene Nord-Norge kan vise til gjennom tidene.

22

Øysten Lunde Ingvaldsen / www.nordnorge.com

DIGITALE MEDIER


Selskapet har driftet 4 internettportaler visitnordland.no, visittroms.no, finnmark.com  og  visitnorthernnorway.com. Disse ble slått sammen til en stor felles webportal i juni 2011 på northernnorway.com (engelsk) og norddnorge.com (norsk). I august ble portalen også lansert på tysk. Den nye portalen har en meget positiv utvikling hva gjelder besøkstall.

ønske om direkte salg via nordnorge.com og northernnorway.com. NordNorsk Reiseliv vil starte testing av denne bookingmotoren våren 2012.

Bransjenett - bransje.nordnorge.com

Sosiale medier er blitt en viktig kommunikasjonskanal for å bygge kjennskap og kunnskap om Nord-Norge. I 2011 passerte vi 11.000 likes på Facebook etter en egen norsk kampanje “Vinn en reise til Nord-Norge”, samt My Northern Lights  og  Norway. Your way i  UK, Tyskland, Norge, Nederland og Danmark, og mindre webkampanjer i andre europeiske land.

I 2011 er det laget en oppgradert versjon av selskapets bransjeweb, som vil tas i bruk i 2012 når også de øvrige portalene flyttes over på ny webplattform. Bransjeweben skal lette informasjonsflyten til destinasjoner og interessenter, borge for bedre kommunikasjon med og overføring av kunnskap til med reiselivsbransjen i Nord-Norge, samt gjøre det lettere for andre samarbeidspartnere å få tilgang til relevant informasjon om selskapet og aktivitetene som gjennomføres.

Norgesweb - visitnorway.com NNR koordinerer regionens synlighet på visitnorway.com gjennom tekster og valg av bilder fra Nord-Norge. I tillegg gis destinasjonene en mulighet for å fremme sitt spesifikke område. Dette gjøres gjennom en Partneravtale med destinasjonsselskaper og turistkontorer som gir partneren synlighet og søkbarhet på alle utgavene av VisitNorway. Den gir videre destinasjonsselskapet tilgang til å benytte visitnorway. com som en markedsføringskanal for sitt geografiske område, og alle sine norske avtalepartnere og/eller medlemmer. Avtalen er med på å redusere destinasjonsselskapenes kostnader.

Booking - booknorway.com NordNorsk Reiseliv AS ble aksjonær i 2011 og sitter i fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS. Selskapet har tatt en avgjørelse om at Book Norways bookingsystem er den bookingplattformen som skal brukes for å ivareta bedriftenes

Facebook (sosiale medier)

DIGITALE MEDIER

Hovedweb - nordnorge.com

Nyhetsbrev Nyhetsbrev fra NordNorsk Reiseliv produseres i to versjoner. Det ene lages for å informere destinasjoner, aktører, eiere, samarbeidspartnere, politikere, og andre interessenter reglemessing om generelle nyheter fra NordNorsk Reiseliv og om selskapets aktiviteter. I 2011 ble det produsert fire utgaver av nyhetsbrevet. Det andre nyhetsbrevet skrives for å informere turoperatører, reisebyråer presse, media og Innovasjon Norges kontorer i Norge og utenlands om nyheter fra aktørene i Nord-Norge. Dette nyhetsskrivet sendes ut månedlig avhengig av hvilket marked det skal ut til. Antall nyhetsbrev varierer fra marked til marked etter behov.

Pressemeldinger NNR skriver fortløpende pressemeldinger om landsdelens reiselivsutvikling månedlig, pr kvartal, vinter/sommer og helårlig.

23


VISSTE DU AT... To russiske charterfly, der setene ble solgt gjennom turoperatøren Jazz Tours, landet henholdsvis 29. des 2011 og 4. jan 2012 på Northern Lights Airport i Bardufoss. Ut fra flyet steg juleglade russere klare for vinteropplevelser i Målselv. Turoperatøren melder om svært fornøyde gjester.

24

Marten Bril / www.nordnorge.com

PROSJEKTER


NNR har 2 ulike billedbanker: www.imageshop.no/finnmark og  foto. nordnorge.com. Billedbankene brukes av turoperatører og presse, samt i produksjonen av brosjyrer og annet promosjonsmateriell for reiselivsaktørene i Nord-Norge. Billedbankene  er omfattende og oppdateres jevnlig med nye bilder. Det var i 2011 nesten 4.000 bilder presentert og selskapet vil i løpet av de neste år bygge ut til ca. 10.000 bilder. NNR har kjørt et prosjekt på foto/film finansiert av LU og fylkeskommunene, i tillegg til et prosjekt på foto/film for næringsog reiselivet i Troms, hvor NNR også har prosjektledelse.

Internasjonalt Fiskeprosjekt NNR deltok i 2011 i Innovasjon Norges Internasjonale temaprosjekt – «fiske». Målet med prosjektet har vært å styrke markedsføringen av nordnorske turistfiskebedrifter samt indirekte utløse mer salg for disse. Innovasjon Norges prosjektet har fokus på sommersesong, noe gjør det vanskelig å selge fordi bedriftene gjerne har fulle ordrebøker om sommeren, mens mange ønsker en større aktivitet i resten av året. NNR har således valgt å delta mer begrenset i det nasjonale prosjektet.

Internasjonalt Vandreprosjekt Prosjektet startet opp i 2009 og NNR er representert i arbeids- og prosjektgruppen som ledes av Innovasjon Norge sentralt. Det har vært arrangert færre presse- og visningsturer i 2011 enn i 2010 samt deltakelse på færre vandremesser.  Dette skyldes at vandreproduktene i Nord-Norge ikke er ferdig utviklet, og det mangler tilrettelegging mange steder.  Det må derfor settes inn ressurser på produktutvikling før det satses noe særlig mer på markedsføring. NNR deltok på vandremesse i Amsterdam og Paris i 2011. Det ble arrangert en visningstur for franske turoperatører i Vesterålen og en pressetur for danske journalister i Hammerfest og Honningsvåg.  I tillegg deltok NNR i en visningstur for franske journalister som den største turoperatøren innen vandring (Allibert) arrangerte.  NNR bisto med hjelp til engelsk turoperatør (HF Holiday) for å finne passende vandreturer til sine

kunder i Lofoten, Vesterålen og deler av Troms. Prosjektdeltaker fra NNR har deltatt på studietur arrangert av Innovasjon Norge Nederland og NCE til Sveits for å lære mer om organisering og finansiering av infrastruktur i forbindelse med vandreturisme.

Inter-reg prosjektet ARCTICA

PROSJEKTER

Prosjekt ”Foto”

NNRs kontor i Tromsø har hatt ansvaret for koordinering av prosjektet region Arctica på norsk side. Arbeidet har bestått i å skape et godt bedriftsnettverk og salgbare produkter for utvalgte reiselivsaktører i de seks Nord-Troms kommunene, Alta og Kautokeino, sammen med destinasjoner i våre to naboland. I Nord-Finland er det to kommuner som har deltatt og i Nord-Sverige er det Kiruna kommune.  Prosjektet ble avsluttet i årsskifte 2011/12. Siste år var preget av stor aktivitet med hensyn til presse- og visningsturer spesielt fra norsk og finsk side. 

Prosjekt Asia En økning fra to til fire i chartermaskiner fra Japan var planlagt fra 2010 til 2011. Disse hadde destinasjon Evenes og i Lakselv. På grunn av tsunami/jordskjelv i Japan ble disse avbestilt. Prosjektet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Avinor, NNR og Fjord Norge.

Vinter Troms NNR videreførte samarbeidet med reiselivsbedriftene i Troms om å intensivere arbeidet i Europa og Asia for å øke vintertrafikken som har hatt en gledelig økning den siste vintersesongen (satsing på chartertrafikk). Med henblikk på reiselivsaktører som representerer spennende helårs og vinterprodukter registrerte NNR med glede økt samarbeid i gode bedrifts- og salgsklynger. Oppgaven til NNR i prosjektet var å påvirke markedene gjennom økt produktutvikling, markedsbearbeiding og profilering av våre vinterprodukter, noe selskapet har klar og som har resultert i flere charter fra det Japanske markedet.

25


26 Cadena Ser / Ser Aventureros Ronda Iberia De Viajes Oxigeno- fokus på Ski and Sail TVE gruppe Viajar Viajar Blue Guides El Mundo TV Telemadrid / Madrileños por el Mundo El Mundo Volkskrant, største avisen i Nederland Voigt Travel Diverse aviser, lifstilsmagasiner o.l Latitudeslife (internett, www.latitudeslife.com) Voigt Travel TV, All you need is love site inspection Plus Magazien og Nordic Magazine ANWB promotor magazine National Georaphic Div. presse Reisehåndbok Colombus Div. presse div. agenter Reformatorisch Dagblad, Christian newspaper Volkskrant De Standaard Magazin Het Parool, daily newspaper TV reality, all you need is love

Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Nederland Presse Presse Presse Presse Visningstur Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse/TO Visning Presse Presse Presse Presse Presse Italia Presse Presse Presse Presse Presse Presse Russland Presse Presse Presse Presse Presse Visningstur Finland Visningstur Pressetur Storbritannia Presse

The Daily Telegraph Trout&Salmon Magazine, Fish&Fly online Magazine BBC Discovery/23 Degrees The Independent Inghams Wanderlust FT: How to Spend It, Harrods Magazine, House and Gardens Time-out London Aftonbladet

Presse Presse Presse Presse Visning Visning Presse Presse Sverige Presse

Presse/visning

Journalister fra Skotland Cruise for Groups + 2 journalister Baltic Travel, Guild Travel, Wild Frontiers Adventure Oenanthe Birding Adventures (UK), oriolebirding (UK), Avian Adventures (UK), Ornitholidays (UK), AG Traveltrend (CH), Birdingbreaks (NL), VÖGEL (presse, DE), Swoptics-fotograf og blogger (UK), Dutch Birding (NL)

The Independent, Marie Claire, Press Association, MSM Travel, CNN Traveller National Geographic Traveller UK, Daily Express, Travelmail, Bristol Evening Post, The Kingston Magazine mfl. UK TO (+IN og Norwegian): Baltic Travel Company, Magnetic North,Voyage Jules Verne, Best Served Scandinavia, Saga Holidays, Reef and rainforest, Discover the World

Fintravel med agenter div presse

ORT- største TV kanalen i Russland NTV (TV) Afischa (magazin) Div. media NTV (TV) Div. TO/Agenter

Presse Visning/presse Visning

Visning

Presse

Lonely Planet TV- Andaluces por el mundo. Fokus på soanjoler som bor i Nord-Norge Viajar- største reisemagasin i Spania Vanguardia and Magazine de Vanguardia. Vedlegg i 25 aviser i Spania.

Spania Presse Presse Presse Presse

Elle Decor On the road. Yatch Capital Meridiani Frilance Suzy Mezzanotte (virkelige navn Maria Assunta ;ezzemotte)

Media

Type tur

Vedlegg presse- og visningsturer til Nord-Norge 2011


Time-out London Aftonbladet Outside Aftonbladet TV-team fra Sverige Topphälsa Brant, Kattis & Co, Runners World, Utemagasinet Escape Fiskejournalen FISKEPROGRAM, TV-4 TT spektra nyhetsbyrå Utemagasinet

Presse Sverige Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Frankrike Presse Presse Presse Reisebok Presse Presse/TV

Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Presse Norge Presse Presse Presse NTW Visning Visning

Presse Danmark Presse Presse Presse Presse Tyskland Presse

Visning

posttur pretur

KK (ukebladet) Aftenposten, Lofotposten, Widerøe VG

Annabelle (“sveitsisk Vogue”) Zürcher Tagesanzeiger (største dagsavisene i Sveits) Globetrotter SkiExklusiv NDR Tv DPA Tysk pressetur Tysk pressetur SKIPPER - båtmagasin magasin Auto & Reise

DMFILM/Discovering The North

ukebladet SØNDAG Berlingske Tidende DK4 TV pressegruppetur

Jyllands-Posten, Politiken, Nordjyske Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, www.rejseavisen.dk,

HF Holidays 66 Nord, Allibert, Chamina Voyages, Club Aventure, La Balaguere, Nomade Aventure, Grand Nord Grand Large

National Geographic Explorer +TV www.dodsonandross.com, www.cupido.no,

En Route - Air Canada Flight Magazine USA journalister TV Media, Israel

Andre markeder Presse Presse Presse Presse Presse Vandring Visning

FM87,6Radio, Sina website, Sina-blogg, Apple Daily (Taiwan) Jiyujin Globe Trotter, KAZI, MOCO, Nippon Camera, TRANSIT, GARRV, Ryoko Yomiuri TV-program "TBS Sekai Fushigi Hakken" Tumlare, Hankuy, "Gakken" Hr.StyleNorway/TV "El Mundo"

Ecomedia for TV-5 La Provence

Presse Presse ASIA Presse Presse Presse Presse Presse/visning Presse

Visning

FT: How to Spend It, Harrods Magazine, House and Gardens

Presse

Le Point Le Figaro Ushuaia, I-Voyages, DNA, Maxi, le Dauphine Libre, Allibert-press Guide Bleu Voyages d'Affaires Ushuaia TV, L'Officiel Voyage Kuoni/Scanditours, Vacances Transat/Benett Voyages, Comptoir des pays Scandinaves, Nouvelles Frontiers, Salun Holidays, Capitales Tours

Wanderlust

Visning

VEDLEGG PRESSE- OG VISNINGSTURER 2010

27


www.nordnorge.com bransje.nordnorge.com

|

foto.nordnorge.com

Årsrapport 2011  

P A G I N E R I N G 1 VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdie...

Årsrapport 2011  

P A G I N E R I N G 1 VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdie...

Advertisement