Page 1

v Pobl â thalent

Mae dyfodol Cymru yn dibynnu ar eu sgiliau

People with talent

The future of Wales depends on their skills

“Gall cymhwyster galwedigaethol eich rhoi ar eich traed am eich oes ac mae’n wych bod yn rhan o ddigwyddiad i ddathlu’r miliynau sy’n cymryd cymhwyster felly bob blwyddyn.” James Martin, cogydd

“A vocational qualification can set you up for life and it’s great t o be part of an event to celebrate the millions that take a VQ every year.“ James Martin, chef


www.vqday.org

2

Y Deyrnas Unedig yn dilyn arweiniad Cymru ar sgiliau galwedigaethol John Griffiths Dirprwy Weinidog dros Sgiliau

Y

ng Nghymru rydyn ni wedi sylweddoli’n gyflym beth yw gwerth cymwysterau galwedigaethol a chydio yn eu potensial i helpu unigolion i gyrraedd eu hamcanion o ran gyrfa, gan ddatblygu ar yr un pryd weithlu medrus i gryfhau ein heconomi. Yn ôl y ffigurau swyddogol diweddaraf dyfarnwyd 46,890 o Gymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQs) a 75,190 o Gymwysterau Cysylltiedig â Galwedigaeth (VRQ) yng Nghymru yn 2007/08. Cynyddodd nifer yr NVQs a ddyfarnwyd yng Nghymru gan 14 y cant mewn cymhariaeth â 2006/07. Un o’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu yn y 21ain Ganrif yw sicrhau bod Cymru’n parhau’n gystadleuol ar y llwyfan byd-eang yn ogystal ag ar lefel y DU a’r lefel Ewropeaidd. Dyna pam ein bod ni fel cenedl wedi arwain y ffordd wrth hyrwyddo a dathlu cymwysterau galwedigaethol, ac rwyf wrth fy modd bod gweddill y Deyrnas Unedig bellach yn dilyn ein hesiampl ar ôl i ni weithredu ar ein pennau’n hunain. Mae Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon fel ninnau’n cofleidio a chydnabod cyfraniad pwysig y cymwysterau hyn a llwyddiannau’r unigolion sy’n llwyddo i’w hennill. Heddiw yw Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol (Diwrnod VQ), sy’n gyfle delfrydol i adael i bawb wybod yn union mor bwysig yw’r rhain ar gyfer ein dyfodol fel unigolion ac fel cenedl. Eleni eto rydyn ni’n rhoi llwyfan pwysig i gyflawniadau degau o filoedd o bobl ledled Cymru a sicrhaodd sgiliau ymarferol a chymwysterau cysylltiedig â gwaith, sydd wedi eu llywio tuag at lwyddiant yn eu gyrfaoedd a boddhad personol. Yn draddodiadol, yn ystod Gorffennaf ac Awst, byddwn yn dathlu ein graddedigion prifysgol a’r rhai sy’n gwneud yn dda yn eu TGAU a Safon Uwch – gyda phob cyfiawnhad. Fodd bynnag, rydyn ni bellach wedi gwneud lle hefyd i nodi llwyddiannau’r rhai y mae eu sgiliau galwedigaethol yn sylfaen hanfodol ar gyfer ein cystadleurwydd a’n ffyniant. Mae Diwrnod VQ: Dathlu Llwyddiant Galwedigaethol yn sefydlu’i hun yn bendant fel dyddiad allweddol yn y calendr addysgol gan unioni hen gam. Mae’r diwrnod dathlu hwn yn rhoi’r un gydnabyddiaeth i’r rhai sy’n sicrhau eu cymwysterau galwedigaethol ag i’r rhai sy’n disgleirio’n academaidd. Mae’r cymwysterau hyn, boed yn cael eu hennill mewn sefydliadau addysg bellach, addysg uwch neu yn y gweithle, yn cynnwys ystod anferth o ddiddordebau a galluoedd. Gan amrywio o, rheolaeth neu dechnoleg cerdd i ffotograffiaeth, gwaith coed, arlwyo neu sgiliau gofal, mae’r disgyblaethau ymarferol hyn yn hanfodol er lles ein heconomi a’n cymdeithas. Nid yn unig maen nhw’n gamp ynddynt eu hunain, ond maen nhw’n llwyfannau ar gyfer cynnydd pellach i’r unigolion sy’n eu hennill. Ymysg pethau eraill, rwy’n gobeithio y bydd Diwrnod VQ yn helpu i danlinellu’r ffaith fod cymwysterau galwedigaethol, mewn nifer fawr o achosion, yn darparu ffordd ar gyfer addysg uwch a gyrfaoedd proffesiynol. Mae’r diwrnod newydd hwn o glodfori ledled y DU i gydnabod llwyddiant dysgu cysylltiedig â gwaith yn adeiladu ar lwyddiant y diwrnod canlyniadau galwedigaethol cyntaf a gynhaliwyd yng Nghymru yn 2007. Mae’n chwifio baner i gydnabod ymdrechion, llwyddiannau a chynnydd y rhai hynny sydd wedi llwyddo mewn hyfforddiant cymwysterau galwedigaethol. Wrth wneud hynny bydd yn cyflawni amcan pwysig iawn. Bydd yn dechrau pontio’r bwlch o ran parch sy’n bodoli rhwng cymwysterau academaidd a galwedigaethol. Yn ei dro bydd hyn yn denu mwy o bobl dalentog tuag at lwybrau dysgu galwedigaethol. Yn y pen draw bydd hynny’n rhoi’r cydbwysedd sgiliau hanfodol hwnnw i’n heconomi sy’n angenrheidiol os ydyn ni am fodloni anghenion cynyddol marchnadoedd y byd. Mae gan Gymru, yn yr un modd â chenhedloedd eraill, gronfa o dalentau crai. Ein cyfrifoldeb ni yw darparu’r ystod eang o gyfleoedd galwedigaethol ac academaidd a fydd yn annog pawb i ddatblygu eu talentau ar gyfer cynnydd personol, datblygu cymunedol a chreu cyfoeth.

UK follows Wales’ lead on vocational skills

Cynnwys Contents

John Griffiths Deputy Minister for Skills

I

n Wales we have been quick to realise the value of vocational qualifications and seize on their potential in helping both individuals achieve their career goals, and developing a skilled workforce that will strengthen our economy. According to the latest official figures 46,890 NVQs (National Vocational Qualifications) and 75,190 VRQs (Vocationally Related Qualifications) were awarded in Wales in 2007/08. The number of NVQs awarded in Wales has increased by 14 per cent compared with 2006/07. One of the biggest challenges we face in the 21st Century is ensuring that Wales remains competitive, not only on a UK and European level, but also on the global stage. That’s why we as a nation have taken a lead on promoting and celebrating vocational qualifications, and I’m delighted that after going it alone the rest of the UK is this year following our example. England, Scotland and Northern Ireland like us, are e mbracing and recognising the important contribution of these qualifications and the success of those individuals who achieve them. Today is Vocational Qualifications Day, which is the ideal opportunity to let everyone know just how important they are for our future as individuals and as a nation. This year we are again shining a major spotlight on the achievements of the tens of thousands of people across Wales who secured valuable practical skills and work-related qualifications that have ushered them towards career success and personal fulfilment. Traditionally during July and August we celebrate our university graduates and those who do well at GCSE and A Level – and rightly so. However, we’ve also now made room to highlight the success of those whose vocational skills are the very bedrock of our competitiveness and prosperity. VQ Day: Celebrating Vocational Success is firmly establishing itself as a key date in the e ducational calendar putting right a longstanding imbalance. This day of celebration gives those who secure vocational qualifications the same pride of place as those who cover themselves with academic glory. These qualifications, whether attained in further or higher education institutions or in the workplace, cover a vast spectrum of interests and abilities. Ranging from management or music technology to photography carpentry, catering or care skills, these practical disciplines are e ssential to the wellbeing of our economy and society. They are not only achievements in themselves but they are platforms for further progress by the individuals concerned. Among other things, I hope VQ Day will help highlight the fact that vocational qualifications, in a huge number of cases, provide a route to higher education and professional careers. This new UK-wide day of acclaim in recognition of work-related learning success builds on the inaugural vocational results day held in Wales in 2007. It raises a banner to acknowledge the endeavours, accomplishments and progress of those who have achieved success in vocational qualification training. In doing so it will serve a very important purpose. It will begin to bridge the gap in respect that exists between academic and vocational qualifications. In turn that will draw more talented people towards vocational learning routes. Ultimately that will give our economy the vital balance of skills we need if we are to meet the growing demands of world markets. In common with other nations, Wales has a reservoir of raw talent. It’s up to us to provide the broad range of vocational and academic opportunities that will encourage e veryone to develop their talents for personal progress, community development and wealth creation.

Gyrfa Gareth ar i fyny gyda Virgin Atlantic

MAE cyn fyfyriwr o Goleg y Barri, Gareth Norman, yn un o’r rhai ieuengaf erioed i sicrhau lle ar gynllun prentisiaeth awyrofod rhagorol Virgin Atlantic. Dim ond 17 oed oedd Gareth pan ddechreuodd gyda’r cwmni awyrennau yn 2005, ac roedd yn un o ddim ond deg o bobl y flwyddyn honno o’r DU i gyd i gael cynnig lle. Yn wreiddiol o Lanilltud Fawr, bu Gareth, sy’n 21 oed, yn astudio o’r blaen yng Nghanolfan Ryngwladol Coleg y Barri ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), lle’r enillodd gymwysterau mewn peirianneg, awyrofod a sgiliau allweddol. Tra’r oedd yn ICAT fe gwblhaodd hefyd flwyddyn o leoliad gwaith yn trin awyrennau milwrol yn yr Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn (DARA) yn Sain Tathan. Ar hyn o bryd yn ei flwyddyn olaf o brentisiaeth pedair blynedd mewn Peirianneg Awyrennau ym Maes Awyr Gatwick, mae Gareth hefyd wedi ennill Gwobr Prentis Gorau’r Flwyddyn cwmni Virgin. Dywedodd Gareth, “Fe ddewisais gymhwyster galwedigaethol am fy mod eisiau dysgu trwy wneud, ac roeddwn i hefyd eisiau ennill cyflog tra’r oeddwn i’n dysgu. Er ei bod wedi bod yn waith caled fe fwynheais i bob munud ohono fe.” Pan fydd Gareth yn ennill ei gymwysterau eleni mae’n gobeithio aros gyda Virgin i gweithio tuag at ragor o gymwysterau diwydiannol a fydd yn ei alluogi i gymeradwyo awyrennau ar gyfer hedfan, a gweithio ar fframiau awyr ac electroneg.


www.vqday.org 2-3 4-7 8

Dysgu seiliedig ar waith Cymwysterau galwedigaethol amrywiol Newid gyrfa

2-3 4-7 8

Work-based learning apprentices Assorted vocational qualifications Career change

Sami’n helpu i ddal troseddwyr MAE Sami Mather yn gweithio i un o brif gwmnïau fforensig y DU ac wedi bod yn cynnal ymchwiliadau a helpodd i ddatrys cannoedd o droseddau. Yn wreiddiol o orllewin Cymru, mae’r ferch 22 oed yn ymchwilydd data fforensig ac yn gweithio gyda nifer o heddluoedd y wlad, asiantaethau gorfodi’r gyfraith eraill a chyfreithwyr. Mae wedi helpu i ddatrys achosion llofruddiaeth a therfysgaeth trwy archwilio cyfrifiaduron, ffonau symudol, gyriannau USB, cardiau cof a serfwyr cyfrifiaduron am dystiolaeth o weithgareddau troseddol. Yn gyn fyfyrwraig yng Ngholeg Sir Gâr, bu Sami’n astudio am AVCE – sy’n cyfateb heddiw i Ddiploma Cenedlaethol – mewn

Gareth’s career takes off with Virgin Atlantic FORMER Barry College student Gareth Norman is one of the youngest ever people to secure a place on Virgin Atlantic’s coveted aerospace apprenticeship scheme. He was just 17 when he started with the airline in 2005, and was one of only ten people that year from across the UK offered a place. Originally from Llantwit Major, Gareth now aged 21, previously studied at Barry College’s International Centre for Aerospace Training (ICAT), where he achieved qualifications in engineering, aerospace and key skills. While at ICAT he also completed a year’s work placement working on military aircraft at the Defence

3

Aviation Repair Agency (DARA) based at St Athan. Currently in his final year of the four year apprenticeship in Aircraft Engineering, Gareth, now based at Gatwick Airport, also has won Virgin’s Best Apprentice of the Year Award. Gareth, said: “I chose a vocational qualification because I wanted to learn by doing and I wanted to earn while I learned. Although it’s been a lot of hard work I’ve loved every minute of it.” When Gareth qualifies this year he hopes to remain with Virgin and work towards achieving further industry qualifications that will enable him to approve aircraft for flight, and work on air frames and electronics.

Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiaduron cyn graddio gyda BSc (Anrh) mewn Fforenseg Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Morgannwg. Dywedodd Sami: “Trwy ymgymryd â chymhwyster galwedigaethol yn hytrach na lefel A, roeddwn i’n gallu canolbwyntio fy astudio ar bwnc penodol ac felly’n datblygu gwybodaeth a sgiliau dyfnach. “Mae rhai pobl yn tanbrisio cymwysterau galwedigaethol ac yn eu labelu nhw’n ‘eilradd’, ond dyw hynny’n sicr ddim yn wir. Wedi’r cyfan, fyddwn i ddim lle’r ydw’i heddiw heb un ohonyn nhw. Os ydych chin meddwl am wneud cymhwyster galwedigaethol, peidiwch â gadael i bobl eraill eich rhwystro chi, ewch amdani.”

Sami turns crime fighter SAMI Mather works for one of the UK’s leading forensic companies and has carried out investigations that have helped solve hundreds of crimes. Originally from west Wales, the 22-yearold is a digital forensic investigator and works with many of the country’s police forces, other law enforcement agencies and solicitors. She has helped to solve murder and terrorism cases by examining computers, mobile phones, USB drives, memory cards and computer servers for evidence of criminal activity. A former Coleg Sir Gâr student, Sami studied an Adavanced Vocational Certificate in Education (AVCE) – today’s

equivalent of a National Diploma – in Information and Computing Technology before graduating with a BSc (Hons) in Computer Forensics at the University of Glamorgan. Sami said: “By undertaking a vocational qualification rather than A-levels, I was able to focus my study on a specific topic so that I could gain a more in-depth knowledge and skill set. “Some people underestimate the value of vocational qualifications and try and label them as ‘second class’, but they’re certainly not. After all, I wouldn’t be where I am today without one. If you’re thinking about doing a vocational qualification, don’t let others put you off, just go for it.”


Diwrnod 4

Yn dathlu llwyddiant galwedigaethol

www.vqday.org

Llwyddiant galwedigaethol yn arwain at antur dramor

Vocational success leads to foreign adventure

MAE David Hughes, cyn fyfyriwr yng Ngholeg Castell Nedd Port Talbot, yn gweithio yn yr Eidal gyda chwmni gwyliau mawr ar ôl llwyddo i gwblhau HND mewn Rheoli Teithio a Thwristiaeth. Mae’n gobeithio symud ymlaen i ychwanegu at ei HND gyda gradd lawn mewn prifysgol eleni. Fe wnaeth y dyn 21 oed o Resolfen gymaint o argraff ar benaethiaid Eurocamp nes i’w ddyrchafiad gael ei gyflymu ac erbyn hyn mae’n arweinydd tîm. Mae’r cwmni’n darparu gwyliau gwersylla a hunanddarpar mewn mwy na 150 o safleoedd gwersylla ledled Ewrop. Er mwyn ehangu ei sgiliau a’i brofiad bu David yn gweithio yn ystod ei ddyddiau coleg gyda gorsaf radio The Wave yn Abertawe gan helpu i drefnu digwyddiadau pwysig fel Parti yn y Parc a’r Her Ceir Clasurol blynyddol. Ymunodd David â’r cwrs HND ar ôl cwblhau Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth. Y llynedd cafodd ei ethol yn Fyfyriwr y Flwyddyn gan Twristiaeth Bae Abertawe oherwydd ei waith caled, proffesiynoldeb a brwdfrydedd. Dywedodd David: “Rwy’n frwd dros deithio a thwristiaeth ac rwyf wrth fy modd yn dysgu mewn ffordd ymarferol, felly mae’r llwybr galwedigaethol tuag at gymwysterau wedi bod yn help gwirioneddol i mi lwyddo.”

FORMER Neath Port Talbot College student David Hughes is working in Italy with a major holiday operator after successfully completing a HND in Management of Travel and Tourism. He hopes to top up his HND to a full degree at university this year. The 21-year-old from Resolven so impressed bosses at Eurocamp his promotion was fast tracked and he’s now a team leader. The company provides camping and self catering holidays at over 150 campsites across Europe. To broaden his skills and experience, while at college he also worked with Swansea radio station The Wave to help organise major events such as Party in the Park and the annual Classic Car Challenge. David joined the HND course after completing a BTEC National Diploma in Travel and Tourism. Last year he was voted Student of the Year by Tourism Swansea Bay for his hard work, professionalism and enthusiasm. David said: “I’m passionate about travel and tourism and I like to learn in a practical way so the vocational qualification route has really helped me to succeed.”

Llwyddo wrth ddilyn Rosie’n cynllunio gyrfa gyffrous y ffasiwn

MAE Kelly Goss, cyn fyfyrwraig yng Ngholeg Abertawe, yn gwneud argraff fawr ar fyd hynod gystadleuol ffasiwn ar ôl llwyddo i ennill Diploma Cenedlaethol mewn Celf a Dylunio. Eleni bydd yn cymryd rhan yn lansiad sioe ffasiwn fwyaf y byd yn Llundain, Clothes Show Live 2009, sy’n disgwyl denu 185,000 o ymwelwyr. Yn ychwanegol, mae’r ferch 20 mlwydd oed o Abertawe wedi astudio yn y Fashion Retail Academy yn Llundain sy’n enwog trwy’r DU, gan weithio gyda Kate Moss ar gasgliad Topshop. Mae hefyd wedi lansio’i label ei hun, Rock ‘n’ Needle, ac arwain sioe ffasiwn yng nghlwb ecsgliwsif M1NT yn Mayfair. Mae Kelly ar hyn o bryd yn cydweithio gyda gwneuthurwr ffilmiau o LA a bydd DVD o’i chasgliad diweddaraf yn cael ei ddosbarthu yn y Clothes Show Live yn Llundain a’i ddarlledu ar YouTube. Mae ganddi gynlluniau hefyd i lansio siop ar-lein Rock ‘n’ Needle. Dywedodd Kelly, sydd hefyd wedi ei henwebu ar gyfer Gwobr Cyflawnwr Ifanc y Flwyddyn Bae Abertawe: “Fe fwynheais fy nghwrs coleg yn fawr ac roeddwn i’n benderfynol o gael gyrfa ym myd ffasiwn. Fy nghyngor i bawb sy’n meddwl am ddilyn cwrs galwedigaethol yw mynd amdani – wyddoch chi byth i ble bydd e’n eich arwain!”

MAE’R dylunydd a darlunydd talentog Rosie Collins yn sicr ei bod wedi gwneud y dewis cywir pan benderfynodd wneud Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Llandrillo, yn hytrach na dewis Lefel A. Mae Rosie, 18 oed o Gonwy, hefyd wedi ennill profiad gwaith gwerthfawr gyda stiwdio ddylunio leol View Creative, lle bu’n cynhyrchu defnyddiau dwyieithog ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ei phrosiect terfynol oedd ail-ddylunio defnydd addysgol, gan gynnwys canllawiau llwybrau ar gyfer Fynydd Cymru. Mae e i thiwtoriaid yn rhagweld y bydd hi’n ennill gradd anrhydedd

triphlyg (cyfystyr â thair A yn ei lefel A) a gradd A yn ei AS mewn celfyddyd gain. Mae hefyd wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobr Cyflawnydd y Flwyddyn yr adran gelf. Y cam nesaf i Rosie fydd gradd BA Anrhydedd mewn Dylunio Graffig a Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl, ac mae’n gobeithio y bydd hynny yn ei helpu i ddatblygu gyrfa fel dylunydd graffig a darlunydd, gyda’r nod yn y pen draw o redeg ei chwmni ei hun. “Rwy’n lwcus fy mod i’n gwybod yn union beth ydw i eisiau ei wneud efo fy ngyrfa,” meddai. “Roedd y Diploma Cenedlaethol BTEC yn ddelfrydol i mi.”

A passion for fashion

KELLY Goss, a former Swansea College student, is making a big impact in the highly competitive fashion world after successfully achieving a National Diploma in Art and Design. This year she will take part in the London launch of the world’s largest fashion event, Clothes Show Live 2009, which is expected to attract 185,000 visitors. In addition, the 20-year-old from Swansea has studied at the UK-renowned Fashion Retail Academy in London, where she worked on the Kate Moss for Topshop collection, launched her own label Rock ‘n’ Needle, and headlined a fashion show at the e xclusive M1NT Club in Mayfair. Kelly is currently collaborating with an LA filmmaker and a DVD of her latest collection will be distributed at the London Clothes Show Live and broadcast on YouTube. She also plans to launch a Rock ‘n’ Needle online store. Kelly, who has also been nominated for a Swansea Bay Young Achiever of the Year Award, said: “I really enjoyed my college course and was determined to have a career in fashion. My advice to anyone thinking of taking a vocational course is to go for it – you never know where it’ll take you!”

www.vqday.org

Rosie has designs on an exciting career TALENTED graphic designer and illustrator Rosie Collins is certain she made the right choice when she opted for a BTEC National Diploma in Art and Design at Coleg Llandrillo, instead of choosing A-levels. Rosie, aged 18, from Conwy, has also gained valuable work experience with local design studio View Creative, where she produced bilingual materials for the National Trust. Her final project was to redesign educational material, including bilingual trail guides, for the Welsh Mountain Zoo. Her tutors are predicting she will achieve a triple distinction grade

(equivalent to three A grades at A level) and an A grade at AS in fine art. She has also been nominated for the art department’s Achiever of the Year Award. Next stop for Rosie is a BA Honours degree in Graphic Arts at Liverpool John Moores University, which she hopes will help her to develop a career as a graphic designer and illustrator, with the ultimate ambition of running her own company. “I’m so lucky that I know what I really want to do with my career,” she said. “The BTEC National Diploma was ideal for me.”

Diwrnod

Yn dathlu llwyddiant galwedigaethol

Cynllunydd yn gwneud enw iddi’i hun trwy ddodrefn buddugol

Leighton’s dream Breuddwyd is to share his IT Leighton yw rhannu ei sgiliau TG skills MAE Leighton Williams yn ddyn penderfynol ac mae wedi rhoi ei fryd ar yrfa yn hyfforddi pobl i ddefnyddio sgiliau technoleg gwybodaeth, ar ôl disgleirio yn ei gwrs yng Ngholeg Iâl yn Wrecsam. Mae Leighton, 18 oed o Wrecsam, wedi ffynnu yn y coleg ble dewisodd gwrs Diploma Cenedlaethol BTEC ar gyfer Ymarferwyr TG. Mae ganddo ddawn naturiol i gyflwyno’r hyn y mae wedi ei ddysgu ar gyfer ymarferion cronfeydd data a thaenlenni, ac mae wedi datblygu portffolio rhagorol: sgiliau y mae’r coleg yn hyderus fydd yn sicrhau gwaith iddo ar ddiwedd ei astudiaethau. “Rydw i’n wirioneddol wrth fy modd efo’r cwrs BTEC oherwydd ei fod yn seiliedig ar waith cwrs yn fwy nag arholiadau terfynol,” meddai Leighton, sydd â ffurf ysgafn o barlys yr ymennydd. “Dydw i ddim yn medru ymdopi’n dda efo straen arholiadau. Mi fyddwn i’n argymell technoleg gwybodaeth fel llwybr gyrfa oherwydd waeth pa swydd fyddwch chi’n ei gwneud yn eich bywyd mi fydd technoleg gwybodaeth yn rhan ohoni yn rhywle,” meddai. “Fy swydd ddelfrydol i fyddai hyfforddi pobl i ddefnyddio taenlenni, cronfeydd data, prosesu geiriau a’r gwahanol raglenni. Rwy’n mwynhau helpu pobl eraill oherwydd bod hyn yn rhoi cyfle imi rannu fy sgiliau.”

5

MAE Eiry Rock, cynllunydd dodrefn sy’n ennill gwobrau, yn dod i fri rhyngwladol am ei gwaith arloesol. Dyw Eiry, 24 oed, sy’n wreiddiol o Bontypridd, ddim wedi edrych yn ôl er pan fu’n astudio am AVCE – sy’n cyfateb heddiw i Ddiploma Cenedlaethol mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Morgannwg. Enillodd Wobr Celf a Dylunio y coleg cyn graddio gyda BA (Anrh) mewn DETERMINED Leighton Williams is setting his Cynllunio Dodrefn yn Ysgol Gelf a sights on a career training people to use IT after excelling on his course at Yale College in Wrexham. Dylunio Prifysgol Loughborough yn 2007. Leighton, 18, from Wrexham, has thrived at Wrth weithio i gwmni Thorpes: college where he opted for the BTEC National Bespoke Joinery and Furniture, Caerlyˆr, Diploma in IT Practitioners course. enillodd wobr ‘Cynllunydd y Flwyddyˆn’ y He has a flair for applying what he has learned Design Factory yn 2007 am ei chynnyrch to database and spreadsheet exercises, and he has ‘Cadair Blwch / Cadair Plentyn’ a’r ‘Wobr developed an impressive portfolio: skills that the Canolbwynt Arloesedd’ yn Lustre, prif college is confident will secure him employment farchnad gwneuthurwyr crefftwaith when he completes his studies. Dwyrain Canolbarth Lloegr. “I absolutely love the BTEC course because it is Mae hi ar hyn o bryd yn sefydlu ei based more on course work than final exams,” said busnes ei hun ac yn ddiweddar bu’n Leighton, who has a mild form of cerebral palsy. “I arddangos yn SaloneSatellite, rhan o’r don’t cope well with the stress of exams. I would advise IT as a career path because whatever job you enwog Ffair Ddodrefn Milan ochr yn ochr â 100% Design and Kids.Modern yn do in life IT will be involved somewhere. “My ideal job would be training people to use spread sheets, databases, word processing and the different applications. I enjoy helping others because it gives me the opportunity to share my skills.”

Llundain. “Y llwybr galwedigaethol yng Ngholeg Morgannwg yn bendant oedd y ffordd gywir i fy ngyrfa i gan ei fod yn greadigol ac ymarferol ac yn dod a phortffolio cryf o waith, gan fy helpu ar y daith i’r brifysgol,” medd Eiry sydd bellach yn byw yng Nghaerlyˆr. “Fy nghyngor i i unrhyw un sy’n meddwl am astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol yw dilyn eich greddf a pheidio colli golwg ar eich nod yn y pen draw.”

Designer making her name with awardwinning furniture AWARD-winning furniture designer Eiry Rock is developing an international reputation for her innovative work. Eiry, 24, originally from Pontypridd, hasn’t looked back since studying for an Advanced Vocational Certificate in Education (AVCE) – today’s equivalent of a National Diploma – in Art and Design at the Glamorgan Centre for Art and Design Technology, Coleg Morgannwg. She won the college’s Art and Design Award before graduating with a BA (Hons) in Furniture Design at Loughborough University School of Art and Design in 2007. Working for Leicester-based Thorpes: Bespoke Joinery and Furniture, she won the Design Factory ‘Designer of the Year’ award in 2007 for her product

‘Box Chair / Child’s Chair’ and the ‘Hub Innovation Prize’ at Lustre, the East Midland’s premier craft makers market. She is now setting up her own business and has recently exhibited at SaloneSatellite, part of the famous Milan Furniture Fair alongside 100% Design and Kids.Modern in London. “The vocational route at Coleg Morgannwg was definitely the right path for my career because it was creative and hands on and gave me a strong portfolio of work, which helped me onto the university ladder,” explained Eiry, who now lives in Leicester. “My advice to anyone thinking of studying a vocational qualification is to go with your instinct and don’t lose sight of your end goal.”


Diwrnod 4

Yn dathlu llwyddiant galwedigaethol

www.vqday.org

Llwyddiant galwedigaethol yn arwain at antur dramor

Vocational success leads to foreign adventure

MAE David Hughes, cyn fyfyriwr yng Ngholeg Castell Nedd Port Talbot, yn gweithio yn yr Eidal gyda chwmni gwyliau mawr ar ôl llwyddo i gwblhau HND mewn Rheoli Teithio a Thwristiaeth. Mae’n gobeithio symud ymlaen i ychwanegu at ei HND gyda gradd lawn mewn prifysgol eleni. Fe wnaeth y dyn 21 oed o Resolfen gymaint o argraff ar benaethiaid Eurocamp nes i’w ddyrchafiad gael ei gyflymu ac erbyn hyn mae’n arweinydd tîm. Mae’r cwmni’n darparu gwyliau gwersylla a hunanddarpar mewn mwy na 150 o safleoedd gwersylla ledled Ewrop. Er mwyn ehangu ei sgiliau a’i brofiad bu David yn gweithio yn ystod ei ddyddiau coleg gyda gorsaf radio The Wave yn Abertawe gan helpu i drefnu digwyddiadau pwysig fel Parti yn y Parc a’r Her Ceir Clasurol blynyddol. Ymunodd David â’r cwrs HND ar ôl cwblhau Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth. Y llynedd cafodd ei ethol yn Fyfyriwr y Flwyddyn gan Twristiaeth Bae Abertawe oherwydd ei waith caled, proffesiynoldeb a brwdfrydedd. Dywedodd David: “Rwy’n frwd dros deithio a thwristiaeth ac rwyf wrth fy modd yn dysgu mewn ffordd ymarferol, felly mae’r llwybr galwedigaethol tuag at gymwysterau wedi bod yn help gwirioneddol i mi lwyddo.”

FORMER Neath Port Talbot College student David Hughes is working in Italy with a major holiday operator after successfully completing a HND in Management of Travel and Tourism. He hopes to top up his HND to a full degree at university this year. The 21-year-old from Resolven so impressed bosses at Eurocamp his promotion was fast tracked and he’s now a team leader. The company provides camping and self catering holidays at over 150 campsites across Europe. To broaden his skills and experience, while at college he also worked with Swansea radio station The Wave to help organise major events such as Party in the Park and the annual Classic Car Challenge. David joined the HND course after completing a BTEC National Diploma in Travel and Tourism. Last year he was voted Student of the Year by Tourism Swansea Bay for his hard work, professionalism and enthusiasm. David said: “I’m passionate about travel and tourism and I like to learn in a practical way so the vocational qualification route has really helped me to succeed.”

Llwyddo wrth ddilyn Rosie’n cynllunio gyrfa gyffrous y ffasiwn

MAE Kelly Goss, cyn fyfyrwraig yng Ngholeg Abertawe, yn gwneud argraff fawr ar fyd hynod gystadleuol ffasiwn ar ôl llwyddo i ennill Diploma Cenedlaethol mewn Celf a Dylunio. Eleni bydd yn cymryd rhan yn lansiad sioe ffasiwn fwyaf y byd yn Llundain, Clothes Show Live 2009, sy’n disgwyl denu 185,000 o ymwelwyr. Yn ychwanegol, mae’r ferch 20 mlwydd oed o Abertawe wedi astudio yn y Fashion Retail Academy yn Llundain sy’n enwog trwy’r DU, gan weithio gyda Kate Moss ar gasgliad Topshop. Mae hefyd wedi lansio’i label ei hun, Rock ‘n’ Needle, ac arwain sioe ffasiwn yng nghlwb ecsgliwsif M1NT yn Mayfair. Mae Kelly ar hyn o bryd yn cydweithio gyda gwneuthurwr ffilmiau o LA a bydd DVD o’i chasgliad diweddaraf yn cael ei ddosbarthu yn y Clothes Show Live yn Llundain a’i ddarlledu ar YouTube. Mae ganddi gynlluniau hefyd i lansio siop ar-lein Rock ‘n’ Needle. Dywedodd Kelly, sydd hefyd wedi ei henwebu ar gyfer Gwobr Cyflawnwr Ifanc y Flwyddyn Bae Abertawe: “Fe fwynheais fy nghwrs coleg yn fawr ac roeddwn i’n benderfynol o gael gyrfa ym myd ffasiwn. Fy nghyngor i bawb sy’n meddwl am ddilyn cwrs galwedigaethol yw mynd amdani – wyddoch chi byth i ble bydd e’n eich arwain!”

MAE’R dylunydd a darlunydd talentog Rosie Collins yn sicr ei bod wedi gwneud y dewis cywir pan benderfynodd wneud Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Llandrillo, yn hytrach na dewis Lefel A. Mae Rosie, 18 oed o Gonwy, hefyd wedi ennill profiad gwaith gwerthfawr gyda stiwdio ddylunio leol View Creative, lle bu’n cynhyrchu defnyddiau dwyieithog ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ei phrosiect terfynol oedd ail-ddylunio defnydd addysgol, gan gynnwys canllawiau llwybrau ar gyfer Fynydd Cymru. Mae e i thiwtoriaid yn rhagweld y bydd hi’n ennill gradd anrhydedd

triphlyg (cyfystyr â thair A yn ei lefel A) a gradd A yn ei AS mewn celfyddyd gain. Mae hefyd wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobr Cyflawnydd y Flwyddyn yr adran gelf. Y cam nesaf i Rosie fydd gradd BA Anrhydedd mewn Dylunio Graffig a Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl, ac mae’n gobeithio y bydd hynny yn ei helpu i ddatblygu gyrfa fel dylunydd graffig a darlunydd, gyda’r nod yn y pen draw o redeg ei chwmni ei hun. “Rwy’n lwcus fy mod i’n gwybod yn union beth ydw i eisiau ei wneud efo fy ngyrfa,” meddai. “Roedd y Diploma Cenedlaethol BTEC yn ddelfrydol i mi.”

A passion for fashion

KELLY Goss, a former Swansea College student, is making a big impact in the highly competitive fashion world after successfully achieving a National Diploma in Art and Design. This year she will take part in the London launch of the world’s largest fashion event, Clothes Show Live 2009, which is expected to attract 185,000 visitors. In addition, the 20-year-old from Swansea has studied at the UK-renowned Fashion Retail Academy in London, where she worked on the Kate Moss for Topshop collection, launched her own label Rock ‘n’ Needle, and headlined a fashion show at the e xclusive M1NT Club in Mayfair. Kelly is currently collaborating with an LA filmmaker and a DVD of her latest collection will be distributed at the London Clothes Show Live and broadcast on YouTube. She also plans to launch a Rock ‘n’ Needle online store. Kelly, who has also been nominated for a Swansea Bay Young Achiever of the Year Award, said: “I really enjoyed my college course and was determined to have a career in fashion. My advice to anyone thinking of taking a vocational course is to go for it – you never know where it’ll take you!”

www.vqday.org

Rosie has designs on an exciting career TALENTED graphic designer and illustrator Rosie Collins is certain she made the right choice when she opted for a BTEC National Diploma in Art and Design at Coleg Llandrillo, instead of choosing A-levels. Rosie, aged 18, from Conwy, has also gained valuable work experience with local design studio View Creative, where she produced bilingual materials for the National Trust. Her final project was to redesign educational material, including bilingual trail guides, for the Welsh Mountain Zoo. Her tutors are predicting she will achieve a triple distinction grade

(equivalent to three A grades at A level) and an A grade at AS in fine art. She has also been nominated for the art department’s Achiever of the Year Award. Next stop for Rosie is a BA Honours degree in Graphic Arts at Liverpool John Moores University, which she hopes will help her to develop a career as a graphic designer and illustrator, with the ultimate ambition of running her own company. “I’m so lucky that I know what I really want to do with my career,” she said. “The BTEC National Diploma was ideal for me.”

Diwrnod

Yn dathlu llwyddiant galwedigaethol

Cynllunydd yn gwneud enw iddi’i hun trwy ddodrefn buddugol

Leighton’s dream Breuddwyd is to share his IT Leighton yw rhannu ei sgiliau TG skills MAE Leighton Williams yn ddyn penderfynol ac mae wedi rhoi ei fryd ar yrfa yn hyfforddi pobl i ddefnyddio sgiliau technoleg gwybodaeth, ar ôl disgleirio yn ei gwrs yng Ngholeg Iâl yn Wrecsam. Mae Leighton, 18 oed o Wrecsam, wedi ffynnu yn y coleg ble dewisodd gwrs Diploma Cenedlaethol BTEC ar gyfer Ymarferwyr TG. Mae ganddo ddawn naturiol i gyflwyno’r hyn y mae wedi ei ddysgu ar gyfer ymarferion cronfeydd data a thaenlenni, ac mae wedi datblygu portffolio rhagorol: sgiliau y mae’r coleg yn hyderus fydd yn sicrhau gwaith iddo ar ddiwedd ei astudiaethau. “Rydw i’n wirioneddol wrth fy modd efo’r cwrs BTEC oherwydd ei fod yn seiliedig ar waith cwrs yn fwy nag arholiadau terfynol,” meddai Leighton, sydd â ffurf ysgafn o barlys yr ymennydd. “Dydw i ddim yn medru ymdopi’n dda efo straen arholiadau. Mi fyddwn i’n argymell technoleg gwybodaeth fel llwybr gyrfa oherwydd waeth pa swydd fyddwch chi’n ei gwneud yn eich bywyd mi fydd technoleg gwybodaeth yn rhan ohoni yn rhywle,” meddai. “Fy swydd ddelfrydol i fyddai hyfforddi pobl i ddefnyddio taenlenni, cronfeydd data, prosesu geiriau a’r gwahanol raglenni. Rwy’n mwynhau helpu pobl eraill oherwydd bod hyn yn rhoi cyfle imi rannu fy sgiliau.”

5

MAE Eiry Rock, cynllunydd dodrefn sy’n ennill gwobrau, yn dod i fri rhyngwladol am ei gwaith arloesol. Dyw Eiry, 24 oed, sy’n wreiddiol o Bontypridd, ddim wedi edrych yn ôl er pan fu’n astudio am AVCE – sy’n cyfateb heddiw i Ddiploma Cenedlaethol mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Morgannwg. Enillodd Wobr Celf a Dylunio y coleg cyn graddio gyda BA (Anrh) mewn DETERMINED Leighton Williams is setting his Cynllunio Dodrefn yn Ysgol Gelf a sights on a career training people to use IT after excelling on his course at Yale College in Wrexham. Dylunio Prifysgol Loughborough yn 2007. Leighton, 18, from Wrexham, has thrived at Wrth weithio i gwmni Thorpes: college where he opted for the BTEC National Bespoke Joinery and Furniture, Caerlyˆr, Diploma in IT Practitioners course. enillodd wobr ‘Cynllunydd y Flwyddyˆn’ y He has a flair for applying what he has learned Design Factory yn 2007 am ei chynnyrch to database and spreadsheet exercises, and he has ‘Cadair Blwch / Cadair Plentyn’ a’r ‘Wobr developed an impressive portfolio: skills that the Canolbwynt Arloesedd’ yn Lustre, prif college is confident will secure him employment farchnad gwneuthurwyr crefftwaith when he completes his studies. Dwyrain Canolbarth Lloegr. “I absolutely love the BTEC course because it is Mae hi ar hyn o bryd yn sefydlu ei based more on course work than final exams,” said busnes ei hun ac yn ddiweddar bu’n Leighton, who has a mild form of cerebral palsy. “I arddangos yn SaloneSatellite, rhan o’r don’t cope well with the stress of exams. I would advise IT as a career path because whatever job you enwog Ffair Ddodrefn Milan ochr yn ochr â 100% Design and Kids.Modern yn do in life IT will be involved somewhere. “My ideal job would be training people to use spread sheets, databases, word processing and the different applications. I enjoy helping others because it gives me the opportunity to share my skills.”

Llundain. “Y llwybr galwedigaethol yng Ngholeg Morgannwg yn bendant oedd y ffordd gywir i fy ngyrfa i gan ei fod yn greadigol ac ymarferol ac yn dod a phortffolio cryf o waith, gan fy helpu ar y daith i’r brifysgol,” medd Eiry sydd bellach yn byw yng Nghaerlyˆr. “Fy nghyngor i i unrhyw un sy’n meddwl am astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol yw dilyn eich greddf a pheidio colli golwg ar eich nod yn y pen draw.”

Designer making her name with awardwinning furniture AWARD-winning furniture designer Eiry Rock is developing an international reputation for her innovative work. Eiry, 24, originally from Pontypridd, hasn’t looked back since studying for an Advanced Vocational Certificate in Education (AVCE) – today’s equivalent of a National Diploma – in Art and Design at the Glamorgan Centre for Art and Design Technology, Coleg Morgannwg. She won the college’s Art and Design Award before graduating with a BA (Hons) in Furniture Design at Loughborough University School of Art and Design in 2007. Working for Leicester-based Thorpes: Bespoke Joinery and Furniture, she won the Design Factory ‘Designer of the Year’ award in 2007 for her product

‘Box Chair / Child’s Chair’ and the ‘Hub Innovation Prize’ at Lustre, the East Midland’s premier craft makers market. She is now setting up her own business and has recently exhibited at SaloneSatellite, part of the famous Milan Furniture Fair alongside 100% Design and Kids.Modern in London. “The vocational route at Coleg Morgannwg was definitely the right path for my career because it was creative and hands on and gave me a strong portfolio of work, which helped me onto the university ladder,” explained Eiry, who now lives in Leicester. “My advice to anyone thinking of studying a vocational qualification is to go with your instinct and don’t lose sight of your end goal.”


Diwrnod 6

www.vqday.org

Yn dathlu llwyddiant galwedigaethol

Cyfrif da yn dod â llwyddiant i Lauren MAE Lauren Furnish ar y ffordd i fod yn gyfrifydd siartredig ar gyflog uchel erbyn cyrraedd ei 22 oed, ar ôl dilyn y llwybr galwedigaethol. Daeth Lauren, o’r Barri, sydd bellach yn 20 oed, yn un o’r bobl ieuengaf i gael lle ar gynllun hyfforddi uchel ei barch gyda’r cyfrifwyr Broomfield & Alexander pan oedd hi’n ddim ond 18 oed. Ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at ei chymwysterau Cymdeithas Sefydliad y Cyfrifyddion Siartredig yn Lloegr a Chymru (ACA) i fod yn gyfrifydd siartredig, gan obeithio’i gwblhau yn 2011. Ar ôl gadael yr ysgol bu Lauren yn gweithio gyda chyfrifon i fusnes teuluol a dechreuodd ar raglen dysgu seiliedig-ar-waith mewn cyfrifeg, gyda Chymdeithas Hyfforddi Bro Morgannwg (VGTA), a Choleg y Barri. Ers hynny mae wedi gweithio i SA Brains ac Access Scaffolding gan gwblhau Cymhwyster Cyfrifeg AAT Lefelau 2, 3 a 4 yn rhan amser. Er mwyn llwyddo mae Lauren wedi gweithio’n galed gan astudio gyda’r nos a dangos ei phenderfyniad a’i hymroddiad i gyrraedd ei nod. Dywedodd Lauren: “Dyw hi ddim wedi bod yn hawdd ond rwyf wedi cael llawer o hwyl. Rwyf wedi mwynhau’n arbennig ddysgu drwy gymwysterau galwedigaethol, sy’n tueddu i fod yn fwy ymarferol na mathau eraill o gymwysterau, ac yn sicr fe fyddwn i’n cymeradwyo’r rhain i bobl eraill.”

David yn ateb yr alwad i fynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol

Lauren’s accounting success adds up LAUREN Furnish is on track to become a highly paid chartered accountant at the young age of 22, having opted for a vocational route. Lauren, from Barry, now aged 20, became one of the youngest people to gain a place on a prestigious training scheme with accountants Broomfield & Alexander when she was just 18. She is currently working towards her Associate of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ACA) qualifications to become a chartered accountant, which she hopes to complete in 2011. After leaving school Lauren worked in accounts for a family-run business and started an accountancy work-based learning programme with the Vale of Glamorgan Training Association (VGTA), and Barry College. She has since worked for SA Brains and Access Scaffolding completing the AAT Accounting Qualification Levels 2, 3 and 4 on a part-time basis. To be successful Lauren has worked hard and studied in the e venings demonstrating her determination, and commitment to achieving her goals. Lauren said: “It’s not been easy but it’s also been a lot of fun. I’ve e specially enjoyed learning through vocational qualifications, which tend to be more practical than other types of qualifications and I’d certainly recommend them to others.”

Dee Carter

ATEBODD David Bowen alwad grefyddol pan ddechreuodd helpu dynion oedd â phroblemau camddefnyddio cyffuriau ac alcohol i roi eu bywydau yn ôl mewn trefn bum mlynedd yn ôl. Mae’r dyn 53 oed, sy’n dad i dri o blant, yn rheoli tyˆ, yng Nghyffordd Llandudno sy’n cefnogi wyth o ddynion, ac eiddo arall ym Mae Colwyn sy’n annog hyd at bedwar preswylydd ar y tro i symud ymlaen at fywydau annibynnol trwy goncro’r arferiad. Mae David yn gweithio i ymddiriedolaeth Sanctuary Cornerstone, sefydliad seiliedig ar Gristnogaeth. I’w helpu i gyrraedd ei amcanion o ran gyrfa, fe gwblhaodd Dystysgrif mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Chymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda North Wales Training. Yn ystod y rhaglen ddysgu mae wedi datblygu o weithiwr cefnogi uwch i reolwr ac erbyn hyn mae ganddo NVQ Lefel 4 mewn rheoli ar y gorwel. Dywedodd David: “Cefais fwynhad mawr wrth astudio gyda Hyfforddiant Gogledd Cymru, a fu’n help i mi wella fy sgiliau mewn gwahanol agweddau o fy swydd heriol. Roedd fy ngwraig a finnau yn argyhoeddedig flynyddoedd lawer yn ôl y byddwn ni yn y diwedd yn gwneud y math hwn o waith, gan ei fod o’n teimlo fel galwad.”

David answers call to tackle drug and alcohol misuse

DAVID Bowen answered a religious calling when he started helping men with drug and alcohol misuse problems to get their lives back on track five years ago. The 53-year-old father of three manages a house in Llandudno Junction that supports eight men and a further property in Colwyn Bay that encourages up to four residents at a time to move on to independent lives by kicking their habit. David works for Sanctuary Cornerstone Trust, a Christian based organisation. To help achieve his career goals, he completed a Certificate in Health and Social Care and a National Vocational Qualification (NVQ) Level 3 in Health and Social Care with North Wales Training. The learning programme has seen him progress from senior support worker to manager and he now has an NVQ Level 4 in management on the horizon. David said: “I really enjoyed studying with North Wales Training it helped me to improve my skills in various aspects of my challenging job. My wife and I were convinced many years ago that I would end up doing this type of work one day because it felt like a calling.”

Ambitious Dee Dee ag uchelgais i reoli has sights set on management MAE Dee Carter, cyn fyfyrwraig uchelgeisiol yng Ngholeg Llandrillo Cymru, yn gobeithio defnyddio’i sgiliau mewn swydd rheoli. Dewisodd Dee, 23 oed o Fae Colwyn, y llwybr galwedigaethol i adeiladu gyrfa ar ôl penderfynu nad oedd Lefel A yn addas iddi hi. Cwblhaodd ei Chymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) Lefel 3 mewn Busnes a Gweinyddu tra’n gweithio fel derbynnydd gyda gwerthwyr carpedi Linney Cooper yn Llandudno. Ar ôl dal y dwymyn addysg, yn ddiweddarach fe enillodd radd mewn busnes a rheoli. Oherwydd ei chymwysterau cafodd ei dyrchafu yn Linney Cooper ac mae e rbyn hyn yn gymhorthydd personol i bennaeth gwasanaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, Plant a Theuluoedd Cyngor Bwrdeistref Conwy. “Dwi’n gobeithio mynd ymlaen i swydd rheoli, gan arbenigo mewn naill ai gweinyddu, cyfrifeg neu adnoddau dynol yn y dyfodol,” meddai Dee. “Mae dilyn y llwybr galwedigaethol yn sicr wedi agor drysau i gyfleoedd gyrfa i mi oherwydd bod gen i brofiad o waith yn ogystal ag addysg.”

AMBITIOUS former Coleg Llandrillo Cymru student Dee Carter aims to use her skills in a management role. Dee, 23, from Colwyn Bay, opted for a vocational route to build a career after deciding that A levels were not for her. She completed a National Vocational Qualification (NVQ) Level 3 in Business and Administration whilst working as a receptionist for Llandudno carpet retailer Linney Cooper. Bitten by the learning bug she later graduated with a degree in business and management. Her qualifications won her promotion at Linney Cooper and she is now personal assistant to the head of service in Conwy County Borough Council’s Social Services, Children and Families department. “I hope to progress into a management role, specialising in either administration, accountancy or human resources, in the future,” said Dee. “Following a vocational route has definitely opened doors to career opportunities for me because I had experience of both work and education.”


www.vqday.org

Diploma prepares young pilot for take-off

Diwrnod

Yn dathlu llwyddiant galwedigaethol

7

Cogydd ifanc o Gymru’n cael gwaith gan Raymond Blanc NID bob dydd y bydd dysgwr ifanc o Gymru’n cael y cyfle i weithio gyda’r cogydd enwog Raymond Blanc yn ei westy a thyˆ bwyta Le Manoir aux Quat’ Saisons yn Swydd Rhydychen, a enillodd lu o wobrau. Ond fe gydiodd Michael John, 22 oed o Borthmadog, yn y cyfle pan gynigiwyd lleoliad gwaith iddo pan oedd yn astudio yng Ngholeg Menai ym Mangor. Fe wnaeth gymaint o argraff yn ystod y lleoliad hwnnw ddwy flynedd yn ôl nes iddo gael cynnig swydd barhaol ar ddiwedd ei astudiaethau. Ar ôl gweithio fel cymhorthydd

coginio uwch yn Le Manoir, mae e rbyn hyn yn symud i gegin y tyˆ bwyta ac wedi helpu Raymond Blanc mewn arddangosfeydd bwyd yn Good Food Show y BBC. Dechreuodd Michael ei astudiaethau yng Ngholeg Menai yn 2004 ac mae ganddo Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) Lefel 3 mewn Paratoi Bwyd a Choginio. “Roedd y sgiliau a’r cymwysterau a enillais yng Ngholeg Menai yn hanfodol ar gyfer lle’r ydw i heddiw,” meddai. “Fy nod ydi dysgu hynny alla i gan Raymond a’i dîm a throsglwyddo fy ngwybodaeth i bobl eraill.”

Young Welsh chef hired by Raymond Blanc IT’S not every day that a young Welsh learner gets a chance to work with celebrity chef Raymond Blanc at his multi-award winning Oxfordshire hotel and restaurant Le Manoir aux Quat’ Saisons. But Michael John, 22, from Porthmadog grabbed the amazing opportunity with both hands when the work placement was offered to him while he was studying at Coleg Menai in Bangor. He made such a good impression during the placement two years ago that he was offered a permanent job when he completed his studies.

Having worked as a senior cookery school assistant at Le Manoir, he is now moving to the restaurant kitchen and has assisted Raymond Blanc at cooking demonstrations at the BBC’s Good Food Show. Michael began his studies at Coleg Menai in 2004 and holds a National Vocational Qualification (NVQ) Level 3 in Food Preparation and Cookery. “The skills and qualifications I gained at Coleg Menai were vital to where I am today,” he said. “My goal is to learn as much as possible from Raymond Blanc and his team and to pass my knowledge on to others.”

World-class carpenters

Gareth Evans

Seiri o safon fyd-eang MAE un o ddau saer coed, y ddau wedi eu hyfforddi yng Ngholeg Sir Gâr, ar fin cael ei ddewis i gynrychioli Prydain mewn cystadleuaeth sgiliau fyd-eang. Yn ddiweddar fe enillodd Gareth Evans, 21 oed, o Lanedi, fedal aur yn y categori gwaith coed yn Skillbuild, cystadleuaeth sgiliau fwyaf Prydain. Enillodd Cliff Williams, hefyd yn 21 oed, o Dalyllychau, y wobr arian gan olygu mai Cymry a ddaeth yn gyntaf ac yn ail yn y gystadleuaeth ledled y DU. O ganlyniad, Gareth a Cliff, dau a enillodd NVQ Lefel 3 mewn Gwaith Coed Safle, yw’r unig ddau o’r DU gaiff gystadlu yn y gystadleuaeth enwog WorldSkills sydd i’w chynnal yng Nghanada ym Medi. Gyda chefnogaeth canolfan amgylchedd adeiledig Coleg Sir Gâr, lle bu’r ddau yn hyfforddi, mae’r ddau yn dweud y bydd pa un bynnag a ddaw yn ail yn teithio gyda’r sawl fydd yn cynrychioli’r DU er mwyn dangos cefnogaeth. Dywedodd Gareth, sydd bellach yn rhedeg ei fusnes ei hun, Gwasanaethau Gwaith Coed GW Evans: “Mae cymwysterau galwedigaethol wedi’n galluogi ni i gystadlu nid yn unig ym Mhrydain ond hefyd ar lefel fyd-eang. Mae wedi bod yn daith hir ond rwy’n meddwl ein bod ni’n dau wedi gwneud yn dda ac mae’r gwaith caled wedi talu inni. Mae’r coleg wedi bod yn gefnogol iawn.”

ONE of two carpenters, who both trained at Coleg Sir Gâr, is about to be selected to represent the UK in a global skills competition. Gareth Evans, aged 21, from Llanedi, recently won a gold medal in the carpentry category at Britain’s largest skills competition Skillbuild. Cliff Williams, also aged 21, from Talley, claimed the silver medal resulting in a Welsh one and two in the UK-wide competition. As a result, Gareth and Cliff, who both achieved an NVQ Level 3 in Site Carpentry, are the only two carpenters from the UK put forward to compete at this year’s prestigious WorldSkills competition to be held in Canada in September. Supported by Coleg Sir Gâr’s built environment centre, where they trained, the pair has said that whoever gets through to represent the UK, the other will travel with him to offer support. Gareth, who now runs his own business, GW Evans Carpentry Services, said: “Vocational qualifications have e nabled us to compete not only at a UK but also a global level. It’s been a long journey but I think we’ve both done well and the hard work has paid off. The college has been very supportive.”

Cliff Williams


8

Diwrnod

www.vqday.org

Yn dathlu llwyddiant galwedigaethol

Cyn fyfyrwraig drama ar ganol y llwyfan trin gwallt DYW Stephanie Wallbank ddim yn edifar o gwbl iddi droi ei chefn ar yrfa ar y llwyfan yn Llundain pan oedd hi yn ei harddegau ac yn hiraethu am gartref. Bedair blynedd yn ddiweddarach mae hi’n defnyddio’i sgiliau creadigol i wneud enw iddi’i hun ym myd trin gwallt, a’r flwyddyn nesaf bydd yn cymryd drosodd salons llwyddiannus Kutz n Kurlz ym Mrynmawr ac Abertyleri. Ei mam a berswadiodd Stephanie, 21 oed, i droi at drin gwallt a chyda chefnogaeth gan ISA Training ym Mhen-y-bont ar Ogwr fe enillodd ei Chymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) lefelau 2 a 3 mewn ychydig dros ddwy flynedd. Ar ôl cael ei tharo gan y dwymyn addysgu, mae’n bwriadu mynd ymlaen i wneud NVQ Lefel 4 mewn rheoli, tra ar yr un pryd yn parhau i wella’i sgiliau trin gwallt ar bob cyfle. “Dwi wrth fy modd yn trin gwallt oherwydd bod pob diwrnod yn dod a her newydd,” meddai Stephanie, sy’n byw yn Nhredegar. “Fyddwn i ddim yn newid fy ngyrfa am y byd. Fy uchelgais yw gwneud fy ngwaith gystal â fy mam, sy’n fodel rôl fendigedig i mi. “Mae hyfforddi wedi rhoi’r hyder a’r sgiliau i mi i wneud beth bynnag rwy’n mo’yn. Rwy’n credu nad ydych chi byth yn stopio dysgu a chymwysterau galwedigaethol sy’n cynnig y ffordd orau ymlaen ar gyfer pobl greadigol.”

Former drama student takes centre stage as a hairdresser STEPHANIE Wallbank has no regrets about turning her back on a potential stage career in London as a homesick teenager. Four years on, and she is using her creative skills to make a name for herself in the world of hairdressing, and will take over successful Kutz n Kurlz salons in Brynmawr and Abertillery next year. It was her mum who persuaded Stephanie, 21, to take up hairdressing and with support from ISA Training in Bridgend, she achieved National Vocational Qualifications (NVQs) at Levels 2 and 3 in just over two years. Bitten by the learning bug, she plans to progress to a NVQ Level 4 in Management, whilst also continuing to upgrade her hairdressing skills at every opportunity. “I just love hairdressing because every day is a new challenge,” said Stephanie, who lives in Tredegar. “I wouldn’t change my career for the world now. My ambition is to do as good a job as my mum, who’s a fantastic role model for me. “Training has given me the confidence and the skills to do whatever I want. I believe you never stop learning and vocational qualifications offer the best way forward for creative people.”

Gyrfa Sioned yn blodeuo diolch i hyfforddiant galwedigaethol MAE’R gwerthwr blodau a chyflwynydd teledu Sioned Rowlands wedi gweld ei gyrfa’n blodeuo ar ôl iddi droi at hyfforddiant galwedigaethol. Er iddi gymhwyso fel athrawes ysgol gynradd, roedd hi’n dyheu am yrfa a fyddai’n gysylltiedig â’i swydd dydd Sadwrn gyntaf, yn gweithio mewn siop flodau. Roedd newid ei gyrfa yn gofyn am ymroddiad mawr, gan fod rhaid iddi gyfuno’i gwaith coleg gyda sefydlu busnes blodau ac edrych ar ôl plentyn ifanc. Yn dilyn cwrs gyda’r nos yng Ngholeg Garddwriaeth Cymru yn Llaneurgain, gwnaeth gwrs City & Guilds Lefel 4 mewn trin blodau ac mae erbyn hyn yn agos at gwblhau Diploma Meistr Lefel 5.

Sioned’s career is blooming thanks to vocational training FLORIST and television presenter Sioned Rowlands has seen her career blossom since turning to vocational training. Despite qualifying as a primary school teacher, she longed for a career linked to her first Saturday job working in a florist shop. The career change required a big commitment, as she had to combine college work with setting up a floristry business and looking after a young child. An evening course at the Welsh College of Horticulture in Northop led to a City & Guilds Level 4 course in Floristry and she is now close to completing a Level 5 Masters Diploma.

Nawr, trosodd atoch CHI… FFONIWCH linell gymorth rhadffôn Gyrfa Cymru ar 0800 100 900 am wybodaeth ar gyrsiau hyfforddi lleol neu brofiad dysgu newydd, ac unrhyw grantiau neu gyllid medrech fod â hawl iddynt. Fel arall, defnyddiwch Dewisiadau Dysgu i ganfod cwrs a ffordd o astudio sy’n iawn i chi yn: www.

gyrfacymru.com. Mae cefnogaeth ariannol ar gael i bobl sydd eisiau dysgu, boed chi’n ddysgwr amser llawn 16-19 oed neu dros 19. Am gyrsiau rhan amser neu gyrsiau byr, mae Cyfrifon Dysgu Unigol Cymru yn gallu helpu talu am eich dysgu; mewn rhai achosion mae AM DDIM!

0800 100 900

Mae Sioned yn rheoli ei busnes cynllunio blodau llwyddiannus ei hun, ac yn ddiweddar fe ddaeth yn gyflwynydd ar raglen arddio S4C ‘Byw yn yr Ardd’ ac mae’n gweithio’n agos gydag ysgrifenwyr a chynhyrchwyr i ddatblygu drama deledu Gymraeg ‘Blo 2’, wedi’i lleoli mewn siop flodau. Mae hi hefyd yn defnyddio’i sgiliau dysgu fel tiwtor trin blodau yng Ngholeg Garddwriaeth Cymru. Dywedodd: “Fe wnes i benderfyniad bwriadol i ymgymryd â hyfforddiant galwedigaethol ac fe dalodd hynny. Oherwydd bod fy nghymhwyster galwedigaethol wedi agor cymaint o ddrysau a chyfleoedd, dwi eisiau trosglwyddo hyn ymlaen i eraill.”

Sioned owns and manages a successful floral design business, has recently become a presenter on S4C’s gardening programme ‘Byw yn yr ardd’ and is working closely with writers and producers to develop a new Welsh TV drama ‘Blo 2’, based within a florist shop. She is also using her teaching skills as a floristry tutor at the Welsh College of Horticulture. She said: “I made a conscious decision to undertake vocational training and it’s paid off. Because my vocational qualification opened up so many doors and opportunities, I want to pass this on to others.”

And now, it’s over to you CALL the Careers Wales freephone helpline on 0800 100 900 for information on training courses or new learning experiences that are available near you, and any grants or funding that you might be entitled to. Or use Learning Choices to find a course and a way of studying that’s right for you at: www.careerswales.com

A great deal of financial support is available for people who want to learn, whether you’re a 16-19-year-old full-time student or over 19. For part-time and short courses, the Individual Learning Account (ILA) Wales can help pay for your learning; in some cases it’s FREE!

0800 100 900

People with Talent  
People with Talent  

The future of Wales depends on their skills

Advertisement